Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Norsk forfatter-lexikon, 1814-1880. Paa grundlag af J. E. Krafts og Chr. Langes "Norsk forfatter-lexikon 1814-1856""

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thafs often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the filés We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these filés for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 


Digitized by VjOOQIC 


,4^,1^^-750 f.^" en 


:%dC.JC>wocU, /rsj. 


itized by Google 


Digitized by VjOOQIC 


^^i-.^.^nson^'' en 


J^c(/.^^aAXi4/^ /fS7, 


itized by Google 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


r 


) 


NORSK FORFATTER-LEXIKON 

1814—1880. 


F0RSTE  BIND. 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


NORSK 


FORFATTER-LEXIKON 

1814-18^0. 

PAA GRXJNDLAG AF J. E. KRAFTS OG CHR. LANGES 

„NORSK FORFATTER-LEXIKON 1814—1856" 


SAMLET, REDIGERET OG UDGIVET MED UNDERST0TTELSE AF STATSKASSEN 


J. B. HAJLVORSEN, 

AMAMUBNSU TSD  UNIVKRSITKTS-BIBUOTHKKRT I KRMTIAHIA. 


F0RSTE  BIND 


KRISTIANIA. 

DEN  NORSKE  FORLAGSFORENING. 

H.  ASCHBMOUG & CO. ALB.  CAUMBRMBYBR. J. W.  CAPPELEN. 

P. T. MALLINGS BOGHANDBL. 

i^^^r o)   . - 


Digitized by VjOOQIC 


'A 


•Y 


"i^d^ 7Sö 1. ^ 

S'h 

é^ 

f         N 

HARVARD 

UNIVERSITY 

LIBRARY 

' 

V-          J 

DET  MALLtNGSKE  BOGTRYKKERI. 


Digitized by VjOOQIC 


Forord. 

Idet isteBind af cNorsk Forfatter-Lexikon 1814 — 1880» afsluttes, 
ter det af forskjellige Grunde vaere hensigtsmjessigt og n)rttigt at forud- 
skikke nogle Forord til Oplysning om Arbejdets Plan og Formaal, dets 
Omfång og dets Begraensning. 

I den Subskriptionsindbydelse, som den norske Forlagsforening i 
sin Tid udsendte, hed det bl. a.: tOrdnet alfabetisk efter Personnavnene 
skal € Norsk Forfatter-Lexikon* give biografiske Oplysninger om enhver 
norsk Mand eller Kvinde, der i Tidsrummet fra 18 14 til nu, saavidt det 
er kommet til Udgiverens Kundskab, har optraadt som Forfatter, Over- 
sstter eller Udgiver af selvstaendige Skrifter, eller som gjennem betyde- 
ligere Arbejder har deltaget i den offentlige Diskussjon i den periodiske 
Presse. Til de biografiske Efterretninger, der ligesaalidt som den biblio- 
grafiske Afdeling befatter sig med Kritik eller Karakteristik, fajes Hen- 
visninger til Kilder, hvor udforligere Oplysninger om vedkommendes Slagt 
eller Liv og Virksomhed er at finde. Efter en lignende Plan givcs saa- 
vidt mulig fuldstaendige Anfersler angaaende hver enkelt Forfatters eller 
Forfatterindes Skrifter, med Oplysninger om Tiden for deres Udgivelse 
eller Offendiggjerelse, om Oversaettelser deraf, om de Skrifter og Pole- 
miker, de har foranlediget i Samtiden, og Henvisninger til de Kilder, hvor 
disse er at finde osv. Og da efter dette brede Anlaeg af Vaerkets Plan 
de fleste af Landets fremragende eller fortjente Maend paa de forskjellige 
Omraader vil faa en Pläds mellem de norske Forfattere i det i9de Aar- 
hundrede vil det sees, at Arbejdet, samtidig med at vaere et literaer- 
historisk Kildeskrift, tillige vil udfylde den almindelige Pläds som et norsk 
biografisk Lexikon, i hvilket der vil findes korte Levnetsbeskrivelser af 
antagelig omkring 4000 Personer*. 

}eg antager, at der nu ikke laenger vil gjores Indsigelse mod det 
rigtige eller endog sdvfolgelige i at vaelge Aaret 1S14 til Udgangspunkt 


Digitized by VjOOQIC 


VIII 

i Tid for Udarbejdelsen af et norsk Forfatter-Lexikon.   Hvad der i saa 
Henseende udtaltes i 1840 af en nu afded dansk Literat (I. Levin), som 
— i en Recensjon af den da fremlagte Plan til Erslews Forfatter-Lexikon — 
med Styrke  S0gte at haevde  den danske og norske Literaturs fortsatte 
Udelelighed ogsaa efter Rigemes Adskillelse, tor vel betragtes mere som et 
Udslag af den naevnte Videnskabsmands Tilbojelighed til polemisk Ensidig- 
hed, end som et Vidnesbyrd om historisk Blik og Fremsyn.  Et Spergsmaal, 
som derimod har vaeret Gjenstand for minTvivl, er dette, omAareti8i4 
ogsaa  skulde  tages til  Udgangspunkt  ved Behandlingen af de ikke faa 
uorskfedte  Forfattere,  der  havde  begyndt  sin literaere Virksomhed for 
Rigemes Adskillelse og efter denne dels fortsat, dels ikke fortsat den, me- 
dens de vel levede i Norge efter nsevnte Aar.  Jeg har her, baade af prak- 
tiske Hensyn  og  af literserhistoriske Grunde, i Tildutning til mine naer- 
meste Forgjaengere, Sorenskriver Kraft og Rigsarkivar Lange, afgjort Sporgs- 
maalet saaledes, at alle norskfodte eller i Norge efter 18 14 levende For- 
fattere af naevnte Klasse  er taget med  i  mit Vaerk;  men jeg er ogsaa 
gaaet videre end Kraft og Lange, idet jeg  ikke har nöjet mig med for 
Tiden for 18 14 at give en almindelig Hen visning til eller et kort Uddrag 
af Nyerups og Krafts Literaturlexikon; alle Oplysninger om saadanne For- 
fattere er s0gt tilvejebragt i  samme Maalestok og redigeret efter samme 
Principer, som  om de  baade  ved Liv og Virksomhed helt tilhorte det 
Tidsrum, mit Lexikon egentlig omfatter, nemlig Tiden efter 18 14.   Her- 
ved  er vundet, foruden  större Enhed i Vaerkets hele Redaktion, at de 
nodvendige Oplysninger om vedkommende Personer ikke behöver at soges 
paa to eller — om Worms Lexikon regnes med — endog tre Steder og 
at nye eller Berigtigelser af aeldre Oplysninger, som dette Aarhundredes 
Forskning har tilvejebragt, har  kunnet  indpasses paa sit Sted i de bio- 
grafiske eller bibliografiske Artikler om disse Forfattere; jeg henviser her 
exempelvis til min Behandling  i  dette Bind af Rektor F. C. H. Arentz, 
Biskop J. N. Brun, Biskop P. O. Bugge. — Ulige lettere at fastslaa end 
denne mit Arbejdes temtinus a quo, var dets terminus ad quem.   Min 
Afgjorelse i saa Henseende er givet i Titlen.   Vaerket er afsluttet ved Ud- 
gangen af Aaret i88o, saaledes  at forstaa, at  en Person ikke optages i 
Lexikonet, medmindre  hans literaere Virksomhed er begyndt — om det 
blöt er ved en ubetydelig Oversaettelse eller et Tidsskrift-Bidrag — for 
Udlobet af det naevnte Aar, men for deres Vedkommende, som indenfor 
denne Tidsgraense har kvalificeret sig til en Pläds i Vaerket, har jeg sogt 
at holde alle Oplysninger, de biografiske saavelsom de literaere, ä jour 
til Dagen for Trykningen af hvert Ark, paa hvis Fod Datum i saa Hen- 
seende er angivet.   Herved er vundet, at enhver, der bruger mit Arbejde 


Digitized by VjOOQIC 


IX 

i literaert Ojemed, har et bestemt Tidspunkt givet, fra hvilket raan kan 
foftssette sine Undersegelser paa egen Haand, indtil det hele Vaerk fore- 
ligger afsluttet og Lejlighed givcs til i et Tillaeg af Rettelser og Supple- 
noenter at give det hele Arbejde den sidste og afsluttende Begränsning 
saavel i Tid som Indhold. 

Ved Siden af Tidsgraenseme har selvfolgelig Bestemmelsen af Ud- 
trykket «Forfatter>, Sporgsmaalet om, hvilke Forfattere og hvilke Skrifter der 
skal optages, vsret et af de principielt vigtigste Spergsmaal, men tillii^e 
et af de vanskeligste og tvivlsomste at afgjere. Der foreligger om dette 
Emne saavel i den danske Literatur fra Begyndeisen af dette Aarhundrede, 
da Nyerup i 1815 havde udgivet en Plan og Preve af sit Lexikon, som 
i flere fremmede Literaturer, fomemmelig i Fortaleme til de tyske pro- 
vinsielle Forfatterlexika, tildels ogsaa fra den allersidste Tid i de engelske 
Journalers Recensjoner af det iaar paabegyndte Dictionary of National 
Biograpky, en hel Del skarpsindige og trseffende Bemserkninger af kyn- 
dige Msend. Mening staar imidlertid her mod Mening og Skjen mod 
Skjon. I de fleste Tilfa^lde har de, som har vserei nodte til praktisk at 
traeffe en Afgjorelse, Udgiveme selv nemlig af dette Slags Arbejder, stan- 
set ved den Aqskuelse, at det var rigtigst at tage med saavidt muligt 
alle Forfattere og alle Skrifter, tfordi et Forfatter-Lexikon ikke, som en 
Literaturhistorie, kan gjore en kritisk Vurdering af en Forfatters eller et 
Skrifts Betydning til Hovedbasis, og fordi det ikke altid läder sig be 
stemme, hvilken Vigtighed en Forfatter eller et Skrift kan have i de for- 
skjellige Perioder eller ved saeregne Lejligheder* ; eller — som Recen- 
senten af det naevnte engelske Vaerk nylig skrev i The Athenaeum — 
«i et Arbejde af denne Art maa Oplysninger findes om hver den, som 
mindes i sit Land, selv om hans Bedrift vai en Forbrydelse og hans 
Skrift kun en Skandale». Begge disse Anforsler fra to forskjellige Lite- 
raturer og fra vidt forskjellige Tidspunkter maa naturligvis forstaaes med 
den nedvendige Reservation. Selv med den her givne tilsyneladende 
Ubegraensethed for Kvalifikationeme hos dem, der gives en Pläds i et 
Arbejde som nacrvaerende, forudsaettes der hos vedkommende Udgiver en 
literaer Indsigt og et skarpt Skjon, der paa den ene Side ikke optager 
enhver Udgiver af tNyeste og paalidelig Dremmebog» eller af < Anvis- 
ning til at udrydde Rötter» eller af enhver oversat Indre-Missjons-Traktat, 
men paa den anden Side ikke udelukker den, som kanske blöt har skre- 
vct en enkelt Recensjon i et videnskabeligt Tidsskrift eller kun udgivet en 
kritisk-systematisk Katalog över et Billedgalleri eller en Haandskriftsamling. 
Ved Afgjarelsen af, hvilke Forfattere og hvilke Skrifter der optages i 
mit Arbejde, har jeg — ogsaa  her i Tilslutning  til mine Forgjaengere i 


Digitized by VjOOQIC 


den danske og den  norske Literatur. og stöttet til min Erfaring om, at 
ingen kan sige i Ojeblikket, hvilke literaere Hjaelpemidler, endog af den 
. störste Ubetydelighed, en speciel Underscgelse kan i Tilfiaelde tiltraenge — 
fulgt den ovenfor gjengivne Anskuelse og i Tilfaelde af Tvivl heller taget 
med  end  udeladt  en  obskur Forfatter eller et ubetydeligt Skrift.   Det 
Skjen, der saaledes har maattet trseffes, har imidlertid  ikke blöt angaaet 
i selvstsendig Bogform udgivne, originale eller översatte, navngivne eller 
unavngivne Skrifter, men ogsaa  —  hvad  der har vaeret endnu vanske- 
ligere — Bidrag til den periodiske Presse.   I vört Land har efter 1814 
Pressen i snaevrere Forstand, de större politiske Dag- og Ugeblade, spil- 
let en saa  betydelig Rolle  i  vört litera&re og  hele ofifentlige Liv, at et 
Forfatter-Lexikon, som  ikke ved Planlaeggelse  og Udforelse tog Hensyn 
til det deri nedlagte literaere Arbejde, blöt halvt maatte siges at lose sin 
Opgave.   De smaa literaere Forhold hos os har medfört, at vore  störste 
Dag- og Ugeblade i länge Aarraekker — i de sidste Aartier endog mere 
end for — har maattet ved Siden af sin egentlige Opgave overtage til- 
lige de udenlandske cRevuers)» Rolle.   Almenhedens Krav og Forfatternes 
Interesser har i lige Grad medvirket til at fremkalde og udvikle dette Forhold. 
Men deraf, at Udgiveren saaledes har vaeret nodt til ved Indsamlingen af 
Materialet at udstraekke sine Undersogelser ogsaa til Aarhundredets norske 
Presse, folger ikke, at  ethvilketsomhelst Bidrag af nogen Spaltelaengde i 
et af de store Blade bliver at optegne i  Forfatter-Lexikonet tilligemed 
biografiske Meddelelser om  enhver Indsender af en «til Borgerheld sig- 
tende» Artikel.   Det umulige vilde her falde sammen med det principlose. 
Hvad der i mit Arbejde er tilstraebt er dette : at redde fra Glemsel Bidrag 
i den periodiske Presse, hvilke  maa antages at have Betydning ud över 
0jeblikket enten ved sit Emnes Art  eller paa Grund af sit  eget  indre 
Vserd, eller fordi de var Dagens Indlaeg i en bevaeget Tids Kamp, til hvis 
historiske Belysning der ikke kan gives  for mange Bidrag, eller endelig 
fordi de paa Grund af sin Forfatters Stilling i vor Literatur og vört olTent- 
lige Liv tjener til den alsidigste Belysning af hans Udvikling, Karakter 
og Ejendommelighed.   Et Hensyn  til  har  vaeret  medbestemmende ved 
Afgjorelsen  af hidhorende  Sporgsmaal.   Det er antydet* i Forlaeggernes 
Subskriptionsindbydelse og det  har ovet sin store Indflydelse baade paa 
Planlaeggelsen og Udforelsen af mit Vaerk.   Norge savner, ligesom Dan- 
mark, hvad der har vaeret Formaal for snart sagt ethvert civiliseret Lands 
historiske og literaere Bestraebelser, undertiden i Slaegtled  efter  Slaegtled, 
og hvad der for Tiden er eller laenge har vaeret under Udforelse i Sve- 
rige, England, Belgien^ Tyskland og 0sterrige, nemlig et almindeligt, na- 
tionalt biografisk Lexikon.  Jeg har troet at kunne til en vis Grad forene 


Digitized by VjOOQIC 


XI 

i et og samme Vserk det norske Literatur-Lexikon for det i9de Aarhun 
drede med det manglende biografiske Lexikon for samme Tidsrum, uden 
at Hovedopgavens Lösning, Tilvejebringelsen af et paalideligt» den helc 
boglige Virksomhéd orafattende Kildeskrift, blev forvansket eller tilsidesat. 
I to Retninger maatte imidlertid denne Förening af to vel ikke modsatte, 
men heller ikke ganske sammenfaldende Formaal 0ve Indflydelse paa mit 
Arbejde. Ved Afgjorelsen af Spergsmaalet om en Persons Adgang til at 
blive optaget i Forfatter-Lexikonet maatte Vaegten undertiden blive at 
Isgge ikke saameget paa hans literaere Virksomheds Omfång eller Stor- 
hed, som paa hans Betydning for Norges almindelige Historie og Kultur. 
Og paa den anden Side kraevede hint Hensyn til den biografiske Frem- 
stilling, at Meddelelseme om de enkelte Personers Livsforelse blev givet 
i mindre schematisk-kalendarisk Form end i noget tidligere norsk eller 
dansk-norsk Literatur-Lexikon, ligesom det, efter min Mening, maatte vaere 
en selvsagt Ting, at den Forskjel, som har fundet eller finder Sted imel- 
lem de mange og mangeartede Forfatteres Evner, Virksomhéd og Ind- 
flydelse i Literatur, Videnskab og offentligt Liv maatte faa sit Udtryk i 
den st0rre og mindre Udforlighed saavel i den biografiske Fremstilling 
som i de literaere Oplysninger 

Jeg er herved kommen til det andet Hovedpunkt af det, som i disse 
Forord tor tiltraenge nogle korte forklarende Bemaerkninger, Gjennem- 
forelsen nemlig af den ovenfor fremsatte Plan for mit Arbejde, dets Me- 
thode og Teknik. 

Det förste og uafviselige Krav, som alle maa stille til et Vaerk af 
denne Art, er dets Sandhedskjaerlighed og Nojagtighed. Jeg er mig be- 
vidst i saa Henseende ikke at have givet efter for nogen Fristelse og ikke 
at have skyet nogen Anstrengelse. Derfor har jeg ogsaa med en Omhu, 
hvis Planmaessighed tor springe i 0jnene paa hver den, som i dette Stykke 
sammenligner det nu afsluttede Bind af mit Arbejde med Nyerups, Ers- 
lews eller Krafts og Langes Lexika, ved hver eneste Artikel givet Hen- 
visninger til de Kilder, hvor rigere eller andre Oplysninger findes om ved- 
kommende Forfatteres Liv og Virksomhéd, eller for de optegnede Bogers 
og Skriftstykkers Vedkommende til de Recensjoner eller de Fejder, de 
har foranlediget i Norges og fremmede Ländes Literatur. Ingen Del af 
mit Arbejde har kostet saa megen Anstrengelse, foranlediget saa moj- 
somroelige og omfattende Undersogelser som disse Henvisninger ; der er 
Steder, ikke et eller to, men mange, hvor uden Overdrivelse hver Linje 
har kostet Ti mer og hver ny Korrektur har foranlediget nye Under- 
sogelser. Det vilde have vaeret meget behageligere i alle Henseender, i 
de fleste ogsaa meget lettere, at  have  fulgt Lysten til at gjore Forsog i 


Digitized by VjOOQIC 


XII 

literaer Portraettegning, at have givet farverige Skildringer af de Samfunds- og ' 
Litératurtilstande, under hvilke Heroeme i Landets videnskabelige, lite- 
raere og offenilige Liv er optraadt, have efterforsket Forudsaetningeme for 
deres Virken i Fortid og Samtid og paavist deres Indflydelse paa Efter- 
slaegten. Jeg havde imidlenid sat mig en mere beskeden, om end n5rttig 
Opgave. som jeg har S0gt og fremdeles vil soge at l0se efter bedste Skjon 
og Evne. Der har heller ikke, mig bekjendt, vaeret rejst nogen Anke 
mod mig for Ladhed eller Unojagtighed^ men mere eller mindre privat 
har det ikke manglet paa Antydninger om, at Arbejdet — i alle Fald 
paa et enkelt Punkt — havde en politisk Farve eller i det mindste Farve- 
nuance. Hvis disse Antydninger havde mindste Spor af Berettigelse. vilde 
de indeholde en kapital Anklage mod mit Arbejde som historisk Kildc- 
skrift, hvor hoje Lovord man end fandt at knnne odsle paa det i alle 
andre Retninger. Det maa derfor findes rimeligt, at jeg nytter Lejlig- 
heden lil en Gäng for alle at afvise saadanne Insinuationer. Har Artikelen 
om Bjomstjerne Björnson — det er naesten överflödigt at sige, at det er 
dette Navn, Antydningerne gjaelder — faaet et — efter nogles Mening 
for — stort Omfång, saa har jeg blöt at sige, at mine Materialsamlinger 
tillader mig og jeg skal efterhvert udnytte dem til at give ligesaa udfor- 
lige Meddelelser om Aarhundredets andre Stormaend i den norske Lite- 
ratur. Og for denne omfangsrige Upartiskhed tror [tg^ at Fremtidens 
Historikere, i hvis Tjeneste jeg arbejder, vil vaere mig erkjendtlig. 

Hvad ovenfor er sagt, indeholder det vaesentligste af det, som jeg 
med Hensyn til mit Arbcjdes almindelige Karakter har fundei nyttigt at 
udhaeve ved nservaerende Lejlighed. Hvad Enkeltheder angaar, er lidet 
at tilfoje. Jeg har, med de ^ndringer, som fulgte af den ovenfor for- 
klarede Udvidelse af Planen og af den literaere Stofmasses större Omfång 
nu mod for, i de store Traek saavidt muligt holdt Redaktionen af En- 
kelthedeme i de af Forgjaengere hjemme og ude optrukne Spor, dog, 
haaber jeg, med en mere gjennemfort Konsekvents. I de biografiske Ar- 
tikler har jeg överalt brugt Formen «er fodt» om endnu levende, deri- 
mod Udtrykket «blev fodt» om afdode Forfattere, hvorved man strax, 
uden at laese en Artikel tilende, kan faa Svar paa Sporgsmaalet, om en 
Forfatter endnu lever eller er dod, Fremdeles har jeg i de biografiske 
Meddelelser medtaget Karakteren for Examen artium — dog ikke hvor 
Karakteren er Non c. — og for Em bedsexamina, hvorved man slipper 
for at soge disse Oplysninger i Kalendere eller andre Kilder. At jeg ikke 
har fulgt Erslews, navnlig i de 3 Supplementsbind af hans Vaerk givne. 
Exempel og yderligere udvidet mit Arbejde til at vaere et Magazin for 
genealogiske Oplysninger, indkapslede  i  Parentheser og Klammere som 


Digitized by VjOOQIC 


XIII 

i kinesiske .^Esker, vil forhaabenllig blöt Dilettanter i den nu saa popu- 
läre genealogiske Forskning bebrejde mig. Disse i og for sig baade nyt- 
tige og interessante Detaljoplysninger bidrage ikke til at 0ge Overskuelig- 
heden og Klarheden i min danske Forgjangers eliers saa fortraeffelige 
Arbejde. I den bibliografiske Del afArbejdet har jeg först meddelt Bog- 
litleme, ordnet kronologisk, og ved hver enkelt af disse igjen givet Med- 
delelser om de enkelte Oplag, om Oversaetielser, om Recensjoner og 
Folgeskrifter m. v., alt med den 0konomi, som lod sig forene med Tyde- 
Hghed og Sikkerhed i Anforslerne. Saavidt gjorligt og hvor ikke Med- 
delelseme maatte gives i en Isengere Redaktion, hvis Form tilhorte mig, 
har jeg derhos ved Benyttelse af Fraktur eller Antikva betegnet den Skrift- 
sort, hvormed de anforte Beger eller Blade og Tidsskrifter selv er trykt. 
At jeg, med vört Lands literaere og videnskabelige Historie for 0je, har 
lagt stor Vaegt paa at faa alle Oplysninger saa fuldstaendige og nojagtige 
som gjorligt angaaende norske Forfatteres i Udlandet trykte eller över- 
satte Arbejder, tor jeg vente billiget af alle kyndige Msend. Ogsaa et 
rent praktisk Hensyn har her gjort sig gjseldende. Bio-bibliografiske Haand- 
beger kan nemlig i de store offentlige Bogsamlinger betragtes som et Slags 
diplomatisk Representation for de enkelte Ländes literaere og videnskabe- 
lige Interesser. Hvad Forskere forgjaeves vil soge i Gesandtskabshoteller 
og paa Konsulatkontorer, vil de finde besväret i Landenes Bog- og Lite- 
ratur-Lexika, og det turde vaere det ofte ikke mindst fortjenstfulde eller 
for Udgiveme mindst taknemmelige, at disse stilfaerdige Boghylde-Reprae- 
scntanter for et Lands Aandsliv og dets Historie i Tilfaelde har vindi- 
cerei den rette Mand og den rette Nation iEren for en Opdagelse, et 
stort Fremskridt eller en stor Bedrift. 

Endnu maa jeg tilfoje et Par Ord — jeg haaber til Beroligelse for 
de mange, som offentlig eller pr vat har udtalt sia Beklagelse över den 
langsomme Udgivelse. Jeg indrommer, at denne hidtil har gaaet adskil- 
ligt langsommere, end jeg taenkte mig, da jeg begyndte^ og ingen kan 
bcklage delte mere end jeg selv. Men for det förste vil alle med dette 
Slags Arbejder erfame Maend vide, at den sidste og endelige Bearbejdelse 
af store Materialsamlinger af denne Art altid si eder paa Vanskeligheder, 
som ikke var forudseet, og disse vinder man först Bugt med, naar nogen 
Tid er gaaet og den erfaringsmaessige Routine erhvervet. Dernaest har 
jeg maattet kjaempe med de Hindringer, som vore smaa Forhold laegger 
i Vejen for et literaert Foretagende som dette. Skjont mit Arbejde er 
bleven betegnet som et Nationalverk af stor og blivende Betydning, har 
Antallet af Subskribenter dog endnu ikke naaet den beskedne Sum af 600. 
Hvis ikke Storthinget ifjor havde eget Statens Tilskud til Udgivelsen saa 


Digitized by VjOOQIC 


XIV 

vidt, at jeg kunde blive befriet for tidsspildende Arbejde i Pressens Tje- 
neste, vilde jeg ikke have kunnet ra&kke saa långt som nu. Kort nok, 
vil man sige — og jeg indremmer det, selv om jeg tror at kunne til- 
foje, al Bogstaverne C og- D, vil vaerc faerdige ved Udlobet af inde- 
vaerende Aar — men man glemmer da eller er uvidende om lignende 
Vaerkers Skjaebne i Udlandet, hvor alle Forhold hjaelper og stotter slige 
Arbejders Udgivelse. Tager man disse til Sammenligning, ter kanske de 
kritiske Beroaerkninger om den Tid, jeg har brugt, vende sig til min Ros, 
og den Frygt, enkelte har naeret for at det hele ikke skal blive faerdigt, 
blive tilintetgjort. Min danske Kollega Erslews Vaerk (6 Bind) tog i det 
hele 28 Aar for at afsluttes og iste Bind af Hovedvaerket 3 Aar. Linn- 
ströms Svenskt Boklexikon j8jo — éj (2 Bind) har brugt 17 Aar for 
at blive faerdigt eller fra 1867 til 1884. Den under MUnchener-Akade- 
miets Auspicier udgivnc cAUgemeine Deutsche Biographie», der taeller 
en Maengde Medarbejdere og som udgives med Understottelse af Kon- 
gen af Bayern, paabegyndte Trykningen i 1874 og er nu nylig naaet 
til sit 20 Bind (Bogstav M,) «Lexikon der Hamburgischen Schriftsteljer» 
(8 Bind) begyndte at udkomme 1849 og afsluttedes 1883. Den belgiske 
Biographie naäonale, der udgives af Akademiet i Bruxelles, begyndte at 
udkomme 1866 og er nu (1885) naaet til sit 8de Bind (Bogstav G,) Og 
endelig har Const. von Wurzbach nylig efter netop 30 Åars Forlob, siden 
iste Bind udkom, seet sin kolossale Flid og Energi lonnet med den lyk- 
kelige Afslutning af sit <Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oester- 
reichi. Disse Anforsler tor vise, at store literaere Opgaver, selv om de 
udfores af Enkeltmand, kan löses, om det end gaar langsomt, og jeg 
haaber at forundes Tid til at lose min. Men jeg laegger til, at naar mit 
Taalmod har holdt ud i de ty ve Åars Förberedelse af Arbejdet, saa läder 
jeg mig ikke nu ved den endelige Udforelse deraf ved andres Utaal- 
modighed friste til et Hastvaerk, som kunde ove en mindre heldig Ind- 
flydelse paa dets solide Egenskaber. 

For jeg slutter disse Forord, maa det vaere mig tilladt at bringe min 
Tak til de mange, som paa Henvendelse har hjulpet mig med Oplysnin- 
ger; saerlig maa jeg dog takke Hr. Professor Dr. L. Daae, som har hävt 
den Godhed ved hvert Korrekturark at give mig Vidnesbyrd om, at lige- 
som mit Arbejde i ham har sin varmeste Ven, saaledes har det ogsaa i 
ham sin kyndigste Kritiker. 

Kristiania, 7 de Marts 1885. 

J. B. Halvorsen. 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


Aabel, Mörten Andreas Leigh, Son af nedennaeVnte Provst 
P. P. A., er födt i Sogndals Prestegaard 9 (eller 10) Februar 1830, blev 
Student med Laud. fra Kristiania Kathedralskole 1848 og medicinsk Kan- 
didat med Haud Sommeren 1856. Til Vaaren 1857 var han derpaa 
Kandidat paa Rigshospitalet, fungerede saa et halvt Åars Tid som 
konst. Distriktslaege i Hammerfest og nedsatte sig derpaa som privat prak- 
tiserende Laege ferst et halvt Aar i Aasnaes, siden i Naes paa Romerike. 
Her förblev han, indtil handen i6Januar 1864 udnsevntes til Distriktslaege 
i indre Sondfjord, hvorfra han 10 Februar 1876 forflyttedes til sondre 
Valders Lagedistrikt. 

♦ 28 Decbr. 1857 Louise Vilheltnine Collett (f. paa Stromso 11 
Maj 1834), D. af Kjobmand, senere Bankadministrator, Herman Christian 
C. (t 1878) og Louise Viihelmine Arveschoug. 

Jfr. Lassen: X, Stamtavler I, 7; Kiaer: Norges Laeger, i og 479; ffFamilien 
CoIIstt», S. 113 og 123—24. 

Rimstubber, isar fra Studenteraarene, Chra. 1862. 16. 78 S. (Anm. i 111. 
Nyfcedibl. s A No. 24). 

Et Tjaug Sange, og et Par atpaa for Naes Skyttelag. i86i-^é2. Chra, 
1863.   12.   22 S. 

I Norsk Mag.-f. Laegevid. 3 R. III. 53—54: Fiat Distinctio; S. 75: Flere 
McdfiBdte Feil i samme Slaegt. 

3 Sodebennen XV. 34—45: ^^oget xm Sanbnama; 208—217: dn ^erfe. 
— ^1, 308—835 : giloirenc 9laön. 

I Visebog for det norske Studentersamfund (1856) er af ham :  No.  15 

iPnAiidsFepabliken), No.  18  (For Friheden i Norden  [optaget  i Visebogen  af 187 1 

im No. 207]) og No. 66 («Se-Norges Blomsterdal!»  [i Visebogen af 1871 No. 202]). 

I Turistföreningens Årbog 1873, S.  158 fg. : Vårlaengsel [Digt] 

Saerskilt trykt eller spredt i forskjellige Blade, f. Ex. i Bergensposten, III. Nyhedsbl., 

to»l7»i «Sti^emt og Älvor» m. fl , er desuden flere Digte eller Lej lighedssange af ham. 

Aabely  Oluf  Andreas,  foregaaendes Broder, er fedt i Sogndals 
9  Oktober  1825,  blev  Student  med  Laud.  fra  Kristiania 

Forfatterlexikon 1814—1880. I 

Trykt 26 April iSSr. 


Digitized by VjOOQIC 


2 Aabel 

Kathedralskole 1843 og theologisk Kandidat med Laud. i Decbr. 1847. 
Aaret efter blev han Forstelaerer ved den af Fadercn gnindlagte hojere 
Almuskole i Land, blev 1852 Laerer ved Nissens Latin- og Realskole 
og var i Aarene fra 1851 tiPog med 1854 Universitetsstipendiat i Theo- 
logi; af Helbredshensyn maatte han imidlertid fräsige sig denne Post og 
gik saa tilbage til sin Laererstilling ved Nissens Skole. 30 Decbr, 1857 blev 
han udnaevnt til pers. Kapellan hos Faderen, 9 Mai 1863 ^1 res. Kap. 
til Sigdal, 28 Januar 1878 til Sogneprest til Jevnaker, hvorfrä han i Novbr. 
1879 forflyttedes til sondre Lands Sognekald. 

♦ i8 Juli 1854 Christiane Lovise Meinich (f. i Land 24 Novbr. 
1826), D. af Foged i Land og Valders Jens Christian M. (f 1855), og 
Vilhelmine Magelssen. 

Jfr. Lassen: N. Stamtavler I. 7. 

Det nye Testamentes Grammatik. Af G. B. Winer. Oversat. Chra. 
1852.   8.   Vin.   183 S. 

Omrids af det christelige Troesindhold. Udarbeidet til Bnig ved Re- 
ligionsunderviisningen i Nissens Latin- og Realskoles everste Klasser. Chra 1855. 
8.   59 S. 

Omrids af det christelige' Troesindhold. Forsag til en Laerebog i Religion for 
▼iderekomne Disciple. Som Anhang: Den Augsburgske Troesbekjendelscs ferste Afde- 
ling. Chra. 1864. 8. 112 S. [Er en ny revideret Udgave af foregaaende Skrift; den 
er anm. i Luth. Kirketid.   IIL  174 fg.] 

M e dud g i ver af den norske Oversaettelse af Otto von Gerlach's Bibelen eller 
den Hellige Skrift med Indledninger og oplysende Anmaerkninger. D. I — V. Chra. 
1854 — 61. A.s Andel i dette Verk er knyttet til 4de og Ste Del, der udkom ogsna 
med särskilt Titel: 

Sforllaring ooer bet nt)e 2:eftatnent. Ot)erfat og tittyttet ttl ben af bet 
norfleMöibelfelffab ubgiöne DöerfcEttelfe of O.«.«obel. Ifte %t\. 1857. 8. 726. 6. 
«[nbetO|)Io9 1864—67. 8. 1 «I. 672 @. — 2ben J)el. Ot>etf. af O. «. «., ®. ^Ktt«4 
W^^te og [g. C^r.] 3)on«. 186L a 695 S. «nbet D|)lag 1867—70. 607 ©• 
[Jfr. N. Bogfortegn.  1848—65, S. 31 og 1866—72, S. 70]. 

Han har udgivet Biskop H. P, S. Schreuders Skrift: «Lidt til Regulering af 
Overformynderiuveiret i den norske Mission».   Chra.  1875.   S* 

Aabel, Peter Pavels, blev fedt 19 Decbr. 1795 ^ Justedals 
Prestegaard i Sogn, hvor Faderen Ole Aabel (f. paa Gaarden Aabel i 
Tved Prestegjaeld 1757, f i Aurland 1852) da var Prest; Moderen hed 
Christine Margrethe Pavels (f. 1752, f 1863). Han blev Student fra* 
Bergens Skole 18 16 og theologisk Kandidat med Haud. i Mai 182 1. 13 
April 1822 udnaevntes han til Sogneprest til Justedal, forflyttedes 20 Au- 
gust 1823 til Sogndal og blev Provst »i indre Sogn 1829; 17 Juni 1833 
udnaevntes han til Sogneprest til Land bg fik i 1853 Bestalling somProvst 
i Valders Provsti. Fra Provstembedet tog han Afsked 1863, fra Preste- 
embedet erholdt han Afsked (ved kgl. Res. 3 April 1865) fra Nytaar 1866, 


Digitized by VjOOQIC 


Aabel — Aadnesen 3 

meo forlod allerede i Oktbr. 1865 Kaldet, hvis Bestyrelse han overlod 
dl sin personelie Kapellan. I Land fik han i sin Tid oprettet den förste 
h0jere Almuskole^ i Norge.   Han döde i Juli 1869. 

♦ 27 Marts 1822 Margrethe Engelke Magdalene Liigh (f. i 
Kvikne 18 Januar 1800, f 5 Juli 1863), D. af Sogneprest til Aal i Hal- 
lisgdal Mörten Andreas Leigh (f 1819), og hans anden Hustru Petro- 
nelle Morch. 

Jfr. Lassen: N. Stamt|iv]er I. 6, Pavels'^ Dagb»ger fl. St. 

lOemonfninger ongaaetibe SfotbeUngen og 9(nt)eiibelfen af 0|>It)9tiiii9^ 
Dftfeneti gfoi^^^ 9libler og 3fi>tflag tU gfotonbringer i Sotigttiiitiigeit ^erom. 
eOl^iitiner 1839. 8.  Ofr. grosf.ft tBetniertninger i 9lorgenM. 1889, 9^0. 184 XiS.) 

9{o9le Ort) om flteform af filmttefloleosfenet |)aa Sanbet. C^* 184a 
8  34 6. 

Staobe^olbi^fageit, bettagtet fra C^rtftenbommeitd Stabe, eller ben c^ci^e* 
tige grt^bi iwbuenbtge gnbfltcentiiing meb ^nft^n |)aa )Brugen af tdrflmbebiin* dn 
Xale.  C^ra 1841.  8.  16 8. (ifr* (Branffereit IV. 9lo. 41). 

3 ^rebitener af norfte (Betftlige (1856). I. 901—207: ^rtebifen |)aa 
Slisrt^otdbag; II. 95—108: $rcebifen |)aa 8be 6«nbag efter l:refoIbig^eb. 

3 X^eologift 2:ibdftrift I. »61—586: Om ben c^dfhte SHrfe fom uboorte» 
befaaenbe 6amfnnb, bend 3fi>^^i>I^ ^ @taten og ^bre Organifation. 

3 0ianfteren IV. 9^0. 21 og 22: Om Sor^olbet meOem Stat og 5Hrfe, otbi^* 
nere og combinerebe Sformanbffaber, og om Xrangen til en orbnet ^rfeforfatnmg i . 
9{orge (ifr. ^emonfninger af C SS. ^{elm i fJHorgenbl. 1841 9lo. 348 ZiH. og Sorf J 
9ienmele i f. »L 1842 92o. 50 XiH.). 

3 aRorgenblabet lS4tO 9lo.59, 82 og 121: Om ftot>eaantet pro locoiSanb; 
9o. 327: 0ng. Unberoiidningftoefenet i 9lotge m. m.; 1S42 9lo. 217 2:ta(rg: Om 
torbelingen og Vnoenbelfen af 0|>l9i3ningdO(e(enetd gfonbiS t>eboarenbe 3nbt(egter; 
IHiS 9^0. 198: Hng. (S^eiftlig^ebend SonnmgiSmaabe (ifr. f. 91. 9lo. 220 (af (S^.gfai^e) 
og 9h). 229). 

3 Cl^riftiania^^often 1S60 «Ro. 588—539: iRoget om og fra ben ^»ierc 
VlrnnefToIe i Sanb. 7V< 6DaIte (ifr. 92o. 603.); isn 92o. 939: ^ortfat lOeretning 
om ben ^mere Idmueflole i Sanb.  3 @|). 

3 Sille^ammerd l:ilftuer 1849, 9lo. 48 og 44: Om ^oiere 9(ImuefIoIer i 
SQmiiibelig^eb og Stolen i Sanb i Ssrbeled^eb. 

Han har meddelt de va»entligste Oplysninger til W. Lasseu*s anferteStamtavle 
oTcr Familjen .\abel i N. Stamtavler I.  i — 13. 

Aadnesen, Tarje, blev fodt af fattige Foraeldre i Moland i övre 
Thelemarken 4 Januar 1833. I 1854 blev han udexamineret med Karak- 
tcren <Meget godt> fra Holts Skolelaererseminarium. Han var derefter 
i nogle Aar Laerer först i Dybvaag, senere i Tvedestrand. Han tog 1858 
Tdegrafistexamen og döde som Telegrafist i Kragero 2 1 Decbr. 1868. Efteråt 
vaere bleven Telegrafist, företog han en Reise til Danmark, Tyskland og 
England, hvonmder han udvidede sine allerede for gode Sprogkundskaber. 
HansEnke, en Soster af Maegler Tellefsen i Cardiff, lever i Tvedestrand. 


Digitized by VjOOQIC 


^ Aadnesen— Aalholm 

«|)5ftlcrne, bered fietwiet og »itffomieb. (ifter •tke ApostUs' n/e» Deb A. 
»i00f 1868.  8.  223 ®.  (Hnm. i Sut^. ^rtettb. III. 884.) 

Selections from british poets compiled by T. A. and H. Henriksen. Riser 
i866.   8.   4 Bl.  ii8 S. ' 

Kortfattet engelsk Grammatik til Skolebrug.   Risar i866. 

Engelsk Laesebogtil Skolebrug.   I. [eneste].   Chra. 1867.   8.   48 S. 

3 ftitleligt SoIfeBlab 1865, 9lo. 12—16: 3)en engelffe ^tftorieffrim SRac- 
aufa^ SfremftiQtng af ftat^oHcidmend og^roteftantidmeiti» ^iftone og tnbbtirbed gfo^^ol^ 

Han leverede i sin Tid flere översatte Bidrag til Risars Blad. 

I Förening med Sproglarer Cr0ger bebudede han i 1858 Udgivelsen (fra Arendal) 
af et maanedligt «Tidsskrift for den norske Ungdom», hvoraf dog intet vides at vaere 
ndkommet. 

Aakre, Bernt, Son af Gaardbruger Erik Larsson A. og Hustru 
Ber te Knudsdatter, blev fodt 16 Februar 181 7 paa Gaarden Aakre i 
HJ0rendQord paa Sendmoré. Mens han som Unggut en Tid laa paa 
Sygehuset i Aalesund, fik hanLejlighed til at tilfredsstille sin sterke Lyst 
til LsBsning. Nogle Aar senere fik han en Post som Omgangsskolelaerer 
i sin Hjembygd og benyttede nu sin Fritid til at tage Undervisning i 
Latin og Graesk hos Presten der, nedennaevnte A. Boeck. Med en An- 
befaling fra ham reiste Aakre til Bergen, hvor Biskop Neumann og Over- 
laerer Sägen tog sig af ham. I Bergen fik han en afgjort Lyst til Natur- 
fagene, rejste til Kristiania og derfra, med Understottelse af Statsminister 
Stäng, til Stockholm, hvor han blev optaget paa Veterinaerinstitutet. Her 
studerede han 1845 — 4^» "^^^ forlod saa Skolen og reiste tilbage til Kri- 
stiania, hvor han med Udmaerkelse underkastede sig Veterinaerexamen for 
Prof. Chr. Boeck. Han sogte og fik derefter Bevilling til at praktisere 
som Dyrlaege. Som saadan nedsatte han sig 1849 i Aas Prestegjaeld, hvor 
han ogsaa med en kort Afbrydelse — han var nemlig i Åars Tid ansat 
som Dyrlaege ved Artilleriet i Kristiania — blev boende omtrent lige til 
sin Dod 13 Decbr. 1879. 

♦ 1849 Sophia Helena Guldbrandsen, D. af Universitetsbud G. 
i Kristiania. 

Jfr. Nekrolog i Aftenposten 1879, No. 295 A. 

gorfeg ttl 9{orff i)t)rIcegebog, letfattelig ^noii^niitg til at Isre at Qenbe, 
forebl^gge og ^elbrebe be alminbeligfte ^uudbt^rf^gbomnte. S^ra. 1849. 8. 3 81. 
250 ®. m. 2 Itt^. $1. 

Aalholm, Niels Matthias, er fadt 2 2 Juni — hans egen Opgave, 
hans Dobeseddel i Enkekassen har 20 Juni — 181 1 i Arendal, hvor Fa- 
deren, Matthias Sckr^der A,^ var Skibsforer og senere Kjobmand og 
Traelasthandler; Moderen hed Karen Kicer[\ 187 1). Han var ansat ved Han- 
delen til sit2ideAar. Under omtrent ijAars Ophold i Frankrige lagde 
han sig efter de levende Sprog og deres Literatur; han var derpaa Re- 
daktör og Boghandler i Arendal og nedsatte sig saa i 1835 i Christiania 


Digitized by VjOOQIC 


Aalholm c 

som Bogtrykker, men blev Aaret efter Sprogkerer ved Arendals Middel- 
og Realskole; 1842 blev han Translator, 1850 konstituerct og 23 Marts 
1852 virkelig Adjunkt ved Arendals Skole. 

♦ Hanna Cecilia Foss (f. 12 Juni 181 8), D. af Seilmager og Stads- 
kaptein Ole Henrik Foss i Arendal og saaledes Sester af nedennsevnte 
Frithjof Foss. 

Jfr. Thues Lsesebog, S. 602. 

6iofna, original notf! 9{t)taardgaDe for 1888.  tlrenbal 1882.  18. 909 6. 

8ignetter til norfle ^Dtgtere.  firenbal 1888.  8. VI. 32 6. 

Ssfebog \fix Ungbommen. Ubarbeibet efter bet gfranHe. firenbal 1888. 
8.  98 S. 

Sonnebog for Qfrn (Sfter (9. g. 5Dtnter. 9lrenbal 1888. 8. 24 @. — 
2ben Ubgaoe fft 1886.  12. 82 6. 

ftortfottet norft®|>rogIsre,til8mgi9UmueffoIer. 9lrenban8d5. 8. 15 @. 

9{orft 3:4eoter'8lle|>ertoire 9lo. 1—8 (1. i)en (^ierrige» ^tter af lOaiKncb 
og ^ort. 36 6 2. dt teiferligt Snbfalb, af ^nicet og i)nmanoir. 16 6. 8. %9t, 
anbfr og efter, af Scribe og be aHongemont. 27 6)  Oberfatte.  C^ra 1887—38. 8. 

(Eantate oeb @ecularfeften (1887).  ^[renbal 1887.  8. 

9{orfte SlooeHer af 3:^eobor 8%eginalb. I. frsften i l:ellemarfen. 80b- 
feaé 2)atter. ^x(x 1888. 8. VI. 258 6. II. (hi norfl SRatrod. (Qra 1843. 441 6. 
(Inm. i tRgM. 1844 9lo.. 48 og 9Hgdtib. f. «(. 9lo. 286). III. S^ft og 6!l)gge. 
trenbal 1847.  820 S.  {^xm. i 91. Xib^ffr.f. »ib. 0. fiit I  208—6 af ^.3.^ue.) 

Srranftf ®ttIfoeIfer. a^ra 1840. 8. IV. 164 6 (9nm. i ^orgbl. 1840. 
9to. 347). 

Fransk Lsesebog for Begyndcre og Viderekomne. Chra 1843. 8. 242 S. 
(Anm. i Mgbl. 1843 No. 178). — 2dcn forog. Udg. ib. 1849. 8. VIII. 324 S, 
3 foragede Udg. ib. 1857. 8. VIII. 375 S. — 4 Udg. ib. 1863. 8. 3 Bl. 382 S. 

Ubtog af bet norfle 6|)rogd (S^rammatif til 16rug i tnmne" og 6fnbagi« 
foler.  d^o 1848.  8.  32 6. 

(Eantate i 9(nl. af (Earl go^anft femogti^beaarige diegiering.  1848. 

Cantate beb 6orgefepen ober (Earl So^an.  1844. 

SRaterialier til t^bfte 6tiilfoeIfer, met^obiff orbnebe og f orf l^nebe meb 
^enoiidninger til ftutenriet^i» og ^iortd (drammotifer. C^ra 1847. 8. VIII. 127 6. 
~ 2ben Ubg. ib. 1861. 8. 124 6.* («[nm. af ». «. 3bfen i 9^. XibdfTrift. II. 
104—109). — 3bie Ubgaoe ib. 1860. 8. IV. 179 6.-4 Ubgaoe ib. 1866. IV. 
1 »1. 187 6. — 5.Ubg. ib. 187a  IV.   1 «I.   194 6. 

IRaterialier til franfte 6tiiIooeIfer for Seg^nbere og ^iberetomne. 
e^ 1858.  8.  4 «I. 150 6. 

%^^\l Safebog for Seg^nbere. dt^ra 1854. 8. 200 6. (ttnm. i ^or^ 
genbl. 1854 9b. 845). — 2 Ubg. ib. 1858. 2 »1. 223 6. — 8 Ubg. ib. 1868. 2 VL 
281 6. — 4 Ubg. ib. 1869.   1 91. 282 6. — 6 Ubg. ib. 1875.  2 »L 282 6. 

Partit du mattre au seconä cours de themesfranfais. Chra. 1856. 8. 2 Bl. 55 S. 

Norsk-Fransk Ordsamling og Parleur. Voeabulaire åt* Diahgues ner* 
Tégkns-f randats,   Chra 1861.   8.   VL   176 S. 

Slebubgioer (meb 6.£).aBolff) af (Sabinetd^SSibliot^et af S^obeOer o§ 
gtrttiiimec af be bebfte nbenlanbfie gforfattere.  l^e (enefte) ^.  Krenbal 1887. 16. 


Digitized by VjOOQIC 


5 Aalholm — Aall 

n. 93 ®. (S)eti ot)erfatte (att Wäionaxtta Smi, gfovtsDing af Stab. 9. i:^ierti|, 
anm. i SRorgbl. 1888 9h). 46, ifr. 9h>. 58 og 67). 

Samling af ubDalgte no rf fe 6ange.  9lrenbal [1888— ]18d7« 8. 108 ®. 

8%ebaftf r [famnten meb 9t. d. ^tb] af ^Ibtn Deftlanbfie Xibenbe" fra 
SSegiynbelfen (Suli 1882) inbtU Ubgangen af 1886, ^oori ^an foniben IDigte o§ ffit* 
bafttondartiflec l^ar ffreoet |>oItttfIe Ot^erflgter, Utertere Stnmelbelfer og en Stotgbe 
anbre 0|>fatfer. 

3 9htanebdftrtftet 3at o g 3)ag'': J9Hne£)ncIeriS$iftorie,ongina(Sfort(eaing. 

I DUtionnaire de la conversaiion et de la lecture (Paris 1835) : Artiklen Johan 
Nordal Brun. 

3 SKoanebÄfWftet ^Äifingen' III. 86—90 öfr. «ien VIII. 8 ^. 118), i 
^Svagi", ubg. af 991. (£. ^anfen, i ,,t9ien'' og i ^ailorgenblabet'' i tibligete 
^ge ^ar l^an ffreoet forffieOige ^gte. 

Den i Kraf^-Langes Lexikon under A. anforte Samling Anekdoter cVittigt og 
Dömt» (Arendal 1855) cer vel forlagt, men hverken samlet eller redigeret af ham». 
(A.s Brev til Chr. Lange af 18 Maj  1857). 

Aall, Hans Cato, Son af Kjebmand 1 Porsgrund, senere Land- 
mand Nicolai Benjamin A, (f. 1776, f 181 1) og Anne Cathrine Iver- 
sen (f. 1786, t 1849), blev fodt i Porsgrund 13 April 1807. Opdraget 
hos Farbroderen Statsraad N. Aall, blev han privat dimitteret Student 
med Haud. 1824 og theologisk Kandidat med samme Karakter i Septbr. 
1829. Fra I Januar 1830 blev han konst, som Bestyrer af Laurviks 
Skole under A. Hysings Fravaer paa Storthinget; efter dette Vikariats 
Udlob udnaevntes han 13 Septbr. 1830 til pers. Kapellan hos Sogneprest 
Pavels i Sandehered, befordredes 12 Septbr. 1833 til Sogneprest til Ham- 
merfest, fik i August 1 840 Bestalling somProvst i Vestfinmarkens Provsti 
og forflyttedes under 30 Novbr. 1844 til Sogneprest til Brunlanes, hvor 
han dede 7 April 1862. I 1842 medte han paa Storthinget som 2 den 
Reprsesentant for Finmarkens Amt. 

* i) 31 Oktober 1831 Karen Nicoline Harris (f. i Laurvik 
8 April 1807, t 28 Maj 1856), D. af Skibskaptejn Nils H. og Henrikka 
Schwingel. 

* 2) 4 Novbr. 1859 med hendes Soster Olava Harris (f. 26 
Novbr. 1814). 

Jfr. Lassen : N. Stamtavler I, 22; B. Moe's Efterretninger 8. 

tdeftrtoelfe ooer be notfte gfinla|)|>er af ^and gftitd. $aanQ ubgii»et 
meb nogie flfotfortelfer dg et tlnl^ang. %x^m^% 1841. 8. 68 6. [l^e Ubgat)e, ano" 
n^, ftb^. 1740 og fenere ir^ft unber $ebec 5Dafd'« 9{at)n; fe fettet %ix\Vi ©anO. 
©frifter, ubg. af «. «. Crtffen I. ©. LXX]. 

Aall, Han8 Jörgen Christian, efterfolgendes Sen, er fedt paa 
Naes Jemvaerk den 4 Novbr. 1806. Til sit i3de Aar blev han opdragen 
og undervist i sit Hjem af Huslaerere; i 1819 blev han sat ind i Dram- 
mens Latinskole, hvorfra han blev dimitteret til Universitetet blandt Sko- 


Digitized by VjOOQIC 


AaU 7 

kfis förste Kuld af Dimittendcr 1822. Efteråt have taget Examen artium 
med Laud. og Andenexamen med Udmerkelse, begyndte han at studere 
Filologi, men slog senere om og tog i Decbr. 1827 juridisk Embedsexa- 
men med Laud. I nogen Tid var han derpaa Fuldmaegtig hos dava&rende 
Advokat, senere Statsraad Sorenssen, udnaevntes saa 17 Novbr. 1829 til 
Audit0r i Bergenske Brigade, hvilken Stilling han ti Aar senere ombyttede 
med et Assessorembede i Bergens Stiftsoverret, hvortil han udnaevntes den 
2idejanuar 1840. Medens han var Auditor, kastede han sig tillige över 
Dispach0rvaesenet og udnaevntes 30 Maj 1838, efter i Kjobenhavn at have 
gjort de fomodne Studier, til Dispachor. Den 9 Juni 1846 blev han ud- 
naevnt til Amtmand i Bratsbergs Amt, i hvilken Stilling han blev staaende 
lige til han i 1877 S0gte Afsked, der blev bevilget ham den 13 Juli med 
H. M. Kongens Beklagelse af, «at Alderen satte en Graendse for hans i 
lige Grad indsigtsfulde og nidkjaere Embedstjeneste», idet Kongen samti- 
dig «som yderHgere Anerkjendelse af hans länge og fortjenstfulde Virk- 
somhed som Statsborger og Embedsmand» tiidelte ham Medaljen forBor- 
gerdaad i Guld. Til denne Kongens Anerkjendelse af Aalls Fortjenester 
sluttede sig Aaret efter ogsaa Storthinget. Da han besad nogen Privat- 
formue, som han ansaa tilstraekkelig for sig og sine, havde han segt Af- 
sked uden Pensjon. Storthinget i 1878 bevilgede ham efter Initiativ og 
omtrent enstemmigt Forslag fra Gage- og Pensjonskomiteen «i Anerkjen- 
delse af hans Fortjenester af Faedrelandet», enstemmig og uden Debat 6000 
Kröner aarlig fra istejanuar s. A. (Hans Takkeskrivelse til Praesidenten 
er trykt i Storth. Tid. 1878, S. 38—39). Siden 1878 har han boet i 
Kristiania. Aall kom tidlig ind i vört Lands offentlige Liv. Under sit 
Ophold i Bergen, hvor han var Medlem af og Ordferer i Formandskabet, 
deltog han i og ydede kraftig Bistand ved Oprettelsen af de ferste gjen- 
sidige Soforsikringsselskaber saavel i Bergen som i Drammen, ligesom han 
var den egentlige Grundlaegger af en lignende Förening i Porsgrund. I 
1843 blev ^3^ Medlem af en i Bergen ved kgl. Res. af 23 September 
nedsat Kommissjon til at udarbejde Lovforslag om Kjob- og Ladestae- 
demes Skatte vaesen; og i 1850 blev han Medlem af den kgl. Sefartslov- 
kommissjon (jfr. Dept. Tid. 1860 No. 4). Senere har han i 1865 vaeret 
Formand i en kgl. Kommissjon til Undersogelse og Befaring af Kongs- 
bergs Sel v verk; i 1877 ätter Medlem af en kgl. Kommissjon ang. För- 
ändring i Sefartslovgivningen og siden Amtmand Meinichs Ded har han 
iiélge kgl. Res. af 12 Oktbr. 1878 vaeret og er fremdeles Formand for 
Hovedskylddelings-Kommissjonen (efteråt Dr. O. J. Broch havde undslaaet 
sig for at overtage dette Hverv). Ved Valget i Bergen i Septbr. 1841, 
da han var Byens 2den Valgmand (af 18), blev han udkaaret til anden 
Kepraesentant paa Storthinget og gjenvalgtes som ferste Repraesentant til 
Thinget i 1845. Da han var flyttet til Bratsbergs Amt, medte han som 
ferste Repraesentant paa Storthingene 1851, 1854, 1859 — 60, 1862 — 63, 


Digitized by VjOOQIC 


g Aall 

1864 og 1868 — 69. Til de mellemliggende Thing frabad han sig Gjen- 
valg og efter Indforelsen af aarlige Storthing trak han sig tilbage fra det 
politiske Liv (ved enErklaering af 9 Juni 1870, indfort i cCorr.» for i4de 
s. M.) I 1845 valgtes han til Prsesident i Odelsthinget, afvexlende med 
L. Kr. Daa, og fra 1851 til 1869 valgtes han uafbrudt til Praesident i 
Storthinget, altemerende med Vicepraesidenten G. P. Harbitz. I 1842 var 
han Medlem af og Sekretser i Kriminalkomiteen, i hvilken Egenskab det 
tilfaldt ham at forfatte Indstillingen angaaende den fra foregaaende Thing 
gjentagne kgl. Prop. til ny Kriminallov, hvis, Gjennemforelse paa dette 
Thing for en vse^entlig Del skyldtes A. (se J. H. Vogts «Optegnelser», 
S. 171). Paa dette Thing var han tillige Sekretaer i den specielle Ko- 
mite til Behandling af den kgl. Prop. til Lov om civile og militaere Em- 
bedsgaarde. 1845 ^B ^^54 ^^ ^^^ Formand i Justitskomiteen No. 2, i 
1 85 1 Formand i Militaerkomiteen No. 2, 1859—60 Formand i Vejkomi- 
teen, 1862 — 63 Formand i Militaerkomiteen og 1868 — 69 Medlem af Budget- 
komiteen. I AarenesLeb haedredes han derhos med Valg til Fuldmagts- 
komiteen og Valgkomiteen uafbrudt fra 1845 — 69; som oftest var han 
tillige disse Komiteers Formand. Blandt specielle Komiteer, som nedsat> 
tes i hans Thingtid, var han Medlem, tildels Formand, af Faengselsreform- 
Komiteen i 1845 ^8 *^ Komiteen ang. Lovarbejdemes Fremme samme 
Aar; af Adressekomiteen i 1851; af Komiteen ang. extraordinaer Bevilg- 
ning i Anledning af de europaeiske Forviklinger i 1854; af Adressekomi- 
teen i Anledning af Statholdersagen i 1860; af Stemmerets- og Jernbane- 
komiteeme i 1869. Under Ministerkrisen i Decbr. 1861 blev han ind- 
traengende anmodet om at indtraede i Statsraadet, men han afslog Kal- 
delsen. Ved Kjobenhavns Universitets Jubelfest 1879 blev han kreeret til 
iEresdoktor i det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. Han blev ud- 
naevnt til Ridder af St. Olafsordenen ved dens Stiftelse 21 August 1847; 
12 Juli 1858 blev han Kommandor og 22 August 1864 Storkors af samme 
Orden. Da han Hesten 1846 skulde förlade Bergen, gav Byens Bor- 
gere en iEresmiddag for ham, ved hvilken Leilighed der blev overrakt 
ham en blandt disse subskriberet Kapital, hvorfor der skulde oprettes et 
Legat «til Erindring om Amtmand Aalls Fortjenester af Bergens By», (se 
N. Stift. in. 610 — ii). Da han i 187 1 fejrede sit 25 Åars Jubilaeum 
som Amtmand, udstedte Amtsformandskabets Medlemmer samt Formand- 
skabeme i Skien, Porsgrund, Brevik og Kragere Indbydelse til Subskrip- 
tion af en Kapital, som overraktes ham af Amtsformandskabets samtlige 
Medlemmer og Ordforeme i Amtets Byer i Juni 1872 og hvorfor der blev 
stiftet et Legat til Minde om hans Fortjenester som Amtmand (som 
hans störste Fortjeneste som saadan kan merkes Skienskanalens Anlaeg.) 

* 17 JuH 1838 med sit Soskendebam Mariane Möller (f. 26Marts 
1812), D. af Grosserer Hans M. i Porsgrund (f 1860) og Inger Aall. 


Digitized by VjOOQIC 


Aall g 

Portrttt med biogr. Notits i 111. Nyhedsbl. 1854, No, 29; med Biografi [af H. 
Schrodcr] i Skill. Mag. 1877, No. 37; jfr. Lassen: Norske Stamtavler I. 21; Norske 
Stiftelser; B. Moes Efterretninger S, 7 fg.; Chr. Johnsens Norske Haandlexikon ; Nord. 
Konv. Lex., i og 2 Udg. ; Bergens Stiftstidende 1846, No. 49 [hvor to Tåler af ham 
Ted Bergens Afskedsfest for ham er trykt] ; Forhandl. i Bratsbergs Amtsformaudskab 
1877, S. 127 — 29; Bladet »Norge», Juli 1877; samtlige Skiens- og Krager» - Blade 
Jali 1877; Kar^kterskildringer af ilte ord. Storthing, S. 15—16; Storthinget 11851 (a 
G. A. Berg), S.  19; Storthinget 1862—63, (Chra.  1865), ^- 29 fg. 

3acob %aIU IBiograp^i [trt)!t föran benned ^^C^nbringer '^ , 2ben Ubgabe 
S. 1-10]. 

^ndSemaatdberetninger om IBratdberg^Hmt for 1846— 50, 1861—56, 
1866—1860, 1861—1865, 1866-1870, 1871—1875 er XxxfX bel« t be af 3nbrebe|)arte- 
nentet tibligeie ubgibne ^^IBetetninger om dltgetd oeconomifte ^ilftanb'', beld [fibeti 
1888] i *N(frg€s offiäelU StoHstik», C. No. 2. 

3 etort^tttgd-^or^anbltnger [1861, 4be 2)e(, Sitt. N. Ublaft til en Sod 
angaaenbe Sof arten [forfattet af ti., fom bertil ^abbe famlet ^ateriatier fiben 1846, 
t 9aret 1849 oq rebiberet af ben ooenfor omtulte ftommi^fjon i 1850]. %o\i^ 4. 67®. 

3 ©ergend ©tiftsttbenbe 1848, !«o. 58— 68: Om »ejfatnmg i ©ergen« 
«i). — 1846, 9lo. 79 : SRottDeret Ubfajt til ©tatuter for et Segot i ©ergen meb 
^ani 92aS}n- 

Aall, Jacob, Son af Kjebmand i Porsgrund og Ejer af Ulefos, 
cand. theol. og tidligere en kort Tid Amanuensis hos Biskop Gunnerus 
Nicolai Benjamin A., (f. 1739, t ^19^) og Hustru Amborg J^rgensen 
if. 174 1, t 181 5), blev fodt i Porsgrund 27 Juli 1773. Efter farst at 
v«re bleven undervist hjerame, blev han i sit 1 5de Aar sendt til Nyborg 
Latinskole i Danmark og kom der i Huset hos Rektoren Magister Tomoe. 
1 79 1 blev han, dimitteret derfra, Student med Udmerkelse og Sommeren 
1795 ^^% ^^° theologisk Embedsexamen, ligeledes med Udmerkelse. Han 
valgte imidlertid af Beskedenhed og Mistillid til sine Evner som Tåler 
ikke at gaa den gejstlige Vej. Efter et Beseg i Hjemmet begyndte han 
Sommeren 1796 i Kjobenhavn at hore Forelaesninger över Mineralogi, 
Kemi og Fysik. Om Vaaren det felgende Aar tiltraadte han en Rejse 
til Tyskland og studerede nu Naturvidenskabeme ved Universiteteme i 
Kiel, Leipzig og Gettingen og tilbragte Vinteren 1798 — 99 i Freiberg, 
hvor han herte Werner. Han besegte derhos for sin praktiske Uddan- 
nelses Skyld Grubeme i Sachsen og Schlesien. Sommeren 1799 kom han 
tilbage til Norge og kjobte nu, da Faderen var dod, for den ham tilfaldne 
Arvelod i Förening med sin yngre Broder, hvem han dog kort efter ud- 
teste, Naes Jemverk i Holt for 170,000 Rd. d. Cour. Han tiltraadte 
samme Hest sin nye Eiendom, hvor han siden blev boende til sin Ded, 
ndfbldende en stor og velsignelsesrig industriel og kommerciel Virksom- 
hed. Först i de seneste Aar af sit Liv overlod han Bestyreisen af Ver- 
ket, i hvis Drift han indferte mange Forbedringer, til sin aeldste Son. 
Ved Siden af sin Virksomhed som Driftsherre og Filanthrop og sin Del- 
tagelse i Landets offentlige Liv, udfoldede han tillige helt fira Aarhundredets 


Digitized by VjOOQIC 


lO Aall 

Begyndelse en betydelig literaer og videnskabelig Virksomhed, om hvis 
Enkeltheder naermere Oplysninger findes nedenfor. I Krigs- og Hungers- 
nodaarene i Begyndeisen af Aarhundredet viste han en ualmindelig Offer- 
villighed for Lindring af Noden og hele sit Liv igjennem understottede 
han med stor Liberalitet alle almenn)rttige Formaal. Til Oprettelse af det 
norske Universitet skjaenkede han alene 20,000 Rdlr. I 18 14 modte han 
ved Rigsforsamlingen paa Eidsvold som förste Repra&sentant for Nedenses 
Amt og blev her valgt til Medlem af Konstitutionskomiteen og af Vaeme- 
pligtskomiteen. Paa Eidsvold stemte han «i den Overbevisning, at Fae- 
drenelandets Vel fordrede dette Offer», for Föreningen med Sverige, hvor- 
imod han senere afslog et Tilbud fra Grev Wedel om at optages paa 
Forslagslisten til det nye Statsraad. Fra Nedenaes Amt modte han frem- 
deles som Repnesentaht paa Storthingene 1815 — 16, 1821, 1822, 1827, 
1828 og 1830. Han var ogsaa valgt til Storthinget 1839, inen meldte 
Sygdomsforfald, der godkjendtes. Paa Storthinget 181 5 — 16 var han Med- 
lem bl. A. af Valgkomiteen og den saakaldte sjette Komite, hvorhos han 
paa detle Thing ogsaa valgtes til et af de tre Medlemmer, hvorraed den 
fäste Lovkomite forsterkedes for at gjore Udkast til en ny Berganordning, 
samt af den specielle Komite ang. Erstatning til Danmark for de ved Ri- 
gemes Adskillelse i norske Havne vaerende Krigsfartojer, Post- og Paket- 
baade. Han tog paa dette Thing saerlig en virksom Andel i Afgjorelsen 
af de vigtige Sporgsmaal om Bank- og Pengevaesenet (han var bl. a. en 
Modstander af Ejdsvoldsgarantien ; hans Foredrag herom i Odelsthinget 
er gjengivet i cStorth. Efterr.» 1814 — 33. L 253 — 256), ligesom det var 
ham, der först satte i Bevaegelse Sporgsmaalet om Kongsbergs Solvverks 
Gjenoptagelse for Statens Regning. Paa samtlige Storthing fra 182 1 var 
han Medlem af Valgkomiteen og af Fuldmagtskomiteen ; i 1827 Formand 
i Komiteen for Berg- og Skovvaesenet og Medlem af Komiteen for Han- 
del- og Naeringsfrihed og 1830 af Komiteen for Naeringsvejene. I 1823 
var han Medlem af Storthingets Deputation til Stockholm i Anledning af 
davaerende Kronprins Oskars Formaeling. Ogsaa udenfor Storthinget blev 
hans Indsigter og Arbeidskraft benyttet i det Offentliges Tjeneste ; allerede 
for han kom paa Thinget, havde han vaeret Medlem af den ifolge Forordn. 
af I Oktbr. 1802 til Jordejendommenes Vurdering i sit Distrikt nedsatte 
Kommissjon. 181 5 — 18 var han Medlem af den ovenfor omtalte Lov- 
kommissjon til Udarbejdelse af en ny Berganordning, 182 1 — 24 af en kgl. 
Kommissjon til Undersogelse af de offentlige Indretninger paa Kongsberg 
og ligesaa var han Medlem af den Kommissjon, som nedsattes ang. Berg- 
vaerkslovgivningen ved kgl. Res. af 10 Septbr. 1837 og hvis Arbejder 
bl. a. resulterede i Bergvaerksloven af 14 Juli 1842. Efteråt han i 1830 
havde endt sit Storthingsliv og omtrent paa samme Tid havde hegyndt 
at traekke sig tilbage fra de lobende Verksforretninger, viede han sit 
Otium naesten  udelukkende  til videnskabelige og litersere Sysler.   «Den 


Digitized by VjOOQIC 


Aall II 

tidlige Morgen fandt ham ved Skrivebordet og under Dagens nejagtige Ind- 
deling tilbragte han altid her de fleste Timcr». Han var 1822 bleven optagen 
som Medlem af Videnskabsselskabet i Throndhjem og blev senere kaaret til 
Medlem af det danske Videnskabssebkab, af det nordiske Oldskriftsselskab i 
Kj0benhavn, af Samfundet for Udgi velse af c Handlingar rerande Skandina- 
viois Historia» i Stockholm m. fl. I 1809 blev han Ridder af Dannebrog, 
182 1 hasdret med Medaljen for Borgerdaad, i82*Ridder af Nordstjemen og 
1839 Kommander af Wasa. Efter mange Åars Lidelser dede han 4 Aug. 1 844. 
♦ 1799 Lovise Andrea Stephansen (f. i Kbhvn. 30 Oktbr. 1779, 
t paa Naes 3oMaii82 5), D. af Justitsraad, Bogholder Lauritz Nyeland S. 
og Anna Sejerslov. 

AutoHografi i Molbechs Hist. biogr Sami. I. 123 — 130. Portrat med Biografi 
foras hans < Erindringer» , 2den Udg. ; i Portraeter af maerkelige Nt>rdm8en<l II. 58 — 64; 
Ejdsvold-Galleri S. 24—32 af P. Botten-Hansen ; Ber0mte Nordmaend No. 1 1 ; Norsk 
Portraet-Galleri, 5 Levering; Skill.-Mag. 1852, No. 10; Skand. Folkckalcndcr (Kbh.) 
1846, 154 — 58 af Fr. Barfod; Skand. Folkemagazin (Kbh.) 1861, No. 21; jfr., for- 
nden hans egne »Erindringer* og Storlhings-Forhandlingernei B. Moes Efterretninger 
S. I fg. [hvorfra optrykt i Lassens Stamtavler 1, 19 fg.] ; Gonv. Lex. der Gcgenwart I. [overs. 
med tilfejede Anmserkninger i Norske Lsesefrugter IV. 123 — 27]; Chr. Johnsens Norske 
Haandlexikon ; Nord. Conv. Lex., \ og z Udgave; Nordisk Familjebok, utg. af N, 
Linder, I. 8; Pavels's Dagb«ger m. St. [saavebom den paa disseog andre samtidige Kil- 
der byggede Fremstilling af »Norge 181 5 — 16» (af M. Birkeland) i »Morgenbladet» 
1868 No. I — 219]; Fr. Schmidts Dagbeger fl. St. ; Wergelands Konstitutions Historic 
H. n. 29 og fl. a. St.; Bloms »Norges Statsforandring i 1814», navnlig lite og I4de 
Kap. ; A. Fayes • Norge i 1814» fl. St. ; J. H. Vogts Optegnelser 286 fg. ; C. N. Schwachs 
■Jacob Neumann» (Bergen 1848). S. 16; A. Munchs »Barndoms- og Ungdomsminder» . 
S. 109 — 19; L. Daaes »Gerhard Sch^ning» (Chra. 1880), S. 89; Const. Floods» Fra Agde- 
siden», S. 71— 72, N. A. I^arsens € Fra Krigens Tid», S. 78 fg. og 120 fg. ; N. Stift. III. 
36, 53, 50$, 660; Kohls Rejser i Danmark og Hertngdemmeme I. 264; Oversigt över 
det danske Vidensk.-Sehk. Forhandl. i 1855, S. 207 fg. ; Hammerichs Danska och norska 
Läsestycken 233 — 42 og 438. — Nekrologer i Rigstidende 1844, No. 224, 228, 254; 
D. Const. No. 222; N. Tidsskr. f. Vid. og Lit. ^V^ 28. Mindedigte i D. Const. 1845, 
No. 335 af C. N. Schwach; i Berg. Stiftst. 1844, No. 67; i Jörgen Moes Sami. Skrifter 
L 44 — 45.   Om Portrater af ham se A. Stmnks Portraetkatalog (Kbh.  1865), S.  i. 

Om Sernmalmleier og Senttohrfning i 9lorge. ftb^toti. 180K. 8* [^ani 
ffcfte litercrre fltbeibe.  @iertT^f af 6fanb. Sit.^eelfL 6frifter]. 

grcbrelanbffe Sbeer.  (K^r.fanb 1809.  8. 

OmftotnmongeUn i9lot0e,meb^nft}it)ma9^«iHe;tenl812. (E§r.foitbI813.8. 

Sobforflag  ongaaenbe  ^ougbrugdpribilegiet i  gfremtiben.   ({^ra. 
1816«  8.  (Ubett fcerfHIt XWtl). 

9togle Otb i Vnlebning af Siefolutionen om Cbaratttaine-IBcefenet of 6te 
^December 1831.  (£^a. 1882.  8.  89 ®.  («nm. t 9RotgenbI. 1882, 9lo. 46). 

aititib og gortib, et ^ofteflrift I-III. 1882-36. 8. »b. I. 246, 188, 
vm. + 162 6. »b. II. IV. + 222 + in. I86 og 278 6. »b. IIL 402 og 166 
8. — /. 1 ^efte. fttenbol 1832 [tnbe^olbenbe om IBonf- og $engebafenet, rec. af 
64toeigatrb i Stbor 9lo. 20—21, og 93emon:fittnger beroeb i 9lo. 27—28; i a^gbl. 


Digitized by VjOOQIC 


12 Aall 

1882 9^0. 326 og Seftl. Xibenbe 1882 9^0.51. 52]. ^..3 ibid. 1888 [tnbe^. om leietg* 
t)(er!dt)(tfenet, vec. i IBtbar 9lo. 87—41 af U. 91* ^o^felbt}. ^. 3 ibid. eod. [inbe^. 
Om 2)agend Xont, ogfaa fsiiftU ubgitoet. (dtecenfton af $. gflor, ({^ra. 1888. 8; 
rec. og mebbelt i Ubbrag i .^eben^aondpoften 1888 9lo. 142, 144—48); @t)ar paa 
9!ecenftonerne ot)er Ifte ^. og gftagmenter of gf^atoebogen. $. 1—8 er rec. t Skandia 
III. (m)fala 1884), @. 881 fg.] 7J. ^. 4. ibid; eod. [tnbel^. om Äonggberg ©olDborf, 
«onfcii8 3)i«conterlng og M Orb Hl !Rec. af ^. 2 i »ibar"]. ©. 5-Ö ibid. 1884 
[tnbe^. Om Q^ommuneocfenet. ^^ecrolog ooer 91. @. ©te^^anfen]. 9. 77/. 6^ra. 
1886 [inbe^. a. IBetragtntnger ooer 9henngdoeiene9 inbbtjrbe^ gor^olb i Sfosbrelonbet; 
b. Om ^engeosfenet meb ^enfi^n paa (Eour^forbebring og $orioe;Itng].  8. 

©norre ©turlefon^ norffe Äongcr« Sagoer. Ooerfatte. I— III. 
(£^ra. 1838—89. A. I. XII. 866 6. II. IV. 228 ®. III. X. 886, XIX. ®. fflleb 15 
@taalft. og 1 ^art ooer bet gomle 9lorge   (Sfr. ®. SRunt^). 

(grinbrtnger f om ©ibrag til $Rorge« ©iftorte fra 1800—1815. I— III. 
d^ra. 1844--45. [Sibfte 2)e( bleo ubgioet af %. gat^e- 9b. I er anm. i Frey 1844, 
79—85; II f.ftebö (5. 548—56 af 2— 9Ä.; frembeleé i 2)en Conft. 1844, 9io. 210 og 
212; jfr. ^9iogIe ©emarfntnger" i m%h\ 1848, 9lo.860]. — 2b en Ubgaoe i 1 »inb. 
^eb 3rorf'i$ biografi of 3- (£. 9IalI. Ubg. meb nogie SHettelfer og Xiltog of ({. (£. «L 
fiange. «^ra. [1858-]185». 8. VIII. 776 6. [«nm- i S^rpoft. 1858, 9lo. 348 og 
1859, 9^0. 8 og 24]. 

Det af Lange som Manuskript til denne Udgave benyttede Exemplar af ute Udg. 
med L.s Rettelser og tilfejede Bemajrkninger findes nu paa Universiteubibliotheket. 
Ifolgeet utrykt Brev fra Aall til Statsraad Jonas CoUfett (i Hr. Thv. Boecks Eje) har Förf. af 
• Erindringer» senere delvis forandret sin opriudelige Anskuelse af Christian Frederik, 
som Folge af de fra Collett modtagnc Oplysningcr. — Af en ved Fr. Brandtbe- 
sorget Udgave [«2det uforandrede Oplag»] udkom blöt iste Hefte, Chra. 1857, 
8. 96 S. [anm. i Hl. Nyhedsbl. 1857, No. 46, jfr. No. 47 og 48]. Udgaven blev nemlig 
indstilleti da Forf.s Arvinger ikke havde givet sit Minde dertil, hvorimod de nu gav sit 
Samtykke til den af Lange bcsorgede Udgave; jfr. Chrpost. 20 Novbr. 1857. — Den 
i 1880 i «ny Subskription» i 8 Hefter udkomne Udgave er kun en af Forlzeggeren for- 
anstaltet Realisation af Restoplaget af 2den Udgave. 

3 ©fanbin. Sit.-©elffab« ©Irifter 1806 I. 1—76. Om gernmalmleier 
cg gemtiloirfning i 9lorge. 

3 Oecon. tec^nologiffe Samlinger I IBb. I. 1—29: Ont 9lorgeé J^om- 
^nbel; ©. 91—116: Om 9lorge3 SW^rer   (Änm. i fiiteraturtib. 1818 9lo. 1 og 16). 

3 ^ift. p^ilof. ©amlinger 177. 3). II 177—286: Om (Knlturen i 9lorge 
meb ©enfttt til bet norffe Unioerfitet. IV. %, IL 208-58: J)en norffe ®fifrtig^« 
Sforfatning og gfor^olb tit ©täten i gfortib og 9hitib. 

3 3w^^«^«t«^wfl^^ om 9lational'2reften b. 11 2)ec. 1811, ubgione af 
a ©t. $lotou, ©. 285—42: Sn Xale. 

3 ©oga, ubg. af 3. ©t. SRuncö, I. 1—20: tjartan Olaffon« Omoenbelfe, 
ooerf. efter Sa|b(Ela-©aga; ©. 153—84: Oluf trtjgöefonÄ »eife til »enben og ©lä- 
get beb ©oolber; ©.297—362 og n. 1—188: Oöerfcettelfc af en 3)eel af SWala ©ago. 
III. 1—306: Sa|bala-©aga, ooerfot. 

3 9lm. norfit 9Raanebffftft (ubg. af 3. 9t. ^ielm) L 429—82: ©tati- 
0!onomiffe ISetragtninger ober ^Igerbi^rfningend gfor^olb til anbre 92omngdoeie m. m.; 
II. 161—204: Om Sbngdberg ©9lob(er( (9^61. 1881 9^o. 245—46). 


Digitized by VjOOQIC 


Aall 


13 


3 9ieii, U. 3 ^«.S2~-d6. ^coe, ot^erf. af Sflattboflen. 
3 60111I. t. b. norffe 8foIf« (Bpxoq 00 ^tft. IV. 187—286 09 387—437: 
^oboIt^ftionMiend ^ftorie, tiHigemeb en Sttblebnhtg om Sogaffciftend Oprinbelfe. 

Flere Afhandlinger af ham findes i de offentlige Blade, dels med hans Na vn, 
dels under Maerket a, hvoriblandt udhseve^: 

3 3)en Cottftttutionelle 18S6 ^0. 41—48: löfmotrftitngcr oDer ginanti* 
be|Hirtemeiitetd grorebrog i tlnl. af Unber^anblingerne meb bet engelfie SIHnifienum 
om Xrcelaptolbend 9{ebf(ettelfe. 1841 9lo. 218—15: ^Jogte tBemttrlntnger til bet af 
ben nnber 28 9[n0. 1885 nebfatte Q^ommi^fion forfattebe Ubfafi ti( en Sob om ^an- 
klen. 1843 9^0. 169—70: ^cnuerfninger ang. f^ot^olbet meUem 3cntfi0bnin9 fra 
Itttptlotm og SRardoon. 

3 Slorgenblabet 1831 9^0.88 00 216: to flfl^nblinger om ftorntolb 00 ben 
Borfte StotnfymUl; 1842 9b. 82. Sitt.: Cm ^rioatbaitite. 1845 92o. 32, XiS. %t^ 
ncring om 9r(enbeotindfo0en (ffiei»et 1848). 

3 9ef tianbfie ^ibenbe 1838: Xait i ^olti Sfotmanbffab (aftri|It i m^ht 
9to. 55 ;. «.) 

Paa sin Bekostning lod han trykke : VatnscUtla Saga ok Saga af Firmboga hinum 
rama, udg. af E» C. Werlauff (Kbh. 1812) og BJåm Haldorsms isländske Lexikon, 
udg. af R. K. Rask (Kbh. 1814). Bd. i — 2. 4. — [Aall, «paatog sig tilligemed en 
anden Ven (Carsten Anker) de med Udgavcn af denne Ordbog forbundne Omkostninger; ■ 
moi da Omstendighederne forbode hans Ven at fslge ham paa denne Vej, maatte han 
alenc bestride denne ikke ubetydelige Udgifi». Sami. til d. norske Folks Sprog og Ilist. 
IV. S. 282]. 

Aall, Nicolai Benjamin, Broder af ovennaevnte Sogneprest Hans 
Cato A., blev fodt ved Porsgrund 12 Marts 1805, Student med Haud. fra 
Drammens Skole 1823 (ikke 22) og theologisk Kand. med Laud. iDecbr. 
1826. I 1827 blev han ansat som Adjunkt ved Skiens laerde Skole, 
i Mai 1830 Kateket og Forstelaerer ved Tonsbergs Borgerskole, udnaevn- 
tes 27 December 1833 til Sogneprest til Naesodden og forfiyttedes 28 
Juni 1842 til Sogneprest til Soggendal i Dalemes Provsti, fra hvilket 
Embede han erholdt Afsked i Naade i Aug. 1861. Han dede 26 
Decbr.  1873. 

* 27 Maj 1837 Anne Sophie Kriiger (f. i Roskilde 26 Jan. 1806), 
D. af Kaptejn Johan Hartvig Ernst v. K. og Margrethe Sophie Birch. 

Jfr.  Lassens N. Stamtavler I. 22. 

Orbet »focBoebe" t „O0 ®ub« »anb foaocbe oocr ©anbene". ®ira. 1848. 
12.  28 6. 

3 3Ror0enblabet 1840, 9lo. 142 XiH. O0 144: ©emorfninoet til bet t 
8)lot0enbL 3'Jo. 77 00 78 fremfatte 8forfla0 til goronbrinoer oeb be ti ©ub. 

Aall, Nicolai Benjamin, eftemaevntes Broder og Son af foran- 
MBvnte Sogneprest Hans Cato A. i dennes förste iEgteskab, er fodt paa 
Gaardai Unneberg i Sandehered 15 August 1832. Privat dimitteret blev 
han Student med Laud. 1850 og tog i Juni 1855 juridisk Embedsexamen 


Digitized by VjOOQIC 


I A Aall — Aamodt 

med Laud. Han var derpaa en',Tid Amtsfuldmaegtig i Stavanger og blev 
1858 Kopist i Justitsdepartementet. Fra denne Stilling var han gjentagne 
Gange pennitteret for at bestyre vakante Embeder, saaledes 1864 — ^5 
Byfogedembedet i SandeQord og 1865—66 Byfogedembedet i Tonsberg. 
I 1867 udnaevntes han til kgl. Fuldmaegtig i Justitsdepartementet og 14 
Septbr. 1872 til Byfoged i Hammerfest. 

♦ 15 Novbr. 1867 Dorthea Sch^en{L 1841), D. af Stempletpapirforval- 
ter, Kammerherre Peder Martin Schoyen (f 1878) og Elise Nathalie Monrad. 
Jfr. Lassen: N. Stamtavler i, 22. 

Stepertortum for praltift SoDliinbig^eb. dn affortet 9ear6eibelfe af 
9{otft Siet^tibfiibe, famt Ubtoalg af slbre ^eiefleret^boiitme. 2ben ©amling, 1843— 
1860, ilbg. af a.og»l.3iigftab. «b.l— 2. U^ra. 1871— 73. 8. I. 1087©. IL 1052 @. 

Flere Artikler af ham (f. Ex om Grundskatten i Kristiania, 1864) findes i de offent- 
lige Blade. 

Aall, Nils Christian Stocicfletli, foregaaendes Broder, er fodt 
i Laurvik 10 Januar 1842, blev, dimitteret af Faderen, Student med Laud. 
i 1860 og tog 1865 juridisk Embedsexamen med Laud. I benved 3 Aar 
arbejdede han derefter paa forskjellige Embedskontorer, den meste Tid 
som edsvorcn Fuldmaegtig ved Valders Sorenskriverkontor. 1868 blev 
han ansat som Kopist i Finantsdepartementet, hvor han 1876 konstitue- 
redes som Fuldmaegtig. 1878 udnaevntes han til Sekretaer ved Kongsbergs 
Solvverk, hvor han tillige er förste Medlem af Direktionen for Stedets 
offentlige Fattigvaesen. 

SRepertortum for praltift Sootqnbig^eb. (Sn affortet 9ear6ctbe(fe af 
9lor1f aietdtibenbe, famt Uboatg af clbre ^mefieret^bomme. Bbje Samling 1851— 
1860. ^. 1—8. [6. 1—1024]. 8. C^ro. 1878—80. — Fortssettes. Anmeldt i N. 
Retstid. 1880 No. 36 samt i Mgbl. 1881, No. 3, hvor tillige Referatet af «Thranitersagcn« 
er aftrykt. Rcpertoriets iste Sami. er ud^. af Fr. Brandt, det»; 2den Samling af Nicolai Aall 
og M. Ingstad; se disse. Rcgisteret til 2den Samling (Kra. 1875. 8. XVI. 214 S.) 
er udarbejdét af N. C. S. .\all. 

Han har assisteret for en vaesentlig Del ved Udgivelsen af den Vogt-Amtzenske 
Lovsamling for Aarene 1868—74, 

3 f$(EbteIanbet 1873 mebbelte §an Sfieferat af ©tort^tngetd gor^anbltnger i 
bette «lar« 

I Morgenbladet, Afteapostcn og enkelte Provinsblade, specielt i Corre- 
spondenten og Kongsbergh Adresse, har han skrevet forskjellige anonyme Ar- 
tikler om politiske, »iociale og andre Korhold. 

Aamodt, Andreas, Son af Sogneprest til Lyngdal Christen Thorn 
A.^ er fodt i Aaret 1803, blev Student med Non fra Kristianssands Skole 
1824 og theologisk Kandidat med Non i Septbr. 1829. Aaret efter blev 
han udnaevnt til pers. Kapellan i Lyngdal, h vilket Kald han bestyrede i 
7 Aar, befordredes 1837 til Undals res. Kapellani, blev 1844 Sogneprest 
til Haegebostad og 1862 til Haaland, fra hvilket Embede han erholdtAf- 
sked 22 Decbr. 1874 fra i Januar 1875 ^^ regne. 


Digitized by VjOOQIC 


r 


Aamodt — Aanestad 


15 


♦ Karen Andrea Michaeline Coucheron (f. 1800, f 3 Febniar 
1879), D. af Kaptejn Hans Nobel de C. og Anna Marie GlUckstadt. 

Jfr. E. Sundt: Om Renligheds-Stel let i «Norge», S. 141 og «Om i€druelig- 
heds-Tibtanden i Norge», S. 69. 

9Kibler til at ftilU 00 linbre ilanbptne og loge Zattb6t)Ib. ®am(ebe 
of gobe £ffQeb00er og beb ca. 50 ftard Q^aring ^obebe. U. 8t 0. fl. [3: @taoan« 
ger, 1880] 32.  21 (3. 

Aamodty O. O., var, da han udgav nedennaevnte Skrift, Politi- 
betjent i Bergen. 

Sn enfolbigilriftend aanbeligeSange HIligemebfnbee()8ei!ig^ebd«6ange, 
fomt nogle religiffe grottceninger. Samlebe og ubgione [uitber Spettet O. O. A,] 
tkcgen 1864.  16.  104 6. 

Aanestad, Karl Helgesen, Sen af Gaardbruger og Kirkesanger 
Ne/ge O/sen A. (f 1877) og Anne Malene Knudsdatter Kvie (f 1866), 
erfedt den 23 Sept. 1840 paa Gaarden Aanestad i Varhoug Annex (Jae- 
deren). Fra Januar 1858 til Sommeren 1859 tjente han som Omgangs- 
skolelaerer i Haaland, hvorefter han reiste til Stordeens Seminarium, fra 
hvilket han blev dimitteret i Decbr. 1861 med Udmerkelse. Efter en kort 
Tid at have vaeret konstitueret som Kirkesanger og Kredsskolelaerer i 
Varhoug, blev han i Maj 1862 ansat som Tredjelaerer ved Borgerskolen i 
Kragero. I Juli 1863 flyttede han tilbage til Varhoug, hvor han nu fik 
fast Ansaettelse som Kirkesanger og Laerer; ved Siden heraf blev han 
konst, som Enela&rer ved en hojere Almuskole i Haa, der efter hans Ini- 
tiativ sattes igång i 1866; denne Stilling fratraadte han ved Udgangen 
^ 'S75 og oprettede samtidig en Folkehejskole paa Mossige i Thime. 
Hösten 1876 blev han ansat i sin nuvaerende Stilling som Bestyrer af og 
Forstelaerer ved Amtsskolen i Jaederen og Daleme. Han har vaeret Vice- 
ordforer i Haa 1870 — 75 og Medlem af Formandskabet i Thime siden 
1877. ^^^ har medt som Valgmand ved samtlige Distriktsforsamlinger 
for Stavanger Amt siden 1873 og ^^ bleven valgt til Suppleant til Stor- 
thinget i de 3 sidste Valgperioder. 

♦ 17 Maj 1866 Ber te Hansdaiter Svre-Aase (f 5 Septbr. 1844), 
D. af Gaardbruger Hans Johnsen 0vre-Aase i Klep og Anne Margrethe 
Johnsen Haar. 

Han har leverct Bidrag til forskjellige Blade, hvoriblandt merkes: 

3 Den norfie gfolleflolc 1866, 9lo. 30. ^oab er ^runben til atfaamange 
BUmbt fttmuen fötter fig tmob gnbforelfen af ben n^e fiafebog? 

3 aimncffole-Xibenbc flere ©t^Her, ^boriblonbt t 1868, ^0. 8—9: Dm 
Sto og Xroedlceie. 

3 ©to» an ge ren til forffjellige Xiber Opfatfer og SRebbelelfer, ^ooriM. i iRo. 
3682 og 63 en Ärtifel (metfet D.) om ®rl. § 92. 

3 6t a bong er «mt«tibcnbe 1878, 92o. 267, 268, 269, 278, 280, 282 og 
mo, «o. 2, 5, 9, 12, 15, 38, 41 og 44:  9^ogIe polittffe ©etragtninger [bafentlig 


Digitized by VjOOQIC 


1 6 Aancstad — Aarflot 

rettet mob en toantro $oltttf|; 1880, 9lo. 250: 9{og(e Orb meb nostmefi ^enft^n til 
fttnnbeni@tilling 09 93ett)bning (ifr. 9lo. 276); 92o. 273: Sominttig^b ^ OpU^itting 
og ^nnelfe — jhrifteitbom (ift. 9lo. 289). 

^and 9ardbf retninger om 9lmtöffoten er trpft i Stat^anger Hmtifocmanb* 
flabd gfor^anbltnger 1877—1880. 

Aarflot, Berthe Canutte — Navnet skrives ogsaa cBerte Ka- 
nutte» — Datter af nedennaevnte Sivert Knudss^n A,, blev fodt paa 
Gaarden Aarflot i Volden (0rstens Sogn), Sondmore, den 3 Januar 1795, 
hvor hun ogsaa boede til sin Dod den 29 Oktbr.  1859. 

* 1817 Amund Knudsen Aarflot 

Jfr. hendes Selvbiografi [anfört nedf.j; Biografi i «Smuler til Naering for Livet i 
Gud», Bergen 1868; i tLivsbilUcder af kristelige Kvinder», af T. Thygesen, Bergen 
1874; «Nordmanden» 1855, ^o. 38—39 [af P, Botten- Hansen] ; i Norsk Folkeblad 
1869, No. 3 (med Portraet); Nekrolog i N. Kirketid. 1859, 792; i Aftenbl. s. A No. 
281 [af B. Björnson?]. Portraet föran 9de Udgave af hendes »Troeni Frugt», Ber- 
gen 1874. 

^roendgf^ugt.  (^ 6amUtig af aanbelige 6ange, i tt)enbe S)ete. 

dbte Opiag. (Segfct^ 1886. 12. 139 @. 4be forbebrebe og meb et vx/i %\V 
leg foragebe UbgaDe. IBergen 1842. 12. 177 @. — 5 Opiag. ib. 1852. 6 Oplag. 
ib. 1856. 16. XII. 192 @. — 8 Opl. ib. 1868. 192 @. - 9 Opl. [meb &orf.« 
förtrott] ib. 1874.  12.  186 ®. 

Xtoend gftugt [2]. ^ ^omling af retigiafe Dpmttntringg og Opbt)ggclfe«- 
«tet)e.  »ergen 1844.  8   VIII. 114 6. 

©jslend ^otgen^ og ^ftenoffer, 90nner, Suffe og6ange poa ^oer ^ag 
i Ugen tittigemcb ©ongc ^^^ be fice ?laret« Xtber. ©ergcn 1852. 8. 56 @. — 2 
Opiag ib. 1854. - 4 Oplag ib. 1857.  IV. 88 8. — 5 Dplag ib. 1867. 

©icelettd aanbelige ^oitibdglsbe, inbe^olbenbe IBennet og Songe ima 
be i ^aret inbf albenbe ^ottibdbage, meb et XiUcg af nogie $falmer famt $aamtnbelfe 
om at unbetfege fin %\s!\& Xilftanb ftftenb matt gaar til ^errend t6otb. 9ergen 1858. 
12.  118 ©. — 3 Oplag ib. 1861.  XI.  128 @.  - 4 Dplog ib. 1867. XI.  128 (5. 

dteligiofe Sretie til Opmuntring og Opbt^gelfe famt ^efttyrfelfe i tro. fyxoA^ 
og ftioerlig^eb, meb et ^ni^ang af Seilig^ebdfange famt en SRorgen- og ^Iftenben meb 
4odf0iebe ©ange. 93ergen 1853. 12. 212 6.-3 Oplag ib. 1859. VIII. 196 6. 
— 4 Oplag ib. 1866.  VIII. 192 6. 

(Sn gubelifenbe ©icelé opb^ggelige @ang^  2)idfe Sange Meoe fireone ' 
ba gforfatterinben enbnu oar en ganffe ung ?ige i fin fjaber« $u« i bergen. — 4 
Opiag ©ergen 1854.  12.  26 @.  6 Dplag ib. 1862.  16 6. — 7 Dplag, ib. 1870. 
16 6. 

©muler til 9iaring for Sitiet i ®uD. (gnSamling af [^nbe«] ©frifter. 
gerfte-femte 3)el. »ergcn 1856— 62* 16. — "^ Ubgaoe ib. 1868-70. (Ubgjw be 
otienfor nconte farffilt ubgipne ©frifter unbtagen „Xxtm» Sfrugt" [2]). 

»erte Canutte ©ioerSbatter Slarflotg ©elobiografi, inbe^olbenbe Dptegncifer 
om ^enbe« aanbelige fiibiuboifling, ttUigemeb ©ognepraft öraamanné lale 
beb ^enbeg ®rao famt nogle SWinbefange [af ^enbeS ©onner 3o^anne« «. og Jhiub 
«.. «. O. ^oulfen, $. SBelle og «. SBeUe.] (gegfat 1860. 8. 46 @. («nm. i9lorff 
Äirfettb. 1860, 811). 


Digitized by VjOOQIC 


Aarflot 17 

Aarflot, Mauritz Andreas Rasmussen, eftemsevntes Son, er 
Mt paa Gaarden Egsaet 13 April 1821. Han fik i 1847 Bevilling til at 
drive Bogtrykkeri paa sin naevnte Odelsgaard. Han blev valgt til iste 
Repraesentant for Romsdals Amt paa Storthinget 1854 og har senere 
vaeret gjen valgt, som oftest som iste Repraesentant, til og har modt paa 
alle ordentlige og overordentlige Storthing indtil nu. Paa Storthinget har 
han vaeret Medlem af Vejkomiteen (1854), Bankkomiteen (1857 — 63), 
Justitskomiteen No. 2 (1865 — 79) og Jembanekomiteen (siden 1880) samt 
siden 1862 Medlem af Lagthinget^ hvor han har vaeret valgt til Sekretaer 
sideni874. Derhos har han vaeret haedret med Valg til Medlem afValg. 
komiteen uafbrudt siden 1868. I 1873 var han Medlem af Storthingets 
Kroningsdeputation til Stockholm. I sin Hjembygd har han vaeret For- 
mandskabets Ordforer 1850 — 57, Forligelseskommissaer uafbrudt fra 1860 
til nu; Formand i Heredskom missjonen 1848 — 79 og af den forberedende 
Komite 1864 — 67. Siden 1854 har han vaeret Direktor for Voldens og 
0rstens Sparebank og siden 1856 Direktionens Formand. I 1858 — 59 
var han Medlem af den kgl. Kommissjon ang. Lovgivningen om Mark- 
fred og Gjaerdehold. 

♦ Nikoline Christine Schjeldrup (f. 3oSeptbr. 1827), D. af Land- 
handler i Volden Peder Elias S. {f 1859) og Thomesine Fredrikke Meldal. 

Portrat med biogr. SkiUe i Norsk Folkeblad 1868, No.  II. 

91. ^arflotd [^an« Sfoberd] biograf t t ^^logle beeltagenbe IBrnnerd ©erge- 
qoab oeb 9iadmud 6. 9larflotd Q^rat)", (l^gi(et 1847. 

9loifIe 9((muefangered ftleberblab, eller $rund, grimanni og 3etli|'d 
eange fot ben notffe »onbefianb. [Ubgit^et]. @(obtf)0bdubgat)e. dgfst 1853. 16. 
372 ©. 

Ubgioer og 9leba(t«r ofT^oftbubet. gfor Saitbalmuen. 1—24 ^largang. 
Q^ttT 1845—68. [Ubfom en ®ang om ligen. SHebafttonen bleo i flere %9x, unber 
91. 9. 9L'd gftalHrt oeb @tort^nget, beforget af ^and ^rober, 9ladmuiS ti.] 

Ubgiber og SRebalter af 9loTf( !Banbbrug^<*2:ibenbe. 1—8 tlarg. 
^fcrt 1848—55.  [Ublom meb 48 9^0., 9alt)arf i O(tat), aarlig]. 

Aarflot, Rasmus SIvertsson, eftemaevntes Son, blev fodt paa 
Aarflot i 0rstens Sogn i Volden 1 7 Jan. 1792. Ii 808 var' han Pelotonanforer 
ved Kystvaemet; 1813 övertog han Bestyreisen af Faderens Bogtrykkeri, som 
han selv fik BevilHng til at drive 11 August 1832; 18 16 blev han Lens- 
mand i Voldens og 1827 tillige i 0rstens Skibrede. Fra 1811 til 1840 
var han Postaabner i Volden, 1826 — 34 Vejinspektor i S0ndre Sondmore; 
1844 valgtes han til Forligelseskommissaer i Voldens Thinglag. Han 
medte som Repraesentant for Romsdals Amt paa Storthingene 1824 (Med- 
lem af Komiteen for Fiskerierne), 1827 (samme Komite), 1828, 1833 (da 
han indvalgtes i Lagthinget og var Medlem af Militaerkomiteen) samt 1839, 

Norsk Forfaitcrlcxikon 1814— 1880. 2 

Trykt a Mai i38i. 


jTJj _ 


Digitized by VjOOQIC 


l8 Aarflot 

ligesom han var valgt til Storthinget 1845, ^^^ dede fer Thingets Sam 
mentraede paa EgSÄt 19 Januar 1845. 

♦ 18 1 6 Synneve Mauritzdatter Birkedal (f 1854), D. af 
Mauritz Danielsen Sore-Birkedal og Lisbet Knudsdatter fra Alsaker i 
Nordfjord. 

Jfr. det under Ssnnen föran naevute Skrift; Nekrolog i «Landboavi.sen* for 29 
Jan. 1845; « Nordinanden», 1855, ^^o* ^9 (af P. Botten-Hansen) ; B, Moes Efterretn. 
S. 8 fg. 

^on ubfloö: 1817— 19 UgebUbet;  1820—   S)cn lille 8J?ooneb8-tlt)ié; 
1832—1845: Sanbboatoifen ; aUe ubtont ^a (Sgfst. 
Enkelte Lejlighedssange af ham er sjerskilt trykt. 

Aarflot, Sivert Knud880n, Son af Gaardbruger Knud Pedersen 
A, og Berte Axelsdatter, blev fodt paa Aarflot eller Stolen i 0rstens 
Sogn 23 Oktober 1759. Hans Moder laerte ham at laese, sel v laerte han 
sig at skrive. I 1775 blev han konfirroeret af Claus Frimann, som den 
Gäng var Kapellan i Volden, og denne Mands saavel som den laerde 
Prest Hans Ströms Undervisning skyldte han megét. Ved Ströms Hjaelp 
blev han 1778 beskikket til Omgangsskolelserer i 0rsten; i denne Stilling 
fortsatte han med Iver sin Selvuddannelse, saerlig lagde han sig paa egen 
Haand efter Astronomi. I 1798 blev han ansat som Lensmand i Vol- 
dens Skibrede og i Aaret 1800 flyttede han med sinFamilje til Gaarden 
Egsset, som han Aaret forud havde kjobt og hvor han ifolge Bevilling af 
15 Juli 1808 anlagde et Bogtrykkeri. 1805 var han tillige bleven Post* 
aabner. I 181 1 [stiftede han iSelskabet for Voldens Praestegjaelds Vel*, 
ligesom han havde skjaenket sin Bogsamling paa 550 Bind foruden Karter 
m. m. til et Almubibliothek, der — voxet til omkring 1000 Bind — 
braendte 9 Januar 1844. For denne Opofrelse blev han i Aaret 1800 
haedret med det danske Landhusholdnings-Selskabs Guldmedalje «den foi* 
tjente til ^re». I 1S02 begyndte han en Sondagsskole for Voldens 
Ungdom, idet han i Hovedkirkens Sakristi gav Ungdommen Undervisning 
i de almindehge Skolefag et Par Timers Tid efter Gudstjenesten hver 
Sondag; hans Foredrag ved denne Undervisning haves endnu i Haand- 
skrift; Haederspladsen i disse Foredragshefter er indrommet Naturfagene, 
saerlig Astronomi. I Hungersaarene i Begyndeisen af Aarhundredet «var 
han som en Fader for sine Sambygdinger» ; i Tale og Skrift gav han 
dem Anvisning paa Brodsurrogater, hvorfor han 1803 blev tildelt en 
Guldmedalje af Kongen «for aedel Daad». 1809 blev han Danebrogs- 
mand. Ved Siden af sit Arbejde for Udbredelse af Oplysning rettede 
han ogsaa sine Bestraebelser paa Forbedringer i Jordbruget; saaledes var 
han den förste Mand i Volden, som opforte Stengjaerder og som anlagde 
Frugt- og Kaalhaver.   Han döde paa Egsaet 14 Juh  181 7. 

* 1789  Gunhild Rasmusdatter Ekrem (f 22 Marts 1836). 


Digitized by VjOOQIC 


Aarflot — Aar» 


19 


Jfr, A.i Levnct, fortalt af ham sclv, i «Udvalg af Breve til Prof. R. Nyerup», udg, af 
LDaae, S. 99— 104; »Sivert Aarflots Minde» af L. A. Stenholt» Aaletund 1881. 8. 32 S. 
[Begyndeisen trykt som Foljeton i Aales. Bl. 1880, No. 92 fg.]; «S. AarfloU Minde» 
af Cl. Frimann, Egsaet 1819; «Minenra» 1798, III. 272—78 og 1799, I. 85 — 90 af 
L. A. Kodtvidt; Goldbergs «Bondevennen» I. 167—174; »Buditikken» VI. (1825), 616 
fg. af Biskop Neumann; cNordmanden» 1855, No. 27 — 28 [af P. Botten-Hansen] ; 
Xoiske Stiftelser III. 702. 

^amptné i)))rlnin0 og Silbetebning. ftb^tm. 1805. 8 316. (tlnm. 
i «. tftetx. 1806, 9to. 17). 

9{0Tft Sorbblirfevi Hlmanaf fot tUret 1805. ^^. 1805. 16. 64@. — 
eonune for 1806. 16. 48 @. Ci)enffcfie er ania. i OluffendOecott.^tlnnoIet V. 427— 82). 

gfieibbobrob mob ^ungerdnob eller oiIbbo;eitbe gfielbplottter, 9|ltaitbf( 
^9é, Qkititaftob, og 9lariegroe«*  (Sgf(et 1812.  8.  («tet) gratis ubbelt af gforf.) 

2))|rertgeti förf te t6og, eller ^otteb^ened 9hitur^iftorie meb 90 9fb. 0^ 
m iBefIrtt)e(fer. (i^fst 1815. — 2)))rerige» anbenlBog, eller SfugIene«9^aturi^tftorie, 
meb ca. 70 9fb., famt t6eflnbe(fe ODer mere enb 300 Sugle^SIagd og tlrter ib. 1816. 

9{)| SHegnebog efter Specieml^ntd ^eregiiinger.  Sorfte ^efte.  (Egfst 1817. 8. 

%xa ftt eget 93ogtrt)tferi ubgao og rebigerebe ^anllgeblabet 92 or fl Sonbboe^ 
blab.  1—7 Uorg., 1810—1816.  4. (jfr. ^leumaniiÄ »nnaler II. 867 fg.) 

3 ^anbeli»- og Sttbuftrte-Xibenbe (ftb^.) 1804, 9{o.49— 58: 9toturlige 
^tor^ager til gfifferiemei %\U og gftagang oeb be norbenfielbfte Sttjfler. — 1805, 9{o. 
43, öl: Om ©fttbmvrej» gfifEeri; 3lo, 48, 51, 75, 96 o§ 97: Ubtog af en fonbmfrff 
[meteoroIogifP] ^gbog. 1806, 92o. 86 0^^*1807, 9lo* 90: (St $ar ©tribelfer fra ^am. 
1808, 9^0. 29:  Om ftometiS @(abe af gftoften. 

3 Slagen, florg. 1808—6: fianbotonomiffe (Sfterrettiinger. 

3 a^tneroa 1798, III. 272: ^nbefang ober ^n» Stram. 

Foruden de her naevnte Skrifter har han udgivet Et Globikort, i Traesnit med 
Bc>krive1se, Egsaet 1817 ; Landkort över Skandinavien i Traesnit med Beskrivelse ; 
Dyretabeller över Patledyr No. i — 3 og över Fugle No, i — 5. Sserskilt trykt findes 
ogsaa en Msengde Lej lighedssange af ham samt Smaablade af »konomisk, histo- 
rUk og moralsk Indhold. 

I Haandskrift efterlod han sig bl. a. Sami inger til en Sendmors Beskrivelse samt 
en Afhandling om Stjemehimlen med Afbildning af forskjellige Stjernebil leder. 

Aarnseth, S. A., Skoleholder i Stadsbygden ved Throndhjem. 

SVlebttation paa min 92ei{e til S^rtfttania igiennem Ofterbalen $[ar 
1832, i et 3)igt.  Z^m 1832.  8.  29 ©. 

(Sn UQe Delmeent ^tring om @tab^bt}gbend $r(£|teg)e(b i ^tv9. X^iem. 
1885.  8.  32 e. 

Åars, Axel Andreas, Sen af nedennaevnte Kvsestor A., blev fedt 
i Kristiania 15 Maj 1839, ^^^^ privat dimitteret Student med Haud i 
^^57 og studerede efteråt ha ve taget anden Examen Theologi ; ved Siden 
deraf lagde han sig fortrinsvis efter den kirkelige Musik. Döde 14 Ok- 
tober i8(So. 

Af Aki>el Andreas Aar.s's efterladte Papirer. Miudeblade for hans 
Efterladte.   Tryla som Haandskrift.   Kra. (Dccbr.)  1868.   8.   15 S. 

2» 


Digitized by VjOOQIC 


20 Aafs 

3 ^otgettblabet 1860, 92o. 178: 3 Vnlebning af ©emiitorielsret 9erg(d 
f0rfie 0|)fati oebfommenbe ®oUnefotigdftnbett. 

3 eitlling^^aga^in i^^O; Om JDrgelet. 

3 3)ramiiien« Jibenbe i«5^, tio. 1. Shjtoardbetragtnltifler. — iS^ö, 
(12 00 18 fithx.). Vnmelbelfe af SaitbftabiS og SinbemanniB Ubgatoe af M- Su- 
t^i oanbelige Songe''. 6 @|». ((8)eniiuele ^timob i f. 91. for 38 gfebruar, ^oot" 
INUI fl. foarte t 9lo. for 16 ^artf). 

Åars, Harald, Son af Kasserer i Enkekassen, Overkrigskommissaer 
Jonathan Julius A, (f. 1783, f 1850^ og dennes förste Hustru Karen 
Cudrto Munch (f. 1786, f 1820), er fodt (Tvilling) i Kristiania 5 Fe- 
bruar 181 2. Han blev Student fra Kristiania Skole 1830 og juridisk 
Kandidat med Haud i Decbr. 1835; den praktiske Prove underkastede 
han sig dog först 1841. Allerede 1831 var han bleven ansat som Kopist 
i Finantsdepartementet, hvor han 1838 blev konst, og 22 Februar 1840 
udna&vnt til Fuldmsegtig; 4 Decbr. 1843 blev han Bureauchef i Tabelkon- 
toret, men gik ved Oprettelsen af Indredepartementet över i dette og blev 
1848 Chef for Vejkontoret; siden 17 Maj 1850 har han vaeret Kvaestor 
ved Universitetet. Han er tillige Kasserer ved den alm. Brandforsikrings- 
indretning, Medlem af Bestyreisen og Kasserer for Selskabet for kristelige 
Andagtsbogers Udgivelse, Regnskabsforer ved Videnskabsselskabet i Kri- 
stiania og for Tiden Viceformand i Selskabet for ICristiania Bys Vel. 

* 26 April 1836 med sin Stedmoders Soster Anna Cathrine Pau- 
Une Hofgaard (f. 28 April 1807), D. af Sogneprest til Sigdal Andreas 
H. (t 1826) og Mette Abigael Petersen (f 1853). 

Jfr. Lassen: N. Stamtavler I. 33; J. H. Vogts Optegnelser, S. 334; A. Munchs 
•Barndoms- og Ungdomsminder», fl. St. 

3'9lorff golfcfalenber for 1848, @. 86—96: Om groIfetCBlIinacn t 1845. 

Som Chef for Finantsdepartementets Tabelkontor havde han (sammen med senere 
Statsraad Manthey og Prof. Schweigaard) vaesentlig Andel i Bearbej delsen og Udgivel- 
scn af den tidligste Raekke af den officielle Statistik og Amtmaendenes Femaarsbe- 
rctninger. 

Åars, Jacob, Halvbroder af foranngevnte Kvaestor A. og Sen af 
Kasserer i Enkekassen Jonathan Julius A. i dennes andet ^gteskab 
med Kirstine Elisabeth Hofgaard (f 1865), blev fodt i Kristiania 17 
Novbr. 1830. Dimitteret fra Kristiania Kathedralskole blev han Student 
med Laud. 1848 og tog Sommeren 1852 theologisk Embedsexaraen lige- 
ledes med Laud. Et Åars Tid var han derefter Laerer ved en Privat- 
skole i Kristiania, var saa 1853—54 paa Kontoret hos Sogneprest Kaurin 
til Lier og derefter fra 1854 til og med 1857 Laerer ved Borgerskolen 
paa Bragernaes. I 1858 blev han ansat som Laerer ved Askers Skolel«- 
rerseminarium, til hvilken Stilling han fik kgl. Udnaevnelse 25 Februar 
1863;  18 Juli s. A. blev han udnaevnt til res. Kapellan til Asker og Be- 


Digitized by VjOOQIC 


Åars 21 

styrer  af samt Ferstelaerer ved Seminariet.   Efter flere Åars Sygelighed 
dade han i denne Stilling 1869. 

* 17 Juli 1856 Anna Maria Kaurin (f. i Sigdal 17 Maj 1830) 
D. af nedennsevnte Biskop Kaurin. 

Jfr.  I^assen: N. Stamtavler I. 35. 

Om Almue skolen. Efter K. Bormann. [Efter Forf.s Dod iidg. af hans 
yngre Broder N. J. J. Åars]. Kra. 1870. 8. 3 Bl. 155 S. — 2det Oplag ib. 1874. 
S,   2 Bl.  155 S. 

Om Behandlingen af Udvalgte Stykker af Laesebogen (Skolelovens § 
5, litr. c.) [Kra.] 1870. 8. 16 S. [Et af Skoledirekt«T Haslund besorget Aftryk af 
forannsevnte, den Gäng under Pressen vaerende, Skrift, trykt efter Stiflsdirektionens For- 
aostaltning til Vejledning for Laererne ved Hen lavere Almuskole i Stiftets Land- 
distrikter'^. 

Åars, Jakob Jonathan, Sen af forannaevnte Kvaestor //iir^Ä/ ^., 
er f0dt i Kristiania 12 Juli 1837. Efteråt have gaaet i Kristiania Käthe- 
dralskole blev han, privat dimitteret, Student med Laud. 1854 og filolo- 
gisk Kandidat med samme Karakter i Juni 1860. Fra Paaske til Som- 
merferiemes Begyndelse 1858 vikarierede han som Laerer ved Drammens 
Latinskole, i 1861 ved Kristiania Kathedralskole og var derhos fra 1859 — 
64 fest ansat som Laerer ved Nissens Latin- og Realskole. I 1863 op- 
rettede han i Förening med nedennaevnte P. Voss en Latin- og Realskole 
i Krisriania, der senere er bleven udvidct til et fuldstaendigt Latin- og Real- 
gymnasium. Han har oftere rejst i Udlandet; saaledes besogte han 1863, 
187 1 og 1873 — 74 Tyskland *og Italien, hvor han bl. a. i laengere Tid 
opholdt sig i Rom; 1865 besogte han Kjobenhavn, 1868 og oftere Sve- 
rige, rildel^ i paedagogisk 0jemed. I 1864 blev han Medlem af cDet 
norske Oldskriftsselskabs» Bestyrelse. I 1873 var han Medlem afdenkgl. 
Rommissjon, som udarbejdede ny Plan for Uddannelse og Tilgang af 
Sflofficerer. 

♦ 12 Juli 1866 Anna Ernesta Birch-Reichenwald (f 21 Decbr. 
1839), I^- ^ nedennaevnte Sorenskriver Chr. B.-R. 

Jfr. lassen: Norske Stamtavler I. 33. 

Fors#g til en Vejledning i norsk Retskrivning tilBrug ved Undervisning. 
Chm. 1858. 8. 55 S. (Anm. i Morgenbl. 1859, No. 69 af — / [Michael Sundt] ; i 
«Den norske Folkeskole» af K. Knudsen). 

OIbnorfl Sormlare for »egjjnbcrc. Ubg. af bet notfle DlbjIriftÄfel' 
W. «^. 1862. 8. IV. 92 @. («nm. i ÄftenbL 1862, 9lo. 151 [öf ©.Ä.ftco^g?]; 
i 9<änre(ailbet [Äb^lm.] 1866 "♦/e of fi. g. «. »immer; i The GentUmasis MagoMme 
SnU 1868 of Qb, ^\tfytrA\ jfr. gfoIfeDennen XI. 556 og 562—68 of d. ®ttnbt). 

Udvalgte norske Oldkvad, som Bidrag til Kundskab om vore Forfsedres 
Rcligkm  og  Liv i  Hedenold, översatte og forklarede.   Kra.  1864.   8.   2 Bl.  118 S. 


Digitized by VjOOQIC 


22 -Åars 

(Anm. i III. Nyhedsbl. 1864, No. 33; Aftenbl. No. 173; Folkevennen XIV. 467—69 
af A. Feragen). 

I hvilken Retning b^r vört höjere Skolevaesen reformeres? Tre 
paedagogiske Opsatser. Kra. 1866. 8. 88 S. (Anm. i 111. Nyhedsbl. 1866 V»; Hl. Tid. 
[Kbh.i866] N0.353; Dagbl.[Kbh.]i866*>/8; Aulin^sPed.Tidskr. 1866, 254 fg. [overs. i 
AftcnbU No. 215]; Hamiltons Nord. Tidskr. August 1866; Aftonbladet a. A. No» 173). 

Retskrivningsregler til Skolebrug. Kra. 1866. 8. 18 S. (Anm. [afA. 
S. Eriksen] i Aftenbl. 1867, No. 152). — Anden omarbejdede Udgave ib. 1870. 8. 
28 S. — Tredje Udgave ib. 1874 8. 31 S. — Fjerde Udgave ib. 1877. 8. 36 S. (og 4 S. 
Fortale samt et «Till8eg» 4 S.. upagineret). — Femte Udgave ib. 1^78. 8. 39 S. (og 
4 S. Fortale). 

Svenske Laesestykker , udgivne til Skolebrug af J. Åars og A. E. Eriksin. 
Kra. 1871.   8.   Vin,   88 S. — Andren udgave ib.  1880.   8.   2 Bl. 107 S. 

Om skjebnen hos Homer. Aftryk_''af Nordisk tidsskrift for filologi, ny 
raekke, III. Kbh. 1877. 8. 56 S. (Anmeldt i Hults og Olbers Ped. Tidskr. 
1879»  16 fg.) 

Tale ved skolefesten i Åars og Voss's latin- og realskole lode juli 1879. 
Trykt som manuskript.   Kra.  1879.   8.   16 S. 

Lidt om vört sprog og dets udtale. Saerskilt aftryk af Åars' og Voss's 
skoles indbydelsesskrift for 1880. Kra. i88o« 8. 44 S. (Anm i [dansk] Faedrelandet af 
A. Larsen i en Artikel »De norske Sprogre former», der blev optrykt i Mgbl. 1881, 
No. 13, hvorpaa Åars svarte i Mgbl. No. 22 A. med Replik fra L. i No. 31 A og 
Duplik fra Åars i No. 35 A. Jfr; ogsaa Indlaeg i Striden i Dagbl. 1881, No. 17 
og 33)- 

I Förening med sin Kollega P. Voss har han udgivet: 

Plan for Aars's og Voss's Latin- og Realskole. Kra. 1863. 8. 44 S. (Skre- 
vet af A. og V. i Förening; til Stykket om tRealafdelingen» leverede nedennaevnte 
Thv. Broch Udkastet). 

Indbydelsesskrifter til de offentlige Examina ved Aars's og Voss's Skole 
1864—^80. (17 Hefter). De i disse Indbydelsesskrifter meddelte Skoleefterretningcr og 
Undervisningsplaner er i Regelen rcdigerede af A. levrigt har A. i di^^se Programmer 
offentliggjort folgende Arbejder : I 1868: Om Fliadens i8de bog; Om indfwelse af 
evelser i den grsesk-makedoniske elementartaktik i latinskolerne (Jfr. Morgenbl. s. A. 
No. 202). 1869: Lidt om de homeriske digte som Isesning for ungdommen. — 
1871: Stenske Laesestykker. (Saerskilt aftrykt, se ovf.) 1872: NogleVink om Frem- 
gangsmaaden ved Undervisningen i fremmede Sprog, isaer om Forfatterlaesningen ; (ogsaa 
optaget i noget omarbejdet Skikkelse i Progr. for 1878 og i88o)» — 1875: Zeus. Brud- 
stykke af en fremstilling af den grasske gudelaere, isaer den homeriske. — 1878: Om 
religiont-undervisningen i gynmasleme. Forhandlinger om en förändring i retskrivningen. 
1880: Lidt om vört sprog og dets udtale.   (Saerskilt aftrykt; se ovf.) 

I Förening med V. Kleist Gedde, H. Nisscn og P. Voss har hrn udgivet : 

Om Discipeltallet i en Skoles forskjellige Klasser. (En Faelles- 
udtalelse fra Bestyrelserne for Nissens og Aars's og yo8s's Latin- og Realskoler). Kra. 
1865.   8.   22 S.   [Oprindelig trykt i Morgenbladet 1865, ^o- 7' Tillaeg]. 

I Norsk Laesebog udg. af A. E. Eriksen og P. A. Paulsen. 2den Del (4de 
t^<lg. S. 383 — 391) :  Odysseus og Polyfemos. 


Digitized by VjOOQIC 


Aan 23 

3 SfolIeDennen XXL (1872) 6. 428—497 <BottaM'^ ^ox^t>axita\t, o\>tt' 
fat (meb 3nb(ebning). 

I Tidsskrift for Philologi og Paedagogik (Kbhv.) /. 326 — 345: Lnerer 
vore Forfaedres Mythologi evige Straffe? — Ny Raekke ///. i — 56: Om skjebnen hos 
Homer.   (Se ovenfor). 

I sin Samtids periodiske Preste har han skrevet adskillige — dels naTngivne, dels 
xjnonymc — Artikler, for störste Del om psedagogiske og sproglige Emner. Blandt 
dbse Artikler merkes ; 

3 (£§riftiania-$o{ten 1860, 29 San: Dm Olbnorff fom UitbeTt)t«ning«- 
gienftanb i Sfoleme. 

3 IRorgenblabet 1860, 9{o. 191: Vnnu af [9. IB. ^ioctd] „9ala\anQtn, 
SaMfgoIberet og Sidmanbdtalen" (ifr. 3fl. flXjI^hihL 'Sto. 22, ^toxpaa SH. ft)arte t 
!^M. 9lo. 200). — 1861, 9to. 214: (St ^hlct^ t ma^rtcitetSfagen [mob !(. ihiubfen, 
ber foarte i 9{o. 280, 282, 807, 809, 810 og 820]. — 1864, fto. 298; Qhibnu noget 
om djamen artium [fotonlebiget beb nogle ^»©chragttitnger*' i 3)lgbl. "/»o]; 9lo. 298 
og i8^5, 9lo. 59 m. fl. 9h:. : 9logte beU ttabngibne, beU anonl^me polemiffe en^Yfer tnob 
£. Shrabfen om ^umontfterned @ti(Iing til SpergiBmaalet om ben lattnffe Stil i @to« 
lerne og om ftiaé[itttnt og Sorbelig^eben [ifr. 1864, 9lo. 291, 312, 842 fg. (af St. St.), 
353, 360 (af Ä. ft.) famt 1865, 9lo. 17 og 18 (af St. St.)]. — 1868 3lo. 17 og 18: 
Cm et $ar af be fmaa Sfolefporgdmaal [nemlig om ftjftaffelfen af ftore gforbogftaber 
og om 3nM^^tfe af latinfte 93ogftat)et; i förening meb $. 9ofd]. 

3 91ftenbIobet 1866, 9lo. 59, 60, 90, 92, 106 og 112: @Io(ean(fggenbet 
(Cptaget fom 2bet og dbie Stötte i ^and oof. ncebnte tlrbeibe om @Io(eocfenetd 9le- 
form). — 1867, 3lo. 258 : gfefttale i ©tuben terfamfunbet ben 4 9lotobr. — 1868, 
«o. 167: „8«orB golfeblab" om Worftfiafebog öeb «. (g. «riffen og ?. «. ^aulfen. 
— 1878, 9^0. 11, 13, 14: ^nmelbelfe af St. JhtubfeniS „^en lanbdg^lbige norffe ut- 
tale".  [%t\r>id optagejt i bet ot^ennceonte Sfrift „Sibt om oort fprog og betd ubtate''.] 

Åars, Jens, Son af Sorenskriver i Åker yacoå A, (f. 1736, f 1807) og 
Margrethe /. Hocherup (f. 1744, f 1820), blev fedt i Kristiania i Okt. 
1780 og Student med Laud fra sin Födebys Latinskole 1796. I 1801 
tog han theologisk Embedsexamen med Laud og udnsevntes 11 Maj 1804 
til res. Kapellan til Rodo; 6 Juni 1806 blev han Vicepastor i Enebak, 
hvortil Biskopen i Akershus da vai Sogneprest; i Septbr. 181 7 blev han 
udnsevnt til Sogneprest til Hadsel og forflyttedes 23 August 182 1 til Liers 
Sognekald, hvor han döde Skjaerthorsdag (27 Marts) 1834. 1827 blev 
han Hofpraedikantog 1832 gejstligt Medlem af Wasaordenen. Han medta 
som 2den Repraesentant for Nordlands Amt paa Storthinget i 1821 og 
det overordentlige Thing 1822. Han var Medlem af Storthingets Depu- 
tation til Stockholm i 1823 i Anl. af Kronprins Oscars Formaeling. 

* 10 Decbr. 1803  Nikoline Elisabeth Nielsen (f i Kristiania 19 

Oktbr. 1783, t 22 Marts 1873), ^* ^^ KJ0bmand Lars N. og Antonette 

Ancher Moe. 

f 

Jfr. Lassen: N. Stamtavler I. 29; B. ^loes Efterretn. 9 fg. ; Erlandsens Tromsö 
Gcktlighcd S. 201  fg.; Fru Dunkers »Gamle Dagc>, S. 56, 62, 289. 

3 »ubftiflen 1. (1817—18), 23—36: (Jfterretntnger om dnebald ^raftegjalb. 


Digitized by VjOOQIC 


24 


Åars — Aas 


Åars, Niels Frederik Julius, Son af ovennaevnte Hofpraedikant 
yens A,, blev fodt i Enebak 9 Marts 1807 og Student med Haud fra Dram- 
mens Skole 1827. I Septbr. 1832 tog han theologislc Embedsexamen 
med samme Karakter og blev 26 Novbr. naestefter udnaevnt til personel 
Kapellan hos sin Fader i Lier. Den 27 Novbr. 1834 blev han efter Al- 
muens Ans0gning udnaevnt til res. Kap. til Lier, forflyttedes 10 Januar 
1845 som Sognepraest til Alten-Talvik og beskikkedes 1847 til Provst i 
Vestfinmarkens Provsti. Den 24 Sept. 1851 blev han udnaevnt til Sogne- 
prest til Lom og 13 Decbr. 1862 til ostre Thoten, hvor han dede 11 
Juli 1865.   Han var 1848 og 185 1  Storthingsmand fra Finmarkens Amt. 

♦ 29 Juli 1832 Sophie Stabel (f. 21 April 1813), D. af Ejdsvolds- 
manden, Sogneprest Hans Jacob S. og Sophie Christine Schnitler Piro. 

Jfr. Lasten: N. Stamtavler I. 29 fg. ; Fru Dunkers cGamle Dage», S. 129, 156; 
Erlandsens Tromsö Geistlighed, S. 10 fg. 

3 aiflorgenblabet 1849. 9^0.201, 205, 211, 212 og 215: SDar til ^r. $aftor 
6todfIet]^ poo \twA ©enbebreD [til Sie|)tsfentonteme beb 12te otb. ^X^xMsiiiXi^ etc, 
ong. )Bo|)pemed UnberbiSning. ^erpaa fborebe ©tocffletl^ i ferfte tlffnit of finl^oc^ure 
^Dbetttgerc »ibrog" etc, C^ro. 1851]. 

Åars, Sofus Christian Munch, foregaaendes Son, er fodt i Lier 
I Oktober 1841, blev Student med Haud fra Lillehammers Skole 1861, 
og juridisk Kandidat med Laud i Decbr. 1868. Han var derefter i flere 
Aar edsvoret Sorenskriverfuldmaegtig i Eker, Modum og Sigdal, blev 1872 
Kopist i Indredepartementet og udnaevntes 18 Oktober 1879 til kgl. Fuld- 
msegtig samm^steds. 

Om frsmie for Ubt^bbelfe of IRsD. [U.2:.,3. O0 9[. ©ffrtn^l af tCften^ 
blabet for 22 %^^xX% 1879 og ombelt i Stortl^inget beb ^el^onblingen af ben (ort efter 
oebtagne XillcegMob til Sagtloben.]  8.  6 ©. [+ 2 6. iiflag af ^. 8flaf(^]. 

Om Di^fe Sflobbi^rd gnbfl^belfe |)ao]bet mabni^ttige minbre S^ilbt 
i 92orge. (mftti)l af tlftenblabet) [U. %.. 8. og ^. ftra. 1680]. 8. 20 6. (Senete 
o|)taget i SRebbelelfer fra 92orff Soeger- og gfif^erforening, IX. 44—56). 

Fra 1874 — 81 har han i nogle af Kristianias Dagblade, dog for det meste i Aften- 
bladet, leveret forskjell ige anonyme Bidrag, isaer angaaende Jagt og Sport samt en- 
kelte Boganmeldelser« 

AaB, Bernt Theodor, blev fedt 1807 i Throndhjem, hvor Fa- 
deren var Klokker. Dimitteret fra sin Fodebys laerde Skole, blev han 
Student med Laud. 1829 og 1832 ansat som Laerer ved Throndhjems 
Realskole, i hvilken Stilling han dede 1853. 

* Caroline Bergithe Castesie, D. af Hospitalsforstander Paul Iver- 
sen i Throndhjem. 

3 9{orbIt)fet 1845 l^ar ^an offentliggjort flere |)oetif!e St^tfer, unber- 
tegnet ». Xi^. «. 


Digitized by VjOOQIC 


Aas 


25 


Aas, Gunder, blev fodt 13 Maj 1785 paa Gaarden 0jaas i Mel- 
bus, hvor Faderen, der hed L. Gundersen, var Bonde. I 18 12 tog han 
juridisk Examen i Modersmaalet og blev derefter Prokurator ved Under- 
retterae i Lister og Mandals Fögderi, i Juli 18 14 udnaevntes han til 
Byfoged i Varde samt Gamisonsauditer, Magasins- og Ammunitions-For- 
vaker ved Vardohus Faestning, fra hvilke Poster han fik Afsked med Vart- 
penge 181 7. Det folgende Aar blev han Stiftsoverretssagferer i Thrond- 
hjem og s, A. adjungeret Sorenskriver i Strinden og Selbu, 3 Marts 182 1 
Overretsprokurator og 23 August, s. A. Sorenskriver i vestre Raabygde- 
laget, 9 Februar 1829 Sorenskriver i Jaederen og Daleme og 12 Septbr. 
1833 Anitmand i Stavangers Amt. Han dede i Stavanger 5 Maj 1853. 
I 1833 var han Repraesentant for Stavanger Amt paa Storthinget, hvor 
han var Medlem af Naeringskomiteen og Sekretser i den paa dette Thing 
nedsatte specielle Finmarkskomite. Som Sorenskriver og Amtmand ind- 
lagde han sig saerlig Fortjenester af en forbedret Jurisdiktionsinddeling i 
sine Embcdsdistrikter, saaledes at for Administrationen byrdefulde Uover- 
ensstemmelser mellem den verdslige og gejstlige Inddeling blev haevet. 
R. N. O. (1843), R. St. O. O. (1849). 

* i8i2 Anne Margrete GabrielU Lund (f. 16 August 1784, f i 
Stavanger, efteråt have vaeret blind i 8 Aar, 13 Juni 1864), D. af Kjob- 
mand Gabriel G. L. i Farsund og Karen Margrethe Lund. 

Jfr. B. Mocs Efterretn., S. 10; Stamtavlc over Fam. Lossius og Brandti S. 5ofg.; 
Stämt, ovcr Fam. Sundt, S. 20; Slav. Amtstid. 1853, No. 37, J. H. Vogts Optegnelser, 
^. 316 fg. 

^oitd ^emaatdberetninger om ©tooanget ^mt et td^tt i ^^ecet* 
mnöftomaWgct^oeconomtjIcXilfUiiib^oeb Ubgangcn af 18S6y @. 177— Ö8, 1836—40, 
6. 127—37, fot 1840—45, S. 109—18 og fot 1846'-1850, 6. 1—12. 

Aas, John, Son af Proviantskriver ved Reraas Kobberverk Jokan- 
nes Johnsson A, eller Aasen (f 1836) og Karen Maria f. Linding 
(t 1^37)» Wev fedt 17 Oktbr. 1793 paa Roraas og nedstammede i 6te 
Led fra Bonden Hans Oisen, som först opdagede Kobbergnibeme der. 
Sin ferste Undervisning fik han af sin 80 Aar gamle Farmoder, senere 
kom han paa Verkets Almuskole og i August 1805 blev han sat ind i 
Throndhjems Latinskole, hvorfra han 18 13 blev dimitteret. Efteråt have 
taget Artium med Laud., blev han den förste Student, som indskreves ved 
det nye norske Universitet. I Januar 18 18 tog han theologisk Embeds- 
examen med Udmerkelse. Efteråt han havde opholdt sig i Aar til ved 
Universitetet for at fortsaette sine Studeringer, blev han 18 Januar 18 19 
kaklet til Kapellan pro loco ved Akershus Slotsmenighed og Åkers Preste- 
gjarfd og forflyttedes 28 Oktbr. 1820 til Gjerestad Sognekald, hvilket 
Embede han beholdt til sin Dod 6 April 1867. Fra 1846 til 1866 var 
bantillige Provst i ostre Nedenaes Provsti.   Han modte som  Storthings- 


Digitized by VjOOQIC 


26 ^"^ 

mand fra Nedenaes Amt 1836, 1837, 1842 og 1845. I Gjerestad, hvor 
han navnlig tog sig med Iver af Skole- og Fattigvaesenet samt Jordbrugct, 
var han ofte Medlem af Formandskabet (dets Ordforer), ligesom han i 14 
Aar var Forligelseskommissaer og 1838 — 42 tillige Amtsrevisor. R. St. 
O. O. 21 August 1866. 

♦ 12 April 1826 Anna Baun, (f. 19 Januar 1805), D. af Klokker 
og Skolelaerer i Risor Salomon B. og Birte Marie Land. 

Biografi af A. Faye i hans nedennsevnte Skrift om Gj trestad S. 158 — 63; Nekro- 
log i Aftenbladet 1867, No. 88; Aftenposten s. A. No. 87; jfr. B. Moes Eftenretn. 
S. 10; ute ord. Storthing (Chra. 1845) S. 71 fg,; Hjorts og Krags Efterretn. om 
Reraas, S. 243, 247 og Stamtavlen S. 338; samt «Taler ved Provtt Aas's Jordefcerd 
15 April 1867..   Riser 1867.  8. 

^onbebog ellet 9onbepraltit ftte Samtalet om SonbDsfe ntt t)eb (8tegerd 
^oöorfen, formen SKoffer i ©anbeteb 6ogn, mcb en gfottotc ubgibfti. (£^ra 1823. 
8.  64 6. 

$. ^iortd og $. 6. ftrogd (Eftertetninger om Sieraad l^obbetoerl og 
Srajtegiclb, ubgiöite meb 5:iIIaffl.  e^ra. 1846.  8.  XXX. 388 ®. 

®ieteftabd ^roeftegielb og froefter. XilSoedning for^lmuen. Ubarbei- 
bet of 3. 91. 00 efter \!^^xi% ^eb futbenbt og ubgioet af 9. ga t) e.  9lid0r 1869.  8. 

168 @. 

%\\t om ^ffload^Qinna i (^ioerftob ®oIn. ^itta paa 9t)gbemaoI. [(E^ra. 
1849.  8.  Cptr^ft i foregaaenbe Sfrift, ©. 167 fg.] 

3 6(ftwa(^« 9^ or for 1815, S. 126—29.  gjetbjlrebet i ©ulbalen (et 3)igt). 

3 9ligdttbenbe 1824, 9^0. 8: 8eb (Etat^raab, 9hbber $anéftnub|ond ®rab. 

.\a8 er Forfatter -^ efter bestaaet Konkurrance — af Indskriften paa Krohgs- 
St0tten i Kristian ia» 

AaB, KIrstlne, Datter af nedennaevnte Provst Erik A, Colban, 
blev fedt i Marts 1791 i B0 Prestegaard i Vesteraalen, hvor Faderen 
da var Prest. I 1817 blev hun gift med Kancelliraad, Sorenskriver i 
Senjen og Tromsö Johannes Henriksson Aas (f 5 Februar 1822), Sen 
af Henrik Jonsson Aasen og Malene Didriksdatter. Som Enke var hun 
först bosat i Throndhjem, hvor hun tog Del i Stiftelsen af det förste Bame- 
Asyl i Norge, senere i Kristiania, hvor hun i 1838 ligeledes var Med- 
stifterske af Grönlands Asyl og ved en anonym Opfordring gav Stödet 
til Oprettelsen af Understottelsesselskabet af 17 Decbr. 1838. Hun döde 
i Kristiania 16 April I863. 

Nekrologisk Notits i ///. Nyfudsbl, 1863, No. 16; jfr, Erlandicn: Om Tromsö 
(;ejstl. 94—95; Hjort og Krag's Efterretn. om Roraas S. 336—37; Asylvennen 184^, 
L 16 [Henr. Wergelands Digt »Asylbomenes Sang i Marts 1840., ogsaa Faerskilt af- 
trykt med Tillseg]; en fserskilt trykt Sang til hende i Marta 1846 af P. Andresen [i 
AlbrechUons Vise-Samling paa Univ. Bibi.] 

(grtnbringer om $tot»ft (Sril ^nbrea^ d^olban.  ^^jem 1829. 8. 8 8. 
•    ^ogte Dtgte.  C^to. 1864.  16.  8 »I. 62 6. 


Digitized by VjOOQIC 


Ats — Aascn 


27 


3 Sfinmorfen» Vfnttitibenbe Ifte tCorg. (1892), @. 89—91: (En 6ang om 
bcR norblontfe Vonbcfloib; 6. 99—101, 106—109 eg 194—95: Vemffrfninger t)eb 
•. 9. Blont» 9teife t 9h>TbIanbene. 

3 9{orbIi9fet Ifte 9(org. (1848):  Soagefaaen, et SDigt. 

Hun ndgav 2det Oplag af Asyl ven nen, Jule- og Nytaarsgavc for 1843, hvori 
hon bar skreret 12 Sange. 

Hun har udarbejdct Kartet til Faderens Bcskrivelse över I,ofoten og Vesteraalen 
(se ndT. under Artikelen E. A. Colban), 

Hun er efter al Sandsynlighed den anonyme Forfatterinde af Skriftet: t Asyler 
vedkommende»,   Chra.  1 839.   8.   44 S. 

Aas, Peter Emil, -- Slaegten heder egentlig Wessel — Son af 
Lensmand i Hiterdal Ole A. (f. 1807, f 29 Marts 1881) og Karen 
Nicoline Halling. blev fodt i Hiterdal 19 Septbr. 1835. Privat dimit- 
teret blev han Student med Laud. 1854 og studerede först en Tid Me- 
dicin, men slog senere om til Theologi, hvori han tog Embedsexamen 
med Non Sommeren 1863 og derefter som Reiterant med Haud Som- 
meren 187 1. Han var en Tid ansat som Extraskriver i Kirkedeparte- 
mentet, men maatte gaa ud af Departementet, da han blev sindssyg. 
Af Storthinget 1878 blev bevilget ham Vartpenge, saalaenge han ophol- 
der sig ved Sindssygeasyl. 

3 gUuftretet 9lt)^eb«blab IHm, 9lo. 29, 30, 3» og 35: (St ^^flemorfifl 
»njUttp. [ODCtfatpaoiftigfljr i Shefjield Revietv 1838]. - 2859, 9^0.80, 31: tubbal 
t T^emarfen. 

Aasen, Ivar Andreas, er fodt 5 Aug. 18 13 paa Gaarden Aasen 
i 0TSten Sogn, Voldens Prestegjaeld, paa Sondmore. Faderen» Gaardbru- 
ger og Lejlaending /var Jonsson döde 1826; Moderen Gudrid Jons- 
datter (f. 1763) döde allerede 1816. Ivar var det yngste af 7 Bom. 
Saalaenge Faderen levede, havde han nogenlunde Lejlighed til sin Ynd- 
lingsfomojelse : at Isese; men efter Faderens Dod maatte han i 5 Åar 
alene beskjaeftige sig med Gaardsarbejde. I Septbr. 1831 blev han ansat 
som konstitueret Skoleholder i Sognet, og al den Tid, han fik tilovers fra 
sit Arbejde i denne Stilling, nyttede han til at samle Kundskaber, hvor- 
til han isaer fik Lejlighed ved den Adgang, han fik til Lensmand R. S. 
Aarflots Bogsamling. I Septbr. 1833 kom han i Huset hos davaerende 
Sc^eprest til Hero H. C. Thoresen (Forfatterinden Magdalene Thoresens 
Mand, se dem ndfr.); og T. underviste ham nu i de forskjellige Fag, bl. 
a. ogsaa i Latin for det Tilfaelde, at Aasen vilde gaa den studerende Vej ; 
efter nogen Vaklen besluttede han sig dog til ikke at vaelge denne Vej, 
bL a. «i Betragtning af hvor tungt og vanskeligt det vilde vaere for En af 
sta ringe Stånd at omdanne sig saa aldelesi. Efteråt have opholdt sig i 
Thoresens Hus i lidt över 2 Aar, kom han i Novbr.  1835 ^^^ Kapt. Daae 


Digitized by VjOOQIC 


28 Aascn 

paaSolnor som Privatlaerer og her fortsatte han nu paaegen Haand sine Sprog- 
studier. (c Grammatiker ogLaeseboger i Tysk, Fransk og Engelsk >). Paa denne 
Tid opkom hos ham den Tanke, at han til et Forsog vilde selvstaendig 
og paa egen Haand undersoge og behandle et Sprog, det nemlig, som han 
egentlig kunde kälde sit Modersmaal og som han ikke fandt behandlet i 
nogen Grammatik; for at forberede sig yderligere til Udforelsen af denne 
Plan, S0gte han nu ogsaa at erhverve Kundskab om det gammelnorske 
og det svenske Sprog; imidlertid optegnede han alt hvad der tjente til 
hans Hensigt og uddrog af sine Materialier först en grammatikalsk Over- 
sigt, skreven i 1839, og senere en lidt fuldkomnere i 1841. Ved Siden 
af sine Sprogstudier drev han i disse Aar ivrigt paa Studiet ogsaa af Bo- 
tanik. Sommeren 1841 företog han en Rejse til Bergen, hvor han blev 
indfort til Biskop Neumann; ved sit Besog hos denne medbragte han i 
fire store Pakker et sondmorsk Herbarium, hvori Planterne fandtes med 
Slegter og Arter bestemt af ham efter Linnés System, samt et Manuskript 
<Den Sondmorske Dialekt», en grammatikalsk Oversigt med Fragmenter 
af en Ordbog, — den ovenfor naevnte « fuldkomnere Oversigt», med For- 
tale, dateret Maj 1841 — og som Bilag hertil en Samling Sondmorske 
Ordsprog. Tilfaeldigvis opholdt den Gäng den davaerende Praeses i Viden- 
skabsselskabet i Throndhjem Rektor F. M. Bugge sig i Bergen, og ved 
hans Medvirkning blev der fra Hösten 1842 tildelt Aasen et Stipendium 
af 150 Spd. aarlig <for efterhaanden at opholde sig i de Egne, hvor der 
i Almudialekteme findes de fleste og bedste Levninger af Nordens, ved 
Förbindelsen med det germaniserede Danmark fortraengte Oldsprog, og 
for at udarbejde en lexikalsk og grammatikalsk Oversigt över disse Dia- 
lekter». (N. Vdskb. Selsk. Skr. i det 19 Aarh. IV. i. S. 21). I de der- 
paa folgende Aar berejste han med Selskabets Understottelse foruden de 
vestenfjeldske Egne ogsaa de sondenfjeldske og nordenfjeldske indtil 1847, 
da han bosatte sig i Kristiania for at gjennemgaa og bearbejde sine Sam- 
linger. Ved kgl. Res. af 10 Decbr. 1850 erholdt han en aarlig Lon af 
Oplysningsvaesenets Fond, h vilken af Storthinget blev bevilget med 300 
Spd. aarlig, i 1860 forhojet til 400 Spd., i 1868 til 2400 Kröner og 1881 
til 3000. 1852 blev han Medlem af Videnskabemes Selskab i Thrond- 
hjem. Han er iEresmedlem af «Det norske Samlag», af hvis Bedommelses- 
komite han har vaeret Medlem siden Selskabets Stiftelse, og han valgtes 
ved Selskabets Stiftelse i April 1881 ligeledes til -^resmedlem af « Föreningen 
for norske Dialekter og Folketraditioner». Af Kong Carl erholdt han Som- 
meren 187 1 Medaljen Liter is et artibus og af Kong Oscar II blev han 
19 Juli 1873 udnaevnt til Ridder af St. Olafs Orden cfor literaer Fortjeneste». 

Autobiografi meddelt af Biskop Neumaun i Berg. Stift tid. 1841, No. 67 og 68 
[optr. i Den Const. s. A. No. 252] ; jfr. Berg. Tid. Decbr. 1869 [^^ K*". Janson's lite- 
raerhistoriske Forelaesninger, optr. i Dr. Blad 1870 No. 5 fg., Foljetonen] ; Almuevenneii 
1877, ^o. 17; Chr. Johnsens « Norsk Haandlexikon S. 4fg. ; Nord. Conv. Lex., i og 2 
Udg. ; Nord, Familjebokl, 10 ig, \ Wittstocks Autodidakten-Lexikon (Leipzig) I, Abth. i, 


Digitized by VjOOQIC 


Aascn. 


29 


S. 1—3 [overs. i Bcrgeiisp. 1874, No. 300 Till.]; de Gubcrnatis: Diuonario biografico, 
S. i; Nordinandcn 1855, No, 7; 111. Folkcblad 1856 [af B. Björnson]; 111. Nyhedsbl. 
'855» No. 40 [Övers, af G. Vigfuwong Ferdasaga ur Nortgi i Ny Fclagsrit XV. 67— 
^] og 18571 No. 4; Aftcnbladel 1874, 7 Maj [af M. D. Gjcssing]; Fraa By og Bygd, 
3 Aarg. S. 237—41  [Meddelelser  fra et  Besåg i Aascns Hjem  og hos hans Slegt paa 

Swidinore]; A. O. Vinjes ^A Norsemans Vitws etc.*, App. S. 3 fg. ; M. Hammerichs 

Danska och norska läsestycken, S.  121  fg. og 439;  Dept. Tid.  1851, No.  13; Storth. 

Forh. 1851. VII. 561;  1854, VII. 4560g IX. 73;  1860, VII. 106 og IX. 40;  1868— 

69, Vin. 448 og X. 59. 

Scm »ifer i f^nbre ©enbnwrg «(mucf^rog.  (Jegfat 1843.  8.  15 6. 

t)et notffc 3foHcfprog« (Stommatif. Ubg. ^^Vi bet fgl. norjlc »ibeii- 
fflW-ScIffttW ©efopninö. «^a 1848 8. XVI. 289 @. («nin. af *.«.3Äun(^ i^lorff 
fibéfrift II. 282-98; of K. Ä. gf.D^rlunb i ?lnttftt. Xib«|fr. (Äb^.) 1848, 236-67. 

Orbbog otier bet norffc golfefprog. Ubg. efter bet fg!. «»orffe »iben- 
lobé-eelftflM gorowpaltning og i^hol beti ^efofhiing. C^a. 1860. 8. [tofimltet] XV. 
« 6. («nm. of ?. ^. 2Run(^ i 9«orfr XibÄfTt. IV. 386—46; i ©fitpoft. 1850, 9lo. 
W; i OkcdborfT» Stepertorium 1860, T. 181—86 [i goreiimg>eb ©rammotifen, af 2:^. 
itobiag]; i «ntitb. Jib«flr. 1850, @. 133 fg. af S«. ft. g. 3)J)t(unb; i ^^er 25 «ug. 
1850 af ®. ©tep^eitf). 

©•nbmerfförammotil cfler lortfattet Unberretning om ©ijgbeiiiaalet paa 
©inbiitar,  (gegfat 1851.  8.  IV.  43 @. 

¥r»t>et af 8aiib«maalet i 9lorge. (S^to. 1853. 8. VI. 120©. i^ym. 
of «. ». Ungcr i 9iorfr 5:ib«irrift VI. 290-95; af ?. 31. SWundi i 9Rotgcnb(. 1853, 
«o. 177; i gn. 9l^^eb3bt. f. SI. 9io. 2ö). 

Cn liben Safebog i (gammet 9iorff. (5^ra. 1854, 8. 46 ©. («nm. i 
31. S«ij^eb«M. 1854, 3^o. 36; i 5)en norfte SoKeiToIe III. 106-8 af Ole «tg). 

Äorfte Orbfptog, famlebe og orbnebe. (£^ra. 1856. 8. XXIII. 262 @. 
(«»». i 3)en norffe golfeffole IV. 342—47 af O. »ig; i Sllorb. UniD.-iibÄffr. II. 
fr 3, 155—59; i The Gentleman's Magazine Oftb. 1856 af ®. @te|)^en«). 

CrDingen. ©angfpil i 1 Stfr. (J^ra. 1855. 8. [tofpaltet] 24 @. [1)leb 9 
«Bf»numiiier. «non^mt. ©t^ffet bleö opfwt ^a Äta. norffe 5:^eater 1855 og ber- 
*et omn. of 2». 3. SÄonrob i 5«. XibÄftr. Vll. 366—77; i 3ff. 9llj^eb«b(. 1856, 9lo. 
18 og i »ftenbl. f. %. 9Jo. 102. 3)et er fcticre oftcre bteoen opfort 'p^^n 3:^eatrene i 
bergen (farfte ®ang 1857), i J^ronb^jem (forfle ®ang 10 Slugufl 1860 og otter 21 
D«^. 1862, bo bet frcmfotbte en Sloeffe SlrtiHer i ^J^j.mr.'' 9lo. 298, 299 og 302 
web 8Robffrifter i ^VoX- ©t.'' «ecbr. f. St.) fornt poo »nftionio J^eoter (forfte ®ong 
17 Vtoj 1865).  Om onben Ubgooc f. nbfr.] 

Stibt^iofg ©ogo. 3 Omftrift i bet n^ere ;Banb3maoI. Ubg. of ©elftobet 
for SoOeopD^lningeng gremme. (5^ro. ia58. 8. 44 ©. [Xtllagå^eftc til *3rotfc- 
•enwiiÄ- 7be «org.  S(nm. of %. Slrbo i „5)olen", I.  3^o. 52]. 

Slorffe ^lontenoöne. (©arffilt aftri)!t of ©ubftiffenSio. 1, 1860). ((S^ro. 
1880).  8.  31 ©. 

©Ijmra. ^00 2:tj(ftcr meb n^o »iför. ©^ro. 1863. 12. 47 ©. — Slnbra 
lÖJMlw ib. 1867. 12. 48 @. — Xriöje Utgooöo. [9)ieb 9lotor] ib. 1875. 8 48 ©. 
*«|t og 19 @. 9loter.  [«flc ononijme]. 

Äorf! ©rommotif. Dmorbeibet Ubgooe af „^ct norffc golfefprog^ ®ram- 
»tff*.  «^ro. 1864.  8.   XVIII.  399©.  (Slnm. i 3fl. 9?Q^cb3M. 1864, 9^o. 14; 


^--J" 


Digitized by VjOOQIC 


30 


Aaseii 


i $(ftenblabft 1865, 9^0. 113 og 114 [of ^entif Ihro^n] meb «em. of 8leb. i 9lo.ll6; 
i %iH^. f. W^' 00 ¥sb. [ftb^.] VI. 54—74 af 9». 9h)0aorb). 

9lot{( Otbbog meb batiff ^orfloring. Omarbeibet og focsget Ubgabe 
af en telbre ;,Orbbog oocr bet norffe golfefprog". (J^ro. [1871— ]1873. 8. [tofpoltet] 
XIV. + i «l. + 976 @. («nm. of gfeliy fiiebre(^t i G^tt. gel^ Anz. 1871, 
©. 1474—80; af fomme i ^0<)fner og 8od|« Zeitachr. /. d. PÄt/. 1874, 6. 8Ö9— 
B74; of Äonrab aRourer i Gemuinia 1872, 6. 285—38; i ©maol. Slmttt. 1871. 
9lo. 63 [af 9R. ?lmefen]; i «erg. Xih, 1873). 

(Sroingen. @^elftt)!!e i 1 9lft. ^nbre Utgoooo (oolortob og umiifU). Shra. 
1874. 8. 44 6. +2 »I. 9Kuflf. [Ubg. af „SDet norfTe ©omtag'' fot «aret 
1878.  «non.] 

9lorff 9{aonebog eOet Samling of SlanbénaDne og ^oinbenatone. ^o. 1878. 
8. 1 «I. 108 (g. 

3 S)ct fgl. 9iorffc »tbenff. @flffab« ©friftcr IV. 53—96: Om en 
Drbbog 09er bet notffe ^Imuefprog fornt en bettil ^orenbe Q^rommoti!. [6freoet 1845]. 

3 ^ange« 3lot\l Jibgffrift II- 269—80: Slnmelbelfc af „9lorf!c «tfer og 
eteo".  V,  217-43; 3lnmelbelfe of Xiböfltiftet ^gol!eoennen^ 

3 golfcoennen IIL 32—49. Om norfte golfenoönc. — /F. 277—306: 9le» 
gifter oocr norffe golfenoonc (anm. i 30- Withébl 1856, SRo. 1). — VI: Om 5)on^ 
nelfen bg 9Jorff^eben. 

3 3nuftretet SfoKefolenbet ia55,49— 54: 9)^anne-:paufen og ^enfieoig^Ia 
(to ©tuffer t :Banbémaa(et). 

S 9^orf! Solfc-Salcnber. '^^ 9laffc, ' 1859 6. 111—116: ©oein U«ebb, 
golf ef agn i Sanb«maalct [meb et trafnit]. • 

3 9iotffe golfeltoåbilleber [ubg. of (£^r. lonéberg], Ifte Kaffe (1854), 
X: ©ilbefiffe ^aa »ergenéf^ftcH. —2ben 9iaffc (ia58), VI: Äottfpiflemc; VII: ©t- 
^ndaften paa ^Sanbet; X: $et inbre of en ©ilbebob i bergen. 

3 SUuftreret Sl^^ebSblob 18oö, ^Jlo. 41: t>xU og Sanning, WimiSonbd- 
moalet. — 1858, 9Jo. 45 og 46: Om ©progfagen. 

3 «oIen 7. (1858), 9io. 10: Um „^Jlt) ^pungroefja" ; %o. 16: »reo om Äul- 
turen fro O^le O^Ifen; 9lo. 18, i9, 21, 22 og 23: SKinningcr froo ^oolftribcn 
Ifencre optr^ft i ;,fiauDbuftor"J ; — IV, '*Jlo. 26: Um 9Jamnet Oålo; ^o. 36: 
öootole Doer kulturen; — VIII. 9lo. 17, 18 og 19: ©ongen um leioffo. (Cttcr 
©(piller). — 3Keb Unbtogelfe af bet forftnteonte er olle bi«fel9ibrag anonjjme, ligefom 
bet fomme er ^ilfslbet meb ^aniS oorige minbre IBibrog til bette Slab, i ^oilfet ^an 
ber^od unber $feubont)met 2)ul^eim ^ar ftiei^et obftillige^igte, foofom i I. 9lo. 17: 
©oeinfaUa-^ifa [ber fremfalbte »injeé ^^Rotjfjcrling^^ifa" i 9lo. 18] ; i 'no. 43: 
&amU $oner o. fl. 

3 ©ubftiffen II (1860), ©. 9—37: 92orf!e ¥lo»tenaone. 

3 ^Jivtöarögooc, ubg. af 5^. botten-manien, 1862, ©.37—41: ©torm 
og ©tiQo. 

3 ^orgenblabet 1849, "Sto. 5: ©omtale meQem to Sonber [i Sonbdmoal]. 
— 1854, «Ro. 110: Om be lotinfte ©ogfiooer (ifr. 92o. 128). 

3 t>aaé 9lox\U  lilffuei ia52, JWo. 46 a ogb: 3Jicre om bet norffe ©prog. 

3 (Sbriftionio-^Coften 1860: ©oeirt 3)ut)a.  ((gtter SHunebero). 

3 fiauobuffor (^o. 1867—73) er flere af tjan^ ooennaonte ©ibrog til 
„3)0len" faooeliom ©ttjffenic „93cnfiet)tgöla", „©oein Urabb", „©torm og ©tiflo" fornt 


Digitized by VjOOQIC 


Aaieo — Aaset 3 1 

tBtma Ibma**, optr^lt. S)eduben f^at ^n i bennc ©omling af (Bmooftt)ffer poa 
Sanbimaal flreoet »9hnneocb tit>tx fL. C IBinie". 

^n %ax flttoet portalen til „9{oregl 6ago i ©tuttmaaC' af (£. X. Sommer 
(Ära. 1862). 

Ed hel Del Sangeafham er Särskilt trykt (dcriblandt «I Anledning af Lensmand 
R. Aarflots Ded», aftrykt i »Sergekvad ved hans Grav», 1847, S. 10 — 12) og andre, 
oamlig af «£rvingen» og «Synira», er Gäng paa Gäng optiykte og sserskilt udgivne 
dels som Festsange ved forskjellige Lejligheder, dels som Gadeviser, fomemmelig i Kri- 
stiania og Bergen. Det vides fremdeles at han har skrevet ikke faa Sange og Bygdeviser, 
som er udgivet fra Bogtrykkeriet paa Egsaet for 1843, men omtrent alle disse er nu 
forsvundne og de ganske enkelte, som Bndes bcvaret, horer til de störste liteiaere Sjel- 
denheder. 

Utrykt er et paa Kristiania norske Theater 1 853 opfort (anonymt) Stykke af ham: 
• 1 Marknaden». 

Aaser, Ivar, Sen af Gaardbruger A. i Askim, blev i September 
1863 udexamineret fra Aas hojere Landbrugsskole med Karakteren «Ud- 
merket Godt> og studerede derefter en Tid ved Landbohojskolen i Kjo- 
benhavn. Med Stipendium af Selskabet for Norges Vel opholdt han sig 
saa Hösten og Vinteren 1864 — 65 i Danmark for at studere dette Lands 
Mejeriforhold, hvorpaa han efter sin Hjemkomst blev ansat som Mejeri- 
mester i Selskabets Tjeneste. I Oktbr. 1866 fratraadte han denne sin 
Post for at overtage Bestyreisen af en ved Selskabet oprettet Mejeriskole 
paa Ellinggaard; senere blevfhan Forpagter af Fomebo, hvor han döde 
som Folge af et Ulykkestilfaelde 1875. 

ttortfattet Seilebning i äRelfeftel og ©msrtiloirtning for norjIe®oarb- 
Bumbéfonet. grcbriféftab 1867. 8. 28 6. (^nm. i 3Äorgenb(. 1867, ^0. 101 A). 
- «nbet Oplag.  C^ro. 1868.  8.  32 6. 

3 mar^bcrctning fro ©clffobct f. SfJocgcd «c( 1865, ©.60—67: 3nb' 
^eretning om fiané Sleiiet i 3)onmarf i 1864; S.67— 71; gnbbcrctning om ^onÄ iöirf- 
\m^th fom ©tejcrimejier i 1865.^ — 1H66, ©. 63—66: 3nbb. om bo. i 1866. 

3 9lotft iJonbmonbébog for 1866, ©. 51—59; 9iog(c ©inf om Orbningen 
«f IRcttcftettct. — ^arg. 1867, @. 90—101: Dm ©morficming og gCobend forelo- 
bige etel. — ?latg. 1868, @. 56—66: Dm giebcoffatningcii; @. 148—154: Dm 
ftoft^olbetJ — ^org. 1870, S. 160 fg.: gorflog til 3nbtctmng af et Wegnffob oocr 
Sfjtf^lgeu. 

3 ^Imueoencn 1866: Dm 9{0boenbig^eben af ftoc^-e ^u<mobetlig ^t)gtig^eb 
bkxnbt ^anbemeå ^inber. 

Aaset, Ole Oisen (Nordre-Aaset), Gaardbruger i Aamot i Öster- 
dalen, modte paa det ordentlige Storthing 182 1 og det overordentlige i 
1822 som tredje (sidste) Repraesentant for Hedemarkens Amt; han valg- 
tes til Medlem af Lagthinget og af Gage- og Pensjonskoraiteen samt af 
Komiteen til Behandling af den kgl. Prop. ang. Salg af det beneficerede 
Gods.   Ved den skriftlige Votering den 29 Maj  182 1 var han blandt de 


Digitized by VjOOQIC 


32 Aaset — Åstrand 

21, som stemte imod at Norge alene skulde betale den ved Konven- 
tionen med Danmark af i Septbr. 1819 bestemte Gjaeld af 3 Mill. Rdl. 
Hbg. Bco. 

Jfr. Lars v. Engeströms cMinnen och Anteckningar», II. 276. 

3 «i0«tibeuben 1831,9^0.14: %aU, fremfogt i ©tort^tnget ben 12gfcBtuar 
1821 [jfr. f. «(. 9to. 28 og flere ironijle Sttflttx i 9l«tiona(bIabet XX. Siio. 49—62 
og 63—66]. 

Åstrand, Johan Julius, Sen af Overlaerer ved Geteborgs Navi- 
gationsskole Kaptein PeUr A. (f. 23 Juli 1784, f 26 Januar 1847) og 
B fala Andersson, er fodt paa Gaarden Eckra naer Geteborg 22 Septbr. 
18 1 9. Af sin Fader blev han undervist i lavere og hejere Mathematik, 
Astronomi og nautiske Videnskaber samt Sprog. For praktisk at uddanne 
sig til Navigationslaerer gjorde han derpaa to Serejser til Rio de Janeiro 
og til London. I 1842 blev han Underlaerer og ved Faderens Ded kon- 
stitueret Overlaerer ved Geteborgs Navigationsskole ; fra 1844 var han 
derhos Sekretaer i det dervaerende Sj ^manna-Sällskap et. I 1 846 opholdt 
han sig i Kjebenhavn for at here H. C. 0rsteds og Ramus's Forelaes- 
ninger og var efter Hjemkomsten sysselsat med Privatundervisning og lite- 
rsere Arbejder, indtil han i Januar 1855 blev ansat som Navigationslaerer 
og Bestyrer af Observatoriet i Bergen. I Aarene 1862 og 1863 företog 
han med offentligt Stipendium geodsetiske og astronomiske Observationer 
i sendre Bergenhus og Stavangers Amter og 1866 tjenstgjorde han som 
Trigonometrist ved Gradmaalingsarbejdeme i det Throndhjemske. I de 
senere Aar har han med Gage af Statskassen vaeret ansat som Detaljer 
ved de meteorologiske lagttagelser. I i8|54 besegte han paa egen Be- 
kostning London for at gjere sig bekjendt med Observatorier og optiske 
Verksteder. Han deltog i de astronomiske Kongresser i Ley den 1875 og 
i Stockholm 1877. 

* 6 Juni 1858 Marie Chrisiensen (f. 31 Aug. 1822), D. af Raadmand 
i Bergen Peder C. (f 6 Juni 1840) og Margarethe Wiingaard Middelthon. 

aiegncbog for ©lolcungbmmcn. ©ctgcn 1857. 8. 215 6. (?tnm. af 
3. Ä. (S^rtjtic i »ergenöpoften f . %. 9io. 324). — 2ben foregcbe Ubgoöe ib. 1861. 8. 
219 6. og 4 upag. »t. — 3bic Ubgaöc. (©jette Xufmbe) ib. 1867. 8. 188 6. 
og 4 SI. 

Soar ^Qi^ S^aDleregningiSopgaoerne i Slegnebog for Sloleungbommen. 
»ergcn 1857. 8. 24 ©. — 2ben forogcbc Ubg. ib. 1861. 8. 24 ®. — 3bie Ubg. 
ib. 1867.   8. ' 20 @. 

Sdegnebog for ?lImueffoler og »egtjnbere. ©ergen 1859. 8. 2«I. 92©. 
— 2 Oplog ib. 1865.  8.  2 »I.  92 ©. 

©t)at paa be flrit^tlige Opgaoer i 9legnebog for 2(ImuefloIet. bergen 
1859.  8.   14 ©. — 2 Oplag ib. 1865.  8.  14 ©. 

Let og nojagtig Methode for Bestemmelse af den paakommende 
Bredde  o g  Laengde  om  Middagen samt Compassets Misvisning, uden Hja?lp af Lo- 


Digitized by VjOOQ IC 


Åstrand jj 

garithmer. Med tre numeriske og to graphiske Tabeller. Bergen 1864. st. 4. 3 Bl. 
8 S. (foruden 4 Bl. Tabeller). (Anm. i Bergensposten s. A. No. 87 ; Aftenbladet 
1866, No. 81 af r. [o : Oikar Storm] med Å.s Gjenmaele i No. 96 ; i Monthly Not. 
9f tkt R. Astr. Society 1866, No. 8). 

Sommebog t)eb it\9h 09 @alg, ^tioroeb man ^urtigft fan flnbe ^t)ormeget 
1, S, 8 ofb. tnbttl 18/)00 eti^ffer, %itn, %mUi, 9ottft m. m. fo^er fra V4 @HfIing 
tu be ^fiefh 9ttfer, tiOigemeb 9lentetabeaer fta 4 tU 9 procent, gfierbe Opiag. 9er' 
gen 1867. 32. 860 6. [(En onben Ubgat)e of famme 9og meb noget f oronbret Xitel 
og betegnet ofene fom ^(Biennemfeet og forbebtet of ft." ec ublommen i^ergen 1869. 
1«. 860 @.; jfr. 91. ©ogfortegnelfe 1866—72, @. 4 og 107—8. — «tter en onben 
Hbgatoe meb Xitlen: ;,9h) og futbflanbig Sommebog t)eb ftjob og @alg i ftroner og 
fihre, (t)ort>eb man hurtigt fan flnbe** (0. f. 0.) er ubfommen i 93etgen 1876. 16. 
406 6.] 

Indberetning om Bergens Observatorium i Aarene 1868, 18690g 1870. 
[Ogsaa med tysk Tilel]. Bergen 1871.* 4. 2 Bl. 9 tospaltede S. [Med norsk og 
tysk Text]. 

Regnet a bel for let og sikker Beregning af Produkter, Kvotienter og Beta- 
lingssommer, samt af Vexel-, Diskonto- og Rentebeleb. Anden forbedrede Udgare. 
Bergen 1872.  I Bl. fol.  [Samme Tabel i svensk Udgave. Stockholm 1872.  i Bl. fol.] 

Stjernekart, 2500 Stjemer, Stjemegrupper, Dobbeltstjemer og Taagepletter 
paa den nordlige og en Del af den sydlige Himmel.   (Autograferet).   Bergen 1878, 

I Nyt Mag. f. Naturvidskb. XII. (1863), S.  1—78: Indberetning om 

istronomiske og geodsetiske Observationer paa en Rejse i S. Bergenhus og Stavanger 
Amtcr Sommeren 1861. [Ogsaa sawskilt aftrykt. Chra. 1863. 8. 78 S.]. — XIII. 
(1864), S- 193 — 224: Indberetning .... om astron. og geod. Observationer paa en 
Rejse i S. Bergenhus Amt i Sommeren 1863» [Ogiaa sserskilt aftrykt. Chra. 1864. 
8.  32 S.] 

I Chra. Vid. Selsk. Forhandl. 1862, S. 190 fg. : Mcddelelse om et for 
feme Gäng i Norge fundet Exemplar af Sorex pygmaus. — 187 ly S. 493—501 : Ny 
Interpolationsmethode. — 1874, S. 114— 134: Geodaetiik Bestemmelse af Bergens Ob- 
Knratoriums geografiske Beliggenhed. [Ogsaa sserskilt aftrykt. Chra. 1875. S* 22 S. 
m. 4 Fig.] 

I 0fversigt af kgL Vet, - Akad. s fårhandUngar XXII. (1866), 583—597: Enkel 
approximationsmethod för tidilongituds-bettämningar. XXXTI. (1875), No, 39, S. 49— . 
57: Om «Archibald Smiths metod > för beräkning af kompassens lokaldeviationer, samt 
ett par enklare och noggrannare metoder för samma ändamål. 

I Grunerts Arekw der Mathematik XII. (1849), S. 420—21: Ueber die Bi- 
Bomial-Fonnel als Quotient. — XIII 398—400: Methode um die Länge eines Kreis- 
logens annähemd durch Constraction eincr Geraden zu finden. — XVIII 479 — 80: 
Ncnc Beweise der Formeln ftlr sin (x + y) und cos. (x -f y) [jfr. Sjömanna-Säli» 
skatts i Göteborg Kalender 1853, S. 75 fg. af Grunert]. 

I Astronomische Nachrichten XLVII (1858) Sp. 321—28: Die Constanten der 
Sonnenfinstemiss am 14 u. 15 März 1858. — LXI. (1863) Sp. 197—202: Ueber Pol- 
köfaenbcstimmnng durch circummeridiane Beobachtungen mittelst des Passageninstruments. 
Sin Beitrag zur Erweiterung der Besserschen Methode. [Ogsaa sepnrat aftrykt i nogle 
Itt Expl.] — LXXX. (1873), Sp. 69—74: Ein Paar Beiträge zur practbchen 
AttvoDomie. — LXXXIX^ Sp. 347 — 50: Neue einfache Transformation und Auflösung 

Nonk For&tterlexikon 18x4—1880. 3 

Trykt xt Maj x88x. 


Digitized by VjOOQIC 


34 


Åstrand 


der Gleichungen von der Form xn — ax ^ b = o. — XCII, (1878), Sp. 177— 180 : 

Ueber die Bestunmung der Collinationsfehler eines Meridianinstruments. 

I Wien.-Akad. SitMtmgsberichte LVI. (1867, Abth. 2), S. 6—35: Neue cinfacbc 
Methode fUr Zeit- und Långenbestimmung. [Med indledende Bemaerkninger af Karl 
v. Littrow S. I ig. Ogsaa saerskilt aftrykt i 50 Expl. Anm. i Hansa, Zeitschr. f. 
Seewesen (Hamburg) 1868, No. iio [af Schuermann] og i Moniteur Scientifique 1867, 
S. 1052 fg. af M. R. Radau. Åstrands Methode og Skrift anferes ogsaa blandt Kil- 
deme og citeres hyppig i K. v. Littrow's Skrift cAndeutungen fttr Seeleute Länge und 
Missweisung zu bestimmen*, Wien 1868]. 

3 aRocgenblobet 1866y 9lo. 89: 9ergeiU ObfetkMitoninnd gfemoart^Secet- 
iting, 1861—1866 inn. [ifr. «ftbl. 1866, 9lo. 81]; — 1868, 9lo. 141: »eretnmg om 
tSergeni^ Obfertiatoriumd iBtrffom^eb i Xxtaaxti 1865—67. 

3 9ergettd|)0f tett ^or l^an fiben 1856 leberet en ^el Del ^ibrog, ifarc i Hb* 
ligere %CL%t, betd |)o|mIcere 04)fatfer om ofitonomifle (Emtter, betr om 9htftl og Stte- 
catuc og beU enbeltg enlelte S>igte. IBIonbt bidfe ^ibrog merfed: 9(otg. 1856, 9lo. 
267: Sommenbrag af be meteorologifie Cbfetbatiotier i 1856 |)aa ^ergetid Obf^^^to^ 
rimn; 9^0. 296: flotieteii 3it|Hter0 Sormfrfelfe ben 2 Sfanuor. — 1857, 9lo. 326: 
9logte Crb om Unberbidning i Stegning. — 1858, 9^0. 17 : ©olfotmocfelfen ben 15 
äRottö. — 1859, 9^0. 5: 9{ogIe oftronomiffe gfcmomener i inbetuerenbe 9Utr; 9^o. 8, 
9 og 18: Om Äronometertegnteting [jfr. 9lo. 10,16,17]. — 1860, 9lo. 80: Om inb- 
bilbte (Soaber og aRi)ftid«me i 9)btrilen [jfr. 9^o. 27 og 31 af (S. ^otfelbt^^ouen m^ 
@bor fra 9. i 9lo. 32]; 9^0. 34: SBergelonbi» Sfri^eb^fang, fom^. for 9Ranb«<!6ot af 
O. Subbert, onmelbt; 92o. 44: mn, Sonrecbirlfoml^b beb ©omonbdffolen [ifr. 9^0. 46 
af ®. ?l. 2)irite, 9lo. 47 af *. og 9lo. 49 af D.]. — iS^^, 9lo. 5 : 9logle Otb om 
Äfhologi og ?Ianetaf«)efter; 9io. 23: Om «r!ite!t ®to<ffIet^« »rSotfog at oberfore olb- 
notbiff ^nft |)aa SRoMet og anbte (Sjenftonbe for 9htttbend Cmg"; 9^0. 66: S)en 
nl)e hornet; 9^0. 93: Om ^ompa^fetd 9)^bidning i bergen og beb ben norffe @t)b- 
befif^fi. — 1864,^0. 31: ^Inmelbelfe af ^^obe» ft^pfte Geografi" beb ^. 3.9RiUIeT. 

— 1867, 9Jo. 72 : Stjemeffub og ftometer. 

3 IBergenf eren 1860 forflienige ^ibrog om afbronomiffe gfflmomener. 

3 «etgen« Xibenbe 1868, 9io. 64, 66, 57, 59, 62, 65, 69, 74, 77, 78 og 
79: (En aftronomifl Sontafitdfe giennem IBetbendrnmmet. d^etSIammation. [Ogfaa 
fonililt aftrt)tt t 20 (j^mploter.  IBergen 1868.  8]. 

I Goteborgs Handelstidning leverede han i Aarene 1844 — 54 en hel Del 
mindre Opratser af populsert naturvidenskabeligt Indhold. 

Forovrigt har han, for han bosatte sig i Norge, udfoldet en ret omfangsrig lite> 
raer Virksomhed i Sverige. I forkortet Form og uden literaere Henvisninger hidsaettes 
for Fuldstaendigheds Skyld ber Titleme paa hans i Sverige sserskilt udgivne Arbejder: 

Nautisk Ordbok. G0teb. 1840. 8. 257 S. [Tildels i Förening med Mag. C. 
M. Ekbohm]. — Ny tabell för Lunar-distancers corrigerande. ib. 1845. 4* 6 S. — Sol- 
deklinatiorstabeller till år 1860. ib.  1846. — Fickbok för köpmän. ib.eod. [2Udgaver]. 

— Räknebok för Skolungdomen, ib. 1847. — Arithmetiska genvägar, ib. 1846 [2 Udg. 
1852]. — Praktisk handbok i afillrs-kunskapar. ib. 1849. — Anden i Naturen af H. C. 
0rsted.   0fvers. ib.  1850. — Karta öfver sol förmörkelsen 28 Juli. ib.  1851 [Anonymt]. 

— Hjelptabeller vid last- och frakt-räkningar, ib. 1854. — Sjömanna-Sällskapets Kalen- 
der för år 1851 och för 1853. ib. 1851 — 53. — Universal-lexikon för köpmän, fabri- 
kanter etc.   D. 1 — 2.   Sthlm. 1855.   Imp. 8.   384, 399 2spaltede S. 


Digitized by VjOOQIC 


Aasomb — Abel j C 

Aasumb, Hans Oisen, aeldste Sen af Bonde, Smed og Maski* 
nist Ole Hönsen A. og Hustra Marte Hansdatter, er fodt paa Gaar- 
den Aasumb i Vinger 28 Juli 1845. Med Hovedkarakter cMeget duelig» 
bkv han 1865 dimitteret fra Askers Skolelsererseminarium, hvorefter han 
i to Aar var Laerer ved en Folkeskole i Vinger og derpaa i ni Aar Lserer 
ved Kongsvinger Borgerskole. Han er nu ätter Laerer ved en Folkeskole 
i Nserheden af Kongsvinger. 

0reffYiftet for Uttgbommen. 9^0. 1* [Snbl^Ib: 1. <5ttlt og famlet, 9lO'* 
leSe. 2. biografi af 8. OiOTttfott]. C^^ra. 1876. a 82 <5. (flnm. f. %, i SJ^^nig" 
sumbd 9Iob). 

3 92oTff SoIfebUb 1866, 9^0. 82: XW min SUtor [Digt]. — 1867, 9lo. 85 
MS^ntfen og ^ulbren [Sigt]; 9lo. 50 og 51: @o(ba(fen [gfortoetling, meb 9[nm* 
•f «. ».] — 1868 y »0. 6 og 6: Xl^or og aRari, en Sfitfe; 9lo. 21: SRoberen* 
«« [i)lgt]. 

3 @0nbagdblQbet 1879:  gforf oning, en SfortffQing . 

3 ^ebematlené ^(mtdtibenbe l^or i^an fhreoet iHgte, 9{obetIer og 9[rtif(ec 
if fetffelligt Snb^olb i l^ele 3:ibdrummet fra 1866^1880^ ^ooriblanbt merfed i 9(arg. 
1870 9^0. 28: ^ienft^n af gfvbelanbet [af et ntrt)It bromatifl Urbejbe] og 9lo. 92: 
Deigtt £eT«DoIb [of en ftorre, utn^ft 9{ooeIIe]. 

Han var Medudgirer i 1876 af Ugebladet Vaarblomsten , i hvilket han 
skrev flerc Digte og Skitser m. v. 

Desaden findes mange Lejlighedssange af ham sser.^kilt tiykt og Digte spred t 
i fonkjelUge andre Blade, saasom Morgenbladet, Den norske Folkeskole, Norsk 
Familjeblad  1869, m. y. 

Abel, Niels Henrik, Sen af nedenfor naevnte Sogneprest Seren 
Georg A, og hans Hustru Ane Marie Simonsen, blev fedt paa Finne Preste- 
gaard 5 August 1802. Sammen med en aeldre Broder blev han opdragen og 
ondervist af Faderen, indtil han i November 18 15 blev indsat i Kristiania 
Kadiedralskole. Da i Aaret 181 8 den nedennaevnte B. Holmboe var ble- 
ven ansat som Laerer ved Skolen, begyndte Abels mathematiske Talent 
at ytre sig og efter kort Tids Forleb blev det nedvendigt at forelaegge 
ham saeregne Opgaver. Med Elementaermathematiken blev han i en Hast 
fierdig og efter hans Anmodning gav Holmboe ham derefter privat Under- 
visning i den hejere Mathematik. Dels under Holmboes Vejledning, dels 
paa egen Haand studerede han nu Euler, Lacroix, Francoeur, Poisson, 
Gauss, Gamier, men fomemmelig Lagrange og c han begyndte allerede 
sdv at bearbejde forskjellige Dele af Mathematiken > . Med dette Fond 
af Viden blev han 182 1 dimitteret til Universitetet, hvor han blev Student 
med Haud. Da hans Fader var dod Aaret i Forvejen, tog flere af Uni- 
veiatetslaereme sig af ham, ligesom han strax efter Artium fik en af de 
kdige Pladse paa Universitetsstiftelsen «Regentsen> (paa Hjemet af Lakke- 
gaden og Grenland).   I Juni 1822 tog han anden Examen, hvorefter han 

3* 


Digitized by VjOOQIC 


36 Abel 

fortsatte sine mathematiske Studier. Sommeren 1823 blev han ved Hjaelp 
af Professor Rasmussen sat istand til at foretage en Rejse til KJ0 
benhavn. En omkring denne Tid paa Fransk skreven Afhandling om 
€ Integration af Differentialformler r indsendte han til Universitetet, hvis 
akademiske Kollegium oversendte den til Regjeringen, idet det anbefalede 
ham til at erholde et Rejsestipendium til Udlandet og en maanedlig Un- 
derst0ttelse af 20 Spd. fra iste Januar 1824, indtil han kunde tiltraede 
Rejsen. Ved kgl. Res. af 24 Marts 1824 bevilgedes der ham en aarUg 
Understottelse af Statskassen paa 200 Spd. for et Tidsrum af indtil 2 Aar, 
for at han kunde fortsaette sine Studeringer ved Universitetet, bl. a. ogsaa 
af cde laerde Sprog og andre for hans Ho vedstudium, Mathematiken, vig- 
tige Videnskaber». Efter Ansogning erholdt han derpaa ved kgl. Res. af 
27 August 1825 et Rejsestipendium stort 600 Spd. aarlig i to Aar. Ide 
förste Dage af September drog han herfra med en Jagt, som den Gäng 
gik i Paketfart, til Kjobenhavn, hvorfra han efter et kort Ophold fortsatte 
Rejsen över Liibeck og Hamburg — han gjorde her personligt Bekjendt- 
«kab med Astronomen Schumacher — til Berlin. I Berlin kom han snart 
i et förtroligt Venskabsforhold til Crelle, som nu grundlagde sin «Jour- 
nah, hvoraf Abel blev Medarbejder, og hvis Udgivelse og Redaktion Crelle 
senere tilbodAbeL Han studerede senere i Freiberg, besogte Dresden og 
Wien og kom i Juli 1826 til Paris; her opholdt han sig til henimod Jule- 
tid og gjorde Bekjendtskab med alle Samtidens beromte Mathematikere. 
AUerede den 30 Oktbr. 1826 indleverede han til det franske Akademi en 
Afhandling om transcendente Funktioner, hvortil Haandskriftet dog en 
Tid. blev liggende mellem Mathematikeren Cauchys Papirer, saaledes at 
<iet ferst blev offentliggjort i 1841. Fra Paris begav han sig tilbage 
til Berlin og efter et nyt Ophold her fra Januar til Slutningen af 
April 1827 vendte han över Danmark tilbage til Kristiania, hvor han 
ankom 20 Maj s. A. cNeppe havde han meldt sin Ankomst for Kolle- 
giet, for dette satte sig i Vaerk med en Forestilling til Regjeringen om at 
forskaffe ham en offentlig Understottelse til Fortsaettelse af sine Studier og 
Arbejder. Regjeringens Svar var en Vaegring; der var ikke Midler til 
Disposition for et saadänt 0jemed». Kort Tid efter fomyede Universi- 
tetets Vedkommende sit Andragende, men dette blev af Regjeringen ätter 
afslaaet, ogsaa i sin nye Form som Forslag om, at Abel maatte faa til- 
bage det Stipendium af 200 Spd., han havde nydt for sin Udrejse» «Hvor- 
dan den gjaeldbundne Mathematiker nu saagodtsom gjennem et helt Aar 
fra denne Tid har raaattet friste Livet, er meget vanskeligt at forstaa» 
«Det kan sees, at han gjenoptog et tidligere lidet Erhverv ved at laese 
Trigonometri og Stereometri med Studerende» til anden Examen. Ende- 
lig aabnede Hansteens forestaaende Rejse til Siberien en Udvej, idet Abel 
i hans Fravaer blev överdraget at laese to Timer ugentlig över Mekanik 
ved den militaere Hojskole foF en maanedlig Lon fra Begyndeisen af 1828 


Digitized by VjOOQIC 


Abel 


37 


af II Spd. 13 Sk. Efter Anbefaling af det akademiske Kollegium blev 
Abel ogsaa ved kgl. Res. af i6 Febniar 1828 konstitueret som Docent 
ved Universitetet under Hansteens Fravaer med en aarlig Lon af 400 Spd. 
I Udlandet optfaadte imidlertid Crelle, Gauss og Humboldt til Fordel for 
ham for gjennem det4 preussiske Kultusminister at skaflfe ham en Kaldelse 
til Berlins Universitet — i et Brev, som . han fik fra Legendre paa sit 
Dedsleje, meddeltes efter et Brev fra Humboldt, at Kongen af Preussen 
havde besluttet at oprette et Seminarium i Berlin for Studiet af den hojere 
Mathematik og Fysik og at Abel og Jacobi vilde blive kaldet til Profes- 
sorer ved samme — og fra Paris sendte Medlemmer af det franske Aka- 
demi en Skrivelse til c Kongen af Sverige» for at formaa ham til at kalde 
Abel til Akademiet i Stockholm. Men coveranstraengende Arbejder og 
ringe Hvile, Bekymringer, der stadig nagede ham, dertil Folgeme maaske 
af ligefrem Nod og af staerke LivsuregelmaeSsigheder, alt dette skulde nu 
kneve sin Ret. Hans ikke kraftige Helbred var undergravet, og kun et 
lidet Stod var nok for at fremsk)aide Resten». I Midten af Decbr. 1828 
afrejste han til Frolands Vaerk, hvor hans Förlo vede siden Julen 1824, 
Christine Kemp, Datter af en Kobbersmed i Kjobenhavn og efter Abels 
Dod gift med nedennaevnte Professor B. M. Keilhau, da var Guvemante 
hos Familjen Smith. Kort efter Fremkomsten til Froland fik han Blod- 
styrtning og maatte gaa tilsengs. Hans Sygdom gik över til Lungebetaen- 
delse og derpaa til en hurtigt fremadskridende Taering, som endte hans 
Liv 6 April 1829. Han blev begravet taet ved Frolands Kirke paa den 
Smithske Familjes Begravelsesplads. Nogle Aar efter hans Dod blev der, 
efter Forslag af Keilhau, af denne og syv andre Venner af den afdode 
rejst et lidet Mindesmaerke af Erts paa hans Grav. Aaret efter hans Dod 
uddelte det franske Akademi sin store mathematiske Pris, 3000 Francs, 
tö ligelig Fordeling mellem Konigsberger-Mathematikeren Jacobi og Abels 
Arvinger. Og for hvert Aar siden hans tidlige Dod er hans Verdensry 
voxet. Sin Nekrolog i 1829 sluttede Crelle med de Ord: ^Mrt vaere da 
Mindet om denne Mand, i lige Grad udmaerket ved de overordentligste 
Talenter og sin Karakters Renhed, en af disse sjeldne Vaesener, som Na- 
turen neppe frembringer en Gäng i et Aarhundrede». Ved Upsala Uni- 
versitets Jubelfest i 1877 udtalte den officielle Udsending fra Videnskabs- 
akademiet i Berlin Prof. Borchardt, i sin Svartale paa Kanslerens Hilsen 
til de fremmede Deputerede, bl. a. folgende : cMaa det vaere mig som Mathe- 
mathiker tilladt at minde Dem om hin i sin Ungdoms Blomst bortrevne 
Laerde, hvis Navn horer til de dyrebareste for alle Nationers Mathematik. 
J^ tåler om et af de störste Genier, som nogensinde er optraadt i de 
eiakte Videnskaber, jeg. tåler om Abel. For et halvt Aarhundrede siden 
gjorde han sine store Opdagelser af den nye Theori om de elliptiske 
PindUioner og af det Theorem, som baerer hans Navn, — Opdagelser, 
der blev modtaget med Enthusiasme i Frankrige af Legendre, Abels höjt 


Digitized by VjOOQIC 


38 


Abel 


bedagede Forgjaenger, med Beimdring i Tyskland af Jacobi, Abels rivali- 
serende Kampfielle. Disse Opdagelser har befrugtet Mathematikens Jord- 
bund paany, de har fort til en Raekke af nye, fortsatte Opdagelser og 
mere og mere udvidet Videnskabens Omraadei. (Borcbardts Tale findes 
i Originakproget i Upsala Univ. 4,00 Års Jubelfest, Stockholm 1879, 
4. S. 119). 

Jfr. N. H, Abeh En skildring af hans liv og videnskabelige virksomhed af 
C. A, Bjerknes. Sthlm. 1880. 8. 129 S. [tidligcre delvis trykt i (Lettcrstcdtske) cNor- 
disk Tidskrift» 1878 og 1879 og endnu tidligere. forsaavidt angaar hans Skolegang og 
Studenteraar, i Morgenbladet 1875 No. 19 fg. Denne Monografi er i alt vaesentligt 
Kilden for den ovcnfor givne Fremstilling, hvis Citater er hcntet fra den] ; Kort Frem- 
stiUing af N. H, Abels Liv af B. Holmboe. Chra. 1829. 8. 23 S. [Aftryk af «Mag. 
f. Naturvid.* IX. og i det Vsesentlige gjeugivet paa Fransk i Fortalen til förste Del af 
H.s Udgave af A.s Oeuvres Completes, hvor ogsaa flere beromte Videnskabsmaends Domme 
om A.s Arbejder er gjengivet] ; Nekrolog af Crelle i »Journal ftir Mathematik» IV. 
No. 4 [overs. i Morgenbl 1829, No. 311, jfr. No. 350 og Aarg. 1830, No. 460g 254]; 
Gau8s'8 og Schumachers Correspond., Bd. II, 1828, 30 Maj, 6 Juni; 1829, 12 og 19 
Maj; 1830, 6 Marts; Jacobis og LcgehdresBrevvexling i Crelles Journal Bd. 80; Abhdlg. 
d. Berl. Akademie 185*,  S. af Lejeune Dirichlet;   Moniteur scimtifique XII. 

(1870)1660 — 64; T>'\åoXs Nouvelle Biographie universtlle (Parit 1852)18. 107; La Biogr. 
untuerselle af G. Libri ; Michaud'8 Biogr, tmivers., Suppl. ; Dictionnaire de la Convers. 
(1832), No. I ; BriHsh Penny Encyclopaedia; Encyclopaedia Britannica, Vol. I (London 
1875); lUustreret Nyhedsblad 1862, No. 9— 10 af Chr. Hansteen og Morgenbladet 186 1, 
2oFebr. Populsre Levnets-Skildringer af ham, for störste Del med hans Por- 
traet, findes i Ny Hermoder IV. H. 9; Bien XXII. i. iii— 121 af M. R. ; Maerkelige 
Nordmsend, 2 R., 45 — 48; Norsk Portrset-Galleri, udg. af Chr. Tensberg, 7de Lev.; 
Skill.-Mag. 1857, No. 45 fg. (af C. A. Bjerknes); Hjemmet 1877, No. 9—10; Ver- 
dens Gäng 1881, No. 15, 18 og 21 (af A. Helland); Chr. Johnsens »Norsk Haand- 
lexikon»; Nord. Familjebok, utg. af N. Linder, I. 31 fg. ; Nord. Conv. Lex., i og 
2 Udg.; Conv. Lex. d. ntuesten Zeit. (1832), I. S. i (af P. Treschow Hanson); 
Brockhaus's Conv. Lex. 

Jfr. fremdeles Crelles Journal Bd. 23, H. I [Facsimile af A.] og Bd. 24, H. 3 
[do. af Legendre]; Den norske Huusven Hl. No. 25 [Digt ved hans Dod af H. C, 
Hammer]; Vidar 1833, No. 39; Bergens Stiftst. 1846, No. 75; og Storth. Forhandl. 
1873, I.  119— 21 og VI. 142;  1875, L A. 1—3;  1877, I. A. 49—50 og VI. 362. 

ffans Portrcet, målet af Bergslien efter Gorbitz, haenger i Kollegiets Forsamlings- 
vaerelse paa Universitetet; det findes desuden nu almindelig udbredt i Lithografi (af 
Henchel i Kbh.  1830 og Baerentzen & Co. sstds.  184*), i Fotografi og i Traesnit. 

Mémoire sur les équations algébriques, ou ondémontre Timpossibilité de 
la resolution de Téquation générale du cinqui^me degré. Chra. 1824. 4. [En Omar- 
bejdelse af denne Afhandling findes i Crelles Journal,  iste Htfte]. 

Oeuvres completes, avec des notes et développements, rédigées par ordredu 
roi par B. Holmboe. T. 1—2. Chra. 1839. 4. T. i. XVI. 479 Pag. T. 2. 
294 Pag. 

Oeuvres d'Abel. 2de edition augmentée, publiée aux soins du gouvemement 
par S. Lie et P. L. Sylow.   T. 1—2.   Chra. [1878— ]i88i. 4. [Af denne paa offent- 


Digitized by VjOOQIC 


Abel 


39 


hg Bfkostning fonuutaltede Udgave, der yil udkomme i Labet af Aaret 1881, er hidtil 
trykt 108 Ark. Til Udgivelsen har der paa Statsbudgettet vasret bevilge ca. 24,000 Kr. 
siden 1873. Naennere Oplysninger desangaaende findes paa ovenfor anferte Steder af 
Storth. Forhandl]. 

I Magazin for Naturvide nskabe me /. 216^29: Almindelig Methode til 
it finde Funktioner af een variabel Storrelse, naar en Egenskab af disse Funktioner er 
udtrykt ved en Ligning mellem to Variable. — //. 53 — 68 og 205 — 15: Oplosning af 
et Par Opgaver ved Hjelp af bestemte Integraler. — ///. 219 — s6 : Om Maanens Ind- 
flydelse paa Pendelens Bevaegelse. (Berigtigelse til denne Afhandling i IV. 143 fg.) 
VI. 182 — 89:   Det endelige Integral S^  <px udtrykt ved et enkelt bestemt Integral. 

3 i)et norffe »ibenff. ©elff. ©Inf ter i betl9«ar^., n. ^, 2, @.177— 
907: (a (ibet IBibtag ti( Såren om abfftlltge tranlfcenbente Sunctioner. 

Medarbejder i Crellet Journal, hvori han i Bd. I — VI. har offentliggjort en 
Rsekke Afhandlinger, om hvis Titler og Omfång specielle Henvisninger er givet i 
Caiaicgiu of scientific papers Vol. I. S. 5. y- 

I Gergonnes Ann. des Matk, XVII. (1826—27), S. 204—213: Recheiche dt 
U qoantité qui satbfait å la fois å deux équations algébriques données. 

I NotnnlUs Annaäs de Math. IV. (1845), S* 53^— 54^: Théorémes posthumes. 

I Astronomische Nachrichten VI. (1828), Sp. 365 — 88: Solution d'un probUmA 
general concemant la transformation des Fonctions elliptiques; jfr. Tillseg hertil i Bd. 
>TI. 33—44. 

I Paris. Mém. Sov. Etrang. VII. (1841), S. 176 — 264: Mémoire sur une pro- 
priété générale d'une classe trés-étendue de Fonctions transcendentet. 

Abel, Paul Severin, Son af Sognq)rest til Vigedal i Ryfylke, 
Provst Hans A. og dennes anden Hustru, Sorenskriverdatteren Maren 
Povelsdatter Skaanvig (Schaanvig), blev f0dt paa Vigedals Prestegaard 
12 August 1751. I 1770 blev han dimitteret til Universitetet, hvor han 
tog theologisk Embedsexamen 1778. Aaret efter blev han Skibsprest i 
det asiatiske Kompagnis Tjeneste, 1786 Sogneprest til Klep paa Jaederen, 
1793 til Tinn og 1799 til Vanse paa Lister, hvor han fra 1812 af til- 
lige var Provst i Listers Provsti. A. tog sig med Nidkjaerhed af Skole- 
vaesenet og medvirkede ligeledes ved Stiftelsen af Selskabet for Vanse 
Sogns Vel (hvis Formand han var), h vilket havde til Formaal ved Ud- 
biedelse af passende Skrifter og Udssettelse af Praemier at virke for Sog- 
nets Fremgang i moralsk og okonomisk Henseende. A. dede 10 April 
1827. 

♦ 14 Februar 1787 Karen Sybille Barth (dobt 9 Septbr. i768,, 
t 25 Januar 1850), D. af Sorenskriver i R)rfylke, Kancelliraad Georg 
Daniel B. (f 17.82) og dennes anden Hustru Marie Catharine Weibye 
(t i326). 

Jfr. Const. Flood: Listerlandet, 2 Udg., S. 176—78. 

3 ^ihrt^en» S^agaain for 9{(eci«gdftanbeit I. (M^. 1796): gfo^ao H( 
Srmrbd>nitg i 9{oiQe. 


Digitized by VjOOQIC 


J^O Abel — ^AbiMgaard 

Abelp S0ren Georg, blev fodt 3 Januar 1772 paa Gaarden Sande 
i Mo Sogn i 0vre Thelemarken, hvor Faderen Hans Maithias A. (f. 
173^» 1 1S03)» ^ var Sogneprest. Moderen hed Elisabeth Knuth Nor- 
mann (f. 1737, f 1817). 1788 blev han Student med Udmerkelse fra 
Helsingörs Skole, dimitteret af N. Treschow, og 1792 theologisk Kandidat 
med Laud. 10 Januar 1794 blev han udnaevnt til pers. Kap. hos^sin 
Fader i Gjerestad, blev 26 Juli 1799 Sogneprest i Finne og 2 Decbr. 
1803 sin Fadeis Eftermand i Gjerestad. Paa det overordentlige Storthing 
1 8 14 medte han som förste Reprsesentant for Nedenaes Amt, hvilket Di- 
strikt han ogsaa repraesenterede i 1818. Af Storthingeti 18 14, hvor han 
talte for Föreningen med Sverige (et Referat af hans Foredrag laeses i 
tStorth. Efterretn. 1814 — 33» I. 144), valgtes han til Medlem af den De- 
putation, der med Christie til Ordforer skulde afgaa til Stockholm for at 
overraekke Kongen en Adresse i Anledning af Rigemes Förening og 
Kongevalget samt et af Storthingets samtlige Medlemmer underskrevet 
Exemplar af Grundloven; ved Sygdomsforfald blev han imidlertid forhin- 
dret fra at deltage i Deputationen, i hvilken EHatsraad Hans Knudtzon 
indtraadte i hans Sted. R. D. O. 18 13 for sin Iver og Dygtighed som 
Anforer for Kystvaemet.   A. döde 5 Maj 1820. 

* 25 Marts 1800 Ane Marie Simonsen, D, af Kjobmand Nils S. 
i Ris0r. 

Biografi i «Gjereitads Praslegjeld og [PraEster» af John Aas. S. 151 — 57; jfr. 
B. M0C8 Eftcrr. S.  11; Pavels's Dagboger (1. St.; Nationalbladet VI.  164 fg. 

9leH9iond'@|)0r9dinoaI nteb ©Dar, inbtettebe efter be UngedSfatte-(St>neT. 
mn 1806. 8.-2 Dpi. ib. 1807. — 4 0<)t. (£^ro. 1811. - 5 Dpi. ib. 1812. — 
6 Dpi. ib. 1816. 8. 54 @. [9ogen ftemfolbte en ttbtlvfttg $oIemif meb bat^cerenbe 
fieftot ©tenerfen, ^t)i« 3nb(«ö flnbeÄ i „9lotionoIMobet'' YL 53-63, 74—78, 83— 
Ö3, 185—86 (Qf ?l.), 212—17, 226—29 (of «.). fawt Xlh 133—36, 159—66, 183— 
89 Ofi 211 ffi.] 

^e febDonlige SRorgen* og $Iftenonbagter, fornt nogie flere IBenner, 
omocbeibebe.  tb:^. 1807.  8. 

Xole, l^olben Dcb IBrgoorbd^etend jtttfed gnbDielfe 19 Suguft 1810. C^ro* 
1810.  8. 

3 Slotionolblobet XII. 169—72: S^lnlebmng of ben i 6tott^tnget opte^ 
filage fta 3o]^. ^jott mob $cofuratoc ^ogl^ (jfr. flUtgdt. 1818, 9lo. 72 og @toct^. 
dfter. f. Ä. 9lo. 81 fg.) 

Abigael, Pseudonym for Fru A. A. Hamilton, se denne. 

Abildgaard, Jens, Son af Sogneprest Martin A, og Alhed f. 
Bruun, blev fodt i Elverums Prestegjaeld 26 Marts 1760. Han blev 
Student 1777. Fra 1785 til 1795 var han personel Kapellan hos sin 
Fader i Faaberg, og 1788 tillige Feltprest; 1795 blev han Sogneprest til 
Naesodden og 3 Januar 1806 til Haabol, hvor han döde ugift 7 Juli 1837, 


Digitized by VjOOQIC 


AbHdgaard — ^Abrfthamnon ^i 

(Han besad megen* Kundskab i Landhusholdningen og var en god Jord- 
dyrkcr». 

£t •ÄfsnM/aä9 udkom i Folio i Kristiania ved hans Dod ; Mindedigt i Mrgbl. 
1837, No. 197; jfr. B. Svendsens Manuskript paa Univ.bibl. 4to, II. i, 510. 

3 ©ubftirfcn, 1 Äarg. (1817-18), ^p. 358—371: IRoget om^aahtl $refic- 
gjdb; Bp. 36»— 78: 9logct om »teoöl, tf«r ©inoole^ncnt« ; @p. 793— 98og 809—32: 
ttntnbeltge Benuerfninger ot^er (S^ulbbranblbalen i flatifHil og oeconomtff ^enfeenbe. 

Abildgaard, Theodor Frederik Scheel, Sen af Skolelaerer 
yacoå Andreas A, og Margrethe Scheel, er fodt i Arendal 29 Septbr. 
1826 og blev, privat dimitteret, Student med. Haud 1845. ^^^ ^^5^ 
deltog han med Marcus Thrane i Arbejderbevaegelserne og i Centralmo- 
deme 1850 og 1851, blev i sidstnaevnte Aar faengslet sammen med ham 
og demtes af Hojesteret 25 Juni 1855 til 4 Åars Strafarbejde. Han har 
i de senare Aar i nogen Tid vaeret ansat som Kasserer ved Kristiania 
Fattigvaesen, men afskedigedes fra denne Post Hösten 1880. 

♦ Fredrikke Colbj^msen (f. 9 Maj 1822). 

Jfr.  Repcrtorium for Lovkyndighcd 3 R., I. 

^Wi rebtgfTcbe ^iTbeiber^gfo^cningerned 9Tab fra ^egt^nbelfen of 1861, 
iabtii ^on f. %. bleb firngflet, (9lo. 1—35), og ffreo ogfaa fiben flece ^litiffer ben, 
(iflffom btftnof i brt fenere paabegQnbte »^trbeiber^^lobrt"; jfr. 91. IBogfort. 1848- 
66, e. 11. 

3 5^000 9{orfre Xilffuer 1853, 9^0. 32: Om )lrbfibeme9 $oIitit (ifr. 9^0. 
88, 41, 4St). 

Han begyndte i 1850 Udgivelsen af Christianssandsposten, hvoraf udkom 
mindst No. i — 13. 

Abrahamson, Haldor Kristian August, Sen af Skomager- 
mester Gunnar Tobias A. og Aashild f. Oisen, er fodt i Kristianssand 
10 August 1842. Efter at have gaaet paa Borgerskolen i sin Fodeby, 
blev han 1858 optagen som Elev paa Holts Seminarium, hvorfra han blev 
odexamineret Sommeren 1860. Hösten samme Aar fik han Ansaettelse 
som Laerer i vestre Randosund i Oddemaes, Vaaren 1861 blev han An- 
denberer ved samme Sogns fäste Skole paa Lund, ansattes fra Hösten 
1S63 som Andenlaerer og blev Vaaren 1879 Forstelaerer ved Kristians- 
sands Almuskole. Fra 1861 har han vaeret Instruktör for flere af Kristi- 
aossands Sangforeninger og Kvartetter. 

♦ 1864 Anne Kristence Knudsen (f. 31 Marts 1837), D. af Styk- 
jimker Knud K. og Oline Kristine Oisen. 

6ange for @!oIen og ^jemmet. @amleb( og ubfatte for to lige @temmet. 
Stcpe ^e, 40 @ange. ihr.fanb 1868. a 30 @. 2 »I. (9[nm. i IRgM. 1868, 92o. 
68). — Hnbet ^efte, 40 @ange.  6amleb( og ttlbeld l^acmoniferebe ib.  186a  8. 

M «. 1 ei. 


Digitized by VjOOQIC 


^2 Abrahamson — Aga 

Flerstemmige San ge, for bland et Kor, saml. og udg. Ferste Hefte» 
22 Sange.   Kr.sand 1869.  st. 8.   36 S. 

©ange til IBrug i ®Iolecned neberfte Stia9\t, iaml. og ubg. Ifte^e, 
47 @ange.  ^r.fonb 1869.  12.  44 @. 2 91. 

Xoner [Hl focegaoenbe IBog].  tr.fanb 1869.  tt>. 8.  34 @. 1 »(. 

Siden 1862 har han i flere af Landets Blade, dels under Navn, men hyppigeie 
under forskjellige Maerker, jevnlig leveret Indlaeg i de paa Dagsordenen staaende Spergs* 
maalt saavel af paedagogisk og religiös som politisk Art. 

Fra Oktober 1875 ^^^ ^^ Medarbejder af Krist ianssandsbladet S(ebrelanb9« 
t^etinen, hvis Ledelse han delvis övertog Vaaren 1876 og hvis Ho vedredakter 
han nu er. 

Adler, Johan Gunder, Son af Bodkermester 4do// A. (f i 
Kbhvn. 9 Januar 1819) og Ingeborg f. Lund (f 15 Novbr. 1823), blev 
fodt i Kjobenhavn 5 Marts 1784. I 1802 blev han iStudent m^d Ud- 
merkelse fra det Schouboeske Institut, tog Andenexamen 1804 og blev i 
181 2 Bestyrer og Forstelaerer ved Skolen c Christian Augusts Minde» (den 
senere laerde Skole) paa Fredrikshald, med Titel af Lektor fra 10 April 
s. A." Efter Prins Christian Fredriks Valg til Norges Konge blev han 
26 Juli 1 8 14 Kabinetssekretaer hos denne og fulgte ham i Oktbr. s. A. 
tilbage til Danmark, hvor Adler vedblev at vaere knyttet til Prinsen, ogsaa 
efter dennes Thronbestigelse, og efterhaanden steg til Gehejmekonferents- 
raad m. m.   A. döde paa en Baderejse i Hof i Bayern 26 Maj  1852. 

* Anna Marie H^yer (f. i Kbhvn. 1786). 

Jfr. iovrigt Erslevs danske Forf.-Lex. I. 8 — 9, Suppl. I. 7 — 8 og de der givne 
Kilde-Henvisninger samt L. Kr. Daa's »Kr. M. Falsen», S. 60—63. Om Portrseter af 
ham findet Oplysninger i Strunks Katalog S. 8. 

I Förening med nedennaevnte C. M. Falsen havde han, for Rigs forsamlingen paa 
Ejdsvold traadte sammen, udarbejdet et Udkast til en Constitution for Konge- 
riget Norge, der blev lagt til Grund for Forhandlingeme paa Ejdsvold. Dette Ar- 
bejde blev trykt i N. Wulfsbergs «Joumal for Lovgivning, Rigsforfatning og Politie», 
I. H. 2 (Chra. 1814), ligesom det ogsaa blev saerskilt udgivet. Chra. 1814. 8. 82 S. 
Ifelge Gjessing's Christian VIII. s Historie, S. 75, havde Adler forfattet den förste, stats- 
retslige Del af Udkastet, Falsen den sidste, hovedsagelig juridiske Del. Jfr. Aalls 
cErindringer», 2 Udg., S. 401 fg. og Bilag No. 73, S. 757 fg. ; samt Bloms »Norges 
Statsforandring i 1814», S. 153 Noten. 

Han skal vaere Forfatter af forskjellige offentlige Aktstykker og Kundgjerelser 
paa Embedsvegne, indforte i det af N. Wulfsberg udgivne Blad Tiden i 1814 (jfr. 
Ventnrinis «RussIands u. Deutschlands Befreiungs-Kriege» IV. 12 — 48). 

I Historisk Tidsskrift (Kbhvn.), 3R., VI. 285—298: Nogle samtidige Op- 
tegnelser af A. om Begivenhedeme i Norge 1814.   Meddelt af Fr. Schiern. 

Breve fra ham til M. F. Irgens-Bergh, Chargé d'Affaires i Dresden, findes trykt 
i Breve fra Danske og Norske, udg. af L. Daae, S. 11 — 24. Disse Breve ere 
skrevne i Tidsrummet mellem 15 Febr.  18 18— 7 Juli 1827. 

Aga, Johannes Johannesson, hvis Slegt paa Spindesiden kan 
föres tilbage til Rustung-iEtten i det isde og i6de Aarhundrede, er fodt 


Digitized by VjOOQIC 


Aga — Ahlbom a^ 

paa Gaarden Aga i Ullensvang den 25 Marts 18 14. Hans Fader var 
Lensmand og Forligelseskommissaer yohannes Peder sen A.; hans Moder 
hed Guro Larsdatter, Johannes A. blev opdragen i Foraeldrenes Hus 
uden nogen egentlig Skolegang, men han havde i Hjemmet saavelsom 
ved Adgang til Provst N. Hertzbergs Bogsamling dog god Lejlighed til 
at tilfredsstille sin Laeselyst. Yngst af sy v Seskende blev han konfirmeret 
1829. I 1840 kom han ind i Ullensvangs Formandskab, hvis Ordferer 
han blev 1844. I mere end en Menneskealder blev han staaende i 
dette kommunale Ombud, hvorhos han i Aarenes Löb har vaeret valgt til 
Forligelseskommissaer, Amtsrevisor, Medlem af Hereds- og Amtskommis- 
sjoner m. v. I 1857 valgtes han til iste Repraesentant paa Storthinget 
for sendre Bergenhus Amt, der gjenvalgte ham til Thingene 1859 — 60, 
1862 — 63, 1865 — ö^» iS^^ — ^9 og 187 1 — 73. Paa Storthinget var han 
stadig Medlem af Protokoikomiteen, fra 1868 dens Sekretaer, ligesom han 
i 1868 blev Medlem af Valgkomiteen. Paa det overordentiige Storthing 
1858 var han Medlem af den saakaldte Finantskomite og i 1864 ^^ ^^^ 
Komite, der behandlede Feltregulativet. I i86o var han Medlem afKro- 
ningsdeputationen i Throndhjem, 1877 blev han af Kongen tildelt Me- 
daljen «til Belenning forjdet norske Landbrug»; den Maade, hvorpaa 
denne Udmerkelse blev omtalt i en Artikel [af Storthingsmand Gaardbru- 
ger H. Leberg] i Bladet <Hardangeren» gav Anledning til Sagsanlaeg 
mod Förf. for Majestaetsforbrydelse. 

♦ Novbr. 1842  Guri Styrksdatter Kongsthun, 

Portrat m^ biogr. Skitse i Norsk Folkeblad 1867, No. 28; i Skill. Mag, 
1881, No. 3. 

Slaegttavler, vaesentlig yedkommende Ullensvang. Samlede. Ullensvang (tr. 
i Bergen) 1878.  8.   V.   i Bl. 301 S. 

Ag^athon, Paul, Pseudonym, se  Elisabeth Scheyen. 

Agerup, Benedicte, f. Erbe, Soster af nedennsevnte G. A. Erbe. 

,6^)^1115". Driginale Ooober. Xrtjft fom aJlanttffti<)t. Äto. 1878. 8. 
1 W. 36 6. 

I Ny illustreret Tiden de har hun meddelt en Del versificerede Gaader, under 
Mserket B, A. 

Ahlborn, Husflidsinstruktor i Stockholm, der i Aaret 1874 besogte 
Kristiania, Fredrikshald og en Del andre norske Byer for at holde Foredrag 
över og meddele Undervisning i Husflid. 

%tn ft)enf!e {^udflibd nert^acenbe 6tanbpunlt og be SfotanftaU- 
xiiger, ber ere tntfne til bend bibere gfreimne. gfo^^^^d^ ^o^t i ben notfie Snbufhi' 
fomdsfi i C^ri^tiia ben 20 9lai 1874. (i^ca. 1874, tofpaltet 4. 10 @. (6(rt1lttt 
Cftn^ of SRorgenblabet). 


Digitized by VjOOQIC 


AA Ahlbom — Allum 

3, 6maalenened Slmtdtibenbe ^r l^att oftere ffreDet om ^vO^fbi^fLnUq- 
genber og anbre bibl^erenbe (Smner. 

Albertsen» M. L., Pseudonym for M. L. Renne; se denne. 

Aibum, Mörten Kirkgaard, Son af Kjobmand Andreas Gar- 
mann A. og Hustru Mar en f. Kirkgaard, er fodt i Drammen 2 Juli 
1824 og blev 1842 Student med Laud. fra Drammens Skole. Efter det 
folgende Aar at have taget anden Examen, opholdt han sig et Par Aar 
dels i Drammen, dels paa Ringerike, hvor han underviste ved den der- 
vaerende Realskole. I Septbr. 1848 tog han filologisk Embedsexamen 
med Haud, og efter et Åars Tid at have vikarieret först ved Tonsbergs 
Borgerskole, derpaa ved Drammens Latinskole, blev han 17 Novbr. 1^549 
udnaevnt til Adjunkt ved Laurviks Skole, der i sin omordnede Skikkelse 
som kombineret Middel- og Realskole var begyndt sin Virksomhed i 
Septbr. 1849; den 27de Februar 1864 udnaevntes han til Overlserer ved 
Drammens Latin- og Realskole, hvilket Embede han tiltraadte ved Skole- 
aarets Begyndelse s. A. Vinteren 1855—56 opholdt han sig i Udlandet, 
fomemmelig i England og Skotland. Saavel i Laurvik som i Drammen 
har han vaeret Medlem af disse Byers Formand- og Repraesentantskab. 

' ♦ 1854 Anne Cathrine Elisabeth Capjon (f. 1828), D. af Sören 
C. og Petronelle Marie v. Cappelen Omsted. 

Autobiogr. Notits i Program fra DrammeDs Skole 1867, S. 41. 

Fortegnelse över Skolens [d: Drammens Latin- og Kealskole-i] Elever i 
de halvhundrede Aar fra 14 Septbr. 1816 til 14 Scpbr. 1866. 8.* LXXX S. [Med- 
fulgte, heftet sammen med, Indbydelsesskrift til Hovedexamen i Drammens Isrde og 
Realskole i Juli 1867.   Se nedenfor under S. S. knutzen], 

Alf Buestreng, Pseudonym. 

Smaa- Stubb er [Polemiske Digtc]. Tvedestand 1873. 8. 47 S. [Tillsegs- 
hefte til ^Laererstandens avis»]. 

Allum, Hans, blev fodt 1777 i Botne Prestegjeld naer ved Holme- 
strand. I 1800 udgik han fra det davaerende Skolelasrer-Seminarium i 
Tonsberg og blev Almuskolelaerer i Holmestrand; 1806 blev han Klok- 
ker i Skouger og var senere Privatlaerer ved Arendal. Han döde 23 
Mai 1848. 

Jfr. Nationalbladet IV. 192; V. 9, 12, 40 og iio; (F. Baetzmann) Om Sprog- 
bevaegelsen i Norge (Kjobh. 1867), S. 19; Joh. Storm: cDet norske Maalstrsev» i 
Nord»  Tidskrift, utg, af Letterstedtska Föreningen, 1878, S. 420 — 21, 

9[ntiltitifl i6ibcag eOer 6tc0tanler ooet fj^x, ^cocuratot i)ebed'd (Ecittffe 
tSemcetfninger, forfaat^ibt beri et talt om ^»nberfol!, Seminorifter og bermeb for- 
bunbne ^ienftanbe.  (Sl^ra. 1809.  8. 


Digitized by VjOOQIC 


Allum 4J 

€l)ftcingeit tUtx fiUot og Sliemt dtDigt. i)rainmen 1817. 8. 166. 
(tum. i 92attonQlM. VI. 129—42 og 158—69 af @. t. «L ^a Wnite og an^te 5hi<' 
tte fivrebe fOnm i {. »I. vii. 161—71). 

6aitbftgelfe tlltx %ltiox og Sljemt 9{o. 2.  ^rommen 1817. 8.  16 S. 

SRanifeft eller {^elDebbreo, etdirculaire fragfanben, fitnbet og til Zttflltn 
Iet>eret af ^albiam.  Grammen 1818.  8.  16 (5. 

d^t Itbet Offer |>aa @Iriöefrt^ebett« «Iter, etter ben i fm ftreb* be- 
fjenbte Xn)ffefribebl|og imob Hlol^eren t ©fouge.  S)ratnmen 1828.  8.  132 @. 

ftongSberg eller 9lorge8 ©olDOcerf; et (t^riil, befttioenbe ^igt i fem 
Songe. SReb 9ln^ang af ^ftortff-fritifPe og pW^lalftt 9[nin(erlnmger. (£f)xa. 1828. 
6. V. 124 @. (3fr. aRgbl. 1828 9le. 196 af 3- (2^r. »erg ang. Mumd Ubf alb mob 
SL %:fi. 9i1inn\^). 

grortfatte, frimobige Semcerlninger ooer ©otomerfet ftongfberg; meb 
Soor til ben unoebnte Slnmelber af mit @Irift: ftongSberg etter 92orged ©oloocerf. 
%9i9t 8Uag til Vigtets Sln^ang. (S^xa. 1828. 8. 24 6. ^\x. fft^tflt ©Hlberi 1830, 
ffa). 26, 28, 38, 39 [af 9lttum] og 80—31 af $rof. (E0marf>. 

^rooinbfiaben, etter ben litte 9{eifelabt)rint^ i S9u|femb. dt naiomuntert 
Bnebigt i firti og otte Stpl^oriiSmer.  df^xa. 1831.  8.  118 @. 

9ornuftper0fen, ettet aRunbfuro paa 9§i(ofo))^en, et t^eofo^l^ift IBonrebigt 
tf gfinberen tU findfet» IRanifeft, ^olbjom 3uftef0n. ^^on. 1832. 8. (3fr. ^umj 
Opiilininger i SRgbl. 1834 9^0. 196 og unber IBefienbtgiotelfer i 9^0. 199). 

Den norffe {j^uudmober i {it StiMtn og ®^ifelammer, etter 9lorfl {^uul- 
boibningibog i al^^betift Orben paa fStx». (E^ra. 1833. 8. IV. 68 @. (^ooeb' 
fogelig af Mum ; for en Xrebiebel af ^. ^anfon og en Soitnant ^agerup). 

9rober (Sbben i gf^belanbet, etter 9(meri!aieifen. 9{orff«patriotiff, {Iat0« 
mordft etuefpil i fire 9fter.  d^ra. 1839.  8.  130 @. 

i)e to ft)ngenbe Sftrter, gf^^rce etter £9terf|Hl i to Optrin. d^ra 1839. 
8.  46 6. 

3 grollet^ifer og Steo (nbg. af3. 9loe, Stxa. 1840), @. 52—65: grtre IBifer 
[tibligere ffltrffilt tr^Ite betö i 3arUberg0, beU i (Efer« Dioleft. ^0fe Sifer, ber er 
giengit)et efter gforfatteren^ 4^aanb|Inft i nteonte @amlingd 3bie Ubgaoe, oeb ^ani 
Slofå ((S^ra. 1869), @. 25—37, er be befjenbte: 1) 3<e fPn au l^aSofl t'aa gifta mei, 
fan; 2) 9hia Si^ici bare er lonfermeca; 3) 9dtte ItorfoII ^ar faa moe aa fi, fan; 
4) i)e 'emte grort for rarfti Äi«r*ft aa faa, SH. — ©oooel for fom efter Dffenttiggfi- 
relfen t ben ^er nceonte ©amiing ^ar bidfe IBifer d^ang paa @ang oonret ubgioet Icer* 
filt blanbt ^abeoife^fiiteratur, fomemmelig i ^|iHania og anbre af 0fl(anbetd 1Bt)er. 
S Vlbrec^tfoni ISifefamling paa Unio. leibl. finbed hl a. en Ubgaoe af 9^0. 3 fra 1845 
•§ of 9lo. 1 fra 1846. 3fr. en 9[nmelbelfe i 2:ibdftr. f. fiit. og Mtif, Sth^m. 1840, 
og 9b9 ^ermober II. ^. 5.] 

Bidrag af ham paa Vers og i Prosa findes i Norges Minerva af Morgenstjeme 
H. I og 3 (otte Smaadigtc) ; iNationalbladet IV— VII (Digte) og i IV. S 94, iio, 
124 (cfr. V. 9 og 110) V. 28, VI. 230, VII. II (prosaiske Stykkcr); iDrammens Ti- 
dende, isaer i Aarene 1816 — 28, da han dels var Medarbejder, dels (i nogle Maaneder) 
Redakter af Bladet; i Statsborgeren og i Maanedsskriftet Iduna. 

Han efterlod sig i Haandskrift forskjellige poetiske Arbejder. I August 1841 
foKcdfOg han i Badesalonen paa Ejdsvold et  Heltedigt  i 8 Sange ved Navn irSatan»; 


Digitized by VjOOQIC 


46 Amberg 

men cTilhererne (lygtede nsesten alle ud af Salen, fer Hr. A. var ferdig med sin f^rtte 
Sang».   (Ny Hermodcr, U. H. 10). 


Amberg, Herman, blev fodt 20 Maj 1754 i Helsingör, hvor Fa- 
deren Lars A., en Gudbrandsdol, var Guldsmed; Moderen hed Aniu 
Elisabeth Wallbom, 1772 (ikke 1775) blev han Student fra Helsingörs 
Skole, fik 1787 Ansaettelse som Femtelektiehorer ved Kristiania Kathedral- 
skole, hvor han 1799 blev Overlaerer, da Skolen ved Rektor (senere Stats- 
raad) N. Treschows Bestraebelser fik en förändrat Organisation. 19 Septbr. 
1806 blev han udnaevnt til Rektor i Kristianssand, fira hvilket Embede 
han tog Afsked 1825. Han levede forovrigt i Kristianssand til sin Dod 
23 Decbr. 1837. 

♦ 1798 Marthe Bonsach (f. 1758). 

Jfr. Haedersmipde fra Aaret 1825 for en fralraedende Laerer, saml. af tak- 
nemligc Disciple. Chr.sand 1828. 8. m. A.'s Portraet; Dagen 1825, Xo. 182; Mgbl. 
1838, No. 52 [Mindedigt över A. af C. D. U. Foltmar]; Erslevs Förf. Lex. 1. 14 cg 
Suppl. I. 16; N. C. 0st8 vMatertalier», Sp. 1047; Pavels's Dagbogs -Optegnelscr 
181 5 — 16, S. 462; Fru Dunkers »Gamle Dage», S. 69 og 126—27; L. Daae's «Det 
gamle Christiania», S. 274; A. Munchs »Barndoms- og Ungdoms-Minder» , S. 128 — 30 
og 146—49; Hisl. Tids«;kr. (Kra.), 2 R., III. 74; N. M. Petersens Bidrag t. d. d. 
Lit. Hist. (se Reg.);  F. E. Hundrups Biogr. Efterr. om phil. Kand., H. 2, S. 2. 

"^t^ti, \\\ 8ebfte for Opbcogelfe 09 Unbertriidning, begt^nbt meb )Bibet, og unber 
flubbommclig »clpgndfe bcunbdngéoatbigen fremmct bcb «ttg. <>enn. S^nM cfttifte- 
Iige9abfi«r^eb. «t 3ubel-a»tttbe fro ftbjl afoigtc Äar^unbrebc. [3nbbt)b<lfe«flnft til 
»leformation«fcpen] e^r.fanb. 1817.  4.  12 6. 

Absolvitur translata e Germanico disputatio Garviana «De amore inimicis praestando». 
Christianssand 1824.   Fol.   4 S. 

Discedenti in academiam filio praecipiens idonea pater, d. e. : En Faders belaerende 
Afsked fra sin til Academiet gaaende Son [etc] (Oversaettclse, paa Latin og Norsk, efter 
C. F. Gellen).   Chr.sand 1826.   8.   XV.   47 S. 

Far 1 8 14 udgay han: 

W\\U\i SSerbend {^iftorie beb d^rifHant. Dberf. 3— é ^ei. ^^im. 
1782.  8. 

Flere Skoleprogrunimer, hvoriblandt Nyerup og Erslev naevner falgende: 
Om de laerde Sprogs Vigtighed i Opdragelsen. Chra. 1802. 4. (indf. i Minerva 1803. 
!• 35 — 48). — De vocabulorum latinae prsecipuae linguse accurate intelligendormn diffi- 
cultate. Chr.sandi 1807. 8. (anm. i Engelstofts Annal. 1810. I. 114). — De habitu 
Christiansandiae ad scholam literariam. ib. 1808. 4. (anfn. sämst. 1810, I. 107 — 115). 
— In veterum literarum disciplinn esse praesidium vemaculae exercendae excolendaeque. 
ib, 1809, fol. (anm. sämst. 308 — 310). 

Han havde betydelig Del i Broderen H. C. Ambergs Tydsk-dansk og Dansk- 
tydtk Ordbog I— III. Kbhv. 1797 — 1810, hvilket Lexikon har gaaet under Badens 
Navn, idet nemlig Förf. var anonym, mens Prof. J. Baden under sit Navn skrev en 
Fortale  til  iste  Del ang. det tyske Sprogs og den tyske Literaturs Vaerd  for Danske.. 


Digitized by VjOOQIC 


Amberg— Amlie 47 

— Ligeledes hårde han Andel i J. Badens latinsk-danske Lexikon, hvorom 
oaenDere Opiysninger findci i Mincrva 1786. II. 238. 

Nogle Breve fra Amberg [til Thorkelin og J. Chr. Berg, skrevne i Tids- 
rummet mellem 31 Decbr. 1796 og 9 Januar 1803] har Dr. L.Daae ladet trykke i III. 
Xyhedsblad 1860, No.  i. 

Amble, Ole, efterfolgendes Son, er fodt 17 August 1820, tog i 
Juli 1842 norsk-juridisk Examen og fik samme Aar Ansaettelse paa et 
Sorenskriverkontor. 1845 ^^^v han autoriseret som Sorenskriverfuld- 
maegtig, fik 1854 Autorisation som Underretssagforer i sondre Bergenhus 
og 1859 som Overretssagforer i Nordlands Amt. 13 Septbr. 1876 ud- 
navntes han til Foged i sondre Helgeland. 

♦ Ida Thonune Frederikke Hansen (f. 24 Febr. 1827), D. af 
Prokurator Frederik Christian H. og Albine Elise Fougner. 

Ublaft til fioD, inbe^olbenbe Zilla^ til 09 Sfo^onbringer i IBoD af 28be9lai 

1867 angaaenbe Xocffeftflerierne i S^orbtonbd Smt og Seniend og XTom80 
Jogbcri. eob0 1868. 20 ®. 4. (Ubfoftct ti offottet of Ä. fom SReblem of en of 
%)rb(anbd ^»t0fonnonbftob unber 19 3uli 1866 nebfot 5(ommi^fion, ifr. 9lftenb(. 

1868 9^0. 204; fornt 9lo. 207 fg  of D. 91. Boberg). 

3 «ftcnbl. 1866, 9io. 164: Dm ben n^e Sob ong. Sofotflfteriet. 

Amble, Thomas Oisen, en Bergenser^af Födsel, der efter först 
at have tjent somj Underofficier og senere som Laerer, dels i Kristiania, 
dek i Drammen, i 1820 blev ansat som Klokker og Skolelaerer i Oslo, i 
hvilken Stilling han döde 10 Oktober 1822, 44 Aar gammel. Efter en 
af ham i Januar 1821 udstedt Opfordring stiftedes « Kristiania Skolelaerer- 
forening*, saavidt vides det förste Selskab af denne Art i vört Land. 

* R^nnov Eriksdatter, 

Jfr. Den norske Folkeskole II. 237—39 af B. Svendscn. 

^obe^oonbbog for norf!e ^onber, inbe^olbenbe en 9[nmtdmng til Sfrugt' 
ttseti ^xlvéox^, foooelfom be for en IBonbe^ud^otbning mee^ uunbboerlige ^fflen* 
wejter, fornt ^Jumlen* ^tjrfntng. ©ontlet og ubgioet, beeU efter egen (grforing, beeW 
of ottbre ©frifter.  (J^r.fonb 1816. 8. VIII. 88 ©. 

Amdal, Paul. 

Om etom^eb og bend ^elbrebelfe.  dh Sforebrog.  X^etn. 187a 12. 49 @. 

Amlie, P., Kjobmand i Haugesund. 

Oftrogtntnger ober gfotffiellen imellem ben nt^ebongelifl 9iofenion- 
f!e i««re, fom ]^on« »enner beljenber ftg til, og ben ei»ongeliff-Iut^erffe ficere, 
fom ^. 92. ^nge« Senner befjenber ftg til, fornt meb d^br. 13, 7 for &ie. (Sn fort 
Vefribelfe ooer go^n %xxCt\i og ^ond 9KeIfen ^ouged $0b og i {^enl^olb til SJlott^. 
7. 1, og 9[p. 0|. 10. 4. dht fonb ^eretning om So^on ^tmbtiS $orobifed Urte^-O^oorb, 
fom tiKiibe ®onge ^or öcrret i giben, nben ot fortare* of ^vxmt, tro. 1876. 8. 
U4 6. 


Digitized by VjOOQIC 


aS' Amlie— Anderscn 

Af Indledningen til dette Skrift tees, at Förf. tidligere, formentlig i Aaret 1872 
eller 1873, har udgivet et Skrift med Titlen: ^9{ogle Dcb om be ti^t Ofi gamle %X' 
beibere i ^ttttn^ fSin^aatb**, der er bleven anmeldt bl. a» i »Faedrelandet» 1873 af 
/*. 5. og i L. Oftedahls «Bibelbudet»  1873» No. 50. 

Amundsen, Ingebrigrt. 

^ienbtmanbend ^urfer meHem bergen og fSaxhw. IBergen 1865. 8. — 
Xrebte Dplag ib. 1867.  8.  8 (S. + 1 »I. — Si^be Dplog ib. 1880. 8. 8 (5. 

Amundsen, Isak, er fedt i Skien 1833 og siden 1863 Bestyrer 
af en Pigeskole i Kristiania. 

UbDalg af $fqlmec til Snt^erd $tattå^x9mu9 , ifonr for SUmuftoIen. 
(S^ra. 1863. 16. 95 @. (finm. af B. i £itt^* ^rletib. ni. 29, l^ooctil IdenKetfnhi' 
ger af 9(mitnbfen i f. 9b. ®. 108 fg.) 

Uboalgte ?falmer for ©foIen og ^itmmtt d^ra. 1868. 16. vm. 
168 @.  (Slnm. t fft. tirfetib. 1863, 173 fg. ; «ft6I. 1863, fflo. 67). 

^ud^^ialmebog til idrug t)eb ^ibelUedninger, SRidflondmober og ^u^tigSbt- 
bagt; »eb ^iftoxiV Ubfigt ooer ben c^riftne ^r!ed $falmebigtning. (£^ra. 1864. 12. 
XII. 384 og 48 @.  (Stum", af — x i iJut^. Äirfctib. IV. 31 fg.) 

$falmer og aanbelige ©ange for 90rn. i6n liben 3ulegat)e til be 
6maa. d^ro. 1864. 16. 82 @. — [^ Ubgaöe,. ib. 1871. 16. 32 @.] (»egge 
anonyme.) 

Anderson A., var, da han udgav nedennaevnte Skrift, Laerer ved 
Porsgrunds Somandsskole. 

Seilebning til at beftmre be munbtlige @p0rg0maal i 9{abigation, fom 
forbred betjenbte beb en alminbelig ©tt^rmonb^esamen.  8fien 18.56.  8.  30 @. 

Andersen, Axel, SonafBodker Christian A. 0% Johanne Marie 
f. Becker, er fodt i Stavaem 22 August 1846 og blev Student med 
Laud. fra Nissens Skole 1864. Han tog filologisk Embedsexamen med 
samme Karakter 1871 og udnaevntes, efter en Tid at have vaeret ansat 
som Klasselaerer, til Adjunkt ved Kathedralskolen i Kristiania 7 Au- 
giist 1876. 

Latinsk Lsesebog for Middelskolen. Af A. A. og M. Gjar. Chra. 
1875.   ^'   3 Bl. 136 S.   (Ny Udgave under Pressen). 

Latinske Stilevelser for Middelskolen og Gymnasiet. Af A. A. og M. Gj*r. 
Kra. 1877.   8.   4 Bl. 206 S. 

Andersen, A. G. 

Praktisk Tabel for Reduction af Pund Sterling, Francs, Reichsmark og 
höll. Gyldent til Kronemynt efter ca. 60 forskjellige Courser af hver Myntsort. Pors- 
grund 1879.   8.   56 S. 


Digitized by VjOOQIC 


Andenen 


49 


Andersen, A. O. 


Efterretninger for S0farende. Samlede og udgivne af E. Brenlund og 
A. O. A. Bd. I— n. H. I. Arendal 1863—64. 8. 1. 1. 2 Bl. 123 S. 1.2. 
312 S. n.i. 112 S. 

Anderson, C, ded 1875 som Laerer ved den Biermaim'ske Skole 
i Kristiania. 

ZtopUfihni»\tn. Original %ottctUxn^, grunbet paa en liicfelig Xiibtagelfe. 
to. 1873. 8. 68 @. 

Andersen, Chr. 

Fragttabel över Förholdet mellem Chrittiania, Drammens Battens og Peters- 
baiger Standard, tilligemed Sammenligning i £iterling, Francs og Gniden. Udarbeidet. 
Dnunmen (u. A.) i Bl. i Folio. 

Forholdstabel över Prisen paa skaaren Last i Francs pr. metrisk Fod 
ansat til Pris i £strl. pr. 1440 engelske Fod og i Bco., ligeledes pr. 1440 engelske Fod, 
samt i höll. Gulden pr.  100 amsterdammer Fod.   Chra. (u. A.) i Blad i Folio. 

Tabell a risk Priis- o g Fragtfortegnelte över 2^'' 6)" Battens for Salg 
til England med og uden Fradrag af Fragt for 2520 og 1440 leb. Fod. Udarbeidet. 
Drammen (u. A.) i Blad i Folio. 

Andersen, Edvard. 

Det practiske Seilmageri, udarbeidet.   Med fire lith. Plancher.  Chnu 1870. 

4, vra.  60 s. 

« 

Andersen, Ernst Petter, Sen af Bogbinder Lars A. (f 1836) 
<^ Annf Malene Dahl (f 1860), blev fodt i Bergen 17 Septbr. 1829, 
laerte sin Faders Haandvaerk og bosatte sig i Slutningen af so-Aarene i 
an Fodeby som Bogbinder og Ejer af et lidet Lejebibliothek, hvorhos 
ban ved Siden deraf drev i beskeden Maalestok et Slags antikvarisk Bog- 
bandeL   Han dede i Bergen 13 Mai 1870. 

♦ 1 86 1 Arme Martine Berentsdatter, 

^% miniatur IBifebog. Ubgit^et og forlagt. »ergen 1856. 16. 82 6. 
(«t ^ et af «.) 

^en muntre Sogut. ^orfontme ©joianblfange og (Stient^r af ^titx* 
ib. cod. 12. 24 @. 

^ortftHtnger og (9enre«9tUIeber. Kf (Srnft. »ergen 1857. 16. 
96 6. 

[6t)tten »ifer. »crgen 1866. 8. Uben farffilt Xttclbteb eller «ngiöetfe af 
XnyRefieb og Sardtal.  3 af SSifeme er forfattet af %.\ 

3 gfamilieöennen (»ergen) 1858, 9lo. 12: %vx »anöittige (iHgt). 

Norsk For&tterlexikon 18x4— x88o. 4 

Trykt ax Maj x88x. 


Digitized by VjOOQIC 


JO Andersen ^ 

Desuden findes af ham forskjellige saerskilt trykte (anonyme) Lejlighedtvers^ 
Gadeviser m. v. Utrykt (og uopfert?) blev et originalt Lystspil af ham: cStynnan- 
den  i Land», der i 185* blev indsendt til Krittiania norske Theater. 

Anderson, Johan Bernhard, fodt 15 Januar 1834, var i flere 
Aar Bogtrykker paa Stenkjaer, hvor han döde 11 Juni 1878. Venner 
og Medborgare rejste ham paa hans Grav en Mindestötte, der afsloredes 
13 Maj 1880, 

Han var, men han boede paa Stenkjser, Ejer og Redaktör af dndherreds- 
Potten». 

Andersen, Jon Olivius, Sen af Provst og Sogneprest til Vang 
(Hedemarken) Eljen A. (f 6 Maj 1841) og Johanne Stenersen^ er fedt 
paa Naes Prestegaard paa Hedemarken 15 Maj 1824, tog i Januar 1843 
Praeliminaerexamen med anden Karakter og blev i Marts 1849 medicinsk 
Examinat med samme Karakter. Til Marts 1850 var hån derefter Kan- 
didat paa Rigshospitalet, nedsatte sig i Begyndeisen af 1851 som prakti- 
serende Lsege i nordre Frön, flyttéde i 1854 derfra til Gausdal, hvor han 
var ansat som Fattiglaege, indtil han 22 Marts 1858 udnaevntes til Di- 
striktslaege i Tinn, hvorfra han i6 Januar i864.forflyttedes til Saudlands 
Distrikt. 

♦ Peirine Sophie Lidemark (f. i Kristiania 15 Maj 1.8 16), D. af 
Kjöbmand Peder L. og Anne Elisabeth Clausen. 

Jfr. Kiaer: Norges Lager, 3 fg. 

I Norsk Mag. for Laegevid. 2 R, VIIL 720—726: Et Tilftelde af Baekken- 
forsnevring. — IX, 17 — 24: Vulnus punctum penetrans abdominis et vulnus penc- 
trans genu. 

Andersen, Marie Christine, Soster af nedennsevnte Oscar An- 
dersen Dietz og Datter af Grosserer paa Fredrikshald, Exam. jur. Chri- 
stian A, og Mar en Sofie yohannesen, er fodt paa Fredrikshald 19 Fe- 
bruar 1837. 

%xt SfortisIUngec.  gf^^atb 1878.  8.  1 931.  220 @. 

Dels anon3rmt, dels under forskjellige Mserker: M — «, Marie — n o. fl. har hun 
leveret, isaer novellistiske og skjonliteraere Bidrag til Blade og Tidsskrifter. 
Heraf merkes: 

3 gtebcifdl^albd Xilfluer 185*: Xabt 09 funbet, 9lot)ene af en ^ante. 

3 Unberl^olbningSblob fra ben nk)ece StivnliteratuT (reb. af 9lubi- 
t0r Q^arl ^al^I), 1859 \ (Slu(bnum|)en paa £)beniSn(ed, original 9{obeI(e. — 3 ^^9- 
1860: ftongeniS ftmcing, 9lobene. > 

S Slorff gaUcblab 1867, Silo. 23: (gnUbfli^gt til Xanbetub. [Äejfeennbrtnft 
fta CBermlonbJ. 


Digitized by CjOOQIC 


Andersen JI 

3 »otbeit, ttbg. af 3. SkhUin, ». v. 74—94: fäabM, en gottafltng eftw 
Qiifelig^ebeii. 

3 VftenbUbet 1868, 9lo. 130: ©tctniftab @altfi«bab, @!itfe.  6 ®palttx. 

Andersen, Oscar, se Oscar Andersen Dfetz. 

Andersen, Peder, Skibsforer, boende paa Hesnaeso pr. Grimstad. 

^aanbbog i bet |>cactifle @0manbffab. aieb $Iaber og 2:abeaer. df^ta. 
1867. 8. 263 @. m. 9 lit^. ^I. — 2bct Opiag ib. 1878. 8. 255 ®. (»egge Ub- 
gooer oMxitfrnt). 

Andersen, Severin Christian, Sen af Kjebmand og Skibs- 
reder Torres A. (f 1849) ^% Margarethe R^er (f 1860), er fedt i 
Ärendal 12 Decbr. 1817. Efteråt have gjennemgaaet Arendals Middel- 
og Realskole uddannedes han 1833 — 34 videre paa Handelsinstitutet i 
Ltibeck; efter Hjemkomsten derfta fik han i 1836 Ansaeftelse paa et 
Handelskontor i Kristiania, hvor han 1845 selv etablerede sig. 1849 
odnaevntes han til dansk Konsul og 1869 til Generalkonsul. Han har 
vaeret Medlem af en i 1858 af Finantsdepartementet oprettet Kommissjon 
til Udlaan af ved midlertidig Kredit i London erhvervede Midler, i flere 
Åar af Bers- og Handelskomiteen i Kristiania og siden 1848 af Direk- 
tionen for Statslaanene ; han er tillige Medlem af Repraesentantskabet i 
Selskabet for Norges Vel. Han underhandlede om og afsluttede med 
Finantsdepartementet de store Statslaan (med Hambro & Son i London) af 
1876 og 1880.   R. D. O. (1859), K.» D. O. (1878). 

♦ 26 Septbr. 1846 CharlotU Louise Kraft (f. 8 August 1822), 
D. af nedennsevnte Sorenskriver Jens Edvard Kraft og Henriette Ro- 
senkilde. 

Apergu des emprunts d'état et det finances du Royaume de Norvége. 
Chra. 1875. ^' [Trykt som Manuskript. Anm. i Economist 4 Novbr. 1876]. — 2 me 
éd. augmentée. Chra. 1880. 8. 25 pp. [Tr. som Manuskr. Anm. i Messager de 
Paris 24 April 1880].   ' 

3 SRorgcnblobet 1871, DItobcr: Dm en norft i^tngl(e«nnig«tibenbe. — 
— 1878, gebtuar : Dm ^geme otcr ©anfbcft^relfcn i 2:^ronb^icm. — gfotförigt 
^ ^an ogfaa ffceDet en ^el anbce Dpfatfer t bette 9Iab angooenbe ^anbetö* 
OKliggenber. 

Andersen, Victor Christian Hjort, Son af Orlogsprovst, den 
Gäng Sogneprest til Naes, senere til Vang Even A. {\ 6 Maj 1841) og 
Jokanne Stenersen^ (t 26 Febr. 1849), ^'* ^'^^^ ^ Naes Prestegjeld paa 
Hedemarken 7 Septbr. 1825, blev Student med Haud fra O verlaerer Mol- 
lers Institut i 1 84 1 og filologisk Kandidat med samme Karakter i Decbr. 
'^47 > > Jui^ 1850 tog han tillige  theologisk Embedsexamen med Haud. 

4* 


Digitized by VjOOQIC 


1 2 Andenen — Anderssen 

Blev 14 August 185 1 konstitueret og 23 Marts 1852 virkelig Adjunkt 
ved Fredrikshalds laerde og Realskole, hvor han 13 December 1862 ud- 
mevntes til Overlaerer. Han har fra 1859—73 og fra 1877 til nu vaeret 
Medlem af Fredrikshalds Almuskolekommissjon. 

♦ CaroUne Theodora yacobine Fr^lich (f. 9 April 1837), D. af 
Rektor Jens Ljrster F. og Annie Gunhilde f. Dahl. 

I Indbydeliesskrift fra Fredrikshalds Skole 1865, S. 63 — 105: Forteg- 
nelse över Skolens Bogsamling. — I samme for 1874, S. 109 — 125: Skoleefterretninger 
for Aarene 1870 — 74. 

Anderson, Johan, blev fodt i Sverige 13 Maj 1793, opholdt 
sig fra 1820 som Skolelaerer i Bergen, hvor han oprettede enBorger- og 
Handelsskole, der bestod til ud i 5 o- Aarene under Navn af <det Ander- 
sonske Institut».   Han döde i Bergen 11 Marts 1833. 

8<ere5og i Vrit^metil og fllgebra tt( Ontg for be», ber knlle \atxt ftg 
feto ot tegite.  bergen 183*. 

Anderson, Johan August, foregaaendes Sen, Almuskolelserer 
og Skrivelaerer i Bergen. 

^an \fix ubgtoet og tt(be(d omorbeibet og focoget ^. 3. (Bc0gaatb0 9[0((- 
Sog. SReb et Ubtog af »SloIeloererforemngettiS K1B(1^\ 7be Opiag. IBecgen 1864. 
12. 62 @. — 8be Ubg. ib. 1859. 12. 48 @. — lObe Opl. ib. 1872. 12. 40 6. 

Latinske Forskrifter, iste Kursus. For Begyndere. 2det Oplag. Bergen 
1872. obl. 8. 12 Bl. — 2det Kursus.   2det Oplag ib  1874 obl. 8.  12 Bl. 

Anderson, NIels Anton, blev fedt 25 Oktober 1782 i Kristi- 
anssand, hvor Faderen Nils A. var Overtoldbetjent; hans Moder hed 
Anne Cathrine Holm. Han tog 1800 Examen artium ved sin Fodebys 
Skole, var siden Kontorist i Rjobenhavn, kom tilbage til Norge og blev 
i Juni 1808 adjungeret Faderen samt udnaevntes 18 16 til Overtoldbetjent 
i Kjistianssand, hvor han döde 15 Juli 1824. 

♦ Inger Marie Salvesen (f. 1798), D. af Kjobmand Ole S. i 
Mandal. 

Festdagsmindet.   Efterspil i een Akt.   Chr.sand 1818.   8.   28 S. 

{^ceberdbagen, et Starna.  (S^r.fanb 1819.  8.  20 @. 

Han skrev forskjellige Festsange, Forspil, Efterspil og Lejligheds- 
digte,  der  tildels  er  trykt.   [Jfr.  «Chr.sands  Adressecontors  Efterretn.»  1819, No. 

21—24]. 

Andersson, Anders Christian, Son af Lensmand i Id Hans 
A, og Anne Andersdatter (f. 1788, f 1862), er fodt 4 Januar 1811, 
blev Student fra Fredrikshalds Skole 1829 og theologisk Kandidat 1836 


Digitized by VjOOQIC 


Anderssen — Andreasen c^ 

med Laud til alle Examiner. 1 1837 blev han pers. Kapellan hos Sogne- 
prest Ad. Weisser til Berg i Borgesyssel, udnaevntes 29 Okt. 1845 til Sogne- 
prest til Rendalen, 30 Decbr. 1850 til Sogneprest i Porsgnmd og 8 Juni 
1858 til res. Elap. ved Trefoldighedskirken i Kristiania, fra hvilket Em- 
bede han sogte og erholdt Afsked i 1879. 

* 28 Februar 1841 Balette Oline Christine Selmer (f. i Kbhvn. 
28 Februar (812), Soster af Statsminister S. og Datter af Kjebroand paa 
Fredrikshald Johan Christian (Pederssen) S. og Johanne Ditlevine Mikea 
Vibe. 

Jfr. Stamtavle över de norske forgren inger -af slegten Selmer (Kbh. 1864),$. 18; 
Biogr. EfteiT. om Elever paa Fredrikshalds Skole af M. Arnesen, S.  5. 

Om Oarnebaaben.  (St gfocebrog.  $or<gtunb 1656.  8.  24 @. 

3 Vrebitenec af norfte (Seifttige (1866), II. 154-61. ^cabifc n |)aa 
16 Sfiibag efter Zcef.; @. 184—08: ^roebiten paa 90 @fnbag efter Xref. 

Han har skrevet For ord til «Mindeblade til mine elskede Bern» af if. B. 
Chra. 1862. 

Anderssen, Joakim, Son af Kjobmand Jörgen A, og Dorthea 
f. Rybdahly er fedt i Aalesund 14 December 1829, blev, privat dimitte- 
ret, Student med Haud 1848 og juridisk Kandidat med samme Karakter 
i Juni 1854. Han tog 1858 Bevilling som Sagfarer i Aalesund, men 
denne har han saagodtsom ikke benyttet, da han snart gik över til Han- 
delen og det praktiske Liv. For Tiden er han administrerende Direktor 
i Aalesunds Sparebank og dansk Vicekonsul. I flere Aar har han vaeret 
Medlem af Formandskabet i Aalesund samt överdraget andre af Byens 
kommunale Tillidshverv. I 1876 var han Jurymand i Fiskeriafdelingen 
ved den internationale Verdensudstilling i Filadelfia, Han er Formand 
i Aalesunds Filial af cSelskabet for de norske Fiskeriers Fremme». 

♦ Charlotte Amalie Bull, D. af forhenv. Toldkasserer i Aalesund 
Jens Lenyvig B. og Pauline f. MUrer. 

IBetetning otn gfifferiafbetingen t^eb SecbendubftiUingen i ^^ita^ 
bel)>^ia i 1876 tiHigemeb en fort, fammenlignenbe Sf^^^mftiUtng af gfifterieme og gH' 
fEerifoT^olbetie i ^{orbainertla/ S^ot^a ®cotia og 9{etD gounblanb. Valefunb 1877. 
8.  51 6. 

Han har af og til leveret Bidrag til sin Samtids Dagtpresse om forskjellige 
Sp0rgnnaal, navnlig til Aalesunds Blade om Fiskeri forhold. I Dagbladet for 1879, 
ligesom i de naevnte lokale Blade, findes et Par Artikler af ham om den den Gäng i 
Aalesund formentlig iagttagne S0orm. 

Andreasen, Christian, blev f0dt af norske Foraeldre (fra Karlse) 
19 Jan. 1828 og besegte omkring 1845 et Åars Tid Troms0 Seminarium, 
hvor imidlertid hans ekonomiske Kaar ikke tillod ham at opholde sig 
saa  tenge,  at han  kunde underkaste sig Afgangsexamen.   Efter Hjem- 


Digitized by VjOOQIC 


54 


Andreasen — Andresen 


komsten fira Seminariet blev han ansat som Omgangsskolelaerer i Naesseby 
og senere fast ansat som Laerer og Kirkesanger sammesteds. 1 1859 blev 
han beskikket til Lensmand i Polmak og flyttede 1876 i samme Egen- 
skab tilbage til Naesseby. Han var begge Stedef betroet Bygdens kom- 
mun^e Tillidshverv (Ordforer, Forligelseskommiss«r og Valgmand) og var 
Medlem af de kgl. Kommissjoner ang. Ordningen af Forholdet mellem 
Flytlapperne og de fastboende (1875) samt ang. Jordforholdene i Tanen 
(1878). Som Suppleant for Finmarkens Amt medte han paa Storthinget 
1878 — 79 og var valgt til iste Reprsesentant for Valgperioden 1880 — 82, 
men döde inden Storthingets Sammentraede i Vads0 15 Oktober 1879. 

♦ 1854 Kirstine Oisen (f. 1819, f 1875). 

Han var den anonyme Udgiver og Redakter af Muitalagje (Fortaellcren), et Blad 
paa Lappisk, som udkom paa Vadta med et Numer maanedlig i lidet, tospaltet Kyartformat 
fra April 1 873. Bladets Formnal var «at bidrage til Opiysningens Fremme blandt Fin- 
nerne ved at tiltale dem i deres eget Tungemaal, der antages at vsre det naturligste 
Middel og den sikreste'Maade, hvorved disse vore oplysningsfattige Br^re kan delagtig- 
gj0res i Opiysningens Göder». A. skrev paa et ParStykker nser alt i detteBIad, hvoraf 
der udkom mindst Aarg, i — 3, No. 9 eller ialt 33 Numer fra April 1873 til Septbr. 
1875.  Komplette Exemplarer af Bladet hcrer nu til de literaere Sj eldenheder. 

Han har oversat flere norske Arbejder paa Lapp i sk, bl. a. N. W. Lunde- 
qvists »Haandbog i Jordbruget» {SwUgassem birra Sameadnamest^ Kra. 1864. 8. 40 S.) 
og T. C, Bemhofts «F0lg Jesus!» 

Andresen, Carl Ferdinandp Sen af Grosserer, Konsul Nicolai 
A\ (f 1 86 1, Storthingsmand fra Kristiania 181 8 og 1824) og Engel Jo- 
hanne Christiane Reichbom (f 1826), er fodt i Kristiania 24 Juni 1824, 
blev 1 84 1 Student med Laud fra Overlaerer Mollers Institut og tog* 1846 
mineralogisk Embedsexamen med Laud. 1849 ^^^^ ^^ ansat som Aspi- 
rant ved Kongsbergs Solvverk og 1850 — 53 var han ansat dels som 
Einfahrer, dels som konst. Bergmester sammesteds. Omkring i Aar var 
han derefter Geschwomer i nordentjeldske Bergdistrikt og i omkring 2^ 
Aar Hytteskriver ved Kongsbergs Selvverk. Han var derefter Bestyrer 
af det private Interessentskab « Vinoren Solv verks» Bergverksdrift fra dets 
Oprettelse i Slutningen af 1856 til Udgangen af 1866. 30 Decbr. 1865 
udnaevntes han til Geschwomer i ostre sondenQeldske Distrikt, blev der- 
hos 1866 tredie Medlem af Kongsbergs Solv verks Direktion og har siden 
3 Juli 1869 vaeret förste eller administrerende Direktor ved Solvverket. 
Siden 1863 har han vaeret Medlem af Direktionen for Kongsbergs ofFent- 
lige Fattigvsesen. Han har vaeret Medlem af flere kgl. Kommissjoner, 
saaledes af Kommissjonen ang. Kongsbergs Solvverk i Anledning af 
Sporgsmaalet om Haus Sachsen Grubes Gjenoptagelse (1865), af Kom- 
missjonen ang. Förändring i Penge-, Mynt- og Banklovgivningen (1872) 
og af Kommissjonen ang. Förändring i Bergverkslovgivningen (1875, ^^"^ 


Digitized by VjOOQIC 


Andresen j j 

Fonnand). Paa Kongsberg har han bl. a. vseret Medlem af Formaod- 
gkabet 1865 — 66, det ene Aar som dets Ordforer. I Valgperioden 
187 1 — 73 var han Kongsbergs Repraesentant paa Storthinget og paa 
Thinget 1881 moder han som Suppleant, da Repraesentanten, Oberstleit- 
nant Landmark, er afgaaet ved Deden.   R. St. O. O. (1877). 

* Karen Dorothea Nielsen (f. 1832), D. af Sorenskriver Johan 
Carl N. (t 1865) og Wilhelmine Charlotte Margrethe * Colbjemaen 
(t i»79). 

I Forhandl. ved de skand. Naturforskeres lode Mode (i Kra. 1868), 
S. 558 — 571: Om Gangformationer ved Kongsberg [hvori paavises, at der er en aeldre 
selvfarende og en yngre, ikke solvforende Gangformation. Afhandlingen er omhandlet 
i Amtales des tnims 1877 ^ ^n Afhdlg. om Kongsbergs Solwerk af G. Rolland]. 

3 Stort^ingiS^Sfor^anbUnget — foruben fibenl869be aarltgf2)rift9betet- 
mnger om ftongi^betgtf @0lt>bert, afgione af 91. i gforening meb %m^ to ftoHeger i 
5Krcftioiien — 1864, II. S. »0. 6, ®. 78—92. »etanfning afgibet i 1861 ang. 3nb- 
Pltng fra ben fgl. ftommi4fion af 14 grebruor 1851, tt( Oefaring af Hongtfbergtf 
eolMerf, ben» Kflnit „<9htbebnften'' og „%^\itni UbDibelfe og Q^cifHand Stött''. 
[IJ 9et(en!ning bleo lagt tt( (S^runb for ®tort^ingetiS 6eflutninger i SlnUbning af 
ben i 1859 foretagne ©tamSning af (iS:4nfttand ©toSd^rift fra3onbaIen, fom i nogie 
Kar ^t»be t»(eret fort i $en§oIb til ftommiiBfiondinbfttllingen af 1851. 3fr. ©t^. gfor^. 
1859—60, VU. 6. 218], — 1865—66, IV. 8. ^0. 20: öetanfning frabenfgl. Äom* 
miåfion af lObe 3uU 1865 ang. ^au» ©ac^fen (drubed ®ienoptageIfe. — 1880, Ul, 
O. 92o. 26, 9t(ag: Snbftilling angaaenbe gforanbring i Qergoertdioogioningen, af« 
git^ i Sforening meb be to anbre SReblemmer, ^. 9. ^iert og $. D»aU, af ben 
Igl ftommidfion af 25 9loDbr. 1875. 

Som Bestyrer af Anlsegget udgav han sserskilt trykte Aarlige Driftsberet- 
ninger om Vinoren Salvverk 1858 — 67, hvoraf Uddrag findes meddelt i Morgen- 
bladet hvert Aar i Begyndeisen af Juli Maaned. 

3 Slorgenbtabet 1866, ^0. 146: DmUC^ffedtilfslbeilSlruber [ifr. 9lo. 138 
og 148]. 

Andresen, Emil Johannes Gamborg, Son af Fabrikbestyrer 
A. i Kristiania og dennes Hustru, en Gaardmandsdatter fra Gudbrands- 
dalen — begge Foraeldrene ere döde — er fodt i Kristiania 19 Marts 
1846. Foraeldrene havde onsket, at han skulde gaa den studerende Vej, 
men efteråt han havde gjennemgaaet Kristiania Borger- og Realskole, blev 
han, fomemmelig efter Tilskyndelse af sin Sproglaerer, A. D. Messell, og 
af Hensyn til sine musikalske Interesser anbragt ved Brodrene Hals's For- 
retning, der beskjasftigede ham i 15 Aar. I 1872 företog han som dette 
Firmas Repraesentant en Rejse til den permanente Kunst- og Industri- 
UdstilUng i South Kensington Museet, paa hvilken Rejse han benyttede 
Opholdet i Kjobenhavn, Hamburg og London til at gjore Studier i disse 
Stseders Fabrikliv,^ Museer og sodale Forhold m. v. Hösten 1876 modtog 
liaa en Anssettelse som Sekretser ved de den Gäng forenede norsk-svenske 


Digitized by VjOOQIC 


c^ Andresen 

og danske Konsulater i Cadizi hvilken StUling han fremdeles beklseder, 
idet han oftere i Vakancer har fungeret ' som tjenstgjerende Konsul og 
derhos omtrent lige siden sin Ankomst til Spanien har arbeidet i spanske 
Blade og Tidsskrifter for at fremme dette Lands Kjendskab til ^orske og 
i det hele nordiske Forhold paa de forskjelligste Omraader, bl. a. ogsaa 
ved at introducere norske Tonedigteres Arbejder i spanske Koncertsale 
eller musikalske Selskaber. Han er Medlem af La Sociedad econömica 
gaditana de amigos del pais, valgtes i 1879 til Jurymand ved Kunst- 
og Industriudstillingen i Cadiz og blev 20 Decbr. 1880 udnaevnt tilRid- 
der af Isabella den katholskes Orden. 

Excursiones sobre ttrrenos eccnåmicos. Un bosquejo, Cadiz 1880. 8. 87 S. 
[Habilitationsskrift for hans Optagelse i ovennsevnte SeUkab. Anm. i llere norske, sven- 
ske og danske Blade i Februar 1881]. 

El metodo ortopedico, como se practica en el instituto del Dr, A, Tidemand. 8. 
14 S. [Overs. fia Fransk, med indledende Forord om Familjen Tidemand af Oversset- 
teren og trykt som Supplement til Don Cayetano del Foros Tidsskrift •La Cronica 
oftalmologica»'], 

I Spaniens periodiske Presse har han offentliggjort en Msengde Artikler, 
dels originale, dels Overssettelser eller Referater fra nordiske Sprog. De betydeligste 
af disse Bidrag anfsres her: 

I El Cadit 1878, No. 7 og 12 og 1879, No. 20: Cartas abiertas [adresseret 
til Forfatterinden Dofia Patrocimo de Biedma og ang. den danske Skueplads og den 
danske Literattir] ; 1879, No, 31 : Una tärde en Theåtre-frangais ; 1880, S. 262 fg. og 
276 fg,: Pensamientos al abrir y cerrar «rel testamento de un fUosofo*. [Recensjon af 
en Novelle med denne Titel af nsevnte Forfatterinde]. Desuden har han i dette Tids- 
skrift leveret Overssettelter af flere af H. C. Andersens £vent3rr, ledsaget af biografiske 
Meddelelser om Digteren. 

I La Verdad (Cadiz) IV. No. 114, 118, 122, 124, 125, 126 og 127: Una 
mirada sobre la ensefianza publica de Suecia [et Blik paa Sveriges Folkeundervisning, 
skrevet efter Materialier, der tilstilledes Förf. fra det svenske Ekklcsiastikdepartement. 
Artikleme blev i udforligt Uddrag gjengivet i Barcelonas fomemste paedagogiske Tids- 
skrift El Clamor del magisterio XV. No. 2C — 26]. Til La Verdad har han desuden 
jsevnlig leveret <Noticias del Estrangero» o: Meddelelser om de nordiske Ländes Kunst 
og Literatur. 

I La Academia (Madrid) 1878, No. 6 — 7: Cronica Gaditana; No. 17: La 
estudiantina sueco noruéga [ang. H. Kjerulf og G, WennerbergJ. 

Starre og mindre Bidrag af ham — altid under hans Navn — findes fremdeles 
i folgende Blade og Tidsskrifter: La lUustracion Andaluna I, No. 10; La Propaganda 
[Seccion de artes] I, No. 3; Gaceta Comercial de Sevilla 1879, No. 459; Le Journal 
des Consulats; el Diario de Cadit 1880; el Diario de Barcelona 1880; el Eco de Car- 
tagena el Boletin GadUano; el Defensor de Granada m. fl. 

Han er fast Medarbejder af i?/ Boletin Gaditano (Cadiz) og af La Correspon- 
dencia musical (Madrid). 

I norske Blade har han skrevet forskjelligt siden 1869, dels om Musik og 
Kunst, dels Rcjseerindringer, dels ogsaa  om  kommercielle Anliggender.   Saadanne Bi- 


Digitized by VjOOQIC 


Andreten 


57 


drag af ham findes i Aftenposten 1869 — 7a, i Aftenbladet 1875 — 7^! i Norsk 
Folkeblad 7de— 8de Aarg. ; i 111. Nyhedsblad, ny R«kke (udg. af Falck Ytter), 
iste— «den Aarg. ; i Drammens Blad 1876; i Bergens Aftenblad 1880 — 81 
(Biere fra Spanien); i Morgcabladet 1879, No. 100 : Om Nadvendigheden af 
nye Markeders Erhvervelse; No. 150 : De algierske Provindser; 1880, No. 190: 
Fra Cadiz. 

Andresen» Jens Peter, Broder af ovennaevnte Selvverksdirekter 
C. F. A., blev fodt i Kristiania 16 August 181 8, blev, privat dimitteret, 
Student med Laud 1836 og juridisk Kandidat med Laud i Decbr. 1840. 
Han blev i 1848 autoriseret som Sagferer ved Över- og Underretteme i 
Kristiania Stift og udna&vntes 19 Juli 1858 til Heiesteretsadvokat. . Vaa- 
ren 1861 tog han en fremragende Del i Stiftelsen af den norske Sagforer- 
forening og i Grundlaeggelsen af Ugeblad for Lovkyndighed, Han var 
Formand i Kristiania Theaters Direktion 1866 — 71. Döde ugift i Kristi- 
ania i Marts 1871. 

Nekrolog og Karakteristik af O. A. Bachke i N. Ketst.  1871, S.  169—74. 

Sttgebfab for SoDft^nbig^eb I. 186—190: Om IBomietl^iiiget i Sfot^olb 
til i:^iii9dtribne' og ©fionftfagft (jfr. J. aarfl.Si^o. 16 af 3o^. ©etg^). — II. 868—61 
og 401—404 : Om ben bemmenbe SRogt (jft. 16em(er!ninger ^etbeb i ftotg III. 
6. 1 fg.) 

Under Merket — t har han endvidere i detle Blad skrevet: III, 113 — i 16: 
Ubeldige Folger af negotiorum gestio. (Jfr. S. 121 fg.) — V. 221 fg. Foredrag 
i Sagfarerforeningen. 

Han skrev oftere i sin Samtids Dagblade, dels under Navn, dels anonymt. Af 
bans Artikler mserkes felgende: 

3 S^tiftianiapoften i855, 9lo. 1821: 9anIabminifhator @ta6ell. 4 ®p. 
i$5P, 9^0. 108: IBranben i SRorgenblabet. 

3 Vftenblabet lHfi6. 9lo. 166: %t\, Slbminiftratibe og bet 3ubicieae. 
3 €|». isar. 9^0. 44: 1Befotbting0pr{nci)>et. 2 ®p. IStiS. 92o. 49 : d^l^rilHania- 
Mkenl 9legietiitgdmo]^et — ®tatdminiftett)ofleiiiS IBefcettelfe; 9lo.296: ©tatdraob^ 
IHftet. i^tfO. 9^0.61: Om bet forenebe ®tat«raab. 6 @p. 1B6H, 9^0.27: %i 
fKbcttg tu 2:(eatecfQgeitiS ^iftorie.  IBQé. 9^o. 71:  Z^eaterftl^elfen. 

3 SRotgenblabet IBUr, 9lo* 288: Om 6tatltaabemed ^eltagelfe i 6tor- 
tliigetd goT^onblittget. 8 6p. 1869, 9to. 809: Sleformf oceningeit ; 9^o. 858: S)en 
Igl. Vtop. til Sob tnbe^olbenbe 3nbftrceitliting i 9Q>gatigen \^ at goa hette for Ibt- 
toe. 8 6^. IBHO. 9b. 14: SHgtftibenben om ben tgU $rop. tU Sob om 3nbf!ntn!- 
nng i tt>gangen til ai gaa trette for tlnbre. 1862. 9^o. 801 : ll^eatertrifen. ises, 
9o. 297, 298 09 800: Om 3ufm0fagen mob 9hld 3o4nfen og feber feberfen Span^ 
bottnar!.  8 64).; 9^o. 829:  Om famme 3aftitdfag og beniS Slnmelber i %k^\. 

3 ftigdtibenben 1861, 9lo. 70: 3u^tiSfagen mob Slnbreod 9^gaarb; 92o. 74, 
79 og 88: @bar tit (^^fi^itionlfefretonen i 3ttpdbet)artementet i 9lnUbning af 
foMne 6ag.  8 6^. 

3 S^riftiania 3ntenigentiBfebIer 1864. 9^o. 242: S^terfor^olb. 


Digitized by VjOOQIC 


58 


Andresen 


Andresen, Johan Henrik, foregaaendes Broder, blev fodt i 
Kristiania 25 Marts 1815 og fik sin förste Uddannelse paa Overlaerer 
Mollers Institut, hvorefter han rejste til Udlandet og tog Ansaettelse paa 
et Handelskontor der. Efter sin Hjemkomst etablerede han en Agentur- 
forretning i Kristiania; men övertog allerede 1846 den bekjendte Tiede- 
mannske Tobaksfabrik, hvis Forretninger i Aarenes Lob blev betydeligt 
udvidet samtidigt med, at hans Firma drev en af Hovedstadens störste 
Engrosforretninger i Kolonialvarer. A. var Medlem af Formandskabet i 
Kristiania 1856 — 63 og] fra 1863 til sin Dod Medlem af Repraesentant- 
skabet samt Valgmand ved alle Valg fra 1862 til sin Ded. Ved Stor- 
things valget i 1870 blev han kaaret til iste Suppleant og valgtes til 4de 
Repraesentant for Kristiania i Valgperioden 1874 — 76. Han var konge- 
valgt Direktor i Hypothekbanken fra 1861, ligesom han i Aarenes Lob 
var Medlem af folgende kgl. Kommissjoner : ang. Konkurs og Konkurs* 
boers Behandling (1861), ang. Lovgivningen om ildsfarlige Gjenstande 
(1869), den skandinaviske Myntkommissjon (1872), ang. Förändring i 
Penge-, Mynt- og Banklovgivningen (1872) og ang. Udvidelse af Kristi- 
ania Bys Graenser (1873).   Han döde 4 Juni 1874. 

♦ 3 Novbr. 1852 Petra Juell (f i Kristiania 2 Oktbf. 1829), D. 
af Kjobmand i Kristiania Hans Lemmich J. (Firma: Tofte & Juell) og 
Anne Marie Hamborg. 

Portrat med biogr. Skitse i Ny ill. Tid. 1874, No. 28; jfr Nekrolog ogBeret- 
ning om hans Jordefaerd, med Tåler af O. Lovenskiold og Prof. Aschehoug, i Morgbl. 
s. A. No. 154 A og 159 A; »Familjen Juell». S. 9. 

Om ^i^ntforanbtingen. (%rt)tt fom 9Ranuj!rt|)t). tra. 1878. 8. 15 8. 
(Jfr., foruden Indl^gene i Dagspressen Februar— Maj 1873, feigende i 1873 saerskilt 
udkomne Stridsskrifter: i) SaerskiJt Voium i Myntsagen af Dr. O. J. Broch. Chra. 
8. loi S.; 2) Om Norges Myntcirkulation af Tho. Joh. Heftye. ib. 8. 58 S. ; 
3) Mynt-Conventionen 1873 [af Joach. Ebbe 11]. ib. 8. 30 S.; 4) D'Hr. J. H. An- 
dresen og Ths. J. Hefiye som Myntautoriteter.  [Afiryk af <Dagbladet»]. ib. 4. 12 S.) 

Andresen, KJeld NIcolai Gotthard, blev fodt i Kristiania 
3 Juli 1808 af Foraeldrene Kjobmand yokan Carl A, (f 1824) og Ce- 
cilia Kaiharina Fabritius, Han blev Student 1825. Efteråt have taget 
anden Examen i 1827 leverede han forskjellige Arbejder, isaer Oversset- 
telser, til Tidsskrifter og Dagblade, indtil han i 1841 optraadte som Le- 
der af de da stiftede Maadeholds-Foreninger, hvis Övergång til Afholds- 
Foreninger vaesentlig skyldes ham. Med offentlig Understattelse rejste han 
derefter omkring i Landet for at virke for Sägen, og paa en saadanRejse 
döde han paa Skiftet Morstuen paa Hedemarken 2 April 1851. 

Mindetale ovcr ham af Statsraad J. H, Vogt i Maanedsskr. f. Af holdsref. 1850 
S. 85—88, og dcrfra i Chrpost. No. 1127; jfr. J. H. VogU Optegnelscr S. 366—67; 
samt <Afholds-Tidende»  6 Aarg., S. 33 — 48, hvor hans Ans0gning om UnderstetteUc 


Digitized by VjOOQIC 


II  l^ ■ 


Andresen cg 

af Statskassen til Rejser til Sägens Fremme  er tiykt.   Mindedigt  i  «Agdesidens  Bud- 
ttäke* 1851 No. 30 og i Morgbl. 185 1 No. 153. 

I3erftnmg om ben af (i^cifltaiiiad slbre SRaabel^oIbtffelfEab foranflaltebe fiirff 
tfitibelig^eb fot SRaabe^oIbdfaden i IBor Stelferl 5Hrfe i C^^ri^ania ben 11 
October 1848. SReb Ignblebn. om ^oabr^oIbdrefonneniB 9(rfen [m. b.] og et fort 
Omribf af bend ^emgang i 9^orge inbtil ooennsonte i:ib. Ubg. eftec groranft. af 
eelfabeti- SHrection.  dlixa. 1848.  8.  83 6. meb ^tuflfbilag. 

SRaabel^otbtf « ftatefilmud, ettet 6pfrgjmaal og @oat ang. ä^aabe^ 
loMrefotmen, til IBeilebnhig for ben norfte Ungbom, frem^ttet. d^^ra. 1844. 16. 
82 6. (Hnm. i SRorgenbl. 1844. 9^0. a7). — IBogen opieoebe 8 Opiag, fra 4 Opiag 
sf (1845) tmber Xitel: Hf^oIbd^tatefiiSmutf [etc], ubg. efter ^oranftaltntng af 
Direftionen for „^tn norffe ^otentng mob Orsnbeoitnifcrif''. ®friftet bleo otierfat 
pta Sappiff af 92. IB. @to(fflet4 (ftrt. 1847. 16. 16 S.) og paa Soenff i flm 
UbgåOer, Manbt l^tnlte naroierenbe Ubgioer Qenber folgenbe . 

i) Afhållsamhetf-katechismus. 0fvcrs. [af P. Odhner]. Mariestad 1848. 8. — 
2) Nykterhetskatekes utg. af sv. nykterhets-sällskapet. [0fvers. af J. M. Lindblad]. 
Sthlm. 1847. [Der findes mindst 4 Udgaver af denne Oversaetjelse, udkomne i Aarene 
1847 — 5'» <^cl* i Stockholm, dels i Wexio]. — 3) Nykterhets-katekes i frågor och 
s.var ang. bränvinet och dess missbruk.   Helsingfors 1872.   16.   42 S. 

Qeretntnger fra en 9letfe til 9(f^olbdreformcnd Ubbrebelfe i 9}orge, 
foretaget paa Staten! 16efoftning fra Sluguft SRaanebd lBegt)nbeIfe 1844. (^^ro. 1845. 
8.  46 6. 

Om ^orbommene meb ^enft)n til ^rsnbeoiindbrcenbingend iRt^tte 
for 3orbbruget.  dfter bet Soenffe.  C^^ra. 1844.  8.  16®. 

JDm ^fffaffelfe af ^ranbeoinetd 9rug |om ^rif, etter Slf^olbdreformen 
og SRtbleme til benne 9leformd (Siennemforelfe. dn ^aanbbog ncermeft beflemt for 
eiiftere og IBefttirere af 9lf^olbdforeninger. ((^ra. 1846. 8. 808 ®. (i(nm. i ^b(. 
1846 flo. 111, 124, og af C^r. Sange i SRorff Xibffr. I. 200-202). 2bet uforanbr. 
Op\a% ib. 1847. 8. 272 (5.  8bie Oplag ubfom noget foranbret unber titel: 

^aanbbog i Slf^olbdreformend (Srunbfatninger. 8bie af f^orf. gjen* 
nenfeebe Ubg. ib. 1848 (d: 1847) 8. 256 ®. — Cn foenff Ooerfcettelfe [bcb (J. TOalm- 
flebt] itbtom i ©tod^olm 1847.  8. 

3 9eorf{ Sfolfefalenber 1847, @. 48—52: ftortfattet gfremftitting af Hf^ 
^olbireformend tSofen, 04>rtnbelfe, Uboifling og narb. @tanb|)unft i 9lorge. 184S, 
e. 9<^-105: 9(f^oIbdref ormen i iRorge. 

Han redigerede de to fcrste Aargange (2 No. maanedligt) af den af Christi- 
anias Maadeholdsselskab udgivne Maadeholds-Tidende (1842 — 1843, jfr. forevrigt 
A. Schj0th ndfr.), hvori af ham bl. A. : I. 9 — 14, 17 — 21 : Fremstillingaf Maadeholds- 
sagcns Oprindel^, Udvikling og nuvserende Ståndpunkt i Christiania. S. 81—94 og 
97 — 104: Tar det antages at ville bidrage til Maadeholdssagens Fremme i Norge, om 
Mcdlemmeme forpligte sig til fuldkommen Afholdenhed? S. 124 — 135 og 137—144: 
Ma&deholdssagen betragtet i dens Forhold til Religionen. 

Ligesaa redigerede han Norsk Maanedsskrift for Afholdsreformen, 
adg. af Den u. Foren. mod Braendevinsdrik. 1—2 Aarg. Chra. 1849 — 1850, hvoraf 
Shrtningen först udkom i Augu4 185 1 efter hans Dad, samt de 5 förste Aarsberet- 
niager om de Norske Afholdsforeninger, 1845 — ^^491 udg. af Den n. Foren. 
BracDdeviinsdrik, Christiania.   8. 


Digitized by VjOOQIC 


6o Andre«cn 

Af hans Skrrfter i acden Retning mserkes : I Maanedsskriftet B i en flere biogra- 
fiske Skitser af mserkelige Msend, 5aasom P. A. Heiberg, E. L. Bolwer o. fl. I Biens 
Fortsaettelse Norske Laesefrugter V. (1840) i H. S. 90—117, 2 H, S. 1—108, 
3 H. 1—38: De Foraldrelesc eller Besaget i Norge (en Novelle); og i Tidsskriftet 
For Menigmand en Bearbeidelse af Bibelens Fortaelling om Josef og hans Brsdre. 

Andresen, Peter RaBmussen, blev fodt i Uk ved Flensborg 
21 April 1 814, tog Examen ved Skaarup Seminarium ved Svendborg 
1835 ^8 ^^^ derpaa 1836 — 1842 Huslaerer i Tvedestrand. 1842 gik han 
til Kristiania for at studere Medicin, hvilket han opgav, da han blev 
konstitueret som Inspektor og Laerer i Religion ved Asylet, Almuskolen 
og Redningsanstalten paa Grönland ved Kristiania. Denne Konstitution 
opsagde han i August 1844 og beskj^ftigede sig siden den Tid med 
Privatinformationer og literaere Sysler. Han döde i Kristiania 7 Septem- 
ber 1853. 

♦ 1848 med en Datter af Skibsforer Oisen i Tvedestrand. 

Eft mwele af A. Ström i Den norske Folkeskole I. J08 — 16; Nekrolog af H. 
Brun i Chra.-Posten 1853 No. 1804; Mindesang i Mgbl. s. A. No. 254. Jfr. Erslevs 
Förf. Lex, I.  19 og Suppl. I. 32 — 33, samt det danske Fadrelandet 1853, No. 220. 

Wqix, ^falmer for d^nflelige 80m(enb.  Dbenfe 1841.  8 ^rf 8. 

«0rnepfaImer.  Dbfitjc 1842.  1 »rf 8. 

$falmer' og aanbelige i)tgte, Ifte ^efte. 3nbe^oIbenbe borgen- og 
llften-$fdmer. df^ra. 1843. 8. 64 @. (1847 meb omtri)ft Zitelblab: Wtorqtn" og 
Hften^Vfalmer). 

$faliner for 9RebitingiBaitftaltet ;g fifflet,  d^^a. 1843. 

IBeretittng om gfeften i ^ronlanbiS Hf^I ben 28 ^anuar 1844. C^^ro 1844. 
8.  24 @. 

16ibelffe Itxwnnxtt-faiim, etter l^iftoriffe $falmer og Songe ooer be bigtigfte 
gfortsttinger af bet gamle og bet n))e i:eftamente tt( ^ornelsrbom. df^va. 1846. 12. 
VIII. 100 ®. («Tim. i »lorgbL J. «. 9lo. 69). — 2bet for»g. Oplog meb 6 ©teentr. 
ib 1849 (1848) 8. 3 «I. 82 ®. («nm. of O. «ig i ben ^lorfTc gfolfeffole I. 
167-69). 

(En liben Srofte^^og for bef^mrebe 9otfflbr^  d^f^xa. 1847. 8. 128 @. 

dbangelier paa atte Son^ og ^eUtgbage i ftoret, fangoiiiS forfattebe of 
feber ^afl, giennemfeet og lebfaget meb en gfortale, ^bori gforf.tf SebnetiSlfb. 
(5^ra. 1847.  12.  VIII.  166 @. 

(&axantxtx for harmonien og gfril^eben af XBil^. HBeitling. Dberfsttelfe* 
1—2 afbeling.  C^ra* 1847.  12.  IV. 144. IV. 194 ©. 

C^^riftelige IBfnner og ffalmer tfcer til JHrfeaaret» ^oitiber, ubgtbne. 
(Egfet 1847.  8.  197 ®. 

$faImebog, meb et ZiUctq af 160nner for c^riftelige @0f arenbe. d^^ra. 1847. 
16.  295 ®.  (9lt) omarb. Ubg. af ^^ix".) 

$falmer o g fHxim til gulen.  (^ra. 1847.  12.  24 @. 

160rne'iBibeI. dn Slnbagt^bog paa ftirfeaaretd $0ittbiBbage for ben c^rifte- 
lige Ungbom.  (iT^ra. 1848.  32.  93 ®. 


Digitized by VjOOQIC 


Andresen — Angell 6 1 

$a(i»l^tinbTebe  O^acber til gforfUmbdvoelfe for IBfnt.  (Hfxa. 1848.  12. 

dn fortfattet ^iftotie om SerufalemiS 0beIsg0flfe. %xl Opht^tlSt og 
fkterrife fammeiibiaget.  {Tlth et Xiflarg af 8 ^falmec).  (Sf^xa. 1849. 16. 24 @* 

2)e vuetlelig^ SRart^cerd og f)r(generd iBeonetd^iftorier. (in (^n* 
^ifl Sfolfebog, famUt og bearb.  d^l^ra. 1850.  8. 3 91 332 @. 

St Uboalg af bibetffe fttfnnitf-dliim ooer Sortcellinger af bet gamle 
og v^t t:c^amente, tforr til IBrng i Xlmueffoler.  d^^ra. 1860.  8.  32 @. 

Han udgav, i Förening med N. A. Biarn [staar der paa Titelbladet, men i Virke- 
ligheden dug saagodttom ganske alene]: Christel! g Huusven, et Blad, hvoraf iste 
Aargang ndkom 1847, og var i nogen Tid Redakter af Asyl- og Skoletiden den. 
Med K. Knudscn og O. Vig var han Medudgiver af iste Aarg. af Maanedsskriftet : 
Den Norske Folketkole; i dette Tidsskrift er af ham: i Bd. /. S. 22—28: OmFor- 
eldres Forhold til Skolen; S. 184 — 87: Om Underviisning i Jordbetkrivelse ; S. 187 — 90: 
Om Folkeheiskolen i R^dding;  i //. 54 — 58: Anmeldelse af Gislesens Bibelhistorie. 

3 g^enfte Xibåftr. f. UlmueffoUocefeiiet v. (1838), ®. 90-98: Xalc 
bofben i en ^TibatfEoIe i 9lorge oeb en (Slrod d^onftrmatton. 

Forevrigt har han leveret Bidrag til mange norske og danske Blade, hvcrlbl. : 
Hempels Avig (Dantk Jubelpsalme, 1836 No. 194), Nordisk Kirketidende (f. Ex. 1838 
No. 35), Bsmevennen, Christeligt Sondagsblad, For Fattig og Rig (foruden mani;e 
Salmer en Rxkke Artikler: «Nogle af vore Kirkepsalmers Historie»), Den vestlandske 
Tidende, Norske Tilskuer, Morgcnbl., Chr.-Posten, (f. Ex. i No. 678. Mindesang över 
Student C. J. Birch ; No. 993: Oslo-Sang; No. 1077: Paa N. F. S. Grundtvigs Fcd- 
sdsdag; No. 1285: Paaskemorgen ; No. 1316: Amtmand C. V. Falsen); Afholds- 
tkknden o. fl. 

Angell, Catharlne Sablne, Datter af Sogneprcst til Frue Kirke 
i Throndhjem Bendix Staren (Afsked 1840) og Elen Margrete Colde- 
vm (t 1830), blev fodt 27 Maj 1795. 

♦ 10 Juli 1839 med nedeimaevnte Skattefoged Henrik Lysholm 
AngeU. 

Jfr. Erlandsens Nordenfjeldske Gei«tlighed, S. 73; Erslevs Forf.-Lex., Suppl. 
L  35. 

Vractif f ^aanbbog fot bcerenbe og oorbenbe ^uuiSmobre i ^en og 
^ca Sanbet, tit Setlebning i ^uudbfffenet^ forffieHige <9rene. %. 1—2. J^b^on. 1849. 
a 480, 327 @. 

ftofenbaoen, 9Iomftet!unfter og 8bibeIadfortimentfamt16Iomftecfprog. Ubg« 
efter bet tpbffe af en 9Iomften)nber. ftb^bn. 1860. 8. 121 @. {%zxcxt 16og nbgai» 
iBfOi t ^rening meb fin S^lanb). 

Angellp Cornelius, Sen af Kjebmand og Bankkasserer, senere 
Ksmner og tilsidst Stadsmaegler Knud Andreas A. (f. 8 Decbr. 1784, 
t 30 April 1856) og Anne Elisabeth Konow (f.-ii Juni 1789, f 18 
Måits 1875), ^^^^ ^^^ i Bergen 17 Septbr. 18 12; efteråt vaere udexami- 
neret fra Krigsskolen blev han 1833 ansat som Sekondlojtnant i Bergen- 


Digitized by VjOOQIC 


62 AngcU 

ske Infanteribrigade, fik 1834 Ansaettelse som sumumcraer Sekondlajtnant 
i Artilleribrigaden, hvor han efter bestaaet Examen ved den militere 
Hojskole traadte i virkeligt Numer 1837 og 18 Febrtiar 1854 udnaevntes 
til Stabskaptejii og Bätterichef i Bergen. 9 Nov. 1872 udnaevntes han 
til Toldkasserer paa Fredrikshald, hvor han döde i Novbr. 1874. 

* t) 6 Marts 1844 (ikke 45) Mathilde F^n Wiel (f. 29 Septbr. 
1 8 19, t 25 Maj 1857), D. af KommerceraadJohannesArbo W. tilBaerby 
og Bodil Marie Foyn. 

• 2) 17 Decbr. 1862 Mar en Johanne Potdsen (f. paa Modum 
22 Marts 182 i), D. af Geschwomer J. C. P. (f 1828) og Maren Seve- 
rine KuUand. 

Jfr. Stamtavlcr över Familjen Campbell, S. 38 fg. 

3 aRtUtairt XibJffrift I5bc ^efte. ®. 21—83: ^iftortfTe »ibrog tit %xA^ 
ttttend ®htbium* gf(S9tittngen )}eb 16odco. 0))etfat; @. 48—46 og 16be $efte, 
®. 16—40: Om et (tat)aIIericorp«'« Drgonifotton, gotmation, ©mg w. m., ot^at 
og fammenbraget. 

3 ^orgenblabet 1834, 9^0.804 SiQ.: 9{oget om ben Igl. ftngdflole. 8®pat- 
tet. {%ti\t ®tt)f(e fremfaibte nogle IBemsrlninget af U. SS. faller i f. IBL 9^0. 334, 
^t)orpQa 9(ngea foorte t 9^0. 354 ^tll. ; jfr. ogfaa iRo. 820, 322 og 336). 

Angell, Henrik August, Son af nedennaevnte Stiftsprovst i 
Throndhjem yonas A. og dennes anden Hustru Lydia Hagerup^ blev 
fodt i Throndhjem 5 Maj 1788, Student 1804 og theologisk Kandidat 
1808. I sidstnaevnte Aar blev han Laerer ved den borgerlige Realskola 
og i 1 810 tillige ved det militsere Institut i Throndhjem, blev 8 Novbr. 
1814 Biskopens Vicepastor i Strinden og udnaevntes 3 Septbr. 1840 til 
Sogneprest til Vor Frue Kirke i Throndhjem, i hvilken Stilling han 
döde 6 April 1861. 

♦ 14 Septbr. 181 5 Anne Katharina Lysholm (f 20 Dec. 1791, 
t 15 Maj 1863), D. af Vejer og Maaler i Throndhjem Johan Mollmann 
L. (f 1839) og Caecilie C... Fabricius. 

Jfr. Erlandsens Nordenfj. Geistlighed, S. 73 — 74; Blochs Throndhjemske Blan- 
dinger 3 H., S. 288; Nekrolog i Thj. Adr.  1861, No. 43. 

Sebetroab t)eb munbtlig UnberoiiiSning i bet banffe Sptogd Sletfftibntng 
for ^^ranbece.  S^jem. 1813. 

$rffbifen ooer Igefu JDrb: Seg fjenber 97line og fienbed af Wxit. 2:^em. 
1824.  8.  16 ®. 

^ibelcated^iiSmui, bet er fort og ti^beltg Unberretning om ben ^eQige ®f riftd 
Snb^olb. [Hf 9. as. ierummo(^er]. %\ bet 3:t)bf!e. Doerfat. Vsi\tm. 1833. 8. 
131 S. 

Om Q^ngoanbing meb 2:egmng af en flm)>el, men finbrig 9RafKne bertil t 
^ftobberfttf.  Oberf. af Xt)bfr.  S^jem. 1834.  8.  24 8. 


Digitized by VjOOQIC 


AngcU 63 

Cm ftornbibding, meb Xegniitg af SReflineii bertU i 6tMnttt)t eftr t d^oaet^ 
Vlitm. 1887.  8.  8 8. 

Om g^bebe ftalfbsrfd^ufed Ot^gningdmaabe af Sftl^bm. nieb i:eaniii0er 
i eteentrt)!.  Ot^erf. af SoenfT eftec anbet JDpIag.  ^Jem. 1887.  8.  20 6. 

ftunften a t brsnbe SRuurftene ubfn£)))ne |>aa en libet befoftelig og ^ut" 
tig SRaabe.  d^erf. fra 6tmi|r.  ^em 1842.  &  86 ®. meb 1 litl^. XattU^ 

etrgetale t>eb 9ub«tienefien ben 26be Kprtl 1844 i Slnl. af ftong d^rl 30' 
t«i< ^0b.  ^em. 1844.  8.  16 @. 

6amling af tongelige og anbre Slnorbninger for Z^ronbl^iemtf milbe 
6HfteIfer og Sattigtxefen. [$. 1]. X^ieni. 1850. 8. 184 6. — ©. 2. ibid. 
1860. 8. 80 6. (ihtn meb Omflag^HteL »egge ^fter anm. i «^. Kbt.'' 1859, 
9b. 89). 

3 Zfiitmii HbteiBfe 1858, 9^o. 141:  i)en norfte 9H9fion i Suln. 

Angell, Henrik Lysholm, nedennaevnte Lorenz Angells Broder, 
blev fedt 7 Februar 1784 paa Sundnes i Indereen, tog Examen artium 
ved Throndhjemé Skole, blev immatrikuleret i Kjobenhavn 1803 og tog 
1809 juridisk Examen; han vendte i 1815 tilbage til Norge, var fra 181 9 
Sekrctaer ved Statholderskabet, indtil han 1828 blev Skattefoged og Auk- 
tionsforvalter i Christianssand, fra hvilket Embede han afskedigedes 1846; 
siden opholdt han sig i nogle Aar i Kjebenhavn, men bosatte sig senere 
i Throndhjem, hvor han d0de 25 Decbr. 187 1. 

♦ 1839 roed fomaevnte Catharine Sabine f. Staren, 

Jfr. Erslevs Forf.-Lcx. Suppl. I. 35. 

Obtnbend sble og ftiUe ftalb. ^rsbifen i^aa SRurice 9ebub. S)ag af 
3. C. Sallin, ot^erf. tb^on. 1847. — 2bet Oplag.  Z^iem. 1856.  12.  82 ®. 

Om 2:tlberebelfen af engelff (^l^efteroft og Igtalienff $armafanoft; famt 
9to1! ^ntm' eHrr aRt^feoft og (»ammeloft; meb ^nblebn. ftbl^bn. 1848.  8.  31 8. 

SRotioeret Ubtaft til en (^rebitforening for l^ongedget 9{otged ^ntnb^ 
eterc. Ubg. Äb^im. 1850. 8. 110 ®. m. en Xabel. [XW^Viti ©tort^inget i 1861. 
Sfalge Ubgiberenl gforotb er )6ogen ;,et omarbetbet Ubtog af $rofe«for i ilb^on. 
9ergf«ed ©ftift „S»ot. Ubfaft ti! en (Ercbitforening f. banffe ©mnbbejibbere". »eb 
ot lotaltfere bette 8hift ^r Ubg. ^beftrcebt fig for at tiflemf^e Originalen» ^ooebinb^ 
^Ib efter 9httibendSor^oIb i ^ni^z", M iBeilebning for bem af SanbetiS (Smnbeiere, 
fom innne oiHe forene {ig om, meb Stegjeringend @amtt)fle, at grunblcegge en norff 
dcbitf orentng ^.] 

^otetedplanten, htt^ (Egenffaber, C^ultur ogVnoenbelfer; Vlarfagen til ben» 
frsftfi^e og benneé Ub^crtning til anbre $Ianter, grunbet |>aa be meeft erfame 
tf^ og engelffe SlaturfoTffereiS og tlgronomeriS nt^efte Igagttagelfer. Ubg. ifcer for 
Sanbnnnib, 6tit>elfe- og Suffer-gfabrifanter, IBrambeoiintfbrambere og ^uudoeconomer. 
Vém. 1858.  8.  5 »I., 164 6. m. 2 $1. 

Angell, Jonas, Sen af Kjobmand Lorents Jonassen A, (f 1784) 
og Mixrie Must (f 1778), blev fadt i Throndhjem 16 Marts 1742, Stu- 
dent fra sammes Skole 1760  og theologisk Kandidat 1762;  blev  1765 


Digitized by VjOOQIC 


64 Angell 

personel Kapellan hos den resid. Kapellan til Throndhjems Domkirke' 
M. F. Bång, hvem han fulgte i dette Embede 1 771, blev i2januari798 
Sogneprest til Domkirken, blev 1808 konstitueret og 22 Novbr. 181 7 
virkelig Stiftsprovst ; paa Carl Johans Kroningsdag 7 Septbr. 1818 ud- 
nssvntes han til gejstligt Medlem af Nordstjemeordenen. Han döde 
8 Decbr. 1828. 

* i) 1773 Agneta Susanna Bemhoft (f. 1752, f 1774), D. af 
Sogneprest i Meldalen Anders B. 

♦ 2) 1777 Lydia Hagerup (f. 1754, f 1814), D. af Berghaupt- 
mand Joachim H. (f 1775) og Helene Frantsdatter Bakke. 

Jfr. Erlandscns Nordenfjeldske Gcistlighed S. 49—50; L. Daac: Thjems Stifts 
geistl. Hist., S. 196; Af Johan v. Bulows Papirer, S.  191 fg. 

ftftbifen 4)aa ben anotbnete Sa!^- og IBfm-gfell, fom (eQigl^oIbte^ Znnitatid 
@fnba0.  Z^iem. 1814.  8.  16 @. 

Angell, Lorenz, Son af Major Henrik A, (f 6 April 1804) og 
Anna Catharina Lysholm (f 30 Aug. 1834), blev fodt 1782 paaGaar- 
den Sundnes i Inderoen, blev Student fra Throndhjems Skole 1800 og 
juridisk Kandidat 1804 ; han var i et Par Aar Kancellist, blev derpaa 
Auditor i Holsten i to Aar og derefter ved det Holstenske Regiment i 
Kjobenhavn, hvilkenPost han nedlagde 18 14; med Broderen, ovennaevnte 
H. L. Angell, vendte han i 181 5 tilbage til Norge, levede saa nordenQelds 
uden offentlig Ansaettelse, indtil han 1822 blev Justitssekretser i Thrond- 
hjems Overret; 1824 blev han Justitssekretaer i Hojesteret og 10 April 
1826 Assessor i Akershus Stiftscverret, i hvilken Stilling han döde ugift 
i Kristiania 29 Marts 1829. 

Ont fti0bfteDfIatten, Sttbbtaoelfedflattcn, 9iangflatten og bobbelte @Iatter 
af Unbecbntge, famt fforfllag beeU til flfffaffelfe af bidfe ©fatter, beeliB til en anbett 
gforbeling af famme |)aa ©fattegjenftonbene. C^^ra. 1821. 8. 80 8. (6(erfKlt %\* 
tnjf af 3RorgenfHeme« ^SuribiH »epertorium* 9lo, 4). 

Dm bobbelte @Iatter af Unberbruge. 2benforbebrebeUbg. (S§ra.l827« 
&  40 8. 

3 aiminb. 9lorfft 3Roaneb«fIrift III. 819—328: Dm ^rferÄ og SKrte- 
gobfed Sfotbt^belfe og Vlfl^cenbelfe. 

Angell, Theodor Gottlleb August, Sonneson af forannaevnte 
Stiftsprovst Jonas A. og Son af Stiftsprovst i Throndhjem Lorents A, 
(f. II August 1778, t 5 August 1860) og Magdalena Maria Knutzon 
({, i Kristianssund 5 August 1787, f 1872), er fodt 29 Febr. 1824; han 
blev Student med Udmerkelse fra Throndhjems Skole 1841 og theologisk 
Kandidat med Laud 1845; ansattes i 1846 som Laerer ved Throndhjems 
borgerlige Realskole, blev 8 Novbr. 1849 personel Kapellan hos Faderen 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


tydeligere Arbejder har deltaget i den offentlige Diskussjon i den 
periodiske Presse. Til de biografiske Efterretninger, der ligesaalidt 
som den bibliografiske Afdeling befatter sig med Kritik eller Karak- 
teristik, fejes Henvisninger til Kilder, hvor udferligere Oplysninger om 
vedkommendes Slsegt eller Liv og Virksomhed er at finde. Efter 
en lignende Plan gives saavidt mulig fuldstxndige Anfersler angaaende 
hver enkelt Forfatters eller Forfatlerindeé Skrifter, med Oplysninger 
om Tiden for deres Udgivelse eller Offentliggjorelse, om Oversaettelser 
deraf, om de Skrifter og Polemiker, de har foranlediget i Samtiden, 
og Henvisninger til de Kilder, hvor disse er at finde o. s. v. Og 
da efter dette brede Anlaeg af Verkets Plan de fleste af Landets 
fremragende eller fortjente Msend paa de forskjellige Omraader vil 
faa en Plads mellem de norske Forfattert i det i^e Aarhundrede, 
vil det sees, at Arbejdet, samtidig med at vaere et literaerhistorisk 
Kildeskrift, tillige vil udfylde den almindelige Plads som et norsk 
biografisk Lexikon, i h vilket der vil findes korte Levnetsbeskrivelser 
af antagelig omkring 4000 Personer. 


Under Forudsaetning af at Foretagendet finder Tilslutning fra 
Publikums Side, vil Forlaget af ovennaevnte Skrift blive övertaget 
af Den norske Forlagsforening. 

Verket er af Forfatteren antaget at skulle udgjere omkring 120 
Ark og vil blive udgivet i Hefter som naervaerende, hvert indeholdende 
4 Ark, til en Pris af Kr. 1,00 pr. Hefte. 

Subskription kan tegnes i alle Boglader, og de, som ville paa- 
täge sig at samle Subskribenter, erholder i Expl. frit paa 10 betalte 
Exemplarer. 

Paategnede Planer bedes indleveret til naermeste Boghandel eller 
indsendt direkte til en af undertegnedé ForlagsforeningensMedlemmer. 

Kristiania i Maj 1881. 

H. Aschehoug 6l Co.  Aib. Cammermeyer.  J. W. Cappeien. 
P. T. Mailings Boghandei. 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


Idet jeg udsender andet Hefte af dette Verk, hvis Formaal det er 
at tjene som Kildeskrift for dem, der i Fremtiden skal skrivc den norske 
Literaturs og Videnskabelighed,s Historie, men som efter sit Anlaeg tillige 
skal vaere en Haandbog for faktiske Oplysninger om Enkeltheder paa de 
forskjellige Omraader af Norges Kultur- og Personalhistorie i dette Aar- 
hundrede, har jeg for 0jeblikket lidet eller intet at foje til, hvad der 
er sagt i Forlaeggemes Subskriptionsindbydelse. Jeg skylder allerede nu 
at bringe en Tak til de mange, der har hjulpet mig med Vink og Op- 
lysninger saavel under Indsamlingen af Materialet i den länge Raekke af 
Aar, hvori jeg har syslet hermed, som nu under den endelige Redaktion 
af Arbejdet. Jeg tillader mig fremdeles aerbodigst at rette en indtraen- 
gende Opfordring til dem, som maatte finde sig berettiget til efter Pla- 
nen at erholde.en Pläds i «Norsk Forfatterlexikon 1814 — 1880», om at 
tilstille mig de dem vedkommende personalhistoriske og literaere Opgaver, 
da det baade er en selvsagt Ting i og for sig og godt gjort ved Er- 
faring saavel her hjemme som i Udlandet, at hvor megen Udholdenhed, 
Flid og Anstraengelse Udgiveren laegger i sit Arbejde, vil Enkeltheder i 
et Verk som dette, hvor Detalj oplysningerne taelles i Tusindvis for 
hvert Ark, ikke altid kunne bringes aldeles fuldstaendige eller paalidelige 
uden efter Meddelelse fra vedkommende selv. Der traenges kun en Skriv- 
eller Trykfejl i en af mine Kilder eller en Strid mellem Opgaverne i to 
forskjellige Kilder for at fremkalde Usikkerhed • ved min Afgjorelse og 
Utryghed hos dem, der senere skal benytte Verket. 

De brugte Forkortelser tiltraenger i Almindelighed ikke nogen För- 
klaring, det er de i bibliografiske og genealogiske Arbejder ssedvanlige: 
Aarg. betyder Aar gäng; Bd. Bind; Anm. anmeldt; r. eller rec. recen- 
seret; f. fodt; f dod; * gift med. Navne paa Boger og Tidsskrifter 
i de forskjellige Literaturer, hvortil Henvisning er givet, har jeg forkortet 
saavidt, som jeg fandt at kunne forene Sikkerhed og Tydelighed i Angi- 
velsen med Besparelse i Pläds og Sats. Paa Foden af hvert Ark har jeg 
anmerket Datum for Trykningen; saa långt som til dette Datum har jeg 
bestrsebt mig for at holde alle Opgaver og Meddelelser a jow. 

Kristiania den 28de Juli  1881. 

J. B. Halvors en. 


Digitized by VjOOQIC 


Angell — Ånker ^5 

i Throndhjem, udnsvntes 1860 til Sogneprest til Klaebu, 1870 til res. 
Kapfllftn til Stromse og 6 Juni 1874 til Sogneprest i Laurvik. Han er 
valgt til Suppleant for Laurvik og Sandefjord til Storthinget 1880 — 1882. 
♦ II Mai 1853 Marie Magdalena Thaulaw (f. 3 Marts 1831), 
D. af Kjebmand i Throndhjem Christian T. og dennes ferste Hustru 
Ix^eiitze Holm. 

Jfr.  P.  C.  T. Holtennann:   «Erindringer  fra  Kvsenues Fnestegjseld» (Thjem. 

1879)1 S. 83. 

^rcebifen |ma Sbe Svnbag efter 3:tefo(big^eb.  Zl^ietn. 1856.  8.  16 6. 

Anker, Bernt Olaus, Sen af Grosserer i ELristiania Mörten A. 
(t 6 Juli 1838) og Annette Karine Thorsen ff 25 Maj 1830), er fodt 
paa Frogner ved Kristiania 25 November 1809, blev Student 1827 
og i December 1831 juridisk Kandidat med Haud. Han var en Tid 
Foldmaegtig hos Sorenskriver i Eker C. Falsen og i hans Fravaer paa 
Storthinget konst. Sorenskriver fra i Jan. til Novbr. 1836; firaSeptbr. 1837 
til Juni 1840 var han konst. Sorenskriver i övre Thelemarkens vestfjeld- 
ske Sorenskriveri. 6 Maj 1840 udnaevntes han til Justitssekretaer i Ber- 
gens Stiftsoverret, 26 Maj 1847 til Sorenskriver i Guldalen og 21 Juni 
1856 ligesaa i Inderoen, fira hvilket Embede han erholdt Afsked 20 Novbr. 
1869 fr* I Juni 1870 at regne. 

♦ 27 Decbr. 1837 Dorothea Ulrikke Arveschoug (f. paa Solum 
i Skougcr 18 Decbr. 181 1), Sester af nedennaevnte Amtmand N. W. A. 

Jfr. Lassens Norske Stamtavler I. 98. 

3 Ugebtab fot SoDtpnbig^eb III, 869—71: Om Um^nbiggjfrelfe (jfr. 
6. 417 fg.) — IV, 109—111: 9?ogle »emcEtfntnger i «nt. af »etetningen i 3ut. 
QgeH. 9to. 11 ont Sfu^Ufagen mob Sodfe ©arenfen patient (^oorttt ©oarbemonrifniit» 
KS of 9leb. 6. 111). 

3 C^riftionio<)often (1852) 9lo. 1460: Dm fofl fiw for Unberbommeme. 

Anker, Carl Johan, Son af Generalmajor Erik A, (f 1785, f 
26 August 1858) og Betzy Sneedorff*) (f. 1790, f 12 Marts 1875), er 
fodt paa Gaarden Storhammer i Vang 1 Hedemarken) 22 Maj 1835. Han 
blev Kadet 1852 og Officier 1855, hvorefter han var ansat som Löjtnant 
Ted den norske Garde i Stockholm 1856 — 60. Fra Februar 1863 til 
Juni 1868 var han Inspektionsofficier först ved iste og senere ved 2 den 
Bligades Underofficiersskoler og fra 1868 til 1874 var han Brigadeadju- 
tant 28 Marts 1874 blev han udnaevnt til Kaptejn og Kvartermester 
og 1877 til Chef for 4de Kompagni af norske Jaegerkorps. Fra Septbr. 
1860 til Maj 1 86 1 opholdt han sig med offentligt Stipendium i Berlin, 
London, Paris og Kjobenhavn for at uddanne sig til Instruktör i militaer 

*)  Bartnet m. Biografi 0^ Mindedigt af Th. I^erulf i Ny ill. Tid. 1875, No. 13. 

Honk For&tteriexikoo 18x4—1880. 5 

Trykt a Juli 1881. 


'^ Digitized by VjOOQ IC 


66 Anker 

Gymnastik og Vaabenf0rmg og 1879 besegte han, ligeledes med Stipen- 
dium, Lejren ved Hald i Jylland. 1859 — 1872 var han Ordonantsofficier 
hos Kong Carl, ligesom han var attacheret General H. N. S. Wergeland 
paa dennes Ambassade til Hoffeme i Wien, Miinchen og Neapel i An- 
ledning af Kongens Död i Septbr. 1872. 1873 ^^^^ ^^^^ udnaevnt til 
Kammei:herre. Han er dekoreret med Wasaordenens og flere udenlandske 
Ordeners Ridderkors samt tildelt den danske Guld-Medalje ingenio et arti. 
♦ II Maj 1863 Charlotte Amalie Wolff {i, 25 Maj 1838), D. af 
Etatsraad B. W., Ejer af Engelholm i SjseUand^ og Juliane Louise Sneedorff. 

Jfr. Lassen: N. Stamtavler I. 92. 

Ledetraad ved Undervisning i Gymnastik m. v. nsermest til Brug ved 
Skytterlag, Seminarier og Almueskoler. Gjennemseet og anbefalet af Centralforeningens 
Bestyrelse.   Chra. 1864.   8.   4 Bl. 135 S. 

Ont 8 O amning.  Scerfl. %\axf, af «r3fot^i>€nnen\  (Sl^ra. 1862.  8.  16 8. 

Ont @f otaietiS anftelige gfornt. grorebrag af^olbt t ^a. Unbetoffict^d- 
förening, ftra. 1877. 8. 23 @. meb 17 Xrsfmt t Xt^vx. — 2bet Opiag. fSiborg 
1880. 8. 24 @. (Oprtnbeltg ttt^ft t ^Wmuebennen" 1877, l^borfca ^(f^anbltngen 
gt! obet i „^ti^t\aAvSxii* og t ^Unberofflcierfblabet'' 1878, ^botl^oiS ben bleo oberfat i 
Svenska Soldaten 1879 og.i Deutscfu Schumacher Zeiiung 1880)^ 

Om l^emmelig @frift.  ftra. 1878.  2:of|)a(tet 4.  15 é. 

I Militaert Tidsskrift 1867, S. i— 14: Beretning om den praktiske Del af 
Undervisningen ved iste Brigades Underofficiersskole. 1875, S. 261 — 70: Den danske 
Skydeskole. 1876, S. 202—16: Anmeldelse af Ktihnes «Wanderungen» ; S. 358—72: 
Om militaer Anstånd. 1877, S. 473 — 510: Nogle danske Militaerforhold. 1878, 
S. 223 — 27: Nogle praktiske Vink for Tropskommandorer ; S. 639 fg.: Om Skydning 
paa Kasser, fyldt med skarp Ammunition.   (Anon. ; overs. i Revue militcdre s. A.) 

I Svenska Krigsvetenskaps- Akademiens Tidskrift 1876, S. 513 — 23: 
Om Disciplin. Et Foredrag. (Aftrykt i Aftonåladet I December 1876 og overs. i 
SodeOennen 1877, @. 36—47 samt i Chambers Journal 14 Mai 1881). 1878, S. 8oi fjg. : 
Om et af Förf, konstrueret Skydetelt. 

3 golfeoennen XI. @. 170—175: 2)en gtjmnofhffe Unberotgntng beb S)att- 
matte (Seminariet og Älmueftoler; ®. 196—209:  Om 6o0mning (fe obf.) 

I Ny illustreret Tid ende 1877^ No. 21 og 22: Om de preussiske -^res- 
retter, et Foredrag i det militäre Samfund. (Optrykt i Dag. Nyh., Kbhvn., Novbr. 
1878).   1878^ No. 4: Sherrers KJ0kkenvogn. 

3 aJlotgenblabet 1S7B, 29 «otil: Äbattctet— »afetnet. - 1S79, 81 IRoi: 
Om at oprette et 9Jlonument fot ^atolb ^aatfaget. 

3 aimucbenncn 1S77 : Om ©fotojet* onffelige gotm (fe obf.) — 1S79, 26 
SRattd: ®enetal ^. 91. 6- föetgelanbd )Biogtafu 

3 9lot|f gamilieblQb, »b. IV. (1881), 9lo. 84 fg.: Om Obetft Xibcmanb. 
Sfotebtag i bet mi(it(ete ©amfunb. 

I Underofficiersbladet 187g, i Marts : Om den danske Infanterists Udrust- 
ning m. m. ; i Septbr. : Om de danske Underofficierers Pensjonering etc. ; i Novbr. : 
Biografi af Obersi C. Gill. — i Dccbr. og 1880, i Jan. : Om de svenske Underoffi- 
cier-Skoler paa Carlsborg.   1880, i  Oktbr. :  Biografi  af Stabssergeant Bye;  i Febr.: 


Digitized by VjOOQIC 


Anker 


67 


Om Disctplinkompaiiiet paa Carlsborg;  i April: Om det finske Undenrismngskompani ; 
I Maj: Om Terrsengkassen G^- ■ Novbr. 1879). 

Til Norsk Port rset- Galleri, udg. af Chr. Tsnsberg, har han lereret Biogra- 
fien af Carsten T. Anker og til Norsk Haandlexikon, udg. af Chr. Johnsen, de 
biognfiske Notitser om ii Medlemmer af Familjen Anker S. 59 — 60, samt Artikleme: 
Om Ccntralforsvar S. 282 og Faestninger S. 592 — 93. 

Han har udgivet «Oberst Nicolaj Tidemands Optegnelser om sit 
Lir ogsin Samtid i Norge og Danmark 1766 — 1828». Kra. 1881. 8. VIII. 222 S. [samt en 
&f Udg. udarbejdet Stamtavle över den Tidemand'ske Familje] .   (SeN. Tidemand ndfr.). 

Anker, Carsten (Tank, hvilket Navn han aldrig bnigte), en 
Sennesens Son af denne Slaegts norske Stamfader Erik A. (der i 1667 
fljttede hid fra Sverige og dede i Kristiania som en velstaaende Handels- 
mand 1699) og Son af Ejeren af Möss Jemverk Agent Erik A, (f 1785) 
og Anna Katharina Tank (f 1761), blev fodt paa Fredrikshald 17 Novbr. 
1747. Sine förste tolv Aar tilbragte han i Foraeldrenes Hus, hvor han 
ned en meget omhyggelig Opdragelse. I 1759 blev han derpaa sammen 
med sin nedenfor omtalte Broder Peter og ledsaget af deres Hovmester, 
den senere Etatsraad Andreas Holt, sendt til Udlandet paa en sexaarig 
Studierejse, under hvilken de isaer opholdt sig i Norwich, i Toulouse og ved 
Bergakademiet i Freiburg (i to Aar) og paa hvilken de kom i Beröring 
med flere af Dåtidens fremragende Maend, isaer i England. Efter Hjem- 
komsten fra denne Rejse fik Carsten Anker i nogle Aar Andel med Fa- 
deren i Bestyreisen af Möss Jemverk. 177 1 blev han sendt til Stock- 
holm for at imderhandle med den svenske Regjering om Flodningsfrihed 
for norsk Tömmer i Klarelven, hvilket der, trods Gustav III.'s Imode- 
kommenhed mod den norske Udsending, dog ikke blev noget af, navnlig 
paa Grund af Revolutionen i Stockholm i August 1772. I 1774 blev 
han ansat som Sekretaer i Kommercekollegiet i Kjobenhavn. Senere opnaaede 
han forskjellige andre Embeder og steg efterhaanden til 2 den Deputeret i Berg- 
verksdirektoriet, ligesom han udnaevntes til Etatsraad (i 7 7 9) og Konferentsraad 
(1784). Ved en enkelt Lejlighed skal han imidlertid vaere kommen til at 
krydse Grev Chr. Fn D. Reventlows Planer, hvoraf Folgen blev, at Bergverks- 
direktoriet ophaevedes og dettes Embedsmaend, deriblandt ogsaa A., afskedige- 
des I Aarene 1777 — 82 var A. Medlem af den norske Fabrikdirektion, 
1782 — 92 af Bestyreisen for det kgl. Handels- og Kanalkompagni, ligesom 
Opsynet över de norske Glasverker var ham betroet til hans Dod. I en 
läng Raekke af Aar, fra 1792 til 181 1, stod han i Spidsen for det danske 
asiatiske Kompagni og opholdt sig, for at opgjore flere indviklede Han- 
delsanliggender, der kraevede vidtloftige Underhandlinger med det engelsk- 
ostindiske Kompagni, i 3^ Aar — fra August 1801 til Januar 1805 — 
i London. Da han havde löst Vanskelighedeme, tilstillede det asiatiske 
Kompagni ham en iEresgave (et Bordservice af Solv) til Vaerdi af 10,000 
Mir.  I de folgendeAar overdroges der ham af Regjeringen flere halvt- 

5^ 


I -t: 


Digitized by VjOOQIC 


r^ Anker 

diplomatiske Missjoner. 1778 var han tilligemed sin nedennaevnte Broder 
Peter A. bleven «naturaliseret» som dansk Adelsmand. I 1811 solgte han 
sine Ejendomme i Danmark og bosatte sig paa Ejdsvolds Verk, som han 
havde kjobt af Ritmester Iver Elieson i 1794 for 57,313 Rdlr. ; han ud- 
videde og forbedrede i flere Henseender dettes Drift, men de uheldige 
Handelskonjunkturer 1812 — 14 og senere tvang ham til i sine sidsteAar 
at realisere sine Ejendomme, efteråt han först havde maattet opgive en 
Plan om at saslge Ejdsvold til Kronprinsen for 150,000 Rdlr. S. V. Alle- 
rede under sit Ophold i Kjobenhavn var Anker bleven knyttet til Prins 
Christian Frederik, og da denneFyrstei 1813 kom til Norge, blev A. hans 
▼igtigste Raadgiver. Hos ham holdtes c Notabelmedet* den 16 Febr. 1814, 
og ligesaa overlod han sin Gaard til Afben3rttelse for Rigsforsamlingen. 
Da Christian Frederik organiserede sin Regjering, blev A., som allerede 
om Hesten 18 13 havde vaeret tiltaenkt en lignende Sdlling som Medlem 
af en raadgivende Regjeringskommissjon, udnaevnt til Regjeringsraad og Chef 
for 5te Departement, der omfattede Fabrik- og Skovvaesenet m. v. Omtrent 
samtidig med denne Udnaevnelse blev han af Prinsen sendt til England 
for at paavirke Stemningen i dette Land til Fordel for Norge; hans Mis- 
sjon mislykkedes imidlertid, uagtet han havde vidst at skaffe sig Adgang 
til saadanne Maend som 0sterriges og Preussens Forsteministre, da disse 
samme Aar kom til London; den i Castlereaghs Fravaer fungerende en- 
gelske Udenrigsminister Lord Liverpool tilstod vistnok A. en Audients, 
men udviklede deri for ham de Grunde, som bestemte den engelske Re- 
gjering til at holde fast ved det antagne System og opfylde sin med Sve- 
rige sluttede Traktat om Norges Förening med samme. Da A. om Hesten 1 8 1 5 
vendte tilbage fra England efter et tildels paa Grund af indviklede Handels- 
anliggender ufrivillig forlsenget Ophold, fandt han en ny Tingenes Ord^i 
indfert i Norge. Allerede i Februar 181 5 havde han indsendt sin An- 
sogning om Afsked som Statsraad, hvilken först blev indvilget ham under 
5 Maj s. A. i Naade og med V» af hans Gage i Pensjon. Den tilbage- 
staaende Del af sit Liv förblev han uden anden Anssettelse i Statens Tje- 
neste end som Bestyrer af Norges Glasverker. I 181 5 blev han tilbudt 
at gaa som norsk-svensk Gesandt til Lissabon med Löfte om senere at faa 
den samme Post i Madrid, men afslog dette Tilbud. Derimod var det 
hans Tanke at lade sig naturalisere i Danmark og blive Amtmand över 
Laurviks Grevskab, der ved Kielerfreden var forbeholdt Frederik VI. Under 
en Rejse paa Oplandet Vinteren 1824 paadrog den gamle Mand sig en 
sterk Forkjolelse, der kastede ham paa et flere Maaneders Sygeleje, som 
endte hans Liv paa Birid Glasverk den 13 Marts s. A. I 18 16 var 
han bleven Ridder og 18 18 blev han Kommandor af Nordstjemen, hvil- 
ken Dekoration Karl Johan overrakte ham, da han med Kronprins Oskar 
den 26 August fortsatte Rejsen til Kröningen i Throndhjem, efteråt have 
ovemattet hos Anker paa Ejdsvold. 


Digitized by VjOOQIC 


Anker 


69 


* 2 Juli 1784 Hedevig Conradme Emestim Christine v. Wege- 
ner (f. i Slesvig 1763, f P*'^ Storhammer 1846), D. af Generallejtnant 
Q% Chef for Landkadetkorpset i Kjobenhavn Wilhelm Theodor v. W. og 
Henriette D. C. Walter. 

Biografiskt Efterretninger i B. MoesTidsskrift f. n. Peisonalhist., I R., S. 431 — 
456, jfr. S. 521 fg. ; Porirai m. Biogr. i Norsk Portraet-Galleri, udg. af Chr. Teni- 
berg. I2te Lev.; jfr. Lassens N. Stanitavler I. 88 — 90; M. Amesens Haldensia, S. 32; 
AaHs Erindringcr, 2 Udg., (1. St., itaer S. 319 fg., 339, 345 fg., 366— 68 og 751—53; 
Bloms cNorges Statsforandring i 1814». fl. St., isser S. 98, 139, 189 og 208—9; 
H. Wergelands Konst. Hbt., S. 860g 149; Essens Breve, udg. af Yngvar Nielsen, fl. St«, 
uvslig S. XL VI fg., 62 fg., 70 og 84; Pavels's Dagbeger og «Dagbogs-Optegnelser 
181 5— 16» fl. St. (se Reg.); P. C. Holst'8 «OptcgneUer. fl. St. (se Reg.); OberstTide- 
mands Optegnelser, S 136, 138; L. Daae. cDet gamle Christiania» , S. 241 fg.; «Norge 
i 1814» af A. Faye, (se Reg); Bidrag til Norges og Sveriges Historie ved Yngvar Nielsen 
S. 158 fg. ; Norges Historie efter 1814 af Dr. Yngvar Nielsen, I. S, 29 — 31; Tvende 
Breve om Bcgivenhedemc i Norge 1814 (Chra. 1861), S. 18 fg. [af S. B. Hersleb]; 
Om Begivenhederne i Norge i 1814 af Julius Rée, fl. St., sserlig S. 14 fg. og 19 fg. ; 
Kampen i»m Norge af C. T. S^rensen, II, S. 165, 168, 276 fg. og 281 fg. ; L. v. 
Engestrcms Minnen, II, S. 247, 275, 394; Norges Sag i det engelske Parlament [af 
F. B«tzmann] i Bergens Tidendc 1 881, iste Halvaar; Norsk historisk Tidsskrift, 
anden Rsdcke, I, 10 flg. ; ligesom mange Oplysninger om A. vil flndes paa flereSteder 
i nogle snart udkonmiende «Bidrag til Norges Historie i 18 14» ved Dr. Yngvar Nielsen. 

3S^aant|>d a^atetialiet til bet banffe a^onarc^ied ©tatifttt L 
$. 9 (ftb(. 1791), 6. lia— 161 ^r «[ mebbelt no9(e«ntMRec ^om ^otafTe og bend 
SUrnfnisg i Äorge*. 

3 91. ^. 0ft0 a^atetialier 9lo 16 (ftb^. 29 9lart« 1886) er ttxjtX etlBreii 
fm %., bat. ITbl^mi. 14 flug. 1799, til (S. $raiit. [91ftrt)It |)aan4 efter Originalen i 
«. gtoed Slib^ffrtft, 1 «., 6. 606-10]. 

3 311. 924l^eb«blab 1868, 9io. 1 fg. ^ar %k. Oirfelanb offentliggiort ent^el 
af darften 9[nfer0 SreDOe^ling, fornemmeltg meb ^tfto)) $. O. S9ugge, i 9[arene 
181^-14. (Ogfaa fcerfTilt aftr^It meb^itlen: Oibrag til^lorgednpere^ifiorie. ^X)Ou 
1868.  8.  60 @0 

I Aarene 1783 og 1796 skal han have skrevet «nogle vserdifulde Afhandlinger, 
•om blev tiykte, om Gjenstande vedkommende den asiatiske Handel». (Fr. Thaarup: 
Faedxel. Nekrolog I, 258). 

Anker ejede, foraden en Samling af Malerier, Mineralier osv., et Bibliothek paa 
över 5000 Bind og en Samling af Haandskrifter paa omkring 770 No., som han under 
sk långvarige Opbold i Kjabenhavn Tid efter anden havde bekostet afskrevet efter Ori- 
ginaleme i de dervaerende Bibliotbeker og Arkiver. Det blev altsammen spredt ved 
Ss^j ved offentlig Auktion; en Del af Haandskrifteme blev kJ0bt af J. Chr. Berg, der 
lenere lod et Par af dem trykke i «Saml. t. d. n F. Sprog og Hist.» VI. 1—68 og 
134—144 

Anker, Chiistopher, Son af Sogneprest til Ringebu Bernt A, 
tf- i747i t 23 Juli 181 2) og Johanne Maria Leigh (f 1840), blev fedt 
i Ringeba 6 Marts 1795.   2oDecbr. 18 14 ansattes han som Officier ved 


Digitized by VjOOQIC 


70 


Anker 


Oplandske Infanteriregiment, hvorfra han iJanuariSi^ forsattes til 2 den 
Akershusske Brigade; han blev Premierlojtnant 1825 og Elaptejn 29 Au- 
gust 1833. 15 April 1854 udnaevntes han til HovedregnskabsfOTer og 
7 Februar 1855 til Brigadeintendant ved Ingenierbrigaden. Han deltog i 
Felttoget 1 814 og forrettedc Vagttjeneste ved Rigsforsamlingen paa Ejds- 
vold. Han var 1825 — 26 Medbest)n'er af Armeens Intendantur, ligesom 
han var Sekretaer i de fleste af de mellem Aarene 1818 — ^31 nedsatte 
Militaerkommissjoner. Ved Hojtideligholdelsen af sit 50 Åars Embeds- 
jubilaeum 13 Februar 1864 blev han Ridder af St Olafs Ordenen. Han 
döde ugift i Kristiania 8 Decbr. 1866. 

Nekrolog i Aftenbl. 1866, No. 289; jfr. Lassens Nonke Stamtavler I. 86. 

I Militaert Tidsskrift 3 I^. V. 579—588: Nogle Bemaerkninger om Infante- 
riets Munderingssager og disses Konservation. — XI. 162 — 166: Om Infanteriets Exerccr- 
eller Rekrutskoler ; 166 — 68: Nogle Notitser om Infanteriet. 

Anker, 'Herman, S0n af nedennaevnte Grosserer Peter Martin 
Anker paa Rod i dennes andet iEgtéskab, er fodt paa Röd 15 Juli 1839, 
blev Student med Laud fra Fredrikshalds Latinskole 1857 og theologisk 
Kandidat med Haud i Juni 1863. Da han ved Faderens Dod var kom- 
men i Besiddelse af en betydelig Formue, anvendte han en ikke liden 
Del af denne til Oprettelse af cSagatim Folkehejskole» — den ferste her 
i Landet — som aabnedes i Novbr. 1864 og hvis Bestyrelse han över- 
tog i Förening med nedenna&vnte O. Arvesen. I 1873 overlod han Sko- 
len til den sidstnaevnte alene, medens han selv siden den Tid har besty- 
ret sine Ejendomme og Fabriker ved Hamar. Han er Ovprformynder i 
Vangs Kommune og har i flere Aar vaeret Formand i Hedemarkens Fog- 
deris Landbrugsforening. 

* 15 Septbr. 1863 Marie Elisabeth Bojsen (f. 13 Decbr. 1843, 
ikke 42), D. af Sogneprest til Stege paa Moen Fredrik Engelhardt B. og 
Eline Heramb. 

Jfr. Lassen: Norske Stamtavler I. 109; M. Araesen: Biogr. Efterr. om Elever 
fra Fredrikshalds Skole, S. 6. Et Digt til ham findes i Björnsons «Digte og sange», 
2 Udg., S  187—90; hans Portrset med et Digt af Jonas Lie i N. Folkebl. 1869, No. 6. 

3 ftirlettgt gfoltebtab 1884, 9lo. 46: %^\t oeb ^bningen af goQel^fjffolen 
paa pantar. [Om S^ebloeggelfen af (SIrunbftenen til "^xi^t^^^^tM:^ ^qning paa @a- 
gatun i Slpril 1865 ftnbed en ^ecetning af O. tCnvefen optr^ft fra pantar* ^ubp. i 
SRorgenbl. 1866, 9lo. lao]. 

3 ^amard 6tiftdtibenbe 1872, 92o. 18 XiUsg og fg. 9io.: 6bat til 
@eminarl(eret Sa^e [ang. ^eie^eretdbommen obet 6ognepr(eft ®unneruiS]. 

3 Opianbened 9[t)id 1878 og 1879 ^ar l§an leberet Snblsg tit 3forft)at for 
groRe^oiftoIefagen i 9[n(ebning af ^tmtiSfoimanbffabetd IBel^nbUngafSagatun^SfolenS 
^nbvagenber om IBtbtag af 9mt9lommunen. (3fr. grorl^nbUnget i $ebemarfen0 %xaM^ 
fotmanbflab 1877, @ 341-43 og 849 fg.; 1878, ®. 396—99 og 1879 8. 2a7--80). 


Digitized by VjOOQIC 


Anker 


71 


Anker, Mörten Ulrik, Sen af forannaevnte Sorenskriver Bernt 
Olaus A., er fedt 13 OktbT. 1838 i Hvitesejd i Thelemarken, hvor Fa- 
deren den Gäng var konstitueret Sorenskriver. Han gik paa Thrond- 
hjems Latmskole 1848 — 55, i hvilket sidste Aar han, privat dimitteret, 
blev Student med Laud.; 1856 tog han anden Examen og i Decbr. 1861 
juridisk Embedsexamen, ligeledes med Laud. Efteråt have vseret i flere 
juridiske Stillingeri bl. a. som Sekretaer i Kristiania Magistrat og senere 
som Kopist i Finantsdepartementets iste Toldkontor, gik han i 1870 över 
i ToldfiEiget som Undertoldbetjent i Bergen, hvorfra han blev forflyttet til 
Aren(|als Tolddistrikt, idet han 18 August 1877 udnaevntes til Over- 
toldbetjent  med  Station  i  Riser, hvor  han tillige er  forrettende Told- 


♦ 25 Maj 1866 Lcvise Marie Wessel-Berg (f. 20 Maj 1841), 
D. af nedennaevnte Sorenskriver F. A. W.-B. 

Oliefisren.  (Efter bet (Engelffe.  (S^ra. 1866.  8.  48 6.  (Vtnon^mt). 

5(ortfattet ODetftgt oDer bet norffe 9»idfiondfeIfIa6« 9it!fom^eb 
1 6i)bafrita og patk S^abagaftar. ^il IBeilebning fot ^ngre SRi^onfDennet. bergen 
1875.  8.  48 e. 

Missionskart över Madagaskar, udarbejdet efter de-nyeste Kilder. fier- 
gtn 1875. 

Steferat af 6amta(er angaaenbe tDaaben meOem Sut^eranere, 8a))tiftet 
og S^Iemmer af ben Samiiietd'fte gfrimenig^eb i Setgen. SO^ebgototb af Sognepteft 
€. 0. S^tndned*  Oetgen 1876.  (Opthtbetig tttfX i ldetgen0|>often 1876)* 

Missionskart över Zululand og tilgrsendsende Distrikter.   Bergen 1877. 

9log(e o|)(krfenbe Sentcetf ninget om Dote $te{tetd (Embebdbtagt ofo. 
%t 8ibneébt)tb fot S(sgfoRet i 6tat<Iitfen. [Xit ^orfoat mob $aftot SSettetgteend 
Ängteb i .©tobetboanbet'' 9lo. 12 fot 1879].  WtÄat 1880.  a  7 @. 

Han er den anonyme O verssetter af folgende Arbejder af den engelske For- 
fatterinde Hesba Stretton: 

9Ra; fttotnet. dn Sfottoeflhtg fta Sttadbtttgf Beteiting« 9leb gfototb of 
6ognctnreft CL VI. M^off famt 18 IBiHebet.  2 Oplag.  ©etgen 1877.  8.  140 @« 

Stttet 9(tbeibe, intet ©t^b. Vetgen 1872. 16. [Xtt^ft fammen mti) got- 
teffiagen ^tHbete enb ©ne"]. 

®te|>:^en gretn. 9logte %vA af Sioet oeb (htglanbd ^tgtnbet. 9^ grot- 
0!^ of S. SR. <E(f^off famt 6 ©iUebet.  »etgen 1878.  8*  216 @. 

B0tnene i (EtoDetle^. (in gfottftettelfe af „@tep^en getn^ SO^ebSlBUIebet. 
«etgea 1878.  8.  244 @. 

9leni)9 tnnge S)age. SO^eb gototb af ©ognepteft Saac^e, famt 6 ©iOebet. 
Vetgen 1874.  8.  104 6. 

@0|>4ie (Sl^antte^.  [SReb IBiflebet].  »etgen 1878.  8.  188 6. 

Han har ligeledes oveisat nogle af Ashworth's Fortall inger fra Dybct 
if Folkelivet (1—4. Bergen 1874 — 77), nemlig Fortsellingeme Omstrejferc, 
Mine blinde Venner og Den gamle B ers. 

Han var Redakter af Fsedrelandet fra dets Grundl»ggelse*i Juli 1868 til 
C^gngen af Marta 1869, da Redaktionen overtoges af P. L. Herem og Th. Klavensns. 


Digitized by VjOOQIC 


72^ Anker 

S 9{Dtff STetStibenbf 1874, 9to. 17: JD«i ^»nefoo#l)|ki«ei drteggdfe. 

3 9tebetr<ed «[itttiStibenbe, i^^.* »efecot af to aRenig^ebiSiiwber i 8Hi0r 
oitgtoenbe t^oluHoHen» Sforbinbeffe meb 9labt)eteii. — S Vnlebtitng of et attontHnt 
Vfttgceb )Ma nogle af ^nl ^trhiger i nsmtte äRenig^ebiSntabe, {!re)> ^n i famme 
fUifQaiig af »labet et ^afom0beiit ^ttft)at^ — 3 Viarg. i^7d: (£n 9toRe VirHIter 
om Ihngen i Su^ulanb. 

3 9lotft aRtdfioniStibenbe, 1879: 9iog(e Orb om gfcengfeUflaDecne 19^ 
@trabé. 

Blandt «Dokumenter vedkommende Kristiania kommunale Styrelse», Aarg. 1870, 
findes trykt en af ham udarbejdet Oversigt över Christiania Kopamunes Gjeld 
ved Udgangen af 1869, forsaavidt Bykassen bctrseffcr.   7 S. Tab. i Tvaerfolio. 

Utrykt er af ham en Tabel över Indferselstoldsatserne fra 1762 — 
1874, der i 1874 blev indsendt til Finantsdepartementet og benyttet af den da nedsatte 
kgl. Tarifkommiasjon. 

Anker, Peter, aeldre Broder af ovennaevnte Carsten A., blev fedt 
paa Fredrikshald 31 Juli 1744 og nod sammen med Broderen en om- 
hyggelig Opdragelse först i Hjemmet, senare paa deres 6 Åars Udenlands- 
rejse, paa hvilken Peter A. bl. a. i Paris studerede Arkitektur tmder en 
af de förste dalevende Arkitekter. I 1773 finder vi ham ansat som 
dansk-norsk Konsul i Hull — han havde först Titel af Agent — og som 
saadan blev det ham paalagt af Regjeringen i Kjobenhavn sserlig at stu- 
dere Englands kommerdelle, tekniske og industrielle Forhold, fomemmelig 
Manufakturvesenet; det var rimeligvis gjennem hans i 1775 hjemsendte 
Indberetninger og Tegninger, at Dampmaskinen förste Gäng blev nojag- 
tig kjendt i Danmark og Norge. I 17 7 jr blev han forflyttet til London 
som Generalkonsul, i hvilken StiUing han Ugeledes udfoldede en Virk- 
somhed, som blev paaskjonnet af hans Regjering, idet han 19 Maj 1783 
tildeltes Guldmedaljen /r^ meritis, 24 Maj 1786 fik han Titel af Oberst 
og udnavntes, til Guvernör över Trankebar og de ovrige danske Besid- 
delser i Ostindien. Efter et Besog i Kjobenhavn om Sommeren, tiltraadte 
han i Novbr. 1787 sin Rejse fra England tillndien og ankom i Maj det 
folgende Aar til sit Bestemmelsessted. 17 Maj 1788 övertog han Guveme- 
mentet og förblev i denne Stilling, indtil han, träet af Livet i Indien og 
af de mangehaande Vanskeligheder og Fortraedeligheder, som der havde 
modt ham, i 1806 erholdt Tjenestefrihed og Rejsetilladelse til Europa og 
10 Juli 1807 fik udvirket den ansogte Afsked med Bibehold af sin fulde Gage 
i Vartpenge. Efter et Ophold i England kom han hjem til Norge, hvor 
han 1808 forpagtede og tog fast Bopael paa Gaarden 0raker ved Kristiania. 
Han deltog i NotabeUnodet paa Ejdsvold den 16 Febr. 1814 og sluttede sig 
her til dem, der talte for Norges UafhsMigighedserklaering. Senere paa Aaret 
fulgte han en Opfordring af Prins Christian Frederik til at begive sig til 
England i samme Missjon som hans tidligere derhen a&endte Broder Car- 
sten, men skjont  han  opholdt sig i London til Oktober Maaned, bragte 


Digitized by VjOOQIC 


Ankcr 73 

hans Sendelse ikke större Udbytte end hans Broders. Efter Hjemkomsten 
fra denne Rejse tilbragte han Resten af sit Liv i tilbagetrukken Ro paa 
0ra]ier; her dede han ugift 17 April 1832. A. var 2 Maj 1788 bleven 
ndnevnt til Generahnajor og 1804 til Ridder (Storkors) af Danebrog. 
1789 blev han optagen som Medlem af Videnskabemes Selskab i Thrond- 
hjem. De i nedennaevnte lille Skrift omtalte Broncebilleder af indiske 
Gader, som i 1799 var funden ved Trankebar og da hejtidelig var Gu- 
remoren foraeret af Brahmineme, blev i 1843 kjobtaf Kong Christian 
Vni; hans Bibliothek, hvoriblandt flere sjeldne Karter og Haandtegnin- 
ger, ndforte af hinduiske Kunstnere, henlagdes uden Tilsyn paa Ladegaards- 
06118 Hovedgaard, hvor det edelagdes af Vsede; Mesteparten solgtes 1856 
Ted Auktion i Kristiania. £n Del er endnu bevaret ; saaledes er den 
st0Tste Del af hans verdifulde Tegninger fra Indien af hans Familje 
skjaenket til den ethnografiske Samling i Kristiania. 

Biografi i B. Moes Tidsskr. f. d. norske Penonalhist., i R.. S. 333—368; i 
Hist. Tidsskrift (i R.) I. 273—385 af Yngvar Nielsen [hvilken Fremstilling hovedsage- 
1ig er ^Sg^ P^^ '^•'> Kopibeger, Relationer, Breve osv., bvilke er i hans Familjes 
Bttidddse]. Jfr., foruden Lassens Stamtavler I. 87 fg., om hans Missjon til England 
i 1814 de ovenfor under Artikelen Carsten Anker givne Henvisninger, sserlig Aalls Er. 
indringer, 2 Udg., S. 347 og 368 fg., samt L. v. Engestrems Minnen II, 247, 
^S- 39S og Danmark-Norges udenrigske Historie 1791 — 1807 af E. Holm, I. 109, 
m8, 230. 

En Samling af myth ologiske Antiquer. Bragt fra Hindustan af General- 
Mi^or Anker 1806 s. 1. & a.   (Chra. 1825).   4.   8 Bl. 

Ankor, Peter Martin, Son a£ GtosseieT Ni/s AncAer d. y. (efter 
meddelt cNaturalisation* som dansk Adelsmandi 1790 Anker, f 1812) og 
Amutte Beata v, Wackenitz (f 1855), blev fedt paa Fredrikshald 
20 Juni 1 80 1. I 1826 tog han Borgerskab i Fredrikshald og omkring 
1833 kjebte han Gaarden R0d i Bergs Prestegjaeld, som den Gäng til- 
haite hans Svigerfader Statsraad Tanks Bo; her boede han til sin Ded 
34 Februar 1863. cSat i Spidsen for en stor Virksomhed og en ssBrde- 
les anseelig Formue (omkring i Million Specier) segte han altid med Op- 
ofrelse og Uegen3rttighed at gjere denne Stilling gavnlig for det almene 
i videre og engere Kredse». cEthvert patriotisk Foretagende havde i 
ham en varm Talsmand og redebon Stette; ogsaa Videnskab, Kunst og 
Literatur havde i ham en trofast og varmhjertet Beskytter». I Bergs 
Ptestegjseld var han jevnlig överdraget kommunale Tillidshverv. I 1839 
medte han paa Storthinget som valgt iste Suppleant for Smaalenenes 
Amt, idet den ene af de valgte Repraesentånter, J. K Hielm, efteråt Sup- 
pkantvalget var foregaaet i Distriktsförsamlingen, erklaerede at ville be- 
njtfe sig af sin Ret til at fräsige sig det paa ham faldne Valg. R. St. 
0. O. 1862. 


Digitized by VjOOQIC 


74 Ankcr — Arbo 

* i) 1824 Petronelle Didrikke Tank (f. 29 August 1806, f 26 
Novbr. 1833), D. af nedennaevnte Statsraad Carsten T. og Cathiina 
Cappelen. 

♦ 2) 29 August 1835 Cathrine O lava Nikoline GUersen (f. i Sep- 
tember 1 814), D. af Major Christian G. og Karen Wetlesen. 

Portrat med Biografi i Skill. Mag. 1864, S. 337 ig.\ jfr. B. Mocs TidsSkr. f. 
d. norske Personalhist. i R., S. 527; Lassens N. Stamtavler I, 107 — 8; Nekrologer i 
UU Nyhedsbl. 1863, No. 9; i Aftenbl. No. 47 og 57 [tildels efter Smaal. Amtst.]; 
Mindedigte i Hl. Nyhedsbl. 1863, No. 2i af M. B. LandsUd [optrykt i «Sange og 
Digte», S. 303 fg.] og i Aftenbladet No. 56 af C. D. U. Foitmar. Om hansForhold 
til den laakaldtc «Ankerske Sag» i hans Egenskab af Lastehandler og Skovejer i Sve- 
rige, se Dunkers Skrift «0m Revisjon af Foreningsakten», S. 31 — 41. Hans Portraet- 
bnste er udfert afj Billedhugger C. Borcb. 

Som Besidder af Ejendomme paa den svenske Grsense indvikledes Anker oftere i 
Stridigheder med svenske Autoriteter og han greb da raskt i Aviseme til Ordc for at 
paatale sin Ret. Bl. a. har han saaledes i Christiani a-Posten (1854) No. 1915 
meddelt Oplysning om Sammenhaengen med en i svenske Blade fort Klage över, at han 
ej vilde mode for svensk Ret (jfr. Morgenbl. Januar s. A.); i Morgenbladet 1856, 
No 130: Om Kanaliseringen af Fredrikshalds Vasdrag [og hans Forhold dertil], jfr. s. 
Bl. No. 210; i Aftenbladet 1857 No. 53 og No. 184 gav han Opljrsninger i to 1ig- 
nende Anledninger, som ovf. nae«rnt. De polemiske Indlaeg, som disse hans Artikler 
fremkaldte, findes i Aftenbl. 1857, No. 63, 85 og 187; i Chra.post. No. 74 og i 
Morgbl. No. 80. 

Antzee, J. C. 

6atnling af tattettige Vinefbotet og ^nbfalb. Sami. ogubg. ^.1—2. 
C^ta. 1817—18.  8.  ^t)crt ^efte 16 6. . 

Samling af uboalgte ©elflobiSfange. @aml. og ubg. ^. 1 (enefte?) 
d^ra. 1818. 8. 16 @. 

Slogie gformaninger til B^rn, i SUtlebning af bet n^etUir 1824. (S;^ra. 
182B.  8.  8 @. 

Aqvilinus, Pseudonym for Martin Arnesen, se denne. 

Arbo, Axel Christian Smitli, Sen af davaerende Sogneprest til 
Aamlid William A. (f 31 Oktbr. 1855) og Andrea Smith (f 13 Novbr. 
1866), er fedt i Aamlid 2 Maj 1825, blev, privat dimitteret, Student med 
Haud 1 84 1, studerede, efteråt have taget Andenexamen, i 3 Aar Medicin 
i Kjobenhavn, vendte saa tilbage til Kristiania og tog i Oktbr. 1848 me- 
dicinsk Embedsexamen med Haud. Efter derpaa i flere Aar at have 
vaeret Laerer i Naturhistorie ved Nissens Latin- og Realskole og en segt 
Manudukt0r i Botanik, var han 1855 — 57 Kandidat paa Rigshospitalet ; 
1857 — 58 var han konstitueret Distriktslaege paa forskjelligeSteder, i 1859 


Digitized by VjOOQIC 


Arbo 


75 


var han en Tid under den store Blodgaogsepidemi ansat som Epidemi- 
li^e i nedre Thelemarken, indtil han selv blev angreben af Sygdonimen. 
Senere praktiserede han en Tid i 0je8tad, hvor han ogsaa har vaeret 
bosat (ugift) siden 1863, men — tildels paa Grund af Sygdom — lidet 
be£iitter sig med Praxis. 

Jfr. Lassens N. Stamtavler I.  124; Kiaer: Norges Laegcr, S. 6 — 7. 

tfntnbribf af $lantertgetd 9iatur^iftorie, til Gfolebrug, meb ISXxct^ 
fRit i testtn. (^ra. 1869. 8. 68 6. — 2bet Oplag. ib. 1866. 8. 68 @. — dbie 
OjÄag.  ib. 1862. 8. 68 @. — 4be DpUiq. ib. 1870.  8.  68 @. 

Compendium i den medicinske Botanik, med 75 i Texten indtrykte Trae- 
snit. Chra. 1854. 8. 157 S. — 2den Udgaye, omarbejdet ved N. Bryhn. Med 61 
Afbildn. i Traesnit.   Chra. 1875.   8.   2 Bl.  143 S. 

Xabellarift Ooetfigt ooer ^Dttoelb^tene. (S^ca. 1864. 8. 20 6. 
(tnontmt). 

5:otttift-6fi§aer fra enbeel af.g^orfleÄ mttrfeligpe dgnc. d^ta. 1859. 8. 
2«l. 77 6. («nm. i 30. 9^^b«bl. 1869, ^0. 81; i fDflen I. fHo. 41. Cn ftwre 
S)el of bmne »ofl >H)bc tibligwe ö«ret tn>!t I 311. 9h}^eb«b(., fe nbfr.) 

Betragtninget oDec @islend Scefen og be bigtig^e ficelelige 2:itftanbe. 
(Sn^etttoeiibelfe til aOe fanbe (S;^nftne. 9[tenbal 1860. 8. 19 6. (9[nin* af O. 6anb' 
ktg i 91. 9Wag. f. fiageoib., 2 W. XIV, 1136—38). 

Om SretaUtanfen«  (Sn Unberfegelfe.  tCrenbal 1876.  8.  14(3. 

3 ben norjle fri Oeatbejbelfe af gft* ©d^oeblet: 9laturend 9og, 2bet 
Cplog ((i^ra. 1869) og 8bte uforanbrebe Dpiaq (d^^ro. 1867), l^ar 9L bearbejbet Sff- 
fnittet Ootaniten. 

3 Sllnftreret 92t)^ebi»b(ab i95^, 92o. 38 og 40: ^atbal t^6ogn; 9^0.44: 
Btmebalen i ^arbanger; 9io. 47 og 48: (Escurfioner fra ^anbafd SSanb i SoreS^ele* 
■otfcÄ. — 1855, ^0. 16 og 18—21: ©fiaaer fra 9lom«bal« «mt (m. »ill.); 9lo.22: 
S(er0fiorben og ^IctiBhaUn i »ergend @tift; 9^0. 25: kometen; 9lo. 43: ^^otitfer 
ttag. Xarbal i @ogn; 9io. 46: ^alb^a^riggen t Som. — 265^, 92o. 6: SO^uIbalSfodfen 
oeb ^fiorben paa ©onbmore; 92o. 19: »ojlefodfen i 92eben(ed; 9^0. 28: efi^get af 

3 S)0len 1 SCarg., 9lo. 62: ^nmelbelfe af gfribtiood @aga oeb 3oar flafen. 

ArbOy Carl Oscar Eugen, Son af Overlaerer ved Drammens 
%\x>]& Christian Fredrik A. if. 12 April 1791,121 Aug. 1868) og Marie 
Christiane Rosen (f 1796), Enke efter Justitsraad John Collett, er fedt paa 
Gaarden Gulskogen ved Drammen 17 August 1837. Efteråt have gjen- 
nemgaaét Drammens Latinskole blev han, privat dimitteret, Student med 
Laud. 1858 og medicinsk Kandidat med samme Karakter i Decbr. 1865. 
Efteråt have vearet ansat som Kandidat paa Rigshospitalet og Fodsels- 
stifielsen, rejste han om Vaaren 1866 paa egen Bekostning til Udlandet, 
hvor han i Wien, Berlin og Paris specielt lagde sig efter 0jen- og 0re-' 
sygdomme. Efter Hjemkomsten Hösten 1867 ^^^^ ^^^ ansat som Assi- 
stentkege ved Kristiania Sindssygeasyl og Mangelsgaarden ; fra denne Post 


Digitized by VjOOQIC 


76* Arbo 

tog han Afisked det folgende Aar, da han 24 Septbr. 1868 var bleven 
udnaevnt til Kompagnikirurg i Kristianssandske Brigade. 1869 blev han 
overflyttet til Armeens Hovedstation og Aaret efter ansat ved det norske 
Gardekompagni i Stockholm, hvor han förblev til 1873, ^ ^^^ ^^^^ ^^' 
naevnt til national Korpslaege i Bergenske Brigade. 28 Maj 1881 blev 
han udnaevnt til Korpslaege i iste Akershusske Brigade ; han er bosat paa 
Gulskogen. Da han under sin Tjeneste som Militaerlaege var bleven op- 
merksom paa de mange saavel legemlige som aandelige Forskjelligheder, 
der findes inden de norske Bygdelag, har han i de senere Aar gjort Stu- 
diet heraf eller den anthropologiske Unders0gelse af det norske Folk til 
sin Hovedopgave, ligesom han ogsaa ad militaerstatistisk Vej har fors0gt 
at paavise ethnologiske Forskjelligheder inden Folket. For disse Studiers 
Skyld har han i 1878 og i 1879 ^^ Understottelse til Ophold i Udlan- 
det dels af Statsmidler, dels af den Letterstedtske Förening. Han er 
korr. Medlem af Société itanthropologie de Parts og af Société de 
médecine publique et d^hygihte professionelle de Paris (1880). Han 
blev R. W. O. 1873. 

* 16 Septbr. 1868 Jenny Mathilde Pråm Kaurin (f. 30 Oktbr. 
1845), D. af Provst og Sogneprest til Börsen Henning Junghans K. og 
Alette Sophie Musaeus. 

Jfr. Lassen: N. Stamtavler I. 118; Familien CoUett, S. 88; Kiaer: Norges 
L«ger, S. 7. 

Om sessions-undersegelsernes og recruteriDgs-stwtisttkent be- 
tyd ning for videnskaben og staten med et udkast til en derpä grundet statistik for 
de tre nordiske riger. Med 2 karter. Chra. 1875, 8. 2 Bl. 167 S. (Anm. i Mor- 
genbladet). 

Det norske Gardekompagni i Stockholm. En militsermedicinsk Studie af 
Gardens tidligere Laege. (Efter N. Mag. f. Laegevid.) Drammen 1876. 8. 66 S. 
m. Trsesnit. 

I Chra. Vid.-Selik. Forhandl. 1876, S. 13 fg. Angaaende Undersogeli er 
över Haar, 0jne og Hudfarve hos Landets Befolkning.   [Trykt i Uddrag]. 

I Norsk Mag. f. Laegevidskb. 2 R. XXII, 167—75: Om en acut Phos- 
phorforgiftning. — 3 R. VI. i — 33, 80 — 1 14 : Det norske Gardekompagni i Stockholm [ogsaa 
scrskilt udgivet. se ovf.]. Desuden findes af ham i dette Tidsskrift nogle mindre Op- 
satser og Oversaettelser ; ligesom et af ham i « Medicinsk Selskabs Forhandlinger» indfvrt 
Foredrag er meddelt i Uddrag i Nord. Med. Archiv II. No  27, S. 30. 

I Norsk militaer Tidiskrift XXXIX (1876), S. 344—357: lagttagelser 
ang. Indkvarteringsforholdene inden Bergenske Brigades Distrikt. 

3 9lotgenb(abet — foruben flere @maaopfatfer, SCnmelbelfer og ftorref|>on- 
balteer unbet forfliellige S^erfet — 1B77, 92o. 100 A og 114 A: %ara!tet eUetprtbat 3itb« 
foartering? 11 6|>. 9io. 162 A og 168 A: %tn atit^topologijfe Unbecfogelfe af bet 
Kotffe Sfott. 5 6p* — 1B80, 9^0. 48 og 49: %vx atit^to|>o(ogiffe Unbetf^gelfe of 
bet 9ioTfte golf.  4 6)». 


Digitized by VjOOQIC 


Archer fj 

Archer, Archibald, Son af Kjcibmand og storbritanisk Vicekonsul 
i Laorvik William A, (som indvandrede hertil Landet fra Perth i Skot- 
kod i 1825 og dedeiLaurvik i869)og5^/M Walker {^ 1880), erf0dti 
Skotknd 1820. Efteråt han havde gaaet paa Laurviks Skole fra 183 1 til 1834 
\^y han sendt över til Skotland, hvor han paa et af de store raekaniske 
Verksteder praktisk uddannedes til Ingenier. Han gik derefter tilsos som 
Skibstemmermand, for i nogen Tid til Köffardis paa Farvandene i Kina 
og nedsatte sig saa paa Sydhavseeme, hvor han dels som Ingenior ledede 
Opferelsen af flere SukkermoUer og hgnende Fabrikanlasg, dels drev Kaffe- 
og Tobaksplantager. I Begyndeisen af 6o-Aarene kom han hjem til 
Noige, men drog efter et Par Åars Forleb ätter ud, til Queensland (Austra- 
lien), hvor han, naar fraregnes enkelte, tildels aarlange Beseg i Norge 
samt en Tid, da han var ansat som Queensland* Regjeringens Emigrations- 
agent i London, siden har vaeret bosat som Jorddyrker og Uldproducent. 
I Queensland har han dels gjennem Virksomhed i Pressen, dels ved 
offentlige Foredrag ovet adskillig Indflydelse paa Ordningen af Koloniens 
Immigrations- og Jordforhold. Saavel under sit förste Ophold i Queens- 
land som nu i de senere Aar har han vaeret Medlem af Kolonialparlia- 
mentets andet Kammer. 

Sa^en og benl gformerelfe i Slorge. Ubg. af Selffabet fot gfoIfeopl^iS* 
RiBgoid gtemme. «nbct Jilteg«^eftc til ^gfolfewnnen'', W. «., 1 ©b. Äro. 1877. 
8.  88 @. — 3h)t 0<)tr^f. ibid. 1879.  8. 

Han har skrevet adskilligt i den australiske Pres^e og tillige i sserskilt udgiyne 
Brochurer behandlet politiske og sociale Sp^rgsmaal vedkommende de australiske 
Forhold. 

Archer, Colln, foregaaendes Broder, er fodt i Laurvik 1832 og 
gjennemgik sammes Skole i Aarene 1843 — 49- Han drog derefter til 
Kalifornien som Guldgraver, opholdt sig der et Åars Tid og rejste saa 
til Sandwichsoeme, hvor hans forannaevnte Broder Archibald den Gäng 
var bosat. Her blev han imidlertid ikke laenge, men rejste til Australien, 
hvor flere af hans aeldre Brodre boede som Kolonister og hvor han selv 
förblev til omkring 1862, da han vendte hjem til Norge^ hvor han senere 
har vaeret bosat. 

• 1869 Sopkie  Wiborg fra Kragero. 

I Polyteknisk Tidsskrift XIX (1872), S. 157—163, 169--175; XX (1873), 
S. 6 — i6: Anvisning til konstruktion af lystfarteier og baade. Med 4 Plancher. 
(Ogsaa sserskilt aftrykt.   Kra. 1873.   Tospaltet 410), 

Paa Engelsk har han ladet adskilligt trykke, dels saerskilt udgime Brochurer, 
dels Bidrag til engelske og australiske Tidsskrifter (f. Ex. The Field o. a.), fomem- 
Belig angaaende Principeme for Baades og Fartajen Konstruktion m. v. 


■ Digitized by VjOOQIC 


»j g Arctander 

Arotander, Adolf Mauritz Steenbuoh, Sen af Lensmand i 
Hadsel Jesper Andreas A, (f. 1806, f 16 Septbr. 1873, Storthingsmand 
fra Nordlands Amt i en Del af Sessjonen 1854) og Ane Marie f Paul- 
sen (f. 1 8 13), er fodt i Hadsels Prestegjaeld 23 Oktober 1847 og blev 
Student med Haud fra Throndhjems laerde Skole 1867. Han blev theo- 
logisk Kandidat med Laud i Juni 1872 og har senere vaeret Folkehoj- 
skolelserer paa forskjellige Steder i Landet, i de sidste Aar i Hardanger. 

Jfr. Stamtayler över Familjen Breder [m. ▼. Kra.  1876], S.  172. 

Fi loktetes. Tragedie af Sofokles, metrisk oversat. Thjem. 1867. 8. 2 Bl. 
75 S.   (Anm. i Lieblein's Norden IV. S. 260; i Morgenbl.  1867, No. 352 B.) 

To Foredrag af Fr. Ingier og H. Brun holdte i et Vennemsde i Kristiania paa 
Luthers Fedselsdag den lo November 1876. Udgivne efter Op fordring. Kra. 1877. 
8.  II.  60 S. 

I Nordisk Månedsskrift f. folk. og krist. Oplysning, 1873, !• 89 — 
117: Af Polybs Historie, de tyve förste Kapitler. [Övers, er egentlig udfort af den 
1871 afdode danske Prest Kr. Kaster og kun gjennemseet ogbearbejdet af A.]; 187 — 226 
og 350 — 379 : Polybios og hans samtid. 

Forovrigt har han leveret Bidrag til flere af sin Samtids norske (og danske) 
Blade og Tidsskrifter, navnlig angaaende Grundtvigianismen og Folkeoplysnings-An- 
liggender. 

Arctander, August HJeronimus, S0n af davaerende Distrikts- 
laege Ove Guldberg A, (f. i Kjobenhavn 2 Oktbr. 1780, f i Fredriks- 
stad som Landfysikus i Smaalenene 15 Oktbr. 1822) og Karen Sibylle 
Redder Helt (f. 1776, f 1834), blev fodt i Stavanger 21 August 1818, 
blev, privat dimitteret, Student med Laud. 1836, laeste derefter i flere Aar 
til filologisk Embedsexamen og vikarierede som Laerer ved forskjellige 
laerde Skoler. I 1846 rejste han til Sverige og fik i Januar 1847 ^t Sti- 
pendium af Statskassen for at gjore sig bekjendt med Skolevaesenets Or- 
ganisation i Sverige. Han blev derefter boende nogle Aar i Stockholm, 
hvor han oprettede en Privatskole og holdt Foredrag i tBildnin^scirklen*. 
Den 8 Februar 1853 blev han udnaevnt til Adjunkt ved Skiens laerde og 
Realskole, i hvilken Stilling han döde 5 Decbr.  1878. 

* 28 Decbr. 1848 Carolina Andrietta Rosantunda Ahlsell fra 
Stockholm. 

Jfr.' Stamtavler över Familjen Breder [e^c] S. 173 — 74; Morgenbladet 1870, 3 og 
10 Septbr. samt 16 Oktbr. 

Under sit Ophold i Stockholm udgav han felgende Arbejder: 

Plan för privata nya elementarskolan på Söder, utgifven. Sthlm. 1847. 
8. 8 S.  [og et Bilag]. 

Kort schema til formlära i det inländska eller norröna spräket, utgifvet. 
Upsala 1847.   8.   (Trykt ^om Manuskript). 

Några upplysningar om privata nya elementarskolan påsöder 184Q— 
1851.   Sihlm.  1849—51.   8.   76 S. 


Digitized by VjOOQIC 


Atctander jq 

Läsning i hemmet för barn med bidrag af Wilhelmina [Stälbergjt Schmidt, 
Cedcrvall, G. H. Mellin, Fock, Wenström, S. Loven m. fl. No. 1—13. Sthlm. 
1849—50.   16. 

Elementarkurs i engelska språket. Efter en ny plan utarbetad, i — 3. 
StUm. 1851—52.   12. 

Efter sin Hjemkomst her til Landet udgav han: 

9h)gle £)|>I^itin0er om „^^ata n^a (Sletnentarftolan i ©toct^olm''. 6fien 
1866.  8.  47 @.  (Snbb^belfedirrift). 

Den (^tiftne StivU9 ^iftotte af SSeftetmeier. Ubg. af ^S)en c^riftelige 
imtåaq" i bet notblige X^bjUanb. Dt)erfat fra X^bil. ^. 1—3. ©Ilen 1856—67. 
-&ttDp\aQ. *D. 1—3 eller ©b. 1—7. ®!ien 09 C^ra. 1861. 8. »b. 1: vn, 
834 @.; 8b. 2: 109 00 168 @.; »b. 3: 176 ofi 128 ®.; IBb. 4; 160 og 67 @.; 
«b. 5: 304 S.; »b* 6: 130 e.; »b. 7: 143 @. (jfr. 9lorft »ogfortegnetfe 1848— 
1866, 6. 273). 

Dr. 9)latttnSut^etd)Beonet, ellet ben t^bfte 9lef omtationd ^iftorte til )Bu« 
ttert !i)0b.  9[f SSeftermeier.  Dt)etf. efter 3 Dplag.  ©Hen 1867.  8.  202 @. 

3 Unio.- 00 ®Iote-?lnnaIer, 2 ffi., IV. 369—62: Änmelbelfe af TidskHft 

for lärare oth uppfostrare^ 

3 SRorgenblabet 1846, 9{o. 299, 300 00 302: Om 9lefotm i b^t norfte 
etoletxefen efter SOtofler af no0le foenffe 6IoIer. 16 6|)a(ter. [9[rti!(en fremfalbte 
8Mr fra d^. 9(. ^olmboe t 9{o. 322 og fra ^. 9ltöfen i 9^o. 343 SilUeo. ^bortU m. 
gol) 0ienfDar i 9[ar0. 1847, 92o. 109 00 110; jfr. ^olmboed og S^fend (S^iennuele i 
9b. 117 00 119 famt 3nb(«0 (af $. ^olmboe?) i ieer0end @ttftdtib. 1846, 9io. 91, 
d3, 96 00 95]. ' 

I Aftonbladet 1853, .18 Juli: Nogle Underretninger om det norske Under- 
Tisningsraesen. 

Han var Redaktör af Bratsbergs Amtstidende (Skien) fra i Jan.  1855. 

Arctander, Karl Johan Ludvig Wilhelm August, foregaaen- 
des S0n, er fodt i Stockholm 2 Oktbr. 1849 og ^^^^ Student med Laud. 
fra Skiens laerde Skole 1867. Han fortsatte ikke sine Studier ved Uni- 
versitetet, men levede i nogle Aar som Publicist först i Kristiania, senere 
i Skien, indtil han i August 1870 udvandrede til Nordamerika. Her bo- 
satte han sig i Chikago, hvor han en Tid var Redaktör af « Norsk Af- 
tenblad», senere var han dels knyttet til forskjellige skandinaviske Blades 
Redaktioner, dels (i 187 1) Direktor for og Skuespiller ved et norsk Skue- 
spillerselskab, som gav Forestillinger i «Vestsidens Tumhalle» i Chikago. 
Nogle Aar senere (i 1874) finder vi ham som Sagforer og nu senest om- 
tales han som Advokat i Minneapolis.   I Amerika har han giftet sig. 

Jfr. Stamtavler över Familjen Breder [etc], S. 174 og de der givne Henvisninger 
til cMorgenbladet*. 

ftan öar Slebaftar, inbtti ^on rcjftc til Slmciifo, of 9lorff gUuftrcret 
Samtlieblob, ber beg^nbte |)aa ®alb. ^ebtd f^orlag i IBriftiania 1 Sanuar 1870 
(1 $efte ^ 48 @. tof^ttet 4to ^oer äJlaaneb). Sfr. So^att IBeg^, gonai» Ste 09 
V^, 3:^orefen nbfr. 


Digitized by VjOOQIC 


8o Arcttnder— Arentz 

^an gvnnblagbe og Tebigevebe ^^tatéhtt^li fLmtUittnht", ber 
ubfom i Vor^ntnb 2 (&anqt ngnitlig i 1868 og 1869. 

3 9loTff SfoIfebUb 1869, 9^0. 40: Om Slien. 

Arctander, Ove Guldberg, foregaaendes Broder, er fedt i Stock- 
holm 15 Marts 1853, blev Student med Laud fra Skiens Skole 187 1 og 
theologisk Kandidat med Haud i Juni 1876. Han var efter Examen en 
Tid Laerer i Grimstad og blev i 1879 ordineret som konst. Sogneprest 
i Ilis0r, hvilket Embede han bestyrede tilUdgangen af isteHalvaar 1881. 

ficttUt oor ftirfe Qittts Qrab ti( fttte 90rtt? ^tftbtlen |Kia SHbfafle' 
f0iiba0 1880 i ViviBx ftitfe.  »tiS9r [1880].  8.  21 6.  [^n Ostflagittiter]. 

^ett tettegforoidning om (BtinhtxntU fjoxlahtlU af3eremiad9f-9l^f<* 
(1781).  9oont) ubgitoet af K.  9hd0r 1881.  8.  44 6. 

Arctander, Sophus Anton Birger, Son af Overtoldbetjent 
Hans Steenbiuh A. (f. i Buksnaes 25 April 1807) og hans anden Hustru 
Martha Dahll f. Nielsen, er fodt i Kristiania 22 Jan. 1845, blev Stu- 
dent med Laud fra Kristianssands Kathedralskole 1863 og juridisk Kan- 
didat med Laud i Decbr. 187 1. Han var Sorenskriverfuldmegtig i Lo- 
foten fra Begyndeisen af 1872 til August 1875 ^8 derefter konst Soren- 
skriver sammesteds til Udgangen af sidstnsevnte Aar. Til Februar f88o 
var han saa Overretssagferer i Hadsel, blev ansat som Lensmand i Ofb- 
ten og er siden Oktober 1880 Lensmand i Hadsel. Han var Ordforer i 
Hadsel Formandskab 1875 "^o, modte som indkaldt Suppleant paa Stor- 
thinget 1878 — 79 og valgtes i 1879 ^ 3"^)^ Repraesentant fra Nordlands 
Amt for Valgperioden 1880 — 82. Paa Storthinget var han de to farst- 
naevnte Aar Medlem af Naeringskomiteen No. i; i 1880 valgtes han til 
Formand i Gage- og Pensjonskomiteen og til Medlem af Lagthinget, hvor 
han har vaeret Sekretaer skiftevis med forannaevnte M. A. Aarflot. Han er 
f. T. Medlem af den ved kgl. Res. af 21 August 1879 nedsatte Kom- 
missjon til at tage under Overvejelse Lovgivningen om Lejlaendings- 
vaesenet. 

a^ebubgtDer of Somfunbdblabe, Ifie [enefte] ^e. ^ro. 1866. 8« ^ed 
er af l^am forffietiige 5)igte, @. 5—11 og 6. 88—40. 

3 IDagblobet 1876, Ifte 4>aIt)aor og 2bet ^altrnar, 9{o. 164: Sofotftffet og 
SoDen af 2Sbe aRai 1867.  (8 Kttifler). 

For0vrigt har han leveret en Del anonyme Bidrag til flere Blade, sserlig dl 
Dagbladet, Tromsopoiten, Bergensposten og Nordlands Amtstidende. 

Arentz, Frederik Christian Holberg, blev fodt 28 September 
1736 paa Askevolds Prestegaard i Sondfjord, hvor Faderen Frederik A,, 
der döde 1779 som entledigat Biskop i Bergen, da var Sogneprest. Mo- 
deren Cathrine Fredrikke Hotberg (f. omkring 1715, f i73^) — B'" 
skop Arentz*s furste Hustru — var Ludvig Holbergs Broderdatter.   Efter 


Digitized by VjOOQIC 


Arentz gx 

privat Undervisning af sin Svoger, davserende Kand. theol. Johan Plahte 
Braun, blev A. dimitteret til Universitetet 1751 og tog Aaret efter Exa- 
men philosophicum.   De  folgende 4 Aar tilbragte han i Hjemmet, dels 
undervisende to 3mgre Bredre, dels selv  studerende Theologi  under  sin 
Faders Vejledning.   1756 tog han theologisk Examen med bedste Karak- 
ter.  Han blev imidlertid liggende ved Universitetet i 2 Aar til for at stu- 
dere Filosofi og Mathematik, og da Erfaring havde vist ham, at hanikke 
var istand  til  at  memorere en Prsediken, opgav han for beständig den 
gejstlige Stånd, hvortil han havde forberedt sig, og valgte — saa meget 
mere  som  han  havde  privat  Formue — at  ofre  sig for Videnskaben. 
Paa denne Tid fik han Tilbud om  som Mathematiker at ledsage den af 
Fredrik den femtes Regjering udrustede videnskabelige Expedition til Ara- 
bien.  Da nogle af dette laerde Rejseselskab först skulde studere to Aar 
i Gettingen, gik ogsaa Arentz  til  et  fremmed Universitet  for yderligeie 
at forberede sig i sine Fag; 1758 — 59 studerede han saaledes i Leyden, 
hvor han navnlig hörte den da beromte Muschenbrock över Mathematik 
og  Fysik.   Strax  efter  sin  Tilbagekomst til Hjemmet i 1759 blev han, 
aden Ansegning, konstitueret som Lektor i Mathematik og Fysik ved det 
nogle  Aar  i  Forvejen  efter  Initiativ  af Biskop Pontoppidan oprettede 
Seminarium Fredericianum, et Slags Realskole, hvor  dels  Kathednd- 
skolens modnere Elever, dels andre unge Mennesker  undervistes i Filo- 
sofi, nyere Sprog, Mathematik osv.   Denne Ansaettelse gjorde, at han ikke 
kom til at at deltage i Expeditionen til Arabien;  i hans Sted blev dette 
Hverv tildelt den beromte Niebuhr.   24 Septbr. 1762 blev han udnaevnt 
til virkelig Lektor ved Seminariet  og  1769  blev  han tillige  Konrektor 
ved Bergens Kathedralskolc, hvis Rektor  han  blev  1781  og vedblev at 
vxre, lige til han efter Ansogning erholdt Afsked  med sin fulde Gage i 
Pensjon  under  22 Marts 1825.   Han  döde  den 31 Decbr. s. A. 1773 
var han bleven Magister, 1806 titulaer Professor, 1810 R. D. O. og 1820 
R. W. O.   1774 blev han Medlem af Videnskabemes Selskab i Thrond- 
hjem og 1775 af Videnskabsselskabet i Kjobenhavn.   I  18 12  bekostede 
flere af hans aeldre Disdple i Norge og Danmark hans Portraet udfort (af 
Maler N. J. Bredal)  og  ophaengt  i  Latinskolens  överste Klassevaerelse, 
hvilket Portraet i 181 6 blev stukket i Kobber (af Bagge) og udgivet.  Paa 
bans 90 Åars Fodselsdag i 1825 lagde hans fordums Disciple Grundvolden 
til et Legat med hans Navn, hvis Renter  anvendes  til  et  Universitetsr 
stipendium for hans Descendenter  eller  for Disciple fra Bergens Skole; 
Hgdedes  stiftede  en  af hans  tidligere Elever, nedennaevnte Hojesterets- 
assessor Omsen (og Hustru) i 1828 et Umversitetslegat  iRektor Arentz's 
Minde»; og endelig oprettede han selv ved Testament af i Juli 1824 tre 
L^ater, et til Universitetsstipendier, et til Selskabet for Norges Vel og et 
kx Bergens Bys Fattige. 

Nonk Foriittteriejåkoii 1814—1880. 

Trykt 6 JuU z88x. 


Digitized by VjOOQIC 


82 Arentz 

• i) 1764 Christiane Meldal (f. 1743, f ^7^5)» ^' *^ Sogneprest 
til Indviken Jergen Evensen M. og Christiane Bergmann. 

♦ 2) 1767 Ingeborg Maria Fr^rup (f. 1739, t ^775)i ^* ^ Sogne- 
prest til Graven Hans Chr. F. og Marie Margrethe Stabel. 

* 3) 1777 BoletU Rebekka Meldal (f. 1747, f 1819), en Soster af 
hans iste Hustru. 

Prof. og Rector F. C. H, Arentz's Biographie med Portratt, Af y. N, Bruun, 
KbhvD. 1816. ' 8. 24 S. ; Biographie ved [Sonnen] H, S. Artntz^ med hans 
Portraet. Thjem. 1827. 8. 96 S. Parentation över afd. Rector F. C. H. Arcntz af 
yac, Neumann, Bergen 1826. 8. 12 S. Jfr. Lassens Stamtavler I. 133 — 34; Maer- 
kelige Nordmand II. 223 — 30 [m. Portr.] ; Prof. A,s Minde af N. Hertzberg i Bergen- 
ske Borgenreu 1826, No. 37 — 39; Nordisk Familjebok, utg. af N. Linder, I. 999; 
Worms Lexikon I. 36 og III. 22, 893; Fr. Thaarups Nekrolog S. 344 fg. ; Molbechs 
Öet danske Vid. Selsk. Hist., S. 120 fg. og 230; N. M. Petersens Bidrag t. d. d* Lit. 
Hist. (se Reg.); Om Bergens Latinskole [Indbydelsesskrift 1828 af L. Sägen], S. 29, 
41» 43, 47; Bergens Beskrivelse af Sägen og Foss, S. 615; L. Daaes Udvalg af Breve 
til R. Nyenip, S. 50; Autobiographiske Meddelelser af P. A. Jensen i III. Nyhedsbl. 
1863, No. 10; 111. Tid. (Kbhvn.) Oktbr. 1879 af — / [D. Thrap?]; Personalhist. 
Tids.skr. (Kbh.) I. 164; Holbergs Epistler, udg. af Chr. Bruun, II. S. 378; MorgenbU 
1825, No. 294; Dagen 1825, No. 258 og 1826, No. 23; Hespems V, H. 5; Norske 
Stiftelser, III. 850; Mindesange över ham i Hermoder X, No. 10 (af A. Oisen), samt 
en saerskilt trykt af L. Sägen ; under hans Portraet (af A. Oisen) i »Snotra» (Bergen 
1821), S.  149 

3ubeI-3nbB))beIfe til ^rgend Oi^eiS otier ben i bidfe Saitbe og 9iiger l^unbr^* 
aarige ©ouDetomttet fubtterenbe Snboaanere.'  16ergen 1760.  4. 

De studio mathematico.   Bergen 1761.   4.   (Program). 

De primo principio Juris Naturse.   ibid.  1762.   4.   (Program). 

Programma. (Om de naturlige Aarsager til den i Bergen jevnlig faldende Regn. 
O vers, af Latin).   Bergen 1777.   8. 

tabeller oDer UniDerfaD^iftorien.  iBergen 1783.  %vX. 

Nomenclator hebraicus.   Bergen .1784.   8. 

Commentatio brevis de arte qvadam memorise qvasi mechanica studios^ 
juventuti utilissima.   Bergen 1812.   8. 

gotflog Deblommenbe bet beneficerebe ®obd i 91 or ge. (2^^ra. 1815. 
8.  38 @. 

(£n fort Unberotdning om be fornemfte ^islpemtbler, ^oorDeb man tan i 
bet Sattnfie foranbre faaoel enlelte Drb {om ^ele SReninger.  9ergen 1822. 8. 62 (3. 

3 Äjoben^. »ibenff. ©clff. 6ftifter XZ, 47— 80: »ctragtntngcr oöer 
Sfncttonen i ben circulatre )6et)(cge(fe ; 81—92: Obferoationer ooec 9iegnend SJ^angbe 
i ©crgen. — XII, 159—190: Dm Umuelig^cben, at nogen matl^ematijf ©torrelfe 
fan txere t^irfelig uenbeltg; 247—270: %X bet er umueligt, at SSerben lan Dcere uenbe* 
lig, entcn i ©enfeenbe til Xib etter 9ium. — 3!Rl)©aml. J, 636—656: (in noiere 
Jöeftemmelfe af 2:egncne + og 4- i ^txi\ttxitit til bereS ©et^bnlng og ©rug. — 
Y, 341—356: Dm ^ij|et« anben »berration; 357—371: Dm ©fijgge-«6errattoner. 


Digitized by VjOOQIC 


Arentz gj 

3 Äotfte «ibenf!.-6eU!. ©ftifter, nij ©oml., 7. 607-648: gfotfkg til 
tn alminbeUgere og fortete ttaaht ot forfotte og pttt)t afomiiftjltttnittger — IL 
951—286: ^tiorlebed mött poo fottefte SRoobe lon opl^fe foobottne ^qDotioner, fom 
iibe^olbe f[ere og titonge itbeQettbte &tml\n tiCige. 

3 9«.«.@.6fT. i bet 19 aorl^.11,87— 108: Dtit be ubeftemte olgebrotffe £)»>e- 
tfttumer; 109—180: gforfag Hl en tneb mot^mottff 92iiagtig]^eb ftetttfot Si^eorie ont 
paxaMt Stnier og berei» (EgenlTobec; 181—191: Qetrogtninger oDet ben ffrfte df ftanfi 
Xnthtomier og be bermeb forBnnbne Sbeet om Xib og 9htm. (fin of ^om til @eIflo« 
bet i 1826 inblet)eret Kfl^onbUng ooer ben fierbe of ftontit Kntinomiet — l^ond flbfte 
Kterore «tbejbe — trfbe* itte ot twere Meoen tr^ft). 

I GUbcrts AnnaJm der PhyHk XXIX (1808), S. 184—89: Noch einige Be- 
merktmgcQ tibcr die Winter-Gcwitter. 

3 2:opograf{ff 3ournoI XXV. 166—198: ®oot poo S. 9. 9lobtoittd Oe* 
Hlbninget t ^ond ^oem om bet «ergen|!e ©emmotium [i f. XtihSfft. XXH; jfr. SÄl- 
wm 1800, II, 224 fg. of %i. ©. »einttrfc^]. 

3 9lotionoIbUbet X. 229-286: Ubbrog of en 9etoen!ning ong. betofSo»* 
fwrfteen forfottebe Ubfofl til en fioo om be larbe ©foler. 

3 9lorfIe Silfluer, 4 Korg. (1820), ®. 194—224: Sonler om 9ontofebler9 
Rutlige (jTtebit og @{t(er]^eb. 

3 Sotrioten, 8 ^., 9lo. 19—21: gorflog [til ©tort^inget] ti! tJigtige $lon^ 
ter [sid o: JIcner] for 9lorge« «eL 

Arentz, Hans Michael, Sen af Kjebmand og Stadskaptejn i 
Throndhjem Hans A. (f. 1791, f 1860) og Georgine Margrethe Fre- 
drikke Selmer (f. 1800, f ^^S^)» ^r fodt i Throndhjem 23 Marts 1826 
og blev Student med Haud fra sammes Skole 1845. ^ April 1853 tog 
han medicinsk Embedsexamen, var fra Sommeren samme Aar til 1856 
KommuneUege i Sparbu, Stod og Bejtstaden og derefter privat praktise- 
rende Laege i Stenkjaer, indtil han 22 Marts 1858 udnaevntes til Distrikts- 
kege i Opdal, hvorfra han under 27 Juli 1878 forflyttedes til Ringebu 
Distriktslaegeembede, 

♦ 3 August 1855 Nanna Petra B oisen Nanne stad (f. 12 April 
1825, f 26 Februar 1880), D. af tit. Assessor, Overtoldbetjent Fredrik 
N., som en Tid var Ejer af Stor-Fosen Gods, og Louise Christine 
Holtermann. 

Jfr. Lassen: N. StamUvIer I.  146 fg. : Kiaer: Norges Laeger, S. 9 fg. 

I Norsk Mag. f. Lsgevidsk. 2 R., XIV. 401—415: Meningitis cerebro- 
spinalis som Epidemi i Opdals Laegedistrikt i 1859. 

I Beretning om Sundhedstilstanden [osv.] 1863, S. 152 fg.: Endel Be- 
nuerkninger om Sundhedspleien i Ahnuskolerne. 

I Nord. med. Arkiv II. No. 14, S. 35 fg. er i Uddrag meddelt et af ham i 
medicinsk Selskab (i Kra.) holdt Foredrag. 

Arentz, Hans Nicolai Theodor, Son af nedennaevnte Ingenior- 
major Michael Smith A,, er fodt i Kristiania 16 Decbr.  18 19.   Privat 

6* 


Digitized by VjOOQIC 


84 Arcntz ' 

dimitteret blev han Student med Laud 1838 og tog i Decbr. 1844 juri- 
disk Embedsexamen, ligeledes med Laud. I Juni 1846 blev han ansat 
som Kopist i Indredepartementet, men maatte af Helbredshensyn gaa ud 
af Departementet, h vorpaa han fra Hösten 1 849 i 3 Aar opholdt sig i Ita- 
lien og i Pans. Efter sin Hjemkomst traadte han i 1852 ind som Kopist 
i Indredepartementet, blev i Novbr. 1857 ansat som Revisor ved Tele- 
grafvsesenet og har siden 11 Oktober 1860 vaeret Protokolsekretaer i 
Hejesteret. 

Jfr. Lassen: N. Stamtavler I.  154* 

Han har, efter eget Opgivende, «i de sidste 30 Aar skrevet en Utallighed af 
Opsatser i vore Hovedblade». Fra 4 Novbr. 1864 til nu har han vaeret Kristiania- 
Korrespondent til Nya Dagl. Allehanda. En Tid har han tillige skrevet Korre- 
tpondancer fra Kristiania til Gåteborgs H. och S. Tian , til Dagbladet i Kjebenhavn og 
nu senest til Göteborgsposten. I en Rsekke af Aar sendte han derhos et Par Gange om 
Ugen Breve fra Kristiania til vDrammens Tidende». 

Af hans Bidrag til den norske Hovedstads Bhde kan merkes. 

3 Q^^tiftiattiapoften 1850, 9lo. 622, 68L 648 og 655: Om gflorenti». 

3 SRorgenblabct 5)ccbr. 1852— 3on  1853: D^itegiielfet fra »om. 

3 ^ftenblabet iS66, 9lo. 25 og 26: (Sn Ubflugt tU $ompeit. — 1S6S, 
9lo. 265, 278, 285 og 287: Om (Kenteffut^tur og (Kenremalert. [$oIemiI mob 9rti^ 
ler af (Emil Xibemonb i SDlorgenM. f . 9. iRo. 317 fg. ; fe X.] — Kf 9(ftenblabet ^ 
9. fiben ben Xib ocret faffc a^ebarbejber til nu og bert ffreoet^beU om ^nftforenin- 
gend Ubftillinget, ifsr i tibligere 9(ac — en tort Z:ib leoerebe ^an ogfaa X^eater* 
onmelbelfer — og beU 9ieferater fra ^ojefteret. 

For Kristiania Theater har han oversat: «Damernes Fé», af Scribc og 
I^gouvé, opfert iste Gäng 7 Decbr. 1858; «En Ungdomsdröm», af Scribe og Biévien, 
opf. I Gäng 16 Oktbr. 1859; «Et godt Parti», af E. Augier og E. Foussier, opf. I G. 
36 Jan. 1860; «Den afd^de Fatter», af E. Plouvier og J. Adenis, opf. i G. 24 Maj 
1860; samt «Askepot», af Barriére, opf.  i G. 6 Decbr. 1860. 

Arentz, Hans Severin, Son af ovenfor naevnte Rektor F.C.H. A. 
i dennes tredie iEgteskab, blev fodt i Bergen 29 Juni 1789 og Student 
fra sammes Kathedralskole 1806. I April 181 1 tog han theologisk Em- 
bedsexamen med Udmerkelse, blev det folgende Aar udnaevnt til Adjunkt 
ved Kristianssands Skole, 23 Oktober 1815 til Prest ved Hospitalet og 
Tugthuset i Throndhjem og var desuden 181 6 — 21 konst. Adjunkt ved 
Throndhjems Kathedralskole; i Aarene 1821 — 28 vikarierede han for 
Sognepresten til Domkirken, den ovenfor naevnte Stiftsprovst Jonas An- 
gell, i dennes Svagelighed. 31 Maj 1827 blev han udnaevnt til Sogne- 
prest til Skogn og beskikkedes i 1834 til Provst i Indhereds Provsti. 
Han döde i Skogn 15 Januar 1853. 

♦ 29 Juni 1 81 7 Riborg Johanne Nissen (f. i Kbhvn. 24 Novbr. 
1797» t 13 April 1870), D. af Provst og Sogneprest til Melhus Peder 
Schjelderup N. og Bolette Margrethe Musaeus. 


Digitized by VjOOQIC 


Arcnte 


85 


Jfr. Lassen: N. Stämt. I, 142; Erlandsens Nordenfj. Gejstlighed S. 310—11; 
Parcls'» vDagbogs-Optcgnelser 1815—16», S. 419 fg. og 538; Chra.-posten No. 1591, 
01 14 Febr. 1853 [ang. hans Jordefeerd tilligemed en Gravsang]. 

dE^iiftelig Sleligiondtale, ubtjiftenbe be d^eligionend Xraftegrunbe, l^vor- 
meb oi fnnne beroltge oé teb ben ^Qbiged ®rat).  S^r.fanb 1813.  8. 

Vtogram [fra X^ronb^jcmd ftat^ebralflole t ^ttl.af 9{ef onnattonend ^ubelfeft] 
Vnm. 1817.  4.  V» «rf. 

S)eii troe og rebeltge 9ibe)berd l^erlige Sen Deb Stt)etd 9ften. 
fnrbtfen paa Sanbag SeptuageFtma ben 22be Sannar 1826.  X^iem. 1826. 8. 29 @. 

?tofe«for og Slector 3. (£. ©. Ärentj'* »iogrop^ie [mcb !Bortr«t]* 
tdjft paa bet Ägl. Slorffe »ibenffoberé 6elff(\b« ©efo^ing.  tftjem. 1827. 8. 96 ©. 

Saltg-afgangne $rooft og Sogneproeft $eber 84ie(berup 9{idfend 
Sttnbe.  Ubg. af bet ^I. ^^orffe ^ibenflaberd @elflab.  X^jem. 1828.  8.  82 ®. 

^evreniS JRoft felo i ^rotelfer og tunge 2:ilflilfelier. $r(Ebifea. Xl^ienu 
1883. 8. 15 @. 

Vagten meb <S(ub. Q^onfirmation^^atje for Pelopl^fte (2^onfirmanber. C^ra. 
1^.  8. — 2bet Opiag. ibid. 1842.  8.  VIII. 96 @. — 3bie Opiag. ibid. 1866. 8. 

VIII. 96 e. 

^t Um^nbiged ^oitftanna. Xale, ^olbt til ^nboielfe af Wflab^oug fafte 
@fo(ed nt)e Socale ben 19 Oftober 1843.  X^iem. 1843.  8.  8 8. 

2:r0f tetale, ^olben i Beoanger SHrfe i ttnlebning af SIbebranben paaSePan- 
ger.  t^jem. 1846.  8. 

3 SligÄtibenbe 1816, 9lo. 71: SJKnbebigt ooer «if!op 3. 91. «run (ifr. 
facett 1. c. 538). 

3 ({^riftianta -doften (1851) 9^o. 877: (St c^rifteltgt gformaning^orb fra 
6fogn« SRenig^ebd ©jslefirger [i 9nl. af £)p(06et paa ^eoanger, fe ^Irtiflen daxl 
So^n aihc^elten nbfr. 9L'd ^^Sformantnglorb" finbed ogfaa inbtaget i )6ergenfle 
«Iabe 1851, 92o. 330]. 

Arentz, Hans Severin, Sen af Student og kgl. Fiskeriinspekter 
paa Shetlandsoeme yens Christian A, (f. i Jclse 1763, f i Farsund 
1828) og Anne Elisabeth Urbye, (f. 1775, f 1851), blev fodt i Farsund 
15 November 1806. Han blev Student 1825 og konst, som Adjunkt ved 
Skiens laerde Skole 30 Juli 1829, til h vilket Embede han erholdt Udnaev- 
nelse 10 Juli 1830. I denne Stilling — han var desuden Skolens Kas- 
serer — blev han staaende, lige til han paa Grund af Sygelighed maatte 
sege Afeked fra Begyndeisen af Skoleaaret 1866 (kgl. Res. 25 Juni 
1866). Hån fungerade som Skolens Rektor i Skoleaaret 1851 — 52. 
Af Skiens Formandskab var han Medlem saagodtsom uafbrudt fra For- 
mandskabsinstitutionens Indferelse og naesten ligesaa laenge Kommunens 
Ordforer; da han Vaaren 1867 af Helbredshensyn maatte traede tilbage 
fra. denne Stilling, blev han af Byens Magistrat og Kommunestyrelse tak- 
ket ved en saerlig Skrivelse, trykt bl. a. i Morgenbl. s. A. den 8 April; da 
hans Hdbred senere tillod det, traadte han ätter ind i Kommunestyrelsen 


Digitized by VjOOQIC 


36 Arentz 

og fungerede som dens Ordferer til sin Dod den 13 Febr. 1875. ^^^^ 
modte som Repraesentant for Skien (og Porsgrund)paaStorthingeti 1842, 
i 1858 (som Suppleant, da Repr. Bankbogholder Bottger var afgaaet 
ved Döden) og 1859 — 60. Af Storthinget valgtes han til Bank- 
administrator i Skien, til hvilken Stilling han alt 1839 valgtes som iste 
Suppleant. 

♦ 8 Oktbr. 1838 Margrethe Cathrine Stpckmann (f. i Skien 19 
Novbr. 1806), D. af Kjobmand Christian Paus S. og Rachel Nilsen. 

Jfr. Lassen: N. Stämt. I. 157; Program fra Kristianssands Skole 1852, af 
J. Musseus; nekrologiske Meddelelser i Skiens-Bladene «Varden« og cCorrespooden- 
ten» Februar 1875. 

Om Funktionen Pm, isaer medHensyn til dens numeriske Evaluation. [Chra. 
1850]. 4- 36 S.   [Aftryk af Skiens Skoleprogram for 1850]. 

Arentz, Ludvig Holberg, Sen af Barbersvend, senere Under- 
kirurg ved det oflfentlige Sygehus i Bergen Samuel A,*) (f 1801) og 
Anne Christine Alm (hvis Moder skal have vaeret beslaegtet med Lud- 
vig Holberg), blev fodt 30 August 1796. Efter sine Foraeldres Dod blev 
han opdraget af Regimentsfeltskjaer, senere Brigadelaege Schwindt. Efteråt 
have gjennemgaaet de förste Klasser paa Bergens Latinskole, blev han 
1 81 6 ansat som Kompagnikirurg ved Bergenske Brigade. I Februar 181 8 
tog han derefter Praeliminaerexamen og i Maj 182 1 norsk medicinsk Ex- 
amen, hvorpaa han 13 Juli s. A. udnaevntes  til  Distriktslaege  i  Senjen; 

11 Maj 1826 udnaevntes han til Korpslaege ved Sognskc nationale Jaeger- 
korps, fra hvilket Embede han tog Afsked i Februar 1828, da han an- 
sattes som privat Laege ved Modums Blaafarveverk. Denne Stilling inde- 
havde han til sin Dod (paa Rigshospitalet i Kristiania) 17 Februar 1836. 

♦ 17  Maj  1822  y o hanne  Margrethe Berns torp h  (f. i Bergen 

12 Juni 1797, t i Drammen 16 April 1851), D. af (en danskfodt) Skraed- 
dermester Johan Henrich Just B. og hans iste Hustru Anna Sophia 
Langberg. 

Jfr. Lassen: N. StamUvler L 161 fg.; Ki«r Norges Laeger, S. 10. 

3 (St) t 7. 48—47: $raftifte Sagttagelfer Deb et @t)angerf!a6 og |)aafu(gt 
for tiblig 3:oiningf0bjel, [oocrfot i 9Jlagoj. b. auMftnb. fiiteratur b. gefommten ©cil- 
funbe b. @etfon u. 3uHu« 1826, SRai— 3ttni]. IIL 284-^7: (gn marfclig «t)lb i 
bet oberfte 0ientoag paa et )6am. IV^ 134—41: (Sn bett)be(ig Obtefhttng meb i^aa- 
f0lgenbe ^mputation af begge Saacben. 7. 81B— 819: JDm ©lebebanb fom biobfHI' 
lenbe SWibbel. VII. 9—12: »effribelfe of et oanjTabt *igebatn. IX. 824—38 : Dm 
en i IRobum @ogn fra 1882—83 ^erffenbe 92en)efeler'(i^ibeinie. 


*) Herer if#lge Lassens StamtaTler I. x6z til en yngre bergenslc Slegt, hvis Navn oprindelig har 
vaeret Arentsen, hvilket senere er bleven forandret til Arentz, «fonnentlig for at saette et 
fifiigere Sring* paa det. 


Digitized by VjOOQIC 


Arentz 


87 


Arentz, Mauritz Hiiarius, Son af Kaptejn i Infanteriet Otto 
Schr^der A, (f. 3 April 1793) og Christine Andrea Selmer (f. 3 
Septbr. 1806), er fodt paa Gaarden Indalen i Stadsbygden 14 Maj 1835. 
Han blev Officier i 1854, da han 11 Decbr. udnaevntes til Sekondlojtnant i 
Throndhjemske Brigade, hvor han 3 Marts 1856 udnaevntes til Prcmier- 
lejtnant. Efteråt have underkastet sig Hojskoleexamen i 1858, blev han 
23 Marts 1859 udnaevnt til Sekondlojtnant i Artilleribrigaden, hvor han 
17 Marts 1864 befordredesT til Premierlojtnant og 24 Februar 1872 til 
Kaptejn samt Bestyrer af Hovedarsenalets Laboratorium. Hesten 1867 
opholdt han sig nogle Maaneder med offentligt Stipendium i Udlandet for 
at gjore sig bekjendt med de nyeste Forbedringer i Artilleriet. 

♦ II Januar 1859 med sit Soskendebam Marine Christiane Berg 
(f i Aafjorden 9 Maj 1838), D. af Gaardbruger Thore Peter B. og Jo- 
hanne Cathrine Selmer. 

Jfr. Lassens Norske Stamtavler I, 149; Slaegten Selmer, Kbhvn.  1864, S. 32. 

Veiledning til Undervisningen i Norsk ved Artilleribngadent UnderofH- 
<iersskole.   Chra.  1862.  8.  55 S. — 2 det Oplag.  ibid. 1867.  8.  55 S. 

Bfilebning til UnbtTDidnitrgen i 9lorff oeb Krtitieri^Origabend Ooetfonftabel' 
€toIer,  C^ra. 1870.  8.  82 ®. 

Arentz, Michael Smith, Son af davaerende Kaptejn Hans Sig- 
vard A. (f 1820 som Land- og Sokrigskommissaer, med Oberstlojtnants 
Rang, i Kristianssandske Distrikt) og Marthe Dorothea Bull (f 1827), 
blev fodt i Stavanger 16 Juni 1794. I1810 blev han Officier og, efteråt 
have taget den militaere Hojskoleexamen, blev han i April 181 1 udnaevnt 
til Sekondl0Jtnant ved idet kgl. Ingenior-Korps»; 181 8 blev han Kaptejn 
og 17 Januar 1846 Major i Ingeniorbrigaden ; fra 1832 var han ansat som 
Ingenior ved Akershus. Han var Medlem af Kommissjonen for Konge- 
boligens Opforelse og tog ogsaa ellers virksom Del i flere for Kristiania 
gavnlige Foretagender. Bl. a. skyldes Oprettelsen af Industrimagasinet 
for traengende Fruentimmer hans Forslag (183 1), ligesom Stiftelsen af den 
norske Livrenteforening skyldes hans Initiativ og Henvendelse derom 
(i 1842) til davaerende Statsraad J. H. Vogt. Han blev R. S. O. 1822. 
Han döde af Kolera 5 Septbr. 1853. 

♦ 6 Febr. 18 19 Dorothea Marie Rosenberg (f 12 Oktbr. 1799), 
D. af Kjobmand i Kristiania Nils R. og hans förste Hustru Mariane 
Winther. 

Jfr. Lassen: N. Stamtavler I.  154; J. H. Vogts Optegnclscr S. 366. 

3 %k\\i\(tti Zibifltift IV 214—16: ftort IBeftdtelfe ot»et (£;ercer« og 9Hbe^ 
tufet i (i^trifHania. 

3 SHorgenblabet lBé3, il^o. 886: Om Sonbtxerlet i d^^rifliania og nogte 
bomcb i gforMitbelfe ftaaenbe S^b^^tninger (jfr. )6em(etfninget af 3uliud ^auloto i 
f. %V Sto. 344). — 1H6S, 9(^0. 103: Dm «r«nbemogoaiiiet« D|Mrrttf!fc i C^riftionio. 


Digitized by VjOOQ IC 


g3 Arndtsen 

Arndtsen, Adam Prederik Oluf, er fedt 15 Decbr. 1829 pa& 
Skjaeggesnes paa Alstenoen i Helgeland, hvorFaderen Ole -^. (f 26 Fe- 
bruar 1846 som Foged i Baipble), da var Foged; Moderen hed Vilhel- 
mine Cathrine Castberg (f 28 Juni 1853). Efteråt have gaaet i Laur- 
viks Skole 1843 — 46, blev han efter Faderens Död sat i Malerlsere i 
Kristiania, men opgav dog snart denne Professjon for at fortsaette Stude- 
ringeme og tog, privat dimitteret, Examen artium med Laud 1847. I 
Oktbr. 1854 tog han derefter medicinsk Embedsexamen medHaud. Hele 
Aaret 1851 havde han midlertidig Ansaettelse ved Universitetet som De- 
monstrator i Histiologi og i 1852 vandt han den Skjelderupske Guldme- 
dalje for Bes varelsen af det medicinske Fakultets Prissporgsmaal : * c Om 
Melkeglandlemes Struktur hos Kvinden, deres Fysiologi og pathologiske 
Forandringer». Fra iste August 1854 var han Lserer i Fysik ved 
Krigsskolen og samtidig fra 1854 til Udgangen af 1860 Amanuensis 
ved Universitetets fysiske Kabinet. Fra Septbr. 1856 til Udgangen af 
1867 var han ansat som Universitets-Stipendiat i Fysik. I förste Seme- 
ster 1857 bestyrede han efter Prof. Langbergs Dod Laererposterne i Fysik, 
ved Universitetet og den militaere Höjskole og ligesaa var han efter Prof. 
Christies Dod tilforordnet som Docent i samme Fag ved Universitetet fra. 
Midten af April 1873 ^^ Udgangen af 1874, hvorhos han i Christies Sted 
ogsaa var Medlem af Opsynskommissjonen for Maal og Vegt og af den 
farmaceutiske Examenskommissjon. Ved den militasre Hejskole har han 
vaeret fast ansat som Laerer i Fysik siden Vaaren 1873. Sommeren 1875 
fungerede han nogle Maaneder under indtruflfen Vakance som Direktor 
ved Rigshospitalet, ved hvilket han allerede Hösten 1860 havde faaet 
Ansaettelse som Elektrisor med Forpligtelse til at undervise de studerende 
i Elektrotherapi. Siden 25 August 1875 ^^ ^^^ "^^^ ^8^* Konstitution 
vaeret Direktor for Justervaesenet. Han har oftere foretaget videnskabelige 
Rejser til Udlandet, tildels med offentlig Understottelse ; saaledes opholdt 
han sig fra Sommeren 1857 til Hösten 1858 i Gottingen og Paris for 
at studere Fysik; i 1861 og i 1868 besogte han Tyskland, 0sterrige og 
Frankrige for at studere Elektrotherapi og for at gjore sig bekjendt med 
de nyere medico-pneumatiske Anstalter. Sommeren 1860 anstillede han. 
magnetiske lagttagelser längs Norges Kyst. Han er Medlem af Viden- 
skabsselskabet i Kristiania (18 Marts 1859) og Ridder af -^reslegionen 
(1878), ligesom han ved Verdensudstillingen i Paris 1878 tildeltes Guld- 
medaljen for den ved ham udstillede Samling af metriske Redskar 
ber m. m. 

♦ 24 Juni 1855 Thora Clausen (f 27 Decbr. 1828), D. af Told- 
betjent, tidligere Grosserer i Kristiania Lars C. og Lovise Thrane. 

Jfr. Ki«r: Norges Lseger, S. lo— 12 og 480. 


Digitized by VjOOQIC 


Arndtsen gg^ 

Vnmoetfitinger og ZillctQ til ^WtHlUxH ^tunbrif) ber $^t)fil unl^ 
Stoorologle". Zi( 93ntg for be ©tuberenbe ubg. Q^ennemfeeoe af Sector Q^^r^ 
Songberg.  SReb 97 lit^. gfig.  d^ra. 1849.  8.  187 @. 

94i)fi( til 9rtt0 Deb Sorger- og dtealffoler. (Efter ^9»lQerd ^W^^r 
Jilatnxtai ^oq" etc. Bearbeibet. VUh 165 i Xe^ten inbtn^fte Srsfnit. d^^ra. 1853. 
8.  VI.  165 6.  («nm. of ^. d^ri^e i 9iorff »biftrift VII, 348-360). 

ftortfattet Scerebog i ^^^fil for Sorger" og 9iea(|IoIer. 2bet fulbflanbtg 
omatb. Oplaq [af foregaaenbe Oog]. ai^eb 173 tilbeM n^e grigurer. d^ra. 1863. 8. 
8 m. 181 e. 

Haandbog i Chirurgien af Robert Druitt. Overs. fra Engelsk. Med 20 i 
Texten indtrykte Traesnit.   Chra. [1854— ]i856.   8.   VIII.   649 S. 

Physikalske Meddelciser. Efter Foranstaltning af det akad. CoU. udg. af, 
Dr. Chr. Hansteen. (Univ.-Progr. for 2det Semester 1858). Chra. 1 858, 4. 4 Bl. 75 S. 
og 4 lith. Pl. [Heri er af A. : S. 23 — 63 : Magnetiske Undersegelser, anstillede med 
W. WebcTs Diamagnetometer ; S. 67—75: Nikkeleni LedningsmodBtand].' 

Elektrotherapi, kort og praktisk fremstillet. M. I Traesnit og 8 lith. Blade. 
Chra, 1872.   8.   VIII.   97 S. 

•Elleve Forclaesninger över medicinsk Varmelaere, omfattende en ele- 
mentaer Fremstilling af den mckaniske Varmetheori med Anvendelse paa Physiologi og 
Pttholoj^i, Med 23 Figurer i Texten. Chra. 1875. 8. VII. 112 S. (Anm. af 
Dr. E. Bull. i N. Mag. f. Lsegevid., 3 R. V. 710, samt i Morgenbl. og flere af vore 
Dagblade). 

Som Justerdirekter har han udgivet og, med Undtagelse af de Tillaeg til Aars- 
brretningeme, for hvilke der udtrykkelig er angivet anden Forfatter, affattet folgende 
Skrifter: 

Den no rske Justerbestyrelses förste Aarsberetning. Med6Tilla^ [af 
Dr. O. J. Broch, S. Wleugel og C. Feamley] og i lith. Figur. Afgiven den i Nov. 
1877. Kra. 1877. 8. VII. 127 S. (+ Tillaeg). — Anden Aarsberetning. M. 
4 Tillaeg [deribl. af P.* Waage]. Afg. den 28 Decbr. 1878. Kra. 1878. 8. VII. 
84 S. [+ Tillaeg]. — Tredie Aarsberetning. M. 3 Tillaeg [deribl. af Dr. O. J. 
Broch]. Afg. den 30 Jan. 1880. Kra. 1880. 8. 2 Bl. 96 S. [+ Tillaeg]. — Fjerde 
Aarsberetning. M. 2 Tillaeg [deribl. af Dr. O. J. Broch]. Afg. den 31 Jan. 1881. 
Kra, 1881.   8.   2 Bl. 98 S. [+ TUlaeg]. 

Om Alkoholometret med Regler og Tabeller for dets praktiske Brug til Be- 
itemmelse af Alkoholmaengden i Braendevin m. m. Med 3 Figurer. Kra. 1876. 8. 
2 Bl. 70 S, [Dette Skrift er en noget foreget Udgave af det i 1862 ved Indredeparte- 
mentets Foranstaltning udgivnc Skrift:  «Om Braendevinspro veren* etc] 

Beskrivelse af metriske Maal- og Vxgtredskaber med Atlas, indehol- 
dcnde 18 liih Bbde.   Kra. 1876.   8.   3 Bl. 56 S. 

Instrux for Justerkamre og Justerere. Udfaerdiget af Justerbestyrelsen. 
Kia. 1877. 8. 56 S. 

Förste Tillaeg til Reglemcnt for Justervaesenet af 22 Januar 1876. 
i.l.&a. [dat Kra. 16 Jan. 1878]. 8. 7 S. m. 2 lith. Pl. — Andet Tillseg [dat. Kra. 
I Marte 1878]. 8. 7 S. — Tredie Tillaeg [dat. Kra. 15 Oktbr. 1878]. 8. I2 S. — 
Fjerde Tillarg [dat. Kra. 15 Novbr. 1879]. 8. 7 S. m. i lith. Tab. [Alle uden 
»erskUt Titelblad]. 


Digitized by VjOOQIC 


QO Aradtsen — Amcberg 

Instruz No. i for Politiets Embedsmaend og Betjente i Anledning af 
det dem paahvilende offentlige Efter^yn af Maal og Vaegt. Approberet ved kgk Res* 
af 29 Maj 1879. Kra. 1879. 8. 46 S. — Instrux No. 2 osv, Approb. ved kgl. 
Res. af 13 Novbr. 1880.   Kra. 1881. 8. 17 S. 

I Norsk Mag. f. Laegevidsk., 2 R.. foniden mindre Uddrag af fremmede 
Skrifter, i Bd. T. 316 — 28: Om en ny Planteform i Favus [med Fig., tegnet efter 
Naturen, lith. af Förf.]; VII, 152— 161 : Om 0ienspejl, m. lith. Fig.; AT/, 753— 
83, 825—58, 941—58; XIX^ 824—41, 993—1019; og XXy 219—235; Optegnelier 
vedkommende Elektrotherapien ; XXIII, 185 — 205, 433— 41 : Rejseberetning [i Uddrag 
mcddelt i Nord. med. Arkiv II, No. 6]; S. 340 fg. og XXIV, 261 fg.: Elektrotherapi 
[i Uddrag i N. med. Arkiv II. No. 7 og IH. No. 5]. — 3 R. /. liZ—2y. Elek- 
trotherapi. 

' I  Nordisk  med.  Arkiv I. No. 12:   Beretning fra hans elektrotherapeutiske 

Anstalt for 1867. 

I Chra Videnskabs-Selskabs Forhan dlinger 1862, S. 15—25: lagt- 
tagelser över den magiietiske Krafts Retning og Styrke paa en Rejse längs Norges Ky- 
ster fra Kristianssand til Varangerf jorden. [Ledsagat med Bemxrkninger af Chr. 
Hansteen] . 

I Polyteknisk Tidsskr. A77 (1865) 159—165: Beardslees magneto-elektriske 
Apparat til Antaending af Miner og Telegrafering i Felten. — XIII. 8— ii: Moniers 
Gasbraender og Luther Youngs Trykregulator. 

I Annales de Chimie, LIV (1858), S. 403 — 421 : Note sur la polarisation circu- 
laire de la lumiére dans divers liquides. [Ogsaa trykt i Poggendorfs Annalen CV, 
312 — 17 og i Comptes rendus (Paris) XLVII, 738 — 40]; S. 440—43: Mémoire sur la 
résistance électrique des métaux ä diverses températures. [Ogsaa trykt i Poggendorfs 
Annalen CIV, 1—57 og CV. 148—55]. — LVI (1859), S. 246 — 49: Expériences 
roagnétiqaes. 

I Poggendorfs Annalen CIV (1858), S. 587—611 og CV, S. 148 fg.: Magne- 
tische Untersuchungen, ang&stellt mit dem Diamagnetometer des Herm Prof. Weber. 

^Qit ^ar beltogeti ben norfte ©cotbejbelfc of S^aturenS ©og of %x. ©cl^ocb- 
let (e^ro. 1851, 2 D^l. 1859, 3 Dpi. 1867), ibet %\\n\\Ui „?^»jftfen* i bette »ett 
er 0Det|at og bearbejbet af iSt. 

3 i«orff gfolfefalenber 1858, ©. 48-62: Om »jet (m. 13 Xrafnit). — 
1865, ®. 13—27: Dm fi^ben og 0tet (m. 7 Xroefn.) 

3 ©liUing-aRagaaiii 1866, !Ro. 9—16: S)en eleftriffe %tU^XQ!p\l^t, meb 
f))eciett ^enf^n til ben nocfPe @tat9telegra)>^, meb mange grigurev. 

3 (Sn XQlDt Sfoteloedninger, 3bie SiOcegdHte tt( ^gfoIIeDennen'' XI (1862), 
@. 146—66: eielttiffe 2:eIegrofcr. 

Arneberg, Martin Rudolph, Son af Piovst og Sogneprest til Vanse 
Ulrik Frederik Christian A*) (f 2 Juli 1835) og Anne Margrethe 
Willumsen er fodt i Vanse 10 Maj 1834; blev 1854 Officier og ansat 
som Sekondlojtnant i Bergenske Brigade, blev 1857 forsat til 2 den Akers- 
husske Brigade, hvor han blev Premierlojtnant 22  Decbr. 1860, Kaptejn 


*)  Forfatter af adskiUi^ Digto; se C. Flood: Listerbmdet, a Udg., S. 179— 181. 


Digitized by VjOOQIC 


Arnebcrg — Amesen q I 

og Kvartermester ved norske Jaegerkorps 9 Marts 1867 og 8 Septbr. 
1869 Chef for 2det Linjekompagni af Valders Bataljon. Var i flere Aar 
Laerer ved Qvams Latin- og Realskole i Kristiania og er siden 1875 
Laerer i Matiiematik ved den tekniske Skole i Kristiania. Vandt 1861 
det militsere Tidsskrifts Solvmedalje for Besvarelsen af nedennaevnte Pris- 
opgave om Skydeselskaber. Siden 1878 har han vaeret Medlem af det 
militaere Tidsskrifts Tilsynskomite.   R. W. O. (1869). 

♦ 2 Novbr. 1857 Christine Z>aÄ/ (f i Oppegaard, Naesodden, 8 Juli 
1837), D. af Gaardbruger Michael D. og Laurentze Hansen. 

i Jfr. Lassens Norske Stamtavler I.  187. 

Om 9%tflen og ben9 9rug. ^n lortfattet IBeilebmng nsrmeft Beftemt for 
6t^ttelQgened ä^eMemmer. d^i^ra. 1862. 8. 53 €. ä^eb 6 Xroefnit i Sekten. (9nm. 
df G. i 3IL Ktj6eb«M. 1862, iRo. 15; i X^j. «br. f. «. 9^0. 101). 

Aritmetik, naennest til Brug i Middelskolen. Kra. 1875. S- 3 ^1» '34 ^• 
I Militaert Tidsskrift 3 R. VI. 112— 125: Efter hvilken Plan bor man i 
Norge S0ge Skydeselskaber oprettede, saaledes at dissc i störst mulig Grad kunne bi- 
drage til at udbrede gode Vaaben og Militaeraand blandt Befolkningen? (Prisbelonnet 
Afhandling). — XLII. 393 — 409 : Nogle Bemaerkninger med Hensyn til Infanteriets 
Skiveskydning og hvad dermed staar i Förbindelse. 

Han har desuden skrevet adskillige anonyme Artikler dels i cMil. Tidsskr.» 
dels i Dagbladene, ligesom mange Lejligheds&ange — de fleste, som i de sidste 
20 Aar er fremkommet i det militaere Samfund — skyldes ham. 

Arnesen, Carl Julius, Son af Departementsbud Iver A, og 
Hustru Anne Christiansdatter, er fodt i Kristiania 24januar 1847, blev 
Student med Laud fra Nissens Skole 1865 og tog i Juni 1870 theologisk 
Embedsexaraen med Laud. 1872 udnaevntes han til personel Kapellan 
til Balestrand, blev 14 Marts 1874 Sogneprest til Bindalen og 6 Juni 1878 
res. Kapellan til Horten. 

♦ Elise Sverdrupy D. af nedennaevnte Sogneprest H. U. Sverdrup. 

3:crtunian« 2rorfoor«)frift for be Äriftnc mob ©ebningctnc. Ooerfnt 
Imcb en (Bftcrffrift af Oofrf.] ©ftra. 1880. 8. 139 @. (O0I00 ^^^ Xttlen: «ibne8- 
fcijrb of iKrfefcbrene.  II.) 

3 Sut^erff Ätrfettbenbe, S^iij »alfc, Yl (1872.1.) 6. 873-81: dt^or 
Benuerfntnger i ^nteDmng af Dr. ^ornd Opfatd [i 9lo. 17] om fatft Opfatning af 
8oö«m — YIJ. 182—186: gfrembcleö om fiooen« ©c^anbUng t 8forf latingen [mob 
Dr. ^orn i f. »b. iRo. 4], 

3 9li) fiut^erff Älrfetibenbc II. (©ergeri 1878), @. 60—66: (gt 95ar OrD 
tm Sogmanbåöirlfom^eb; @. 161—58, 161—69 og 177—86: %\\ti om Sagmanbd- 
ktdfom^eben (jfr. 9ieb.iS polemifle ^rtiUer i {. 9b., l^borom ^enbifed til diegiftret). 

Arnesen, Hakon Arne Christian, Son af Foged Haagen A, 
og Elen f. B jer k,  er  fodt i  Kvams Annex til Frön  29 Maj  1834 og 


Digitized by VjOOQIC 


02 Arnescn 

blev Stndent med Laud fra Drammens Skole 1852. I Juni 1861 tog han 
theologisk Embedsexamen med Laud, virkede derefter en Tid i den indre 
Missjons Tjeneste i Kristiania, udnaevntes 1864 til personel Kapellan i 
Opclal, blev 1868 Stiftskapellan i Throndhjems Stift, 24 Septbr. 1872 
Sogneprest til Hevne og 16 Juni 1877 til Sondeled. Han assisterede ved 
Kongeparrets Kröning 1873 formedelst sin ypperlige Faerdighed i at messe. 
* 15 Maj 1866 Agnes  Wilhelmine Bordoe. 

Om ben nutsrenbe Orbning of 92td0r dnbremidftondforentttQ. 
9{og(e Orb.  mux 1880.  8.  20 @. 

3 )Bibnei9bi)rb fro ben norfie Smitte, ubg. af (S. Sr. Scf^off, [Ifte @aml.} , 
(Äro. 1880), ®. 495—503: ^tabtfen l^aa 17be ©enbog efter ^refolbig^eb. 

Arnesen, Kristian Arnt, Son af Kirkesanger Johannes A, og 
Hustru Mari KristensdatieVy er fedt i 0jer i Gudbrandsdalen 1 2 August 
1846, blev 1867 Student med Laud fra Lillehammers Skole og i Juni 
1872 theologisk Kandidat med Haud. 1873 blev han udnaevnt til pers. 
Kapellan til Röken, 1875 konst, som Kaldskapellan i ostre Åker og 15 
Juni 1878 udnaevnt til res. Kapellan til vestre Toten. 

Itotdog oDer Sittel^ammer Isrbe og 9iea(fIoTe0 IBiBHot^el.  $.1—2. 
fiiHe^ommer 1867—68.  8.  79, 49 @. — ^iEorgSfotalog.  ibid. 1873.  8.  24 @. 
Lillehammer Skoles Dimittendcr 1856—74.   Kra. 1877.   8.   7 S. 

»fffebdptiebtYen i £)ftre ^lerd ^rfe 6te Senbag efter ^refolbig^eb 1878. 
iXxx^i fom SKtnbeblab for «enner i ^fer).  Ära. [1878].  8.  8 @. 
97lont.Ia, ^uguftind SRober.  Sille^ammer 1879.  8.  15 @. 

Arnesen, Martin (Seppingbel), Son af Gaardejer Arne Oisen i 
Hof (f. 1799, t 28 Oktober 1841) og Olia Bentsdatter Aames (f. 1800, 
f 24 Januar 1876), erfodt paa Gaarden Seppingbol i Hof(Sol0r) 12 Oktbr. 
1829 og blev, privat dimitteret, Student med Haud 1852 ; i 1854 tog han Anden- 
examen, var senere (1856) et AarHuslaerer og blev i Juni 1859 filologisk 
Kandidat med Haud, fik derefter om Hösten Ansaettelse som Timelaerer ved 
Fredrikshalds Latinskole, hvor han i Septbr. 1866 udnaevntes til Adjunkt. 
For et Par Aar siden oprettede han en Boghandel paa Fredrikshald for 
antikvarisk Literatur og Sortiment, hvilken Forretning han solgte i 1880. 
Han har derhos vaeret Bibliothekar ved Fredrikshalds offentlige Bibliothek, 
som han har vaeret med at stifte, ligesom han har bragt Fredrikshalds 
tidligere i kaotisk Uorden henliggende Stadsarkiv i bedste Orden og Skik. 
Han har foretaget videnskabélige Rejser i England, Danmark og Tysk- 
land, deltog 1874 i den arkaeolögiske Kongres i Stockholm og har gjen- 
tagne Gange haft offentlig Understottelse til antikvariske Rejser og Under- 
sogelser af Helleristninger i Smaalenene og i 0vre Thelemarken. 

♦ 30 Oktbr. 1860 Lager tha Nilsine Rolsdorph (f. 7 Febr. 1837, 
t 8 August 1873), ^' ^^ Lensmand i Grue og Brandvold Arne R., Ejer 


Digitized by VjOOQIC 


Arnesen 


93 


af Kongshaug,  Hveberg,  Kvaeraer  og  Tollerud  i  Grue, og Oline Fre- 
drikke Gran. 

Jfr, «Kongshaug-i€tten» af A. E. Eriksen, S.  i6. 

92oTf( 9o0«Sforte0ttcIfe 1848—1855. 9Reb 9ln^ang, inbc^olbenbe : 
I. dnbbt^belfedfhrifter. II. UniDerfitftdprogcanimfr. {SvippUmtnt til SI^. 9h<jen< IBog- 
fortegnelfe 1814—1847). (S^ra 1855. 8. II. 69 @. (9(nm. af ^. SBittter ^ielm i 
tftenbl. 1855, 9to. 249, ^boma K. ftmrte i 9lo. 255 og ^. gat) ^ilfbar i ^o. 258; 
t 311. 9h)teb«M. 1855, 9^0. 42 of 9- botten ^anfen ; i 9e«^olbtö Knaetger f. 9ibIio« 
gcap^ 1856, e. ^88). 

De advcrbiale Afledainger paa -ledes i de nordiske Sprog og Dialekter. 
En etjmologisk Unders^else. (Fr.hald 1864). 8. 27 S. [Aftryk, uden särskilt 
Titelblad, af Fr.halds Skoles Program 1864. Anm. i Smaal. AmUt. 1864, No. 95 (af 
C. D. U. Foltniar); i Fr.halds Tilsk. s. A. No. 49 (af A, M. Glttckitad); i 111. Ny- 
hedsblad s. A. No. 26 af P. B. Hansen]. 

Etymologisk Undersegelse om norske Stedsnavne (paa -lo, -vin, 
-woig). FrJiald 1865. 8. 62 S* (Saertryk af Fr.halds Skoles Program s. A. Anm. i 
Förbindelse med foregaaende Skrift i Aftenbl. 1865, No. 194 [af G. A. Krohg ?] og i 
A/fimå/. s. A.) 

Minder om hedensk Gudsdyrkelse i vore Stedsnavne. Fr.hald 
1866. 8. (Saertryk af Fr.halds Skoles Program s. A. Jfr. Kuhns Zeittchrift XXII 
(1874), 89 — 94, og Liebleins Tidsskrift »Norden» II,  135 fg.) 

Om Roden sru i vore Stedtnavne. Fr.hald 1867. 8. (Saertryk af Fr.halds 
Skoles Program s. A. Anm. i Fr.halds Tilsk. 1867, No. 51, med Svar fraA. i No. 53 
og Tikvar fra Red. i s. No.) 

Alfabetisk Fortegnelse över mserkelige Steders Navne, som före- 
komme i Prof. L. K. Daa's historiske Laereboger, med Angivelse af deres geografiske 
Beliggenhed.   Kra. 1868.   8.   2 Bl. 24 S. 

ODltiditinger til 6(^iUerg SBil^elm ZeU.  ftva. 1871.  8.  48.®. 

Snörte ©tuvlagfond ^aralb ^aarfagerd 6aga. Obetfat Ubg. 
\m Se^gtbe og XUtegl^efte H( gald gtterg Ugeftcift ^VornennS »lab". £Ta. 1872. 
8.  31 6. 

Biografiske Efterretninger om de 830 Elever, der har gaaet 
paa Fredrikshalds Latin- og Realskole i 50 Aar fra dens Begyndelse 1823 
tfl 1872.   (Saertryk af Skoleprogranunet for 1874).   Fr.hald 1874.  8.  2 Bl. 107 S. 

Stamtavler över Familien Breder og de med den beslaegtede Familier 
Preus og Arctander med alle disse Familiers Sidelinier. Paa Foranledning af Grosserer 
Jargen Breder samlet af M. Arnesen og Ivar H. Breder. Kra. 1876. 8. 2 Bl. S. I — 124, 
I— IV, 125—184; I—VIII, 185—220 foraden Tabeller. 

KS Te- 1) ig t, beftaaenbe af abfhQige Qetanlninger, ^eltefange og fi^fonfhtin- 
ges, i ^tnlft Sorig aQernaabigfte Kroe^^errig og ilongig l^onniitg gfriberic^ ben fierbtg 
•f ttttb forlente ftor«; og merfelige @egert)inbmgev, i 6(erbe(ig ^cb ben ftbfte er^olbet 
iStotge %ax 1718 ben 11 December [etc. etc] af Sorgen ®orteru<). gft.^alb 
1876.  8.  119.  VI 8.  (@cettt))t of Sfr.]^H)g ®IoIeg program 1876). 

Herregaarde i Smaalenenes Amt. Fors0g til en historisk Beskrivelse. 
(Sntryk af cSmaal. Amut.»)  Fr.hald 1877.  8.   34 S. 


Digitized by VjOOQIC 


94 Arnescn 

Haldensia. »ibrag til g t ebtif «^alD« ©iftorte, famlebe. l|le 
[§ibHI enefte] ^efte. gr.^olb 1878. 8. IV. 96 6. [5)en fterftelDel of »ogeu iat 
oprinbelid tstet trpit i ^@maal. f[mti9t/'] 

Stamtavlc över Slaegtcn Henne.   Fr hald 1879,   8.   12 S. 

Stamtavle över den yngre Fredrikshaldske SlaegtStang. Fr.hald 
(Sarpsborg) 1879. 8. 55 S. med i Tabel. [Udarbeidet af A. i Förening med 
N. A. Stäng]. 

Oberft ^ani»f^oIbi0rnfettiS (ffterlommere. (^ftrtjtaf ^SmaaLKmtft.") 
grt.^olb 1880.  8.  7 6. 

I Indbydelses skrift fr a Fredrikshalds Skole 1864: De adverbiale 
Afledninger paa -ledts (se ovf.) ; 1865^ S. 3 — 63: Etymologisk Undersogelse om 
norske Stedsnavne (se ovf.); 1866, S. 27 — 65: Minder om hedensk Gudsdyrkelse i 
vore Stedsnavne (se ovf,); 1867: Roden sru i vore Stedsnavne (se ovfr.) ; 1871 : 
Gravskrifter fra Kirkekjelderen paa Fredrikshald. (Ogsaa saerskilt aftrykt. 8. IV. 
19 S.); 1874: Biograiiske Efterretninger [etc] (se ovf); 187^: iEre-Digt [etc] 
af Jörgen Sorterup (se ovf.) 

I Nordisk Univ. Tidsskrift I. H. 3, S. 73—87: Statistisk Udsigt orcr 
den norske Literatur 1847 — 1855. (Övers, i Magazin f. d. Lit. d. Auslands og i Bor- 
senblatt f. d. d. Buchhandel s. A.; jfr. sidstnaevnte Blad 1857, S. 504). 

I Chra. Vid, Selsk. Forhand 1. 1873, S. 455 fg. har O. Rygh indfert en 
af A, meddelt Ovcrsigt över »Helleristninger i Norge». (Ogsaa saerskilt aftrykt med et 
Kart. Denne Oversigt fremkaldte et Angreb af P. M. Saegaard i Aftenbl. 1874, 
No. 259, hvorpaa A. gav Svar i No. 275 og Seegaard Tilsvar i No. 288 samt Rygh i 
No. 301 ; jfr. en ny Artikel af Socgaard i Dagbladet 1876, No. 230 og en Intervcnients 
Indlaeg i s. Bl. No. 243 naevnte Aar). 

I Kuhns Zeitschrift f. vergl. Sprachforschung, XXII. (1874). 
S. 89—92: Norwegische ortsnamen, die von spielen im alterthum zeugen; S. 93 — 94: 
Namen auf -btm im friesischen und nordgerman ischen. 

I Personalhistorisk Tidsskrift, udg. af Samfundet for dansk-norsk Gene- 
alogi og Personalhistorie, — hvilket han var med at slifte og af hvis norske Bestyrelse 
A. er Medlem — Bd II, S. 175—78: Uddrag af Lig-Laugs Protokollen paa Fredriks- 
hald; S.  178 fg.: Meddelelser om Slaegten Fog. 

3 S^otben, ubg. of 3. fiieblein, II. 112—119: Tun ^mooift t oore 
©tcbénoone. 

SSilorf! gfolfcblob ffrco ^an forffjeHige, bcfö anonijme, bett meb M. A. 
mcrfcbc, «tttlfer, tfar af ct^mologtff Snb^olb. »lanbt bi«fe merfed i «arg. 1867, 
9^0. 23: (Sjfidbal og ^annabauben; 18 68, 92o. 31, 34, 42 o. fl.: "idx^ni 9{a»ne 
i !Rorge; 1 8 69, !Ro. 37, 89 og 40: Om D8I0 ^ercb« ©ebtjggelfe; 1871, «Ro. 188, 
196 0. fl. : Ätrfclige »cncBtncIfer. 

3 ^Iftrtftianta-^often 1859, 9lo. 62: Ogfoa en norft ®rammati! (fe. af 
». Äoggcn); 92o. 253: »nmelbelfe of „iRorff ®rammolif of ®. SB. SKit^oelfen'', 
(^oot^aa ?K. foarte t 920. 270 og 291, meb ®ienfoar fra «. i ^io.aSOfg. og 5:i!fDar 
fra 9W. i 9^0. 300). 

3 SWorgenblabet 1855, 9^0.1: «nmelbelfc of 6ar( Sd^mibtö „3)en munbt- 
rige Sloöigatton" (^öor^aa 6öar fra ®. t 9lo. 6). — 187é, ^io. 113 A: »nmelbelfe 
af «S)en rebe »og". — 1881, 9lo. 142 A «nmelbelfe af Dberfl 91. Xibemanbg Op- 
tcgnelfer. 


Digitized by VjOOQIC 


Amesen — Amtzen 95 

3 Hf len bl ab et 1865, ^0. 87: Om Orbet „fdapi^tau9'' ; 9to. 96: gftemmebe 
fortwnffebe Orb i bort ©ftog; iRo. 280: fRaftah, ben fibfre @tatton ))Qa ben norffe 
Sembone til Sberige nax SRagnor (jfr. IBent. i aRorgbl. 1865, 9^0. 807 og 884). — 
1866, 9h). 48: nVUL^nex" og „fRafttn**, to 6teb«nabne, eh^mologift forflarebe (ifr. 
Qen. i 9h>. 61). — 1871, 9lo. 248 : Om 4>e0eriftmnger i 9[lminbelig^eb og be fmaa- 
lenffe i @cerbeCe«^b. 

3Drammen9 9Iab 1878, 9lo. 181: 0))rinbe(fen og Bet^bningen of 9hitmet 
IDrttstmen. 

3 6maalenene9 SCmtdtibenbe ^ar f^an ffreoet en Slffngbe ftrtitler, bel9 
of ^otifl, beliS of eti^mplogifl og f))rogItgt gnb^olb. Cn ^el of fyin^ 16ibrag til 
bette 9Iab ^or txeret unbettegnet meb ${eubonDmet Aqvilinus, foalebei^ i 9[arg. 1868, 
9to. 152, en Slsffe ettjmologtfte gfo^^oringer ober gf^^^ii^ntebotb og i 9[arg. 1864 en 
Stolle 9Tti!let ang. (SaarbiSnabne omlring ffrebrifd^alb. 

Han har leveret en Dialekt-Ordliste fra Solar til I. Aasens Ordbog; se delte 
Verks anden Udgave, S. XIV. 

Arntzen, Bredo Christian BJernslcov, Sen af nedennaevnte 
Stiflamtmand i Kristiania Karelius A, A., er fodt i Throndhjem 12 Juli 
1841. Yaaren 1860 kom han ind paa den polytekniske Skole i Hanno- 
ver, hvorfra han blev udexamineret 1864; s. A. bis v han ansat som 
Laerer ved og Medlem af Direktionen for Kunst- og Tegneskolen i Kri- 
stiania; 1868 oprettede han i Förening med Apotheker Sissener (den senere 
nedlagte) € Rosenborg Mineral vand-Fabrik» ved Kristiania. Omkring 1870 
rejste han tilbage til Hannover, hvor han fik en Anssettelse ved den 
preussiske Jembanedirektions tekniske Bureau og hvor han i de sidste 
Aar har vaeret Ingenior ved Vandvaerket. 

♦ 24 April 1867 Auguste Marie Wenzel (f. i Hannover i Oktbr. 
1843), ^^- 2.f Hofpianist Edouard W. og Cathrine Mtiller. 

Jfir. Lassens N. Stamtavler, I. 265. 

Perspektivlsere, kortfattet fremstillet. Med V Plancher. Gjennemseet af 
d'Hrr. Landskabsmaler Eckersbcrg og Arkitekt Nordan.   Chra.  1870.   8.  IV. 69 S. 

I Poly teknisk Tidsskrift XVIII (1871), S. 161—65: Chaussébro ved stå- 
tenen Herzberg" på Syd-Harz-Banen.   (M. 2 Fl.) 

Arntzen, Carl, Son af davaerende Student, senere efterhaanden 
Sagferer, Advokat, Magistratspraesident, Hojesteretsassessor, Skovejer og 
Lastehandler, tilsidst Statsraad Andreas Amtzcn (f. 1777, f 1837, Stor- 
thingsrepraesentant fra Kristiania 181 4, 1818, 1821 og 1822) og dennes 
forste Hustru Marie Margrethe Knudsen fra Kjobenhavn (sep. 1808, 
t 1863), blev fodt i Kjobenhavn i Oktober 180T. Ved Foraeldrenes 
Separation fulgte han i Maj 1809 med sin Moder og sine Soskende til 
Kjebenhavn, hvor han blev opdragen. Der tog han ogsaa Examen artium 
1819 og Andenexamen 1820. I sidstnaevnte Aar vendte han tilbage til 
Norge og underkastede sig, efteråt vaere immatrikuleret ved vört Univer- 


Digitized by VjOOQIC 


96 


Arntzen 


sitet i 1 82 1, i Juni 1824 juridisk Embedsexamen med Laud. Ved kgl. 
Res. af 4 Februar 1826 blev han konstitueret som Docent i Lovkyndig- 
hed ved Universitetet. (Kollegiet havde indstillet ham til Ansaettelse som 
ny tredie Lektor, men Regjeringen fandt, at han som ten meget ung 
Mand» c ej hidtil havde haft nogen s^erdeles Anledning til at laegge for 
Dagen, at han er i Besiddelse af en saa omfattende Theori af sin Viden- 
skab», at han allerede da skulde faa kongelig Udnaevnelse til Universitets- 
laerer). Universitetet, hvor A. isaer laeste över Tingsret 6g Lovfortolkning, 
forlod han imidlertid allerede det folgende Aar, da han den 7 Decbr. 
udnaevntes til Prokurator ved Overretteme. 29 Novbr. 1830 blev han 
oidnaevnt til Hojesteretsadvokat, men maatte paa Grund af en hurtig til- 
tagende Dovhed förlade denne Stilling, ogblev 26 April 1832 Expeditions- 
sekretser i Revisjonsdepartementet. Fra 1837 til 1843, da Kommissjonen 
ophaevedes ved kgl. Res. af 17 August, var han Medlem af Lovkommis- 
sjonen, men vendte derefter tilbage til sin Stilling i Departementet ; 26 Juli 
1844 udnaevntes han til Justitiarius i Kristiania Stiftsoverret, hvilket Em- 
bede han dog f0rst tiltraadte i Juni 1845, idet han i Mellemtiden fik 
Tilladelse til at fuldfore et Lovudkast ang. Vaemepligten og Sessjonsvaese- 
net, hvilket han allerede havde paabegyndt som Medlem af Lovkommis* 
sjonen i Henhold til kgl. Res. af 17 August 1843. Efteråt Stiftsover- 
retten var bleven omdannet ved Lovene af 16 Juli 1845 og 4 Juni 1866, 
var han Justitiarius i Rettens iste Afdeling, indtil han efter Ans0gning 
^rholdt Afsked 29 Juni 1876. Han döde i Kristiania 2 April 1877. 
Amtzens juridiske Indsigt blev ofte benyttet ved Förberedelsen af större 
Lovarbejder. Saaledes blev han ved Storthingsbeslutning af 27 Aug. 1827 
valgt til Suppleant for Lektor C. W. Hielm som Medlem af Lovkomiteen 
for at udarbejde en almindelig Civillovbog (jfr. Storth. Efterr. 1814 — ^33, 
II, 670, Noten). Han var Medlem (bl. a. med J. H. Rye, N. A. Sem 
og N. A. Thrap) af den ved kgl. Res. af 30 Oktbr. 1833 nedsatte Kom- 
missjon til Udarbejdelse af Love ang. Kommunal vaesenet; det er saerlig 
A., man i denne Egenskab skylder den ved Formandskabsloven af 14 Ja- 
nuar 1837 tilvejebragte Ordning af By- og Heredskommunemes Styrelse 
ved et Formandskab og et Repraesentantskab, medens Rye har ^ren og 
Fortjenesten ^f Indretm'ngen med Amtsformandskabeme ' som reprsesen- 
tative Myndighedsorganer for hele Amtet. Fremdeles har Arntzen del- 
taget i Forhandlingeme om det oprindelig af Rye udarbejdede Udkast til 
militaer Straflfelov (i 1849 og som Medlem af den kgl. Kommissjon i 1858), 
om Udkastet til Lov om Vaemepligt og Udskrivning (1856), om Konkurs- 
loven (som Medlem af Kommissjonen af 3 Januar 1861) og om Lov ang. 
Armeens Sundheds- og Sygepleje (som tilforordnet Armeens Laegekommis- 
sjon i 1865). A. var Medlem af Videnskabemes Selskab i Throndhjem 
{siden 1843). Han blev R. N. O. 1843, R. St. O. O. 1855 og Kom- 
mandor af samme 1862. 


Digitized by VjOOQIC 


Amtzen m 

♦ 19 Novbr. 1830 BirgitU Andrea Margrethe Motzfeldt (f. i Ber- 
gen 30 Juni 1810, t 8 April 1838), D. af nedeonaevnte Statsraad Peter 
M. og Emeste B. M. Stenersen. 

Porhat med biografisk Skitse i Ny ill. Tid. 1877, No. 15; jfr. Lassens Stom- 
Uvler I 263 fg.; J. H. Vogts Optegnelscr S. 75—76; Ugeblad f. Lovkyndighed 1870, 
S. 123 fg. ; Storth. Forh. 1877, VIA., S. 51, og Storth. Tid. 1877, S. 61—65; Kri- 
suanias Dagblade Februar 1876 [ang. hans 50 Åars Embedsjubilaeam] ; Nekrolog i 
MgU. 1877, No. 90. 

2ot)e, Kttorbninger, ftunbgivrelfer, Mi^t Oren, Slefolitaonec m. 91., 
ber MMomme ftongeriget Storged Sobgiiming og offentlige Oefh^relfe famlebe ubtogl* 
t^» 09 i tibifflgenbe Orbm ubgbne af ({. 9mt^tt 09 ft. 9. 9rn|en. 9aro. 1814, 
1815 09 1816.  Sben Ubgat^e*).  S^ra. 1888-1887.  8.  llVs, 12Vi, 21 Kr(. 

Sotie, Vtunrbninget, [oft).] Varg. 1826 og 1827. [Qbg. af ({. «m|eit olene]. 
C^. 8. lOVi, 2IV4 «t!. (3fr. »orfl »ogfortegiwlfe 1814-47, 6. »O, famt Ubgi^ 
Miie« Ibrtmer i SRorgeiiBI. 1887, 9lo. 189, 140, 144, 145 09 146 i Vnlebntng af 
SorloBggrrfiniiaet (Sulbterg & ^a>t'i>nti>^^K* t^ttxjL af benxe Ubgaoe, og 91. ftetftib. 
1848, e. 689-696 og 705—718). 

Om Soo og Kongebub for 9rmeen. (S^ra. 1874. a 45 S. ^tXXt 
^rlft, ber mmtteft oar foronlebiget i^eb Regferingeit* SonfttottiBnsgteffe i^^^l 6tor- 
t^ingfbellKtitiiigeit of 1878 Hl 8ob ont ftntteenS 6unb^ebd- og S^geplde, fremlalbte 
.SIobbcBunfttiiiger etc.'' af Ssrben, fe ^am nbfr. 9fr. ogfaa @tort^. Jiv(t% 1878, 
v. S)of. 9to. 48, ^or ett Strioelfe fra 9. til Dr. 9)aiiieldfen er tn^It, ittbe^olbenbe 
en Oierfigt ooer et for af be retlige ©^ntftikiaber, ^i^orpaa ben militonreSttgefommil' 
goai SooforfUig oar bt^get; cfr. @tort^. gor^. 1874. V. So!. 9lo. 89 of 9o^. 
4)etMl og VI. B, 6. 7 fg.] 

Ont ^oiefte Oefaling ooer ftrig^mogten efter 9lorged (Vmnbloo. Xttjti 
fom 9tann|fript.  Jtra. 1876.  8.  84 @. 

3 3uribifle @amlinger I. 486—464: ^t iuribiffe ^facultetd 9lef))onfnm i 
en Vftgerfag, forfattet paa gfacultetetd Qegne. 

3 9{orfI inribtfl Sibdffrift I. 826-400: Soar ))aa «boolat Dunleri» Oe- 
nMRfntnger oeb ({rebitloimblaftet af 1842 (fammen nteb ^oieftereti^adfedfor ^j^Im). 

3 Den CTonftitntionelle 18B6» 9lo. 296 og 297: fdnbringec oeb 4be foft 
of bet ot^rorbentlige ®tort^ngiS 2ben d^ontmiteed SnbfliHing ang. Stoiletatend (Sage* 
fipcr; 1B42, 9lo. 188-198: Ont be |)aat(en(le gforanbrfnger i d^rebitloogioningen. 

3 8li9«tibenben 1848, 92o. 128 VM^\ Ont ^redfefagen. 

^n oar SRebrebaftor af 2)e))artententd'2:ibenbe fra Begi^nbelfen af 
1834 tu 1887, 9^0. 18. 

^an oar nteb at grunblsgge og rebigere Dagblabet d^^riftiania^ 
f 0f ten fra bette 9Iab« Oeg^nbelfe ben 17 V^i 1848 ttl 9 9(pril 1858. Ilf ^anl 
manoe 9ibrag til bette IBIab merfed: i 9^0. 8, 18, 23 24, 59 84: Vbre^fefagen famt 
€«wr paa ^. 9. 16. @tabelli( ^ienmcele bedang. 9lo. 484, 486 og 487: Om iBanb- 
maabeni Be^oo for ^engelaan unber alminbelige Omftsnbigl^eber (gforebrag i Sanb* 
fcS|9mobet 6 6e^)tbr. 1849). 9lo. 749, 752, 757, 761, 770, 856, 857, 871, 872, 892 
Og 801: Om 9engemar!ebet9 gfrigioetfe og Orbning meb ^enftjn til fafte Saan. 
9b. 1277 09 1296: Om ^c Kbolf «. etabeOd grortjenefter. 

*)  tste Udg. af disse Åars Love blev udg. af P. Vogt. 

Nordt Forfatteriexikon 18x4— x 880. 7 

Trykt 19 Juli x88x. 


Digitized by VjOOQIC 


98 


Arntzen 


Han har leveret mange og vKsentlige Bidrag til W. Lasiens Stamtayle över 
Familien Arntzen. 

Som ung Student skrev A. (idet han konkurrerede om og vandt den udsatte 
Pris) Melodien til S. O. Wolffs saakaldte «kronede>, i 1821 skrevne Studentersang : 
<Fra St0vd8ekket hsever sig tidllg vor Aand», til hvilken Melodi J. S. Welhaven senere 
skrev sin endnu mere kjendte Studentersang «Vi fserdes med Lyst paa den stejleste Vej ■ . 
(Se «Blade fra Samfundet», Kra.  1857, S. 24). 

Arntzen, Josephine, Datter af en Klokker A. i Bindalen. Om- 
kring Midten af 60-Aarene opholdt hun sig dels i Kristiania, dels i Kjch 
benhavn, senere skal hun vaere gaaet över til Katholicismen og var for 
et Par Aar siden bosat i Florentz, bvor hun havde giftet sig med Maleren 
Emilia Constantini, 

3 9locben, ubg. af 3. SteMeitt, IV. 852—869 og 425—449: Sfonben paa 
^^elgelanb. (dftet et notblanbjT ©agii. [Digt, merlet J.]). — V. 448—446: Sap»)c- 
^gcn [%\^i, merlet . . . J.] 

Arntzen, Kareiius August, Broder af forannaevnte Justitiarius 
Carl A., blev fodt i Kjobenhavn 10 Novbr. 1802 og Student ved Uni- 
versitetet der i 1820, ligesom han Aaret efter ogsaa tog Andenexamen 
der. I 1821 vendte han hjem til Norge, hvor han en Tid studerede 
Medicin, som han imidlertid maatte opgive paa Grund af mindre god 
Horsel. I Marts 1824 blev han ansat som Kopist i Justitsdepartementet, 
hvor han 20 Novbr. 1826 udnaevntes til Fuldmaegtig og — efteråt han i 
1827 havde taget juridisk Embedsexamen med Laud — 11 August 1831 
til Bureauchef samt 15 August 1833 til Expeditionssekretaer. 18 Juni 1840 
blev han Stiftamtmand i Throndhjem ogAmtmand i sendre Throndhjems 
Amt og forflyttedes ii Juni 1857 til Kristiania som Stiftamtmand der. 
Fra detteEmbede tog han Afsked 9 Maj 1874 og dede i Kristiania 25 Maj 
1875. Under sit Ophold i Throndhjem var han Medlem af Repraesen- 
tationen i Norges Bank 1842 — 48, i 1845 ^^^s Ordforer. I 1860 blev 
han Medlem af Enkekassens Administration og i 1861 var han» under 
Kongens Fravaer i Frankrige, Medlem af Interimsregjeringen. Han var 
Medlem af den ved kgl. Res. af 20 Decbr. 1844 nedsatte Kommissjon 
ang. Omregulering af Sorenskriveres, Fogders og Lensmaends Virkekreds, 
hvilken Kommissjon haevedes efter ikke at have kunnet bringe Sägen paa 
det rene; af den kgl. Kommissjon af 23 Januar 1858 ang. Ordning af 
Kristiania Bys civile Embedsverk; ligesom han var Formand i en efter 
Finantsdepartementets Anmodning nedsat Komite for Oustmyrens Opdyrk- 
ning, der var i Virksomhed et halvt Snes Aar. Han blev R. N. O. 1843, 
R. St. O. O. 185 1 og 1865 Kommandor af samme Orden, hvis Cere- 
monimester og Sekretaer han var bleven 1857. 

♦ II Juli 1830  Hanna  Maria Mathea  Gjerdrumine Arntzen, 


Digitized by VjOOQIC 


Arntxen Op 

hans Seskendebarn (f. i Ringsaker 25 Juni 1808, f 12 Oktbr. 1869),  D. 
af Praesident Arne A. og Karen Magdalene Ancher. 

Portrtn med biogr. Notits i Ny ill. Tid. 1875, ^o- ^7 i j^- Lasscni Stamtavler 
I, 264 fg. ; Statsraad Holtte Optegnelser, S. 173; J. H. VogU Optegnelser, S. 310; 
Storth. Forh. 1875, VI. 23 og Storth.-Tid, 1875, S. 21— 23, I Anl. af nogle 
Ytringer af O. L0yenskiold under den paa sidstnsevnte Sted refererede Debat, anlioldt 
Prof. Fr. Brandt ved en motiveret Skrivelse (trykt i Ahenbl. 1875, No. 52) til Kristi-' 
asia Formandskab om EntledigeUe fra sin Stilling som Medlem af Byens Reprsesentant- 
skab; dctte Andragende blev imidlertid af Kommnnebestyrelsen enst. negtet Indvilgelse 
efter en Debat, iom findes refereret i Morgenbl. 1875, No. 75 A. Jfr. om Arntzen 
fremdeles Morgenbl.  1874. No. 92 A [ang. hans 50- Åars Jubilaeum]. 

£ooe, Vnorbninger, Ihtttbgierelfer [etc.], famlebe ubtogdoi* og i tibiffl* 
aenbe Oiben ttbaione, for «arene 1828—1887. ({^ra. 8. 12, 9V4, 21, 8, 9, 18Vt. 
10^/4, 9V4, 16 on 20>/4 ftif. Ofr. oof. unber IBrobecen. SSfotening mebd^^r. Btrc^' 
Sldi^nHilb 6ef0rgebe ^an be^uben 2ben Ubgaoe af benne — ben foatolbte J^^i" 
ffntenfte" — :BoofQm(ingd Jargong 1817.  d^^ra. 1889.  8.  20Vt ^rf). 

^«m »ax mtb al {tifte ^eiiartetnentd-Xibenbe og be(togibeni8/9lebaf* 
tion fro BegQnbelfen 1 Sannar 1829 tft I Sfnfi 18«0i 

^n< Sremaari^beretninger om Sonbre S^ronb^jemf V»t et td^ft 
t .Ocretninger em 9Hget« oeeonomiffe Xilpanb'' for 1888—40, 6. 202—16 ; 1840—45, 
6.164—79; 1 8 46— 50, iBttr Q 18 6.tofp. 4to; Og 1861-55, fiitr. Q. 216- tofp.4to. 

Hans Femaarsberetuinger om Kristi..nia Kj^btUds ekonomiske Tilstand 
1856 — 60, 1861^65 og 1866 — 70 er trykt i Norges officielle Statistik C. No, a, Litr.A, 
[for sidste Fema;:r udnrbejdet af Magistraten og kun t vedtaget» af A.] 

3 9lorbl9fet 1845 fCreo ^an et polemifC ^d^ienmsle" (i 9lo. 18—15) og et 
•Bberligere ©ienmtele (i 9lo. 33—34) i Änlebning of nogle af ^rofnrator gfr. St^rO' 
ber i en 9[rttfel t famme 91ab 9^0. 5, 8 og 10 brugte ytringer om l^am meb ^rnft)n 
ti! en (gmbebderftcrring ^n^ en tlnfogning fra @. ; ifr. IRorgenbl. 1845, 9lo. 42 XiQ.. 
68 XiQ. og 97. 

Arntzen, Oluf, foregaaendes Broder, er fedt i Kristiania 2 1 Marts 
1807, blev Sokadet 1820 og udnaevntes 29 Januar 1828 til Sekondlejt- 
nant i Marinen, hvor han 27 Novbr. 1833 blev Preroierlejtnant. I 1834 
blev han ansat som Assistent ved Fyrvaesenet, udmevntes 29 Juh 1841 
til Fyrdirekt0r, 13 April 1855 til Toldkasserer i Sarpsborg og 18 Marts 
186 1 til Toldinspekter i Drammen. Han var Medlem af den ved kgl. 
Res. af 6 August 1855 nedsatte Kommissjon ang. Fyrvaesenet. Han blev 
R. St O. O. 1873. 

♦ 1834 Agnethe Dorothea Amtzen, hans Soskendebam (f. i Grue 
26 Januar 1812, \ w Maj 1881), D. af Oberstlojtnant Svend A. og Hede- 
rig Sophie Luth. 

Jfr. Lassens N. SUmtavler  I,  266. 

Kortfattet Beskrivelse över Fyre og Dagmaerker paa den norskeKyst 
(med I Pl.) Udg. af Directeuren for Fyr- og Macrke-Vaesenet efter Marine-Departe- 
meatets Befaling Chra. 1845. 8. 18 S. — Ny fonsget Udgave. Chra. 1854. 8. 
iS S. med 1 PI. 

7» 


Digitized by VjOOQIC 


100 Arntxen-Arup 

Kart OTer Kyststr«kningen fra Bovaeret til Solvseret, visende B«- 
li^enheden af Fyrene paa Qvitholmen og Starnaeset paa Throndhjems Led, med Be- 
skrivelfte, 1842.   Folio. 

Kart över den norske Kyst fra Sandö til Christ ianssand, med 
Betkriyelse över Indseilingen ved Areadal og ved Christianssand. 1844. Folio. (Jfr. 
C. M. de Sene: Norges geografiske Opmaaling. Kra. 1878, S. 145—46). 

3 a^otgenblabet 1846, 9lo. 9: Om gfiyrtKrfenet. 7 @p.; fHo. 111: Ont 
gf^ttnsfenet. 4 Sp. (i Vnl. af en Op\M i 9^0. 88); 9to. 187: Ont gf^tbetientened 
Stnningec; 9lo. S2£: Om^eet)Ugninger til S^rtKefenei. 

3 9lifi«tiDenben 1847, 9to. 809: Om gf^riMrfenei*  11 Sp. 

9 S^riftiania^^often (1848) 9^o. 71: Om Qh%dommittttn9 9nb|HIIiiig 
ang. Swninfler tU 8N>tt>«fenet (jft. 9to. 76, 78); — (1849) 9lo. 296—98: fLnnutd- 
ninger oeb Soimbfapet anq. SaarfilbpCeriei. 18 Bp.\ — (1851) 9to. 972: Om ^nb^ 
fiftlomiteatd 9nb^fling ang. VetrfSing til gt^rtHrfenet;  9^o. 1178:  Om gH^HNSfenet. 

Amulf, Pseudonym. 

Sigtib. Original gfottoHing. tll^em. 1861. 8. 98 @. (9nm. i SOL 
^ffMhl 1861, 9lo. 86). 

Arup, Jens Lauritz, Son af Klokker TorkUd A, og .£^ Do- 
rothea Dokkedal (f 1809), blev fodt i Kristianssand 20 April 1793, 
Efter sy v Åars Undervisning i sin Fedebys laerde Skole blev han i 1811 
dimitteret til Kjebenhavns Universitet af Skolens Rektor, den föran nsevnte 
H. Amberg. Paa Grund af sine trange Kaar var han nodt til allerede 
Aaret efter at förlade Universitetet og tog i Antwerpen Ansaettelse som 
Skibssekretaer paa det med Danske og Nordmaend bemandede Orlogsskib 
cDanzig». Til Minde om denne sin Peltagelse i fransk Krigstjeneste mod- 
tog han senere af Kejser Napoleon m. St. Helena-Medaljen. I flere Aar 
efter sin Hjemkomst (18 13) levede han nu somHuslserer paa forskjellige 
Steder i Norge (Porsgrund) og Danmark (paa Falster), indtil han i 181 6 
ktmde i Elristiania faa fortssette og afelutte sit paabegyndte theologiske 
Studium. I Januar 181 8 tog han derefter theologisk Embedsexamen med 
Udmerkelse, og da han Aaret efter havde holdt sin Dimisprseken, blev 
han 28 August 1819 udnsevnt til res. Kapellan til Ullensaker. 16 Sei>- 
tember 1825 blev han belordret til det res. Kapellani til Bragemaes og 
Stremse og til — hvad den Gäng hermed var forenet — Adjunkt ved 
Drammens Iserde Skole. Den 15 Juni 1832 blev han, efter Meni^hedens 
derom indgivne Andragende, befordret til Sogneprest til Bragemaes, for- 
flyttedes 19 August 1845 ^ Kristiania som Stiftsprovst der, men blev 
allerede 3 Januar 1846 udnasvnt til Sorenssens Eftermand som Biskop i 
Kristiania Stift. I denne Stilling döde han 9 April 1874. Han var 
Storthingsmand fra Drammen 1836, da han var Formand i Toldkomiteen, 
1837, 1842 og 1845, P^ d^ ^^ sidstnaevnte Thing Formand i Kirke- 
komiteen og havde som saadan i 1845  ^°  vaesentlig Andel i Dissenter- 


Digitized by VjOOQIC 


Arup lO^ 

loveos Tilblivelse. I 1843 ^^ ^^^^ Medlem af den kgl. Kommissjon til 
at afgive Lovforslag ang. Fattigvsesenet og 1859 — 70 af den store KiAe- 
kommissjon. Han var Medlem af Interimsregjeringen under Kong Oskar I's 
Udenlandsrejse Sommeren 1852 og ligesaa af Interimsregjeringen mider 
Kongens Sygdom fra Oktbr. 1852 dl Vaaren 1853 samt om Hösten 1857. 
Den 5 August 1860 udferte han Kong Carls Kröning i Throndhjems 
Domkirke og Uev ved denne Lejlighed udnsevnt til Storkors af St. Olafs 
Ordenen, hvis Ridderkors han havde faaet ved Ordenens Indstiftelse d^i 
21 August 1847. Hans efterladte Bogsamling skjasnkede hans Arvinger 
til Drammens Kommune. 

♦ i) 29 Septbr. 1819 Diderikke Pe tronelie Christiane CappeUn 
(f. i Skien 29 Septbr. 1794, f paa Stromse 24 Jan. 1833). 

♦ 2) 4 Septbr. 1834 Jacobine Louise Juliane Cappelen (f. i Pors- 
grund 5 Novbr. 181 1, t paa Bragemaes 18 Juli 1842), begge Detre af 
Grosserer i Skien Ulrik Frederik C. 

Parirtet med Biogr. i 111. Nyhedsbl. i86a, S. 43; Nonk Folkebl. 1866, No. 44; 
Ny ni. Tid. 1874, No. 16; Norsk ill. Familjeblad 3 Aarg., S. 33 fg. og 5 Aarg., 
S. 169 fg. ; jfr. B. Moes Efterreto. 15 fg. ; H. Wergelaod: Jedesagen, S. 55; Daas 
Nonke Tilskner I, 206; Drammen f0r, nu og i Fremtiden [af Chr. A. Wulfsberg], 
S. 84; Chr. Johnsens Norsk Haandlexikon S. 88; B Syendsen: Kirkeme i Chra. 
S^fttprovsti S. 14 og samme Forf.s Manuskript paa Univ. bibi. 4to; nekrologitke Med- 
delelser i Morgenbl. 1874, No. 99 A, jfr. Nu. 104 A, og i de 0vrige Kristiania Dag- 
Uade i April 1874; Nordisk Familjebok, utg. af N. Linder, I, 11 58 fg. Portrst, 
målet af Frk. Schreiber 1858, i Vor Frelsen Kirkes S«kristi, hvorefter igjen Lith. ad 
fart i Baerentsen & Co.s Institut, Kbhvn. Sang ved hans Jordefterd af J^rg. Moe sser- 
skilt Uykt (optrykt i Sami. Skr. I. 436—37). Mindetale över ham af Stiftsprovst Tand- 
berg ved Festen til Fsedrenes Minde trykt i Morgenbl. 1875, ^o* 4^ ^• 

3i«lftnbereK i 9lorge. 9RebnogIe3foranbr{nger ooerfat efter Qictor ^ugo» 
Ean cTIslande,  Bb. 1—8.  df^ta. 1881. 8.  I. 904 @.  II. 216 @.  ni. 207 ®. 

Beutsrhtinger i Knlebning af ^r. 3- S- Z^orneB grovflag til en föran* 
biet ftornto(blo)^.  (3^^.1881.  8.  43 @. 

^ertend 9l«{t til oi» t Bioetd UIt)tfer. ^M!en, ^olben i Btagemoe^ 
iNtfe.  i)toiitinen 1888.  8.  16 @. 

ZilCr|tiftiania6tiftd 0ei{tUg^eb. [V^to. 1847]. 4. 8 8. [Ubbrag 
|e»f er tn^Ct i S)en Con^. 1847, 9to. 80-82]. 

Zii ({^riftiania @tiftd tfeiftlig^eb. ^n 81 december 1858. C^ca. 
1860. a 62 6. (Knm. i 91 SKrtetib. 1869, 108 fg., bboctU %tupé SnbflgeCfe 198 fg. 
ig 8teb.« OHenftKir f.fiebl.) 

3 SRorgenblabet 1840, 9to. 800-802, 807^8 og 311: Om $rof. ^elm» 
goffUig til SoD ang. (Srombfeme for SteUgionSfri^eben m. 0. 84 Spalter, [^ielm 
\m^ mA en ^Shritift Ot»erf!gt'' i f. Bt. 1841, 9^0. 8, 10, 12 og 14, ^oilfen igfen 
ficmiaibte 9l.i» „9tltfitdnQ af frof. ibitlm9 ftritifie Otoerflgt" i f. ?larg. 9{o. 48 og 
0| 61, mA $.9 6iNir fertil i 9lo. 71 og 78]. — 1843, 9to. 99: SHnbebigt otier 
C> 3* Sttlbftetg. 


Digitized by VjOOQIC 


I02 Arup — Anreschoug 

3 aRaanebftffrtft for Vf^oIbdreformeK 1850, @. 87 fg. ofl 6. 88 fg. 
er txtflt af ^am: Zo.gforebrag i>eb ^aUmthtmt 1860 og 1851. 

I Forhandl. paa 3die skand. Kirkemode (i Rra. i86i), S. 15—24: Pne- 
diken över i Pet.  1,22 ved lodledningsgudstjenesten i Vor Freisers Kirke. 

Arup» Lars Christian, foregaaendes Broder, blev fedt i Kristi- 
anssand 6 Januar 1805 og, dimitteret fra saipmes Skole, Student med 
Laud 1822; i August 1826 tog han theologisk Embedseicamen med Laud, 
udnaevntes derefter i6*Januar 1828 til Sogneprest til Valle i Saetersdalen, 
blev 22 Juli 1833 befordret til res. Kapellan i Fredriksstad og Overlaerer 
ved sammes Borger- og Realskole, 29 Marts 1838 til Flesbergs Sogne- 
kald og 23 Septbr. 1843 til Sogneprest i Fredriksstad. Han valgtes 1848 
til Provst i nedre Borgesyssel.   Han döde 12 Septbr. 1853. 

♦ Caroline Walter y D, af Dr. med. Lorents Vilhelm W., Land- 
fysikus i Flekkefjord. 

Mindedigt af M. L[andsUd] i Chrpost. 1853, No, 1807, optrykt i L.'s «SaDge og 
Digte», 280 — 82; jfr. Skaar: Norsk SalmehUtorie II, 604 — 606. 

Om bett (^riftelige ^falmefang, et @eiibe6cet) til ^r. ^a^or Knbr 91.^. 
Stenerfen, i Vnlebtdng af Id^xA Opfoti om ff ^Imef agett i Den CTonPitstioneKe 9to.48 
og folgenbe for bette lUir.  C^ra. 1841.  a  95 @. 

Bibrag til et ni^t VfalmeDsrf for ben norffe SKcfe. ({^ra. 1848 8. 
147 @. 

3 3:4eo(ogifI Xtb«ftrift VI. 897—505 og 541— 98 r Om $rinci|»eme for 
S^anbbringelfen og dnbfotelfcn af et n^t ^falmeootrf for oor SKrle. 

9{ogle Orb om 9lebifton af toor lirfelige Soogioning, noiinttgen af 
SHtual og VIterbog, famt gforflag til en gormnUtr oeb grraffilte^ 9ielfe [trtjlt @. 
7—48 i ^SH^cn^rtoner ang. en Sleform i oor firfelige Soogibning" [etc] ttbg.af9lebre 
Oorgefi^Me^i' $roofiied geiftUge gforening (8. gfr.fUib 1845), meb eenuertninget berttt 
af 3. Xanbberg ffleb* ®. 49-64], 

3 aRorgenblabet lUh 9to. 17 %^.x ftriti! af 3- @. Oe^aoenft «flnti»b- 
tthiget til et forbebret ^falmeocerf for ben norffe SKrtf'', [le »eC^aoen]. — ISéU, 
9^0. 48: SRinbebigt ooer $. f. ^olmboe. 

Arveschoug,'Nils Weyer, Sen af Kjabmand, siden Landmand 
i Skouger Ulrich Fredrik A, (f 1841) og Barbara Kjerkegaard, er 
fedt i Skouger 2 Januar 1807, blev Student med Haud fra Drammens 
Skola 1825 og i Juli 1831 juridisk Kandidat med Laud. Samme Aar 
blev han ansat som Kopist i Justitsdepartementet, hvor han 1836 blev 
konst, og 1839 virkelig Fuldmsegtig. 6 Maj 1840 udnaevntes han til Au- 
dit0r ved 2 den Akershusske In^EUiteribrigade, 16 Juni 1848 til Amtmand 
i Nordlands og 10 Septbr. 1853 til Amtmand i Romsdals Amt. Han 
var Medlem af en ved kgl. Res. af 14 Novbr. 1845 nedsat Kommissjon 
ang. Avancementsregleme ved Armeen.   I 1854 medte han paa Storthin- 


Digitized by VjOOQIC 


Arvcschoug— Arvcsen 103 

get  som  iste  Repnesentant  fra  Nordlands  Amt.   Han  blev  R.  St. 
O. O. 1863, K. St. O. O. 21 Jan. 1876. 

♦ 19 Oktbr. 1837 Kathinka Anker (f i Kristiania 9 Febr. 1815), 

Sester af den föran naevnte Sorenskriver B. O. A. 

» 

Jfr. Lassens N. SUmUyler I. 99. 

^oiti gfemaot^beTetiiiiig om 9{otb(aiibl fimt 1846—50 er tn^ i 
.Beretninger om ftongenget 9toTged oeconomiffo S^Uftanb' for lUMmte Har ((£^a. 
1863), 1 «t! 4, figneret 5. ^aii« t^eretniiig om Slomdball Km t 1861->56 er 
trilt i Seretxitioeme for lueOKte «ai (S^ra. 1868) 2itr. P, 17 S. tofp. 4to; 09 
be fcnere Oeretninger i iVbf^ee officUlk StoHitik C No. 2, Sitr. P. 

9 Sfnbblfbelfelflrift fra SRoUe 6!ole 1866, 6. 21—86 er tr^ft ett 
tale af %am t»eb 9ttbtHeIfett of be» itt^ 6foIebMttiii0. 

Arvesen, Olaus, Son af Gaardbruger Arvf Oisen og AnionetU 
Christiane f. Sandbergs er fodt i Onso Prestegjeld i Smaalenene 26 
Septbr. 1830 og blev i Decbr. 1850 udexamineret med Udmerkelse fra 
Askers Skolelaererseminarium. Han var derefter i 5 Aar Huslaerer i Sogn, 
mens han samtidigt laeste til Examen artium, som han, privat dimitteret, 
tog med Haud i 1855. Sommeren 1862 blev han tbeologisk Kandidat 
med samme Karakter. Da föran naevnte Herman Anker havde oprettet 
den förste Folkehojskole her i Landet paa Sagatun ved Hamar, blev Ar- 
vesen hans Medbestyrer af denne Skole, som han i de senere Aar har 
styret alene. Ved Valgene i 1879 blev han kaaret til iste Suppleant til 
Storthinget for Hedemarkens Amt. 

♦ Sofie Marie Stangeby (f. i Onso 1842), D. af Skibsreder 
Nik S. og Endrea S. 

Hans Parirat med et Digt af Jonas Lie findes i N. Folkebl. 1869, No. 6; jfr. 
Qgsaa Dagbladet 1881, No. 167 af B. Bjernson, med Bemserkninger fertil i «Thj. Adr.» 
No. 152 og «Hamars Stiftst.» No. 54 s. A. samt A.s Svar i «Opl. Avis» No. 79. 

(fofelte af £)(e Qig* Xrbeiber ti( gfoIIelsMiig, }^aa en ({omittee^ gforan" 
fbltntng.  6amtebe og ubgtone.  d^ta. 1869.  8.  VUL  866 6. 

Serettting om 6agatitn gfolfe^oifroled ISirlfom^eb. ^mar 1877. 
t:of^(tet4.  14 6. 

Ubgioer og 9lebalt«r of »ftirleligt gf oIIeb(ab\ ft Ugeffrtft for tirfe 
•g Stri^bom. 92^ 8lftl!e. 1—8 Varg. ftra. [11 Sanuar] 1868— [26 S)ecbr] 1870. 
[Qblom md» et 9htmer (oer @0nbag. (En aRomgbe 9rtt!(er uben 9{abtt eller iRerfe, 
aBgaaenbe Stetigion^fril^eb, @Iriftt^eoIogi og (8cunbtt)igiaiiilme, Slidfioni^tiirYfom^eb, 
fide^ortffe og firfet)oIitif!e ®))0rgi(maal, 3fo(Ieo))Ii)diiing o* (. ^ar ^an fhreoei i bette 
Wab, fomben enfeUe Sigte og opb^ggelige 16etragtoiiiger. %tVL slbre IkMt af Xibd" 
frifttt bleo ubgioet 1867—62 af 9- SBe^elfen og O. fl. %. ftrognefd; fe bt^fe]. 

Slebaftor af ^amar9 6tiftdtibenbe [tibligere ^eb bett ^amari^ Onb* 
ftttf e] fra 1 Oftobr. 1866 til 1872. 

(Srunblsgger og Slebaftor af £)))tanbenei» floii» fra 9uli 1872 Hl nu 

(fOltfÄtttf). 


Digitized by VjOOQIC 


104 Arvesen — Asbj0rasaa 

I Bladc fr« Samfundet [H. 2], S. 161— 197: Forholde i Sogn. 

9 9lorff 9ol!eblab 1867, 9to. 46: gfötfe^aiflolett ^oa Sagatuti. 

9 flftenblabet l^t ^n ffrcDet en ^el %a fUtitUt, natoitlig Clogonmelbelfet^ 
i Vorene 1868-62. 3 9[aip§. 1861, 9to. 180-196 letiecebe ^on bl. «. i bette Olab 
• et nbfftligt fteferat af 9o<tttnbIiiiaeTBe Deb bet 8bie notbitfe JHcfem^. 9 9 arg. 
1862 (2bet ^atDoar) fmti |ni i bette Okb en langtHirig %nht, tngaoenbe ^Doabi* 
tNigtend £))>TinbeIfe og StiHing i fiirten, molb CS|(im»|er 9ntiut, nn»«reiibe t|hrof . 9. 
8B. Ougge, nnb. ©ognepreft «. gf. e. ^om 09 $Tof. O^iSle 9tfM0«; fe bl. 4u 
9lo. 2SiSr 228 00 229. 

9 Stilling-aKagaain 1868, 9lo. 6 fg.: Idiografl af Ole »ig. 9 faoimr 
ttotg. af bette 16Iob 9^0. 41—44 bar ^an fCrebet: XxcA of fätiitt i @ogn. 

SSRinbebUbe om ®Tunbtoigl 9ubelfeft, ubg. af Sfr. Oorfob (ftb^. 
1861) er en ®ang og en Xale af K. tv^tt @. 44—47. 

levrigt har han i tidligere Aar leveret Bidrag til For Fattig og Rig (nogle 
Digte i 50 Aarene), til Christianiaposten og til Mor genblad et. — Sserskilt 
t rykt, dels i Kristiania, dels paa Hamar, er ikke faa Lejlighedsdigte af ham. 

I Decbr. 1873 holdt han i Stockholm en Raekke (utrykte) Foredrag över »Stil- 
linger og Forhold i Norge», «Nordens Gudesagn og deres Forhold til Folkenaturen og 
Kristendommen» samt «de gamle Nordboers Opfatning af Kvinden». 

A8bj0m8en, Peter Christen, er fodt 15 Janiiar 1812 i Kristi* 
ajttia, hvor hans Fader Anders A. (f. 1776, f ^ Febr. 1849) var Glas- 
mester; hans Moder Thurine Elisabeth Bruun (f 1845) var en Lens- 
mandsdatter fra Sondmore. Paa Faedrenesiden stammede Slaegten — 
P. Chr. A. er den sidste af iEtten — fra Gudbrandsdalen. Privat dimit- 
teret blev A. Student 1833, men var nodt til strax at tage ud som 
Hiislserer (paa Romerike). Först i 1837 kom han tilbage til Kri- 
stiania og tog Andenexamen; han studerede derefter en Tid Medicin» 
men fomemmelig Naturhistorie, hvori han var Laerer ved flere Skoler, 
ligesom han vejledede medidnske Studerende i Zoologi. cAUerede Aaret 
for han blev Student havde han saa smaat begyndt med at nedtegne og 
samle de Eventyr og Sägn, som han fendt bevaret hos sine naermeste 
Omgivelser, og ude paa Landet, hvor Omstsendighedeme hensatte ham» 
fiandt han nu den bedste Lejlighed til at fortsaette dette Yndlingsarbejde. 
Hans Hu drog ham ogsaa ud paa de Fodvandringer i Skov- og Fjeld- 
egne, som nu horer til Dagens Orden, men den Gäng bare foretoges af 
ganske enkelte. Under disse Fodture og Vandringer fandt hanVejen frem 
til den rige Eventyrskat, der laa gjemt og upaaagtet hos Folket». Sam- 
men med sin Bamdomsven ' og Skolekammerat Jörgen Moe, som ogsaa 
paa sin Side med lignende Flid og Held havde arbejdet i samme Ret- 
ning, forsogte han derefter allerede i 1840 at forelaegge sine Landsmsend 
det förste Udbytte af disse sine Arbejder; det udkom dog först i 1842 
(se ndfr.). I A.'s tidligere Liv gik Studiet af Folkepoesien og Folke- 
traditioner jevnsides med Studiet af Zoologien, saeriig af den norske Dyb- 


Digitized by VjOOQIC 


AsbJ0rnaeD IO5 

bavB^Biuna.   Med Underststtelse af Universitetsstipendier företog han zoo- 

Jogiske Unders^gelsesrejser paa forskjellige Strog af Norges Kyster i 1846, 

1847, 1849, 185 1 og 1853.  I sidstnaevnte Aar var hans Undersogelsesstadon 

Sendhordland og Hardangerijorden» hvor han gjorde h0J8t merkvaerdige lagt- 

tagelser med Hensyn til Fjordens Dybde og Sadyreaes Fordeling i bathy- 

metriske Regioner.  Forevrigt er denne Rejse kasr bleven navnkundig ved det 

Fond, A. gjorde paa «n Dybde af 178 Meter  af en  ny S0stjeme, som 

han gav Navnet Brisinga  (efter Freyas Brystsmykke Brising» som Loke 

efter Oldsagnet  gjemte  bort  i  Urtidens Havdyb), h vilket Fund  kastede 

det ferste Lys över egne, tidligere ukjendte geologiske Forhold og derved, 

sammen med den af Prof. M. Särs mange Aar senere fiindne o^ beskrevne 

<Stenlilje>, gav et af de förste Stod til nogle af de mest storartede Udrust- 

ninger og omfattende Undersogelser, som har fundet Sted i zoologisk 0jemed 

{f. Ex. de engelske  Expeditioner med Lightening, Porcupine og Chal- 

Unger  under Ledelse af Professoreme Carpenter, Wyville Thompson og 

J. Gwyn  Jeflfreys).   Foruden disse i zoologisk 0jemed foretagne Rejser, 

har  A.  gjennemkrydset  Norge  paa  längs  og  paa  tvasrs,  dels  for  at 

samle  Eventyr  og  andre  Folketraditioner,  dels  paa  Skovbrugets  og 

Torvdriftens Vegne.   Fra 1856 til  1858  opholdt  han  sig  nemlig  med 

Stipendium i Udlandet for at studere Forstvaesen ved Akademiet i Tharand, 

samt i tyske og esterrigske Skovegne.   Efter sin Hjemkomst blev han i 1860 

ansat som Forstmester i de tbrondhjemske Amter.   I denne Stilling, hvori 

han  blev  staaende til 1864, cbidrog han vaesentlig til Ordningen af de 

forviklede Skovforhold deroppe, idet der navnlig  efter hans Indberetning 

om Tilstandene og ForestiUing  om Midleme  derimod  blev  oprettet  en 

Kommissjon med d0mmende Myndighed».   I 1864  blev  han  af Regje- 

ringen sendt til Holland, Hannover» Oldenburg og Danmark for at laegge 

sig efter  Tilberedningen  af Brsendtorv;   efter  Hjemkomsten fra denne 

Rejse blev han ansat som Bestyrer af de offendige Undersogelser og For- 

anstaltninger, sigtende til en forbedret Behandling af Torven.  Som saadan 

viikede han, til han sogte og den 8 Januar 1876 erholdt Afsked med Pensjon. 

1S49 — 5° bcsogte han som Forvalter paa Korvetten «0men» Middelhavs- 

landcne  og  iEgjrpten  (se  herom  cYdale»).   I  1848  fik han af Kong 

Oskar I Guldmedaljen Memoria pignus,   I 1871 Wev han udnaevnt til 

R. W. O., men afslog at modtage denne Udmerkelse.   A. er Medlem af 

en Maengde  laerde og literaere Selskaber i Ind- og Udland.   Saaledes er 

han (eneste norske) ^Eresmedlem af «Den norske Turistförening» (1870), 

af cKunstnerforeningen»  i Kristiania  (1876),  af  <Foreningen for norske 

Dialekter og Folketraditioner» (1881), blandt hvis Stiftere han var, og af 

«Dcn norske Forstforening* (1881);  fremdeles  af tNaturforschende Ge- 

Mfiadiaft»  i Leipzig (1858)  og af  cSmåfoglarnes  Vänner»  i  Goteborg 

(1870).  Videre er han Medlem af cVerein fUr deutsche Culturgeschichte» 

iWeimar (1858); korresp. Medlem af cSächsischer Verein zu Erforschung 


Digitized by VjOOQIC 


I(j6 Asbjarnsen 

vaterländischer AltertfaQmer» (1858), af det naturhistoriske Selskab «Isisi 
i Dresden (1858), og af tNaturwissenschaftlicher Verein» i Hamburg 
(1858); Medlem af <Det finske Literaturselskab» (1860); af Videnskaber- 
nes, Selskab i Throndhjem (1861); af »K. K. Verein fiir Zoologie und 
Botanik» i Wien {1863); ^^ »Göteborgs Vitterhets og Vetenskaps-Samhälle» 
(1873); af fSvenska Fomskrift-Sällskapet* (1874); ^ «British Scandi- 
navian Society* i London (1875); ^ Geographical Society of Néw 
York (1875), ^^^ ^^^' Medlem af «Société Imp. acad. de Cherbourg» 
(1872). 

Jfr. F, Ckr, Asbjåmstn.   En literar-biografisk SJtitse af Alfred Larsen.   Med 
Tillseg af en bibliografitk Overiigt ved y, B. Halvorsen.   [Med Portraet].  Chra. 1872. 

4. 50 S. P, Chr. Asbjtmsens Forfattervirksomhed 1872 — 1876, (Supplement til fore- 
gaaende Skrift ved J. B. H.) 4. 4 S. La vie et les oeuvres de P. Chr, Asbjgmsen. 
Chra. 1873. 4* [Overssettelse i Uddrag af forannaevnte Arbejder ved V. Molard]. Portrat 
i»/.^i9fi7^a^iSkilling-Magazin 1864» No. 18; i Almuevennen 1871, No. 48 — 52 (det op- 
rindelige Grundlag for den saerskilt udgivne Biografi, der blev foranstaltet og bekostet 
af naevnte Blads Udgiver Chr. Johnsen i Anl. af A.s 60 Åars Fodselsdag) ; i Illustreret 
Tidende (Kbhvn.) 24 Decbr. 1865 af Carl Andersen; i «Ny 111. Tidning» 1866, 
No. 3, af L. Dietrichson; i Norsk Folkeblad 1866, No. 3 [af Ole Hansen]; i 
Verdens Gäng 1875, No. 71; i Ny ill. Tid. 1874, No. 45; Gartenlaube 1881. 
No. 10 af Dr. F. Winkel Horn (senere udforligere bearbejdet af Förf. i N. .C. Roms 
•Husvennen» 1881, No. 27 og i Familjevennen 1881, S. 402 fg.); Mäusine (Paris) 
1877, S. 393 — 98 af Gaston Paris; i «Nordiske Digtere», udgivet af P. Hapsen 
(Kbhvn. 1870), S. 464 fg. og 2den Udg. (1880), S. 481 fg. Jfr. fremdelcs: Thuet 
Leesebog, S. 605 fg. ; Hammerichs «Danska och norska Läsestycken» S. 15 fg., 440; 
sammes »Danske og norske Lsesestykker» . S. 424; Goldschmidts «Nord og Syd» 1850, 
Bd. 3, S. 47 fg. [aftrykt i »Morgenbladet» 1850, No. 30 og 31, jfr. *Krydseren> s. A., 
No. 50. Senere optrykt i Goldschmidts «Blandede Skrifter» Bd. 2, S. 117 fg.j; •Illu- 
streret Folkcblad» [udg. af Bj. Björnson] 1856, No. 10; H. 01arHansen's «Den norske 
Literatur» S. 103 — 107; L. Dietrich8on's «Dcn norske Poesis Historie», II, S. 133 — 142 
og navnllg 175—78; P. Botten-Hansen'8 «La Norv^e littéraire», fl. St.; [F. Bets- 
mann's] «Om Sprogbcvaegdsen i Norge» (Kbh. 1867), S. 27; A. O. Vinje'$ cOmvaart 
nationale Str«v» (Bergen 1869), S. 8 fg. ; Job. Storm's «Det norske Maalstrcv» i (Letter- 
stedtske) Nordisk Tidskrift, I, fl. St., navnlig S. 540 fg., A. Garborg's Den ny-norske 
Sprogbevaegelse (Kra. 1877), fl. St. ; H. Jseger^sLiteraturhistoriskePennetegninger fl. St., 
navnlig S. 21 1 , 213 fg. ; Samtiden, utg. af C. F. Bergstedt, 1873, No. 13 ; P. Botten-Hansen's 
Biografi af Jörgen Moe i «Ill. Nyhedsblad» 1865, No. 30; L. Dietrichson: Adolf 
Tidemand (Sthlm. 1877). S. 9fg,; N.J. Sorensen i «Nord. Månedskr. f. folk. og krist. 
Oplysning», 1878, I 308 fg.; Nordisk Conversations-Lexikon, i og 2 Udg.; «Männer 
der Zeit»,  iste  Serie (Leipzig  1860),  S.  527;  Chr.  Johnsens  Norsk  Haandlexikon, 

5. 89 fg.; Nordisk Familjebok I, 1165 fg. ; Brockhaus'sConveriations-Lexikon, lite og 
I2te Udgave ; de Gubernatis: Dizionario biografico, S. 61 fg. ; Heinr. Zeize's «Reite- 
bUtter nus dem Norden» (Altona 1848), S. iio; Alex. Ziegler's «Meine Reisen im 
Norden» (Leipzig 1860), I., 138 fg.; Heidelberger Jahrbttcher 1872, No. 53—54 af 
Felix Liebrecht; Frasers Magazine Oktbr. 1872, S. 445 af Edm. W. Gosse; Revue des 


Digitized by VjOOQIC 


A«bj«niseD IO7 

deox Mondes, i Scptbr. 1874; Lettres ScandinavM ptr Mme C. S. [Carla Serena] 
(Stbfan. 1874), S. 116 fg.; Revue de Maneille et de^vence, Oktbr. 1879, 8.45—61 
ef V. Mokrd; Storth. Forhandl. 1876, VI. 34. 

9tox, en OiQebbog for be» ttorfte Uitgbom. ^nbe^olbmbe: 6t0re ofl gobe 
^onb&taer af Slorbiiumb [of O. SRoe]; nwcftt gfoOeebenti^c og Sagu [af ¥ C^r. 9.] 
C^. 1838. 16. («nat. af 91. Sat^ i ^Vtox^tnbl" 1888, 9lo 63). — 2bct forigebe 
Ol^kg. C^ra. 1848. 8. X. 188 @. m« 6 iOum* ftobbere. — Sbie [Cftertrun-] 
O^Uig.  S^ra. 1866.  8.  188 6. m. 6 iaum. ftobbete. 

earKboml^iemnet, eOer ^ieitet i betl^bebHe S)auttelfeitib. (Bn Bog for 
ttngbommen af 3o^. ®. S. 9[bbot. Oberfat [af $. ({. «.] S^ra. 1840. 8. II. 
181 6. — 2bet CH>Iag.  S^a. 1847.  16.  178 6. 

Vtohttf^itmmtt, eller ftoinbeii i fin fiinnefke 9ir!efrfbl. CnlBog for 9libre 
of 304. 6. (S. Mbet. Ooerfat [af f. d. «.] C^a. 1841. 8. 174 6. - 8bet 
Obfog.  S^ra. 1861.  16.  VII.  166-6. 

^ri^b )>. @(^mibd ttbbalgte gortsUinger for Oovn. Ooerfat [af 
9. €. m.]  CT^ro. 1841.  a  46 6. 

•enooeoa af Brabant 9tn gfortceatng for Ofm og Ungbom af C|rifto|)^ 
t. 6(4niib. Ooerfat'. (S^ra. 1851. 16. 188 6. — 2bet 0))lag. d^ra. 1860. 16. 
8 ei.  188 @. 

Uboalgte gfortcllinger for a0e 9[lbere af (ir^ripoi»^* 0. Sc^mib. (Ooer^ 
fotte fra ^bbfT). Ubginet of ¥• ^^r* V- ^ Sbet forigebe Oplag. (Sbro. (1860). 
16. 2 «(. 98 6. (9lo. lU. [^0. 1868] er ilfe er oberfot of «. 3fr. ^9lor|f 
Itogfortegnelfe 1848-65'', 6. 818). 

Uboolgte t oent^r of Soc og SSil^. (Brimm. [Ooetfatte of $. d. 2U\ 
fDjHa. 1841. 16. 96 @. — \9b9i Optr^! mob 9orf.« »ibenbe og »ttje]. ttbro. 1864. 
16.  8 91  91 6. 

^ienmet og tSonbringen. 9tn Varbog for 1847. Ubgioet. df^ta. 1847. 
8. 845 6. [^eri er of 9.: »dn eigneffsrring'' 6.898—40]. («nm.i,2)en(S:onft.'' 
1847« 9^0. 85 og 86, ifr. 9lo. 89 [of (Tbr. ^anfieen?] og 9lorgenbl. f. «. 9^0. 47; 
i .Slorff Sibdflrift'' I, 6. 188-189, af Vt. 3. SRonrob). 

9 bo le. 9t »interffrift. Ubgioet. I. (enefte). ({^ro. 1861 (3:1850). 8. 
vni. 858 6. (^eri er of «. ; «9iSeber fra en Wbbel^b«teife meb ftoroetteti 
dnen',.® 6—184* Ibun. i O^.^foften 9lo. 817 (882)ecbr. 1860) [of «. 9htn(^]; 
i 9»nn ((C^.) 1861, 9to. 1; ifr. SRorgenM. 1850, 9lo.d61: .i:i( Ubgioeren of Sbale" 
[of ^. (Brinn]). 

Snletrset for 1860. (En 6ainling of norfle %oltt^ og Oomeeoenn^r, for* 
talte, a^b 88 dOuftrotioner efter Originaltegninger af 3ob. dderdberg. (S:^ra. 1860. 
Ii.  4 «I.  78 6. 

Snletrftet for 186L 92orf(e doentt^r og gfoIIeSagn. 9Reb SHuftrotioner 
tf 314. fcferi^berg.  S^ro. 1861.  18.  3 91.  91 6. 

Snietrftet for 1868. 9toqU norfte gfolfefogn i d^rinbringer fra en 9teife til 
ligQ^ten.  iReb 16 SOttftrotioner.  (S:^ra. (1858).  18.  IV.  79 6. 

9n(etroIb, nboalgte gfolfe- og Some-doentl^r, oberfotte. SReb ^Hnftrationer 
of 904on t«fer«berg.  d^^ro. (1861).  18.  8 9(..  79 6. fomben  15 paa fonrffilte 

tr^lte S^nflrotioner. 

Sorb nnb 6ftb.  (&a fRdrc^enfhranfi oon f. d^u 9. unb 3. (8. Zf^. (Sräge. 


Digitized by VjOOQIC 


I08 Asbj^rnien 

^eiben (1858). 8. (ärm. i „SM^mt fon% Seit" 1868, 9^0. 219 of SvHiid ^(^am^ 
mer; i ^^Dte^bener Sfourital" 1868, fHo. 898 af fi. [o: ffle;. S^^I»]-) 

doent^r fro fremmebe Sanbe Sronteimnelig efter Ubifntf en og tfrftsfei 
^9totb u. Sfih", Vleb aHnftrotionec. ({^ra. (1880). 12. 8 W. 200 6. (flniii. i 
^WHot^tnhiaM" 1881, 9^0. 865). 

SuIetYset 1866. 9toxftt ffoUt' og ^etnt^tnt^, fortalte af f. ^ift. fl. 
Sfftfte, anbet og trebie Opiag. C^ro. (Secbr.) 1866. 8. 96 6. (9nim i 
^Hftenbl." 1866, »o. 292 of + [d: Anton Äormg], Jfr. ©erigtiaelfe i 9lo. 294; i 
^Vtoxfitnbl'' f. 91. 9^0. 860 B; ^31L 9h)^ebdM.'' f. «. 9lo. 47; ^«tbre«febtabet' f. «. 
9^0. 50; «,eerQend))often' 1867, 3to. 5; * Aftonbladet* 1866, 9{o. 296, ifr. ^)6ort 
Sanb" 9to. 15; <J^amei<ien> VI. (1871). @ 520 fg. of f. «. <S)5be(fe; „9foI!et« 
«oi«« 1866, 9lo. 298; ^grcebrelanbet'' (Äb^ton.) f. «. 9lo 297; ^gn. Sib." 9lo. 877, 
«D. («b. VIII ©. 91); „?)onfr 9Roaiieb«|frift*' 1867, I, @. 84 fg. of «. »•fenbetg. 
'SHmir* 1867, ®. 197; ^8tt. (KentrolMatt* 1867, «o. 46 of «. Ä(tt^). 

9l0tfle 8folfee»eiitl|v, fomlebe toeb $. f^. K. og Ssrg. 9Roe. /. ^ i— 5. 
tt^TO. 1842—48. 16. 288 ®. (^tnm. i ^Den QlonfHtittioneQe'' 1842, 9^0. 81 [of 
SloffOIfrn] og 9lo. 262 [of fl.Vtnnåi]; ^IRorgenblobet'' 1842, 9lo. 89 [of 9R. 3. Slott- 
wb]; ^^ogeit" 1842, 9lo. 111; ^^erl.tib." i flete 9hitnere f. «.; 91. i^bette cBtma» 
1846, fog. CXI; <i9h4^ter, ITrt^ti^er och Notiser» (Sunb) 1844, 9^0. 83, fog. 256 
[of «. «. ^gberg]: .^cy> 1842, fog. 408; „8eH)jiget OTgem.Sfit.* 1843, 9to.70, 
»filoge [of f . «. 9Jhin(^]; ^^omb. lit. u. Irit. WMtter" 1844, Wo. 108 [of fi. »ieti- 
botg]. (Efr. enbiHbete 3oc. (8rimm'd Deutfc^e 9lt)t^oIogie, 2 ffudg. I. (®öttingeit 
1844), Qorrebe fog. XIV; $SiI^. ®nitim'd SKnber- unb ^audtnftrc^en, 6te 9(u9g. 
((Sbttingen 1850), d^nleitutig fog. LXI, fornt (S^r. 9Ro(be(^'« Ubt)o(gte (Enentt^r og 
»ortirlluiger («b^. 1848), Snblebmng 6. XVII. — II. ©. i. d^ro. 1844» 16. 
96 @. -> f)o Ifte Ohtb Dor ubfofgt, bfeo benne ^omling i!!e fortfot, ^t)orimob 
ttbfom : 

9{orfte $oHeeoentt)r, foitilebe og fortoUe of f . (L 9. og 3 Vt, 2ben 
forogebe Ubgot>e. (T^ro. 1862 (o: 1851). 12. LXVIII. [of 9Roe tneb Unbtogelfe 
of fiiterotnrongioelfen, ber er of «.] 502 8. («nm. i ^311 9h)^eb}bl/ 1851, 9lo.l3 
[of f . ©. ^onfen]; i ^SRorgenbt* 1852, 9lo. 41 (6 ©polter) of 45 [o: 9lolf Olfen]. 
3fr. 'Ulenzkår pjod$ögur^ (fipj 1863— 64), I, gortolen 6. XXV f g ; ©etbelberger 
3o^rbfi(^r 1872, 9lo.58— 54 of gfelt^Siebrec^t; fornt gortolen til *Lo Rondallayre», 
of Vtaipota 9 Sobrod nBorcelono 1871), 6. VI). 

9tox\ft SoIfe.-iEoentt^r, fortalte of f df^x. «r. og 3- Vt. Sbie Ubgotie. 
[»eforget of «. oleiie]. (t^ro. 1866 *(o : 1865). 8. XVI. 312 6. («nm. — fcr* 
ttbeti t monge notfte frotrtn^blobe — i ^,311. 9itj^eb«bl.*, 1865, 9lo. 50, jfr. f. ©(. 
1866 9lo. 10, 6. 52 (of 3ac. Sotfe); ^IRorgenbl.'' 1865, 9lo. 851; ^ftftetit^often" 1866, 
9lo. 77; ^6fUl. Vta^." 23 Decbr. 1865; ^^tlmuetyennen" 1866, 9lo. 1; „t>an9 IRoo^ 
nebéfhrift* 1867, I, 6.84—92 of «. Äofenberg ; ^3^. tib." 9lo. 324 («b. V, 6.88); 
^Oerl. Xib.'' 1866, 92o.297; <% lU. 7V(2fHti^> 1866,9lo.3; ^SvenekLU. Tidskrift» 
1866, 6. 498 fg. of D. [o : £. fHetrif^fonl] ; ^itiilton^ ^Nordisk Tidskrift* 1866, 6. 611 ; 
^Aftonbladet* 1866, 9^0. 298; »fiiteror. d^ntrolblott^ 1866, 9lo. 9, 6d. 288 [of 
ti Mn]; i,65tHtigf(^e gele^rte Xnietgen' 1868, 6tfl(t 86. 6. 1362, 1391 fg. of 
Slein^olb STb^Ier). 

9lorfIe golfe^dt^entl^r, fortalte of f. tt. 9. og3- ^ 9UtU Ubgobe. 
HBeforget of V. oletie; 9Roe ^r bog ^er foretaget nogte 9(htbnnger i fine Wbrog]. 


Digitized by VjOOQIC 


Asbjamsen IO9 

€)nL 1868 (d: 1897). 8. XVI. 822 6. (Kttm. i ^em^^Vta^" 1867, 9lo. 47 [af 
9. B. ^nftn]; ^fltnt^ gfoOeM.'' 1868, fHo. 6 [of X^. ftiemlf]; «9lorbnt'' utg. af 
8. f^Mda, V. 6. 120 fg. af Ubg. ; ^VftenMabet" 1867, 9^o. 277 [af gf. e«|niaiiii]; 
.iftfiMio^'' f. fL, 9^0. 286; ,«er0eiii)»oft<ii'' 1868, 9^o. 16 [af SK «. ^iDovfen], 
ifr. 9to. 18 [of f^vn, ftro^n?]; i ^. Xib." 9lo. 480 (Ob. IX, 6. 101); ^Ugeblobe 
f. aicmginaitb'' (1868), 9lo. 60 [af (S. StofmbeTg]; ifr. ^gcebtelonbet" 1868, 9to. 124; 
(IMO ,i)a0blabet'' 1867,9^0*291, Xifl.; tFramiidm* VI 6t^lm. 1871), 8. 620 fg. 
if 9. «. «öbe(!e; <AfUmbladU^ 1868, 9lo. 8 [af gf. ttetitaonti] ; <SMnttr> 1868, 
6. 41; ^Kttonoer Sltttur^ 1867, 9^o. 296 af ftlou» «rot4 [ifr. ^Vftettbl.'' f. «., 
9^0. 800]; .efanbinaDcn" (d^ago, SS.) 9^. 49 (21 Snitbr. 1871). 

9lorf!e gfoire-f oent^r, fortalte af 9- <K^ 9C- 00 3 ^oe. 9emte Ub- 
gi»e. Ottenbe Xnflitbe. S^ro 1874 (o: ^erbr. 1878). 8. XVL 819 6. (tlnm. 
i StorgenbL 1878 9to. 852 A; »ftenbl. 9^0. 296 f. «.; »brelfeblabet 9lo. 51 f. «.; 
fbl ifl. Xtb. 1874, 6. 15; ^Dor^oi beime niie Ubgaoe er lorteiig omiurDKt eller om- 
m i be Pefte norfle ^rooinlblobe i ^December 1878 og Sonuor 1874. «f tt»|te Vn^ 
■dbclfer lon nosrlel ftottrob SRourerd i Qcrmania, 19 Vorg. 6. 102 fg.) 

9lorfIe 3fo»Ie-Ciieitti9r, fortolte of 9. (I^r. fl. 9^)) Gamling. {Vtth 
9ibrag fro 9«rgen 9Roe« Sletfer og ODtegnelfer). (Sbro- (Oftbr) 1871. 8. 
vm. 248 6.  (9litiii., foniben i en Stongbe norffe 9rootn«blobe, i ^6fill.'9Rag.' 

1871, »0. 47 [of 3. ». «)oloorfett]; i J9t. Sottebl.- 1871, 9lo. 47; ^Iftenbl.-' 1871, 
9to. 294 [of ler. dl^er]; ,9Rorgenbl.'' 1871, 9lo. 851 A af le. 91. O. f^. [o: Ointer- 
^ieloi]; Ibre^ebl. 1872, 9lo. 9 af fllfreb Sarfen; JBarer^nben^ WM** I. (6taoan' 
ger 1871), 910. 4; ^Sfl. Xibenbe"" 9h). 688, %\Vl. (tb^on. 17 2)e€br. 1871); (bonfT) 
^Sogblobet" 1871, 9^0. 809; »Dogdtelegrofen" 1871, 9lo. 888, Xill.; Stockholm» 
Dagblad 1871, 9lo. 291 Göteborga- FögUn 1871, Jto. 288; Tid$hift för Hemmet, 
Xm. (1871), €. 899; Heidelberger JahrbUcher 1872, 9le. 58, 54 af 9eli( Siebrc^t; 
ifc 9to. 56 og 57; G^ermania 1872, @. 285—88 of ft. 9^arer;  Fraå&rs Magatine 

1872, 629—640 of 0. 91. @. 8lalflon: 7%e Academy 1872, 9lo. 48; 2%« iie/keiuBiiifi 
9b>. 2809 (27 Sannar 1872) [of 0. 91. 6. 9lalfton]; Bevue dea deux mondeg 
1 etf^. 1874, 6. 289 fg. Sfr. enbelig ^^agblobei* (ftro.) 1871, 9to. 804 [of 
««ii »oW). 

9lorire SfolTe-iloentt^r. ftt^ 6amHng. 2ben ttbgooe. Mbon. 1876. 8. 
VI. 269 6. (Hnm. i gabrelonbet [ftb^on] 1876, 9lo. 299; fHdt og gfiem 9lo. 288 
[2 Sannar 1877]; ^et nittenbe Har^unbrebe; S^. %\h. (ITb^.) 17 S)ecbr. 1876; «erl. 
m. f. «. 9to. 295; giorgenbl. 9lo. 858 A; 9)agblabet 22 Decbr. f. H.; Hftenbl. 
9to. 299; 92at. Xib. (Sb^.) 1876, 9^0. 241; (bonlfe) Slorgenbl. 1876, 9lo. 805). 

I AarenesLab er Norska Pol k«-Bv«ntyr bleyen oversat paa flere euro- 
peiske Sprog, dels i sin Helhed, dels enkeltvis eller i Udvalg. Om disie Orersset- 
telaer og den Literator, de har fremkaldt, meddeles folgende Oplysninger: 

Efter Originalens 4de Udgave er udkommet : Norska folksagor och ä/ventyr. Svemk 
ÖfVersSttning af Herman Hö mer. B.i — 2. Med 4 teckningar af J. A. Malmström. 
Sthhn. 1868. 8. (Anm. i Posttidn. 1868, No. 292 B; N. dagl. Alleh. No. 292; Aftonbl. 
No. 295; Gtfteb.posten No. 294). — 2dra uppl. Sthlm. 1874. i^* 33^ S* ^^ 
endnu starre Udbredelse end denne Samling har de Udvalg faaet, »om er foretaget deraf 
og ndgivet lom Hefter af Samlingen «0reikrifter för folket» (Sthim. 1868—75). Svenske 
Oremettelser af Eventyrene findet i denne Samlings No. 35 (2 Oplag), 36 (2 Oplag), 
37 (2 Oplag), 59, 60, 61, 62, 77, 78, 79, 80 og 8i. 


Digitized by VjOOQIC 


no Asbj0rnten 

Norwegische Vclksmärchtn. Deutsch Ton Fr. Bresemann. Mit eroem Vor- 
worte von Ludwig Tieck. Berlin 1847. ^* >• 2- 8. (Anm. i «Wiener Jahrbttcher 
der Litcratur» Bd. 119 (1847), S. 227—250 af Fcrd. Wolf i en sammenlignende 
Recensjon af: «Der Pentamerone», tibertragen ron Felix Liebrecht^ »Afventyr og Folk- 
sagor» af Hyltén-Cavallius och Stephens og cNorwegische Volksmärchen» ; [jfr. <Norsk 
Tidsskrift» IT. (1848), S. 467 og «I11. Nyhedsbl.» 1851, No. 13]; i »Litcratnrblatt 
von Wolfgang Menzel», 1847, No. 6). 

Populär Tales from the Norse withan introductory Essay on the ortgin and 
diffusion of populär tales. By George Webbe Dasent. Edinburgh. [Decbr.] 1858. 
8. (Anm. i »The Times» i Febniar 1859, [overs. i «Morgenbl.» 1859, No. 44]). — 
Second edition, enlarged, Edinburgh, March 1859. 8. (Anm. i «Faedrelandet» 
(Kbh.) 1859. No. ili; *T\it Athenseum» (1859), No. 1633, Pag. 218 [overs. i «I11. 
Nyhedsbl.» 1859, No. 32]; i »Saturday Review» 1859 [overs. i »Aftenbladet» 1859. 
No. 97. Till. og 99, Till.] ; den sidste Anmeldelse var af Max Mttller, der scncre har 
bearbejdet og udvidet den for sit Verk »Chips from a German work.shop». Vol. II. 
(London 1867), ^^- 219—239 og for sine tyske «EUsays>, Bd. II. (Leipzig 1869), 
S. 195 fg.) — Third edition.   Edinburgh 1877. 

Af denne sin store Udgave har den engelske Ovcrsaetter senere foretaget et Ud- 
valg under Titlen: A SeUction from the Norse Tales for the use of childien (WithiH. 
Edinburgh 1862. 8.), hvilken igjen paany er udgivet i 1864: «for the use of yoong 
people». 

Dasents Populär tales from the Norse er, ifolge den engelske Oversaetlers Eftcr- 
rething i Fortalen til det strax nedenfor nsemte Verk, blevne eftertrykte i store Oplag 
af Forlaeggerfirmaet Appleton i New York. Uddrag af Dasents Oversaettclser er gjort i 
•Folk-Lore and Fairy Tales» by W. A. Leonard.   (B istol 1874). 

Tules from the Fjeld. A second series of populär tales. From the Norse of 
P. Chr. A. by G. "W. Dasent. 8. London 1874. (Anm. i <The Athenaeum» 3 Jan. 
1874 af.W. R S. Ralston [overs. i Chra. Intell. 1874. No. 10]; i «Spectator» 14 Febr. 
1874 af Edmund Gosse; i »Snturday Review» 1874, Pag. 21 r fg. [af Ralston]; i «The 
Times» 19 Decbr. 1873; ' «I>«ily News» 27 Decbr. 1873; » «The Observer» 8 Febr. 
1874. En Oversigt över .«amtlige de her n»vnte Anmeldelser» Indhold er givet i Mor- 
genbladet 1874, No. 98 B. 

Med Hensyn til denne Mr. Dasents Oversaettelse af »Norske Folke-Eventyr, ny 
Samling» hidssettes felgende Oplysning af Fortalen: «The translator began by setting 
the tales in a frame formed by the imaginary adventures of Eoglish sportsmen on the 
Fjeld or Fells of Norway. After a while he grew weary of the* setting and framework 
and when about a third of the volume had been thus framed he resolved to let the 
tales speak for themselves and ttand alone as in the first series of «Popular tales from 
the Norse». Det kan tilfajes, at en Del af de i Dasents Bog översatte Event]nr op- 
rindelig, men uden Angivelse af Kilde, har vseret offentliggjort i det populsere Under- 
holdningsblad «Once a week», f. Ex. i Aarg. 1868, S. 277 fg. (Pandekagen), og i 
•Blackwoods Magazine». Det bor ogsaa udhaeves, at den engehke Ovcrsaetter og «Be- 
arbejder» överalt saavel paa Titclbladene som ellers har angivet sig som »Forfatter» af 
de norske Folkeeventyr, eller forbeholdt sig en Forfatters Ret til Oversaettclser, og der- 
ved i den engelske Opinion efterhaandeh har tilsneget sig ogsaa Navn og Anseelse som 
saadan. 


Digitized by VjOOQIC 


A)(bj0rnsen III 

Efter Ralstons skriftlige Medddelse er endvidere i St. Petersburg i 1874 ud- 
kommet eu russisk Overssettelse af 15 af Folke-Eventyrene under TiUen: Nor- 
vnkskija skazki.   (Nonke Even tyr). 

Enkeltvis er flere af Eventyreoe bleven överta t i Tidsskrifter, Kalendere og 
lignende Samlinger paa Svensk, Tynk, Engelsk, Fransk, Italiensk og Polsk. 
Htfforo henvises til den ovenfor anfarte bibliografiske Oversigt af J. B. Halvorsen, S. 38 
og 53. Blandt de sent re end Trykningen af dette Arbejde udkomne Oversaettelser kan merkes 
H. L. Brsekstads engelske Overssettelse af Eventyrene «Pandekagen>, «Gutten og Nor- 
denvinden» .samt »Veslefrik med Felen» i Samlingen Northim Fairy Tales. fVitk j6 
(c»l.) Ulustratitms by R. T. Pritchett and Clijforä Merton, London (Decbr 1880). 
4to c^ Fol. I — 2 Oplag. Hvert af Eventyrerne udkom og solgtes ogsaa .<;9er5kilt (i 
Oplag paa 20,000 Expl.) i Rsekken Sampson Lcw &* Co.s intirnatumal Series of Toy 
Bcoks, og blev anmeldt i de fleste Londoner-Blade i Decbr.  1880. 

9torfle 4>«Ilvce)iaiti|f »g gfflfefagii. Ifie GawIiKg. ^xa, 1845. 8. VI. 
210 e meb 1 ^Ohtfitbilag. («(nm. [af $. ^ij^onett] i ^t)en (Sonfi." 1845, 92o. 215; 
besne Hnmelbeffe fremtatbte en O^fatd „€>m gfottoettemaaben af (it)enti)c do Sägn'' of 
30rgcii Woe i f. «l. 1846, 9lo. 281 ; frembe(e« onm. i ^WorgenM." 1845, S«o. 968, 
tOI.; i J9tin\>. fiit.-Xib." (ftb^. 18i6?), 9Jo. 20 af gr. ^mmcri(^; i Frey 1846, 
6.» fg.; i %vlbtdi «Biina> 1845, 6. CXI. [jfr. 2bcn Ubg. 6.XI]; i ^^Aftonbladet* 
1846, 9^0. 261. [3ft. ogfaa ;,3n. 9l^^b«M.* 1854, iRo. 46 om en bebubet nt) Ub- 
gobe, famt (^rAdfe* Trésor de livrés rare^ etc (1859) ^a%. 287]. 

92otffe ^ulbreebent^r og gfolfefagn, fortalte. I. Hnben fottgebe 
Ebgabe. (K^a. (3uni) 1869. 8. XXX 801 ®. (Änm. I 3»l. SJb^ebSbl.*' 1869, 
Ro. 35; i ^Äftenbl." 1. «. 3lo. 234 ttfl. ; i ^Dolen-, Ifte «arg., 9lo. 46). 

92or)(e ^ttlbreebent^r og gfotlefogn, fortalte. 2ben GawHng (£^ro. 
1848 ipi 1847). 8. 254 ®. («nin. of «. ?Wun<^ i „9lor(t Xibéffrift" II. 6.125— 
132; i ^©ftgénffe ©lobe^ 1848, !Ro. 6). 

S^otffe ^ulbre^lEbent^r og goKefagn, fortalte, ttnben ©amling. 
2ben for^gebe Ubgaoe. «^a. 1866. 8. VIII. 301®. («ttm. i ^aJlorgenbl." 
1886, 9lo. 359; i ^311. S^^^ebåbl" f. «., 9Jo. 47; i ©tecnftrupå ^i)anfC SRoaneb^- 
jWft* 1867, I, S. 84-92; i «% ill Tidning» 1867, 9«o. 9; i ^Svensk lAteratur- 
Tidskrift» ni ®. 187—89 of €. «. 9li(^bIom) ; i €8Hmir» 1867, 6.197; i Samdc* 
(Sentrolblatt 1867. 9^0. 46 af «[. 9(u^n) 

^ begge @amlinger foabel i be gamle fom n^e Ubgaoer paa bet nomnefle bor 
vbfolgt, ubf om be enbelig fomtet i et i6tnb : 

9{orf (e ^ulbre'(j^benti»r og ^oMtUin, fortalte. ^rebie IXbgabe. 
t^a. flJecbr.) 1870. 8. VI. 2 «l. 391 ®. («nm. i ^»orgenbl." 1870, 9«o. 
348 B [af ft. a. ©inter-éielm] ; ^Hftenbl." 1870, ^0. 296 [af Är. «l|ter]; 
,6li!L tRag.- 1870, 9lo. 51 [af 3. ©. ^oloorfen]; «9l. gonebl." 1870, 9lo. 52; 
^Ny Ul. Tidning* 1871. 9lo. 16; „3fl. Xibenbe" 9lo. 587 (ftb^on. 25 Decbr. 1871); 
«lbr /(te 0^ Virkelighed», December^eftet 1870 (Dmflogct); ^grortet« ÄOtS" 1870, af 
(ira »og^ ^[optrDft i ^aftenooflen* 1870, 9lo. 292]; „3)agblabet'' (Äb^on.) 6 »art» 
1871; ^Skimir» 1870, ®. 34; ^fitt. Centralblatt" 1871, 9«o. 37 af «. je(u^n); »G^e^ 
gelehrte Anz,* 1871, ®tfl(f 87,®. 1474 fg. af greltj fiiebrec^t [jfr. ^aRorgenbL" 1871, 
»o. 290].) 

Af Huldre-Eventyrene er enkelte Afsnit oversat paa fremmede 
Sprog, saaledes i:  »Svenska Jägareförb. Tidskr.» I. (1862), S. 49—63 (En Tiurleg i 


Digitized by VjOOQIC 


112 AsbJ0rDsen 

Holleia); i «Hainb. Ht. u. krit. Bl&tter> 1846; i Ktlhnes «Europa> 1857, S. 1664 fg. 
(«Per Gynu Jagdthaten* af cRensdyrjagt ved Ronderne»); i Haapts «Zeitschrift f. 
Alterthamskunde* V. S. 502 fg. (Jutulea og Johannes Blessom, ved Jac. Grimm) ; i 
F. Metcalfs «TheOxonian in Norway* ; i E. Beauvois's «Contes populaires», S. 80— 92 
(Tttftefolket paa Sandflsesen); i Tidukrirtet «Mdiisine> (Paris) 1877, No. 4' (Egeberg- 
kongen, «tradait du Danois par £. Sandergon»). 

ft^tfN 8ftlfe> •09Kl^fc-€tiaH|f i ttldalg. Wcl ariK|hrttioiier efter Ocigiiial' 
tegninget af ¥• ^» ^tboe, ^. (»ube, 8. St. Sen^e, CUif 9eterifen, «[. 6<!^neiber, 
Otto 6inbin0, fL Xibemanb og d. IBetenfEioIb [og meb sl^Iogr. ^otttmttt al Wbi«r»' 
fen og SRoe]. ft^tm. 1879. 8. 2 99(. 860 6. (Hnm. i Ube og ^iemme, 9 Karg., 
9^0. 104 of Otto iBorc^feniud; i gfcbrel. 1879, 9b. 989 af 6. IdaM^; i)ag. ^bfy. 
f. «. 9^0. 894 af (Etif »og^; i)agblabet (ftb^.) 92o. 976; 3IL Sib. (M^.) 9^0. 1046 
af d^rl finberfen; 92at.ttb. 9to. 1996 af ^olget ^ra^mann: eerI.2:it.9{o.996 Sifl.; 
famt i (notffe) SRorgenM. 1879, 9^0. 988 A, KftenbL 9^0. 998, 9)erg. Xib. 9to. 969, 
0. m. p.) 

fCttdtoa^I 9lortoegif4et SotfdnrArc^en util tBalbgeifter-Bagen. 
fCuil bem 9^onoegtf(^en ftbetfe^t bon $. ^en^tbt. 9Rit 106 Sflutlrationen nac^ Od« 
ginat^et^ungen oon % 92. Krboe [etc] Seip|ig 1881. 8. vnL 989 6. (3 benne 
Ooetfoettelfe er nbelabt 9[a{e 0aafe|Hge. Samlingen er anmetbt b(.a. i ^amb.9h(^r. 
1880, 9^0. 804; 93eU. 5. ^amb. (Sorr. 9to. 996 f. 9(.; S^itf^t. f. bilb. ftnnft, 9etMatt 
1880, 9{o. 9; 3n« 3eit.; SRag. f. b. £. b. «(uM.; LÄvanguardia (Palermo) 1881, 
9^0. 99 af 9tof. d. 9Roratti)« 

En autoriseret svensk Overssettelse af dette Udvalg med en Biografi af A. ved 
Dr. P. A. Gödecke er under Pressen, ligesom en lignende Udgave .paa Engelsk er under 
Förberedelse. 

9latur^iftorie for Ungbommen. 9. 1. ^ttebt)rene. IReb 147 fifbilb' 
ninger. «^ra. 1838. 19. VI. 160 «. — 9bet Oplog ib. 1844. VII. 971 S. — 
9. 9. grngtene. 9Ub 1499[fbilbn. ib. 1840. 19. 940 6. — D. 8: ihc^bbtirene og 
Siftene. 9Reb 68«[fMIbn. ib. 1844. 19. XXII. 987 @. — S). 4. Snfecteme. 9Reb 
156 «[fbilbn. ib. 1848. 19. VIII. 445. XVIII ®. — i).5. Xufinbbeen, (R)berfopagtige, 
ftreb0bt)r, ^aarfobbebe, 9itngbt)r, ^juulbt^r, Snbboibdorme og f^tobbi^r. SReb fCfbiIbn. 
ib. 1849. 19. VIII. 640 6. — %>. 6. 9Iantebt)rene. 9Reb Vfbilbn. ib. 1848. 19. 
919. CXLI @. (9(nm.t,,S4rifliania-9often'' 1848, 9lo. 104; i ^9{orff Zibdftrift'', VI. 
(1853—54) ®. 108—110 af ^. V. 9taf(^; i tArsberåttdae om Natvrveten$kapeH$ 
framsteg* 1854 af ®unbet)an og iBobén). 

Om nibe* og Stoeoefangft, en iBefEribelfe ober forftfeaige 9Raaber, l^oorpaa 
man t Soerige f anger, )ager og fh^ber U(b og 9i(eb. Oberfat efter bet fbenfte Jägare- 
förbundets Tidskrift.  C^ra. 1840.  8.  Vin. 91 6. m. 4 Stenirtjf. 

gfrugt^augen eller tCnoitlning for 9[lmuen tit at opelffe gfrugttroer af ftier* 
ner, famt om grmgttroeerd ^(antning, gforaebling og $Ieie. 9Reb opti^fenbe gfigurer. 
dixa. 1841.  8. 

ftortfattet 9latur(oere. %i\ iBrug for tftmnen og beb Unberbiitfning i6to« 
teme.  C^^ra. 1841.  19.  118 @.  (tlnon.) 

9latnr^iftorie for iBorn. tUteb 17 lit^ograp^erebe og iSnminerebe staber. 
%t}£itn omarbeibet af $. (L «. (G^ra. 1849). 9bet Optag. S^a. (1844). 4. 
V.  99 6. 

8 i tb re nen.  (S^ra.  1859).  16.  99 6. m. Zrcefnit.  (6(er|ft(t tCftrt)! t 


Digitized by VjOOQIC 


Asbjernsen H^ 

20 dspl uben ^ttelblab of ^30. ^^thm." 1852 Sfr. „9lebbele(fer fra 9^. 3. og 
9. Sören." 1873^ 9^0. 2, 6. 88 fg. af 91. ®[ergeIotib] og Reob. fSomorbd <8port 
in Norwaiyy fl. @t.) 

Bidrag til Christianiafjordcnf Litoralfauna. (Chra. 1853). 8. 60S. 
(Sxrskilt Aftryk. uden Titelblad, af «Nyt Mag for Naturvidensk.* Bd. VII. 307 — 66 
— Anm. af H. H. Rasch i »Norsk Tidsskrift», VI. S. 107. Jfr. »Bidrag til Kundskab 
om Christiantafjorden-^ Fauna» af M. Särs, II (Chra. 1870), S. 48, 114; «Norwcgian 
MoUuics» by J. Gwyn Jeffreys i «AnnaU and Mag. of Nat. History*, 4thSeHe8 (1870), 
No. XXX, Pag. 438). 

Sffrletrcet famt ben n^ere tt^bfle 93artroebl)rfning. (€cerftilt af- 
ttpft ttf ^golfet^ennen").  ft^ro. 1868.  8.  2 «t. 121 @. 

Om 6tobene og om et orbnet Sfoobrug i iRorge. (£^ra. 1855. 8. 
vin. 288 6. (Anm. t ^(t^ra.poften* 31 »ort* 1866 ; i ^rWotgenM." f. «. 9lo.24; 
3E. 9h)^eb«bl. 1865. 9lo.50; SoRcwnnen IV (ia55), 6 384; ÄrrlKniuå^d Tidskrift 
för Landtmanna-Ekonomien 1856. 3fr. ogfaa Man and Naiure by G. P, Marsh 
(Sottbon 1864, 9^m ;)orf 1867). $Qg. 188 fg.) 

DmSR^rb^rfntng. ^tlbeeU efter ^nbebetoud ^riUftrift. {^<h 43 Xix- 
fnit). (5^ra. 1856. 8. XXVI. 116 ®. (Hnm. i 3D. 9^^bÄbl. 1856, 9lo. 29; 
.Iftenbl f. «., 9lo. 159; C^rcpofken f. «. 9lo. 2887; gfolfeoennen, V. (1856), 
6. 323). 

Cm @ur^0 og ^run^o eQec bebfte 9{t)tntng of (&xaé, i6(obe og ^((rffer i 
tMobe Voringer. ^omemmelig efter $rofedfor $(le;anbfr 9)iHiaer'å gforebrag t)f b JBanb** 
bnigdmabet i O^bteborg i 3uU (1860). Ubgtoet af ^^Qubfiiftend'' 9^fbaItion. SReb 
twefnit. Ctira. 1860. 8. 16 @. (Ännu i Worgenbl. 1860. flo. 246. jfr. 1861, 
«o. 184; i ^»orbre Xbronbijj. »mtåt " 1861. ^0. 53). 

90bemtbUrneé Opbeoartng t 8a nb og ^t^, for 6Iibé))rootantering og 
Sidfebmg. ^e bebfte og n))ffte grremgangdmaaber oeb Sättning. Slfgning ofo. ^eb 
Xwrfnit. ^ooebfagelig «ftn)f of „»ubfli!fen^ d^ro. 1860. 8. 98 @. («nm. i 
iRorgenbl. 1860. 9lo. 346). 

geltfeng til «rug paa 9ieifer i 9lorge. (Jijca. 1860. 8. 16 @. (©or- 
pitt «ftrt|l af „3U. S^^ebébl."  «nont)mt). 

%x(B' og Ubfli(rring9-9lrbeibe til ^udflibenå gfremme i 9lorge. 
8eb Unber^attelfe of SelfEabet for 9lorged Set ubgioet meb 114 ^egninger i ^roefntt. 
(8«r1!i!t «ftrt)! of ,,»ubjtiffen"). (J^ro. 1862. 8. 2 «l. 44 ©. (Slnm. i ,,311 
^tn^ebSbL" 1862, 9^0. 3:(; ^^orgenblabet'' 1862 [af 3. (fbm. be (Eomnd]. jfr f. «1. 
1863, 9^0. 310 af 9[gronom 3ocobfen ; jfr. ogfaa (tiUvt ©unbtd Sfrift ,,0m ^u^fliben 
i Äorge", 6. 318 og „a»orgenbl.'' 1872, 9lo. 78). 

Om ©fobtorf og ?Warfaat. ?Web Xrcrfnit. (©arftilt Slftr^! af ^Cubftif- 
fen"). (£^ro. 1861. 8. 2 ©1. 46 ®. («nm. i Slftenbl. 1862, 910.107; SJJorgenbl. 
f. %. 9lo. 37; ..ttlmueoennen'' 1862, 9^0. 5; „9lorbre S^ronbbi- Stmtåtio.'' 1862, 
9h). 6 og 7). 

Dm Äaf feen. 3)en« 9l^tte, 18«rb, rette ©ebanbling og gorfalffning famt be 
iaa!albte 6urrogater eller 9{0bmibler for famme. 9Reb 30uftrationer. 8(er|ft(t Qiftrt^ 
ttf „«iib|itt!en*. C^ra. 186L 8. 60 @. (3fr. «ftenbl. 1863, 9lo. 148. meb Xilfoar 
i Slorgenbl. f. 91., 9^0. 183 famt bet poIemifCe @frift ^9logle ©emsrfninger angaa*» 
enbe ben oberbreone IBrng af ^affe [ofo.]'' af Dr. ^. (j[. fja^e.  (il^xa. 1863). 

Konk Forfatterlexikon 18x4— x88o. 8 

Trykt a8 Juli x88i. 


Digitized by VjOOQIC 


11^ Asbjernsen 

Planternes Anatomi og Physiologi i Grandtrsek. Af Herman SchacbU 
Med Underst0ttelse af det kgl. norske Videntkabers Selskab i Throndhjem, udgivet (i 
Ovcrsaettelse) af P. C hr. A. og Dr. Fr. Chr. Schflbcler. .Med 349 Tegninger paa 
159 Plader. Chra. 1861. 8. VIII. 240 S. (Anm. i 111. Nybedsbl. 1861, No. 33 ^ 
i Morgenbl.  1867, No. 295). 

gfabemibletne, fotn be maa txtxt, for at t^Mtge^oIbe ^Ufeit, gioe 'fircBfter 00 
U>are ^enge i ^uuiS^oIbnittgen. 9lf tllbiti fio^. Onerfat efter SbenUbgat^e. (SReb- 
^nmcrrfninger). df^xa. 1863. 8. 8 W. 82 @. (9(nm. i «91I* 9{9^ebdM.' 1863. 
910.22).— fCnbeti fotbebrebe Ubgooe ubfom tneb 2:itten: dtncrringdfpotg^ 
ma al et eller gfobemiblerne, fom be maa oonre, for at oeblige^otbe ^\i\tn, gioe Shrcef* 
ter og fpare $enge i ^ttud^olbningen.  gfrit ooerfat.  d^^ra. Ouli) 1868. 8.  74 8. 

Sfornuftigt äRabftel. (Sn ttbdimrdiig ftoge«og^nd^oIbntngi8bogaf (Elemenl 
»ontfaciug. (£ira. 1864. 16. XXII. 256 ©. («nm. [af «. Wofmg] i ^ÄftenM.* 
1864, 9^0. 193, meb a^obbemcrrftiinget af ^en ftoinbe'' i f. 161. 92o. 198; af ,,$ater 
familiad'' i ^IRorgenM.' 1864, 9lo. 368, ifr. i)r. %ih. 1864, 92o. 293, ^oor 91. for 
forfte ®ang offentlig angaoed fom gfo^otter af 9ogen; frembeled onm. i ir&^rbagS 
Hftenblab'' 1865, 9lo. 9 af Sdit^on JBang; i ^.SCbredfeMobet'' 1865, 9^0. 18; i ^^oVtt- 
oennen'' XIV, @. 81 af dilcrt ©unbt). — 2b'en Ubgaoe. (£^ra. 1865. a XIX. 
288 ®. (Änm. i ^ftftenbl.'' 1865, 9lo. 297; ^«bre«feM.'' 1866, 9lo. 2; ^9lamb. tib." 
1866, 9^0. 9 [of SK. 9R. ©elmer]; * Af tonbladet» 1866, 9lo. 7). 

Endnu inden 2den Original udgave var udkommen, udgav »Selskabet for Natur- 
laerens Udbredelsc» i Kjebenbarn en Omarbejdelse af Skriftets farste generelle Afdeling 
for danske Forhold, hvilken udsendtes uden Betaling til et stort Antal Pigeskoler i 
Danmark.   Denne danske Bearbejdelse bar felgende Titel : 

Sornuftig SRablaoning og ^ndbrug eller om l^enfigtåmoedftg SSalg og 
2:tlberebmng af 92(eringdmibler. 'Omarbeibet efter gforftmefter ttdbiornfend IBog i^SrOt- 
nufttgt Mahfitl" og ubgioet meb forffieUige XiUa^ af (S. ?i, S^c^arting, $rofedfori 
(Sf^mL  ^b^on. 1866.  8.  3 »I. 119 @. 

Af denne danske Bearbejdelse foranstaltedes igjen ssnere en svensk Oversaettelse 
uden Forf.s Navn : 

Ändamålsenlig Matlagning och vägledniag i hushållet enligt kemiska grun- 
dar.  Svensk bearbetning med åtskilliga tillägg.   Sthlm. (Decbr.) 1867.   16.   128 S. 

En svensk Oversaettelse af den fuldstsndige 2den Original udgave udkom senere 
med folgende Titel: 

Tidsenlig matlagning. Kok- och hushållsbok [etc.], öfvers. af Mathilde 
Langlet. (« Allmännyttigt Handbibi iothek» No. 49). Sthlm. 1871. 12. 123 S. 
(Anm. af //. S. i <Aftonbl<idetn 19» Septbr. 1871; i Posttidn, s. A., se Aftenbl. 187 1, 
No  163). 

En Ytring i Fortalen til iste Udgave af »Förnuftigt Madstel* om det national- 
ekonomiske Tab, som foraarsagedei ved de norske Bondekoners tilvante Gredkognings- 
methode, fremkaldte en Indsigelse af Eilcrt Sundt i »Folke ven nen» XIII. (1864). S. 639 
og XIV. (1865), S. 81—88: «0m det kvindelige Stel», jfr. VII. S. 190, 194 fg. og 
259 fg- Denne Indsigelse blev senere p.ia Aanmodet den 27 Febr. 1865 i «SeUkabet for 
Folkeoplysningeos Fremn.c» af Prof. Fr; Brandt fremholdt blandt andre A kepunkter 
mod Sundts Redaktion af Selskabets Tidsskrift. Den Diskus^jon, som herom rejste sig, 
og som findes refcreret i «MorgenbIadet» 1865, ^o* ^» g*^ Anledning til en derpta 
folgende långvarig A visfej de, som er kjendt under Navn af <G r 0 ds tr id en», oghvori 


Digitized by VjOOQIC 


Asbj^msen 1 1 J 

de fonkjellige Icdbeg findes paa felgende Steder: I <Aftenbl.» 1865, No 65 og 66: 
•Aiibcnt Brev til Folkeyennens Redaktör» fra •Agricola'» [A. Rosing], med Svarbemerk- 
ninger af Eilert Sandt is. Bl. No. 67 og No. 76 [i hvilket sidste Nr S. afviste videre 
Debat med R.] samt Repliker fra «Agricola> i cAftenbl.» No. 74 og 83; i «Morgen- 
bladet» 1865, No. 81 : Om «VidenskabelighedeD> og om «GTouten» [af Dr. Th. Buch- 
h<4tz?], hvorpaa Sondt svarede med en Opsats «Om Bondens Stel* i s. Bl. No. 88, 
hYortil igjen Replik fremkom i No. iii Till.: cOm «Videnskabeligheden» og om den 
Vesetbske Gredattest»; i «Morgenbl.« 1865, No. 96: « Eilert Sundt og Madstrsevet» ; 
i s. Bl. No. 108: cGrodkogningen og Clemens Bonifacius» af — n^ hvorpaa R. \p\ A, 
Rosing] svarede med en Artikel: «Kjendsgjeminger i Gredstriden* i «Morgenbl.» 1866» 
No. 39, bvortil igjen Svar fra £. Sundt i No. 66 og Tilsvar fra Asbjemsen i en Arti- 
kel «Til Orientering i Grodstriden» i No. 118. — Fra Dagbladene fortes Striden över 
i Videnskabsselskabet i Kristiania, hvor Prof. Fayc 6 April 1866 holdt et Foredrag över 
<Unders0gelser angaaende Brug og N)rtte af vore stivelseholdige Nseringsmidler», hvil- 
ket senere blev trykt i Selskabeu »Forhandlinger i Aaret 1866», S. 51 — 90, og i nogle 
Saertiyk tilligemed et kcrt Referat af den i Videnskabsselskabet ved Fayes Foredrag 
fremkaldte Diskussjon stilledes i Boghandelen. (Chra. 1866. 8. 45 S.) Striden fort- 
ttttes derefter paany i de Anmeldelser, Fayes Skrift fremkaldte, — hvilke findes i: 
<Morgenbladet» 1867, No. 74 A, samt No. 268 og 272; »Aftenbl.» s. A., No. 65; 
tAlmuevennen» s. A., No. 12; samt Hamiltons »Nordisk Tidskrift» 1867, Tillaegsblad 
No. 8 — og i Dr. L. Dahls Bearbejdelse af Virchows Afhandling «0m Nseringsmid- 
leme» i «Lidt naturvidenskabelig Lagning», 4de Till«gshefte til «Folkevennen» XVII. 
(1868), S. 18 ig. Jfr. fremdeles .Aftenbladet» 1867, No. 59 af Eilert Sundt (angaa- 
ende hans Fratrsedelse som Redakter af »Folkevennen») og hans Skrift «Om Renligheds- 
stellet i Norge» (Chra. 1869), S. 45S. Et satirisk Indlaeg i Striden var endelig den i 
•Vikingen» 1866, No. 6, 7 og 8 meddelte «Grautsagaen om Kong Romala og hans 
Kjaemper, som Rise Viking kogte Kveldsverden til». 

Xort) og Xorobrift. SJi^eb 106 %xct\xdi.. Ubgioet efter grotanftoUning af 
ben ftgl. 9lorftc »egiettngi S^e^jortement fot bet 3nbre. C^ya. 1868. 8. 186 @. 
(«iim. bl. a. i ^SlftenM." 1888, 9lo. 241; ^.^ergenåpopen'' f. «., 9io. 201; ^Sfitt. 
fRag.- 1868, !Ro. 33; ,,9l. golfebl." f. %., 9lo. 38 [af Äob. Cottett]; ,,Slbre«fcblabet*' 
f. «., 9Jo. 44; ,,3nb^ereb»-$often" 1868, 9lo. 88 og 1869, 9lo. 1 [af Slnbt. @*ult]; 
i ^^ol^tefnift Xib^jTr." XV, 6. 176; ^Ugeffr. for fianbm«nb\ (Äb^) 1868, 9lo. 16, 
6. 267—59. 3ff • oöftta < Om de svenska bränntorfmosaema» af X. B. Falktnann 
(St^lm. 1869), @. 148 o.fl. ©t , famt tNågra ord om torf i allmänhet och kultorf 
i syimerheU af Edouard von Horn (@8teb. 1871). 6. 14—19, 27 0. fl. @t.) 

ftetfet ^apolton^ ^iftorie af ti. ^ugo. Ooetfat [af Soten^ l^re^er 
og 9. (£^t. 9.] df^xa. 1841. 8. II. 535 @. meb 15 @taalftif. — 2bet O^Iag^ 
^ta. 1845. 8. IV. 685 ©. m. J5 @taalftif. [3)et et be farftc «tf, fom^ere ooet- 
fotte af Xitt^n, f)tU ffit\ttn af «.] 

ftnton 91 o fin g. (St Sibdbiaebe. (^ftr^I af ^lorft Sanbmanbdbog for 1868). 
mxa. 1868).  8.  34 ©. 

I en sserlig for den Afdodes udenlandske Venner bestemt Udgave udkom foran- 
natvnte Arbcjde i (en noget udvidet) fransk Oversaettelse med Titlen: Anton Rosing, 
Biographie.   Chra.  1869.   2 ff.   48 pp. in 8vo. 

%x\ Srittbring om $rofedfor Dr; 9^i(^ae( @ard.  JBeb^SJhitbebcegeret i 

8*1 


Digitized by VjOOQIC 


Il6 Asbjarnsen 

geften til grcebrcne* SWtnbe ben 30 Sonuoc 1870.  (J^ro  (1870). 8.  8 ®.  (©arjfilt 
aftti)f af ^Äftenblobet"). 

3Ri(^oel @ar«. Sloöle Xraf of en »oturforfPer* fieonet ogÄtbetber. (©(Et* 
f!ilt 5lftrDf af ^gnuftretet Xibenbc'' 1870, 9lo. 553).  Äb^on. 1870.  8.  24 S. 

anbreoå SBulfåbetfl ©tätting, (©orffilt 3lftrt)f [mcb ^ortrcet] af ^^^otff 
f^olfeblab'' 92o. 20, 1B70). 2-f^altft 4. 4 6. (Dgfaa optaget i og berama fcerffiU 
oftr^ft of „^ntiftforeningen» Äorbog'' 1876). 

^an nax SDl^ebrebattar (meb % O. 1Bot)efen, d. %, (S^dftenfen og gf* <l^. 
Sd^flbeler) af iaubftiflen, et ^aanebéfEnft ubg. af Direftionen i bet fgl. Selftab 
for 9iorge« «el. (S^-a. 1859—61. I-III. ©t- 8. IV. 588 ®. m. 1 ftart; IV. 5916. 
m 2 $1.; IV. 572 @. fornt $ittapg«^efter — ^eri er of ^om foruben flece ©mao- 
ftljHer: I. 24—29, 112-129: ©atcrbtuget i be efterrigffe 9i\pt\anbt; 185—140: 
^»nfcobl; 207—228: 9iogIe alminbeltge proftifff, naturöibenffabelige ©tr^oinf for 
Äjaffcn og SJlabftel. — IL 96—108: Cm Dpbcöoring of Setinctömiblet og ijtcr af 
^Bh; 108—110: gro finbre ©ergenjug «mt; 145—175: Dm be ©runbfotninger for 
Ägerb^rfningéd&emien, fom crc ^entebc fro ^atutoibenffoberne. ((gfter Dr (Srouocn); 
175—183: XorDhilbranbing i SKiler; 228—233: ^nmifroffopifff.^tonteoerben i benÄ 
gor^olb til ben oorige ©lobntng og til 3Renneffct8 proftifCe SiO; 253—264: fiinobl 
og Sintilöirfning; 264—288: Dm Dpbeooring of fieonet«mibIer og iftcr of Äjob, tög 
og ajiel!; 289—304 og 394 — 404: 3)e orgoniffe iJcgemerg narmerc og fjernere ©cftonb- 
belc. (@fter Dr. (Srouoen); 304—319: Dm ©fooröbningenå 3nbf[i)bclfe poo «o«bra- 
geneé ^infing. ((gftcr 89ouåfingault); 319—328: «ronb enertulof ^o« Äomortcme; 
328—351 : Dm Dpbeooring of Oronfoger og ^otfenurter; 351—365 : Dm 5:ilbcrebmng 
of ^run^o og ©ur^i i Dfterrig; 3a5— 394: Dm lorfing og $re«rtng af ®r0nfager 
og Äjolfenurter. — III. 20—40: Dm iRaringdmibler i aimmbclig^eb. («fter Dr. 
©rouDcn. ^Tnon.); 40—57: ?rnmclbelfc of „golfcté ©elfe* of ©oeg^ («non.); 65—77: 
3)arnjin'é ni)c ©fabningglcerc (^Tnon.); 89—121 og 262—275: Dm iRotteftabe og ©foo* 
tar!; 132—139, 157—181 og 198—224 : Dm Äoffe og fiobmibleme for fomme; 187—190 : 
Sfrcb for guglereber og ©ongfugle! (Slnon.); 224—262: Cm Iraffjaring rg liloirl- 
ning of monge^oonbc Xraoorer i bet f^blige ^otjcrn; 529—539: ©tubbebrtjberen og 
©foortjbberen (Siion ) 

3 ^Rorft öonbmonbébog 1865, ©. 67—76: gugleneå gfrebning. (©enerc 
ubgioet i flere tufinb ©cporotaftrpf af „goreningen til Dtjreneé ^eff^ttclfe", i SUo. 15 
of bet^ ©frifter (1866), @. 1—10. dt faiffilt SlftrtjI i noglc bunbrebe (gjpl. bleo 
ber^o« foronftoltet og ubbelt of i). ®raa^. (J^ro. 8. 8 ©.) — léi66, ©. 85—105: 
9{ogIe Sanbmonbéoenner blonbt be oilbe $attebt)r (ligelebed optnjft i bet n(eonte©el- 
flab« ©frifter ^o. 15, ©. 11-24); ©. 154—160: SRiigeMcr for infeftabenbe gugle. 
(©teiffilt oftrt)ft i nogtc ^unbrcbe (gjpl. oeb 3). ®rao§.  ®^ra  8.  7 ©.) ' 

(Sfterot iiionbmonb^bogend <9rutibl(egger og Ubgioer $lnton 9ioftng oor ofgoaet 
oeb 2)0ben, ooertog Slébiamfen Ubgioelfen of be folgenbe tre Slorgonge 1868—70. 
3:il bi^fe 9inb (or ^on felt) leoeret, foruben©maaftt)Ifer,f0(genbe9ibrog: ^arg. 1868, 
©. v— XXXVIII: «nton Sftofing. et Sioébiflebe. [Ogfoa farililt, fe oofr.]; © 119— 
130: ^»eimbaUmorene [i förening meb X^. S^erulfj. ^arg. 1869, ©. 121—147: 
Dm ^orobiug og ^orobrcenbfel. 

I Poly teknisk '1 idsskrift 1854, No. 2: Russisk Ovn ; No. 8: Om Sko- 
venes IndflydeKe paa Veirlaget. 

I Nyt Magazin for Naturvidenskaberne VII, S. 366: Bidrag til Chri- 
stiania fjordens Litoralfauna.   (Ogsaa saerskilt; se ovfr.) 


Digitized by VjOOQIC 


Asbj0msen 1 1 7 

I 0/versigt af kgl, Vet.-Akad. Förh. 1854, S. 121 — 125 : Djuphafsfaunacns 
regioner vid Norges kost.   (Uddrag af et Brev til Prof. S. Loven). 

I Fauna litoralis Norvegia II. (Bergen 1856), S. 81—85 - Bcskrivelse över 
en ny Sefjaerslaegt, Kophobelemnon Mulleri, [Jfr. M. Särs i «Forh. ved de -kand. Natur- 
foiNkere<; yde Made 1856*, S. 192; nAnnals and Mag. ofNat.Hist,* 1857, No. XX, 
Pag 320; H. G. Bronn*s: »Klassen und Ordnungen des Thierreichs». II. (1860), S. ii; 
Richardi's ffMonografiadeiPennatularii» (Bologna 1869), pag. 106, tnb. 100; Gray'8 «Cata- 
k>guc of Sea-Pens» (London 1870), pag. 27 ; Herklotz'> «Notices pour servir ä Tétude 
dts P.>lypicres», (Leyde 1857), pag 23, samt KdUikr i « Abhdlg. d. Senckenbergischen 
Xaturforschenden G selliichaft», Bd. VII— VIII, pag. 370 fg.] — Ibid. S 95—101 : 
Ikskrivelse över en ny Asieride<laegt, Brisinga endecacnemos . [Oversat i ud förligt Ud- 
drag i •Amtals and Mag. of Nat, f/tst.y 1857, No. XX, Pag. 320 fg. Jfr. M. Särs i 
'Forh. ved de skand. Naturforskeres 7de M»de^, S. 209; G. O. Särs: On some remar- 
kable form-i of animal life, II. (Chn. 1875), ^6 ^^ der citerede Vaerker; "Ann. and 
Mag. of Nai. Hist.^, 4 Ser. (1868), No. XVII, Pag. 198-99 af Wyville Thomson; 
BTonn's »Klassen und Ordnungen des Thierreichs» II, S. 284; Dr. Ern^t Hackers: 
•Dos Leben in den grÖszten Mterestiefen» i «Samml. geineicverst. wissensch. Vorträge», 
5te Serie, H. no, S. 15 fg. ; Catalogue of scienHfic papersy. Pol. /., pag. 105. Om 
den myihiske Tydning af Navnet Brisinga se de Gul>crnatiN : Mythologie 2k)ologiquc, 
irad  pnr P.  Regriaud, II.  459]. 

IJahrbucK d Akademie f. Fnrstwirthe zu Tharand, N. F., Bd. VI. 
260 — 72: Einige Noiizcn (Iber d. s V^orkonimcn der IJirche in Norwegen. — Desudcn 
har han leve et Oplysninger til von Berg's forskjellige foistvidfnskabelige Afhandlinger 
om Norge i dette Tidsskrift. Lignende har han ogsaa leveret til Dr. Nördlingers Af- 
htndling »Die Waldbatime in Noiwegen» i «Knt. Blätter f. Jagd- u. Forst-Wissenschaft». 
Bd. 43. I.  119 fg. 

3 duropa, 1857, ©. 1664-72. „'^nt ©tjnt^dgagbt^aten". (^Wcerfet (£t|r. ». 
(ggcntlig fom golie for en Änmclbeljc af ®rå§fc§ \ia nctop ubfomne ^Såflerbreöier"). 

3 ©!iUtng-S(JJogagin Icoercbe ^an t Äorene lasS— 41 unbct gfotfattcr- 
Buertet Ä, H — eller A. en SÄcengbe ^ibrog, ifccr a\ natur^iftorift, geogrofifC og ^- 
ftorift Snb^olb, faalebt* i: 9lo. 39, 41, 43, 46, 67, 68, 71, 76, 80, 124, 126, 127, 
188, 190 og 191 : (Sfterretning om $oIaregnene og be )Heifer, fom ere foretagne til 
0|)bageIfen of ben- notbocftUge ®jennemfart; 9lo. 57: ^Sinb^cflen; 9lo. 58 og 59: 
•loéfetd ©iftorie og Jilotrfnlng; 9io. 64; U(t)en; 9lo. 70: öemomcn; 9lo. 78: ^iorb* 
fop; 9io. 78, 79 og 81; »gerb^rfning og Slgerb^rfningdrebffober; 9io. 79, 81 og 82: 
HabbÄU* Äofciujto; 9lo. 82: iJoéfen; 9lo. 86: ©oalroéfen; ifr. 1840, 9lo. 8; 
«o. 93-97: gpalfeoggalfejagt; 9io. 98—100: Carl ben Solote; 9lo. 159: ftramdfugU 
fanflft; «o. 161: %t norfte gfjelbbanber og bereö Dragt; 9lo. 176 og 178: »iic^arb 
^nbr; 9^0. 202 og 239: Orangutangen; 9^0 203: ^t^rened gforubfalelfeaf ^eirliget; 
9{o.2fM: ^$iI4atb'^frenet; 9lo. 204, 5 og 6 : (Smanuel @toebenborg; 9^0. 205: Sooen; 
9h). 208: (»iftige ©tänger; 9lo. 209: 9Rarfebet t Keifjaotf; 9h). 216 og 219: öorb 
»^ron; 9lo. 224, 226 og 227: Äbb eUftaber; 9to 232— 84: «rmanb (Jarrel ; 9io.233: 
iSfnt^aet; SUo. 234: %vx ^öibe Ugle. 9logct om ©foobljrfning; 9lo. 235 og 236: 
(Hin^op^ $ol^em; 9lo. 245: 8Ube ^ond; 9^0. 246 og U7; ^eften. — 3 famme 
UgefPrift n^ Äcffe {1840) 9io. 1: ©arfugten; 9Jo. 2—5: ^eflcn; 9io. 2: ©potte- 
tro^n; 9lo. 11: 9hrbbtjret; 9lo. 17-21: (gngelffe ©tenhilégruber ; 9lo. 18, 21 og23: 
(Eotl 0. Smnée; 92o. 20: Sömmen; 9^0. 20 og 21 : 0fterdftfCeri ; 9lo.24 og 25: Soie^ 


Digitized by VjOOQIC 


II g Asbjarnsen 

Dg 0rretfifEeri; 9lo.84o(|d8: Obbeteti; 9lo. 37: i)en norbffEe 9i0nt; 9^0.88: ftoitge- 
9tntn\ 9^0. 40 0(1 43: Organiffe Seoninget fta UcDerbenen. — 3 tCarg. iS^i 
10 minbre iBibrag. 

3 SStUeb^aXagasin for e0rn((S:^ra. 1889), gnidet l^an efter SR. S.^nfeni 
og ft. O. ihmlend grratrcebelfe rebtgerebe uben SRebarbeibere fra 2ben ^rgangd 4be 
^e til 12te (@tutnhtgd') ^te, ftret) f^an originate og ot)erfatte dt^enttjr, gfoOefagn 
og natur^iftoriffe Opfotfer m. m. 

3 ^en Sonftitutionelte i8^5, 9^0. 86. gfuglefang og^ulbrest; ^o. 99 
3g 103: (Sn ©ignefjcerrhtgd gfortffllinger ; 9lo. 309: d^ Saitgt»iIiStOttr; 9h). 858: (Sn 
gammelbagå Snleaften. — 1844, 3to. 32: Sutulen og ^o^anned IBIedfom. 

3 iRorff grolfe-ftolenber i5-<7, @. 46--48: ©on fJa^er fjfl i ©tuo; 
6. 63—64: 9lot)fugIfangfi t)eb ^ogebur; i$4P, ®. 21—47: gogtett i 9lorge, bend 
IBett)bntng for og StIfianbiSanbet; @. 47— 49: SlarfuglefangfToeblBuur; ®. 71—79: 
@faroene fra Ubrofi. et (Soenttyrfagn fra 9{orbIanbene ; 1851, @. 89—96: SKoeritben; 
1855, @. 84—51 : ^a ©ognefjorben. 

3 9lorffe Uttiöerfitet«- og ©fole-annaler, 2ben »latte, V. 255—68: 
Snbberetning om en meb Unioerfitetetd @tit>enbium foretagen 9iei{e i @ommeren 1847 
for at famle Sotfebigtninger, (Sit)entl)r, 6agnoft).; ibid 311—17: Snbberetning om en 
goologiil fiHeife i ÄrenbaU-iggnen 1846; vil. 83—103: 3nbberething om en i ©om- 
meren 1851 foretagen 9ieife i 0fierbalen for at famte gfoHebigtntnger. 

SSUuftreret 9it>l|cb8bUb I. (1851—52), 9lo. 1—2, 6—7, 10, 13 og 
14: (Sig og dlgjagt; 9lo. 17: Xamme ^uer; 9^o. 18, 20, 22, 23, 25 og 29: Utoeiagt 
og Uloefangft; 9lo. 26. gfanben paa 9todobben; 92o.30og34: ^t^Vtnp^^fttiSctttt»- 
balen [mebbelte af $« 'Sfl. ©oegaarb]; 9lo. 34: Sama og ^l^afa; 9lo. 38: Drager 
og Sfabelb^r; 9lo.41,44, 46,50,52 og 56: Den oilbe 3agt/ 9(dgaarbdreiben ; 9lo.51: 
©libre Äirie; 9lo. 65, 57, 58, 69 og 60: »ilbrenen*  (Dgfaa farffilt aftr^ft ; fe oDfr.) 

— 1853, 9lo. 11: gflob^eften; 9lo. 12: ^lag fra ^ulbrend Qlegeoolb; 9^o.20 og21: 
(S^ent^r, Sägn og ODertro i 0fierbaIen (fenere mbtaget i ben ooenfor anforte 9leife- 
beretning t „Unio.* og ©folc-^nnaler" VII.); 9lo. 50: De flanbinaotfCe Jbcegrocerd 
O^rinbelfe. — 1854, 9lo. 1 og 2: <Sn Ubflugt til $t)ramibeme, 9lo. 3, 5 og 7: 
SKit^ael ©ar« (oocrfat i „31luftrirte Scitnng" 1856); 9lo. 6 og 8: 9Hlen« ©ettjbning 
for 9@gQt)ten og f^olf ef efter oeb oend gflom; 9lo. 10: Sanbffabdmaler ®ube; 9lo 13: 
De inbiffe fiooer (ooerfat); 9lo. 14: (j^ u^ijre Zxot t ftalifornien (oterfat); 9lo. 15 
og 17: ^rabifle Danbferinber; flto. 20: Den (unfHge griftef ormerelfe ; 9^0. 22 og 25: 
Otjerlffge DanteUfen; 9lo. 27: @unbe og luftige IBoltger f or ^Imuen ; 9lo. 82: 'Hhbal^ 
$af(^a; 9^0. 35: grtfteformerelfe »eb lunftig iSef cugtmng ; 9lo. 38,40 og41: Snbttftrt- 
ubftilltngen i (Sl^rifiiania ; 9^0.42: ©(^abelerd nbftiaing. — 1855, 9^0. 1: tlnmelbelfe 
af (Sdecdbergd $rof^e!ter fra 9)^abeira.; 9h). 6: ®ranen og bena $cej^f or^olb ; ICn* 
melbelfe af $o(^te!nifI Diodftrift; 9lo. 7 og 8: (Sgen og beniB 93oq^f or^olb ; 9lo. 46: 
Den !unftige Sfiflef ormerelfe i %a^. — 1856, 9io. 1 og 2: (Jiber eller ÄKbleoiin; 9lo. 8 
og 4: Dm fammen^omgcnbe UDl^ufe for öanbmanben; 9lo. 11, 12, 13 og 15: Dm öc- 
ttjbnhtgen og ©igtig^eben af 9)^tb^rfntng for 9lorge (i nogct forfortet ©fiffelfe op- 
taget i bet ooenfor @. 113 nceonte 6frift); 9lo. 16: Dm @aaning og IBel^anbling af 
^ranfro; 9lo*23: Dm $lantemed 9(e|t i lulfebe OlaélaSfer; 9lo.24: 0|^en og @agen. 

— 1857, 92o. 20: ®Iot)tilfianbe i 6t)bt^roI; 9io. 51 og 52: $(Sbelitenene« ©Qmbolif. 

— 1859, 92o. 1 : SJlanben, fom fQonte alle @lagd @prog. (d^t finfl (Soentt)r). — 
1860, 9lo. 3: gor Xurifker og »leifenbe. — 1862, 9io. 14: 3«jlabe og 3«ta«fer, n^e 


Digitized by VjOOQIC 


Asbj^TDsen I IQ 

for t^ott Soiib; 9{o. 17, 18, 19 og 90: i)agbogd6Iabe fra tBecbfnéttbfHQingen, ub^ 
bragne og rettebe for 9l9^bdMobft af 9. ^Dibfen; 9^0. 90: (^eoffro^ Saint^ilaire: 
€ai tfccltmottfatiim af fremmebe Dg tömningen af tifht 3)t)rarter; 9lo. 49: $frga« 
ventlpo^r eSer Sorbettmptr. — i^^5, 92o. 13: Hnefbotet om ^terett dlané gfri- 
»omt; 9^0. 16: Sfebe gfotf og bered Sfretntibdubfigter; 9^0. 18: dt ¥at libet paa9i$ti' 
nebe IBanbmanbdbenner (efter Dr. ^amnt); 9{o. 91: 9[i(ant]^u^6))inberen ; 92o. 99: 
fngelfte ftommertabning^Shfler; 9{o. 98, 99 og 35: gfor ^udbntg og ^aanbboer!»- 
brift. — 1864, 9^0. 94: Stnmetbelfe af Sön «[ntafon'é ^Ulemkar fjåådbgury, n.; 
9b>. 95: 3or ^ulbrug og ^oanbDctrttbrift; 9lo.96: 9aa grtabntarf . — 1865, 9{o.l3: 
Srtanbff Xortbnft. 

3 gnuftreret ftalenber i855, ®. 83 fg.: fraftepotfe; @. 78—83: ¥t«- 
^eitf »ober. — i854, 6. 75—77: Xre ©troner, et \Slbent9r. — 1855, ®. 93—39: 
%st dtmti^ (^oraf et fenere oftr^ft i ^30. ^olfeMab'' 1856, 9^0. 10; famt et .^tem^ 
velig uforonbret", et anbet ^onfortalt'' o))toget i ^^Snletroeet" 1866, @. 49—64 og 
6. 89 fg.) 

3 (Sn 9lDtaaré6og (Q^^ra. 1854), 6. 81—110: (En Stften i 9{abogaarben. 
(Vnn. t ^SRorgenblabet" 1854 9^0. 1, 4 og 15). 

3 929taar<gat»e, ubg. of $. Qotten^^nfen, 1861, ®. 3—31: <Sn Ubflugt 
m Vfrica. 

3 ^t)btoab« g ol!efaIenber;;i880, @. 84—91: grfer groft, et rudflft 
ioenti^r efter 9iaIflon; i famme for 1881, @. 89—106: gfremmebe (ioent^r. 

3 goI!et>ettnen ///. (1854), 6. 169—939: Om Sonrfetraeet; 6. 981—337: 
ftort gfremfrtfling af ben n^ere t^bfle ^atffoob^rfning.  (Ogfaa f(erfli(t aftrt)ft; feobf.) 

- XVIL (1868): Dm Xoromtjrer og ^orbbnjt. — XX. (1871), ®. 145 fg.: Om 
tort>briften i 1870 (unber Irtiffen „9lorge i 1870''). — XXI. (1879), @. 189-197: 
llortibnften 1871. 

3 3nbberetninger fro be oeb Staten« gorftoafen anfatte gfttn^ 
tion (er er. ia5l— 1873. ((J^ra.1874) finbed af».: J. 420-439: »efllonbffe ©!ob' 
for^otb, iBeretning om en forftlig Unberfogelfedrejfe i bet oe^enfielbfEe 9lorge Somme* 
ren og ^0pen 1859. (d^entlig fun en 3nblebning til en ubforUgere 6tt(bdng af 
M^lanblfe ^foo* og Wmenntngdforl^otb, ^oortil 9[. efter gforftmefter ^(oerfend Ot>- 
fl^ntng i famme Sfrtft ®. 486 ^aobe famlet ^et bcerbifulbt 9Rateriate til IBef^dning 
af bered retdlige og forftlige gforfatning''. ^ette bleb ooertabt ©toerfen, ber obertog 
^forfhHtfenet i bet Seflenfielbfie, mebend )l. bleb onfat i bet Xl^ronb^iemfEe, ^Dor ^and 
^b i flere 9[ar biet) fnlbt optagen af be ber ^erffenbe t)anf!elige 9[lmenntngdfor]^oIb). 

— //. I— 51>©eretninger om Älmcnnlngdf or^olbcne bofenttig i norbre ^ronb^jemd 
thnt fra 1860—63. (3)idfe ^eretninger referere fig til en SÄangbe Ärbejber og fpe- 
delle 9effrti>elfer otier @foof or^olbene og Stlmenntngeme, l^trilfe ilfe ere optagne i ben 
af !Dept. ubgiDne ©amitng). 

3 Stort^ingd^^Sforl^anblinger ere ^and forffielltge embebdmoedfige %ox* 
flog og gforeftilltnger fom ^orobriftdbefi^rer tri^fte i gorbinbelfe meb 3n^i^^PAi^^ 
meutetd Cnbgetforflog for Äarene 1865—66, 1868—69, 1872, 1873 og 1874. 

3 ajlorgenblabet 1853, 9lo. 192 og 193: Om fiarfetraetd ^tjrfning og 
notionatolonomtfte Vett^bning i ©fotlanb og (Snglanb. — 1854, 9^0. 165 %\Vl.: %xl* 
melbelfe af ^9{orf! prattifE IBeilebning i t^ilbe^raerdOpbroetetc''. «f 9boIp^ 3eiidfen. 
»ergen 1853. — 1855, 9lo. 51: Omguren og benned »ajtfor^ott). — 1856, 9io.30: 
6foben og bend nationafofonomifCe Vet^bntng.  —  1859, 9^o. 91: Om fttended 


Digitized by VjOOQIC 


I20   ' AabJ0rnscn 

Icmijlc ftogeboö. — 18S0, 9'lo. 846: Om 9l(ering«mib(enic« tonfcröatioiu — 1861 , 
9^0. 105 : Snbberetntng om Vtminbingåf ori^olbene t norbte X^ronb^iemd ttmt. (3)enne 
Snbberetmng t ^orbinbelfe meb en i 9{o 102 optagen anonym Hrtilel fta bet 9h)Tben' 
fielbjfe ftemfalbte tttmenntngdfommidfionenå 9^ebf(Ette(fe og ben befjenbte 3endfen'{te 
^oceÄ). — iÄtf^, 9lo. 21 : Dgfaa en SRattijt fot IraoUen. — i5tf5, %o. 274: Dm 
^rffnbtort) fra i)onmaTl og ^ollonb og 9lorge paa ^lingenbecgubftiaiugen ; 9lo 278: 
Om 5Stteh)tpe oeb Ubftiflingen ^a Älingenberg. (3)entte Ärlifel forantebigebe en 
^[otjSfeibe om ^oHanbff og tt)bft ^aonb^nt og om 2:egneI(rTer 16. ^nfoné $tleplant« 
ninger oeb ©taoonger, 2)e f orffjeflige 3nblffg i benne greibe finbed i ,,9Rorgbl.'' 1866^ 
9«o. 127, 193 B [of mhl]\ 1871, 9^0. 306 A. of ©folebefttjrer Dlfen; i ^»tlftenblobet-' 
1866, 3(^0. 278 og 1867, «Ro. 39, 60m fl.; i «@toOonger STmtöttbenbe" 1864, Sf^o. 81 ; 
1865, 9Jo. 84, 94 m. fl.) — 1868, 9io. 297: »nmelbelfc of ^ol^tefnift tibSflrift, 
14be ?lorgong. — 1869. %o. 189: Ubbrog of 9letfcbetetntng om Xort)briften« grem- 
gong i Sonbre IBergen^uå 9lmt; 9lo. 224: Ubbrog of SHeifebnretmng om £oro- oq 
89rcenbefor^olb i be ^oöingbolftc ©ateregne. — 1870, 9lo. 199: aictfcbctetning om 
Sort)bnft t 9ätteboIen, Sang, Soiten, fanbre Bergen^ud, @imb' og ^orbfjocb fornt 
bet Xl^tonb^iemffe. — 1871, «ug. eller Septbr. ; Ubbrog of en ©erctntng om gor- 
onftoltningcr til Xorobriftené gremme og fotnemmelig om »eifer i gtnmorten. — 
1872, 9lo. 227: Dm ^ortjbriften« 6tonbpun!t i bet fonbcnfjelbfte og tl^ronb^j ^mjle. 
— 1874, 9lo. 74 A: Dm Döertroen« «cefen og ©et^bning. Stermcft i «n(. of of- 
bfbe Sarer 3- ^% @torofer« efterlobte ©omlhtgcr (fe ^rf, ©torofer nbfr.) 

1 Fra nordiske Digtere, et Album (Kbh. 1869), S. 41 — 63: En vestlandsk 
Skovdal.   [Overs. i Helsingfors Dagblad»  1870, No.  105—107], 

I Grässes «Jägerbrevier», 2den Udgave (Wien 1869), S. 223 — 248 findes 
et ud förligt Uddrag paa Tysk af Artikelt-n Asgaardsrejden i 111. Nyhedsbl. 1851- -52; 
og til samme Förrätters <rBierstudien» har A. leveret (S.'i02 — 4) stati-itiske Meddelelst^r 
om Bryggen-, Udskibnings- og Ind forsels forhold i N<)rge i 1870 samt et Par Indskrifter 
paa norske 01bolkr. 

A^ibjorn-en har helt eller delvis skrevet Texten til flere af de mtionale Billed- 
verker, vor Literatur ej er. Saaledes er han for en sterre Del den anonyme Forfatter af 
den beskrivende Text, som ledsagede P. F. Wergmann'f »Norge fremstillet i lito- 
grapherede Billeder efter Naturen», iste (entste) Bind. Chra. 1836. obl. 4. 76 S. 
m. 46 lith. Pl. — Ligeledcs har han skrevet hele Texten til »Norge fremstillet 
i Tegninger». Udgivet af Chr. Tonsberg. Chra. 1846 — 49. obl. 4. 82 lith. PI. 
med 196 S. Text. — Delvis blev denne A.'s Text ogsaa benyttet saavel for den nye 
Udgave af dette Verk [med oplysende Text paa Norsk, Tydsk og Engelsk], hvilken 
udkom i 1855, som for den tidligere foranstaltede franske Udgave af samme Arbejdc: 
La Norvége pittoresque. (Chra. 1849. obl. 4. VIIL 55 pp.) — Endvidere har han 
skrevet Texten til flere af Plancherne i Chr. Tonsbergs Norske FolkelivsbiUcder, 
isteRaekke (Chra. 1854), nemlig til folgende: Pl. II [i Förening med A. W. Grotting] : 
En Katechisation ; Pl. IV. En Sondagsaften i Hnrdanger; Pl. VI. Juleskik ; ogPl. VIII. 
Saeterreisen. Samtlige fire Skkser ere paany optrykte i de senere udgivne Udvalgte 
norske Folkelivsbi I leder etc.   Chra.  1863—64. 

©nbcUg ^or 31. ubgioet og meb 3)cbtfotion [@. III— VII] forftjnet ^oul ^ot- 
ten'« ©t. $on«not§ (goent^r. «n iRptoor^gooe f or Sforfotteren [^. 33. ©onfen]. 
(Xr^ft fom 3Ronu(!ript i 22 (gjpl.)  (£öro. 1862.  8.  vii.  12 @. 


Digitized by VjOOQ IC 


Asche — Aschchoug 121 

Asche, Harald Hannibal Fricithxjof, Sen af kgl. Fuldmaegtig 
Carl Laurentius A, og Bertha f. Tofte, er fodt i sondre Frön i Gud- 
brandsdalen 23 August 1849. ^^^ ^^^^ Student med Laud fra Nissens 
Skole 1866 og juridisk Kandidat med samme Karakter i Juni 187 1. I 
Februar 1872 blev han ansat som Extraskriver i Manne- og Post- Departe- 
mentet, i hvilket han 14 Oktober 1876 udnaevntes til Chef for iste Post- 
administrations-Kontor. 

♦ Fanny Dietsch (f. 1853), D. af Stadtrath Theodor D. i Annaberg 
i Sachsen og Therese f. Winzer. 

Han har siden Januar 1879 v«ret Redakter af Norges Communi cationer 
samt Post- og Telcgrafvaesen. 

Aschehoug, Johan, Son af eftemaevnte Konsistorialraad T kor- 
kad A.^ blev fodt paa Rakkestad Prestegaard 10 Maj 1795 ^g \i\tw, pri- 
vat dimitteret, Student 1811.^ Han var derefter i nogen Tid Huslaerer 
hos davsrende Lektor Esmark paa Kongsberg og studerede under hans 
Vejledning Mineralogi. Senere forandrede han Studium, blev i 181 5 im- 
matrikuleret ved det norske Universitet og tog i August 181 7 theologisk 
Embedsexamen med Laud. 22 September s. A. blev han personel Ka- 
peDan hos Faderen i Rakkestad, udnaevntes 182 1 til res. Kapellan i samme 
Kald, blev 6 Oktober 1827 Sogneprest til Bamble og 10 August 1835 
Faderens Eftermand i Rakkestad.   Her döde han 16 Januar 1867 

♦ 27 Marts 1822 Marthe Elisabeth Joys (f. 21 Juli 1799), D. af 
John J., Ejer af 0stby i Skeberg, tidligere Betjent i det britisk-ostindiske 
Kompagnis Tjeneste. 

Jfr. Nekrolt^g i Morgenbl.  1867, ^o- 23. 

Til den fysiografiske Förening i Kristiania ind^cndte han i Haandskrift «Beraa?rk- 
ninger paa en Rejse fra Kristiania til Fredrikshald og Id», hvorfra flerc Hojdemaalinger 
er bcnytiet af A. Vibe ved de af ham i Gaa Norvegica I. indf0rte Hojdc- 
bestemmelser. 

Aschehoug, Nils Stockfleth Darre, er fadt 10 Septbr. 1828 
paa Id Prestegaard, hvor Faderen Halvor Thorkildsen A. (f i Septbr. 
1786, t 10 Decbr 1829) da var Sogneprest. Moderen hed Anna Chri- 
stine Darre (f. 10 Maj 1799). Han blev Student med Laud fra Fre- 
drikshalds Skole 1845 og juridisk Kandidat med Laud i Decbr. 1850. 
Aaret efter blev han ansat som Kopist i Finantsdepartementet, hvor han 
10 Maj 1858 udnaevntes til Fuldmaegtig, 28 Septbr. i86i til Bureauchef 
og 29 Januar 1870 til Expeditions-Sekretaer. Siden 14 Septbr. 1872 har 
han vaeret Byfoged i Laurvik. Han var Sekretaer i Selskabet for Norges 
Vel fira 1864 til Februar 1870. 

♦ Helene Larsen, D. af Löjtnant og Skolelaerer Edvard Gram L. 
og Anne Tjersvaag. 


Digitized by VjOOQIC 


122 Aschehoug 

Jfr. B. Mocs Tidsskr. f. Pcrsonalhist. N. R., S. 373 fg.; M. Amescn*8 Biogr. 
Efterr. om Elever fra Fr.halds Skole. 

Han har udarbcjdet Registret til Norske Samlinger [in 8vo],  Istc Bind. Chra. 1852. 
Han konciperede som Sekretaer  de aarlige Beretninger om Selskabet for Norges 
Vel 1865— 1868. 

Aschehoug, Thorkild, blev fodt 27 August 1756 paa Gaarden 
Askehaug i Nordby Annex til Aas, hvor Faderen Halvor Baltzersen 
Askehaug var Lensmand. Han blev Student 1774 og theologisk Kan- 
didat 1779. I tre Aar var han derefter Huslaerer paa Möss. Den3Decbr. 
1783 udnaevntes han til res. Kapellan i Rakkestad, hvis Sogneprest han 
blev 23 Novbr. 1792; fra dette Erabede tog han Afsked 13 April 1835. 
Han var Provst i Mellem-Borgesyssel fra 1805 til Oktbr. 1823 og For- 
ligelseskommissaer i 27 Aar. Paa egen Bekostning oprettede han et Bi- 
bliothek for Almuen, ligesom han ogsaa ik istandbragt et Kom-Laane- 
magasin for Prestegjaeldet. 17 Januar 181 2 udnaevntes han til Konsisto- 
rialraad (h vilken Titel han frasagde sig i 181 7, idet han gav naermere 
Oplysninger om Grunden hertil i «Nationalbl.> VII. 142 fg.), og 28 Ja- 
nuar 1 81 2 blev han R. D. O. for sine Opofrelser under Krigen 1808 — 9. 
I 1 82 1 blev han Medlem af N. O. Han modte som Repraesentant fra 
Smaalenene paa Storthingene i 1814 og 1821 samt paa det overordent- 
lige Storthing i 1822.   Han döde 26 Oktbr.  1838. 

♦ 1784 Anne Kathrine O Isen (f. i Juli 1763, f 13 April 1839), 
D. af Kjobmand Johan O. paa Möss. 

Jfr. B. Moes Efterr. om Storthingsmaend, S. 16 — 17; B. Svendsens Manuskr. 
paa Univ.bibl. 4to, II, i. 568 — 75; Pavels*s Dagbeger, S. 309 fg., 357 og Dagbogs- 
Optegnelser 18 15— 16, S, 36. 

3 giattonalblobet, ^. 21/ @. 379—384 ^ar ^an efter Opfocbrtnfl labct träffe 
et af ^om fom ©tort^ingSmanb 1821 ofgiöet «otum i ^IbelSfogen. (3fr. Stort^." 
(gfterr. 1814—33, II. 130). 

Aschehoug, Torkel Halvorsen, foregaaendes Sonnesen og 
Broder af fornaevnte Nils A., er fodt paa Id Prestegaard i Smaalenene 
27 Juni 1822. Efter Faderens Dod i 1829 kom han i nogle Aar i Huset 
hos sin Farfader Konsistorialraad A. i Rakkestad, blev i 1835 sat ind i 
den laerde Skole paa Fredrikshald og blev 1839 Student derfra med Laud. 
I Juni 1844 blev han juridisk Kandidat med Laud. Han studerede der- 
efter fortrinsvis Statistik og Statsekonomi, i hvilke Fag han blev ansat 
som Universitetsstipendiat fra i Januar 1846. Med Stipendium af Stats- 
kassen företog han derpaa en videnskabelig Rejse til England og Sverige. 
Efter Hjemkomsten i 1848 holdt han en kort Tid Forelaesninger ved 
Universitetet, men blev s. A. konst, og 1849 virkelig Fuldraaegtig samt 
1852 konst. Bureauchef i Finantsdepartementets Expeditionskontor.   Kfter 


Digitized by VjOOQIC 


Aschehoug • 1 23 

Konkurrance med Fr. Brandt og J. J. A. Schmidt blev han 4 Oktober 
1852 udnaevnt til Lektor i Lovkyndighed ved Universitetet, hvor han 24 
Maj 1862 udnsevntes til Professor. Fra 1851 til Vaaren 1860 var han 
Sekretär i Selskabet for Norges Vel, af hvis Direktion han har vaeret 
Medlem fra 1865 til 1870. Det skyldes for en stor Del A.s Virksomhed 
dels som Sekretaer, dels soni Direktor i dette Selskab, at der i sin Tid 
We? fra det offentliges Side sorget for Indkaldelse af schweitzerske Kvaeg- 
regtere, for Ansaettelse af Statsagronomer og for Indforelse af systematisk 
Dndning. I den förste Halvdel af 50-Aarene var A. Medlem af B<esty- 
relsen i Selskabet for Folkeoplysningens Fremme. Ligesom det var ham, 
der gav Stödet til Folkeoplysningsselskabets Atlas, saaledes var det ogsaa 
ham, der gav Stödet til, at Selskabet i 1855 ^^8 Kristiania Almuskole- 
vaesens Tilstand under Diskussjon, h vilket resulterede i en af Selskabets 
Bestyrelse samme Aar afgiven Betsenkning (trykt som iste Tillaegshefte 
til *Folkevennen>, V.) og en paa Grundsaetningeme i denne bygget gjen- 
nemgribende Reform af Hovedstadens Almuskolevaesen (Oktober 1856). 
Han har af Regjeringen vaeret benyttet som Medlem af en Maengde 
kgl. Kommissjoner , saaledes af Kommissjonen angaaende Husmands- 
vaesenet (1850), angaaende Pensjonsvaesenet (1852), angaaende det oflfent- 
lige Fattigvaesen paa Landet (1853), af Maltskatkommissjonen (1857), 
af Skattekommissjonen (1859), af Unionskommitteen (1865 — 67), af Kom- 
missjonen ang. Formuesforholdet iiEgteskab (1871), af den skandinaviske 
Myntkommissjon (1872) og af den saerlig norske Kommissjon ang. För- 
ändring i Penge-, Mjmt- og Banklovgivningen (1872) samt af Toldkom- 
missjonen (1880 — 81, dens Formand). Af Tilsynskommissjonen ved Aas 
Landbrugsskole var han Medlem lige fra denne Kommissjons TilbUvelse 
1861 til Udgangen af Aaret 1872. Han var Medlem af Hovedjembanens 
Direktion fra 1865 til Decbr. 1871, da han sammen med sin Kollega 
Halvor Schou — det tredje Medlem R. Kierulf var udtraadt tidligere paa 
Grund af sin Udnaevnelse til Statsminister — indgav sin Dimissjon af 
Hensyn til, at en mindelig Udjaevning af det den Gäng saa spaendte For- 
hold til de engelske Praeferenceaktieejere maaske vilde kunne lettes ved, 
at en hel ny Direktion indtraadte fra norsk Side. 1874 blev han ud- 
aaevnt til Direktor i Hypothekbanken ; 1872 — 74 var han Medlem af 
Enkekassens' Administration. Siden 1863 har han vaeret extraordinaer 
Assessor i Hojesterel. Han har repraesenteret Norge ved forskjellige Kon- 
gresser og lignende Moder i Udlandet, saaledes ved den intemationale 
statistiske Kongres i Wien 1857 og i Berlin 1863. Af Videnskabsselska- 
bet i Kristiania blev han Medlem ved dets Stiftelse i 1857. Ved Lunds 
Universitets Jubelfest i 1868 blev han kreeret til ^Eresdoktor i det juri- 
<fckc Fakultet, og da den norske Afdeling af Letterstedtska Föreningen 
sfadde oprettes, blev han af den svenske Styrelse i 1875 udnaevnt til Ord- 
ferer for de 17 stiftende norske Medlemmer.   Da det skandinaviske Sel- 


Digitized by VjOOQIC 


124 A-chehoug 

skab Stiftades i Kristiania 1864, var han en af Indbydeme dertil og blev 
strax Medlem af dets Bestyrelse. Han er fremdeles Medlem af Viden- 
skabsselskabet i Throndhjem; af t Det kgl. danske Selskab for Faedrelan- 
dets Historie og Sprog» (i h vilket efter 181 4 kun tre Nordmaend er 
bleven optaget, A., M. Birkeland og L. Daae); fremdeles er han JEres- 
medlem af Statistical Society i London (1874), Medlem af Videnskabs- 
selskabet i Upsala (1880) og af r Institut de droit intemational. 
Ved Valget i 1868 ble^v han — efteråt vaere stillet som Kandidat af Prof. 
Schweigaard m. fl. ved Provevalgsdiskussjonen i Valgmaendenes Mode den 
9 Maj 1868 — sendt som fjerde Repraesentant paa Storthinget for Kri- 
stiania, Honefos og Kongsvinger ; siden den Tid er han bleven gjenvalgt 
ved hvert Valg til nu, altid som ferste Repraesentant, undtagen i Valg- 
perioden 1877 — 79, da de to förste Repraesentanter havde lige mange 
Stemmer og A. ved Lodtraekning blev anden Repraesentant. Paa Stor- 
thinget har han den hele Tid vaeret indvalgt i Lagthinget. I 1868 — 69 
var han Formand i Justitskomiteen No. i, senere har han vaeret indvalgt 
i Konstitutionskomiteen. Derhos har han vaeret Medlem af Fuldmagts- 
komiteen 1874 — 1879 og af Valgkomiteen 1871 — 1880, foruden af flere af 
de i hans Thingtid nedsatte specielle Komiteer, saasom Stemmeretskomi- 
teen 1869, Jembanekomiteen 1872 — 73, af Komiteen ang. de kommunale 
Skattelove samt af den forstaerkede Budgetkomite i Anledning af Forsla- 
gene om Indtaegtsskat og udvidet Stempelafgift i Aarene 1878 — 80. A. 
blev R. St. O. O. 21 August 1866 t for videnskabelig Fortjeneste> og 
Kommandor af förste Klasse af samme Orden 21 Aug. 1875 «for stats- 
borgerlig og videnskabelig Fortjeneste i». Han er desuden Kommandor af 
Nordstjernen(i87i), Ridder af Dannebr og (1869) og Kommandor af iste 
Klasse af samme Orden (1879). 

* i) 1849 -^»^^ Catharine Marie Aschehoug (f. i Decbr. 1822, 
t 18 Oktbr. 1854). 

* 2) 1856 yohanne Bolette Aschehoug f. 9 Maj (1832), begge 
Dotre af hans Farbroder, forannaevnte Sogneprest Johan A. 

Portrat med Biografi [ f L. Daae] i Skill. Mag. 1874, No. 37; i Ny illu- 
strerad Tidning 1.880, No. 47 af Nils Höjer; i Bud^tikken 1881, No. 73; jfr. M. 
.\rncsen: Biogr. Ef.err. om Elever fra Fredrikshalds Skole, S. 7 fg. ; Chr. Johiisens 
Xor^k Haandlexikon , Nordisk Konv. Lex , i og 2 Udg. ; Nord. Familjebok, utg. af 
N. Linder, I. 1170 fg, af Yngvar Nielsen; de Gubernatis : Dizionatio Biografico, 62 fg. 
Bidrag til hans Biografi og Karakteristik findes desuden i talrig Maengde i den samttdige 
Dagspresses Polemik angaaehde Landets indre Politik, saerlig i Indlaeggene for og imod 
hans Valg i Kristianias Dagblade förste Halvaar 186S og i Diskussjonen ang. Uniorii- 
forslaget i Aarene 1868—71.   Jfr. ogsaa (G. A. Berg's) Storthinget i  185 1, S. 27. 

Indledning til den norske Retsvidenskab, Chra. 1845. ^^ Ark 410. 
Kontratryk.   (Anm. i Morgenbl. s. A. No  257). 

£)m UntoniSfomiteend Ubfaft til en nt) gorentngdalt.  {^Wxtfl. af en 


Digitized by VjOOQIC 


Aschehoug 125 

Iteffe ÄttiflcT t IRotflenblabet). dfita, 1870. 8. 231 S. [meb ?[n^Qng ©, 233— 
^. f^ fgl. $top. Hl Sforeningdaft meUem 92orge og@t}engf]. (Om 6trtben ang. 
ttKtonlforftaget finbed be nomnere Dpl^dninger og ^enDidninger famlet unber Srtifelen 
fj. thmler nbhr.) 

Norges offentlige Ret. Förste Afdeling Statsforfatningen i Norge og 
Danmark indtil 1814. [Ogsaa med saerskilt Titelblad: Stats forfatningtn i Norge og 
Dinmark indtil 18 4]. Chra. 1866. 8. XVI. 604 S. (Anm. i Morgenbl. 1866, 
No. 338, 344 B og 346 A [af Chr. H. Schweigaard] ; i Aftenbl. 1866, No. 275 [af 
L Daae]; i Hamiltons Nord. Tidskrift 1867, S. 233—245 af H. L. Rfydm] ; i Bcrl. 
Tid. 1867, No. 79 Till.; i Faedrel. 1867 No. 82 af C. Rosenberg). 

Norges offentlige Ret Anden Afdeling. Norges nu vaerende S talsfor fat- 
ning. iste— 3dic Bd H. 3. Chra. 1874— 1881. 8. Bd. i, 1875. XVI. 458 S. — 
Bd 2, 1879. Xn. 365 S. 4- I Bl. — Bd. 3, H. 1—3, S. 1 — 384. (Da iste Bind 
▼ar adkommet komplet, blev Verket belonnet med den 0rsted'ske Prismedalj e i Guld. 
Bd. I er anm. nf [dansk Prof.] Henning Matzen i Letterstedske Nord. Tidskrift I, 80 — 87). 

Om Ketsfor höidet mellem Naboeiendomme. Kra. 1877. 8. i Bl. 
63 S. (Rec. i Letterstedtske Nordisk Tidikrift I, 403 fg. af L. Annerstedt; jfr. iovrigt 
Bcdenfor under Opl)«ningerne om A.'s Deltagelse i Juristmodemes Forhandlinger). 

Medudgiver [med K. J Berg og A. F. Krieger] af Nordisk Retsency- 
klopatdi.   H.  i — 4.   Kbhvn.  1879 — 81, 

3 S^otff Xibåffrift f. «ib og fiit. IL 198—214: 9Cnme(bcIfe af %Mf)té 
,»orge« Statiftif"; 305—407: Om 9io"ge8 goHemcnigbe 1664 og 1666.— V. 6.5—77: 
Imnffbelfe af (g. ®unbt« ©eretning om gfontefolfct t 9Jorge. — VII. 209—249: Om 
tiagttgf Sftetttg^ebcr efter be gomle norffe fioöe.  (^r0OcfoTe(tt«nlng). 

3 Uniö. og @!oIe'9lnnaIcr, 2 91. IV. .5.57—70: gn^^erctning om Ifton^ 
neb offentlig Unberftottelfe foretogne otbenffabelige Siejife i Ublonbet. 

I Nor*<ke Sa ml inger [8vo], I, 120 — 33: Aktstykker om Finmarken i Aaret 
1667; og 161 — 220: Om Krönens Indiaegter og Ud^ifter af Akershus Len 1557 — 580g 
1560—61. 

I Chra. Vid. Selskabs Forhandl. 1858. 164 — 66. Om Organisationen nf 
den danske Regjerings Auctoriteter efter Souverainitetens Indforelse indtil 1814. [Trykt 
i koft Uddrag]. — 1860, 197 — 209: Om den historiske Foranle ning til, at Gjenstan- 
dcne for den kongelige Sanktiousrel ikke ere fuldstandigere omhandlede i den norske 
Gnindlov. 

I Forhandlinger i det .skand. Selskab 1864 — 66, S. 105 — 132: Om han- 
del, haandverk og fabrikdrift efter de skandinaviske rigers lovgivning [med Referat af 
den ved delte Foredrag fremkaldte Diskussjon S. 132—170. Den i Aagesens <Forteg- 
odse över nordisk Retsliteratur» nsevnte Afhandling af Aschehoug om samme Emne i 
Altenbl.  1865 er kun dette Blads Referat af det her anforte Foredrag]. 

I Norsk Retstidende 1876, S. 145 — 159: Historiske Oplysninger om Bru- 
g«n af det kongelige Veto til Storthingets Lovbeslulninger; jfr. Meddclel.sen om Vetoets 
Brog i Danmark siden 1849 i »■ B<i- S. 751. — I 879, S. 717—763: Om Erstatning 
for tvungen Grundafstaaelse til Gader og offentlige Pladse samt for den ved Regulerin- 
gen fremkomnc Indskrxnkning i Ejerens Rtt til at bebygge sin Grund. 

I Forhandlinger paa det iste nord. Juristmode (i Kbh. 1872), Bilag 
Vin (S. 78 — 107): Om Formuesforholdet mellem .^gtefaeller, med Forf.s Indlednings- 
fiaredrag S. 145 — 153  og  Modets  Diskussjon  S. 153 — 93 föran.   [Jfr.  Forhandl. ved 


Digitized by VjOOQIC 


126 Aschehi»ug — Aschenberg 

2det Juri-^tmode S. 83 fg.» saerlig A.*s Foredrag S. 98 — 108]. — I Forh. paa det 
3die Made (i Kra. 1878), Bilag I. (S. 3—64): Om Retsforholdet mellem Nabo- 
eiendomme. [Foruden den Diikussjon, denne Afhdlg. fremkaldte paa sel ve Modet og 
som er refereret i Beretningen S 122 — 163, foranledigede den ogsaa Udgivelsen af de 
dels saerskilt, dels i Beretningen som Bilag II, S. 65 — 94 trykte «Bemaerkninger ved- 
rorende Retsforholdet mellem Naboejendomme» af den danske Kontorchef H. 011gaard]. 
I Storthings-Forhandlinger har han i de sidste ti Aar, som Ordf^rer for 
Mindretallet i Konstitutionskommitteen, skrevet alle dissenterende Vota angaaende de paa 
Dagsordenen bragte konstitutionelle og politiske Sporgsmaal. For^vrigt roaa af hans 
skriftlige Arbejder paa Thinget merkcs: iSöS^ög, Bd. V, Dok. No. 15: Forslag til 
Lov ang. visse Brugsrenigheder över fremmed Ejendom; Bd. IX. S. 499 — $08: Indstil- 
ling ang. Skjaerkholdts Forslag til Lov om Skyldssetning af Arvefsesteejendomme; 1876, 
Bd. VI, Indstill. S. VII, Anh. : Vderligere Bemaerkninger om det belgiske Regn- 
skabsvsesen. 

3 9{0Tff Sanbmanbdbog for 1865, 6. 59--67: Om Seftament til gfoti>eI 
for ben oafoebeéberettigebe @0n. 

3 SUuftreret ^^i^^ebdblab 1856, 9h). 14: ^et tvuopoti^t $eitgemarleb. 

3 (l^^rtfttaniQ'$often forffjellige Btbrag, ^t)orib(anbt t ©lutningen af 
9[arg. 1851: iBetragtninge: ooer @tort^tngetö ^omite^SnbfHding om ilrbeibiSflatffenil 
gforftolb; og i 9io. 671, 572, 716, 730, 746, 772, 812, 830, 1413, 1456 og 1475: 
iBemcerhtinger angaaenbe 3i>^^<^^09^)'^f^><^' (ebfagebe af (£|traft af @orenf(niKnied 
D|)gaoer ang. 8())(bbalerend ®iennemfnitiSprid. 

I Morgenbladet 1847, No. 99: Forelobig Beretniog om hans videnskabelige 
Rejse i Udlandet. (Beretningen fremkaldte en Polemik med Rolf Oisen, hvis Bemaerk- 
ninger findes i No. 173 og 201; A.s Svar' i No. 192 og 224). I de felgende Aar le- 
verede han forskjellige Bidrag til dette Blad, hvis udenlandske Artikel han redigerede 
fra Slutningen af 1852 til 1868 og i hvii Redaktion han deltog som en af de betyde- 
ligste Medarbejdere fra i Maj 1856 til Udgangen af Aaret 1868. [En offentlig Erklae- 
ring om sin Udtraedelse af Bladets Redaktion gav han paa Foranledning under Debatten 
om den kommunale Stemmerets Udvidelse i Lagthinget den 16 Jauuar 1869, da han 
udtalte, at «han havde opgivet enhver Befatning med Morgonbladet»]. 

Som Sekretaer i Selskabet har han konciperet de aarlige Beretninger om Sel- 
skabet for Norges Vel 1851 — 59 

Endelig har han som Medlem af de ovennaevnte kgl. Kommissjoner Andel i de 
af dtm afgivne Indslillinger og B( tjenkninger, af hvilke flere naesten udelukkende elier 
for en vaesentlig Del er forfattet af ham. Dette er saaledes Tilfaeldet med Pensjons- 
Kommissjonens «Bet9enkning og Forslag» (Chra. 1854. 4. 177 S. ; jfr. Betaenkningen 
S. 47); med Fattigvsesens-Kommis^jonens «Bet£enkning og Indstilling» (Chra. 1856. 4. 
152 S.; jfr. 111. Nyhedsbl. 1856, No. 45 og 46); og med Unionskomiteens »Betaenk- 
ning« (Chra.  1867.   4.   63 S., foruJen Anhang). 

Aschenberg, Svend, blev fodt 27 September 1769 paa Molde, 
hvor Faderen Lars A. (f 1785) var Tolder og Postmester. Moderen 
hed Mar en Severine Haslund (f 89Aargl. 12 Marts 1830 efter anden 
Gäng at have vaeret gift med Kjobmand Tho. Schjelderup paa Molde). 
A. blev Student fra Throndhjems Skole 1787 og theologisk Kandidat 
Sommeren 1791.   Han blev 30 Maj  1794 udnaevnt til Sogneprest til Mo 


Digitized by VjOOQIC 


Aschenberg — Askevold 127 

i 0vre Thelemarken, hvor han senere i nogle Aar ogsaa var Provst. 
28 Marts 1806 blev han Sogneprest til Röros, fra hvilket Embede han 
efter Ansegning erholdt Afsked 15 Febr. 1845. ^^^ Krohingen i 181 8 
blev han gejstligt Medlem af Nordstjemeordenen og i 1826 Medlem af 
Videnskabemes Selskab i Throndhjem. Han medte som Repraesentant 
fra sendre Throndhjems, Amt paa Storthinget 181 5 — 16 og 1830, sidst- 
luevnte Aar som Suppleant istedenfor Sorenskriver A. Rambech, der havde 
firasagt sig Valget i Henhold til Grl. § 63. 

* i) 18 Juli 1794 Gertrud Pauline Junghans (f. 11 Juli 17 71, 
t 25 August 1828), D. af Kateket og Klokker ved Throndhjems Dom- 
kirke Melchior Frederik J. og Soster af nedennaevnte Sogneprest B. L. J. 

* 2) 1835 Enkemad. Malene Kj eldsberg (f paa Röros 19 Septbr. 
1872, 74^ Aar gl.) 

Jfr. B. Mocs Efterretn. om Storthingsmsend S. 18; Erlandsens Nordenfj. Gejst- 
Ughed, S. 184; Pavels's Dagbogs-Optegnelser 1815 — 16, mange St. (se Reg.) 

^ermann l^euteU S^tnbe. ftb^on. 1792. 8. 27 6. [$t anontymt 6frift 
mob bet t^eologiffe gfalultft, norrme^ aj^olbenl^atoer, fom |eti befl^Ibed for ot ^aoe 
fortjolbt Stubent ÄeuteW edömotb]. 

Sorflag tit en £od angaaenbe ben offentlig e (Sultud m. t). (E^ta. 1815. 
8.  16 @. 

Sotflag om £)|)^cebelfen af |)tit)t(igeTet ^anbel 1^0.0. flfioraad. (Xr^ft 
fom aRamtffrifyt unber Storthinget 1880). 

Askengreen, C . . . Hugo, Son af en svensk Prest, var, da han 
udgav nedennaevnte Skrifter, Forstelaerer ved Navigationsskolen i Stavanger. 

* —   —   DietrichsoUy D. af Krigskommissaer D. i Stavanger. 

9{ogIe9leglerfot@!ibed l^enfigtdmadfigefiaftlcegning og ^eftuoelfe. 
aReb 4 %^\ieXti.  ©tatoanget 1854.  8.  12 @. 

^en munbtlige %tt\ af ^^aDigationen, oeblommenbe ben alm. ®t^t< 
manb^eiamen. Ubarbejbet tit Stfbeni^ttetfe oeb ©omanbdffolerne. (®fter ®ee(mut)beniS 
Screbog i Kaöigationen). ©taöanger 1854. — 2bct D|)lag. ib. 1856. — 3bic for- 
fgebe UbgatJe. ib. 1863. 8. 47 8. — 4be, omarbeibebe Ubgaoe. ib. 1868. 8. 
64 ©. — 7be Ubgabe.  ib. 1876.  8.  54 ©. — 8bc Ubgaöc.  ib. 1880. 8. 54 ©. 

ftort S^emftilling af $erf|)ectiol(sceni forfte ®runbe. I 9(f beting: 
2iiiearperf|)ectio, meb 18 lit^. Srigurer (|)aa et gfolioarf).  @tat)angev 1856. 8. 14®. 

Askevold, Anders (Monsson), Son af Kirkesanger Möns An- 
dersson A. (Storthingsmand fra nordre Bergenhus Amt 1854) og Jo- 
hanne A,, er fedt 25 Decbr. 1834. Ved Stiftamtmand Christies Bistand ^ 
kom han til Bergen, hvor han fik Undervisning dels paa Tegneskolen, 
dels hos Landskabsmaler H. L. Reusch. Senere studerede han under 
Gades Vejledning i Dtisseldorf og derefter i en laengere Aarraekke i Paris, 
hvcM: han uddannede sig til Landskabs- og Dyremaler; han henter som 
saadan fortrinsvis  sine Motiver fra Vestlandets SaeterUv og Fjordlandska- 


Digitized by VjOOQIC 


1 28 Askevold — Asperheim 

ber. I 1866 bosatte han sig i Bergen og levede uafbrudt der, indtil han 
i 1880 igjen flyttede til Paris. Ved Verdensudstillingen i Wien 1873 vandt 
han Medalje. 

♦ 14 August 1862 Catharina Marie Didrikke Gran (f. i Bergen 
II Juni 1834), D. af Kjobmand Clamer Meltzer G. (f. 1800, f 1863) ^% 
Maren Marie Arentz. 

Jfr. Norwegian Cat. for the 'int. Exhib, of PhilatUlphiaf S 64; Stamtavle över 
Fam. Los^ius og Brandt, S. 72. 

3. gråa «^ 09 ^tjgb II. 55—63- *5)d btjra ©Qttene. ((glSlegCe, fortatbc i 
IBepmoitnologio too ctn Stjnfiorinfj). — 3 ^[arg. 6. 253—259: ^er 5)Qf5 aa ©tit- 
Äarcn. ((Ji gommalbe ©cgn, fortolbc t SSeftmonnaloflja ))aa ©tjrnifiorcmoal). — 
9 ftorg. (1878), 8. 61—64. ©omi ^an« ®omle-®uniiar. «cgla fraa ©unnfiorb. 
[SWerfct A]. 

Aslaksen, Eistein, Pseudonym, 
^arlebdgaoe for 1850.  (S:§ca.  8.  24 8. 

Asperheim, Ole, Son af Gaardbruger Ole Halvorsen A. og 
Synneve Eriksen, er fodt i Aurdals Prestegjaeld 7 Juli 1846, blev, pri- 
vat dimitteret, Student med Haud 1865 og tog i Decbr. 187 1 theologisk 
Embedsexamen med Laud. Efter det folgende Aar at have taget prak- 
tisk theologisk Examen, blev han kaldet og far sin Udrejse her hjemme- 
fra ordineret til Prest for Rock River og annekterede Menigheder i Wis- 
consin, U. S. A. I tre Aar var han Prest her og modtog saa Kaldelse 
af Synoden for den norske evang.-luth. Kirke i Amerika som Professor 
ved dens theologiske Seminarium. Denne Stilling indehavde han, indtil 
han i 1878 valgtes til Somandsprest i New York. I 1880 vendte han 
tilbage til Norge, da han under 29 Maj s. A. var udnaevnt til Sogneprest 
til Hjertdal i ovré Thelemarken. 

Jfr. Den norske Somandsmissjöns Historie af J. >f: Bruun, S.  226 — 33. 

3 iJut^erff ftirf Jtib., 9«p 91. XII. (1875. I), 8. 385-90: Sibt fta 
9(tnerifa. 

3 Sut^crft Ugcffrift 1880, II. 96—101: (gt ^Por Drb til »cttelfc [i«nl. of 
en «rti!el i iJ. U. 1879, II. 8. 157 fg. om be firfelige fjor^olb i ^Imerifo og gforf*8 
Sor^olb til ben notffe 8t)nobe]. 

3 9«9 Sut^. Ätrfetib. IV (Cergen 1880), 8.81fg., 106—112 og 119—128: 
Om ^bfoluttonen. 

3 »Mb og ©ilfen 1S7S, 8. 224-27; 1B79, 8. 9-17, 51—54, 87—98, 
143—150 og 193—199; 1880, 8. 33—43, 65-6? og 135-41 er ftonS ©ecettiiitger 
fra 80mQnbgmiéfjoitgftQtionen i ^»em gott til ©ooebbefttjrelfen trtjft. — 3 3bié %\\* 
loegå^efle til fomme Xtbéf!rift for 1879, 8- 33—36, er trpft en af «. ftreDen iRefro* 
tog ooer 3o^fln 9iet«, ffldfiftent oeb 80manb«mtgtionen i SHett) gorf. 

Til den norske Dagsprcsse har han leveret forskjellige Bidr*ag; ]t)l. a. forte 
han i Fxdrelandet 1879 og 1880 en Polemik mod Indsendere i og Redaktionerne af 
•Fedraheimen» og »Dagbladet» ang. Diskiuisjons frihed. 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


Astrup-Aubert 1 29 

Astrup, NilSy Sen af Sorenskriver Nicolai A, og Anne Johanne 
D^derleifiy er fodt i Grue 30 Aug. 1843, ^^^^> privat dimitteret, Student 
med Laud 1860, tog Aaret efter Andenexamen og i Juni 1866 juridisk 
Embedsexamen med Laud. Han bestyrede senere i en Raekke af Aar et 
Opdragelsesinstitut (et «Luthersk-christeligtSkolehjem>) paa Gaardcn Valle 
i gamle Åker. I Decbr. 1877 tog han theologisk Embedsexamen med 
Laud og udnaevntes 7 Februar 1879 til Sogneprest til Norddalen. 

* 12 Februar 1^72 med Anna Catharina Agatha Ursula Thur- 
mann (f. 8 April 1843), ^- af Sogneprest til Hof i Jarlsberg Carl Fre- 
derik T. og Ottilia Christine Ottesen. 

9fan for £ut^erff c^rifteltgt ©fole^iem. [flf Saura IBord^gtet^inf og 
«. «.]  (ftta. tt. a.)  8.  6 @. 

$19 a b er (S^ienfobelfe* d^t Orb til lut^erfCe S^riflne, fkfttet |)aa (Subl 
Orb og ftore og tt^belige (Brunbe.  (S^ra. 1875*  8.  8 @. 

^rsbifen ^o(bt t (9amle $(Ier« ftitle i (S^riftiania 2ben 9int{ebag 1877 ober 
ben lut^erffe ftxitti ftalb og O|)gaoe ifolge bend 9tatnx og IScefen {aintO|)riii^ 
Mjt og ooer, ^oab ben i Sl^ebfor ^eraf frceber for <S)utteo|)brogeI{en inben fin Sl^ibte. 
Äm. 1877.  8.  15 (S. 

yif^n ^a Concio sacrae lectioni actonim X, 42 sqv. innixa de speciali voca- 
tione et scopo Lutheranae ecclesix [etc] In Ycniacala lingva habita deinde latine edita. 
[Latinsk Oversaettelse af foregd. Prsediken].   Chne.  1877.   8.   16 S. 

^et c^riftelige XroeSliod Xrsngdler, St^rlelfe og feierrige ^ulbenbelfe 
i fii«rlig^eben. $t<ebi!en obei (Epiftlen (Sbfii. lU. 18 fig. til ^ftenfang i (9am(e 9!er 
16 e^nbag e. Xrht. 1878.  Itta. 1879.  8.  16 6. 

Aubert, Benoni, blev fodt i Kj0benhavn 1768 (dobt i Citadellet 
5 August). Faderen Fran^ois (TA. (f 1727), der tilherteen i 161 2 adlet 
k)thringsk Familje, havde vaeret Laerer ved Artillerihejskoleme i Metz og 
Strassburg, men blev i 175 1 paa Grund af Udfaldet af en Duel nodt til 
at emigrere; hän gik derpaa i osterrigsk Krigstjeneste, kom efter Sy vaars- 
krigens Slutning til Danmark, traadte i Tjeneste i Haeren der og avan- 
ccrede efterhaanden til Generalmajor og Kommandant paa Kronborg (f som 
saadan 22 Oktbr. 1793); hans Hustru hed Juliane Bång. Sonnen Be- 
noni var oprindelig bestemt for Studeringer, men Lysten forte ham ind 
paa den militaere Bane. I 1784 blev han Officier og efteråt have gjen- 
nemgaaet den danske militaere Hojskole blev han ansat i Ingeniorkorpset. 
Som Ingeniorofficier kom han i 1790 til Norge, hvorhan i Aarene 1790 — 
1800 sammen med davaerende Premierlojtnant, senere Amtmand og Ge- 
seraKkrigskommissser N. A. Vibe udforte Trianguleringen til den förste 
Kystmaaling : Straekningen fra Stat til Fredrikshald. Efter dette Ar- 
b^des Slutning blev han stationeret som Ingenior i Kristianssand til 1806, 
äa han udnaBvntes til Chef for Ingeniordetachementet paa Kronborg. 1 808 
tiev han Major og i 18x0 kom han ätter til Norge som ansat i den 
Ingeniorbrigade, hvorhos  han  samme Aar blev ansat som förste 

Ilotdt ForfittteriexOum 1814—1880. 9 

Trykt 15 Oktober i88x. 


Digitized by VjÖOQIC 


I30 


Anbert 


Direktor for den kombinerede militsere og okonomiske Opma^ling. Denne 
Stilling indehavde han til sin Dod 21 April 1832. I Tiden 18 11— 17 
var A. tillige Kommandant över Kongsvinger og Blakjer Skanse; i 1814 
blev han forfremmet til Oberstlojtnant, 18 15 til Oberst og Chef for- In- 
geniorbrigaden og 1818 til Generalmajor. 1822 — 23 var han tillige mid- 
lertidig ansat som Chef for Krigsskolen. Han var Medlem af Videnskabs- 
selskabet i Throndhjem og iEresmedlem af t Krigs vetenskaps- Akademien > 
i Stockholm* (siden 1820). 1812 blev han R. D. O., 1815 R. S. O., 
1825 K. S. O. — «Af Norges geografiske Opmaaling har A. store For- 
tjenester; navnlig er det ham, som ved dens Omorganisation efter För- 
eningen med Sverige udarbejdede og »atte i Verk de Planer, hvorefter 
Opmaalingen senere i det Vaesentlige er foregaaet og hvori Spireme laa 
til dens senere Udvikling». 

* 8 Januar 1797 Jakobine Henrietti Thaulow (f. 4 August 1776^ 
t ^^33)1 I^- ^ By- og Raadstuskriver i Kristianssand Henrik Arnold T. 
og Soster bl. a. af Henrik Wergelands Moder. 

Jfr. Norges geografiske Opmaaling 1773 — 1876 af C, M. de Seue fl. St., navnlig 
• 377 — 78; Familjen Thaulows Slaegtregister af F. O. Juell, S. 10; Pavels's « Dagbogs 
Optegnelscr 1815 — 16», S. 82, 303, 431, 609; Suhras Sami. Skrifter XV, S. 462 fg.; 
Mindedigt af Henr. Wergeland. 

3 »ubftiffen I. (1817—18), 6<). 677-90: Ol>etflflt oDcc bet ubf wte Ärbelbe 
»cb bet fl^blige 9h)rged trigotu)metrifCe£)pmaQ(iit8,Sh)fio|)maaIingen, famt ben foafalbte 
forenebe militäre og ftonomtfle £)|)maating, fta ben fer^ Begi^nbelfe inbtU xi<«twt^ 
renbe S^ib, nteb gftemftifling af $Ianen fot ben anorbnebe toi^ogroiy^tfte £)|)maaltng af 
9tiget.  (Ogfaa inbfnt i Svenska Krigsvetenskaps' Akad. HandL 1824, @. 226--250). 

Om de af ham udgivne Kystkarter se Bibliotheca Danica IL 363 fg. 

Aubert, Elise Sofie, Datter af ovenfor naevnte Sogneprest NUls 
F. J, Åars og Sophie Stabel, er fodt i Lier 8 Februar 1837 og blev 
24 Novbr. 1864 gift med nedennsBvnte Professor juris Ir. M. B. Aubert. 

Hun er Forfatterinde til felgende under Merket E — e udgivne Arbejder: 

^iemmefta. gfortallinger fot be Unge SReb |ft)Iogtafetet XitelbiOebe efter 
Originattegning af (Eiltf $etet«fen.  ^a. 1877.  8.  2 01. 143 @. 

ftttften. dn gfottoraing. ftra. 1880. 8. 839 6. (Idegge bi^ Ofger ere 
anmeibte i en ftot SJlsngbe inbenlanbfte famt i enlelte banfCe og ft^enfte 9(abe, fstlig 
i Aftonhl) 

^i Sulemin be. dn 9fott(eaing. ^a. 1881. 8. (Unbet $re«fen. Optin- 
belig tt^It i aftM.(fe nbft.), ^et noget omatbejbet). 

Forevrigt har hun under Merket E — e levcret forskjellige Bidrag til det illu- 
strerede Maanedsblad Den norske Arbeider 1873 — 75 (de fleste afdisseere optagne 
i den ovennsevnte Samling med Titlen «Hjemmefra») og til de förste Aargange af 
Nordisk Illustreret Berneblad. 

3 ai^otgenblabet 1872—76 ^at ^un firebet iffe faa anontyme Krtifler^ 
farligt t)ebf ommenbe ^tnbend £)|)btagelfe og Ubbannelfe i 9btttben, ^boraf ftemfeieM : 
i «[arg. 1872, 92o. 381: (St Otttebe fta 9hitiben; og i ttotg. 1878, 9^0. 368: 9lo( et 


Digitized by VjOOQIC 


Anbert Ijl 

SsttbibiHebe (begge imber$feitboiti)inet i^^nte^ott^''); ift. ogfaal876, 9^0. 866 A: 
9otlo»el{e og Opflag. 

3 «[ftenblabet ^ar l^un [ibtn 1877 leoeret forflieEtge attoni)me Sibrag, 
W af felietottifKft Snbl^olb, ]^t)orib(anbt et $ar tongere Srortatthtget, beU af lig^ 
Botbe Snbl^olb fom be oeb SRotgenblabet omtalte. 91anbt bUfe ^ibrog tit «[ftetibtabet 
neifel: Varg. 1877, 9lo. 16—28: (St 3ttleminbe; 92o. 180—60: Snbttl)! fta ^otyeb* 
fltben; 9b. 90: Om ptatt^ Ubbannelfe foc ^mer; 9[atg. 1879, 9to. 267 fg.: Ont 
Ibgeffoler. 

3 gfolfeoenneit, i^^7, @. 106—26: (S^ti^ettge ^tbeibete (bl. a. om eem" 
tnb ^alidfi), ooerf. og bearbeibet eftet betgfranfCe); 1873, 6.441 fg. VHn S^obet, 
af 0. guntfe.  (Oocrf ) 

3 6(tUing'9)^aga5iti ^ar ^un i fiatq. 1864 og ncermefle fUn oi»erfat ob" 
fifltge 6ti|fler. 

Auberty Johan AndreaB, Son af den ovenfor naevnte Generalmajor 
Benoni A., blev fedt i Kristianssand 30 Septbr. 1800 og Student med Laud fra 
Kristiania Kathedralskole i 18 15. I Septbr. 1826 tog han filologisk £m- 
bedsexamen med-Udmetkelse. Allerede i 1817 var hån bleven ansat som 
Laerer ved Kristiania Kathedralskole, hvor han 5 te Marts 1825 udnaevn- 
tes til Overlaerer og 2 Juli 1828 til Konrektor. Han döde ugift 25 
Maj 1832. 

Jfr. Morgenbl. 1832, No. 155; Pavel8's Dagbogs-Optegnelser 1815 — 16» S. 431 ; 
Kristiania Kathedralskoles Program, 1850, S. 87 fg. af F. L. Vibe. Hans PortrtEt, lith. 
åf KaiiffinanniKJ0benhavn, blevudgivct af hansVenne  1833, se Stninks Portrsetkatalog. 

' Prog ramma (in qvo disputatur, commodiusne uni viro ad omnia humanitatis 
stadia permittenda juventutis deductio, an inter plures illad munus partiendum sit). 
Chia. 1825.   4   12 pagg   Qfr. Patrioten V. No.  10). 

dnbbubelfedflrift (UbFigt ot)er „Vit%tx gele^rte ®(^uUn mit befonberet 
8ifl(fft4t oiif tBal^rtt t)on gfr. S:^ierfc^. aRAnc^en 1826''). d^ra. 1829. 4. 18 e. 
[3)ette @!nft er bet ftmme, fom i datalogen ooer gfrebrifd^albd 6foIebibUot^f 6. 86 
otfored meb Xttlett: ^ipbrift Ubfigt ooer bet fibfte ^ecenttiumd marleligfte 0|)ftnbel« 
fa og 9rotf«g i ^oebogogil.  (S^ra. 1829]. 

S)en cladftfte ^Ibeibomdlunbftab* d^nctyclopsbie af S. 6c^aaf. Ipe %tt\\ (0r(e- 
Itxxitl og SiomerneiS Stttetatur^iftorie og 9)^ t) teologie. Sl^eb ttogle Sfoi> 
nbringer ooecfat. S^ra, 1881. 8. XX. 828 6. [2beti %t\ bleo otverfat af ban« 
ncbenfoT nceonte IBrobet fi. (£. 9R. H.] 

3 Him. 9{orff 9)«aanebdf(rift II. 422—442: J6eb«mmelfe af to ^fole" 
^togtammet. 

Han hayde en temmelig betydelig Andel i de af S. J. Stenersen udgivne «For- 
htndlinger yed Rektor J. Rosteds Jubilaeum».  (Chra. 1827) 

Aubert, Johan Andreas, Son af nedennasvnte Amtmand, senere 
Borgermester M. C. S. E. Aubert og dennes 3die Hustru, blev fodt paa 
Lserdalseren 31 Juli 1857. Han blev Student med Laud 1874. Efteråt have 
teget anden Examen, var det hans Agt at studere Filologi, menHelbreds- 
aatvdsom  ekonomiske Hensyn nodte ham til at tåge ud som Huslaerer. 

9* 


Digitized by VjOOQIC 


132 Aubert 

Som saadan opholdt han sig den meste Tid i Telemarken, indtil han 
Vaaren 1879 flyttede til Ullensvang som Huslaerer hos sin Svoger Kap- 
tejn Lund, hvor han efter laengere Tids Sygdom afgik ved Döden 
3 April 1880. 

Nekrdlogisk Notits i S. Bergenh  Folkebl. 1880, No. 14. 

I Aftenbladet 1879, Novbr. og Decbr., har han skrevet en Raekke Skitser fra 
Hardangervidden under Maerket Jon og med Navnet «Paa Vidda».   I — V. 

3 gabrelanbet 1879, 9to. 20 (afeljetonen „gfor 8u 09 ©tjflb'' ©. 124): 
Om 6fil06ningen i 0t)re i:]^eTeinQrfen.   (%ftrt)ft i forffieEtge anbre IBIabe). 

Aubert, Julius Henrik Viilieim Adeisteen, Son af efter- 
naevnte Professor L. C. M. A., er fodt i Kristiania 7 Maj 1847. H^^ 
blev Student med Laud fra Nissens Skole 1864 og tog 1872 filologisk 
Embedsexamen med Laud. Fra i August 1873 til Nytaar 1876 var han 
ansat som Overlaerer ved Kristiania Almuskoler; senere har han vaeret 
Laerer ved Aars's og Voss's Skole i Kristiania. 

* Sigrid Eriksen (f. 1847), D. af Gaardbruger Erik Bergersen og 
Maren Amundsen. 

^an ber iffe gjered mete for Dor ^Irbejberftanb? ^a. 1878, 8. 
23 6.  (tCnontjmt.  @(crftilt Äftr^f af ^gfttbretÄnbct") 

Haandsarbeide i Skolen. Kra. 1S80. 8. 78 S. (Anm. i en Nfseagde 
inden- og udenlandske Blade, af hvilke merkes falgende mere betydelige og udferlige: 
Skill. Mag. 1880, 24 April; Aftenposten 16 April; Dagsposteu 13 April; Berg. Aftbl. 
20 Maj; Möss Tilskuer No. 38 og 39; Kongsbergs Adr. 29 April; Stav. Amtst. No. 
103 A og 104; Ny ill Tidning No. 14; Berlingske Tidende [optrykt i Drammens Tid. 
18 April]; Nord. Husdidstid. [Kbhv.], No.  5 og 6). 

$an ^ar ocerct 8lcbof tet of grttbrelonbct fra ©cgtjnbelfen af %wtX 1877, farfl 
— -til$. S.^(erem9^0bi^attdl878 — fom benned ^ubrebatter, bereftec ttibtcaabt i 
lnfixA @tilltng fom ^labetd ^ooebrebafter. 3 bette 9(ab ^at)be ^an foteimgt atterebe 
fireöet tibligere. M. a. i Äarg. 1874, ilfio. 59. 5)et anbec nocbiflc StoCetnebc; 91^0. 
67, 68 og 69: £)m ^rbefbåfor^olbe Manbt ^Imuftqle.iuttet. [SOi^erfet 7. A. Otjengibet 
i Ubbrofl i 9lorff Äetötlbenbc 1874, 9lo 48]. — karg. 1876, 9io. 103: Sfor^anb- 
Itngeme i Äriftiania t^eotogtffe gorening om ®tat«ftrfe og griffrfe [anon] — IBtanbt 
ben SRsngbe 9[rtttler, ^ait ^ar ffceoet fom Siebifter, fatt merfed ^nmelbelfen af ^r. 
©ruttn« ;,goIfeIigc ©runbtanfer" i «org. 1879, 92o. 7 fg. 

3 SJtorgettblabet 1875, 92o. 229 A, 234 A, 249A: ftonfitittatiotiett og %llmit* 
fColeti, meb icerttgt $enft)tt til „Ubfaft til So^ om bet (at)ere UnberDidntngdoaefen i 
fti0bftabeme of 1878*.  [5lnon.] 

I Norsk Tidsskrift f. Literatur. red. af K. A^ Winter-Hjelm, 1876, No. 16 : 
Anmeldelse [anon.] af M. J. Monrads: Om Literaturen og dens Dele. 

I Turistföreningens Är bog 1868, S. 16 fg. : Anvisning paa Vej över Fjel- 
det fra Lessjo til Sunddalen samt fra Solliden til Storel vedalen. 

Aubert, Ludvig Caesar Martin, Son af ovennaevnte General- 
major Benoni A,, er fedt i Kristianssand 30 Marts 1807  og  blev  Stu- 


Digitized by VjOOQIC 


Aubcrt 133 

dent med Laud fra Kristiania Kathedralskole 1823. I Oktober 1833 tog* 
han filologisk Embedsexamen med samme Karakter. Allerede 20 Juli 
1833 blev han konstitueret som og 11 Juni 1834 udnaevnt til Lektor ved 
Universitetet i det latinske Sprog; 11 August 1840 udnaevntes han til Pro- 
fessor; efter Ansogning erholdt han Afsked fra August 1875. ^^^ '^4^ 
var han sammen med C. A. Holmboe Bestyrer af Universitetets Mynt- 
samling. I Aarene 1847 — 48 var han Medlem af en af Kirkedeparte- 
mentet under Forsaede af dettes davaerende Konsulent F. L. Vibe nedsat 
Kommissjon, der skuldc udarbejde Forslag til Omorganisation af de laerde 
Skoler (i Retning af Kombination med Realskoler). Sgm Lektor var han 
Laerer (uden Godtgjerelse) ved det filologiske Seminarium indtil dettes 
Ophaevelse. Han er Medlem af Videnskabemes Selskab i Throndhjcm 
(siden 1843) og af Videnskabsselskabet i Kristiania (siden 1858). Ved 
Lunds Universitets Jubelfest i 1868 blev han kreeret til iEresdoktor i det 
filosofiske Fakultet. Ved Subskription blandt Landets Filologer er hans 
Buste i Marmor, udfort af Billedhugger Budal, tilvejebragt og skjaenket 
til Universitetet, hvor den blev afsloret 29 Maj 1874. Han blev R. St. 
O. O. 1860 og Kommandor af samme Orden 1873., 

* 1837 läa Dorothea Mariboe (f. 30 Novbr. 181 1), D. af neden- 
naövnte Kaptejn Ludvig M. 

Jfr Kristianias Dagblade for 30 Maj 1874; Storth. Forh. 1876 VI. 33; Storth. 
Tid. 1876, 43 — 47. Hans Portrat med biografiA Notits i de Gubernatis »Dizionario 
biografico», S. 66 fg. 

2)en clodfifre SLlberbomdhtnbftobd (EndKlo)>aebie af 2.6(^aaf. aben %t\\ ®C4E- 
fcTKed 09 Womerne* «[tttiquttetet og ^Irc^aologie. IReb nogleSfoconbrtnget 
ooerfot efter OriginoleiU 8bte Ubgat^e. d^ra. 1834. 8. 429 ®. [Ifie %t\ biet) 
ooecfat af ^n^ 9vober 3o^. «[nbr. 9.; |e bentte oDfr.] 

Oeitr&ge aut latetnifc^ett (Strammatit I. [ettefte]. (;r^ta.l856. 8. VIII. 
60 8. (UntD •program for Iflc ©emefter 1856. ^nm. af (Sbel i ftvi^xA ^^ddtfc^rift 
f • ogL 6|)ca(^forf4ung'' 1856, ®. 488 fg. ; i gfl. 9h)^eb«bl 1856, 9^0. 8). 

Den UtiDske Verbalflexion. Chra. 1875. 8. XX. 323 S. (Anm. i 
Morgenbl. 1875. No. 40A; i Skill. Mag. s. A., No. 8; Ny ill. Tid. s. A., No. 8; 
i Aft9tMadet\ i Natr og Fjem 18 April 1875, samt i det af Calvaiy udg. nordtyske 
fik)l. Tidsskrift). 

Som Lserer i Latin havde han Forpligtelse til at forfatte to latinske Programmer 
hvert Aar til de to fäste Universitetsfester i Anledning af Kongens Fodselsdag og af 
Reformationen, en Pligt, der opherte i 1845, da de to fäste Fester afikaffedei. Da 
imidlertid fonkjellige af Universitetets Lserere oftere ontkede at benytte dets aarlige Pro- 
gnmmer til at ndgive et og aiidet i sine Studieretninger, kom han i Tidsmmmet 1833 — 
1844 blöt til at udgive 14 Programmer, af dels kritisk, dels grammatisk Indhold. Diisc 
I^rogrammer, der alle udkom i 4to, er felgende: 

1^33*  >•*)  In  locot  quosdam Terentian» cHeantontimonunenos» commentatio. 

*)  I betegaer Festen i Aal. af Kongens F^dselsdag, a Reformadonsfesten. 


Digitized by VjOOQIC 


134 


Anbert 


20 S. — 1834, L Obsenrationet in Terentii Heautontimommenon iternm comcripsit. 12 S. 

— 1834, 2. AnnotatioBom in Terentii Heaut. specimen tertium. 10 S. — 1835, 2. In 
locum TerenU Heaut. Act. Hl. se. V. (al. IV. i) commentatio. 12 S. — 1836, i. 
Qnaestio grammatica e Tadto repetita. 8 S. — 1838, 2. Crisis in opuscolum inscriptum: 

^S^^mait^ Sfremftining af bet lathtfEe S^irpgd (Sombinationdlanre af 91. (L ^anfen", 

institutae prior portiuncola. 12 S. — 1839, i. Ejusdem port. posterior« 16 S. — 1839, 
2. EpistoUf quam ad Jo, N. Madvigium, cel. prof. Danum, de quibusdam locts gram- 
maticae latinae misit. 15 S. — 1840, 2. Qusestio ex latina grammatica repetita [om Ge- 
nmdium og Genmdiv; jfr. J. N. Madvig: Bemserkn. til M.s Latinske Sproglaere, 
S. 42 ff., med Auberts Svar i Programmet fra 1844, i, S. 24 ff.] 15 S. — 1841, 2. 
Obseryationes criticse in primam Ciceronis Antonianam. 14 S. — 1842 [ved F. C. Fayes 
Doctordisputats] : (Nonnulla de gradibus academicis,) 14 S. [uden Överskrift]. — 1843, 
2. Commentationis de quibusdam casualium formis in lingua latina particula prior.  12 S. 

— 1844, I. Conmientationis [etc] part. post. 28 S. — 18441 2. De Matio, Mimiam- 
borum auctore, qusestio ex latinanmi literarum historia repetita. 22 S. (Flere af disse 
Programmer er anmeldt og omtalt i Jahns «Jahrbttcher f. Philologie und Paedagogik» i de 
nsermest folgende Aar; Programmeme for 1840, 2; 1843, 2 og 1844, i tiUige afWeis- 
senbom i dennes Skrift cde Gerundio et Gerundivo» (Isenaci 1B44), p. 98, 99, 120— 
122, 127, 129). 

I Nor, Tidsskrift f. Vid. og Lit., Bd. II. (Chra. 1841), S. 99—139: Om Laeren 
om Ssetningsforbindelser og Inddeling af de forskjellige Ssetningsarter, fomemlig med 
Hensyn paa det latinske Sprog.   (Anm. i Den Const.  1841, No. 98). 

3 9lotff 2ib«fltift f. «tb, og fiit V. 348—264: »ecenfjott af fi. O. 
6(^0ningd Ubgabe af $]^o^ri fjahltx. 

1 Chra. Vid.-Selsk. Forhandl. 1858, 14 — 21 : De Maader, hvorpaa flere 
stambeslsegtede, »Idre og yngre Sprog have udviklet en Partikel til at betegnc Forhol- 
det ved det underordnede Led efter Comparativ. — 1863, 201 — 204: Om en latinsk 
Indskrift paa en af Prof. Jac. Keysec fra Italien hjcmbragt Sten. — 1 865, 223 ff.: Om 
en segyptisk Tetradrachme i Universitetets Myntsamling. — 1 866, 180 fg. Ensidig Bronce- 
Medaillon med Keiser Claudius's Hoved. — 1867, 17 fg. Emendation til Ga/i instt. 2,181, 

— 1868, 342 — 44: Meddelelse om en antik Guldmedaljon, funden i Vanse Prestegjaeld. 

— 1875, 279 — 342: Et graesk Senatskonsult om Thisbseeme i Boeotien fra Aaret 170 
f. Chr.   (Ogsaa saerskilt aftrykt). 

I Tidsskrift for Phil. og Paed. (Kbhvn.) /. Iii — 122: Belysning af nogle 
Steder i Horats's Satirer; 175 — 191 og 294 — 326: Om Ablativ ved andet Sanmienlig- 
ningsled efter Comparativ i Latin. — V, i — 13: Om Correlativssetningeme : quo-to (hoc) 
eller quanto-tanto med Comparativ i Latin. — IX. 170 fg. : Adnotationum (exegetica- 
rtun, criticarum) in primum Horatii Epist. lib. specimen. 

I Rheinisches Museum 1881 : Adnotationes in Senecse dialogum I. '(Ogsaa 
saerskilt aftrykt.   8.   18 S.) 

3 9)eti donftttutionetle 1838, 9lo. 174: 9{ogIe£)tb i Sbilebning af en Ot)- 
\M i 9lo. 166 00 166: „£)m ben faafaibte aRorftabdlectnte i Xlnrinbelig^'' [^mllen 
£)|)fatö'd Sforf., ben fenete V^of. S. (£. Sangberg, ^abbe foref^aaet, at bet til anben 
examen fhtlbe forebtaged IBnItDerd diomaner iftebenfor Satin 09 <S)rcef(.] 

3 ^orgenblabet 1887: Om Befcettelfen af en $tofedforpop beb Unibetfi^ 
tetet.  (9[non.) — 1857, 9^0. 256 og 259:  SRob govflaget om ^fjlaffelfen af ben 


Digitized by VjOOQIC 


Aobert 


135 


lotinffe Sttl t>eb d^amen artiimt (jfr. 9lo« S68 af ^rtlHg 9hdfen og 6l»at ffettU af 
fttiert t 9^0. 890, 828 og 880]. 

3 tiftenblabet 1876 f^rte ^n en @fnftt>e;liiig foranl^et Deb en ^en- 
venbelfe til ben (J^enfnrlomite, fom Dar fat til tMfmmelfe af gon!nrtancet>wi>ecue 
til ben lebige Qttmpo^ i Satin beb Uniberfitetet. 

Aubert, Ludvig Maribo Benjamin, foregaaendes Son, er fodt 
i tristiania 22 Novbr. 1838, blev Student med Udmerkelse fra Nissens 
Skole 1855 ^S juridisk Kandidat mod Laud i Decbr. 1860. Han var 
1858 — 59 konst som Amanuensis ved Universitetsbibliotheket. I Januar 
1 86 1 blev han ansat som edsvoren Fuldmaegtig hos Sorenskriver i nordre 
Gudbrandsdalen, Rasmus Hansen, efter hvis Dod nogle Maaneder senere 
A. var konstitueret i Embedet til i Juni 1862. Fra i Jan. 1863 blev han 
Universitetsstipendiat i Lovkyndighed og udnaevntes 3 Decbr. 1864, efter 
bcstaaet Konkurrance med nedennaevnte Prof. M. P. Ingstad, til Lektor i 
Lovkyndighed, i hvilket Fag han senere rykkede op til Professor ifolge 
L. 12 Maj 1866. Paa offentlig Bekostning företog han 1863 — 64 en 
videnskabeUg Rejse til Udlandet og opholdt sig derunder fomemmelig i 
Frankrige og en ganske kort Tid i England; Hesten 1872 opholdt han 
sig nogle Maaneder i videnskabeligt 0jemed i Tyskland. Han har i 1871 
og 1876 og 1877 vaeret Formand i det akad. CoUegium og modte som 
det norske Universitets Repraesentant ved Upsala Universitets 400 Åars 
Fest i 1877, ved hvilken Lejlighed han blev kreeret til ^resdoktor i det 
juridiske Fakultet. Har 1874 — 75 og 1877 — 80 vaeret extraordinaer As- 
sessor i Hojesteret. Efter Opfordring af Justitsdepartementet medte han 
ved Aarsmedet i Bremen 1876 i Association for the codification and 
the reform of the law of nations, saerlig i Anledning af Sporgsmaalet 
om Istandbringelse af en International Vexellovgivning. Han var Formand 
i den norske Vexellovkommission 1877 — 79 og deltog som saadan i Ud- 
arbejdelsen af de nye nordiske Vexellove af 1880. Han er Medlem af 
Videnskabsselskabet i Klristi^ia (siden December 1865) og (siden 1879) 
Associé i Institut du droit intemational. Efter sin Deltagelse i Vexel- 
lovkommissjonens Arbejder blev han R. N. O. og K.* D. O. 

♦ 24 Novbr. 1864 Elise Sofie Åars,   (Se ovenfor). 

Jfr. Lastens Norske Stamtavler I, 30; Upsala Universitets 400 Års Jubelfest, 
Sthhn. 1879, S. 319 fg.; Annuaire cU t Institut du -droit intemational 1879 — ^' II- 5- 

Qe))igft)ftemetd Ubt^ifHng i ben norfte (Sttminalproced inbtil C^^ri« 
^an ben gfemted i^oD. $t0t)eforel(edning Deb Uniberfitetet i Ottbr. 1864. Q^ra. 1864. 
8. 152 6. (©flwfRtt aftiQlt i ca. 50 (gienH)Ioret qf ^Uflebtab fot Sottf^nbtg^cb^, 
«b. IV). 

Btbrag til ftunbflab om ^Imenningerne. l^e ^efte. i^ca. 1868. 8. 
102 @.  (Sftt^I af Ugeblab for Soot^nbig^eb, beforget og ubbelt oeb offentlig gfor* 


Digitized by VjOOQIC 


136 Aubcrt 

anftaltniitg. gfottfftttelfe et ej fonmeti og fon ej unUi; bet ubtomne Iftt ^fte 
bannet et fetoftsnbigt ^ele). 

^iftorifle Optt^^ninger om bet iurtbiffe gfaluUet i^eb bet 9totftt^tt^ 
MU UnibetTttet. (<9iennemfeet 9Iftn^ af ^Ugebl. for Sotol.") (S^to* 1870. 8. 
1 SI. 55 @. 

@tubenterned Sol til ^rofedfor ©c^toetgoarb. ^le i Gtubenterfam' 
funbet ben 6te gfebruac 1870. Stxa. 1870. 8. 14 @. (©crrftilt m^xtfi af 
Slftenblabet). 

i^cftoer ftirlend Slaro Opret^olbelfe af (SIrunblooend 9nb, at @tatend 
(Smbeb^msnb ffulle befjenbe fig fil ben eoangelifl^Iut^erfle Sieligion? 
Ubbrog af Stortingets gfor^anblinger om (i^runblooeniS § 92, 1860—69. Ubg. af 
(fl^tiftiama 8tift«Iomtte for frit)itiige firfelige 9Mer. dffta* 1870. 8. 34 6. 
(9[nont)mt). 

leontrattS^antetd l^iftoriffe Ubt)'ifUng ifftv i banR og norfE 9iet. 
OHiennemfeet ©orrtr^f af «9lorfI SHebStibenbe''. ftra. 1872. 8. 106 ®. (ilec. i lh:it. 
Siertelial^rSfc^r. XV. 237—51 af St. SRaurer og i Finska jur. Föreningena Tid- 
skrift 1876, ^. 4, af 91. a^[ontgomen}]; ifr. gforf^i» 8em. i 9L fftem. 1874, @. 238 
og 424). 

Om Setingelferne for*foIibarifI 9[n|t)arlig]^eb t ^anbeUfel-* 
flaber meb fsrligt ^enfijn til 9{(eringdIomitteend Snbftilling af 1873 til en fioo 
om „3finna-9[nmelbel{e og 9legifter''. Sceraftr^t af >^9^or{f SHetStibenbe". ftra. 1874. 
8. 65 6. (3fr. ^ermeb ©tort^. gor^. 1874 VI. B. ©. 170 og Äagefen'* »ibrag 
tfl fiaren ota SntereÄfentffab 0. f. t>. Äb^on. 1877). 

2ax§ ^ooi^Qtten eller SRorberen og @trafanftalten. (©(»rfhlt f^* 
txtfi of ^i)en norfb ^rbeiber"). . ftra. 1875.  8.  31 6. 

De norske Loves Historie indtil Nutiden. (Fca Videnskabens Verden. 
a Rflekkc, No. 10). Kbhvn. 1875. ^* 44 S. (Anm. i Lit. Ccntralbl. 1877, No. 47; 
af Maurer i Krit, Vierteljahrsschr. XVII. 469 — 72; af O. v. F[ciliuen] i Nya dagl. 
Alleh.  1875, No. 205). 

De norske Retikilder og deres Anyendelse. Ferste Del. Chra. 1877. 8. 
XX. 408 S. [O. m. Titel: Den norske Privatrets almindclige Del. Farste Afdeling]. 
(Rec. af P. E. Bergfalk i [Lettentedtske] Nord. Tidskrift II, 633—660; i Dansk 
Ugeskr. f. Retsvaesen 1877, S. 284—88, af I. D[euntzer] [optrykt i N. Retst. s. A. 
S. 301 — 4]; i Nanmanng Tidskrift 1879, I. S. 376 — 82; i Krit. Vierteljahrsschr. XIX. 
(1879), 470—74 og i Jenaer Lit. Zeit. 1877, No. 25, beggeSteder af K. Maurer; i Nyt 
norsk Tidsakrift I. 196—202; i N. Tidsskr. f. Lit 15 April 1877; Aftenbl. 1878, 
No. 45; Aftonbl. 1877, No. 55; danske Dagbl. 1877, No. 190; i Nouv. Revue higt. 
de droit fran^is et ^tränger 1877, S. 382—84 [af P. Dareste); Revue générale de droit 
1879, S. 429 (af A. Géry); jfr. ogsaa Holm» Nytt Juridiskt Aikiv 1876, II. H. 4. 
No. 12; V. A. Secher: Om teksteme af Kong Kristian den femtes danske Lot 
(Kbhv. 1878), fl. St. 

Om bet norfie ^anbeliSflag. Sforebrag i ^{Hania ^anbetöftanbd ^ou 
enin^ i 'Sflavté 1879.  Xittig til Wmueoennen.  Ära. (1879).  8.  24 ®. 

Paa Grundlag af Dagbladenes med Hurtigskrift optagne Referat er dette Före- 
drag, der var foranlediget ved H. £. Bemers Forslag til Lov om Flaget og Hserens 
Faner og det hermed sammenhsengende Flagm^de den 13 Marts 1879 i Kristiania Ai^ 
bejdersamfund — hvorom nsermere Opiysninger findes under Artiklen H. £. Bemer ndfr< 


Digitized by VjOOQIC 


Aubcit 


137 


— ber udgiret i en forkortet og delvis omarbejdet Skikkelse. I en ätter lidt forskjellig 
Redaktion ndkom (!et som Tillseg til cFsedrelandet* 1879. I en udferligere, mere viden- 
sbbelig Form offentliggjorde Förf. kort efter gine Undensgebes-Resultater i felgende 
Skrift: 

Det norske Han de Uf lag.   En historisk og statsretslig Undersogelse.   Chra. 

1879. 8. 2 Bl. 60 S. (Anm. i forskjellige Blade ; jfr. ogsaa Aftenbl. 1879, No. 126; 
lendfr.) 

Den nordiske Vezelret fremstillet paa Grundlag af de danske, norske og 
srenske Love af 7 Maj 1880. Med Tillaeg, indeholdende de nordiske Vexellove, sam- 
mensiillede med den tydske og den aeldre  svenske Vexellov m» v.   iste Lev.   Kbhvn. 

1880. 8.   14S. 4- LXXXIV S.   (2den og sidste Lev. ndkommer i Lobet af 1881). 
9 ttgeblttb for SoöfJjnbifl^cb IV. 909—228, 241—268 og 257—271: «e- 

oilf)){iemeti Ubottltitg i ben norffe (Sriminallncoced hi>'til (S^tiftian ben femtet 8ot) 
STf)>efOTeI(e^ng). — 7. 65—82: Ont ben bemmenbe SRagtö IBirlfom^eb font ^Ibe 
til Ubtriflingen af t)or 9let t)eb@iben of Sot)gioningdtrfr!f om^ben ($T0DeforeIceining); 
6. 341—246: f)en fronHe SnrJjinflitution i fine ^ooebtt«f. («f enWejfehibberetning). 

- YL 6. 207—210: Dm ^rototottationen ifrtminette ©äger (Änontjmt). — VIII. 

5. 75: Om (Ssefuttondforretningerd inbb^rbed prioritet (ifr. l^ertil IB. f)unIeTi» 6hi« 
Mfe 6. 108). — iZ. @. 869—75: OpI^ntnger om gforocbningen af 19 9lug. 1785. 

- X. 6. 121 fg. og 189 fg. : ^tflorilfe 0plt)4ninger om bet iuribifte Sfalnltet oeb bet 
torfe grrebnfiS tlnberfltet. — S)e9uben fiob ben oMnfor n(et)nte Slf^anbting om %\^ 
nennhtgenie opdnbelig i bette Xibdffrift (9Iarg. VII og VIII), Ugefom forflietiige min- 
bie 9{otitfer af l^am flnbeé fammefiebd. 

3 9}oTff aHet^tibenbe 1871, (S. 153—156: Sibt om gforocbningen af 4 ^ecbc 
1795 [efter Ärfiöalier i bet bonfte 3ttfKt«miniflertttm]. — 1872, S. 81 fg., 118 fg., 
145 fg., 161 fg., 209 fg., 225 fg., 278 fg., 841 fg. og 409 fg. : ftontrattdpaittetd l^ifto- 
rife tUmidtng ifsr i banflog norfI9iet. (Ogfaa fsrfrtlt aftrl^It; fe o))f.); @. 550 fg.: 
Sn n9 6omttng of 8e|eIIooe [o: 99or(^]^arbtd] ; ®. 697—712: 5Den tienbe tt^fEe „^u* 
liflentag'. — 1873, @. 88—46 og 146—160:  anribiife »cifebreöe fra X^bfMonb. 

6. 177—197: 9logte ©emarfninger wbfommenbe Öooforflaget om ^nbettregi^e 
og gfirmaerd 9[nmelbelfe;; ifr. Stort^.gfor^. 1873, VI B, ®. 187; @. 840-42: «nm. 
af 1». ^ol^enborffd »Snci^nopiebie ber diec^t^midjenfc^aft''; @. 405—6: $rof. 64mei' 
goarbd Sroreloedntnger ooer 9iomerretten ; @. 406—7: 9lnmelbetfe af ft. STlaurcrd ^^e 
Snt^nn0«aeit ber Alteren O^ulat^ngf^fg" ; @. 457—460: Om ^Iberdfor^olbet mel- 
lem 8e]^Ireglementet i gfororbn. af 16 ttinril 1681 og )8oobogeni9 5—18—6 ff. — 
1974, 6.65—77, 81—94 og 97—121: Om ©etingelfeme for folibariff Änfoarlig^eb I 
^nbe(«felflaber meb {cerligt ^enftyn til 9{(eringdtomiteend Snbftilltng af 1878 ttl en 
8ot om gftrma«91nmelbelfe og 9legiftre; 6. 818—19: ^e inribifteStuberenbedSal. — 
1875, S. 821—880: ^ooroibt er »i^gbelagetÄ ©ngitret i ?Kmenning efter ^, & 8— 
I»-^ inbffrtBnfet Hl be (»aarbe, ber itfe ^e tilftralfelig ^iemflot)? ffr. ben 6. 574 fg. 
mcbbelte Oberretdbom; ®. 525—528: .^nmelbelfe af ft. "Stavatt^ »Ueber ben ^aupt- 
}fifoX elntger norbgermonif(^ We^te*, jfr. @. 578. — 1876, @. 109 fg. : Änmelbelfe 
of etobbeS ;,^bbtt(^ b. beutfc^en ^ritmtrec^t^''. — 1877, @. 83-42: Snblebning^ 
foicbtag »ebO. $Iatond^o!torbifputat0; 6. 198—201 : Om 9(rbeibet for en endartetSeret^ 
toogitraing; @.54dfg.: (Et «erl ot)er ft)enff Se^elret [af %. X^.S^Iin]; 6. 766 fg. : 
twoelbetfer of Pere6Irtfter af SWanrer. — 1879, 6. 69—75: ©tatiflifPe OplJj^ninger 
bM. bet iurtbiffe @tnbinm; (S. 806—811: So $0iefteretdbomme t>eb!. JhO. 10—19. 


Digitized by VjOOQIC 


138 Aubert 

f 

— (S^efuHon og ftlbve oMigotoriR ffitt. — 1880, ®. 29: ^e iuribifte ©tuberenbed 

Zal; @. 801 fg.: 9lnm. af (0. Stormad jrOm^aatiblhifteT og Ot^erfcettelfer of SRag* 
ititiS !Bagab«tet0 Sooe"; 6. 401—404: Ont IBrugett af ^birefte'' Xale i ^otofoOotion 
af IBibneprot). S)edubfn ^r f^an let^ret en l^el ^I ntinbre 9lotttfer i be foTffiellige 
tlargange fiben 1870, ifsr i Slargangene 1878—75. 

I Chra. Vid.-Selsk. Forhandl. 1874, S. 301 fg. : Om Betingelserne for 
solidarisk Forpligtelse i Kontraktt-Forhold efter norsk og fremmed Ket. — 1875, 
S* 407 fg.: Om fremmed Ket som Kilde for Christian den Femtes Lovboger. — 18 76, 
S. 3 fg. : Om et hidtil okjendt norsk Lovudkast fra 1682. (Alle kun trykte i 
Uddrag). 

3 9. 91. aRunc^d 9tot\f Slaaneb^ffrift v, (1869). 6.267—801: ^abelonbd 
d^kdtxerl; @. 495—^: mtj^ be XocqnetrilKe (ben fibfte 9(f^anbling i gocening 
nteb 3. 9^. a^eo^n; af begge tlf^bl. finbe« nogle faa @e|)aratafttt)f). 

I Nordisk Tidskrift, utg. af G. K. Hamilton, 1S67, S. 41—49: Love fra 
fira sidstafholdte Storthing (hvori navnlig en Udsigt över Jurysagens Historie hos os). 

1 Forhandlinger paa det iste nord. Juristm^de (i Kb.havn 1872), 
S. 79 fg. : Foredrag om Vexelretten. — I Forh. paa det 2<iet Mflde (i St.holm 
1875), S. 58 fg. : Foredrag om Aktieselskabs-Lovgivningen. — I Forh. paa det 3dic 
Mode (i Kra. 1878), S. 81 fg. : Foredrag över Meddomsmsnd i Strafsager. 

3 9llntanaten for 1880 ^ar ^an ntetbelt en Ubfigt ooer )Bot>ene fra 1879. 

I Theologisk Tidsskrift, Ny R., IV, S. 569—615: Forhandlingeme om 
Christian V,'s Danske og Norske Lovs anden Bog og om Kirkentualet for Danmark og 
Norge.   (Et Tillaeg hertil har Förf. meddelt i Bd. V. 290—92). 

3 fiut^erff ftirtettbenbe, fitj 81. V. (1871, ll), ®. 17—26: Om Xroe^ 
fril^eb f or Qhttbebdnuenb. (3nblebntng0forebrag t^eb bet 2bet KrteligeSttfttnebeiSra.) 

— VL (1872, 1), ©. 197-202: IHrfelige Xilflanbe i 8t^in-»aiem — Hrfelig 6te«^ 
nteret. — X (1874, I), 6. 893-97: @tatifH|fe Oplt^dntnger Dm borgerligt 9IEgte{Iab. 

3 9l9 Sut^erff i^irletibenbe L (»ergen 1877), 6.412—16: ttrferet^^ftO' 
riffe 6maaft))Rer. 1 [enef^e] : 2)en banft-norfie ftirletf {ibfte SRobflanbSforfsg mob 
(SneooIbiSmagtenif ®iennemf0relfe. 

I Nordisk Tidskrift^ utg. af Letterstedtska Föreningen, I (1878), S. 701—708: 
Kristian ia Universitet [i de sidste 50 Aar. Af en Tale paa Universitetets Stiftelsesdag 
denr 2 Septbr.  1877]. 

I Goldschmidts cZeitschr. f« Handelsrecht* XVIIL (1873), S. 479 fg. og 
XXI, S. 173 fg. har han meddelt Oplysninger om Handelsrettens Literatur og Kilder i 
Norge og Danmark. 

3 9lettefte ^anbeUrec^td^Onenen, l^randg. t)on Dr. S. (Solbfd^mibt 
(Stuttgart 1878), (Mag til bet n^Mcebnte Sibdflrift), ®. 213—226: OnelKen unb 
Siteratur bed^anbellrec^tl in ben ftanbinat)i|4en Gtaaten.  (Sfortf. af foregb.) 

I Stndenterblade 1856, No. 6 — 10: Efterretninger om det norske Studenter- 
samfund i dets seldste Dage.   (Ferste Periode 1813 — 20). 

I Blade fra Samfundet, af hvis to förste Hefter A. var Medndgiver (Chra. 
1857. 8), H. I, S. I— 60: Efterretninger om det norske Studentersamfund i dets sidste 
Dage. (Anden Periode 1820 — 29. En Fortssettelse heraf til 1832 er indtaget i det 
haandskrevne « Samfundsbladet» for 1856). 

I Ydnn (Nordisk Studenterkalender 1873), S. i-*20: A. M. Schweigaard. 


Digitized by VjOOQIC 


Aubert 


139 


I Upsala Universitets 400 -Års Jubelfest (Sthlm. 1879), S. 52 og 
S. 127 fg. er trykt to Tåler af ham ved Jubelfesterne. 

3 S^rif tionia-$oftett, for l^oiOet 9Iab ^an twc Gtort^ing^refetent i en 
W of Scdfionen 1867 og mtber bet ot)erotbeittIige Stottl^ing 1868; f^at %an fheoet 
cnMte anonymt Slrtitler i klotet 1867—68. 

3 Wloxqtnhlahtt f^ax f^an let^etet forftieHige/ for bet mefte anont^me, Bibrag 
til ttogaitgene 1869— 60 og 1868— 67. 9Uinbt btdfelBibrag tan mertef : Slarg. 1859, 
9to. 314 og 816: 2)en notfte flUeformforening og Ub(anbet4 polittffe ftlubber. — 
1860, 9lo. 83, 38 og 48: Ont oärlige Stort^tng [ifr. iRftenblabet f. «. 9lo. 88 
of ^. 9Hdfen]. — 1863, 9^0. 100, 104, 109 og 110: 9loget om tllntenninger. 
tt 9tbrog til I3e^nbltng af Sooen om ©tooocefenet ; 9h). 184: Vlrre i ^nlebning af 
eioblooen. — 1864, »0. 364—67: ©fij§er fra ben franfPe SurJ). — 1865, ^0. 839: 
ObetSt^ingetélBeflutning til Soo om C^rifHania «t)ret. — 1866, 9lo. 13,18 fg: 2)en 
Vongl. Stop. om ^oranbringer i Gtroffeproce^fen. — 1867, 9to. 387 og 388 : Qtnmel" 
bclfe af gfr- 9ranbtd »Ihtg^retten''. — (Efter 1867 finbed i bette IBIab fra ^an4 ^aanb 
et enfelt 3nbUeg i en og anben S>td{ttdfion, faalebed i flarg. 1870, 9lo. 161: 
9orftMir for be lirlelige SRober mob nogie ^refterd ^Ingreb. — 1871, 9lo. 101 : iBeb^ 
tommenbe Ubfcettelfen af Uniondforflaget; 9{o. 118 B: 9{orge9 foIIeretdUge @tiatng i 
1814 [mob en 9leb.art. i 9lo. 116 i 9inl. af Umondforflaget, meb »em. af 9leb. i f. 
9b. og i 9b. 119]; 9h>. 133 B: Wtnt om 9lorged folleretdlige StiHing i 1814. — 
1873, «o. 189B: JU gorfoar for be firfetige Reformer; 9lo. 389A: Dm bet firletige 
Sonbdmtbed «eti)bntng. — S)e4nben finbed t bette »lab 1874, 9to. 883, 849 A og 
358 f[g. uifit et fienografift 9leferat (ogfaa optaget i ^^ergendpoften" f. 91.) of nogle 
gorebtog of ^om om ben n^e £00 ang. ^rmoregi^re of 3 Suni 1874, l^oortil flutter 
ftg en liben 9[rtife( of l^om i f. 9(. 91d. 863 om lommonbitffre 3nteref{enter. 

3 flftenblobet ^or ^on fiben 1877 leoeret obfKOige anonyme 9ibrag of iu« 
ribif og politiff Snb^olb, l^boriblonbt lon merfed: tlorg. 1877, 9to. 93 fg.: X^rfiet 
og ben enropsifte gfolleret. — i87^, 9^0. 398 A, 399 og 300: finberd Sanboe 0rfteb. — 
1879,^0. 136: %>tt norffe tolbflog (jfr. »emarfntnger l^eroeb t *Dagbl. f. «. 9lo. 136 
nebSoar fro 91. i tlftbl 9h). 139); 9lo. 318. (St bibenftobeligt 3ubi((eum (o: @totd* 
nim^er %. ©tongd ^olo^nnbrebaordiubtlsum 19 ©ept.) ; 9lo. 363 : £)m SDlinbretaU^ 
wlg. — 1880, 910. 13: Dm ben l^ojere «lmen|lote« gferier; 9lo 60 A og 64: 6tor- 
titnget og aief erenteme ; 9lo. 67 fg. : 6tat«raab«jagcn8 Drnffifteljer ; 3lo. 101: Cm 
9^orfte )Bobd 1— 31— 1 ; 9^0. 363: „t)tn gamle 9onbeop|)ofttion'' ; 91d. 134 fg.; Dm bet 
tongelige 8eto oeb (Srunbloodbeflntninger.  (^erof finbed en ^el Seporotoftrt^f). 

flf S^s^vclanbet ^r ^on tneret SReborbejber fro Sommeren 1869 af. 
im ^r l^r fCreoet en fior Vesngbe politiffe, Hrlelige og (popnUtxt) iuribifTe tlrtil- 
ler, ber for en flor ^el finbed meflem IBlabetd 9leba(tiondartiIler og l^borof monge ere 
bletme optrt^fte i onbre IBlobe. Qlonbt l^ond 9ibrag til bette 81ab merfed : 1869, 
9U). 81: 9lorged 9lige i 1814: 9^0. 34: Dm gogtretten i tllmenninger; 9^0. 37: 
terntorialgrcenbfentil@0d m. 9R. (jit. 9lo. 44); 9^0. 40: Dm Seirlioet; 92o. 43fg. : 
Dt)erfigt ooer be poo ©tort^inget 1868—69 nbgione fiooe. — 1870, 9lo. 18, 18 fg. : 
Om ©tort^ngdoolgene; 9^0. 40: S^enig^ebdmober i ©olmebogdfoyen ; 9^0. 43 fg.: 
^ lonfHtutioneHe ®temmeret i fremmebe IBanbe; 9^0 47: Sludlonbd Xrottotbrub. 
- 1871, 9lo. 11: Dm »el^onblingen of Uniondforfloget; Jfr. 9lo. 15; 9lo. 38: Dm 
ftixfebfnnen paa I3ebebag ; 9^0. 47 fg. : 9lorged (Srombfe mob Sludlonb. — 1873, 
9to. 31 fg.: Dm ©tort^ingdoolgene ; 9lo. 91 fg.: Xilbogeblif poo ©tort^ingdoolgene. 


Digitized by VjOOQIC 


140 Aubert 

— 28^^,9^0.29; (Sgteftabé^telfend Sform ^04 be forfljfaioefrifhteSfotteflao; 9lo.36: 
©tort^mgdmsnbeiied Qilberdforl^olb. — 1875, 9lo. 29: Ibtn lonftttutioneHe ©temnte- 
Mt; 9^0. 76: Om Strå? for i)tu!fenflab ; 9lo. 79: Om^leforiitafliortSfcmgfelltoccfeii; 
9h>. 96: Om Sall^olbelfe af ufftbeltgt @trift [tlrtillen imabroa gforf. et ^niuriefogd' 
moal, men oeb ^tyretdbom, l^ootoeb 9<lob|)atten afft)iefcerebe; bleo ^an frifunben og 
3Kob<wrten ilogt Omf ofhiinfleme ; fe Iftenbtobet 1876, 9lo. 286]. — 1876, 9to. 98: 
Om Siben for ©tortbingdoalgetted flf^o(belfe. — 1877, 9to. 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 
28 00 26: ^en norfte ^r!e iwber ©toUroob 9iibberooIbd Sti^retfe 1848—72; 9lo.31, 
86 og 88: Om Songend @anftion4ret oeb (SlrunbloMforanbnngec [polemtfte ttrttfler 
mob ^agbl.] — 1878, 9lo. 26: ^eter^srem; 9h). 91, 92, 98 og 96: Om trtftiania 
fjette 8HfUm0be (ifr. Sut^. Ugeffrift I. 9lo. 19). — 1879. ^0. 2, 6, 8 og 18 : Sttm* 
t>entifel4)lQlaten og bend 0|)^(et>el|e [umlbenbt Slrtifelrorf fe] ; 9h). 66: Om SJh^rmonb^ 
retten; 9lo. 68: ftort gfremfttlliitg af ^runblooend @temmeretdoiltaar. 

3 tllmtteoennen f^rte l^an i tluguft— 6eptbr. 1878 en Dtlhidfion meb Ub- 
gioeren om bet firfelige Sanb0m0be. 

3 ^en norfte firbeiber 1878, 9lo. 10 og 11:  Ole ^ommerjtab. 

Som Medlem af Vexellovkommissjonen har han forfattet ster^te Delen af «M oli- 
ver til det af de Dansk-Norsk-Svenske Kommitterede udarbejdedc Udkast til Vexellov» 
(Chra. 1878. 4. XXI. 110 Pag.) og af «Bet£nkning angaaende de af Chefen for 
det kgl. svenske Justitsdepartement foreslaaede For..ndringer i « Udkast til Vexellove for 
de tre nordiske Riger [etc ]»   (Chra.  1879.   4-   XX Pag) 

Han har udfort de fleste Forarbejder for det juridiske Fakultets Betaenkning: 
Angaaende Kongens Sanktionsret ved Grundlo vsforandringer (Storth. 
Prop  No. 20 for 1881.   Tospaltet 410.   VIII.   95 S. + LXVIII S. Bilag). 

Han har efter Forfatterens Dad beserget — i tildels bctydelig foreget og om- 
arbejdet Skikkelse — 3die Udgave af Fr. Hallagers Den norske Obligat ions- 
ret. I. II. Chra. 1879. (Anmeldt i N. Rctst. 1879, S. 849 og Revue de droit 
intern.  1880). 

For « Kristiania Stiftskomite for frivillige kirkelige Moder» har han udgivet 
cForhandlinger ved det frivillige kirkelige Landsmede i Christiania 2 — 9 
August 1873».   Chra.  1873.   8.   210 S. 

Aubert, Michael Conrad Sophus Emfl, yngste Sen af föran- 
naevnte Generalmajor Benoni A., blev fodt i Kristiania 2 Juli i8u, Student 
med Laud fra sammes Kathedralskole 1828 og juridisk Kandidat med Laud 
i Decbr. 1835. Fra 1830 til 1836 havde han Ansaettelse som Kopist og 
var derefter i 5 Aar Sorenskriverfuldmaegtig. 1841 blev han udnsevnt til 
Stiftsoverretsprokurator i Bergen, i Septbr. 1 847 til Sorenskriver i Lofoten 
o^ Vesteraalen, 18 September 1852 til Amtmand i nordre Bergenhus, 
10 Novbr. 1860 til Borgermester i Throndhjem og 25 Juni 1866 til So- 
renskriver i nordre Jarlsberg. Ved kgl. Res. af 28 Februar 1846 blev 
det överdraget ham paa offentlig Bekostning at anstille Undersogelser an- 
gaaende Jury-Institutionen i England og paa det europaeiske Fastland, h vil- 
ken Rejse han företog i 1846 og 1847.   Han var Repraesentant fra Nord- 


Digitized by VjOOQIC 


Aubert I4I 

Jands Amt paa Storthinget i 185 1 og modte fra Throndhjera og Levanger 
paa det overordentlige Storthing i 1864 som Suppleant istedenfor Konsul 
a P. Jenssen, der meldte Ålderdoms- og Svagelighedsforfald. Han döde 
i Sande i Jarlsberg 8 Novbr.  1872. 

* i) inger Christine Baade (f. 4 Febr. 1813, f 24 Oktbr. 1845), 
D. af Stiftsovenretsprokurator Andreas B. og Johanne Margrete Magnus. 

* 2) Gjertrud Sophie Leberg (f. 10 April 182 1, f 16 Februar 
1850), D. af Forvalter Andreas L. og Anne Berg. 

* 3) Caroline Johanne Marie L^berg (f. it November 181 2, 
t 3 Juni 1865), Soster af hans anden Hustru. 

Jfir. J. H. Vogts Optegnelser, S. 369 fg. ; Skildringer af I3dc ord. Storthing 
(Oira. 1851), S. 43 fg. ; »Familien Kielland», S. 99;  «ThjenM Adr.»  1862, No. 61. 

Dm munbtlig Siettergang og (Sbft^orne. Snbbetetning i Slnlebning 
if en efter offentlig goranftaltntng fotetagen 9iet|e i ^nglanb, ©lotlanb, gran!rige, 
Selgten og be fireudftffe St^inprooinbfet, for at unberfege og tnbfamlé (Srfartnget ang. 
hlfe Snftituttoner. ^ra. 1849. 8. VIII. 688 ®. (9(nm. i 97lorgenM. 1849, 9^0. 
69 og 62 af $. « SRunc^; i 9iorfI Xiböffrift f. «ib. og fitt. IV. 274—96 og i9l.©. 
S[(eger«] «f^anbling i famme Xib«ffrift VII. 84—101: ^»Om oor fdntinene 8let«pleie« 
fnrag til Äefonn"; jfr. «/« ©oar til 9i. €• 3- i iZ^rpoften 1854, «Ro.2225og3.'« 
rtljoot t 92o. 2244). 

3 ©erg. »labe 1849, 9lo. 207 og ia50 9io. 208 og 209: (gce (gbfootne- 
tettet mete uaf^ngige og mete lOjartifle, enb be fafle ©tat«bommete? 

3 X§iem«. Slbre^fe 1867 Ko. 20 og 21: ©orenfltioer Sc6aamng« Öpttcben 
i Inl. af gforflaget om Sotgetmeftet-®mbebet« 3)eling.  10 ©p. 

Han var en kort Tid i 1847 Redakts af »Bergens Stiftstidende». 

Aubert, Otto Benjamin Andreas, Son af fomaevnte Aratmand, 
senere Sorenskriver M. C. S. E. A. og Inger Kristine f. Baade, (Soster 
af Maleren Knud B.), er fodt i Bergen 17 Decbr. 1841 og blev Student 
med Laud. fra sammes Kathedralskole 1859. I Decbr. 1863 tog han 
juridisk Embedsexamen med Laud. Aaret efter fik han Ansaettelse som 
Sorenskriverfuldmaegtig og 1866 som Kopist i Indredepartementet, hvor 
han 24 Juli 1871 udnaevntes til Bureauchef (iste Indrekontor). Dette 
Embede fratraadte han 1874, da han havde modtaget Ansaettelse som Di- 
lektOT for «Christiania alm. Brandforsikringsselskab» og Livsforsikrings- 
selskabet Idim. 11 April 1878 blev han udnsevnt til Amtmand i Nord- 
lands Amt. I 187 1 bes0gte han med Stipendium af det Hjelmstjeme- 
Rosencroneske Legat Tyskland for at studere administrativ Ret. 

* 22 Decbr. 1866 Hilda Thaulow (f. 14 Maj 1846), D. af neden- 
xMBvnte Professor Julius M. C. Th. 

92or{{ SoDfamling for ^^\l )7aa Banbet, inbe^olbenbe Sot)e, gotorbnin' 
V^t 9lefhrt|)ter, i)e|)QrtementdfInt)etier m. m. inbtil floret 1870. Ubgioet. S^ra. 
1870. ft. a 702 @. — 2 ben öjennemfeebe 09 til 09 meb 1875 foragebe Ubgaoe. 
ib. 1875. fl. 8. 2 «l. 783 @. — 3bte Ubgobe unber ^e8|en. 


Digitized by VjOOQIC 


IA2 , Aubert — Autenrieth 

3 aRorgenblobet {(ret) ^ati af og til i Xif^i^rummet 1866—1872, meft om 
donomiffe ^pexQ^maal, ftatiftiffe (Emner famt af og til en lOoganinelbelfe. 

Som Sekretser i den kgl« Skattekommissjon har han forfattet den Del af Ind- 
stillingen, dei* giver en Oversigt över de bestaaende Regler for den kommunale 
Beskatning 

Aubert, Otto Gilbert David, Son af fomaevnte Oeneralmajor A., 
blev fodt paa Kronborg 7 Januar 1809 og Student med Laud fra Kri- 
stiania Kathedralskole 1824. Efteråt have taget Andenexamen var han i 
nogle Aar Laerer ved samme Skole, indtil han i 1834 ansattes som Laerer 
hos de kongelige Prinser i Stockholm. Sommeren 1837 fulgte han med 
en svensk Eskadre til Middelhavet for at gjenvinde sin Helbred, men döde 
af Brystsyge i Neapel 29 Marts 1838. 

Mindedigt af Henr. Wergeland i Morgenbl. 1838, No. 131» optaget i Udvalgte 
Skrifter, Anden Udgave (Kbh. 1871), S. 76 — 79; jfr. fremdeles Camilla CoUetts «I de 
länge Nsetter», S. 237. Br^rene Aubert omtales i Monrads Fortale til Thuei »Efterl. 
Ajbejder» som dennes Velgjarer. 

Echantillon d*une analyse spherique, Chra. 1833. 4. 23 S. (Pro- 
gram fra Kristiania Kathedralskole). 

8etragtninger ot>er Unberoitdningdmet^oben i SRat^ematif em C^ra. 
1836. 4. 37 @. m. 1 Ittl^. $1. (^cogrom fta famme @fole. SUec. i Sen Confl. 
1836, 9lo. 169 og 173, ifr. 9^0. 167 af (£^r. ^anfteen). 

I Crelles Journal V. (1829), S. 163 — 173: Bemerkungen zu den Aufgaben 
und Lehrsätzen, Bd. II. 96 — 98. 

Austlid, Andreas, Friskolelaerer. 

8oga fraa 6inllar og 8Iottom. ^amar 1879. 8. [Sfor en flor %t\ 
er SfremftiHingen bygget Daa ^. $. @. f ragd »©agn om 6Iaget t)eb ftringten'' ; en 
%t\ er nt)t, efter gorf-ö Dptegnelfer i 7 Äar of gamle goIfS gfortaHtnger. tSogen, 
fom er anm. af O. )i. ^o^ern i Sagdp. 1879, 9lo. 303, fiob oprinbelig tr^ft fom 
SrraIIi4)ningdfoIieton t £)|)I. SloiiS 1879, 9^0. 82 fg.] 

9l8(;^«9oI. JBefhnannatagetd Utgaat)a. IBergen 1879. 8. («nnu i Sfebca- 
l^eimen 1880, 9lo. 4; 0ftlanb{l Xibenbe 9^0. 20; SagS^often 9^0. 19). 

Förment! ig er det den samme Förf., som under Navnet Andreas 0sterlid 
har skrevet i 

Sfraa IB9 ogQ^gb, 3 ^arg., @. 206—17: S)en Sunbagdmorgon, eg fdl 
tlmertlabreo. 

Autenrieth, Albert, blev fodt 8 Februar 18 13 i Stuttgart, hvor 
Faderen Johan Jacob A. var Overfinantsraad. Fra Gymnasiet i sin 
Fodeby kom han i 1826 til Urach, studerede senere protestantisk Theologi 
iTiibingen fra 1830 — 1833, da han somFolge af de politiske Forfolgelser 
ved de tyske Universiteter nedsatte sig i Ziirich; i Decbr. 1834 blev han 


Digitized by VjOOQIC 


Autenrieth 


143 


ansat som Laerer ved en Opdragelsesanstalt ved Liverpool, og rejste der- 
fra i Juni 1839 ^^ Norge. Her blev han 1840 immatrikuleret ved det 
Dorske Universitet, ansattes i Febr. 1843 som Laerer i Tysk ved Krigsskolen 
og fra 1845 tillige i de levende Sprog ved den militaere Hojskole. 
I mange Aar var han tillige Bibliothekar ved Krigsskolen. I sine 
Ferier företog han Aar efter Aar Fodreiser i England, Skotland, Wales 
og Irland 1836 — 39, i Tyskland 1844, Schweitz og Italien 1847 — 48, 
England 1854, Frankrige 1855 osv. I i864fratraadte han sin Stilling ved 
Hejskolen, da en ny Plan. for Skolen ophsevede Sprogundervisningen ved 
samme. 1868 S0gte og 21 Juli s. A. erholdt han Afsked med Pensjon 
fra sin Laererstilling ved Krigsskolen. I Kristiania havde han sammen 
med sin Hustru oprettet og i mange Aar bestyret en hojere Pigeskole; 
fira April 1868 overdroges Bestyreisen af denne til andre (Frk. C. Bauer og 
Kand. theol. N. Halvorsen) og kort efter flyttede han med sin Hustru til- 
bage til TysklanJ.   Han döde i Canstatt i  Wtirtemberg 20 Marts 1873. 

♦ Decbr. 1856 Wilhelmine Grell (f. 22 Novbr. 1827, f '^ Juni 
1880), D. af en Kjebmand i Hamburg. 

Jfr. Storth. Forh. 1868—69, VIII. 37—38 og Storth. Tid. b. A. S. 78—79. 

Fransk-Engelsk-Tydsk-Norsk Parleur, indeholdende en Samling af 
ktte og i det daglige Liv forekommende Samtalar. Af A. J. Bergstrem, P. T. Hanson 
og C. R. Unger. 2det Oplag. Gjennemaeet, rcttct og foreget med et Anhang for 
Reisen<k ved A. Autenrieth. Chra. 1843. 8. 203 S. — Tredie Oplag. ib. 1864. 8. 
IV.  158 8. 

^mericanffe ^ntegnelfer af ^%^x\A %\åxxA (tBo^). ODerf. fra (Sngelfl 
of tL «. og 9t 9Hdfen.  %, 1 [enefie].  (S^ra. 1843.  8.  192 ®. 

St)bfl ;B(efe6o0 til ©folebcug* (l^ra. 1844. 8. VUI. 408 6. — 2ben 
Kbgaöe. ib. 1860. 8. VI. 433 @. (Anm. af €• 3. 3:^ue i SÖlgbl. «ug. 1844). — 
dbk UbgaDe. ib. 1860. 8. VI. 436 ®. («lnm. i 3II. 9{))^eb4M. 1860, 9lo. 12). — 
4be UbgaDe.  ib. 1867.  8.  vi. 436 @. 

The English Re a der, a selection of prose and poetry from the best british 
(and american) autiiois.   Chra  1844.   8.   204 S.  (Anm* i Morgenbl. 1845, ^^> ^2)- 

— A new edition, revised and greatly enlarged. Chra. 1852. 8. 404 S. — 3rd ed. 
ib. 1859. 8. 2 Bl. 427 S. — 4th ed., revised and enlarged. ib. 1868. 8. i Bl. 
440 S. 

ftoYtfattet t))bff ®tammatif for Qeg^nbere.  (Sl^ra. 1846. 8. 62®. 

— abft forbebr. Cplag. ib. 1849. 62 ®. — 3bie fotb. D<)Iag. ib. 1863. 64 @. — 
6 fotb. 0|)lag.  ib. 1868.  64 @. — 10 Oplag.  ib. 1876.  64 @. 

X^bft ^ramntati! til ©tolebcug. C^ra. 1846. 8* 178 ®. — 2bett Ubg* 
ib. 1847. — Sbic forb. Ubg. ib. 1862. 8. 184 6. — 6te fotb. Ubgaoe. ib. 1864. 8. 
IV. 178 6. — eijocnbe Ubgaoe. ib. 1867.  8.  2 »L 171 6. 

t^bf! fiafebog fot ©egtjnbete. (K^ta. 1847. 8. 181 6. («nm. af 
». «. Sbfeii i Stotff Xib«j!tift IL 214-18; jfr. «.'« ^Slogle Otb-, »ilag tt! Xib«- 
frtftetl n, $. 4). 

Fransk Laesebog til Skolebnig. Udg. af A. A. og N. Colban* Chra. 1849. 
^  324 S.   (Anm. af V. A. Ibsoi i Norsk Tidsskrift m. 2U— 14). 


Digitized by VjOOQIC 


\AA Aut 'nricth — Baardsen 

Sfrcmmeb^Otbbog ettec Sforltacing ooerbe i betnorfle Sfrift' og Omgång^ 
6|)rog alminbeligft forelommenbe fremmebe Orb og Xaltmaahtx. Kf 9R. (i. ^anfen 
[1842] 2cet bet^betigt foragebe og forbebrebe Cplag, ubg. af fl. 91. (S^ia. 1851. 8. 
2 »I. 880 S.  («nm. i SRorgenbl. 1851, 3lo. 168). 

(SngeU< ®rammatif til ©lolebrug. (S^ra. 1853. 8. 2 SdU 176 6. (Xnm. 
af 3af. fiaffc t i)aa3 ^lorftc Xtlftuer 1853, %o* 20)^ — 3bte UbgatJC. ib. 1861. 8. 
VI. 177 @. — 4be Ubgaoc. ib. 1866.  8.  vni.   177 @. 

(gngelffe StiiUoelfer. C^ra. 1853. 8. 160 @. — 2bcn Ubg. ib. 1857. 
— 3bie Ubg.  ib. 1864.  8.  IV.  160 6. 

^eutfd^ed Sef ebttc^ fflr Me obem Stia9\tn ber (Selel^rten- unb Slealfd^Ien. 
d^ra. 1859.  8.  8 él  424 @.  (9(nm. i 30. 9h)beb«bL 1859, 9lo. 37). 

Ifelge Keilhaus Fortale til Gtsa Norvegica har A. bistaaet Udgiveren med Hen- 
syn til den tyske Overssettelse. Lignende Bistand har han ydet ogsaa flere andre norske 
Videnskabsmaend ved deres paa Tysk udgivne Arbejder. 

Axel, Pseudonym for A. Th. Boyesen, se denne. 


Daade, Peder Danfefsen, Son af Kjebmand og Overvrager 
Daniel B. og MaUne Maria Lange, blev fodt i Throndhjem 8 Marts 
1 73 7 1 Student fra sammes Skole 1755 og theologisk Kandidat 1757, var 
i 1766 Horer ved Throndhjems Latinskole, udnsevntes 1767 til Sogne- 
prest til Lidemark i Sjaeiland, forflyttedes 1784 til Vik i Sogn, men 
s. A. ätter til Borgund paa Sondmore, hvor han tillige blev Provst. Paa 
Grund af Alderdomssvaghed tog han Afsked 18 16. Han bleV 181 1 R- 
D. O., 181 9 gejstligt Medlem af N. O. Han döde i Borgunds Preste- 
gaard 25 Oktbr.  1823. 

* 1773 Karen Friis Splid, en Praestedatter fra Kjobenhavn. 

Jfr. Wibergs Bidrag til en alm. dansk Praestehistorie, II. 308, No. 17; Urda UI. 
S. 22 af P. Fylling. 

3 «Rorfre «ibenff. @elff. ©friftet IV. 372-416: gfottegnelfe paa i:^roiib. 
^emffr ^aoeplanter. 

Baardsen, GJest, fra Sogndalsfjaeren i Sogn, f. 1793, en farlig 
Tyv, som efteråt have hensiddet i og romt fra forskjellige vestenfjeldske 
Arrester og Strafanstalter, blev inddemt som Livsslave paa Akershus; 
men senere formedelst flere Åars gode Opforsel blev benaadet og sat paa 
fri Fod ifolge kgl. Res. 30 Maj 1845. Han begyndte derefter at rejse 
omkring i Landet for at saelge sine egne Skrifter, bosatte sig efter et Par 
Åars Forlob i Bergen, hvor han ogsaa giftede sig, og hvor han döde 
13 Maj 1849. 

(0ieft Qoarbfen @ognbaIdfi(erend Seonetdlab. gfotfattet af ^am felt). 
f). 1—3. (S^ro. 1835: 8. I. 166 6.; II. 177 6.; III. 144 @. — 2ben Ubgabe, 
Grammen 1846— 47. 8. L 201 @.; II. 187 @.; lU. 159 S* — gfjetbe %t\> 
f)tammcii 1847.  8.  200 @. 


Digitized by VjOOQIC 


Baardsen — Baardseth jaC 

Se)iitft#l0b, foTfottet af f^am feto. 2bet Dplaq. 1— fiben S)et (C^o. 
1866. 8. I. d90 &. II. 815 6. — 8bie Oplag meb 1 OiHebe af gorf. (Ofta. 
J874-76.  8.  I.  390 6.  H. 890 6. 

Af det her naevnte, saakaldte 2det Oplag findes en Udgave med omtrykt Titel- 
blad: Madison, Wisc., bestemt til Salg blandt de skandinaviske Settlementer i Amerika. 
Derhos er der udgivet forskjellige Uddrag af hans Selvbiografi, af hyllke folgende to 
Jcjcndes: 

^e^lBaatbfen^ognbaldfismd )Bet)ttetdl0b efter Stf^Iabelfen fca^Ieci- 
f^ni goeflning til l^and ^0b.  gforf. af ^am felt>.  C^ra. 1869.  «.  63 @. 
Se t) n et dl 0b.  Xrenbal 1871.  8.  2 «I. 90 @. 
Af den ferste Originaludgave udkom folgende svenske Oversaettelse: 

®ieft IBaarbfen ©ognbaldfisrttd IefnabdIo|)p. gf^rfattabt af l^onom fjelf . Ofbetf . ; 
meb portratt.  f>. 1-3.  fiinföpina 1836—86.  8. 

I Amerika er den bersmte Stortyvs Selvbiografi bleven dramatiseret og opfort 
poa de forskjellige Theatre i de skandinaviske Settlementer i Vesten. 

grsitgfel og gfril^eb i tt)enbe Gt)ab. (S^ra. 1846. 8. 34 6. — (Sn 
aaben UbgaDe: ^olmeftranb 1845. 12. 24 6. — ^o^^brigt finbed ber en Sfhmgbe 
fesete I3^ftertrl)!d'tlbgat)er, ifcer fra bergen og @tat)anger. S)et famme er ZUfcelbet 
n^ be efterfolgenbe @Irifter af ffvx^. 

(Sn ung gfanged Sibdbegiben^eber/ fatte i IBerd. ftongdberg 1846» 
8.  8 6. 

BrcenbeoiindoOnbet, en gfo^^bife meb gfortale. S>rammen 1846. 8. 
16 6. 

9crofti(^on eOer (åytfi Saarbfen 6ognbattfj(ernd Sebnet. 9[f l^nt feto be* 
fanget t fejr og tt)De IBerd, ^M gforbogftaoer ubgjore ^nd fulbe 92abn. bergen 1848. 
8. 4 npag. Slabe. 

Medens han sad paa Akershus Faestning, skrev og indleverede han til Komman- 
dintskabet en cSamling af de mest forekommende Ord i det saakaldte Vandrings- eller 
Sk«jersprog> , hvilket Arbejde E« Sundt senere benyttede til den Ordfortegnelse til det 
Doiske Fantesprog, som han har leveret i sin cBeretning* S. 364 fg. ; jfr. samme- 
iicds S. II. 

Baardseth, Nils, Son af Gaardbruger Torger Nilsen B. 
(t 1854) og Hustru Berthe Andersdatter (f 1852), er fadt i Ringsaker 
27 Oktbr. 1839. Efter i 4 Aar at have vaeret i Tjeneste som Gaards- 
karl og senere frekventeret först en hojere Almuskole og derpaa Lille- 
hammers laerde og Realskole, blev han 1862 optaget som Elev i Askers 
Skdelaerer-Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1864 («Meget duelig»). 
Samme Aar fik han Ansaettelse som Forstelaerer ved Strandens Skole i 
Norderhov og förblev i denne Stilling til 1872, da han fik Laererposten 
ved Baerums Verks Skole; I 1870 företog han med offentligt Stipendium 
en Rejse til forskjellige Skoler inden Landet for at gjore sig naermere 
bekjendt med Forholdene og Undervisningen i forskjellige Fag, fomemme- 
1ig i Kristendomskundskab og Sang. 

Nonk PorfatterlexikoD z8z4--x88o. I O 

Trykt 15 Oktober x88i. 


Digitized by VjOOQIC 


1^6 Baardscth — Baars 

♦ 1874 Gunda Elisa Morris (f. 1855), I^- »f Formemester paa 
Baerums Verk Charles Morris (En^nder af Födsel) og Grethe Elisabeth 
Enersen. 

6ange ft>t Slolen og ^iemmet 6ainl. og ubg. (S^ra. 1869.— 2Uba. 
ib. 1871. — 5 ttbg. [m. %\itUn @ongbog f. @. ofl ^0 ib. 1879.  32.  160 6. 

Norsk Sproglaere. Naennest bestemt for Almaskolen. Kra. 1867. — Anden 
forbedrede Udgavc.  ibid.  1868.  8.  24 S. 

Af hans Artikler i Dagspressen merkes felgende : 

3 »otft ©folettbenbe 1878, 9lo. 8: ©rorainotif i Ätmttffolen. — 1874, 
9^0. 8: ^Dab lan Scereten gj0re for at x^aXtt Somenef ©fion^ebdfanbd? — 187S, 
9lo. 28: SenKerfninger til Sc^fnl^eQberdogäenfendSfoii^tileni^ateftdme-Sornanttg. 
— 1877, 9lo. 51: ^rioot ÄftcnfPoIf. 

3 SRorgenblabet 1880, 9lo. 115 A og 268 B: fingaaenbe et aRonnmeitt oeb 
9{orber4ood ^r!e Qfr. 9^0. 244). 

3 9linger{fed SUb 1870, 9^0. 46: Om Sonbftabd @a(mebog. 

AdskilUge Lejlighedssange af ham er trykt dels i Bladene, f. Ex. i 
N. Folkebl.  187 1, No. 19, dels saerskilt. 

Baars, Herman Brunchhorst, er fodt i Bergen 13 April 1822 
af Foraeldre Styrmand, senere Skibsforer S^ren B, (f 6 Febr. 1854) og Divert 
Brunchhorst Tidlig bestemt for Handelen fik han, efteråt have gjen- 
nemgaaet det Anderssonske Handelsinstitut, allerede i sit 13 de Aar An- 
saettelse paa et Handelskontor i sin Fodeby, dog med. Frihed til atbesoge 
Skolen et Par Timer daglig. Som förste Betjent hos et af Bergens Kom- 
missjonshuse gjorde han i Aarene 1847 — 48 en större udenlandsk Forret- 
ningsrejse, hvoninder han besogte Holland, Belgien, Frankrige, en Del af 
Tyskland og hele Italien. Efter sin Hjemkomst arbejdede han senere i 
naesten alle Grene af den bergenske Handel og var tillige i flere Aar 
Laerer i Handelsvidenskabeme ved Tanks Skole. Da det gjaldt at finde 
en Mand, som var skikket til at varetage Norges Interesser ved den 
förste internationale Fiskeriudstilling i Amsterdam 1861, faldt Valget af 
Kommissaer paa B. Ved den internationale Fiskeriudstilling i Bergen 
1865, hvis heldige Resultat for en stor Del skyldtes ham, var han Inten- 
dant og Sekretaer, og det folgende Aar var han ätter Norges Kommissaer 
ved den tredie internationale Fiskeriudstilling i Boulogne-sur-mer, ligesom 
han har vaeret taget paa Raad med og hävt en vaesentlig Andel i 
Norges Repraesentation i Fiskeriafdelingeme paa Verdensudstillingeme 
i Paris 1867, (hvor han var Specialkommissaer for Fiskeriafdelingen), 
i Filadelfia 1876 (han var Generalkommissaer for Norges Deltagelse 
i denne Udstilling) og i Berlin 1880. I 1868 blev han ansat som 
Kaemner i Bergen. Af Storthinget har han vaeret valgt til Bankadmini- 
strator siden 1876. Han har deltaget meget i Bergens kommunale 
Liv, har vaeret Medlem af Formandskabet og Repraesentantskabet, Valg- 
mand  siden  1864  og  Suppleant  til  Storthinget  1859  og  1862;   fra 


Digitized by VjOOQIC 


Baars 147 

1854 — 57 var han Medlem af det norske Theaters Bestyrelse og fra 
1855 — 81, med korte Afbrydelser, Formand i Bergens Arbejderforening. 
Ridder af den nederl. Egekr. Orden (1862), af ^reslegionen (1866), af 
St O. O. (1867), af Is. den Kath. O. (1867), af den pr. r. 0ms O. 4 
(1865), af Sp. Carl lU. O. (1868). 

* 23 Oktbr. 1855 Margreihe Elisabeth Konow (f. 7 Maj 1832, 
t i Kb.havn 18 August 1881), D. af Kjobmand og dansk Vicekonsul 
Fredrik Ludvig Konow (f 1875) og Margrethe Elisabeth Grieg (f 1872). 

Portntt med Biografi i N. Folkcbl. 1867, No. 4 [af P. M. Blytt]; i. Ny ill Tid. 
1877. No. 9 ; jfr. Bcrgens-Bladene 23—24 Oktober 1880 i Anledning af hans Selv- 
bryllupsfest. Mindedigt over hans Hustru i Bergensposten 1881, No. 212 af John 
Panlsen. 

Oeretning om Sfifleri^UbftiUiitoeit i Slmtterbom 1861. d^ra. 
1868. 8. 59 @. meb 2 lit^. %an\tt i 4to. 

Catalog over de til den internationale Fiskeriudgtilling i Ber- 
gen 1865  indscndte Gjenstande.   Bergen (u. A.) 8. 215 S. m.  i lith. Pl. 

Beretning om den internationale FiskeriudstiUing i Bergen i 
Aaret 1865. Udg. af Udstillingt-Committeen. Bergen (u. A.) 4. XXVI. 53 S. 
M. 28 lithogr. og iotogr. Plader.   (Heri er Afsnittet S.  1 — 32 af B.) 

Les p t ekes de la Norwege. Boulogne s/M. 1866. 8. 61 S. med 10 Bl. 
statistiske Tabeller. (Anm. i Morgenbl. 1866, No. 310; Aftenbl. s. A., No. 265; 
i Impartial [Boulogne] s. A.) — 2de edition. Paris 1867. 8. 61 S. med 7 Bl. 
stat. Tabeller. 

tBeretning om b^n internationale SfiftertubftillinQ t Boulogne- 
sur-mer 1866.  Ubg. toeb (Sientrallomiteen i Sergem  8etgen 1867. 8. 65 6. 

Die Fischereiindustrie Norwegens. Bergen 1873. 8. Zweite Aus- 
gabe. ibid. 1880. 8. — Det samme Essay paa Engelsk: The fishing industry of 
Norway i Norwegian Special Catalogue for the intern, Exhibition at Philadelphia 
(Chra. 1876), S.  121—164 med 4 Bl. Statistical reporis. 

3 i»eretning om gfifferiubftillingen i Kalefunb (8. (S^ra. 1864), @. 
41 fg«:  ^:m Stfferirebflabeme og om gfiffeprobufterned Oel^anbUng. 

I Beretniuger om Norges Deltagelse i VerdensudstiUinge n i 
Philade 1 phia (Kra. 1877), S. 5 — 17 : Beretning om Norges Deltagelse i Udstiliingen^ 
afgiven til Indredepartementet. 

3 »ergeni ©tiftdtibenbe Dar ^n SRebarbeiber fra 1848—51; \^tiXi ftt^ 
^ tNsfentligft om ^onbetöfor^olb. 

3 ^ergendpoften narl^aniReborbeibet et^artlarfraSIabet^iSlrunblteggelfe 
i 1854, og ffret ogfaa %ti fot bet mefte om ^anbeUanliggenber. 3 bette Qlab finbed 
eHerd ogfaa anbre ^tbtag af ^am, faolebef i 1S6H Snblsg mob 8. Siomfon i 
•ShifEerabefeiben" (fe 9. 8.); i 1S61, 9lo. 60 og 61,JfT. 62 angaaenbe »rbeibef*- 
fotestngen; 9^0. 78 fg. 93tet)e ang. gftflenubfHaingen i Slmfterbam; 9{o. 104, 105 og 
1H^2, 9^0. 3: S>e norfEe ^tffeptobufter bebomt unber Ub^ingen i tlmperbam; 9lo. 
eO: (foigtanbd Sfiflerier; 9{o. 61, 62 og 68: %t oorige Sanbe« 2)eUageIfe i UbfHI- 
ttngen. - 1^79, 9to. 99: Ätbeiberaf^IetÄ XilbfiDelfed^ftorie (tale t^ «f!>Ietl 3nb- 
irt^ 87 t^)nl 1879). 


Digitized by VjOOQIC 


148 Baars— Bachc 

3 fif tenblabet 1857, 9lo. 69, 77, 79: Om eefh)tteIfe«toIb (ifr. 9lo. 86 og 
90 meb @t)aY fra 9. i 9lo. 119 til ben proteftiomfHfte gforf. i be anfatte 9h:.) — 
1860, 9lo. 12, 16, 18; 22, 25, 29 og 88 SemftrfniitgeT til ^olbtommidfionend «r- 
beibe og 9legieringend gforflog til ^oranbring i Xoibtarifen. 3 famtne 9(argang 
ffreD ^on Pere anont^me 3nbt(eg t glorafagen ({aalebed er Diflnol ^teoet ti( 
©ogncprofi ^. 3. »lom t 9lo. 171 og 178 af ».) — i^^r, 910. 69: *De Souan- 
ttinffe (Bambinbing^mafKnet. 

3 golteoennen XI, @. 326—28, 479—491: Ärbeiberfotetrfngett i »er- 
geiu  («non.) 

I VAMtorité de Dunkerque 1862^ 6, 8, 10, 13, 15, 17 og 20 Maj: La picht 
dans la mer du Nord, (En Rtpkke Artilder, der seiere blev sserskilt udgivne og der- 
hos optoges i sin Helhed i Revue maritime et colaniale 1862). 

I Ny Fé lag sr it 185*. Om Norges Fiskerier (oversat paa Isländsk af Jön Si- 
gurdsson). 

Han har leveret Bidrag til: Rapport .... sur r Exposition intematumale de 
ptche d' Amsterdam, par M. Lonquéty ainéy Paris 1862; og til De la corrventum du 
16 Novembre 1860 et de la peche du hareng^ par M. Joseph Légaly Dieppe 1862. 

Bache, Tollef Oisen, en Gaardmandssen fra Opdal i Rollag 
Prestegjaeld (Numedal), hvor han blev fedt i Maj Maaned 1770 og hvor 
han i 1796 blev ansat som Lensmand (i Nore og Opdal), hvorhos 
han lige fra Konfirmationen af i sit 15 de Aar förestod Gaardsarbejdet 
hjemme, da hans Fader Aaret i Forvejen var bleven og senere lige til 
sin Dod förblev sengeliggende. Ved Siden heraf rejste han i et Par Aar 
som Skraeppekarl og Driftebonde omkring i Bygderne i Numedal, indtil 
han i sit 2 6 de Aar övertog sin Faders Gaard. I Begyndeisen af 1797 
blev han religiöst paavirket af en omrejsende Laegpraedikant Sören Nielsen 
Roer og senere af Hans Nielsen Hauge, dels ved dennes personlige Bes0g 
i Opdal, dels ved hans Skrifter. Bache begyndte derefter selv at optraede 
som Laegpraedikant og sluttede 5ig naer til Hauge, som erklaerede, at «af 
alle hans Venner kunde ingen saettes ved Siden af B. med Hens)m til at 
bedomme Laerdom og Aander». I Pintsen 1800 besogte Bache efter Ind- 
bydelse Aal i Hallingdal, hvor han holdt Opbyggelse, men strax över 
Helgen blev han arresteret af Bygdens Lensmand ; mod Kaution af nogle 
af Bygdens bedste Folk blev han dog snart losladt og kunde rejse hjem 
igjen; den retslige Forfolgelse, som nu indlededes mod ham, endte med 
Frikjendelse i alle Dele ved den paa Hostthinget 1801 afsagte Dom. Ved 
et « Sammen vaer med H. N. Hauge paa Ekers PapirmoUe var Talen ofte 
kommen paa, at en af Venneme burde nedssette sig som Kjobmand i 
Drammen. Hauge ansaa B. for skikket til saadan Gjeming, hvorfor denne 
ogsaa efter adskillig Betaenkning frasagde sig sin Lensmandsbestilling i 
Oktober 1802, solgte sin Gaard og flyttede til Drammen, hvor han (i 
Februar 1803) grundlagde et endnu blomstrende Handelshus». I 1824 
udbrod der, naermest i Anledning af B.s ulykkelige iEgteskab  med hans 


Digitized by VjOOQIC 


Bache — Bachcrud 


149 


ferste Hustru og hans paataenkte Skilsmisse fra hende, «en heftig Strid 
mellem B. og hans faa Tilhaengere paa den ene Side og den 0vrige 
Haugeske Kreds paa den anden Side», hvilken Strid — kjendt i vor 
Kirkehistorie under Navnet tBache-Striden» — kort efter endte med et 
fnldstaendigt Brud»; med Undtagelse af nogle faa blev han nu ganske 
skyet af sine fordums Venner, ligesom ogsaa Brevvexlingen med dem op- 
h0rte. Opholdet i Drammen blev ham uudholdeligt, hvorfor han över- 
drog Forretningen til sin Son og (i 1828 eller 29) fiyttede til sin Ejen- 
dom Valle i Lier.   Her döde han 22 Januar 1848. 

* i) Hösten 1796 Guri Sebjernsdatter, Fra sin iste Hustru lod 
han sig skille 182*; hun levede senere paa en Gaard i Naerheden af 
Hohnestrand til omkring 1840. 

* 2) 182* Enken Anne Halvorsdatter Vister fra Gaarden Vister 
i Tune; hun levede mange Aar efter Mandens Dod og udtraadte i 1857 
af den lutherske Kirke. 

Jfr. En De el af T. O. Baches Levnetslob, Drammen 1849 (se ndfir.); 
<H. N. Hänge og hans Samtid» af Dr. A. Chr. Bång, fl. St., navnlig S. 184—88. 
319—21 og 510 — 15, samt adskillige af de i sidstnsvnte Verk anferte Skrifter af dels 
ophyggelig, dels kirkehistorisk Art; se ogsaa Mgbl. 25 Febr. 1870, hvor det oplyses, 
ftt Familjen havde boet paa Gaarden Bakke i Opdal siden 1646. 

Semftrtninger i finfebning af $tof. @. 3. @tenerfend, i banff tl^eotogiff 
SlttQitfbdflrift for 9^obeinber og december 1826 famt 3anuai og gfebruar äl^oaneber 
1827 tnbffttf aieebbelelfer, angaaenbe $. 9^. ^auged Sit), J6irffom]^eb,)B(ere 
og ©Irtftei. SReb et fln^ang, inbel^olbenbe en fort 6filbnng af ^auged (t^arac" 
teer. 3)ramiiiett 1828. 8. vni. 196 @. (3fr. @tenerfen« ©oar i 3RotgM. 1829^ 
9h). 9-10 og S.'« (i^ienftmr i 9^o. 47 Siltog). 

in ^eel a^ %. O. iBac^ei Seonet^lvb, tbenbe 8etragtningec famtabftiU 
% af ^and religiffe 8reoe. ®om ^nl^ong : $. 9L ^auged Seftamente tit fine Sen- 
ner.  (Orbliybenbe efter ben oprinbelige Original).  Grammen 1849. 8. 1 IBl. 174 @. 

Bacherud, Hans Thorsson, en Bondeson fra 0stlandet, som i 
en Del Aar var Handelsmand samt Ejer af et Adressekontor og et Bog- 
trykkeri i Kristianssand, hvor han döde 1814 i sit 38te Aar. 

Jfr. H. N. Hauge: Livet i Döden (Kr.sand 1818), S. 19—21; Const. Flood: 
Fra Agdetiden, S. 61 fg. ; A. Chr. Bång: H. N. Hänge og hans Samtid, S. 147. 

SfOTtegnelfe obet nogle i bet banfie ©prog f ocelomntenbe frentmebe 
Orb og Salemaaber meb bered Ooerfcettelfe og Ubtale.  (i^^r.fanb 1808. 8. 706. 

Han var Udgiver af Ugebladet Bellona, der udkom i Kristianssand under 
Krigsaarcne 1807 — 9, redigeret af davserende Stifttprovst, tenere Biskop C. Sorensen, 
efter en anden Kilde sandsjniligvis egentlig ledet af davserende Adjunkt, senere Provst 
N. Wergeland. 

Helge Const, Flood 1. c. var B. efter «Bellonas» Ncdlaeggelse en Tid Udgiver 
ogMa af cChristianssands Adresse-Contoirs Efterretninger*, der indtil 1810 udkom en og 
leaere to Gange ugentlig. Formentlig var B. imidlertid Udgiver af dette Blad allerede 
ft» 1803 af. 


Digitized by VjOOQIC 


I CO Bachke 

Bachke, Ole Andreas, er fedt 6 Maj 1830 paa R0raas^ bvos 
hans Foraeldre, davaerende Lensmand, senere Bergskriver, Halvard B^ 
og Hustru Anna Sofie f. Ditlevsen, den Gäng boede. Dimitteret fna 
Throndhjems Klathedralskole blev han Student medLaud 1848 og i Juni 
1852 juridisk Kandidat med samme Karakter. ELan var der efter en kort 
Tid ansat som Kopist og fra April 1853 Advokatfuldmaegtig. For at 
fortssette sine juridiske Studier tiltraadte han i 1854 en Udenlandsrejse, 
chvorunder han ved tyske Universiteter navnlig beskjaeftigede sig med 
Romerret, Proces og Kriminalret og, da han tildels ved Hjaelp af et offent- 
ligt Stipendium var bleven sat istand til at udstraekke sinRejse til andre 
Lande, endvidere i Paris og London S0gte at gjore sig naermere bekjendt 
med den möderne Privatret og med Statsekonomi ». Efter sin Hjemkomst 
i 1856 tog han BeviUing som Overretssagforer i Kristiania og var fra 
1860 til 1864 tillige Referent ved Stiftsoverretten. I 1862 konkurrerede 
han med nedennaevnte Fr. Brandt om en Lektorpost i Lovkyndighed. 
30 Januar 1864 blev han konst, og 2 Maj s. A. udnaevnt til anden Asses- 
sor i Stiftsoverrettens 2 den Afdeling, hvis iste Assessor han blev 16 Dec. 
1865 og til hvis Justitiarius han udnaevntes 19 Jan. 1878. Den 13 Okt. 
1879 udnaevntes han til Statsraad og Chef for Justitsdepartementet. 1 1864 og 
1865 deltog han, efter T. H. Aschehougs Entledigelse som Medlem af Kom- 
missjonen, i den 1861 nedsatte kgl. Kommissjon ang. Indforelse af Ind- 
komstskat til Statskassen ; 1877 — 78 var han Medlem af den skandinaviske 
Vexellovkommissjön. Efter Opfordring af Kirkedepartementet gjorde han 
Udkast til de Lovforslag, som Hgger til Grund for Lo vene af 8 Juni 1876 
og 12 Maj 1877 on* ^^^ saakaldte Skriftejendomsret og om den kunst- 
neriske Ejendomsret. Ved kgl. Res. 9 Septbr. 1881 blev han udnaevnt 
til norsk Medlem (sammen med Konsul Tho. Joh. Heftye) af en skandi- 
navisk Kommissjon til at udarbejde Lovforslag om Firma og Prokura samt 
om Beskyttelse for Varemaerker. Af Storthinget blev han i 1863 valgt til 
Suppleant i Statsrevisjonen og efter Storthingets Valg fungerede han fra Febr. 
1870 til sin Indtraedelse i Statsraadet som Administratör ved Bankafde- 
lingen i Kristiania. I 1861 deltog han meget virksomt i Stiftelsen af 
<Den norske Sagforerforening* ligesom i Grundlaeggelsen og derefter i 
Redaktionen af det af denne Förening udgivne tUgeblad for Lovkyndig- 
hed». I 1864 deltog han i Stiftelsen af tDet skandinaviske Selskab», af 
hvis Bestyrelse han blev Medlem. Ved Kjobenhavns Universitets 400 
Åars Jubilaeum i Juni 1879 ^^^^ ^^^ kreeret til iEresdoktor i det rets- 
og statsvidenskabelige Fakultet. Han er Medlem af Videnskabsselskabet 
i Kristiania siden 15 Febr. 1867. Han blev R. St.O. O. 1876, R. N. O. 
1878 og Kommandor af sidstnaevnte Orden 1881. 

♦ 9 Oktober 1856 Augusta Marie Kräuter (f. 26 Decbr. 1839), 
D. af Hojesteretsadvokat F. A. K. i Heidelberg. 


Digitized by VjOOQIC 


Bachke I j I 

AuMnografisk Meddelelse i 'LevnedsbeskriTelser af de Promoverede* (Kbhvn. 
1879), S. 142—43; Portrat m. biografisk Notits i Ny ill. Tid. 1879, No. 45; i Bud- 
idkken 1881, No. 82; jfr. W. Swalin: tKonungens Norska och Svenika Statsråd* 
(Sthlm. 1881), S. 53 fg. 

Cm bet bo.tgefUge Sd^gteflab. [C^ta. 1861]. 8. 88 @. (»ftr^I ftf 
.Hgcbl. f. Soöf.*  Iteon.) 

Dm Sfovbrl^benetd Sommenftfb. Ci^ta. 18d9. 8. 198 6. (6(erffilt 
Kftn^r af ^Ugeblab for Sobfi^nbig^b'',  ICnon^mt). 

Om SRU^anbHng af %^x. (S^^ra. 1864. 8. 16 @. (@cttil|! af irltfieU. 
f. Soöf^nbigieb".  Änon.) 

6!atibinab{dmen.  ^e norbifte SRigerd SBomt i 9lutib og gf^emttb.  ^vx, 

1864. 8. 88 e. (»iiiii^mt. 8ierfti(t ICftr^t af SRorgenbl. 1864, 9lo. 75, 76 09 
79, ^bor^tf^anblingen bar o|)taoenunbeT titten: ^9logU Orb om bor 2:ib0albeti 
Sietning 09 ftrab''. IBogen Meb anm. i «[ftenbL 1864, 9lo. 109; 9(fteiM). 9lo. 158; 
?^. Xbr. 9{o. 124; gNebrelanbet [ftb^.] 9^0. 187). 

Om gjensidig Retsbjxlp mellem de tre skandinaviskeRiger.  Chra. 

1865. 8. (Aftryk af »Forhandl inger i det »kand. Selskab 1864— 66», S. 170—185, 
hror et Referat af den i SeUkabet om Emnet stedfuodne Disknisjon findes trykt 
S. 185—92. Et itenograferet Referat af Foredraget bler strax trykt i Aftcnbl. 1865, 
No. 231 og 232). 

Om<i)0bdftraffeni£)|)]^abeUe. (ICftr^t efter »SurUgebl.'') e^ra.1869. 8. 

%ot\\t% Srug^rettig^eber og foerffilte SRettig^eber i 9((menning8ftob. %\ 
injf of „U0ebl. f. «oo!."  (J^ro. 1869*  8.  15 ®.  («non.) 

Om $f iefteret^abbofat 3. $. 9tnbre(en. @ftraftrbf of ^91. Sletdt." 
Äro. 1871.  8.  7 ©. 

Om Forlagsregistre. Discussiontemae ved det 3die skand. Boghandlermode 
i Kriatiania 1873.   (Kra.  1873).   8.   15 S. 

Om ben foofolbte Httercere og funftneriffe ^ienbomdret. ^vx* 
oftt^! af ^orft »Ictlrtbenbe'' for 1871—75.  Äro.  8.  214 6. 

3 ttgeblob for SootJjnbig^cb, 1—10 «arg. ((J^ro. 1861—70), i \\yA ^f 

boftionB. fom mebnt bettog, (or ^an fCreoet: tior g. I. 41—48 og 858—54: (Ertmir 

naltftifte IBemcertninger I: Om ^tlbogefalb; ifr. IBb. VII. 150 og 206;  II: Om Sfo^f 

^olbtt menem ©rim.  Co<). 21 § 6 og 21 § 1;  ®. 97—108, 105-109, 1^9-187, 

161-167, 16^-172: Om bet borgerlige »ggteffab (fe obfr.); @. 894: Om (Kotttjioii 

mellem t^inglafle og ut^inglcefte Äjobelontrofter. — »arg. II. 145—168, 169—176, 

198-196 og 201—206 : ©riminaliftiflc ©emcerfnitiger.  III : Om gorbrt)beIfer« (Sammen- 

^ (¥r0öeforclce«ntng, ofi|oIbt ben 8 Oftbr. 1862; fe obf.) — Äorg. III, ® 401: 

Om^nrfumtionen forSiodfoeftei^ulmanbdfor^oIbet. — »arg. lY. 189—194: d^rim. 

«cm. IV: Om SRi^^anbling af %xi(t\ ®. 861 fg.: S)et irfte ©träff cfbflem ; @. 377 i 

OmSrtma^og^anbeldregiftre; <3.dd5 fg.: Om bet irfte ©traffef^ftemd Ooer^Qttelfe til 

ftongeriget 6ot^fen. — »arg. F. 321—828:  Kogie »teformer i Ädmlnolrctten. — 

t«rg. YIII. @. 66—74:  »nmelbetfe af Tht Law Magazine and Law Bevieto; 

6. 433-437: ÄrimtnalifrtfTe ©emterfninger.  V: Om ^riminaHobend $tap. 10 § 19; 

6. 513—525 og »arg. IX. 1—4: 9logte Oipl^^ninger angaaenbe Siporgdmaalet om 

Mi^raffend 0|>^betfe.  IX. @. 217—218: Sntemattonal fUtt og Iom|Hiratibt Soih 

Miim. — »arg. X 145—148: gfftlled iBrngirettig^bei og forftilte 9lettig^t i 

Staemttngdflob. 


Digitized by VjOOQIC 


152 Bache— Backer 

Unber ShtMtfen „9l0titfet og (Eftetretahtger'' ^c l^n befnben i Ugeblobet 
ntebbelt forffiellige 16ibrag til Bobfortolfning nt. ntv nerfet tr. 

Si 9tot]l SletiStibenbe i^ri, 8. 169—78: Om $«iefteretåabbotat 3. %W^ 
brcfen; 6. 186—191, 201—206, 68&-696; 1872, ® 877—388, 898-408, 653—668 
00 798—812; 1873, ®. 217—228, 288—243, 265—278, 817—828; 1874, ©. 687— 
668, 729—48 0ö746— 62; 1875, 678—86, 689—702, 745—64 og 809—819: Dm ben 
foolQibte litteronre og lun^erifle (EienbomiSret. — 3 91 a t 9. 1881, 9to. 4r-6 er tr^It 
en af B. ,,til Beilebning t>eb S)idfit«fionen efter bet banjTe Sobforflag ubarbeibet @!is^ 
til Sob ang. Sagftrenaab m^ m.'' [mebflteferat af be i Waber af Hbtiolater ogSag* 
fwere ben 28 3an. og 10 8febr. 1881 pebfunbne 3)ebotter i f. 9to, og i 9lo. 7—8]. 

IForhandl. paa det i ste nord. Juristmsde (i Kbh. 1872), S. 133 — 144: 
Foredrag om den litersere og kunstneriske Ejendomsret. 

3 ICftenblabet 1868, 9to. 111 og 112 (og i SlorgenM. f. fi. ftp. 184, 136 
og 140 B): Om Oberft Sibemanb. Sf<n»t>tag i bet fPanb. @e(ftab. 18 ®^. (Sfr. Se^ 
moirfninger af Dr. O. 3. «ro<^ og af fi. ftr. %>aa i ÄftM. 9«o. 118. gorf. mebbelte 
fenere ftt Sforebrag i Nord. Tidskrift ubg. af <B. St. ^omilton, 1868). 

Backer, Andreas CathrinuSp Son af Konsul Andreas B. og 
Ulrikke Augusta Bugge, er fedt i Laurvik 26 Oktober 1830, blev, pri- 
vat dimitteret, Student med Laud 1848 og i Decbr. 1855 medicinsk Kan- 
didat med samme Karakter. FraSommeren 1856 til Begyndeisen af 1858 
praktiseredc han i Drammen og derefter til Sommeren 1860 i Sande. 
27 August 1860 blev han udnsevnt til Distriktslaege i Trysil, 2 Septbr. 
1864 til Kompagnikirurg i 2den Brigade og var som saadan stationeret 
dels paa Horten (1865 — 68), dels i Kristiania, hvor han fra i Septbr. 
1870 tillige ansattes som Reservelsege ved Rigshospitalets medicinske Af- 
deling. 20 April 1872 blev han udnaevnt til national Korpslaege og 
24 Maj 1873 til Distriktslaege i Skien. Han er tillige Laege ved Brats- 
bergs Amtssygehus og ved Grevskabsbanen. 

* 29 Novbr. 1856 Ellefine Gustava Backer (f. i Holmestrand 
12 Febr. 1837), D. af Kjobmand Hans B. og dennes 3die Hustru Anne 
Cathrine f. Backer. 

Jfr. Kiaer: Norges Lseger, S. 14 — 15 og 480. 

I Norsk Mag. f. Laegevid., 3 R., II. 361—77, 677 — 96; III. 401—22: Be- 
retninger om Rigshospitalets medicinske Afdeling fra September 1870 til Udgaogen 
af 1872;  X. 626—29:  I Afstand herbar Hjerteakdon. 

Backer, Lar8 Thallan, Son af Kjebmand og Skibsreder Chri- 
sten B. og Agathe Chris tensen, er fodt i Holmestrand 18 Maj 18 12, 
blev, privat dimitteret. Student med Laud 1832 og tog i Maj 1838 me- 
dicinsk Embedsexamen med Haud. Efter derpaa at have vaeret konsti- 
tueret i nogle Maaneder som Eskadronskirurg i det Throndhjemske, var 
han Kandidat paa Rigshospitalet til Hösten 1839, hvorefter han i Resten 
af dette Aar og i 1840 fortsatte sine Studier i Heidelberg, Gottmgen, 
Wdrzburg og Paris. Efter Hjemkomsten var han bosat som privat prak- 
tiserende Lsege  i Holmestrand til  1847,  ^  ^^^^  flyttede  til Kristiania 


Digitized by VjOOQIC 


Backer — Baden 


153 


efieiat vaere bleven udnsevnt til Kompagnikirurg i 2 den Brigade; som 
saadan fulgte han 1848 de norske Tropper til Skaane. 1849 — 5^ var 
han tinige Reservelaege ved Rigshospitalets kirurgiske Afdeling. 10 Novbr. 
1855 udnaevntes han til Korpslaege i 2den Brigade og 21 August 1862 
til gamisonerende Korpslaege ved Armeens Hovedstation. 

• 26 Marts 1853 Else Margrethe Backer (f. 3 Juli 1832), D. af 
Skibskaptejn i Holmestrand Jörgen B. og Eleonore Christine Bindrup Sartz. 

Jfr. Kiaer: Norges Laeger, S. 15. 

I Magazia for Lsegevidenskaben, i ste Rsekke, foruden mindre Uddrag 
af firemmede Skrifter, /. 133 — 140: Lykkelig udfort Tangopcration med betydelig Svultt 
iBxkkenet; //. 36— 41 : Keisersnit foretaget paa en Mand; Exstirpation af Livmoderen; 
IV. 327 — 333: Lisfrancs og Louvriers Ma-skiner til Behandling af Anchyloser. — I 2 den 
Raekke /. 66—72: Engorgement i Uterus; //, 210 — 12: Besvaerlig Födsel paa Grund 
af Hydrops diffusus og saccatus hos Fosteret; ///. 721 — 740: Choleraepidemien i Rus- 
land 1847; S. 769—802; IV. 393—407. 737—744; ^- 19—35; ^^- 370—3^»: Med- 
delclser fira Rigshospitalets chirurgiske Afdeling. 

3 Ugeflrtft fot %ktV\t\^ og $6annacie, foruben nogie minbte 9lotitiet, 
I 19a— d5: ailangeaarig ^ooeb))ine, titfDnelabenbe ^elbrebet t)eb en gfontanefle; 
ib. 321— 8Ä5: dt lilfttlbc of Apoplexia sanguinea; IL 164—76: Dm ©öutftet i 
fiimnoberen ; IIL 805—809: SRetrorr^agie tneb (Sngorgement i Uterud. 

Baden, Gustav Ludvig, blev fodt 29 Februar 1764 i Altona, 
hvor Faderen, senere Professor S^acod B. da var Rektor. Efter i 1784 
at have taget juridisk Embedsexamen, beklaedte han forskjellige juridiske 
Embeder i Danmark, blev 1793 Dr, juris i Kiel, 1818 Birkedommer og 
Birkeskriver i Hirschholm Distrikt, men blev 1822 suspenderet for An- 
svar til offentlige Midler, hvorfor han om H0Sten 1822 romte först til 
Hamburg, senere med en svensk Skipper til Kristiania, hvorfra han paa 
den danske Regjerings Forlangende udleveredes i 1823 (jfr. hans «Smaa 
Afhandlinger», Kbhvn. 1824, Fortalen S. XV— XXX).. Efter sin Tilbage- 
komst til Danmark sad han arresteret i henved to Aar, indtil hans Em- 
bede blev ham frataget ved kgl Res. 23 Marts 1825, hvorefter han pri- 
vatiserede i Kjebenhavn til sin Dod 25 August 1840. 

Jfr. Erslews Förf. Lcx. I. 29 — 36 og Suppl. I. 45 — 47, samt de der givne Kilde- 
heiiTisiuiiger, hvortil videre.kan fejes: Hl. Nyhedsbl. 1865, No. 15 af L. Daae; Breve 
ta R. Nyerup, udg. af L. Daae, S. 56 og 66; (norsk) Hist. Tidsskrift (i R.) I. 
410, 41 1 , 414, 447—49 (sidstnsevnte Steder blandt J. C. Bergs og £. C. Werlauffs 
BrcYc). 

Af haos store Forfattenrirksomhed, hvorfor Redegjerelse er givet hos Erslew 1. c, 
nedkommer kun nedenstaaende Arbejder Norge, skrevne eller trykte under hans Ophold 
i Kristiania: 

Laegevidenskabens Historie. EnHaandbog. Chra. 1823. 8. XXIV. 324S. 
(iUc i Eyr III. 320—331). 


Digitized by VjOOQIC 


I 54 Baden — Bagge 

3 IBubf titlen IV, (1828) 20^-261: Om et mottUXi^i @cetft)n pta ben noc» 
btjfe ^ifloried ^ori^ont, eSer om 2)a^tmand ftritif ot)er ben celbte banffe ^iftorte (op' 
tttjti i @maa «lf^anb(. II. 188 ff.); 281—812, 821—326; ^betligere IBeoU for, at 
9lr))eab,eti 9lorge er faa gammel fom bette 8Hged ^tftorie; 829^873: Bibtag ti( ^i^ 
ftorien om ben forte ^ob ogfaa ^gerboben Ia(bet (meb $lnm. af 3- S^r. i6erg); 
8^—412: (Sn mftcfeltg norfl 9Hgdbag unber tong ^afon ^ofonfen 1228; 417—460: 
latbrag til ecebelig^ebend ^iftorte t 92orge fra d^^rtfienbo.r.mend Snbferelfe tit 1380; 
481—608 : gorf og til ©erigtigelfer i ^iftoriei^ om be ftaanffe ¥rooinbfer« Döergang til 
©oerige 1832, og (dienafftaaelfe til 2)Qnmarf 1360 nnber ben notft-foenfCeJ^ongeäRognui» 
(iriffen; 657—672: ^iftorift Unberf agetfe om ben norffe9iationolfaroe; 673-681: Dm 
be i 9)^bbetotberend norfTe ^tftorie forefommenbe SRibalber; — 7. (1824) 1—24: 
Xalere og ^igtere upaalibetige ^{emmeUmcenb i giftörten ; 33—67,81—102: 1Bem(tr^ 
ningeroeb be to farfte tlfbelinger af (S. "SSt. Salfend 9lorge9 ^iftorie (o|)trt)It i @maa 
Vf^M. n. 322 ff.); 281—304: $ong ^afon ^alonfend e0et ben ®amled (S^aralteriftil. 

3 ?D«aoneb«f!riftet gbnno 1823, III. 143-152: ©onbag; 152-158: »letfter* 
big^eb og 9iet, og 168—200: ©oerreé i:ale om ^ruffenflab, tifligemeb en forubftiffet 
S^arolteriftil of benne ftonge. 

3 ©amlinger t. 9i. fJoHö ®p. og ^iftorie IV. 515—529 er meb 3"^. 
og tRnm. af 3. Q^^r. 9erg oDtr^tt ^an^ : Unberfegelfe om $(S(ben af %\a^9 Brug 
i Silorben, efter Äftr^ffet i ©maa Äf^anblinger (I) 361—370. 

3 3nuftrerct 9Ji)^eb«bIob 1865, 9lo. 15 og 16 ^ar Dr. S. <Doae labet 
trt)t!e i Ubbrag ft)0 IBreoe fra B. tit 3- (i^^r. 9erg, ffrebne 1823-24, mebend Saben 
fab faft i l^oben^aon. 

Bagge, Halvor Johan, tredje Son af Postraester paa Fredriks- 
hald Halvor B. (f 1843) og Frederikke Kirstine Hjort (f 1832), er 
födt paa Fredrikshald 8 Juli 1828, blev, privat dimitteret, Student med 
Haud 1847 og i Decbr. 1858 theologisk Kandidat med samme Karakter. 
Han blev 1860 ansat som Andenlaerer ved Fredriksstads Forstads Borger- 
skole, i Maj 1861 Forstelaerer ved Modum» hojere Almuskole, i Januar 1864 
Bestyrer af Laererskolen i Ekersund, udnaevntes 5 Januar 1867 til Stifts- 
kapellan i Kristianssands Stift og i Oktbr. 1870 til Sogneprest til Byg- 
land, fra hvilket Embede han efter Ansogning erholdt Afsked 1874. 
Senere har han le vet som Pensjonist i Kristianssand. 

♦ 1862 Ludolfine Marie Ditlevine Weidemann, aeldste Datter af 
ndf. naevnte Korpslaege D. C. W. og hans förste Hustru Ludolfine Krohn. 

Jfip. Storth. Forh. 1875, VI. 71 ; M. Arnesens Biogr. Eftcrr. om Elever paa 
Fr halds Skole, S. 9 fg. 

IBaarlit). ^igte. (£^ra. 1855. 8. 2 IBL 116 S. (I(nm. i aRorgenbl. 
f. «. Slo. 808 af ». ©iemfon). 

5)en ^emmelige *Dfb miber SiJabnog 6KlfeIfe af Öiu; etterörene i Äriftu^, 
fom ffttHe bortlaftea, — ©jofter »eb »djttupet, i^öiCe fwfaaöibt ifle ^ooe forogtet 
gnbbjjbélfen, men attigeöel ffutte Iafie« ub i bet ^berfle SRerte, — [ofo.] «f C D. 
Slofeniud.  Doerf.  I^r.fanb 1878.  8.  81 ®. 

3 O^ammelt og 9l^t, ubg. af (Bidle So^nfon, IBb. U og m er 8 religiffe 
^igte af l^am trt)ft. 


Digitized by VjOOQIC 


Bagge— Ba^er 1 55 

Han Tar den ferste Redakter af Kristianasands-Bladet «F8edrelands vennen*. 
fifange originale Artikler angaaende den indre og ydre Politik, kommunale og sociale 
SpOTgsmaal otv. findes fra hans Haand i dette Blad». 

Siden Hösten 1876 har han redigeret det af ham grundlagte Indremissjons- 
Blåd Sennepskornet. (Kristianssand l No. ugentlig). Han har her skrevet 
— foruden opbyggelige Fortallmger fra den indre og ydre Missjons Omraade, dels 
ortTsatte, dels originale — ledende Artikler ang. Sporgsmaal paa det praktiske Kristen- 
\m Omraade, opbyggelige Betragtninger, Udlaeggelser og Forklaringer til bestemte 
Texter, religiöse Digte osv 

I lidligcre Aar er ikke faa Digte af ham trykt, -dels anonjrmt, dels under Mer- 
ket H. B. eller Rovlah, i Kristianias Dagblade, saaledes i Daa^s Norske Tilskuer, 
1852, No. n (Livsenskilden) ; i Christianiaposten 1853 No. 1799 (Vaarens Liv) 
og No. 1822 (I Nodens Tid); i Morgenbladet Januar 1856: Grundrids (en Digt- 
cyklus, der blev ufiildendt formedeUt Forf.s Sygdom). Senere findes, isser religiöse, 
Digte af ham trykt i Faedrelandsvennen og i Sennepskornet. 

Bagrger, Herman, Son af Distriktskirurg i Lemvig (Danmark) 
Eggert Christian B, (f 14 Januari8i2) og Claudiane Margrethe Bor- 
gen (t 29 Septbr. 1 8 18), blev fodt i Lemvig 20 Juli 1800. I 181 5 blev 
han sat til Handelen, men forlod denne i 1820, tog i November s. A. 
dansk-juridisk Embedsexamen med bedste Karakter og fik 182 1 Ansaet- 
telse som Fuldmsegtig hos en Prokurator i Kjobenhavn. I 1824 tog han 
Examen artium ved Kjobenhavns Universitet og kom 1826 som Hus- 
laerer op til Norge, ved hvis Universitet han blev immatrikuleret og tog 
Andenexamen. Fra Januar 1828 til Juli 1829 var han saa konst. Adjunkt 
ved Drammens Skole, hvorefter han kjobte Gaarden Folloug i Gjerpen, 
som han beboede til 1842, da han flyttede til Skien og tog Handels- 
borgerskab der. Her levede han senere som Journalist til 1874, da han 
flyttede til Langesund og derfra igjen i 1880 til Porsgrund, hvor han 
dede 24 Novbr. 1880. AUerede 1835 var han Valgmand fra Gjerpen 
og ved Distriktsförsamlingen i 1839 valgtes han til 4de Storthingsreprae- 
sentant fra Bratsbergs Amt. Da han var flyttet til Skien, modte han som 
denne Bys Repraesentant paa Storthinget i 1848, 1851, 1854, 1862—63, 
1864 og 1868 — 69 (fra 1862 af altid Medlem af Konstitutionskomiteen, 
i 1848 Medlem af den specielle Adressekomite). I Skien havde han en 
Maengde kommunale Ombud ; bl. a. var han Medlem af Byens Formand- 
skab fra 1844 til Oktbr. 1870/ i läng Tid (til Udgangen af 1860) dets 
Ordferer. 

♦ 1829 Marthe Elise  Winther (f 9 Septbr. 1870). 

Fortrat naed Nekrolog af J. B. H. i Ny ill. Tid. 1880, No. 50; nekrologiik 
NotiU i Morgenbl. 1880, No. 327 A; jfr. Storth. Forh. 1839, I. 16—22; Storthinget 
1862 — 63 (Chra. 1865), S. 41 fg. ; »Värden» ii Aug. 1879; Stamtavle över Familjen 
Borgen i Hundrups cBiogr. Efterr. om philol. Candidater» , H. 2, S. 53. 


Digitized by VjOOQIC 


1 56 Bagger — Bahr 

Han grundlagde i 1843 og redigerede fra den Tid indtil 19 Maj 1874 
Correspondenten, der udkom (og endnu udkommer) to Gange ugentlig i Skien. I 
dette Blad skrev han det meste, laa laenge han ledede det. 

Han redigerede i 1842 en kort Tid Bladet Skiensposten. 

3 WtovQtnhlaUt 1840, 9lo. 285 og 204 ZitUzq finbe9 Opfatfer af ^am i 
«[nl. af 9leferatet af en ^fieftetetdfog (meb 8oat af gf- ^tang i 9lo. 242 fg.) — 
3 fLaxQ. 1854, 9lo. 342: Silfoar ang. ©eftetiet t 6Iien. 

3 $aai 9lorfIe ZmUtx 1853, 9^0. 7a: Xil ^ao (ang. ©ftend-ftanalen). 

Bahr, Henrik Eller Storan, Son af Kjobmand TharaldB. og 
Krisiine Marie Staren Eiberg, er fodt i Stavanger 11 April 182 1, 
blev Student med Laud fra sammes Skole i 1838 og tog theologisk Enf- 
bedsexamen med Haud 1844. Siden 16 April 1853 har han vaeret Ad- 
junkt ved Stavangers Skole.   Han er Direktor ved Stavangers Museum. 

* 1856 Ingeborg Katharina Luth Jceger (f 28 Februar 1833), 
D. af Provst og Sogneprest Ditlev Ephraim J. og Katharina Dorothea 
Bergfeldt. 

ftortfattet 3nblebning tit ^ijterigetd 9{atur^tftorie. Xil @!oIebcug 
og Selounberoiidning. [SReb gfotoro af ^. ^. SRafdi] (i^^ra. (@tat)angeT) 1851. 8. 
2 1BI. 32 @. 

IBibelfl S^atur^iftotie for @IoUr og ?JamtUet. SReb 100 Xegninger 
(3:T(e[nit). gfrtt oberfat [efter (i^attoer-f^oteningeniS ^S3tMif(^e 9laturgef(^i(^te]. C^ra. 
(Stoöanger) 1863. 8. vni. 392 ®. («nm. i gotening meb frgb.®frift, af^.$. 
»afd| i 3Jorft 2ib«ffrift VI  111). 

$^ili|) ICf^ton eller ben n^e Slobtnfon. d^ fanbfcerbig gfoctsatng. 
9f Dr. ®. ^. 0. Sd^ubert. (Efter (itolwer gfoitagdforentngend 4be Ubgaoe. Staoan* 
ger 1861.  8.  XVI. 319 ®. m. Xrofnit.  («nm. i 3J. fttrfetib. 1860, 811). 

@taoanger Omegnd t$ugle. Staoanger 1866. 8. 125 6. («[ftrt)f af 
Sloleiprogram fra 6taoanget 1866, @. 1—126). — ^upiptement til ir^taoanger 
Omegnft gfugle''.  ib. 1870.  8.  42 @.  (91ftrt)f af 6toIe)»rogrammet for 1870). 

%ti menneffelige )Begemed 16))gntng, Sto og $leie. Ooerf. efter ben 
t^bfle Origtnatö 5te Oplag [af 9. og Ctonb. meb. (Engoalb ^anfenj. Staoanger 1873. 
8. '183 8- — 2ben Ubgaoe. Ooerf [af 16. alene] efter Originalen^ 9be f orb. JD|^(ag. 
ib. 1876.  8.   196 @. 

Snnb^ebdlftre for gfolfet, oberfat fra 2:))bf!. [Ifte Ubg. StakKinger 
187*]. — 2ben Ubgaoe.  @taoanger 1876.  8.  173 6. 

So^an ICrnbtd 6anbe ftriftenbom og $arabi9 Urtegaarb. 8bie Ubgai»e. 
(S^jennemfeet og rettet efter UbgaDen af 1736.  Stooanger 1875.  % 8.  714 @. 

I Meddelelser fra Norsk J«ger- og Fitker-Forening X. (1881), 
S. 34 — 75:  Vildtstanden ved Stavanger. 

I Morgenbladet har han i en Rsekke af Aar hvert Aar under Navn offentlig- 
gjort omithologiske og jagtzoologiske Meddelelser fra Stavanger Omegn. Desuden har 
han i dette Blad til forskjellige Tider skrevel enkelte mere specielle Artikler, f. Ex. om 
Jsederharen, om Fredning af alle Fugle*i Parrings- og Yngletiden, om den mindre Sang- 
svane, osv.   I  Aftenposten  findes en efter Opfordring trykt mindre Afhandling af 


Digitized by VjOOQIC 


Bahr — Balchen 1 57 

ham: «Eii liden Hjdp for Smaafuglene i Nsden». — I  Stavanger Amtstidende 
har han bl. a. skrevet om Sildekongen. 

Balchen, Albert Henrik Krohn, Son af res. Kapellan til Dom- 
kiriken i Bergen Johan Peter B, (f 11 Maj 1827) og Gjertrud Helene 
Brunchorst (f. 15 Januar 1801, f 4 Januar 1858), er fodt 8 Oktbr. 1825 
i indre Holmedal, hvor Faderen da var Sogneprest, blev Student med 
Laud fra Bergens Kathedralskole 1844 og theologisk Kandidat med samme 
Karakter i Decbr. 1848. Han var demaest et halvt Aar Laerer ved for- 
skjeUige Skoler i Bergen» senere i Aar Huslaerer, blev fra i Januar 1851 
Bestyrer af og Forstelaerer ved Levangers Borgerskole, i hvilken Stilling 
han blev staaende til Juli 1855, da han fra August s. A. var bleven Laerer 
ved Kristiania Borger- og Realskole. 28 Decbr. 1858 udnaevntes han til 
Sogneprest til Trysild, 5 Juli 1867 til Sogneprest i Sarpsborg og 30 Septbr. 
1876 til Sogneprest i Heland. Han var Storthingsrepraesentant fra Sarps- 
borg i Sessjoneme 1868 — 69, 187 1 — 73 og 1874 — 76, paa samtlige Thing 
Medlem af Kirkekomiteen. 

♦ 14 Juni 1852 Johanne Caroline Jesper sen (f. 2 Septbr. 1834), 
D. af nedennaevnte res. Kapellan i Drammen Hans J. og Caroline Char- 
lotte Pihl. 

Uboalg af c^riftelige $fa(met, fomemiig tit Brug Deb neligiondunber- 
inteingeit.  Set>anger 1851.  8.  72 @. 

$elagia eller 9[ntio(^ia« ^erle. (Sn morrlelig Ombenbetfed^ifiorie eftet 
tet X^«e.  Setrnnger 1858.  8.  12 S. 

ftort ^Tunbribd af ben norfie Orb« og ©oetningdlcere, til^islp ))eb 
ben ntimbtlige Unberbiidning.  Sebonger 1854.  8.  16 ®. 

3efu Stbelfe og gfot^erUgelfe, forflaret i IBibellcedmngeiaf 9B.gf- S3ed- 
fet. Cberfat af 91. 16. og (S. (So mel tuffen, d^^ta. 1857. gftfte ^(fbeling, 
Sefs Sibelfe. 8. 8 »I. 440 ®. Vnben ICfbeling, 2[efu gfor^igelfe. 8. 2 «(. 2f48@. 
— 2bft Cptog. ib. 1863.  8.  I.  3 161. 440 @.   II.  343 @. 

Sucad'd doangeltum, forf(aret t S3ibeII(e<ninger af 9B. g* IBedfer. Dbetf. 
af V. «. og d. aomelhtdfen. (i^^ra. 1859. 8. XU. 824 ®. — 2bet D|)lag. ib. 1867. 
8.  XU.  859 6. 

go^annei'* ©rebe, forMarebe i 83tbella«ninger af 5B. 5- ©e«fet.  Ooerf. of 
%, 9. og (g. (Sonteliudfen.  (S^ra. 1864.  8.  2 9(. 448 ®. 

5?etri ©reoe, forflorebe i ©ibeflocdninger af SB. g. «e«fer. Dbetf. af «. 83. 
og «. Äomeliudfen.  (£^ra. 1866.  8.  Vin.  588 6. 

5Det toungiie borgerlige Sggteflob. «f Dr. «. ffi. 5)ie(f^off. gra bet 
X^Hh-  Sarpdborg 1873.  8.  31 @. 

3 9{orf! ^irletibenbe finbe« af ^am enlelte D|)fatfer, faalebeiS i Slarg. 
1860, 9{o. 13 : <Den lutl^erffe grttmenig^eb i %xxl\\\. 

3 SRorgenblabet 1855, 9lo. 274: Dm ^loboenbig^eben af ett norf! ^le* 
ttbeibe. 

9 flftenblabet 1856, 9lo. 128 og 301: Slnmelbelfe af d^^riftenfen og(S(!^offd 
Staifliig: ^^frabileiier af norjfe Oeijilige''; 910. 289:*«iimelbelfe af ^(J^rifti »elgjer- 
tbtg' of ^leario, ooerf. af gfalfenberg. 


Digitized by VjOOQIC 


I 5 g Balchen— Balke 

3 9lotbre X^ronbi^iemd Slmtitibenbe ffret) ^an abffilllgt xnber ftt Op* 
^otb paa Sk^anqtx, \aaUM efter f^t)tt @!o(ee;amen 1851—55 8lebaItion9artitIec, inbe- 
i^olbenbe IBemcerfningeT om StebetdSorgerftoIe; frembeted ftnbed af ^am iflUirg. 1852, 
fHo. 32 XilliBg: Xale oeb SfoIeea^omeiU (Stutning i 3u(i f. 9.; i^5i, 9lo. 33, 34 og 
37: ^ooebftabdMabene og ^olUoplr^^ninQtn; flto. 92: Dm ^anbgientingdffoler ; 
1855, 9^0. 39; Cpfocbriitg tit ^anbeldmcenb og ^aanbooerfete paa £eoanger om ai 
banne et Selffab (af 17 Wtai) ti( Dplt)dning9 Sfremme tnben bere9 egen Vhbte. 

Balle, Emanuel Jens Junge, blev fedt 28 Maj 1758 i Kristi- 
anssand, hvor Faderen da var Toldskriver, men siden forflyttedes til 
Kj0benhavn som Konsurationsskriver paa Slotsholms Vagt. Sennen, der 
blev Student fra Kristianssands Skole 1775, var först Auditor ved Rytter- 
regimentet i Horsens, siden i Kastellet i Kjobenhavn, blev senere for- 
fremmet til Borgermester i Ribe og Justitsraad og udnaevntes 18 Maj 
1804 til Sorenskriver i Strinden og Selbu. Han döde i Throndhjem 
21 Maj  1821. 

♦ 178* Margrethe Cathrine Weyde (f. i Kjobenhavn 1759, 
f 26 Decbr.  1841). 

Jfr. Nyenip og Krafts Lit.-Lex., S. 31 ; Erslews Forf.-Lex I. 50 og Suppl. 
I.   56. 

8ibrag til lB0rneo|)brageIfend gfotbebrittg, inbe^olbettbe 1 : 9(ttt»iidniitg 
tu ben ))^Qpfte 0))bcageIfe, forfattet af 3o^. ©tuoe, og meb tSnm. og XiOoBg foroget 
i en Sfoctale afgo. (^em. ^tobe. II: ^Inoiidntng til ben moralffe Opbtagetfe, af 0eo. 
Sooc^. Sottifofer. [Ubg. anon.] Äb^on. 1786. 8. (Sfr. IRineroa 1806, Äugu^ 
@. 237). 

Balke, Peder, er fodt af fattige Foraeldre paa Helgeoen 4 Novbr. 
1804, men opdroges paa Gaarden Balke, estre Toten. Herfra kom han 
i 1827 ind til Kristiania, hvor han besogte Tegneskolen til 1829. Han 
begav sig derefter paa aarlange Rejser; til 1836 gjennemrejste han saa- 
ledes Norge og en Del af Sverige og Danmark, 1836—40 rejste han i 
Tyskland og Frankrige og 1841 bes0gte han Rusland. Fra 1844 til 
1850 — i 1843 fi^ ^^^ ^^ Stipendium paa 400 Spd. til et toaarigt Op- 
hold i Udlandet — levede han med Familje i Dresden, Paris og London. 
Efter Hjemkomsten i 1850 har han boet ved Kristiania, sysselsat dels med 
Landskabsmaleri, dels med Anlaegget af den Forstad i Vest for Kristi- 
ania, som efter ham har faaet Navnet cBalkeby». Han var Medlem af 
den ved kgl. Res. 1870 oprettede Haegdehougens Bygnings-Kommune 
fra dens Oprettelse til dens Oph0r ved Haegdehaugens Indlemmelse i 
Kristiania. 

• Karen Ingvaldsen (f i Sol0r 15 August 181 2), D. af Ingvald 
Oisen og Kari Alfedatter. 

Jfr. «Indre-Departementet8 Afgjerelse af en Klage över Landskabsmaler Balkcs 
Valg-Agicationcr» (af L. Kr. Daa), Chra. 1871. 


Digitized by VjOOQIC 


Balke — Bång I Cq 

Han har leveret adskillige Bidrag til Dagspressen, af hvilke kan merkes : 

3 04>lonbdpoftfn 1850 (ener 51): D|)forbnng til Stortl^inget om ax be« 
otlge SHblet til Bi^htpxctndtt for ben \>(iintpl\^t\qt Ungbom. 

3 9[tbe)berforeningecnfd IBIob 1851, 9lo. 25: ^il ObeUt^inget om 
C^telfe af 9[rbeiber-$enfiondinbretninget ; 9lo. 26 : %\\ Stort^inget ang. 1Bet)ttgning 
öf WJbltt til SnbufhrtenS gfrcmme. 

9 VtorgenbUbet 1873, 9lo. 8: Om Venfiondinbretninger for ^ofol! og 
treejbere; 9lo. 74 A: Cm Ubotbelfen af trifHania 9t)territonum ; 9^0. 109: Om 
^%gafit«gene t)eb S^fHonia. — 1874, 9lo. 17: 9^ogIe ©porgdmaal ))ebIommenbe 
Jembanetraftfen famt @fibd- og ^nbeldintere^fec i ^ooebftaben ; 9^o. 76 B : ^or bet 
ratt Stalpturmnfttum anttcggei i ©tnbenterlunben? — 1877, 9tt>. 158 og 1879, 
9{o. 169 B : Om 8anbforft)ningen m. m. i be toeftre 16t)bete. 

Bång, Albert Theodor Frederik Nicolai Reichwein Huitfeldt, 

Son af Kaptejn i iste Brigade og Ejer af Gaarden 0vre 0jen i nordre 
Odalen Markus Gj^e Rosenkrantz B, (f. i Laurvik 19 April 1790, f i 
Kristiania* 27 April 1840) og Vilhelmine Conradine Berg (f. i Odalen 
4 Marts 1793, t P^^ 0stre Thoten 20 Febr. 1862), er fodt paa Kongs- 
vinger 4 Februar 1831. Efteråt hava gjenneragaaet Krigsskolen blev han 
12 Decbr. 1850 udnaevnt til Sekondlojtnant i 2den akershusske Brigade, 
hvor han 19 Maj 1856 udnaevntes til Premierlojtnant og 23 Marts 1867 
til Kaptejn. I Aarene 1862 — 67 var han Kadetofficier og Laerer ved 
Krigsskolen, 1867 — 73 arbejdede han paa den geografiske Opmaalings 
Kontor og i Aarene 1874 — 77 tjenstgjorde han ved den norske Garde i 
Stockholm- 13 Juli 1877 blev han udn»vnt til Major ved Norske Jaeger- 
korps. Han var Medlem af Kristiania Theaters Direktion 187 1 — 74 og 
er siden 1880 Medlem af Kristiania Kommunerepraesentantskab. Han er 
Medlem af den i Januar 188.1 sammentraadte norsk-svenske Kommissjon 
til Revisjon af begge Armeers Tjenestereglementer. Han er R. St. O. O 
(1881) og R. S. O. 

♦ 14 Novbr. 1855 Vilhelmine Pauline Anioinette Borkensiein 
(f. 8 August 1830), D. af nedennaevnte Oberslojtnant i Artilleriet 
C. F. B. 

Jfr. Handraps Stamtavle över Oluf Bångs Efterkommere S. 61 ; de Seue Norges 
geografiske Opmaaling fl. S., saerlig S. 287. 

Praktisk Veiledning i Landmaaling. Af A. B. og T, Bång. Chra. 
1863.  8.   63 S. m. Figurer i Texten. 

Praktisk Veiledning i Landmaaling og Nivellering. 2det Oplag 
[tf frgd. Bog]. Af Armee-Konimandoen autoriseret som Lserebog for Krigsskolens ne- 
derste Klasse og for Underofficiersskoleme. Chra. 187 1. 8. 63 S. — 3die Oplag. 
ib. 1879. 

Kompagniet. Sammendrag af de vigtigste bestemmelser m. m. vedkommendc 
kompagniets forskjellige tjenetteforhold (med 2 karter og endel trsesnit). Ved A. B., 
Th. B., C- de Seue. Kra. 1872. 8. 2 Bl. XVI. 432 S. — 2det til iste Juni 1878 
reltede Oplag. ib. 1878.  8.   2 Bl. XIX. 464 + 12 S. Karttegn. 

3 a^otgenbtabet 1877, 9lo. 139A:  %tvL norffe O^atbe i ®to(f^oIm. 


Digitized by VjOOQIC 


l6o Bång 

Bång, Anthon, Sen af den som Overtoldbetjent paa Valderhaug 
i Maj 1839 afdede Marcus Fredrik B. (f. i Throndhjem 22 Juli 1783) 
og dennes iste Hustru Cecilia Catharina Weyse, (f. i Helsingör 1790, 
f 1810), blev fodt 9 Decbr. 1809 — ikke 22 Novbr. 1808 — i Kjo- 
benhavn, hvor Faderen da var juridisk Student. I 1810 kom han med 
Foraeldrene til Norge og levede paa sin Farfaders, Generalmajor og Di- , 
rekt0r for Roraas Verk Carsten Gerhard Bångs Gaard Faerstad paa By- 
aasen ved Throndhjem, til han i 1826 blev Kadet; blev i Januar 1831 
Sekondlojtnant i Throndhjemske Brigade og 23 Novbr. 1835 Premier- 
löjtnant, men maatte paa Grund af Lamhed i Foddeme tage Afsked 
14 August 1844. Han boede derpaa til 1845 paa Hedemarken, flyttede 
saa til Throndhjem, hvor han boede som Journalist til Sommeren 1852, 
da han flyttede til sin Ejendom Tondergaard ved Molde, hvorfra han om- 
kring 1860 flyttede til Kristiania. Her boede han til sin Dad 31 Juli 
1870. Han sad lam i över 30 Aar, men kunde dog gaa lidt ved Hjaelp 
af Krykker. Han blev ved sin Afsked fra Militaertjenesten tilstaaet en 
Pensjon af 192 Spd. aarlig; denne blev af Storthinget 1865 — 66, efter 
Forslag af Veseth, forhojet til 300 Spd. aarlig c paa Grund af de saeregne 
Omstaendigheder ved hans Person og Virksomhed». 

* 28 Decbr. 1831 med Anne Elisabeth Juell (f. i Vang paa Hede- 
marken 9 Maj 181 i), D. af Kaptejn og Amtskonduktor Hans Lemmich J. 
paa Gaarden Hubred i Vang og 011egaard Rosted Schultz. Storthinget 
i 1 87 1 bevilgede hende, imod vedkommende Komites enstemmige Ind- 
stilling, efter Forslag af O. Welde, en aarlig Pensjon af 240 Kröner 
af Hensyn til hendes afdode Mands fortjenstlige Virksomhed som Folke- 
skribent. 

Jfr « Familj en Juell >, S. 9; Hundrups Stamtavle över Oluf Bångs Efterkommerc, 
•S. 19; hans Förklaring i «Den Frimodige» (optrykt i Chr.postcn 1851, No. 888) ang. 
hans Virksomhed mod Arbcjderurolighedeme nordenfjelds; Storth. Tid. 1865 — 66, 
S. 9^5—37;   Storth. Forh.  1871,  VI.  55 fg. og Storth. Tid. s. A. S. 97—99. 

$oIen. ettet 9ludlanbd, $reudfen« og £)flerti9ed $oUtiI i be fibfte fe|ti 9ar. 
dht ^ifloriir-poUtifC ^[f^anbUng. Ot)er|. fra bet Sngelfie meb et Sln^ang. X^jem. 
1834.  8.  119 @.  (5lnm. i SJlorgenbl. 1834, 9lo. 185 og 187). 

ftortfattet geografifl- ^tftoriff »erbenébeflttöelfe for gottet. 
Jl^em. 1851.  8.  23« @. m. 2 ftortet.  («nm. t Stt. $^^eb«bl. 1851, 9lo. 6-7). 

^ortfattet Doerfigt ooet gfabrelanbeti» ^iftorie og Q^eograft for 
gfollet. SDleb 1 tärt otier gfosbrelanbet. Sl^iem. 1854. 8. 190 @. (9[nm. af O. Sig 
i ^eii ttorffe gfoWeftoIe ni. 181 fg.) 

gfortccUinger for gollet.  1— 3 8floe!fe.  ©ergen 1857. 8. 1 «. 140®. 

— 2 91.  156 @.  3 »1.  108 @.  (1 og 2 »laffe inbel^olber gforf.« tibHgere fprebt 

tnjfte gortattinger, 3 SR. et tibligere utr^lt, ftorre »cBejbe: „®Ir(cpj)epeber« »anbrin- 

.gerog ^onbelfer".  »nm. i Stt. 9l^^eb«bl. 1857, 9Jo. 46; I aRorgbl. f. «. 9lo. 824). 

1—2 91. ^InbetDpIag.  8ergen 1878.  8.  I.  2 IBI. 136 8.  n.  2 lei. 152 @- 


Digitized by VjOOQIC 


Baog l6l 

SortftlUvgec for gfolfet.  91^ Stttfle.  C^ra. 1864.  8.  8 «I. 186 ®. 

— Vnbet Optog. 9ergen 1876. 8. 128 ^. (gflete af be i benne faabelfom i be 
tie föran anfnte ffUdln af %anB Sfortoellinger er bleoen aftrtyft i SamtibeiiS 9Iabe 
P8 beloid ogfaa ubgioet i (SftertrpliMXbdaoer, x\cn i 9[merifa. 3 »gfobrel. og dml' 
paaUsL" ©eptbr. 1866 finbe» faatebel . f^anB SfortfeOing ^i^ranerien'', ett nobeHiftiff 
gteaftilUiHI af Sftorotd ^raned Urbefberagiiatioiter i Slorge, trt^tt fom gfrani|mtiig2« 

^tftorif Srvem^ing af itrigen i Stalien i €ommeren 1859. Q^ra. 
1859. 8. 190®. (Ublom fom ^eftefhift unber %M: ,,9h) ihrig^^iaubftiRe for 
IRenigmonb', 24 9{o. a 1 SM.) 

Om Bebygg elfen af Slorb^llmerifa. Bearbeibet efter engelffe og ameri^ 
tofEe %c^antxt, fomemmelig 9ancroft'iS ^Hi$tory of the United States". (Sf^ta. 
1868. 8. 852 8. (Ubtom fom «[rf af äRaanebilTriftet ^Sielning for fioVttt", ubg. 
af «. «ang). 

9lobinfon ftrufo'd Bio o g ^cenbelfet. Cfter ben engetjfe Original [af 
^Daniel i)efoe] (meb 45 Xrcefnit). C^ra. 1868. 8. 270 8. (Ubtom ^eftebi» nnber 
OnflagdHtel ,,te^ing for gfoltet"). 

9ofef ®aribalbi. dht ©elobiografi, nbgibet af ^ie(. ^umaé. Ubg. paa 
Ht^ af 9. 9ang.  C^ra. 1861.  8.  886 8. 

9ieife«Xagbog af 3o^. Ung. 9]^iertf(!^tng. Ooerfot fraS:9bff ogiebfaget 
meb en Snblebntng. Vtth et ftaart. (Ifte ^tiSorgd^efte til „gfo(!ebennen^9tBUlrg•ng, 
18«0).  dffta. 1860.  8.  XVI.  205 8. 

8fi(bringer af Sibet i »uftralien. Cfter bet (Engelfle af 2L. «. 9leb 
12 ^nrfntt.  (2^ra. 1868.  r .  348 8.  (Ubfom fom fLd af ^Sslning for gfolfet''). 

8fr(eppe-9cr^ jpoenbetfer.  (9(nbet Opiag).   IBergen 1869.  8.  82 8. 

— trebie Oplog ii> 1876. 8. 112 8. (3fr. obfr. nnber ,r5ort«ninger for Solfet'', 
1— 8«.) 

Hon udfoldede i Aareues Leb eu meget omfattende Virksombed i den periodiske 
Pressc, dels som Udgiver af taerskille Blade og Tidsskrifter, dels «om Bidragsydende 
til sin Samtids Presse. Folgende giver en Oversigt över hans Virksomhed fom Blad- 
adgiver: 

8if ingen. dtSRoanebiSfrriftaf blanbet^nb^olb. «b. 1--4. 2:Uem. 1838-84. 
8.  I. 332 8.  II. 816 8.  m. 308 8.  IV. 808 8. 

9Renigmanbd l$en. (Et 9tab tit Optl^^ningend gfremme. 1— 7 flUirgang. 
%tiem. Kprif 1846—1853. 8. — 9^^ SRcetfe, 8be «[arg. C^ra. 1867. 8. 188 8. 
(Ubtom meb 1 9lo. o: fLxl maaneblig. sifr. 92orft Xibdftr. I. 418; aRorgenbl. 1849, 
9to. 178; ^upofttn (1856) 9lo. 350). 

9ra 1 ^n. Ht 81 ^ecbr. 1847 rebigerebe ^on laiabet 9lorbIi)fet {Xffim. 
9ot) og ba bet op^orte, grunblagbe ^an 1848 diabet ^en gfrimobige (Zf^itm. 
%oV), %tnm fibfte ^an rebigerebe ti( 8ommwrfn 1852. (Sfr. ^(rtifelen «0m ben 
Srtmobigc- i C^r.poften (1851), 9lo. 1079, 1087, 1088). 

ftrigdbubftitfe for 9Renigmanb. SRoIbe 1856. 8. (Ubtom meb 1 ^o. (Vrt) 
maonebUg). 

Bsdntng for 9Renigmanb.  ^olbe 1857. 8. (19^0. o: «rt moaneblig). 

EttSning for gollet. Ct 3Raaneb3ftrtft. (£^ra. 1862—63. 8. (Unber 
bome OmflagStitel ublom maaneblig et $efte paa 4 Krt, inbe^olbenbe entelte Urt af 

Nonk FoHatterlexikoQ 1814— x88o. 1 1 

Trykt 99 Oktober z88z. 


Digitized by VjOOQIC 


1 62 Bång 

be otofr. lurDttte flrbfibers 1) Bebt^gelfen af 9h>cb-9[meti!a; 9) 5bt\oé'i Slobnifon 
Shmfo;  8) Sfrati! Set^ton ttUx BuftliM i Umedta). 

)Bf rbagd-«[ftenblab for Ktbetb^ttodfen. 1—7 Varg. (Sf^xa. 1860-^. 4. 
00 Sfol.  (52 9hitiier 3 : (^alDacY aarlig). 

laetaened Btab. 1—5 ittarg. Q^ra. 1861—65. 4. (1 9lo. o: ^toatf 
itgfitllig. Vang fratraabte Siebaftionen 1 Svit 1865, f(a ^Dillen S:ib l^n ubgan 
C i en, et Ugebtab for ^ame^iemmet og Stolen). 

Han skal ogsaa have redigeret eller deltaget i Redaktionen af Den norden- 
fjeldske Journal, hvoraf to Hefter i 8vo udkom i Throndhjem 1832. I Thj. Adr. 
Efterr. 1834 skrev han: Udkast til Plan for en Skole for vordende Haandvserkece 
(optrykt i Mgbl. t. A. No. 214). Af Skilling-Magazin var han Medarbejder en 
Tid fra Nytaar 1860 af. Han stod som ansvarlig Udgiver af Dagbladet fra 
Bladett Begyndelse 2 Januar 1869 til 20 Februar s. A., da Bladets Redaktion og Ud- 
givelse overtoges af H. E. Berner alene (se denne ndfr.) I dette Blad skrev Bång kun 
Fortsellingen «Fabrikpigen«, der tiyktes som Fsljeton i No. 16 — 20. Han leverede en- 
kelte Bidrag til «Verdens Gäng» i dette Blads iste Aargang. cForevrigt har han 
mere og mindre hyppigt i forskjellige Blade deltaget i Behandlingen af Dagens 
Spergsmaal». 

Bangp Anton Christian» Son af Gaardbruger Ivar Christian 
Änder sen B, (f 1847) og Mariane Hansdatter Klcebo, er fodt paa 
Gaarden Sigerstad, Dennes Annex i Naesne, 18 Septbr. 1840. Fra 1858 
var han Elev ved Troms0 Seminarium, hvorfra han blev dimitteret med 
Karakteren Meget duelig i Juli 1860. Han begynd te derefter at studere, 
samtidig med at han var Laerer först et Par Aar ved Siewers's Pigeskole, 
saa et Aar ved Nissens Skole, senere et Aar ved Tugthusets Sendags- 
skole i Kristiania. Privat dimitteret, tog han saa Examen artium med 
Laud i 1862 og blev i Maj 1867 theologisk Kandidat med samme Ka- 
rakter. Fra 1868 — 72 var han derefter personel Kapellan hos Provst 
S. B. Bugge i Gran paa Hadeland, blev 17 Juni 1872 udnaevnt til Kate- 
ket paa Tromsö og har siden 19 Aug. 1874 vaeret konstitueret som Prest 
ved Gaustad Sindssygeasyl. Derhos har han siden i Januar 1880 tillige 
vaeret Laerer i Kateketik ved det praktisk-theologiske Seminarium. Som- 
meren 1872 företog han med offentligt Stipendium en Rejse över störste 
Delen af Norge for at samle Materialier til sit Skrift om H. N. Hauge 
(se ndfr.) 1877 — 78 företog han, ligeledes med offentligt Stipendium, 
en videnskabelig Rejse til Tyskland og Italien for at fortsaette sine kirke-- 
historiske Studier, i hvilket 0jemed han ligeledes med offentligt Stipendium 
besogte Paris og Miinchen i Forsommeren 1881. Efter offentlig Disputats 
blev han 1878 kreeret til Dr, theol. ved Kristiania Universitet. Han er 
Medlem af Videnskabsselskabet i Kristiania siden 1878. 

* 1868 Laura Helene Marie Kaasen (f. 10 April 1838), D. af 
Lensmand  i  Ejdsvold  Ole  K.  (f  1853)   og  Anne  Dorothea  Bay 

(t 1873). 

Jfr. Chr. Johnsens Norsk HaandlexikoQ 1, 980. 


Digitized by VjOOQIC 


Bång 163 

3a eller 9^ei!  %o 9tttbilenec.  Oetgeit 1868.  8.  8S ®. 

iané 9{iel{en ^auge og ^ond Samtib. dn Wmiogrofle. QHfca. 1874. 
8. 8 «t. 662 6. — tillbet 0|)Io9. ib. 1876. («[niii. i £nt(. iTitfetib. 1876, 9lo. S6 
pf gr. eåfimi; i gfftbreL 1876, 9^o. 22— S6 af IT^. IKabencrfiS; i 9h) iS. Xib. 1874, 
!b. 61 [af O. e. ftilbat] : i S^ihr. S)aad SibiB^XaoIer IV, 6. 87 fg. ; i ftalfard X^ol. 
tibjfrrift 1877, af 9toto^ ^nfen; i X^eologifr S:ibflrift (U|)fala), 1876, 6. 146. — 
gfereUbbrag af Sfriftet bltt> mebbett i »labet ^9lorge' for 21 3uli 1877 og fg. 9to.; 
paa 6t)eii{t i Korsblomman 1877, ^t)orfra Ubbraget biet) oDerfat i SBol^lS ^Shrtftelig 
Gamler'; og i ti^fC Bearbeibeffe Deb ^aftor »»(^elfen i Silbed i Sc^Afer^ »deitfdirift 
f. SHofonie' 1880.  6e ogfaa X^eol. Xibffrift (Upfala), 1878 9ag. 410 fg.) 

Tiden og Sandheden. Af en Anonymas. Kra. 1874. 8. 43 S. (Anm. 
i Dias Tids-Tavler IV. S. 88 fg ; i Morgenbl. 1874, 24 Decbr. og 1877, No. 142 A 
ifL. T.) 

^. 91. ^auged S:eftamente til fine tSeimer. 9h) rebiberet Ubgai>e efter 
9otf.i8 egeit^imbige Wtanu^xb^t  Q^^ra. 1876.  8.  14 6. 

6inaaft9f!er af ^. 9t. 4)auged Sfrifter. Ubg. til Sforbel for fSebe^itfet 
4. 9t, ^iige« a»inbe''.  Stta. 1876.  8.  48 é. 

Om Kristi Opttandelses historiske Virkelighed. Kra.' 1876. 8. 
168 S. — Andet Oplag. ib. 1878. st. 8. 2 Bl. 138 S. (Afhandling for den theologiske 
Doktorgrad. Anm. af J. Belsheim i Luth. Kirketid. 1876, II. S. 333 fg. ; Dagbl. 1878, 
No. 76; Väktaren 1876, No. 31; Morgenbl. [Kbh.] 1876, No. 168; af D. C. Fick i 
Kalkars Theol. Tidsskrift 1877; af Prof. Råbei^h i Finsk Tidskrift, 1876. S. 4; 
i Theol. Tidskr. [Upsala]  1877, S, I44 fg.) 

Den tydske Socialism e. (Saertryk af en Afhandling i Luth. Ugeskrift). 
Kbhvn. 1878. 8. 61 S. (Blev i sin He^hed aftrykt fra Luth. Ugeskrift i Morgenbl. 
og Fsedielandet [Kbhv.] Det ssrskilt udgiyne Skrift bler anmeldt i Dagbl. 1878, 
No. 183, hTorpaa Förf. svarede i Mgbl. 23 Juli s. A., med Tilsvar i Dagbl. No. 204; 
jfr. fremdeles Anm. i Aftenposten 23 Oktbr. 1878 [af J. Belsheim] og i 111. Tid. [Kbh.] 
21 Juli 1878). 

Kirken og Romer staten indtil Constantin den Store. Chra. 1879. 8. 4 Bl. 
264 S. (Anm. i Lutheisk Ugeskrift 1880, af K. Krogh Tonning; Luth Kirketid. 
1880, af J. G. Blom ; Morgenbl 2 Marts 1880 af M. J. Faerden ; i Aftenbladet 1879, 
No. 143 B. af Th. Odland; Nser og Fjem 1880, No. 402; i Beckmanns Theol. 
Tidskrift 1880, S. 159 fg. ;  i The Academy 8 Maj 1880 af G. Stephens). 

Völuspaa og de Sibyllinske Orakler.. Kra. 1879. 8. 23 S. (Ssertryk 
No. 9 af Chra. Vidsk. Selsk. Forh. Paa Tydsk: Völuspi und die Sibyllinischen 
Orakel von Dr. theol. A. C. B. Aus d. Dän. ttbersetzt und erweitert von Jos. Cal. 
Poestion. Wien 1880. 43 S. Anm. af K. Maurer i Sitzungsberichte d. Mtinch. Akad. 
d. Wissensch. 6 Decbr. 1879 og i Literaturblatt 1880. S. 205 fg.; af A. Edzardi i 
Ut. Centralblatt 1880, Sp. 49 ; af Dr. H. Gering i Zeitschr. f. d. Philologie XI, 496 ; 
i Berlmer Jahresbericht, 2 Jahrg. S. 226 fg. ; The Academy 29 Novbr. 1879 af Henry 
Sweet; jfr. ogsaa Augsb. Allg. Zcit, 1879, No. 358; Das Ausland 1880, No. 3; og 
Revue critique Febr. 1880. Til den Literatur, som A. Chr. Bångs og Sofus Bugges 
samtidige, men af hinanden uafhsengige, Opdagelser paa den nordiske Mythologis Om- 
nade har fremkaldt, härer endvidere, fcruden Artikler i «0plandene8 Avis» 1880 af 
Indaendere og af Redaktionen, felgende Stridsskrifter, hvorom naermere Henvisninger 
fxxsvrigt findes under Artikelen Sofus Bugge ndfr. :  i) V. Rydbergs Artikler i (Letten 


Digitized by VjOOQIC 


i64 ^»^ 

stedtskc) Nord. Tidskrift i88i med Svar af Sofas Bagge sttedt; 2) Artikel-Serien «Re- 
volutionsere Studier över Nordens Gudelaere» [af Johs. C. R. Steenstnip?] i [dansk] 
Dagbladet iste Halvaar 1881 ; 3) c En kirkelig Allegori og en nordisk Mythe» af K. G. 
Brandsted i (norsk) Hist. Tidstkrift 2 R. III. 21—43; 4) Artikelraekken «Guder og 
Gloser* i 111. Tid. (Kbh.) 1881, No. 1145 fg. ; samt 5) «Die Götterdfimmerang nnd 
di^ Goldtafeln des Idafelds» af [Kjebmand] G. Aug. B. Schierenfeld, Detmold 1881. — 
Indholdet af Bångs Skrift om Völospaa er ogsaa refereret i Manrice yemes's «Revue de 
Thistoire de la religion*, Paris 1881). 

Einige Bemerkongen fiber den Ausdruck tinstinctu äivimitatist der 
Inschrift des Constantinsbogcns. Chra. 1879. 8- ^ S. (Saertryk No. 16 af 
Chra. Vid. Selik. Forh.  1878)   Jfr. ndfr. ang. hans Bidrag til Theol. Tidsskrift. 

I Chra. Vid. Selsk. Forh. 1878 — 79 de tvende ovfr. nsevnte Afhandlinger 
om Völuipä og om Indskriften paa Konstantinsbuen. 

I Historisk Tidsskrift, 2 R., III, S. 222 — 33: Om Midgardsormens Prototyper. 

I Theologisk Tidsskrift, Ny R. Bd. //. (1872), S. 223— 250: Indledende 
Orersigt över enkelte Sider af H. N Hauges Virksomhed [Brudstykke af den ovenfor 
nsevnte Monografi]. — IV. 299 — 359; Prsedikenen i den norske Kirke under Katholi- 
cismen. — V/. 220 — 241 : Om den juri .iske Basis f(»r Kristenforfelgelseme i det ro- 
merske Rige for Decius. (Preveforelsesning for Doktorgraden); 242 — 267: Om Brevet 
til Diognet, dets Forfatter og Affattel<estid. (Preveforelsesning for Doktorgraden); 
409—419: Et Par Bemaerkninger över Udtrykket i Inskriptionen paa Konstantinsbuen: 
Mtmtinciu dkfinitatis». — Is. Bd. S. 477 fg. har han meddelt, efter Grans Prestegjaelds 
Kopibog, et Hyrdebrev gf Biskop Bech (se denne). 

I Kirkelig Kalender for 1875, ^^' »f Th. C. Bernhoft. S. 81 — 98: 
H. N. Hauges Kjebmandskab i Bergen. [Et Kapitel af Forf.s dengang netop udgivne 
Verk, derernaevnt ovfr.] — 1877, S. 109— 119: Brodrene Siverud. Skitse fraHemn- 
hutismensTid i Norge.— 1878, S. 58—72: »Derebrevet», et Bidrag til J. N. Brons 
Biographie. 

3 8tbne«bt)tb fra ben notfie jeirfe, ubg. af d. gf. (id^off [2bfn 6aiii(.] 
(lera. 1881), 8. 446—452: Kanb og ftf^b, $r(ebiten i^aa 14be ®0nb. e. ^r. 

3 Sttt^atbtS ftitc^enaeitung 1877: ^. %. 4)auge, ber Bauet4)cebiger. 
(Cbetfat |)0Q ^oQanbff). 

3 fittt^etff Äitletibeiibe 9J. «. IL (1870), 6. a7a-282: »ritil af 
^oinard @ttft<bire!tiond Q^irfulcere t Knlebtting af $onto|)piban« gforftaring. — YIL 
(1872) ®. 257—66: 3Renlg^eb«raab,i Sac^fen.- X (1874), ®. 225 fg., 246 fg. og 
280 fg.: »eligiofe got^olbri Xrontfe Stift ogÖJj (7 arlil(er).— 8 «. III. (1876), 
6.97—104: «Caa«-gfOl!et\ et »iEebe of 9lorge« tiijefle ^rfcl^lftorie. 

3 öut^etff Ugeffrift 1877. II, 6.85fg., 197 fg., 379 fg., 411 fg., 429fg.: 
a)ent^bfle@oclotifime(£)mbetfoer|rilte?l»trt)f ^etaf fe oof .)— 1879, I. 6.1 fg., 19 fg., 
86 fg., 51 fg. : (Et «(if paa be friftne äJlenigl^ebet i ben o^ofloliffe i:ib; 6. 117 fg. og 
135 fg.: Omiaefftttelfen af be firleltgeiSmbeberiOlblirfen.- S)e«uben ^at ^an i bette 
Ugeffrift leoeret en ^el 3)el Hterare Änmelbelfer, f om ofteft unber SRetfet A. Chr. B. 

3 ^tmuff oletibenbe, ubg. uf 3. 8. ftoam, 1868, 9lo. 17: «[nmelbelfe af 
«. 9«elfen« »^inbringer og ©etingelfer [etc.]". 

3 90 1 f$attig og 9ltg 1872: iprcebifen paa ftrifti ^melfartdbog ; 1873i 
»Okinle JBebftemobef".  3fr. ^^immtt" 1881, 9^o. 2. 


Digitized by VjOOQ IC 


Bång 165 

3 eoein tlrebb 1870, 9lo. 86: SigtaU ober f^ttttn 9[. O. 9inie. [Uben 
JorfJ 9ibenbe Met) Xateit af Blabetd Sieboltion ot^erfat ^a Sanbdmoiil og beime 
(DmltcHmiitg bleto otter tiIbageooer)ai i ^^.2:ib.'' bDorfta ben faa gif ot)er i engfltt- 
(cb af 8ait:etf 9Iabe; jft. gfotfd ^Sfontfben Cipli^^ing'' i ;,@t)ein UxcM", 
fh. S7]. 

3 St^angeliff Sut^erff ftitf etibenbe. ubg. of ben norffe (S^nobei 9e- 
cora^. U. 6. 91., I^r ^an leoeret ftorrefponbancet fra 9{orge ^t>ert ftDartal i Vatene 
1880 og 1881. 

Han har leveret adskillige Indlseg i Dagens kirkelige og politiske Spsrgsm&al 
tamt  litcr«rc Anmeldelser i  Faedrelandet, Morgenbladet og Troms0posten. 

Han har meddclt Bidrag til L. Daae's Norske Bygdesagn II, 117 fg. og 132, 
samt til Rektor Eriksens Biografi af Petter Dass i hans Udgave af dennes Skrifter I, 
XXXVI fg. 

Han har tkrevet Forord til «HaandvferkeT-Liv paa Christi Tid», af Dr. Fr. 
Delitzsch.   (Kra.  1880). 

Under Pressen er Julian den Frafaldne, en Fortsaettelse af ovennaevnte Skrift 
•Kirken og Romerstaten». 

Bång, Cathrinus Dorotheus Olivius, Son af daverende Pro- 
kurator og Hojesteretsadvokat Andreas B. (f. paa Stremse 19 Septbr. 
1788, t som Assessor i Throndhjems Stiftsoverret 15 Decbr. 1829, efteråt 
han var udnaevnt til dette Embede 19 Marts s. A.) og Cathrine Doro- 
thea Schouboe (f. i Kjobenhavn 28 Marts 1795, t P*^ Stromso 5 Okt. 
1822), er fodt paa Stremso 10 Juni 1822, blev Student fra Skiens Skolc 
med Haud 1841 og theologisk Kandidat med Laud i Juni 1852. Fra 
1857 til 1862 var han Laerer ved Nissens Latin- og Realskole. Efter 
Konkurrance med H. Lassen, L. Dietrichson og B. Roggen (samt Andreas 
Boeck, hvorom se ham ndfr.) blev han, overensstemmende med Censur- 
komiteens IndstiUing angaaende Besvarelseme af den udsatte Opgave: 
(Udsigt över den didaktiske Poesis Frembringelser i de nordiske Litera- 
turer >, af Kollegiet ansat som Universitetsstipendiat i nordisk Literatur 
fra I Junuar 1858. (Censurkomiteens IndstiUing er trykt i Aftenbl. 1859, 
No. 7). I dette Fag blev han ved kgl. Res. 16 Februar 1867 konstitu- 
eret som Professor indtil Udgangen af iste Semester 1868, hvilken Kon- 
stitution blev forlaenget til Udgangen af September 1868, ved kgl. Res. 
20 Jtdi s. A. Den 6 Februar 1869 udnaevntes han derefter til virkelig 
Professor. 

Jfr. Hundrops Stamtayle över Oluf Bångs Efterkommere, S. 7 ; Nordlyset, Januar 
1847; N. Fölkebl. 1868, No. 38 og 40 (af B. Björnson); Morgenbl. 1867, No. 46; 
1868, No. 233, 264 og 268 A, i hvilket sidste No. er trykt Kirkedepartémentets (ikke 
andensteds trykte) Indstillinger ang. Bessettelsen af Professorposten i nordisk Literatur. 

Sfttebog i ftirfe^iftotien. %\ Dr. ^^einric^ Sd^mib. ODecfat fra XDbff. 
i^a. [1861H1B68. 8. 836 @. (9Inin. af 9R. 3. aRonrab i 9btfl XMfhift 1868, 
6. 893--W). — 2bet D^rtag ib. [1872— ]1876.  8.  836 @. 


Digitized by VjOOQIC 


l66 Bång 

3 Xf^tolo^Wt Xibftfltift VI. 298-866; vn. 8»-188, 145-lM; 400- 
464 00 491—678: S)en tt^bfTe etKntgeltfte ftitfebog. 

3 aiorgenbtabet 1866, 9b>. 10 og 13: Dr. ftiectegaarbl Itamt» mob bot 
officielle S^rifknbom (efter Svemk Kyrkotidning); 9lb. 85, 86 cg 88 : Zibend @iiob- 
BecogSnobbentedXib. 19 S.— ^att antaqH ifnrigt at Hiere gorfatter af fotfQellige 
fCrtiner i bette IBIab, faalebed bL a. af : i ICarg. 1864, 9lo. 179 2:ta. : UnioerTtteteti 
00 ^rofedfor a^oncobl 0obc| (^ettiul (meb ®tia^ f ca 911. i 9to. 218 XiH. 09 234 og $iU 
foar fra 16. i 9lo. 224 og 225); 9h>. 272 og 273: Salomon be (i;au« fra et reltgio^ 
ttftf^ttift Sianhpmtt — 186* 9^0. tCnmelbelfe af ^ttlaå^9 IBibetfortottitittg. — 

1866, 9lo. 68: ém ben inbre amdfion (mob O. %. ftco^g i 9h>. 46; ifv. 9b- 72 og 
86); 9lo. 78 og 74: Om %. 8. S)|itgd Hnmelbelfe af ^Salomon be ttotd" i 9h>ctl 
2:ibdflnft; o* fl. 

I Danske Sarolinger (Kbhavn. 8) V. 363 — 368 er (anonymt) trykt en af 
ham skreven biografisk Skildring af Rektor K. R. 0m. 

I Febraar og Maru 1870 holdt han i Bergen en R»kke ForeUesninger orer 
National faleisen i den svenske Literatur, hvilke Foredrag i Udtog blev refereret i de 
lokale Blade. 


Bång, Karen Dorothea, var i mange Aar Husjomfru og i sine 
sidste Aar Forstanderske i Arendals Hospital, hvor hun döde 1839. 

Sulbftcenbig norf t ftogebog til IBvng faaoel i ftorre lom minbre ^nn<^ 
]|olbningev. ICtenbal 1885. 8 VI. 110 ®. — 2bet 0|)lag. (Sf^xa. 1845. 8. 
116 @. 

Bång, Laurlts Christian Steen, Son af Foged i Ringerike og 
Hallingdal Joachim Schweder B, (Afsked paa Grund af Kassemangel 
1796, t t>lind 2 Septbr. i8ä6) og Barbara Marie Geelmuyden (f 19 
Aug. 1826), blev fodt i Norderhovs Prestegjaeld 1794 (dobt 28 Septbr.) 
Han blev 181 2 Sekondlojtnant i Infanteriet; men gik af med Vartpenge 
i 1818, livorefter han i to Aar brugte en Gaard i Vinger^, 1820 blc? 
han ansat som Kopist i Statssekretariatet og var fra 1825 tillige Assistent 
ved Bankens Bogholderkontor i Kristiania. Her begik han Bedrageri og 
blev ved Hejesteretsdom af 1829 idemt 13 Åars Faestningsstraf, som han 
udholdt paa Fredrikssten. Senere boede han först paa Fredrikshald og 
siden i Kristianssand, hvor han holdt Skole og hvor han döde $ De- 
cember 1862. 

♦ med efterfélgende Maren Elisabet Paulsen. 

Jfr. Hundrups Stamtavle över Oluf Bångs Efterkommere, S. 58—59; Dept.-Txd. 
1829, No. 35. 

Siffevbog. d^n Slegnebog for ^enigmanb. Ubgioet af en nngbom^Ueter. 
(E^ra. 1843. 8. 110 8. — 2bet forbebrebc og fov«gebe Otilag. ib. 1848. 8. 120 6. 
— 8bie forb. O^lag. ib. 1856.  8.  2 »1. 120 6. 


Digitized by VjOOQIC 


Bång 167 

Bangp Maren Elisabet, Sester af nedennsevnte Ritmester Ba- 
stian Paulsai og Datter af Proprietaer Hans Arent Paulsen og Hustru 
Sara Elisabet Bergström, blev fodt i Vingers Sogn 1797 (debtiajuli) 
og gift i 181 7 med na&stforegaaende.   Hun lever endnu. 

Jfr. Hnndrups Stamtavle, S. 59; A. E. Eriksen: Kongshaug-i^tten, S. 26. 

^nu9:§olbitin09«l3og, inbrettet efter ben olntinbeUge Stug i 9^or|Ie fj^vM* 
tofbtiinger. Ubg. t»eb en gforening af 4>uttdm«bre. d^ra. 1881. 8. XIII. 186 6. 
— Sbet Opt ib. 1884. — dbie Op\. ib. 1888. — 4be Ubgat^e. ib. 1845. 8. vm. 
152 6. — 7be meget foragebe C|)Iag.  S^cfonb 1864.  8.  180.  XXVIII 6. 

^un9^o(bning9bog, inbe^olbenbe Sonb" 09 ISij^uud^oIbning, ^Br^gning, 
Sogning, €i)Untng m. m., inbrettet for norfPe ^^uul^olbninger. ^r.l^alb 1842. 8. 
XIV. 357 S. 

^unft^olbningibog for Hlntuen, inbel^olbenbe 9nt)iilning til |)oa beb^e 
og biUtgfte 9^abe at tillat^e be |)oa Sanbet brugelige 9letter, tilligemeb Unberretning 
om Bt^ning, l3ogning m. m., fom er gat»nUgt at tHbe for ben norfie l3onbe. (Efter 
04»forbnng ubarbeibet.  ^xa. 1848.  8.  54 @. 

@ la g te b o g. eller 9Inoiidning ti( a\ bel^anble bet 6logtebe, neblsgge Jti«b og 
Sleff, tiflaoe aQeflogd golfer, Sijlter m. m.  (T^ra. 1848.  8.  VI.  62 6. 
iRpttige <>uudroab.  S^ra. 1844.  12.  29 @. 

ftof fepigen, eller Hnoitlning tit fiin og flnM)e( Sl^ablaiining for norfte ^mtl* 
fipnminger, tiQigemeb Unberretning om ben bebfie SRaobe at neblcegge l^ob og gfiH 
m. m.  ^Sbfta, 1844.  8.  86 ®. 

9^1) og fulbftcenbig Sanb^un9^oIbning9bog, inbe^olbenbe 650 0)h 
lErifter om ftogning, lagning, Dragning, @tagtning, XiOaoning af Cft og ©mor, ofo. 
C^. 1844.  8.  XV.  232 6. 

tCIminbelig S^Itebog, tillige inbe^olbenbe 9(noii0ning om Xilberebelfen af 
•ÄeSIagJ Jrugtöine, fiiqneurer m. 0., gfrugter« Opbeöarelfe ofo. d^ra. 1844. 12. 
Vin.  58 6. 

Vagebog eVer 9(nt)ii9ning til at båge ftoger og Vagmer!, famt 9ubbinger. 
»Jrtt. 1847.  8.  Vni.  111 @. 

»raltiff Soroe-»og for «tmuen. ^xn. 1848. 8. 28 @. — (Sl^tDolag). 
a>. 1866.  8.  28 6. 

Siaab og Seilebning for Sanbmanben meb ^enfijn til ^undbtyrenei 
Aogt, SReifend Oe^nbling, XiQatming af Smör og OfI m. m., famt i^rooebe og ni^t^ 
tige ^uutfroob.  (E^.fanb 1862.  8.  Vin.  104 6. 

Bång, Thomas Cathinco, F«tter af Professor C. D. O. B. og 
Soti af Grosserer, senere Maegler Thomas B, (f. 10 Juli 1790, f 12 Maj 
1860, Storthingsmand 1827 — 28) og Magdalene Cathrine Neumann, 
(£22 Novbr. 1799), er fodt i Drammen 25 Januar 1827, blev Student 
med Laud fra Drammens Skole i 1843 og juridisk Kandidat med Laud 
i Januar 1849. ^^a 1849 til Begyndeisen af 1852 var han derpaa Se- 
hetaer i en kgl. Koromissjön ang. Misligheder, begaaet med Grubesolvet 
I»a Kongsberg, i Maj 1852 blev han ansat som Kopist og i Januar 1858 


•Digitized bydOOQlC 


l68 Bång 

konst, som Fuldmsegtig i Indredepartementet, hvor han i Septbr. 185S 
ndnssTntes til Bureauchef i Brandforsikringskontoret og 14 Decbr. 1867 
til Expeditionschef for den almindelige Brandforsikringsindretning. Siden 
I Januar 1872 har han vaeret Borgermester i Drammen. I 1868 — 69 
var han Medlem af en kgl. Kommissjon ang. Omregulering af Embeds- 
maendenes Lenninger. Han har vaeret valgt til Repraesentant fira Dram 
men paa Storthingene 1877 — 79 og 1880 — 1882 og i begge Valgperioder 
vaeret Medlem af Protokolkomiteen.   R. St. O. O. 1879. 

♦ 18 Novbr. 1858 Lydia Christiane Middelfart (f. 18 Novbr. 
1836), D. af Prokurator, senere Sorenskriver P. A. M. og Wilhelmine 
Johanne Unger, og Soster af nedennaevnte Brodre J. U. og P. A. M. 

Jfr. F. E. Hundrup: Stamtavle ovcr Oluf Bångs Eftcrkommerc, S. 8; StamtaTler 
över Familjen Breder, S. loi. 

Han har Andel i Betsenkning angaaendc Vandvaerkerne og Brand- 
Ysesenet i forskjellige norske Byer. Afgiven under 17 Novbr. 1870 af T. C. B., 
J. B. Klingenbcrg og C. Dahl.   Chra.  1871.   4.   62 S. 

Han har ellers kun lejlighedsvis skrevet i Dagbladene, bl. a. i Morgenbladet 
1870 :  Mod en paatsenkt Oprettelse af saerskilt Brandforsikring for Huse i Kristiania. 

Bång, Thorkll Bergh, )mgste Broder af ovennaevnte Major Albert 
B., er fodt paa Fredrikshald 17 April 1834, blev 1853 udexamineret fra 
Krigsskolen og udnsevntes 11 December s. A. til Sekondlojtnant i 2den 
akershusske InfEinteribrigade. Han underkastade sig 1858 Examen ved den 
militaere Hojskole og 1867 Generalstabsexamen. 4 Januar 1860 blev han 
ttdnaevnt til Premierlejtnant og 9 Marts 1866 til Kaptejn I Aarene 
1855, 1861 og 1863 — 66 var han ansat i den geografiske Opmaalings 
Tjeneste, gjorde derefter i flere Aar Tjeneste som Kaptejn i Generalstaben, 
idet han fra 1867 var ansat som iste Topografofficier og 1873 — 75 
Chef for den trigonometriske og militaer-topografiske Sektion ved Op- 
maalingen. Fra 1859 til 1868 var han Laerer i Militaertopografi ved 
Krigsskolen og siden 1867 har han vaeret Laerer i samme Fag ved den 
militaere Hojskole. Han er nu Chef for iste Linjekompagni af Thele- 
markens Bataljon, hvorhos han er Medbest3rrer af det (af ham og K£^)t. 
O. Hjort oprettede) private Oproaalingskontor i Kristiania. Han var Med- 
lem af Kristiania Theaters Direktion 1876—78. Han er R. S.O. (1873) 
og af den russ. St. St. O. 2 Kl. m. Krone (187 1). 

♦ 15 Novbr. 1857 Anne Marie Sophie Sch^en (f. i Naes paa 
Romerike 2 Juli 1836), D. af Proprietaer Peder S. og Thorborg Dorothea 
Grtiner fra Kongens Amelie i Kristiania. 

Jfr  C. M. de Seue:  Norges geografiske Opmaaling fl. St., navnlig S. 286. 

Seilebning t>eb Ubfftelfen afXerrainTefognoferiitgeT. Ubarbeibrt 
tu 1Bnt9 for 8le|e:i>eofficteTtefpiranter. (Kf Sa«S %)to(^ og %, 13.) ^ra. 1864. a 
8 ei. 47 6. m. 7 fontratd^e Xaoler fornt 1 fatoett^tt fttoK i 4tto. 


Digitized by VjOOQIC 


Bang--»Barlien l6o 

Lan dm& ler Ii v i Finmarken. (Med et farretiykt Kart). Kra. 1873. 8. 
2 Bl. 214 S. (Tidligere for stortte Delen trykt anonymt i Morgenbladet med Titlen . 
«Skit$er fra Opmaalingsrejser i Finmarken». Jfr. nogle kritiske Bemaerkninger af C. B. 
Roosen i Daa's Tids-Tavler 1874, S. 227—31). 

Forelaesninger över Militertopografi og Geodaesi for den militaere Hej- 
Äole.  Kra.   (Kontratrjk.   Er nu under Udgivelse i Trykken). 

3 ai^otgenblabet f^at t^an anoiu^ntt ffreoet en ^I ©fitfer i Brevform fttt 
fianbetd norbltge og fijblige (Egne. 

Til Chr. Tonsbergs illustrcrede Rejsehaandbog »Norge»  har han leveret Bidrag. 

Om de af ham i Förening med hans Broder Albert Bång udgivne Sicrifter se ovf. 
under Artiklcn A. T. F. N. R. H. Bång. 

Barfod, PovI Frederik, dansk Forfatter, Publicist og Rigsdags- 
mand, f. i Lyngby ved Grenaa 7 April 181 1, om hvem for0vrigt hen- 
Tises til de udforlige Opl)rsninger i Erslews Forf.-Lex. I. 74 — 75 og 
Suppl. I. 71 — 78, har i Norge ladet trykke: 

3i)enSonftitutionenel844:9lo.61,75,84,86,96,99.130440,141.188: 
lömf^onbentfe fra 2)anmar! (fomtlige »rtifler metfet Oeo; ift. 8. ft. 5)aa« got* 
{Dar i 9^0. 108 og eavfobd : %\l Subb. ft. S)aa i 9lo. 127 fornt 9hinc^-8t(ebet8 
gorf^ot for 2)if(fin(t'^oIinfeIb i 9lo. 188);  i fflo. 184:  Opfovbring til 9locben« 

3 ai^riftiania-^often 9^0. 694: »reb Hl Siebalfionen (ifr. gflijDe^^ofl 
1850, 9h>. 180). Sigelebed i famme IBlab 1856 9h). 2888: 9log(e l3em(eTlninget fra 
knfr e^népunft i «nl. of en «rtilel (i 9lo.. 2817) om »olgreformer. 

Barkmann, W., Farver i Throndhjem. 

Stiyefte og poolibeligfte g^^toebog. Ubgioet efter flere 9ar« $rm)e(fe 
0g irforing.  i^jem. (1866). 8.  12 ©. — «nbet DDlog   »ergcn 1880.  8.  16 @. 

Bärlien, Hans, blev fedt i Overhalden (Namdalen) omkring 1770. 
Fra 1803 boede han en Del Aar i Throndhjem, hvor han kjobte en liden 
Gaard for at overtage Driften af et Pottemager- Verksted og derhos sys- 
lede med Forfaerdigelse af forskjellige Slags mekaniske Arbejder, f. Ex. 
Ure. For sin Kunstfaerdighed blev han 28 Juni 1809 udnaevnt til Dane- 
brogsmand. Senere var han Ejer af Gaarden Overgaard i Namdalen, 
hvor han anlagde et Bogtrykkeri. Han modte som Reprsssentant fra 
nordre Throndhjems Amt paa Storthinget 181 5 — 16, hvor han var Med- 
lem af 6tc Komite (for Fiskerier, Land-, Skov- og Bcrgvaesen), og en Tid 
Medlem af Odelsthinget, c hvor han havde og kunde fremdeles faaet 
megen Indflydelse» (Pavels), men senere, efter Hounts Dod i Juli 181 5, 
af Lagthinget. Som Lagthingsmand var han Medlem af Rigsretten mod 
Haxthausen. Sommeren 1837 udvandrede han til Nordamerika, hvor han 
döde 31 Oktbr. 1842. 

Jfr. B. Moes Efterretn. om Storthingsmsend, S. 18 — 19; Weinwichs KunstDer- 
ttticon, S. 15; Sevel Blochs Throndhjemske Blandmger, I. 92—94; Pavcls'8 Dagbogs- 
Optegnclser 1815— 16, fl. St. (se Reg.); £. Sundts Beretning om Fantefolket, 2 Udg., 

s 143—44. 


Digitized by VjOOQIC 


170 


Bariien — Barner 


9nm(sr!nin0er betvceffenbe ^engetxsfenet. (En S^ationalfog. dffsa* 
1815.  8.  16 S.  [Xittlm i 9». 9t\9\en» IBogfottegnelfe er ungtig]. 

^emsrfninger til 9iorged (9(tujttbIot>.  Ot^etgaarb 1880.  8.  128®. 

^tmctxlnin^tx ti( bet n^e Sobubfaft [om SorMbelfer] bat. 81 Oct. 
1881.  X^iem. 1888.  8.  81 6. ()fr. Zf^xmihtten 23 gfebr. 1888). 

^an ubgao SBtabet: ^^elteDeten" 92o. 1—4. Cl>erQaarb 1880. 8. 16 6. 
pionen til bette l^eriobiffe Sfrift bat olt lagt og Shibnet funbet i 1816; fe ^abett 
1. c. @. 673]. 

3 91 a ti o na 161 abet 7be ^e 282—238: Om 9^orrige« 9rmtblob, Sieprttfett' 
tation og )Balgene. [d^ao Hnlebning ti( flere 1Bem(er!ningerogivoniffe9rti!tecif. IBlv 
faafom i 8be ^, 49—62, 113—122]. 

3 X^ronb^iemd lille Xilffuev, 1817 9^0. 1: ^oliHfEe «ettagtninget, 
ber gao 9(n(ebning til SBemcerlninger af 13. 4>. SR. 9)^orgenftieme i %attona(bUibet 
9be <>efte 9lo. 48-67. 

Sajiorgenblabet 1839, 9^0. 288 ^ar ^robfl 3. 9h)nning inbr^Ret et 9reb 
fra ^and I3arlien fra 9mert!a. 

Barm ann, Ole Oisen, Sen af Gaardmand Oif Oisen B, og 
Hustru Guri Olsdatter, er fodt i Aals Prestegjaeld i8i6, var i omtrent 
5 Aar Omgangsskolelaerer, blev, privat dimitteretf Student med Laud 
1846 og tog i Decbr. 1849 theologisk Embedsexamen med Haud. I 1851 
blev han ansat som Laerer ved Drammens og 1854 ved Kristianssunds 
Borgerskole, blev 28 Maj 1861 udnaevnt til Sogneprest i Sunelven og 
5 [anuar 1867 til Sogneprest til Harham. 

i^orte SRorgen* og Hftenbonner for en %i\> af 16 Uger, tiQigemeb et Iln- 
ing af Sfafte- og anore IBonner i forffieQige got^otbe af Sit>et, for d^ri^Kge gfa^ 
milier, mcb tilfoatenbe $foImer og gfottale. Vf SQSit^elm ^ ofader. Ooerfat og 
corrigeret af ^^x. %\d, C iBarmann og [O.] d^obrielfen. Ql^r.fanb 1861. 16. 
884 6. 

Dr. S^arttn Sut^erd Siben ftatet^idmud, Slutoriferet Ubgabe. d^jennem^ 
feet af O. S3.  d^^c.funb 1859.  16.  64 6. 

Ubtog af (Sric^ $ontoppiband Sforflaring [o*, ben omarbefbebe oganto* 
tiferebc Ubgaoc].^ Äorrelturen beforget af O. C  (J^r.funb 1869.  8.  120 S 

Barnard, Mordaunt R., B. A. fra Cambridge Universitet, var i 
Aarene fra 13 Juli 1858 til 14 August 1863 Prest ved den engelske 
Menighed i Kristiania, og er nu Prest i Margaretting i Essex. 

Sketchcs of eminent English Authors, with extracts from their works, 
adapted for use in schoolsi and for advanced pupils in the English language. Chrt. 
1862.   8.   X.   504 S. 

Synopsis of the vegetahle products of Norway. TraniUted from the 
M. S. of Dr. F. C. Schtlbeler.   Chra. 1862. 4. 31 S.   (With a map and i plate). 

Barner, Leopold Theodor (Svensen), Sen af davaerende Se- 
kretaer, senere Byskri ver i Bergen Christen Svensen (f. 1787, t* V* 1863) 


Digitized by VjOOQIC 


Barner-r-Barstad I jri 

og Cecilie v. Bamer (f. paa Alkestrup i Sjaelland 29 April 1794, f paa 
Fredrikshald 11 Juni 1833), t>lev fodt i Kristiania 26 Marts 18 19, blev, 
privat dimitteret, Student med Laud 1839, antog efter Moderens Slegt 
Navnet Barner og blev i Juni 1851 juridisk Kandidat med Haud. Han 
dade (ubefordret) i Bergen 5 Juli 1853. 

Jfr. Lengnickfl Genealogi över Familjen von Gtlldencrone ; 111. Nyhedsbl. 1853, 
No. 47. 

Stubiet ot»er no0le of Hor VM Digtigfte fociale og 0ibm|fa6elige gfot^otbe. 
Ubg. og forfijnet meb Siteibkb efter Sforfatteren^ 9)0b. SBergen 1853. 8. XI. 267 6. 
(9ec. af SR. 3. 9bnrab i Slorff Sib«flrift VI. 882—92 : anm. i SJiorgenbl. 1858, 
9h». 832; i (S^ra.|)Open f. %, 9lo. 1859 og 1863; i 93erg. I3(abe f. «(. 9^0. 87 fg. — 
Ifbfltnger of bette Shift ^aobe oceret wxjti tibligere, bett fom S«(ieton i S^ra.-$ofien, 
f- i;. i,Sn enttan i Occtbenten" i «[arg. 1862, 9lo. 1188 fg., bett i IBetgenfEe 
8(abe 1853). 

Barstad, Berthe Jonsdatter. 

%t Sroenbed baglige Omgång meb (Bub i 9lorgen« og 9ftenb«nnet 
og 6an0e ti( ^oer S)ag i Ugen, ' tiHigemeb et 9(n]§ang af ^falmer.  I3ergen 1847. 

12. 72 e. 

Barstad, Hans Jacob, Son af Kjobmand Hans Jacob Ä(t 185 1) 
og Mette Catherine f. Meyer (som efter den förste Mands Dod segtede 
Bundtmager og Peltsvarefabrikant i Bergen C. Brandt, der er fodt 
i Greiffenberg an der Rega i Forpommem 1827), er fodt i Bergen 
31 Juli 1845, udexamineredes 1867 ^^ Krigsskolen og udnaevntes 15 Aug. 
s. A. til Sekondlojtnant og 28 Marts 1874 til Premierlojtnant i Infante- 
riet I Aarene 1870 — 71 var han ansat ved den norske Garde i Stock- 
holm. Han har oftere paa egen Bekostning rejst i Udlandet; bl. a. op- 
holdt han sig Vinteren 1879 — ^^ ^ Paris for at benytte de dervaerende 
Arkiver i krigshistorisk 0jemed, ligesom han i lignende 0jemed for og 
efter har anstillet Undersogelser i de norske Arkiver. 

Militser Justits i Norge for 200 Aar siden. Optegnelser fra Bergens 
Mmanims Bibliothck. Kra. 1879, 8. IH. 123 S. (Anm. i Mil. Tidsskr. XLU. 
522—23 ; i Mgbl. ; Dagbl. [Kbh.] ; Letterstedfske Nord. Tidakr. samt i Lit. Centralbl. 
1880, Sp. lu, af K. Maurer). 

I Militaert Tidsskrift Bd. XL (1877), S. 412—14: EnEpisode af Gylden- 
lorefejden. — XLI. 541 — 544: Den danske og svenske Kskadrekonjunktion 1756 og 
1757; Kong Fredrik den 4des Svarskrivelse til Dronning Anna af England (ang. de 
dansk-norske Troppers Deltagelse i den spanske Arvefalgekrig). ^ XLII, 422 — 27 og 
447—56: Det bcrgenske Oplab 1765. 

I Ny ill. Tidende 1881, No. 21 har han meddeltt To Breve fra Krigens 
'ndi8o9. 

3 aHotgenbtabet 1878, 9to. 337 A: 0flenig i SoMen og ^ergegomina. 


Digitized by VjOOQIC 


1 72 Barstad — Barth 

For0vrigt har han skrevet ikke faa anonyme O p sa t ser, fornemmelig af militaert 
Indhold, i Bergensposten og Aftenbladet i de sidste ti Aar; i sidstnsevnte Blad 
var bl. a. en Raekke Artiklar merket ^, kort for og under den sidste russisk-tyrkiske 
Krig, om de europseiske Staters Hserorganisationer, af ham. 

Barth, Christian August, Sen af davaerende Kaptejn og Kom- 
pagnichef ved Vesterlenske Regiment, senere Overtoldbetjent i Kristians- 
sand og i Kristiania Thomas Frederik Weibye B, (f 1842) og Ant^e 
Cathrine Sunde , er fedt i Hjelmelands Prestegjaeld 30 Novbr. 1820, 
blev, privat dimitteret, Student med Haud 1840 og juridisk Kandidat 
(med Haud 1843) ^^^^ Laud i Juli 1848. Efter i 2 Vt Aar at havevaeret 
Sorenskriverfuldmaegtig og senere i vel i Aar konstitueret i forskjel- 
lige Embeder blev han 1848 ansat som Kopist i Finantsdepartemen- 
tet, hvor han 1857 udnaevntes til Fuldmaegtig. 29 August 1863 blev han 
udnaevnt til Foged i nordre Helgeland, 14 Febr. 1873 til Foged i 0vre 
og 28 Maj 1 88 1 til Foged i nedre Thelemarken. 

♦ 29 Maj 1855 Susanne Hvidt Hauff {{. 2 Marts 1831), D. af 
Vicekonsul i Sandefjord Nils Frederik H. og Anna Maria Petrine Petersen. 

Om ^ttu^bonbed og Xjeneftetijenbed gienfibtge ^ligter 09 9^et' 
tigl^eber efter ben norffe Sotgtoning. ^ta. 1852. 8. 64 @. — ^nbett Ubgaoe. 
ib. 1876.  8.  57 ®. 

Barth, Hans Georg Daniel, foregaaendes Broder, blev fodt i 
Hjelmeland 17 Maj 1814, Student med Laud fra Kristianssands Skole 
1830 og theologisk Kandidat med Laud i Juni 1835. J^° ^^ ^^ ^^ 
Laerer ved Borgerskolen paa Möss, blev 1843 Forstelaerer ved og Bestyrer 
af Borgerskolen i Flekkefjord, som han grundlagde, og udnaevntes 17 Maj 
1848 til ordineret Kateket og Forstelaerer ved Borgerskolen i Kragero. 
Han döde i Kjebenhavn 9 Juni 1856 paa en Rejse til Udlandet for sin 
Helbreds Skyld. 

, ♦ 1844 Charlotte Prunst (f. i Kjobenhavn 1813), D. af Kaptejn 
Ludvig Ernst Friderich P. og Anne Johanne Beck. 

Jfr. Nekrolog af D. Thrap i Chra.posten 6 Juli 1856; III. Nyhedsbl. s. A. 
No. 28; Daas Norske Tilskuer 24 Juli 1852 [af H. Bron]. 

3 ^rcsbitener af norffe (SeiftUge L 62--69: $t(ebiIm|Hia Senbag eftet 
3ul; ®. 116—22: $t(sb{Ien paa 6 6. e. ^^eOigtrefonger. 

Barth, Jacob Beokmann, SQndSlaQitmxiiNicolai B^cktnannB. 
og Elisabeth Charlotte Bruun (f 18 Febr. 1873), er fodt i Kristianssand 
II Marts 1822, blev Student med Laud fra sammes Skole 1841 og tog 
i 1846 juridisk Embedsexamen med Haud. Fra 1847 — 48 var han der- 
paa Laerer i Zoologi og Botanik ,ved Kristiania Borgerskole, hvorefter 
han I Aar var Sorenskriverfuldmaegtig  i Guldalen og derpaa fra Vaaren 


Digitized by VjOOQIC 


Barth I7J 

1849 ^ Vaarcn 1852 Fogedfuldmaegtig i Lofoten og Vesteraalen, hvil- 
ket gav ham Lejlighed til at fortsaette sine Studier i Zoologi og at an- 
stille Undersogelser över Egnens Fauna; i 1852 fik han ogsaa et Uni- 
versitetsstipendium til zoologiske Undersogelser i Lofoten og Vesteraalen. 
16 Novbr. 1852 blev han tildelt et Stipendium af Statskassen for at stu- 
dere Först videnskaben, i h vilket 0jemed han i iV« Aar opholdt sig i 
Tyskland, Danmark og Sveiige. Efter Hjemkomsten blev han ved kgl. 
Resol 26 Maj 1855 ansat i Statens Tjeneste som Forstmand (jfr. Dept. 
Tid. 1855, ^o* 25) og udnsevntes 15 Juli 1857 til Forstmester, siden 
I Aug. 1860 i Gudbrandsdalens og Valders Distrikt. Han var Medlem af den 
ved kgl. Res. 22 Decbr. 1858 nedsatte Skovkommissjon. Han er Med- 
lem af Videnskabsselskabet i Kristiania (siden 8 Februar 1861) og korre- 
sponderende Medlem af Svenska y ägareförbundet ; han blev ^Eresmed- 
km af «Den norske Forstforening» ved dennes Stiftelse i Juni 1881. 

* 12 Jan. 1855 Adelaide Magdalene Lange (f 13 Novbr. 1828), 
D. af Provst og Sogneprest til Hadsel Carl Georg L. (f 1850) og 
Inger Syv. 

Porirat med Biografi i 111. Nybedsbl. N. R. 1876, No. 19; i Nonk Jaeger- og 
Ftskerforenings Mcddelclscr 1 876, samt i Svenska Jågarförhundets nya Tidskrift 1879, 
S. 191 %. 

Indberetning om en i Lofoten og Vesteraalen foretagen zoologisk Reise. 
(Chra. 1853). 8. 90 S. (Saertryk af Nyt Mag. for Naturvldsk. Anm. af H. Ra»ch 
i Noisk Tidskr. VI. 107 — 108. Denne Indberetning er ligeledes anmeldt og oversat 
paa Tydsk af Jostitiarius Boye i Cabanis's Journal fur Omithologit, Marts- 
heiUt 1869). 

f)en norfle flatur, ffilbrct i »illcber fra Sogtlioet. C^ta. 1856. 8. V. 
1^ 6. («nm. i gH. 9ltj]§ebi3bl. f. «. 9«o. 30; i Äf tcnblabet 9Jo. 165; i Aftonbladet 
3i"ii f. «.) — «nbet Oplag. ibid. 1879. 8. 139 S. («nm. i ^Worgenblabel 
1879, 23 3)ccbr.; «bre«febl 1880, 9lo. 48; 9l(er Dg Sjern, f. «.. 9Jo. 399; Svenska 
Jåg.förb. nya Tidskr 1880, S. 40). — 3 Ubbrag et ©OflcnÄ Ifte Ubgoöe obet» 
fat paa 6oenfI i Kalender för Jägare 1860 og i Sv. JägarefÖrb. nya Tidskr. 1864. 

Om ÄlminbingÄffoöcnc gnbberetning til ^e<)t. f. b. 3nbre. C^ra. 1857- 
8.  S «L 119 @. 

Om @tooene i bered Sf&vl^olb til 9lationaIoeconomien. Vlth fpecielt 
^eKfiyn paa 9{otge, og om ^iarfagertte til STooened Sforringelfe og bettned ^BlQtx for 
»otbBOlöelpanben. C^ro. 1857. 8. VI. 261 6. («nm. t Aftonbladet 3uni ia58. 
3fv* ogfaa gortalen til Om skogame och skogsväsendet af 9B. 9^. ^elaud, @t^lm. 
1865, og Nya dagl. Alleh. fS8 3Rort« 1871). 

Om ©foofoc^olbene i gfinmarfen. 3nbberetning til ^e|)t. f or bet 3nbre. 
C^ttt. 1858.  8.  2 »1. 153 6.   («nm. I Svenska Tidningar ia59.) 

Om @tot)fot^lbene i d^ubbranbdbalen. 3n^^^^tning til Xept. f. b. 
3a^  <^ra. 1859   2fpaltet 4.  43 8.  (9liim. af (S. 6uiibt i ^golfeoennen''). 

^idfettterenbe Sotum til ©tobfommtdfjionend 3nbftining, bat. 
B tDecbc. 1859.  («^a.) ^paittt 4.  19 6.  (©oprffflt «ftrt)f i nogle «jem^rtoret). 


Digitized by VjOOQIC 


174 


Barth 


8eilebnitt9 i bet Sigtigfte af ben notfie ^lon^ituiBl^olbting. Xi| 
IBntg for ^rioatftooetere, fLiminbin%9f>t^ttl\n, )Baitb6rugd|b)(e(ftrere m. %t d^ra. 
1864. 8. XI. 116 @. («nm. af Sforf. i SRorgenbl. 1864, 9lo. 81; i £anbmaiti 
XibJfEr. f. b. pt. Sdnbbntg, 1864,6.140—44. Sfr. ogfao Speland'» otieniuMnte 6tnf t 
6. 218). 

C))te0netfer fra mit Ssgerho. (Sl^ra. 1866. 8. 2 131. 199 S. (Vniii. 
i ICftenbt. 17 Sannar 1866; i Äftonhladet 1866, 9^o. 92 A. af R; i Svemka Jäg. 
FUrh. nya Tidskrift 1866, 6. «2— 63). 

En svensk Oyertaettelse «Anteckningar fr&n mitt jSgarelif», (12. 132 S.) 
udkom i Stockholm 1867 (jfr. Aftenbl. s. A. April). — Oversat paa Engelsk i 
Land and IVater er Stykkeme «£n Aften paa Aardalstaeteren» ; «Tiurjagt» ; «Min ohel- 
digste Jagt» ug cHadselaen». 

Förslag til en bedre Hufholdning med Jagten i Norge. Lillehammer 1870. 
8. 56 S. (Bogen blev, far den stilledes i Boghandelen, offentliggjort i sin Helhed i 
Aftcnbladet 1869.   Anm. i Sv, Jäg,förb. nya Tidskr. 1870, S. 34—40). 

Sk ov sägen. Dens Udvikling, naervserende Stilling og Fremtid. Chra. 1871. 
8. 2 Bl. 338 S. I Bl. (Anm. i Tidskrift får skogshushållning 1874, S. 47, jfr. 
Mgbl. 27 Novbr. 1874; jfr. ogsaa Finska forstföremngms meddelanden 1879, S. 51). 

$erfoneI!a))eIIan %(&. l3Iomd 9ngreb paa gorftmefter I3art^« S^vi* 
ftentro i 9In(ebmng af %axA @0nd ftonftrmation. Ubg. af ^{fbixergel^enfpn. SiOe- 
jämmer 1872* 8. 2 »I. 80 6. («nmelbt i Sut^ ftlrfctlb. 91. 8t vn. (1872), 
@. 888 fg. [af %, @(^i0m]. 

^MoneltapeOan 3. 9b. l3Iom og ben norffe Seirleftprelfe fom B\ct\t^ 
fergere for en Stonflrmanb, eller: d^ religiös gorfflgelfe i 9^orge i 1872. (Sl^ra. 1878. 
8.  88 @. 

Om ben rette ^ugftmaabe i t»ore ®fot>e, meb fpeciett ^enf^n paa ^ng- 
ften af »©maakfl'' og anbet fntaat 8ir!e. d^^ra. 1874. 8. 82 6. (8ar oprinbelig 
trt^ft i foenfl Cl^erfsttelfe i Tidskrift för skogshushållning 1874. Znm. i Hften- 
blabet Vfuguft f. 91.; i 3)aa'« 2:ibd-Xat)Ier 1874, @. 470). 

Erfaringer fra Jagten paa det mindre Vildt i Norge. Chra. 1874. 8. 
329 S.   (Anm. i Morgenbl. 20 Febr. s. A.; i Aftenposten s. A.;  i Daa*s Tidt-Tavlcr 

1874, S.  142;  i  Sv. Jäg.förb, nya  Tidsskr.  1874, 46—47;  i  The  Field ii Decbr. 

1875, jfr. Morgenbl. 1876, No.  i8 A.) 

Naturskildringer og Optegnelser fra mit Jaeger- og Reiseliv. Kxa. 
1877. 8. 2 Bl. 385 S. (Anm. i Mgbl. 19 Decbr. 1877; Aftbl. s. A.; Dagbl. 29 Decbr. 
s. A.; N. Tidsskr. f. Lit. 16 Decbr. s. A. ; Aftp. 19 Jan. 1878; Lbter og Mand. Amtst. 
8 Jan. 1878; Indherredsposten 8 Febr. 1878; Finmarkens AmUtid. 1878, No. 10; SUt. 
Budst. 1878, No. 319; N. Skoletidende 1878, No. 13; i Aftonbladet Oktbr. 1878; i 
Sv. Jägförb. nya Tidskr. 1878, S. 59 fg.; Åbo- Underrättelser 23 Jan. 1878; Åbo- 
Posten 1878, No. 78, [hvor ogsaa Stykket «Et Minde fra Trana Preste^aard» er ovcr- 
sat paa Svensk]; i Helsingfors Morgonblad 26 Jan. 1878; i Berlingske Tidende, Dags- 
telegrafen, Koldingposten (24 Jan.  1878) m. fl.) 

Norges Fuglevildt og Jagten paa samme. H. i — 2. [S. i — 160]. 
Kbhvn. 1881.   8.   (Udkommer komplet i Lsbet af 1881). 

Om Grant0rken og Barkbi Ilen, et Bidrag til en kritisk Vurderen af Theo- 
rien om Barkbillens Skadelighed.   Kra. 1880.  8.  42 S.   (Var oprindelig trykt i 
Ovcrsaeltelie i Tidskrift för skogshushållning 1878, S. 97—134). 


Digitized by VjOOQIC 


Btfth 


m 


Knndshe eller Fjeldfloraen, en botanisk (pUntegeographisk) Skitse. Chxa. 
iS8a  8.  75 S. 

Hans Aartindberetninger til Dept. f. d. Indre fra i86i — 73 inklusive er, 
for störste Delen i Uddrag, trykt lammen med de evrige Forstmesteres Indberetninger 
(Kra. 1874), S. 143—420. — Et af ham ndarbejdet Skovkart över Kristians Amt 
med 3 Sidcr Förklaring er af Finantsdepartementet bes0rget odgivet (farvetrykt) i 100 
Ezemplarer. 

Om Levskorens Benyttelse til Kreatnrfoder. Lillehammer. (2 Folio- 
spalter, trykt til Opslag, efter Opfordring af Amtmand Meinich). 

I SkoTkommissjonens Indstilling af 16 Novbr. 1859 har B. forfattet 
3die cg 4de Afsnit S. 43—66 (med Undtagelse af Partieme S. 43 og S. 51 — 56): Om 
Statens Optrseden som Skovejer og Budgetförslaget. 

3 2ct\tho% for gfolfeflolen 09 Sfolfe^iemmet, 8Me Sfoletrin: S^orged 
fti^M^rsIning og beU ^l^relii».  14 6. 

Foruden ovennaevnte Arbejder har B. leveret en Mengde Bidrag til B lade 
og Tidsskr^f ter, hvoraf merkes: 

I Nyt Mag. f. Naturvidenskaberne VII. 398—416 og VIII. i— 71: Ind- 
befetning om en i Lofoten og Vesteraalen foretagen zoologisk Reise. (Ogsaa sserskilt; 
se ortt.) 

IForhandlinger i Videnskabsselskabet iKristiania 1861, S. 113 — 16: 
Om en saercgen Foryngelsesmaade af Birkeskoven. 

I Nordisk Universitets-Tidsskrift I. (1856), 3 H. 16—56 og II. 3 H. 
I — 22 : De danske Heder og dercs Dannelse. (Jfr. Prof. Forchbammers Kritik i samme 
Tidsskr. Lond-Heftet 1857, S. 74 fg. og Riegels's Bog cHvad og hvorledes ber man 
pUnte?., Kbh. 1856, S. 78). — IH. (1858), Upsala-Hcftet, S. 131—36: Antikritisk 
Bcdammdse af Prof. Forchbammers «Barth om de danske Heder og deres Dannelse». 
— V. (1859), H. 3, S. 54 — 91 : En kort Fremstilling al de Principer, hvorefter Skov- 
foriioldene i Norge formentlig bor ordnes.   (Ogsaa sserskilt.   38 S.   8). 

S %olttt>tnmn, 6 «org., ©.889—300 09 866—874: Om SIoDend Sn\h 
f(t|belfe ^a be Iltmatifte gor^olbe. ((Egentlig fun Vftd^t af ooentueonte 8(trl: ^Om 
6!ooeite i Uxt9 gfov^olb til 9{atioitaloe!onoinien''). 

3 ©filling^a^agaain 1846: Om ^apf^wni* og SBeffafiniagt ; Omdtap^fit^- 
^tmbaa i)re<fuT; Om 9ta|)^iitd]§unbend i6ntg; Om 9btgben og dtugbeiogt. — 1854, 
fto. 41—48: fft^a^t paa ftrogftooen. — 1856, 9lo. 10: SiOÄprocflfen, fremftiHet i 
CB fort Ootrfigt efter et (sibre ^amifhi^. 

3 Snuftrevet 9ll)^eb«bIob I {1851—52) 9lo. 62 og 68: 8t^))eT; 9^0.64: 
0Tiiefaiig^iSofoteit. (Ubbrag af en Sleifebetetning til bet atab. dloHegium). — 185B 
9to. 9 og 10: (hl omit^ologift @!itfe fra be alpinffe dtegioner; 9^0. 12: Om Sofot- 
0gcnppenl §oologif!e 9latur. (Ubbrag af ncsonte Sleifeberetning). — 1855, 9^0. 18, 
1», 22 og 26: Storfle SttyftbiHeber, 1 og 2: Hn^olmen; 9h)teme. — 1857, 9^0. 16: 
tsg. VelKinblingåmaaben af ben 4>ooebgaarben ,,Sabegaarbd0en'' tiQiggenbe ®fot» (i 
Rening mebX^. ^Reibell; fcerfKlt aftr^tt i nogie faa (S]^enM)(arer). — 1860, 9^0. 63 : 
tt t3ef0g l^od en gammel ^pt^tt. 

3 9lorf! eipttertibenbe I. {186B) 9to. 10, 11 og 12 famt II, 9lo 1: »l- 
bng tttlhtnbftaben om nogIe af oore iagtbare eller mabntyttigeafuglearterdgrorefomfl, 
BetMKOobe, %t(tlfim^tmi^ og  Sftstfor^olbe m. 9R.  (Ooerf. i 8v. Jägarförb. nya 


Digitized by VjOOQIC 


176 Barth 

Tidskrift 1868, 208— SI14). — Hl. (186S), 9b. 15—18: eentflertninget tai§aamU be 
jagtbore gugled gf^refomft 00 9ott)Iantning i (S^ubbronbSbaleu for 1868 eg 1884. 

I Den norske Turistförenings Aarbog iSdg, S. .1 — ii: Forskjclligt ved- 
Icommende norske Jagtforholde ; S. 91- -97: De to Bondejsegere; S. 98—100: Rever- 
banden paa Tyvaaskampen [Et totensk Sägn] ; S 1 1 5 — 17 : Övergång över lllaaen i Lom. — 
iSyöy S. 61—67: Småstykker af en gammel Turist, t- /^7<?, S. 62 — 73: Tiuijagti 1862. 

I Norsk Jaeger- og Fiskerforenings Meddelelser, iSyjy S. 33 — 51; 
John Gjendin, en biografisk Skitsc. — iSjSi S. 143 — 48: Notitser om Fuglevildtct i 
1873 og 1874 m. M. — 1S76, S. 117— 143: Enkeltbekkasinen. — 7^77, S. 1—5: 
Förständer Henning Kloumann, Nekrolog; S. 6 — 18: Oversigt över Forhandlingeme i 
det norske Jagtlovsporgsnoaal ; S. 128 — 37 : Notitser om Fuglevildtet fra 1875 — 77. — 
iSSo, S. 29 — 37 : Notitser om Fuglevildtet i Gudbrandsdalen og Valders for 1878 og 1879; 
S. 180—190 : Notitser om Fuglevildtct i 1880 i Kristians Amt. 

I Den norske Forstforenings Aarbog i88i,S. i — 17: NogleOrd om Nor- 
ges Afskovning, navnlig i Fjeldegnene. (Tidligere trykt i »Naturen» 1881, S. 17— 21 
og 33—37). 

I Norsk Idraetsblad 1881, No.  i fg. : Alker og Alkejagt. 

I Naturen, udg. af H. H Reusch, iSyy, No. 5—6. Nogle Trsek af Naturens 
Husholdnmg, hentede fra den saakaldte Besk3atelseslighed. — i^T^i No. 8 og 9^ Om 
Overensstemmelsen mel lem Fuglenes Intelligents og deres Opholdssteder, Nsering og 
Levevis. — ^^79i No. 5 : Fagergaasen. 

I Svenska Jägarförbundets nya Tidskrift 18 6j (i Aarg.), 203 — 214: 
Bidrag till kunskapen om några af Norges jagtbara eller matnyttiga fogelarters före- 
komst, lefnadssätt, fortplantning och' tillväxtförhållanden ,^ m. m. (Oversat fra Norsk 
Skyttertidende). — 1864, S. 129 — 142: «Skogsnatur och jägarelif». (Oversat fra «Den 
norske Natur»). — 18 ös, S.- 92 — 94: c Smärre notiser och jagtminnen från Norge». — 
1866^ S, 3 — 12: « Norska jagtförhållanden» ; S. ni— 174: <Ett åch annat från Norge». 
— 1867, S. 3—18 og 65—76: «Fjellripan». (Anmeldt i Aftonbladet 5 Oktober 1867; 
trykt paa Norsk i »Erfaringer frajagten paa det mindre Vil dt») ; S. 177—182: «Vinter- 
jagt på tjädertupp> (trykt paa Norsk i »Erfaringer») ; S. 212 — 213: 'Minnesbeta för 
renjägare i Valders». — 1868, S. 56—57: »Ovanligt sätt att fånga ha feöm» ; S. 65—82: 
•Hvarjehanda om haren och harjagten i Norge»; S. 171 — 172: »Naturhistoriska notiser 
från Norge». — 1869, S. 4 — 20 og 70 — 81: »Dalripan». (Uddrag af . »Dalrypen» i 
»Erfaringer» etc.) — i87iy S. 137 — 149: »Stycken om hönshunden» (trykt paa Norsk i 
»Erfaringer»). — 1872, S. 208 — 222: »John Gjendin, ett biographiskt utkast» (p-a 
Norsk i »NaturskildringerogOptegnelstr», m, fl. St.) — 187S, S. 65 — 77: »Ilöstjagter 
1872» (paa Norsk i »Erfaringer»). — 187S, S. 114 — 118: »Vildgåsjagt i norsk Fin- 
marken» (paa Norsk i »Naturskildringer» etc.) — 1876, S. 12 — 18: »Anteckningar från 
en snäppejagtfärd til Jäderen Sommaren 1875» (p^ Norsk i »Naturskildringer» etc.) — 
1878, S. I — 5: »De två bondjägare» (oversat fra »Naturskildringer»); S. 209 — 210: 
»Meddelanden från Norge». — 187g, S. 20 — 24: »En tjäderjagt 1862» (paa Norsk i 
Turistföreningens Aarbog for s. A.); 216^17: »Meddelanden från Norge». — 1880, 
S.  146 — 153:  »Jerpen»; S. 237 — 41:  cNotiser om fogelvildbrådet i 1880». 

1 Tidskrift för Skogshushållning 1874, S. 97 — 103 og 129 — 144* »Om 
det rätta afverkningssättet i våra skogar, med särskild hänsyn till afverkningen af gmått 
virke». — 1878, S. 97 — 134: »Om Grantorken och granbarkborren,- ett kritiskt bidrsg 
till frågan om granbarkborrens skadlighet». 


Digitized by VjOOQIC 


Barth I nn 

3 t)eit C^onftittttionelle 1847*. (Sn SforaavSafteti i gornebomadett. 

3 Sftenblabei i857, 92o. 24, 25, 81: (Et fort OoerMit oDer efoDfagen. 
ifi55, «o. 155: 3 anlcbninö af ©tijttet ^»ort^ og TOondetoflooene'' i 9lo. 131. — 
1B69, 9^0. 12, 24: Xo |)oIemiffe 9(rti((er mob ^en ©foocjer'' i f. 91. 92o. 8 og 20. 
— 1B60, 9lo. 297, 298: Om be i (Smbeb^gaacb^ffoiyene 6rug9berettigebe ^uémanbiS' 
plabfe. ~ i^^l, 9^0. 89: S(al ber betateé 9ie(ognition of iBirfeffol>en i ^inmarfen? 
5to. 83: (St Stoffe baabe af $erfonenieé ogXingened 9iet i 9[nl. af $r. ^iftriftMcege 
$9!E]tind 6t7ac |)aa mit S3irleffoo{p0rg0maal (fe 92o. 76) — 1S62, !)7o. 259: Cm 
fkant0T!en. — ISSS, 9lo. 111: (St $ar Xrcel af 9[(menntngeme0 IBe^attbHng i (Stub* 
tonbébolrn.— i971, 9^0. 292, 293: ^otftliteratut og be befi(anbfre @(oofor^oIb. — 
1B72, 9h>. 18 og 14: $oab Staab 6ar man faa meb 9tii>atfroi>ene? 9to. 17, 18, 20: 
IRere om 3nbri9b af StatifTooe. 9lo. 86, 87, 88 : Om Orbning af 6tat^Imennitigeme« 
#nnifet, nat)nlig i (SubBranbSbalen. 92o. 285, 86, 89, 90, 98: „9lorfI gfifFer' og 
^flegerforeningd" ,,Ubfaft tit nt) norff S^dtlot)'' og »Sotffag tit Soo om Sogten", 
asmeibt. 9lo. 801: gfralffggelfe af f^orfatterflab. — 1880, 9^0. 43, 45: 9log(e Ocb 
om ben npefte foenffc (og finfte) gorftlitecatur; 9lo. 88, 91, 95, 104 B, 106, 116, 
135, 158, 154, 155, 162, 166—168 famt 1881, 9^0. 191, 208, 209, 211^ 1.'12 og 215: 
6Toofagen( $r ogram, optaget til f orni^et Oei^anMing, meb gforantebning af 1874 9ard 
^oofommiå|lond nu foreliggenbe SnbftiHing. 

3 9RorgenbIabet 186S, 9lo. 71, 88, 84, 85, 86, 87: 9logte Orb i »nf. af bet 
i ben fg(. $rop. af 7 gfebr. b. 9. inbe^olbte 6(ob(ooforf(ag ; og ^emcerfninger til enfelte 
Qe^emmelfer i famme. 1867, 2bet ^atoaar: 3 91nlebning af @ti)Ifet: „0m 16e^anb- 
lingen af en 6fob i «aIber«^ 1870, 9lo. 66: 3 «nl. af ©ttjffet (i 9^0. 48) om 
tbypejagten i Ihipiand 9mt; 9^0. 140*. 91nmelbelfe Ci\%%. Statdbergd ^Sibt om @tog- 
inburen''. 1875, 9lo. 81 B og 83 B: Sibt grotftftatifttf m. 9R., narmeft bebtom- 
menbe MftiamS ttmtd gforftbiftritt, (meb f$oran(ebning af 3n^i^(bepartementetd Sforft' 
bnbgetforftog). 9^0. 235 A: ^nmelbelfe af gf. O-SueUd „(Sn gammel ^ot^tx^ SRebbe** 
Wfer". "1^0. 263 A: 3 «nl. af ©tljffet (i 9»gbt. 30 Äuguft) om 3nfeft§(Eriinger. 
9io. 350: 3 Änl. af ©r. Af.« ©tijffe (i 9JlgM. 24 Dccbr.): Om öarfbitten. — 1876, 
9b. 72: (gnbnu et Orb i «nl. af »arfbilleftriben ; 9lo. 82 B: Sitter @oar tit ^r. M, 
4wa liltate i »itteflriben. 9lo. 91 A, 94A, 98A: Om 3nbfi0b af @tat«jIooe i Äri- 
Wan8 «mt i 1876. 9io. 335, 342, 345 B, 348 B fomt 1877, 9lo. 7: ©fooinfpeftor 
So^nned Sc^io^ og \:ian^ „aabne 9reb" i SUlorgenbt. for 29 9Rai 1876. 9^0. 90: 
tlnmclbelfe af 3- 9Jlo«rtge« „0m Antog og rationel Drift af (ggejlooe'' ofo. — 3)ei* 
id)en i famme Vtab forflieHige anonyme literoere Stnmelbelfer. 

3 Dagbiobet 1878, 9io. 317: afttjpejogten i 9lorge. — i87P, 9io. 18, 23: Om 
bet fanbe gor^olb meb Sl^perne (meb t$oranIebning af ^r. —d'8 [3 : ^. 9Sergetanb9] 
Be^belfer for at faa @narefangften inbffrsnfet og ^aniS ^cHtet i 9)lorgenbIabet for 
« %nbt. ribpleben). 

3 Siltel^ammcrg Xiljfuer 187S, 9Jo. 46: ©tort^ing^monb 3»>er Sunbe« 
Ttbfolb mob f$orfibeftl)reIfen i ^riftiand ^mt unber ©toofagend ^e^anbUng paa noeroce- 
renbe 6tort^ing. (^unbed <3Dar ^erpoa finbed i 9lo. 49). 92o. 54 og 76: 2:il $r. 
^acbbruger 3oe Sunbe (meb fi.'« Soar i 9lo. 84). 9lo. 89: Sttter til $r. ®oarb- 
bwger 3oer fiunbe. 9io. 90, 92—97: Opgjor meb $r. ©aorbbruger 3öer Sunbe 
17 6p. (fi.§6oar i 9lo. 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106 og i Starg. 1874,9^0. £—4). 
Ito. 103, 106 og t Äarg. 1874, 9lo. 1, 3, 5—9, 17, 20, 22, 24, 26, 28—29: 
S^ttfot 9e^anbltng af 3tier Sunbed ^lagepuntter, 47 spalter.  9lo. 85:  3 9nl. af 

NoTik Foriatterlexikon 1814—1880. '2 

Trykt i November 1881. 


Digitized by VjOOQIC 


178 


Barth — Bass0e 


ben t 9lo. 83 inbtagne Ubffrift af Sfor^onblingdprotofoHen for ®torbaIeiid og Sang^ 
matlend ©tatéalmenniitgdbeft^relfe. 9^0. 49—50: gfottfat IBel^anbling of Soer i^unbe 
i «nl. af ^ott« „n0bt)fnbiflc XilfDar* (i 9io. 36—37). — «org. 1878-. 8ibt «l ntrr- 
mete So^taaelfe af l^otogioningen om (Sfgjagt. 

Barth, Peter Wenneberg, Son af Lensmand i Eker Anihon 
Marins B, og Anne Cathrine Wenneberg, er fodt i Skouger i Juni 
1848, blev Student med Laud fra Nissens Skole 1866 og juridisk Kan- 
didat med Laud i Juni 187 1. Fra Hösten 187 1 til Hösten 1876 var 
han edsvoren Fuldmaegtig ved Ekers Sorenskriveri, blev derefter ansat som 
Extraskriver i Manne- og Postdepartementet og udnaevntes 22 Marts 1879 
til Bureauchef sammesteds (2det Postadministrationskontor). 

* Sophie Emil'e Johannessen, D. af Malermester i Kristiania 
Christen J. og Eline Kirstine J. 

Taxter og Bcstemmelser for inden- og udenrigske Post forsen- 
de Is er. Kra. April 1878. Tabel format. — Senere Udgaver findes fra Oktbr. 1878^ 
Januar og December 1879, samt Marts 1880. 

Han er Medredaktor af Bladet «Norges Communicationer samt Post- 
og Telegrafvsescn>. 

I Almanaken har han siden 1878 leveret Uddrag af de vigtigste Taxter og Bc- 
stemmelser for Postforsendelser til Ind- og Udlandet. 

Barth, Thomas Fredrik Weibye, Tvillingbroder af forannaevnte 
Foged C. A. B., blev, privat dimitteret, Student med Haud 1842 og theo- 
logisk Kandidat med samme Karakter i Maj 1848. Han blev 1850- 
Laerer ved Arendals Middel- og Realskole, 1855 Laerer ved Kristiania 
Borgerskole, i August 1856 Bestyrer af Fredrikshalds hojere Almuskole 
og 1 86 1 Klokker og Almuskoleinspektor paa Kongsberg. Den 18 Juli 
1863 udnaevntes han til resid. Kapellan i Hammer, Nordhordland, blev 
8 Novbr. 1870 Sogneprest til Avaldsnes og 1871 Provst i Karmsunds 
Provsti, samt 26 Maj 1877 Sogneprest til Silgjord. 

* Elise Nikoline Sandberg (f. 26 Septbr. 1833), D. af davaerende 
Marinelojtnant J. F. S. og L. I. Wille. 

^igtetil Ubenabdloedning, ttlSBrug for^folemed (atere ^ladfet, famlebe. 
5ltcnbal 1855.  12.  vm.  115 @. 

$r(ebifener ooer tirfeaaretiS (Et)ange(ier famt fe(d f^pe))r(ebtfener 
ot)et l^ibelfeél^tftocten. %\ Subt)tg $ormd. DDetj. og forf^net meb opli^fenbe Vnmonr!' 
ittngei. W. gforf.d $ortr(et. @totoanger 1869. fi. 8. 2 »I. 932 @. ($tnm. af 
%^, %. »ern:^oft i Sut^. Äirfetib. 9J. «. UI. (1870), ©. 206—7). — «nbet 0>)lag. 
bergen 1875. fl. 8.  784 6. — Xrcbie Opiag.  ib. 1878. p. 8.  784 @. 

Han leverede enkelte Bidrag til Norsk K irketidende. 

Bassee, Peter Fréderik, Son af Kaptejn Hans B, (f 18 15) 
og  Marthe  Dorothea  Heyerdahl,  er  fodt  i  Rakkestads  Prestegjaeld 


Digitized by VjOOQIC 


Bassoe 


179 


II September 1804; han blev, privat dimitteret, Student med Haud 1822 
og theologisk Kandidat med samme Karakter 1828. Den 8 April 1829 
adnsvntes han til pers. Kapellan hos Sognepresten i Land, blev 1836 
res. Kapellan til Eker og 30 Novbr. 1844 Sogneprest til Raade, hvorhos 
han siden 30 Juli 1856 har vaeret Provst i Borgesyssels (senere i vestre 
Borgesyssels) Provsti. I 1841 företog han paa Statskassens Bekostning 
en Rejse til Danmark og Nordtyskland for at unders0ge de dervaerende 
Arbejdsanstalter for Voxne og Redningsanstalter for moralsk fordaervede 
Bem. Han var Medlem af en ved kgl. Res. 16 Febr. 1843 nedsat Kom- 
missjon ang. Fattigvaesenet og ligesaa i Aarene 1859 — 70 af den store 
Kirkekommissjon, der blev nedsat ved kgl. Res. 27 Januar 1859. Op- 
rettelsen omkring 1848 af « Borgesyssels Pro vstisgejstlige Förening» skyld- 
tes vaesentligst hans Initiativ, han var ogsaa uden Afbrydelse Föreningens 
Formand til 1859 og blev, da Föreningen, som imidlertid var dod hen, 
ätter kaldtes tillive i 1876, paany valgt til dens Formand. Saavel 
paa Eker som senere i Raade har han i en Rsekke af Aar vaeret Ord- 
forer i Formandskabet, Valgmand og i flere Aar Forligelseskommissaer. 
Han blev R. St. O. O.  15 Oktbr.  1868. 

• i) 184* Thomine Christine Oftedahl (f. i Kristianssand 21 
Juli 1818, t 24 Marts 1863), D. af Provst og Sogneprest til Eker Lars 
A. O. og Anna Norberg. 

♦ 2) 1 86* Angeline Tkerese Gerckens (f. i Bahia 23 Marts 1840), 
D. af Grosserer i Hamburg Johannes G. og Angeline Heinsen. 

Jfr. Möss TilsldUer 1879, No. 41 i Anl. af hans 50-Aars Embedsjubilaeum. 

Snbberetning om 9iebninQdattfta(tei for moralff f orbceroebe ^arn famt 
om Irbeib^an^alter for $opie, ofgiDen til ^e|)artementet for^rfe* og Unbetmi^ning^ 
Bdfenet.  ^rommen 1843.  8.  131 @. 

I den ovcDnsevnte Fattigvaescns-Kommissjon» »Motiveret Udkast til en Lov om 
Fattigvsesenet i Kjebstsederne og pan Landet» (Drammen 1844. 8. 248 S.) har B. 
sxrlig skieyet Afsnittet S. 191 — 248: Frcmstilling af den engelske Loygivning 
om FattigVÄsenet. 

Som Medlem af den store Kirkekommissjon har B. Andel i de af denne afgivne 
og tiykte motiverede Forslag (hvorom henvisestil Norsk Bogfortegnelse 1866 — 72, S. 63). 
I Kommissjonens »Motiveret Forslag til Bestemmelse angaaende Troesbekjendelsens Form 
i Laerebegeme og ved Daaben m. V.» (Chra. 1870. 8. 132 S. + XXIIL S. Bilag) 
har han saerlig skrevet det »disseijtcrende Votum» S. 56 — 132. 

3 J^eolofiilf XibSffrift IL 377-392: (£t t »orgcf^MeW ?roDfK« gcift- 
lige Sforrntng i 1848 fremfat grorflag : „0m t^eoIogifPe Sanbtbaterd |)rattif(e Ub' 
baimelfe\ 

3 SRorgenbUbet 1872, 92o. 96: ^bortebed bar 3bte Xroedortifet I^bei^llter* 
bogen og i IBarebegrme? 9lo. 169 : (Snbnu nogie Orb om 3bie XroedartifeliS ;Bl)belfe. 
- m?, »0. 81 A og 82 A: Om borgerligt »Jgteftab. — 1880, 9lo. 19 A og 20 A: 
t^tacntnmgfT i 9n(ebning of ftb^e 8tort^ingdbefIutning til Sot) om ®alg af bet 
C^0bige af (Smbebdgaarbe. 

12» 


Digitized by VjOOQIC 


1 80 Baumann 

Baumann, August Christian, blev fodt 25 Maj 1770 i Boden- 
teich i Liineburg, hvor Fäderen Hartvig Ludolph B, var Prest; Mode- 
ren hed Catharine Margretha Gerstenkom. Han kom i sin Ungdom 
som Farmaceut til Kristiania, hvor han blev Provisor ved Elefantapothe- 
kct. Her laerte Bernt Anker ham at kjende og antog ham til sin Ama- 
nuensis ved de fysikalske Forelaesninger, som han holdt 1796 — 97. Efter 
Ankers Tilskyndelse lagde han sig senere efter Bergvidenskaben, som han 
studerede först paa Kongsberg, siden i Falun, hvorefter han besogte de vig- 
tigste tyske Bergverker. Kommen tilbage til Norge, blev han Bestyrer 
af det Ankerske Fideikommis*s Bergverker, navnlig af Hakedals Jem- 
verk. 181 2 blev han Bergmester i ostre - sondenfjeldske Distrikt, og 
valgtes af Storthinget den 22 Juni 181 6 til bergkyndigt Medlem (sammen 
med Jacob Aall og Bergraad Collett) af den i 18 14 nedsatte Lovkomite. 
Da Storthinget i 1816 havde besluttet at gjenoptage Driften af Kongsbergs 
Solvverk for Statens Regning, blev han i Marts s. A. udnaevnt til 2det 
Medlem af Verkets Direktion, hvorved han gik af som Bergmester. Han 
modte som Suppleant fra Kongsberg paa Storthinget 1821 i den syg- 
meldte Repraesentant Byfoged Kofoeds Sted. Han blev R. N. O.^ 1821. 
Han döde 3 Novbr.  1831. 

* 1803 Margreta Sophie Stockfleth (f. 25 Aug. 1779, 1^4 April 
1S55)» I^- ^f Digteren, Sorenskriver.paa Eker, Justitsraad Thomas Rosing 
de S. og Johanne Marie Arbien. 

Jfr. B. Moes Efterr. om Storthingsmaend, S. 19 fg. ; Krafts Norges Beskrivclge 
iste Oplag, II. 487; Fru Dunkers »Gamle Dage», S. 148; J. H. Vogts Optegnelser, 
S. 324; Storth. Efterr. 1814 — 33, II. 7; Hausmanns Reise in Scandinavien, II. 
290—91. 

3 9^9t ^tbliot^et for $^t)fit I. $. 2: Om ben faafalbte og i Soerige 
Ibnigelige 5logfmebning. (Dgfaa fcerifilt aftrptt. ^b.^aon 1801. Doerfat paa @oenfI 
i Sami, för Bergwefenskap of ©ocbenfticma og fiibbed, ©. 4). 

3 9JlOTgenb!abet 1830. 92o. 79 XiU.: iBemffrfntnget beb &. ^ndetö „Ocb 
til minc SonbÄmopnb* (fe «rt. ©encfcl neOft.). 

Baumann, Ludvig Adolph, foregaaendes Son, blev fodt paa 
Hakedals Verk 2 Juni 1809 og blev, privat dimitteret. Student medHaud 
1829. I Februar 1838 blev han medicinsk Kandidat med samme Ka- 
rakter. For Examen havde han i flere Aar gjort Tjeneste dels som Kom- 
pagnikirurg i Kristianssand og Kristiania, dels som Koleralaege i Fredriks- 
stad og Fredrikshald. 20 Septbr. 1838 blev han udnaevnt til Kompagni- 
kirurg i Kristiania, 6 Maj 1840 til Distriktslaege i Ryfylke, 2 q Decbr. 
1845 ligesaa i sondre Gudbrandsdalen (Lillehammer) og fik 22 Marts 
1858 gratis Bestalling som Distriktslaege i Faaberg. Efter Ansogning er- 
holdt han Afsked med Pensjon 23 December 1875 og döde 27 Septem- 
ber 1878. 


Digitized byLjOOQlC 


Baumann — Bech 1 8 1 

♦ 1841 Lovise Camilla Langberg (f. 26 September 182 1), D. af 
nedennaevnte Magistratspraesident i Kristiania Malthe Sehested L. og Lo- 
vise Cathrine Alsing. 

Jfr. Kuer: Norges Laegcr, S. 17—18; Storth.-Forh. 1876, VI. 34; Lillch. Tilsk. 
1878, 29 Septbr. og 4 Oktbr. 

Syphilitationen udfort i Christians Amts Sygehnas paa Lillehammer. [Chra. 
tt. A.]   8.   13 S.   (Aflryk, u. T.» af N. Mag. f. Laegevid.) 

I Norsk Mag. f. Lsegevidensk., 2 R. X 739 — 45: Kcitersnit, foretaget 
pia Grund af cartilagioos Sammenvoxning af Vagina. (Af hans Medictnalberetning for 
1854); XJ7. 1061 — 69 og 1 1 17— 26: Bidrag til Syphilisationen (se ovfr.) 

Bech, Dominicus Nagel, blev fedt 11 April 1808 i Indvikens 
Prestegjaeld, hvorFaderen Dominicus Nagel B. (f som Kaptejn paa Vart- 
penge 16 Juli 1843) boede som Officier og hvor Moderen Ki4fniche 
Balette Harboe döde 28 Maj 1859. Efter i 5 Aar at have gaaet i Ber- 
gens Skole og vaere udgaaet derfra, blev han, privat dimitteret, Student 
med Non 1828 og juridisk Kandidat med samme Karakter i Januar 1839. 
Han var allerede 21 Juli 1835 bleven ansat som Amanuensis i Rigsarki- 
vet, hvilket han under Arkivarens Sygdom eller Fravaer eller i Tilfaelde 
af hans Dod oftere midlertidig bestyrede. Den 22 April 1852 blev han 
udnaevnt til Stiftsarkivar i Throndhjem, hvor han döde 26 Novbr.  1853. 

♦ Petrine Maria Busch (f. 18 Marts 181 5), D. af Propriétaer i 
Orkedalen S. B. og Andrea Cathrine Krause. 

(Sn lott Beflvibetfe obev X^conb^jemd 2)om!icIe. (gfomemmetig 
efter @(^0iting). %%vm. 1852. 4. 8 ®. m 2 lit^. »t. i gfot. [Ubgioet i 9(nleb- 
ntng af 8itbfhriptiond-3ttbbt)belfen til Steftourotion af Xl^ronb^ientd 2)omIitfe]. 

I Norske Samlinger (8vo) I. 106 — iix: Noget om H. Sehesteds Afstaaelse 
af baos Gods til Krönen 165 1. 

3 2)en (Sonftitutionetle 1842, 9{o. 187 og 146 Xiaceg: Dberftgt ober bet 
sorfTe Slig^rc^ibd Xilflanb fra be (clbte ^iber tnbtil Ubgangen af 1840.  11 ©patter. 

3 SRorgenblabet 1843, 92o. 48: Sfia^er af fabretanbfTe Xiibtagetfer i ben 
iwt|lbaiif!e Union«tib [o: Urolig^cberne i fiarbal 1799—1802]. 5 ©p. — 1845, 
«o. 218, 269, 261: 278: Dm «r(^iobafenet [ufulbenbt]. 15 6p. — 1850, 9^o. 266, 
958: S^ronb^eiitd£(snd9(ff}aaeIfe ttl®berige og bete Xilbogeerobring i 1658. 10 @)). 

Han udarbejdede Registret til jdie Bind af «Samlinger til det Norske Folks 
Sprog og Historie*. — Han indbod i 1843 til Subskription paa *Historisk-topografisk 
Haandbog över Kongeriget Norge», men heraf udkom intet. 

Bech, Frecjerik Julius, blev fodt 8 August 1758 i Midelfart, 
hvor Faderen Thomas B. var Byfoged, Byskriver og Tolder (f 1759); 
Moderen hed Else Margrethe From (f 177 1). Ved Faderens Dod 
vax han den yngste blandt 14 gjenlevende Seskende (af ^gteparrets 19 
Bem), med hvem Moderen sad igjen i trange Kaar. I sit 13 de Aar 
Wev han sat ind i Odense Latinskole, hvorfra han 1779 blev overfl)rttet 


Digitized by VjOOQIC 


1 82 Bech 

til Odense Gymnasium, der Aaret efter dimitterede ham til Universitetet 
I 1783 tog han theologisk Embedsexamen og modtog kort Tid efter en 
Post som Huslaerer hos Generalvejmester Oberst Krogh paa Munkvold. 
1785 blev han — t ved en Hundestreg, hvorfor jeg ikke mere kan 
agte ham», siger Prof. L. Smith i et Brev til Btilow paa Sanderumgaard 
(L. Daae: Af Joh. v. Btilows Papirer, S. 198 fg.) — ansat som Laerer 
(i Religion, Historie og Geografi samt Tysk) ved den borgerlige Real- 
skole i Throndhjem, hvorhos han fra 10 Aug. 1787 tillige var Prest ved 
Hospitalet og Tugthuset sammesteds. 14 Novbr. 1794 blev han udnaevnt 
til Sogneprest til J0rlandet, 16 Marts 1798 til res. Kapellan ved Thrond- 
hjems Domkirke, forflyttedes 18 Marts 1803 til Skogns Sognekald, men 
udnaevntes allerede 11 Maj 1804 til Sogneprest til St. Knuds Kirke og 
Stiftsprovst i Odense. Heller ikke i denne Stilling förblev han laenge, 
idet han 12 JuH 1805 blev udnaevnt til Biskop i Akershus. I Juli 1804 
blev han tilstillet Diplom som Di, theol. fra Kiels Universitet for en til 
samme indsendt Af handling: «Jesu Dom över Miraklers Vaerd». Som 
Prest i Throndhjem virkede han meget for Skolevaesenets Forbedring der 
og efter sin Udnaevnelse til Biskop tog han sig ogsaa ivrig af Almuskole- 
vaesenet sendenfjelds, i h vilket han indforte «betydelige Reformer og For- 
bedringer, fast överalt i Stiftet» (Budstikken 1823, Sp. 18). Ogsaa paa 
andre Omraader viste han stedse megen Virke- og Gavnelyst. Han var 
saaledes fra 1807 Vicepraeses i det topografiske Selskab i Kristiania, del- 
tog virksomt i Grundlaeggelsen af <Det kgl. Selskab for Norges VeU, 
hvis Vicepraeses han var fra dets Oprettelse i Decbr. 1809; og ligesaa 
var han med at grundlaegge «Det norske Bibelselskab», hvis Formand 
han var fra dets Stiftelse i 181 6. Han var fremdeles Medlem af den 
(29 Novbr. 181 i) i Kjobenhavn nedsatte kgl. Kommissjon ang. det nye 
norske Universitets Indretning og af den under 2 Marts 18 14 opret- 
tede Komite for Oplysningsfaget og Skolevaesenet, som förestod de Re- 
gjeringsanliggender, der senere gik över til Kirkedepartementet, og som 
derfor blev ophaevet 2 Marts 1815. I1814 blev han udnaevnt til Prokantsler 
ved det norske Universitet. (Jfr. en i den Anledning i «Intelligentssed- 
leme» for 18 Febr. 18 15 trykt Paskil). Ogsaa i det politiske Liv deltog 
han. Han var tilstede ved Christian Fredriks Raadslagninger paa Ejds- 
vold saavel i det mindre Mode i Januar som i det större, mere bekjendte 
Mode 16 Februar 18 14; i sin Beretning om dette sidste karakteriserer 
Christian Fredrik Biskopen saaledes: «svag som et Ror og skifter Parti, 
som han hytter Skjorte* (Nielsen: «Bidrag til Norges Historie i 1814», 
I. 15; jfr. A. Faye: «Norge i 1814», S. 25). Ved Rigsforsamlingen paa 
Ejdsvold var han en af de tre Maend, til hvem Prinsregenten överdrog 
Proveisen af de valgte Repraesentanters Fuldmagter. Han modte som 3die 
Repraesentant fra Akershus Amt paa det overordentlige Storthing 1814, 
hvor  han  var Medlem  af Lagthinget samt af Fuldmagtskomiteen og af 


Digitized by VjOOQIC 


Bech 


183 


Komiteen til at modtage nsermere Oplysninger af de svenske. Kommis- 
^aerer; det var Bech, som aabnede Realitetsdebatten i Storthingets Mode 
for lukkede Dore den 20 Oktbr. 18 14 med et Foredrag til Forsvar for 
Föreningen med Sverige. Bech blev 18 10 R. D. O., 181 2 Danebrogs- 
mand og 181 5 Kommandor af Nordstjemeorden t for sine Bestraebelser 
for Fattig- og Skolevaesenets Forbedring samt de for Norge gavnlige 
Sogneselskabers Indretning». Han udforte Karl Johans Kröning i 
Throndhjems Domkirke 7 September 1818. Han dede i Oslo 20 De- 
cember. 1822. 

* 4 Juli 1787 Catharina Charlotte Outber (f. iKjobenhavn 1765, 
'\ i Bergen 31 Decbr.  1828). 

Autobiografi i Bispevielsesacten 1805 og i Fallesens theol. Maanedskrift VI. 
329—39; Udsigt över (hans) LevnetsUb (uddraget af hans Optcgnciser og aftrykt for 
Venner [ved Z. St, Platon]), Chra. 1822, 4 S. fol. [og senere efter et af Förf. berig- 
tiget Elxemplar optrykt, med Anm. af J. Chr. Berg, i Budstikken 1823, Sp. 12 — 23]. 
Jfr. B. Svendsens Manuskript paa Univ.-Bibl. (4to) I. 251 — 262; Ertlews Forf.-Lex. I. 
82—83 og Suppl. I. 87—88; Erlandsens Nordenfj. Gcjstlighed' S. 305—8; B. Mocs 
Efterretn. om Storthingsmaend S. 20 — 22; (norsk) Hist. Tidsskrift, iste R. fl. St. (se 
Reg,); Thaarups Nekrolog, H. 2, S. 109—10; Jeni Mollers Nyt Theol. Bibi. XX, 292; 
Rigstidende 1823, No. i. Bidrag til hans Karakteristik findes — foruden i Samtidens 
Presse, f. Ex. i Intelligentssedleme 181 5 — i Pavels's »Dagbogs-Optegnelser 181 5 — 16», 
mange Steder (se Reg.); H. Wergelands Konstitutions-Historie I. 45, 85, 94 og Bil. 
S. 22—24; H- 9> *9. 33t 94 og ^»1- S. 4 og 21 ; Jac. Aalls Erindringer (2 Udg.), 
fl. St., navnlig S. 544 fg. ; A. Faye »Norge i 1814» fl. St. (se Reg.); L. Daae: Af 
Joh. v. Btllows Papirer, S. 198 — 99 og samme Forf.s Thjems Stifts geistl. Historie, 
S. 198 fg., 214 fg. samt «Det gamle Christiania» , S. 282, 294, 322, 325, 327 fg., 
344; Udvalg af Breve til R. Nyerup, udg. af L. Daae, S. 59; Fr. Schmidts Dagboger, 
fl. St.; Yngvar Nielsens Bidrag til Norges Historie i 1814, I. 15, 21, 25 og samme 
Forf.s Breve fra Grev Essen, fl. St., navnlig S. XXXIII fg., 30, 81 fg. ; M. Birkelands 
< Bidrag til Norges nyere Hbtorie» (1858), S. 3, og sammes »Selskabet f. N. Vel 1809 — 
1829., S. I, iSfg..46, 51,55,57.70, 720g 80 fg. ; P. C.HolstsOptegnelser,fl.St. (seReg.); 
J. H. Vogt's Optegnelier, S. 84, 86 ; A. Chr. Bångs «H. N. Hiuge og hans Samtid», fl. St., 
navnlig S. 213 ; MoesTidsskr. f. d. n. Personalhist. , i R., S. 129; N. M. Petersens Bidrag 
til d. d. Lit. Hist., 2 Udg., fl. St. (se Reg.); Indbydelsesskrift fra Porsgrunds Middel- 
skolc 1881, S. 3 fg. — Hans Portrat er stukkct af Flint.   8. 

%aU t^eb l^and Snbfcettelfe fom iicecer i SHeatfToten.  3;^ieiit. 1785. 

£ale )^aa ISronptinbfettd gfabfeliSbag.  ib. 1786. 

Om Unb<rt)iiiSntn0iSD(Efenet. ib. 1788. (Dptr^ft i „Vhnect)a'' 1788. 
m. 273 fg.) 

gulbftcenbigt Snb^olb af ^gimeiSteprcebilener, i^olbte fca 4 @0nbag 
tftec trtn. 1791 til 3 ©aitbag efter Srtn. 1792 i ^ofpttaUIirfen i Xron^iem. 
9b. 1-50 (Ubg. anonymt; numerbid, uben fcelleiS %\it\h\(x\>. 9lec. iS. Q^ftert. 1794. 1. 
^. Bibi Dan. I. 476). 

Beilebning til at o))brage en funb, förnuftig, buelig og I^ftelig ^flont. 


Digitized by VjOOQIC 


184 Bech 

Xfiim. 1792.  (9lec. t 2. ^terr. 1794, 9to. 40). — abet giennemfete og forlebc^ 
jDpIag.  ftb^Dn. 1796. 

dt I91ab fov SRcIigioii, SRorafttet og Scebeligl^b, <t pniobiff  6frift^ 
1799-1801.  16 9lo. («r!).  8.  X^em. 1802. 

^Togcam ti( ISongeniS 8f0bfeldbag0 ^aitibeligl^otbelfe i bet norflr 
9Mben{(a6eT0 ©dfTob.  ib. 1802. 

SRaab og tlbbarfel imob @t)(evmerie.  ib. 1802.  8.  (Xo Opiag; jfr. 
BÄ/. Dan. I. 261). 

dfterrcftning om SonbagiSffoIen; meb tDenbe ^Ur.  ib. 1803.  (flum, 
i 2. dfterr. 1804, 9^0. 24). 

Ubfigt obec be fial^njle 6tiftelfe( i Dbenfe; ubgioet titligeneb en ^Ir 
af tSiftop ^nfftt.  Obenfe 1804. 

IBtttl og Seilebnhtg iil gorbebringi gfattig' og 6foIet)(efenet paa 2aM^ 
bet i Stgerdl^uud @tift.  ^xa. 1806 

2:ale paa (S:ot^ebra(ff olend ^0tt\al i (S^riftiania. ibid. 1806. — fitgefaa 
ibid. 1809. 

Son (i 9nl. of Ihrigen nteb dnglanb 1807).  df^ta.  B.  8 @. 
Xale i tinlebning af ben oeb gfoteningen af Slorge og 6oerige tilbage^ 
t^enbte gfreb.  (S^ra. 1814.  8.  15 6. 

Xonfer tU ntennere dftertanfe om Stealifationen o g 9[noenbelfen af 
9{otged beneftcerebe (0ob« [etc]  d^ra. 1816.  8.  32 @. 

a^ibler til Xjeneftett^enbetft gforbebring; foreflogne i ©elffabet for 
SCgecd @ognd Sel.  d^a. 1816.  8.  16 6. 

Snbbi^belfe til 9(gerd^ttu0 ®tiftd aRenig^eber at feire ben lutl^ecfle fUt^ 
fotmation« trebieSnbelfeft.  d^ra. 1817.  4.  8 S. 

Sifpeoielfe i oor gfcelfecd Ihtfe ben 27 Sutii 1817, ba Siffop Sfc^ 
otbinerebe ben ober Sergend @tift befftflebe Siflop d. $at)eU. d^ra. 1817. 
8.  60 6. 

Sforflag til goranbring i ben for 9^ocge beftemte ftitfebifciplin. d^ra. 
1821. Sfotio. 23 e. (Srcebet til «fbent)ttelfe for bet orb. @tort^ing 1821, for ^bit^ 
tet oar fremfat en fg(. 9rop. til Sot) ang. 9ieUgionen og (S^ejplig^eben). 

%a\t l^olbt i bet Bql ©elffab for 9tot^t» Sel ben 6te gfebruar 182^ 
of 6elffabet« Sice<wefe«.  C^ra. 1822.  8.  16 + 7 6. 

Xaler, ^olbte i bor gfrelferd ^rfe ben Ifle 6eptbr. 1822, ba 3. S^eumann 
bleo inboiet til Siffop ober Sergend SHft  d^ta. 1822.  8.  32 @. 

I periodiske Skrifter fer 181 4 har han skrcvet: I Miner va lySg, IV, i fg. r 
Om Publikums og den ofTentlige Skolelseiers gjensidige Fordringer; /790, III, 242 fg.: 
Om det beneficerede Godses Salg; iSoy, I. $4 %•= Om en ny Litbnrgi. — I Hefte- 
skriftet Hermoder No. 2: Om et norsk Universitets Oprcttelsc. — I Tiden iSoS^ 
No. 9, 10, 15, 16: Forslag om Fattiges Forsargelse i Kjebsteeder, isaer med Hensyn 
paa Christiania (optrykt 1812 i Hist. philos. Sami., udg. af Selskabet f. N. Vcl, III. 
I Bd , S. 5—32 med kritiske Bem. af J. Rosted, Sigwardt og N. Wulfsbcrg ibid, 
S. 32—70); No. 25: Ligtale över Envold Falsen; iSio, No. 43— 44* Ligtale över 
J. Collett. — I Oeconomiske Sami inger af Selsk. f. Norges Vcl I. i: Veileil- 
ning til DistrikU-Selskaber i Norge til JordbmgeU m. m. Fremme. (Ogsaa sserskilt 
aftrykt; rec. i Lit. Tid. 1813, No. 16). — I Hist. Philos. Samlinger, Mdg. af 
Selsk. f. N. V., III (1812) I Bd. S. 113— 160: Forslag tU at danne Almuens Ungdoins 


Digitized by VjOOQIC 


Bech— Beck igj 

Lcrere samt Idéer og Vink til de paa Landet i Norge omgaaende Almne-Skolelsereres- 
bensigtssvarende Dannelse. — Desnden findes flere mindre Arbejder af ham i Fallesens 
Theol. Maanedsskrift (Prsediken ved hans Bispevielae i Bd. V. 364), i EngelstofU 
Annaler 1806 og 1809 <>£ > Budstikken (1812, S. 491 fg. ; Om tn Kjabstad i 
Oplandene). 

3 »ubftiffen 1 «atg. (1817—18), 9lo. 1-2, 18-20; 2 »arfl. (1820-21) 
9to. 1—4 og 3 9(ar0. 6p. 659—599 et trtjTt gfotebrag og Beretninger of ^am ang* 
^ftahtt for 92otged 8e(d Strtfom^eb. 

I Theologiik Tidaskrift, ny R«kke, VI (1879)8. 477—91 harDr.A. Chr. 
Baog ladet trykke et Hyrdebrev af Bech, dateret 23 Januar 1806, efter Grans Preste- 
gjaelds Kopibog. 

Bech var Medudgiver med J. Neumann og A. Arntzen af *Kongeriget Nor- 
ges (ferste) overordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1814». Cbra. 181 5. 8. 
509 S.  (Jfr. Stoithings-Efterretn. 1814—33, I. 199). 

I 1823 blev der tndbndt til Subskription paa «Biskop F. J. Bechs efterladte Prse- 
d3»oer og Taler>, men heraf udkom intet. 

Bech, Thomas, Son af forannaevnte Biskop B., blev fodt i Thrond- 
hjem 1798 (dobt sidst i Aaret); han blev, privat dimitteret, Student med 
Non 1 81 5 og theologisk Kandidat med Haud. i Decbr. 1820. Han ud- 
DÄvntes 24 April 1821 til Kapellan pro loco til Akershus Slot og Åker, 
blev 13 April 1822 Sogneprest til Laurdal i övre Telemarken, blev 182S 
konst, og 1829 beskikket til Provst i Provstiet og udnaevntes 11 Juni 
1834 til Sogneprest til Tjodling ved Laurvik.   Han döde 3 Marts 1862. 

♦ 182* Charlotte Theodore Budde (f. i Grue 31 August 1801), 
D. af Sorenskriver Albert Christopher B. og Fredrike Emestine Braer. 

Jfr. Pavels's Dagbogs -Optegnelser 181 5 — 16, S. 255 fg., 259 og 263. 

SremftiKing af $ot<terneiS 6t)gboinnte (ifffv ^ertaabbeit^eb) meb tdi^ 
iKilning til en ^enfigtJtnordfig og fotbeelogtig ^otetedbl^rfning. 2:oni96erg 1844. 8. 
(3)en fibfte %t\ af bette @Irtft er inbfort i ©lifling-iJtagaiin 1845, 9lo. 27, 80 og 88 
aaber titel: tnoilning til en l^enfigtdmcedfig og forbetagtig $otetedbt)rIning). 

Beck, Johan Ethers, blev fodt 1789 i Arendal, hvor Faderen 
i^ils B. var Kjobmand. Han var fra Ungdommen af Semand, var 
1808 — II Maanedslejtnant og Chef for en af KanonjoUeme i Kristians- 
and; i denne Stilling var han den 6 Maj 1809 med at forhindre et 
Landgangsforseg, som blev gjort ved Ulvesund af Baade fra den engelske 
Fregat <Owen Glendour», Kapt. Selby. Efter Krigen forte han Skib til 
183^1 da han blev Kjobmand i sin Fodeby, hvor han ogsaa 6 Oktober 
1842 fik Bevilling som Dispachor.   Han döde 8 Juli 1849. 

• Laura Poulssen, D. af Kjobmand Poul Halvor P. i Drammen. 

Jfr. «Mindetegning9 i Vestlandske Tidende 1849, No. 75; N. A. Larsen: Fra 
Kri8«s Tid, S. 47, 91—93. 


Digitized by VjOOQIC 


1 86 Beck— Begtrup 

$>tn HHe franfie Sfibdmcegler, inbe^olbenbe ^oab man be^abet at Dtbe 
for {elo at funne ei^ebere fit @fib paa be franffe 2:oIbbober. 9f en norff ©(ib^fgcet. 
mrenbal 1832.  8.  24 @. 

^bebebrabdDagene, SQftfpU i 2 9[cter, obecfat efter La lune de miel a[ 
ecribe [m. fl.]  »renbal 1838.  8.  22 ®. 

S 2)en (Eonftitutionelte 1837, 92o. 215:  Om gftjrocefenet. 

3 aXorgenblabet 1841, !Ro. 109: Dm 9ldfurance og ^dfucance^So^eninger. 

Beer, Johannes, Son af Konsul 3^ens Henrik B, og Andrea 
Laurentze Melbach, er fodt i Flekkefjord 7 Decbr. 1839, tog i 1860 
farmaceutisk Examen, blev, privat dimitteret, Student med Laud 1861 og 
theologisk Kandidat med Laud Juni 1867. I Aarene 1862 — 73 var han 
ansat som Laerer ved Nissens Latin- og Realskole; siden 1873 har han 
vaeret Overlaerer ved Kristiania Almuskoler. 

Plantelsere til Skoicbrug. Med 76 Billeder indtryktc i Teksten. Kra. 
1879.   8.   2 Bl. 75 S. 

Leeren om Mennesket og Dyrene til Skolebrug. Med 94 Billeder ind- 
tryktc i Teksten.   Kra.  1880.   8.   i Bl. 116 S» 

Laeren om de livlöse naturlegemer. Til skolebrug. Med 12 billeder 
indtrykte i teksten.   Kra.  1881.   8.   31 S. 

Han har desuden skrevet Texten til de efter offentlig Foranstaltning udgivne 
•Vaegbilleder ,over Dyreriget» (Kra. 1876) og til »Zonkart, fremstillende Plante- og 
Dyrelivet i de forskjellige Jordbelter». Kra. (tr. i Norrköping 1877). 8. 26 S. 
Texten til «Vaegbilledeme» udgjor 3 Hefter, hvert 16 S. 8, som dels saelges saerskilt, 
dels er opklsebet som Randtext omkring de i lithografisk Farvetryk udfsrte Billeder över 
i) Pattedyrenes ; 2) Fuglenes, samt 3) Krybdjrrene, Amphibieme og Fiskenes Natur- 
historie. 

3 2)en norffe ^rbeiber (^tUsgdblab til »gcebrelanbet") (ar l^an unber 
^erfet J. B. fhreoet: i »arg. 1872-. ^lantemc om ©interen; 1 SWofebog 1. 12 (om 
^tantemed @ti0tng i OrganiiSmen) ; $(e(ebt)gningerne i @(^mei|; i 9[arg. 187B\ 
^lanterned SSanbringer. 

Begtrup, Julius, San af Krigsraad Jens Worm B. (f 1841) og 
Ane Elisabet v, Schwartz, blev fodt i Kjobenhavn 19 Novbr. 1795, 
Student med Laud 1814 og theologisk Candidat med Laud 181 9 ved 
Kjobenhavns Universitet. 1825 blev han Laerer ved Throndhjems bor- 
gerlige Realskole, tog i Juli 1840 theol. Examen med Laud i Kristiania 
og blev 19 August 1845 Sogneprest til Roraas. Han döde 8 Fe- 
bruar 1854. 

♦ 1828 Nicoline Frederikke Begtrup (f i Kbhvn. 4 April 1867), 
hans Soskendebam, D. af Prof. Gregers Otto B. 

Jfr. Erslews Forf,-Lex. I. 93—94 og Suppl. I. loi ; Erlandsens Nordenfj . Gejst- 
lighed 184—85. Portr<Bty lith. af Barentzcn & Co. i Kbhvn., se Strunks Portrset- 
katalog S. 39. 


Digitized by VjOOQIC 


Begtrup — Behrens 1 8? 

0ubetne0 ®I(ebc.  ^iem. 1829.  4.  vm (S. 

f)en (^riftf tige 9lImueffoIe i gforbinbetfe nteb ^rfen, of gf. 91. ^rum« 
»a^er. Ooerfat. X^iem. 1839. 8. 819 6. (Kntn. i $>anft £tter. 2:ib. 1831 
fte. 7). 

2)e 21 f0rfte ^xtxUtt af ben ^ug^bucgffe (SonfeiSfion Doetf. efter 
kn ti^bffe Originol.  X^jem. 1830.  8.  24 @. 

2:t)bff ©^ntajrid.  X^iem. 1838.  8.  46 ®. 

Xien »eb Sefu Sibelfe og 2)0b fulbbragte grorfoning bet enefte WH^ 
bef til bobfcrrbige ©Qnbered gf^elfe og ©atigl^eb.  ^rabifen.  (S^ca. 1840.  8.  16 @. 

$aiSfion0-9faImer.  2^iem. 1843.  8.  28 @. 

Vtffbifen til ^ftenfang paa 9(IIe^eIgen9bag; ^o(bt i 8or gfrue SHrfe 
1844.  X^iem. 1844.  8.  16 6. 

$rsbifen paa ©t ©tep^anft ^ag.  ^aberMeD 1852. 

3 X^eologiff «ib«ffrift v. 193—246: »emcerfittnget öeb ben of bet 
RorfeSibelfrlffabubgtone^gbeooerftettelfe af $falmemed 9og (jfc. ,,ftirfelig ^ibenbe'' 
1855, Snli og ^^tfetibenbe^ 1858 !Ro. 22). 

9ljj-tirfe^iftorie, nborbeibet.  Äalefunb 1857.  8.'  166 6. 

Nogle Traktater af ham er udgivne af Missjonsselskabet 1 Throndhjem. — Paa 
Levanger skal i 5oAarene vaere udkommet de 2 eller 3 förste Hefter af et af ham ud- 
girct evangelisk Tidsskrift «Philadelphia», hvilket ikke kjendes. — En af ham ud- 
arbcjdet Salmebog «Psalter o g Harpe» med Melodier af Organisteme F. C. Linde- 
mann og L. Forvald skulde ifclge Subskriptionsindbydelse i 1852 udkomme hos W. C. 
Lanning i Stavanger. Arbejdet blev forelobig anmeldt i *Stav. Amtst.» 18 Maj 185a, 
men det er neppe udkommet hverken i Stavanger eller andensteds. 

Behrens, Johan Dlderik, aeldste Son af Sejlmagermester Johan 
David B, (f i Berlin 1856), af en fra Rostock til Bergen indvandret 
Slaegt, og Wilhelmine Muihrum (f i Bergen 8 December 1880, 84 Aar 
gammel), er fodt i Bergen 26 Februar 1820 og blev, privat dimitteret, 
Student med Haud 1841. Efteråt have taget anden Examen studerede 
han i nogle Aar Theologi. Sommeren 1845 deltog han i Studentertoget 
til Kjöbenhavn, hvor han gjorde Bekjendtskab med Upsalastudenternes 
davaerende Sangänforer Oskar Meijerberg, ved hvilken Lejlighed B. 
lovede ham og sig selv, at ved naeste Mode skulde ogsaa de norske Stu- 
denter have sin Sångförening. Kort efter Hjemkomsten indfriede han 
dette Löfte, idet han, i Förening med nedennaevnte Hartvig Lassen og den 
i 1 88 1 afdode Fuldmaegtig Johan Hals, indbod til Oprettelse af <Den 
norske Studentersangforening», som blev stiftet 13 Juli 1845 og hvis Di- 
rigent og Instruktör han har vaeret uafbrudt siden Begyndeisen af 1849. 
Da L. M. Ibsen var dod 1846, blev B. fra flere Kanter opfordret til at 
S0ge den efter ham ledigblevne Sanglaererpost ved Kristiania Kathedral- 
skole; efter megen Tvivl fulgte han Opfordringen, opgav sit theologiske 
Studium, sogte og fik Posten, som han fremdeles indehar. Siden 1846 
har han ogsaa vaeret Sanglaerer ved Krigsskolen, hvor han tillige har 
vaeret Bibliothekar siden 1868; fra 1847 ^^ Skolen blev solgt og indlem- 


Digitized by VjOOQIC 


I gg Behrens 

met i Gjertsens Skole var ,han videre Sanglaerer ved Nissens Latin- og 
Realskole; han har fremdeles siden Aaret ig53 vjeret Sanglaerer ved 
Nissens Pigeskole. I ig47 indbod han til Stiftelsen af «Handelsstandens 
Sångförening», h vis Instruktör han har vaeret uafbrudt siden den Tid; og 
i ig4g övertog han efter Anmodning Instrukterposten ogsaa i den s. A. 
oprettede «Haandverker-Sangforening», men denne Post frasagde han sig 
efter 6 Åars Forlob. Efter Behrens*s Initiativ og under hans Ledelse af- 
holdtes Vaaren 1849 den förste Sangerfest i Kristiania, ligesom han har 
hävt den vaesentligste Ledelse af de senere store Sangerfester ikke 
alene i Kristiania, men rundt Landet: i Asker 1851, paa Horten 1853, 
paaFredrikshald 1856, iArendal 1859 og i Bergen 1863. Han har ogsaa 
som Nordmaendenes Sanganforer deltaget i samtlige hidtil afholdte nor- 
diske Studentermoder og i den norske Studentersangforenings Pariserlaerd 
i Juli og August 1878. I Aarene 1866 — 73 gav han paa forskjellige 
Steder i Landet hver Sommer et Kursus i Sang og Sangundervisning ved 
de efter Kirkedepartementets Foranstaltning afholdte Instruktionskurser for 
Folkeskolens Laerere. Siden 1875 ^^ ^^^ tillige Dirigent for det under 
Navnet «Johaniterne» af ham stiftede udvalgte Kor af aeldre Studenter- 
sangere. Han blev R. St. O. O. 29 Juli 1869 ^g efter Hjemkomsten fra 
Paris 1878 tildelt Kong Oscar II's Belonningmedalje, ligesom han fra den 
franske Udstillingskommissjon modtog en médatlle commémorative med 
Diplom. 

* 1847 BoletU Elisabet Dorothea Matzau (f. 9 Septbr. i824r 
t 2 Septbr. 1865), ^' ^ Notarius publicus i Bergen Joachim Christian M- 
og Johanne Georgine Bech, en Soster af for nsevnte D. N. B. 

Portrat med Biografi [af G. G. Bcrgh] i 111. Nyhcdsbl. 1862, No. 48; i Skill. 
Mag. 1864, No. 20; i Ny ill. Tid. 1878, No. 33; jfr. de udkomnc Berctninger om de 
store Sangerfester, hvorom naermere bibliografiske Opl]rsn inger findes i Norsk Bogfort. 
1848-^5, S. 25; Momenter af c Handelsstandens Sångförenings» Historie (Chra. 1857) r 
Beretning om den norske Studentersangforenings Tiaars-Fest [af Henr. Winter-Hjelm] 
(Chra. 1855); Den norske Studentersangforening i dens förste 25 Aar [af J. B. Halvoncn} 
i Aftenbladet 1870, No. 268 og 270; samtlige Kristianiablade for 24 August 1869, 
21 Novbr. 187Ö og 18 Juli 1878; J. G. Conrad i : Musikens Udvikling i Norge (Chra. 
1878), S. 48 fg. Hans Portrat, lith. af Tegnér & Kittendorff, blev udgivtt af 
Studentersangforcningen 1860; et andet, lith. af Fosterud, er udgivet 1878; malct af 
K. Bergslien (1872, Knsestykke) for Handelsstandens Sångförening, hsenger det i Handels- 
forenbgens Lokale. Hans Bustt i Marmor ^ udf^t 1870 af J. Middelthun, er opstillet 
i Studentersamfundet. 

Udvaigt Samling af norske, svenske og danske flerstemmige Mands' 
sange, udgiven ved en Del Studenter [d: Bchrens's Kvartet ved B.] i — 2 Bd. Kra. 
(1845). 4. I. I Bl. 38 S. II. I Bl. 36 S. (Kontratryk. Den furste i Norge ud- 
givne Samling af Mandssange, nu meget tjelden). 

Sangevelser til at traeffe og holde Tonen.   Chra.  1845.   8. 

Udkast til en theoretisk-praktiskSangskole for Mandssangforcninger 
Chra. 1848.   st. 8.   32 S. 


Digitized by VjOOQIC 


Behrens I gg 

Sangskole til Brug ved Skoleu nderviisnin ge n. Chra. (1849). S- 
4 Bl. 56 S. 

Koraler for4Mandsstemmer til Brug for begyndende Mandssangforeninger. 
Chra. 1850.   8.   8 S. 

To og firestemmige 0yelser for begyndende Mandssangforeninger. Chra. 
1850.  4.   12 S 

Sko le sangbog, indeholdende 2-, 3- og 4-stemmige Sange. iste — 5te Hefte. 
Chra. 8. iste Hefte: 40 tostemmige Sange for Sopran og Alt eller for Tenor og 
Bas. 1850. 44 S. 4de Udg. (1864) 32 S. — 2det Hefte: 30 tre- og firestemmige 
Sange for 2 Sopraner og i eller 2 Alter, eller for 2 Tenorer og i eller 2 Basser, eller 
for I eller 2 Sopraner, Alt og Bas. 1851. 36 S. 3die Udg. 1864. 32 S. — 3die 
Hefte:  25  trestemmige" Sange  for  Sopran, Alt  og Bas.   1846.   32  S.   2den Udg. 

1852. 32 S. — 4de Hefte:  25  firestemmige Sange for Sopran, Alt, Tenor og Bas. 

1853. 2dcn Udg.  1864.  32 S. — 5 te Hefte: Tostemmig Salme-Sangbog for Sopran 
og Alt eller for Tenor og Bas.   1868.   2den Udg.  1873.   24 S. 

Salmesangbog for firestemmigt M andskor, indeholdende Melodierne til 
de flcste Salmer i Kingo's, Guldbergs og Evangelisk-kristelig Salmebog med Tillag. 
Chra. 1856.   32 S. 

Om den lutherske Salmesang og dens Gjenindfarelse i den norske Kirke. 
Chra. [Januar] 1858. 8. 40 S. +2 Bl. samt 19 S. Noder. — (Ved dette Arbejde 
Takte B. for förste Gäng Sporgsmaalet om en forandret og forbedret Salmesang i den 
norske Kirke, men fremkaldte tillige herved en Strid, som senere, med forskjellige Mel- 
lemrnm, er blcven fortsat i över 20 Aar. Hans .Skrift blev anm. i 111. Nyhedsbl. 1858, 
No. 15; N. Kitketid. s. A. Sp. 238 fg. ; Aftenbl. No. 107; Morgenbl. No. 117 af 
G. Bergh og i s. Bl. No. 118 af L. M. Lindeman. Denne sidste Aumeldelse gav An- 
ledning til, hvad man med et enkelt Ord kan kalde Salmesangstrfden, idet L.'s 
Artikel strax fremkaldte flere Indsigelser i Morgenbl. No. 118. 127 og 130. Hoved- 
indlaeggene i den saaledes aabnede Kamp findes i Morgenbl. 1858, No. 147, 1490g 
156: cHar L. M. Lindeman Ret mod Joh. D. Behrens?» 3 Artikler af G. Bergh; 
No. 166, 169 og 172 [af O. Arvesen] ; No. 187: Nogle Modbenwerknmger af L. M. 
Lmdeman; No. 200 og 202: «Ukyndigheden maa dog paa ingen Maade blive n.adendc 
eller afgjorende»; og: «Er ikke den lutherske Salmesang ogsaa norsk- folkelig Kirke- 
sang?» Af G. Bergh; No. 317: «0m den thytmiske Koralsang» af [F. G.] Schedewy, 
hvoftil Svar [af Joh. D. Behrens] i No. 328. Nogle mindre Indlaeg i Striden findes i 
Mgbl. 1858 No. 195, 359 og 1859, No. 5 [de to sidstnaevnte af F. A. Reis^iger] samt 
i Aftenbl. 1858, No. 158, 228 og 293. Kampen döde nu en Stund hen, indtil dens 
2det Afsnit aabnedes ved B.'s Udgivelse af: 

Melodier til Luthers aandelige Sange efter den lutherske Kirkesangs 
Äldste Kilder. Chra. [Februar] 1859. 8. 43 S. (Anm. i N. Kirketid. 1859, Sp. 685; 
i Mgbl. s. A. No. 294 [af G. Bergh]. I Decbr. samme Aar udgaves paa offentlig Foran- 
staltning « Luthers aandelige Sange» ved M. B. Landstad med «de hertil hören de op- 
rindelige Melodier rytmisk fremstillede og 4stemmigt harmoniserede samt ledsagede med 
Anmaerkn inger af L. M. Lindeman». Dette Arbejde blev recenseret af P. Dybdahl i 
Morgenbl. 1859, No. 349 og fremkaldte en «Rettelse» i No. 352 af Behrens, hvorefter 
B. og L. fejdede mod hinanden i Morgenbl. 1860, No. 4 (af L.), No. 12 (af B.), 
No. 65 (af L.), No. 95 (af B.)   Samtidig blev der leveret Indla?g i Striden i «Dram- 

Tidende»  1860, No. 37 og 43 [af A. A. Åars]  med  Svar  [fra B.] i No. 50 og 


Digitized by VjOOSIC 


I90 


Behrens 


Gjensvar [fra A.] i No. 64. Et andet Hovedindlaeg i Striden gar G. Btrgh i Morgbl. 
1860, No. 146, 148 og 150 i tre Artikler; «Om den lutherske Salmesang samt om 
Behren8's og Lindeman's Forhold til samme», hvortil Bemserkninger i No. 178. Jfr. 
iavrigt ogsaa Morgenbl. 1860, No. 31, 69, 214, 216, 218 og 254 samt Thj. Adr. Eft. 
No. 294. Et 3die Afsnit i Striden danner de Artikler i Morgenbl. 1864, No. 10, 
i 1865, No. 354 og i Januar 1867 samt i Aftenbl. 1865, No. 300, hvilke aluttede sig 
til en anonym Anmeldelse [af Behrens] i Morgenbl. 1864, No. 3 af L. M. Lindeman'» 
• 13 nye Melodier til Salmer i cTillaegget» for Orgel eller Piano». 

Da Lindemans «Melodier til Landitads Salmebog» var udkommen, aabnede Behrens 
4de Afsnit af Salmesangstriden ved 1 to Artikler under Merket B. i Morgbl. 1874 
' No. 70g 8 at opkaste det Sp0rgsmaal: »Bor de af L. M. Lindeman udgivne »Melodier 
til Landstads Salmebog» autoriseres til Brug for den norske Kirke ?» Herpaa svarte Lin- 
deman med «Nogle Ord» i s. Bl. No. 27 og 28, hvorefter B. gjentog sine Sporgsmaal 
i 9 nye Artikler i Morgenbl. 1874, ^o* 7^* ^2, 99, iii, 283; 1875, No. 24 og 1876, 
No. 270, 279 og 300, hvilke igjen fremkaldte Modartiklez af L. i Aarg. 1874, No. 213, 
215 og 219. En hel Raekke andre Forfattere optraadte derhos, dels under Navn, deU 
anonymt, i denne Fejde. De vigtigste Artikler findes i Morgbl. 1874, No. 47, 54 og 
270: Om Menighedssangen og de Lindemanske Melodier af Theodor Hilde; No. 275: 
Nogle Otd i Anl. af Lindemans Udtalelser af en Prest i Bergen [Hersleb Walnum]; 
No. 329 : tDen rythmiske Salmesang» af O. Winter-Hjelm ; No. 352 af W. Bauck ; 
1875 No. 75 [af J. Brinck LundJ; No. 207, 208, 210, 213, 215 og 217: «Et Forord 
af L. M. Lindeman» af O. Winter-Hjelm; i Luthersk Kirketidende 1875, I. No. 4 [af 
Prof. F. W. Bugge] ; i Mgbl. 1875, No. 339 og 340 [af Behrens] ; No. 336 [af Chr. 
Cappclen]; No. 340 [af O. Winter-Hjelm]; 1876. No. 167 af O. T. Krohg; i Aften- 
posten 1875, No. 226, 276 [af S. Bjerke], 278, 285 [af O. Winter Hjelm], 286 af B., 
29i' [af O. Wmter-Hjelm]. £>esuden findes flere mindre Indlaeg i Striden i forskjell ige 
Nomere af Ham. Stiftst., Bergensp., Dgbl. og Fsedrel. 1874, i Dgbl. 1876, No. 75 og 1877, 
No. 7; Bergensp. 1876 No. 6; i Aftenp. 1876, No. 155, 158, 161, 1650g 303; i 1877, 
No. 70g 1 1 (af B.); i Morgenbl. 1876, No. 188 og 1877, No. 15, 23 (de sidstnasvnte 
af B.), 86, 920g 319; i Aftbl. 1876, No. 237, 2390g 1877, No. 70, 73, 800g 300 samt 
i enkelte Provinsblade for 1877. — Et 5te Afsnit i Striden danner, foniden Artikler 
i N. Skoletidende 1879, No. i og i Aftenbladet 1880, No. 4, 5, 15, 16 og 21, 
O. Winter-Hjelms Artikler i Morgenbl. 1879, No. 226, 233, 240 og 247 med Titlen: 
«L. M. Lindemans autoriserede Koralbog til Landstads Salmebog og dette Vaerks Til- 
blivelse. — Endelig horer til denne vidtloftige Literatur ogsaa Indstilling fra den ved 
kgl. Res. 30 Septbr. 1876 nedsatte Kommissjon til at afgive Betaenkning ang. det af 
Lindeman udgivne Forslag til en ny Koralbog. Denne Indstilling er ikke bleven trykt. 
Som Folge af Kommissjonens, forevrigt under Dissents om nacsten ethvert Punkt, af- 
givne Indstilling, blev Lindemans Koralbog, med nogle namnere betegnede iEndringer og 
Tillaeg, ved kgl. Res.  15 Decbr.  1877 autoriseret til Brug ved Gudstjenesten. 

Enstemmig Salmesangbog for Skolen og Hjemmet, indeholdende 30 af 
de i den norske Kirke brugeligste Salmemelodier i deres oprindelige Toner og Rytmer. 
Cbra.  1858.   8.   2 Bl. 20 S. 

Tre Salmer med deres seldre Melodier udsatte for firestemmigt Mandskor» 
Chra.  1859.   st. 8. 

Tostemmig Salmesangbog for Skolen og Hjemmet, indeholdende 30 
af de i den norske Kirke brugeligste Salmemelodier i deres oprindelige Toner og Ryt- 
mer, udsatte for Sopran og Alt eller Tenor og Bas.   Chra. 1860.   8.   2 Bl.   24 S. 


Digitized by VjOOQIC 


Behrens 


191 


Lette Mandskor for Seminarier og Sangforeninger. Chra. (1863). 
4.  47 S. 

Sange for Bergens Sangerkor. rste [eneste] Hefte. (Gira. 1864). 
4.  8 S. 

Tostemmig Sangbog for Sopran og Alt eller Tenor og Bas. i — 2 Hefte. 
Chra. 8. i ste Hefte 1855. 24 S. 2den foragede Udgave (1864). 32 S. Tredie 
foregede Udg. (i87»). 32 S. Fjerde Udg. (i87»). 2det Hefte (1876). 32 S. 
(Fortssettelse af «Skolesangbog*  iste Hefte). 

Trettemmig Sangbog for to Sopraner og Alt eller to Tenorer og Bas. 
1—2 Hefte. Chra. (1855—61). 8. iste Hefte 1855. 24 S. iden for0gede Udg. 
1865. 32 S. 3die Udg. (i87»). — 2det Hefte. 16 upag. Bl. (1861). 32 S. 
(Fortsaettelse af »Skolesangbog* 2dct Hefte). 

Sanglaere for Pigeskoler, indeholdende methodisk ordnede 0velÄCr og Sange 
med fomedne theoretiske Vink. iste [eneste] Hefte. Kra. 1869. 8. 24 S. (Ny Udg. 
nnder Pressen). 

Sanglaere for Skoler. Förste Trin. Kra. (1871). 8. 64 S. — Anden 
Udgave. ib. (1873). 8. 64 S. — Femte Tusinde ib. (1880). 8. 64 S. — An de t 
Trin.   Kra. (1872).   8.   68 S. 

Sanglaere for Folkeskolen, indeholdende metodisk ordnede 0velser og 
Sange med fomodne teoretiske Vink. F er ste Trin. Kra. (1869). 8. 24 S. 
Anden Udgave. ib. (1873). 8. 24 S. Tredje Udg. ib. (1877). 8. 24 S. — 
Andet Trin. ib. (1869). 8. 32 S. Anden Udg. (1873). 8. 32 S. Tredje Udg. 
ib. (1877).   8.   32 S. — Tredie Trin. ib. (1873).   8.   32 S. 

Norsk Folkesangbog for firstemmigt Mandskor. iste Bd. (O. m. T. 
Firstemmige lette Mandskor for Seminarier osv. ^Idre Rsekke). Kra. 1863. Fjerde 
Udgave. Kra. (1874). 8. 50 S. Femte Udgave. ib. (1880). 8. 56 S. — 2det Bd. 
(Med samme TUlaegstitel.   Ny Rakke).   Kra. (1874).  8.   50 S. 

Melodibog /il norske Sangboger. Kra. (1876). 8. i Bl. 172 S. 
(Heri iindes 8, ikke andensteds trykte Melodier af B.) 

Norske Sange for firestemmigt Mandskor. I — III. (Kra. 1860). 4. 
I. Folkeviser. 32 S. — II. Frihedi- og Feedrelandssange. 24 S. — III. Nyere Sange. 
33 S.   (Hvcrt Hefte ogsaa med särskilt Titel; se N. Bogfort. 1848—^5, S. 21). 

Norske Sange fir- og femstemmige for Mandsstemmer. Stockholm (1872). 4. 
104 S. -|- 3 Bl. [Udgivet efter Anmodning og paa Forlag af Musikhandler Abr. Hirsch 
i Stockholm]. 

Samling af flerstemmige Mandssange for större og mindre Sangforenin- 
ger med Bidrag af originale Kompositioner, iste — 5te Raekke eller 1—25 Bind. Chra. 
1845 — ^' 4^0- (Den helc Samling indeholder 500 Numere. Udgiveren har til Tex- 
ten leveret 14 originale Bidrag, har bearbejdet 19 og oversat 32 Texter, og harmoni- 
scret 34 Melodier. En Oversigt över Bidrag og Bidragsydere til Samlingens Text og 
Musik findes i 25de Bind, S. 38). 

Sangbog for Mandssangforeninger. iste — 6te Bind. Kra. 1870 — 75. 
4. (Ogsaa med Omslagstitel: «Samling af flerstemmige Mandssange*, Bd. 26 — 30. 
Hvert af de fsrste 5 Bind 40 S., 6te Bind, med Titel og Indholdsfortegnelse til 
Bd. I— VI, 48 S. Fortsaettelse af frgd. Samling. Udgiveren har til disse Bind leveret 
9 originale og 7 bearbejdede eller översatte Texter samt harmoniseret 22 Melodier). 


Digitized by VjOOQIC 


1^2 Behrens — Bekkevold 

f 

Firstcmmig Mands-Sangbog. Bd. I— VII. Kra. 1876—81. 4. (O. 1 . 
Omslagstitel: »SamUng af flerstemmige Mandssange», Bd. 31 — 37. Hvert Bind 40 S. 
FortssettdUe af frgd. Samling. Til disse 7 Bind har Udgiveren leveret 3 originale og 
6 översatte Texter samt harmoniseret 20 Melodier). 

I Ny illustrcret Tidende 1875, No. 20: Biografi af F. A. Reisriger. 

De vigtigste af hans Bidrag til Pressen er anfört ovenfor under Redegjcrelsen for 
«Salmesangstriden». Tilfsjes kan alcne, at han under Merket B har skrevet to Anmel- 
delser i Morgenbl. 1877, No. 1 50g 23 af Otto Wintcr-Hjclms «37 seldre Salmemelodier* 
og af samme Forf.s «Bemserkninger til 37 seldre Salmemelodier». 

I Förening med N. G. Dietrichson er B. Forfatter af «Beretning om den 5te 
store Sangerfest i Bergen 1863».   Chra.  1863.   8. 

Beichmann, N. H. 

9}t) ®ineb'$(96i ubacbeibet m<b ^enft^n ttl ben n^cfie ®fotettnbert)ti4ning. 
^t.^alb (1858). — 8bic Opiag.  ib. (1861) 28 upag. »I. 

Beichmann, Nils Ulrik Frederilc Christian, Sen af Kaptejn 
J^ens Eilert B, og Olava Susanne Benedicte f. Beichmann, blev fedt 
i Kristiania 12 Marts 1843, udexamineredes 1865 fra Krigsskolen og udnaevn- 
tes til surnumeraer Sekondlejtnant i iste akershusske Brigade med And- 
€nnetet fra 21 August s. A., tjenstgjorde derefter ved norske Jaegerkorps, 
indtil han 10 April 1869 udnaevntes til Premierlojtnant i Brigaden og 
ansattes som Adjutant ved 0sterdalens Bataljon.   Han döde 17 Juli 1880. 

* 6 August 1872 Hildur Mathilde D^sen (f. 12 August 1848), 
D. af Oberstlojtnant Möns Klingenberg D. og Maren Sophie Lund. 

Om Kaninavl.   Med 4 Tegninger.   Kra.  1879.   8.   38 S. 

Beilegaard, Jacob P. 

Tabeller for Kubikindhol det af huggen og rund Traelarft, angivet 
med Decimaler, tilligemed Reduktionstabeller for forskjellige Beregninger og Maal etc, 
udregnede.   Kragfero 1877.   Hoj smal 8vo.   56 S. 

Bekkevold, Frederik August, Sen af Marketenter, tidligere 
Skibsforer og Kjobmand paa Möss Peter Svendsen B, og Gunhild 
Marie Jhlen og Broder af Henrik Wergelands Hustru, er fodt i Kristi- 
ania 18 Marts 1830 og blev Student med Laud fra sammes Kathedralskole 
1849. Efteråt have taget anden Examen med Laud Sommeren 1851, 
studerede han i laengere Tid Filologi, uden dog at tage Embedsexamen. 
Han har, foruden flere laengere Vikariater ved Kristiania Kathedralskole i 
18560g 1859, vaeret Laerer ved forskjellige af Hovedstadens större Privat- 
skoler, siden 1876 ved Gjertsens Skole. 1 1874 opholdt han sig laengere 
Tid i Paris for at studere det franske Sprog. 

♦ 2 2Decbr. 1870 Ovidia Alvilde Marie Antalie Oisen (f. 13 Juli 
1829), D. af Peder Oisen Fossum, Portner ved Rigshospitalet, og Bodil 
Marie f. Nansen. 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


Bekkevold — Belsheim lOj 

Jfr. Aftenposten og Dagen for igMarts 1880 angaaende den Fest, som Studenter- 
amgfctepii^ep, 'Johaniterne» og «Polyhymnia> gav til hans Mrt paa hans 50 Åars 
F^dselsdag. 

granfle @til0t»eUer for IStgt^nbere og Si^velomiie. Stxa. 1876. 8. 491. 
118 6. (Inm.iflereeiabe, M. a. i 91. Xibjffr. f. Sit. 1876, 9lo. 5, 6. 79 ; i 9^0» 09 
Sievit {. H. 9^0. 908). — Hnben Ubgatoe.  ib. 1881.  8.  VI.  120 6. 

I Program fra Gjertsens Slcole 1879, S. i — 13: Om undervisningen i 
iransk ved Gjertsens skole. 

Belle (eller Belden),  Ingebrigt  Sivertsen, blev  fedt  1773. 

I Aaret 18 18 opslog han paa Kirkedorene i Lesje og Opdals Kirker samt 
Throndhjems Domkirke en Proklamation, hvori han kalder sig c Bondens 
Statfaolder i Throndhjem» og antyder, at han har faaet eAabenbaringer 
om at skulle omst^de Regjeringsformen og give nye Love i Stedet for de 
nervaerende tyranniske». Forfatteren, som hörte til en sindssyg Slaegt, 
riap den Gäng for Tiltale. Nogle Aar senere blev han imidlertid tiltalt 
ftw Udbredelsen af et af ham forfattet Skrift, dat. 12 Juli 1825, «der 
liavde til Hensigt at tilintetgjore Virkningeme af alle i Lesje fra 1815 til 

II Januar 1825 behandlede offentlige Forretninger», og cfor hans gjen- 
tagne formastelige Vinkelskriveri». Hans Skriverier og 0vrige Optrseden 
chavde gjort Gudbrandsdoleme forrykte i Hovedet, saa at de ikke alene 
▼iste Opsastsighed, men endog aabenbar Vold imod 0vrigheden», og der 
maatte tilkaldes militser Assistance for at faa Urolighederne daempet. Til 
Undersegelse og Paadommelse af Sägen blev der nedsat en kgi. Kommis- 
^on bestaaende af Sorenskriveme A. Rambech og J. G. Thaulow samt 
Gaardbruger Ole Haakenstad (det var förste Gäng, en Bonde havde 
Ssede i en kgl. Kommissjon). Kommissjonens Dom blev for B.'s Ved- 
kommende ved Hejesteretsdoro af i Marts 1828 skjaerpet fra 3 til 6 
Åars Fsestningsarbejde. 

Jfr. Fr. Brandts Repcrtorium I. 264 — 68; Schweigaards Proces I. 110; P. C.Holtts 
OpCegneUer, S. 174; Rigstidende 1828, No.- 22 Tillaeg og Morgenbl. 1881, No. 326 A 
mf Yngvar Nielsen. 

. 6ubfcti4)tioni9|»lan (ti( en gforllating af  tlabenbaringen i bet 19be 
tfex|iiiibTebe}.  %^tm. 1827.  8.  16 6. 

Sopie af et 6!rift, jea dngebrigt 9e1Ie fttet» paa ftemplet $apir og fom bleto 
tfffeiibt fro ^Ux i Dpbald ^reftegielb 4 Sunt 1838 i bet bttbe ^ab, at bet (unbe 
Ummu i ^ong datl XIV go^and ^aanb.  1 Hd folio.  U. 8t. o. 9L. 

Belsheim, Johannes, Son af Husmand og Skomager Engebret 
Oisen (t 1842) og Hustru Marit Johannesdatter (f 1857), er fodt 
21 Januar 1829 paa en Husmandsplads under Gaarden Belsheim i Vang 
i Valders. Efter sin Opvaext var han först i nogle Aar Gaardsgut, blev 
i 185 1 Skolelaerer i sin Hjembygd, tog efter et kort Ophold som Tilho- 

Kotsk Forfatterlexikoa 1814—1880. 13 

Trykt lode J.muar 188a. 


Digitized by VjOOQIC 


194 


Belsheim 


rer i 1855 Dimissjonsexamen ved Askers Seminarium, blev 1856 ansat 
som Skolelaerer i Grue og arbejdede derhos paa Kontoret hos Sorenskri- 
ver Fietzentz. Han begyndte da at studere under Vejledning af senere 
Overlaerer J. F. Ording og tog, efter et Åars Ophold paa Hellbergs Skole^ 
i 1858 Examen artium med Haud. I Decbr. 1861 tog han theologisk 
Embedsexamen med samme Karakter. Han var derefter om Sommeren 
1862 konstitueret Laerer ved Porsgrunds Borgerskole, blev 1863 Bestyrer 
af Vefsens Laererskole, udnaevntes 20 August 1864 til Sogneprest i Syd- 
varanger og 25 Oktober 1870 til Bjellands Sognekald. « Konflikt med 
nogle af Almuen og Lyst til at kunne arbejde i videnskabelige 0jemed 
bestemte ham til at sege sig entlediget», og under 19 Juli 1875 ^boldt 
han Afsked med Vartpcnge. Siden den Tid hai- han vaeret bosat i Kri- 
stiania, sysselsat med videnskabelige og litersere Arbejder; Storthinget 
1880 bevilgede ham i dette 0jemed en aarlig Understattelse indtil videre 
af 1000 Kröner. Siden 1876 har han hvert Aar rejst med Hj«lp af 
offenthge Stipendier, flere Gange til Upsala, Stockholm og Kjobenhavn 
og et Par Gange til St. Petersburg (Sommeren 1880 över Hamburg og 
Berhn) for at granske Kildeskrifter til Bibelens Text og Historie. 

♦ i) 1863 Mar en Meller Brun (f. i Bergen 1829, f 1874), D. af 
Landhandler i Lekanger Herman B. og Birgitte Agnete Skabo. 

* 2) 1875 Olov OhdatUr Haugland (f. i Bjelland 1847), I^- af 
Bonde og Smed Ole Oisen H. og Anne Torkelsdatter. 

Jfr. Storth.-Forh. 1879, V. No. 40; 1880, V. No. 33; VI. a, S. 423 og 
Storth.-Tid. s. A., S. 747; Slorth.-Forh. 1881, V. No. 12; VI. a, S. 440, og Storth.- 
Tid. s. A. S. 1 188 — 1207 (Debat ang. en anlagt, men afslaaet Bevilgning til ham 
til Pr0veo?ers8ettelse af det nye Testamente paa det norske Folkesprog; jfr. ogsaa B.'s 
egen Artikel, om det paataenkte Fcssag til Bibeloversaettelse, i 0itlandsk Tidende 1881» 
No. 207). * 

Dr. Martin Sut^er« portaler tit bet ®amle 09 bet 9lt)e Xefta- 
mettled ^fger. Otoerfatte fra Xt^bfl. S^ca. 1860. 8. 142 @. 00 1 ^(. S^egifter. 
(«nm. i 9{. Shrfetib. 1850, @p. 812). 

^toab fatted l^ceretne? (9f 9teD. 3. S-Soob). Oberfat [efter ben foen^ 
fle CDerfffttetle].  [S^ra. u. 11. (o: 1861) og %, Hnont^mt]  8.  16 e. 

¥aulu« i ti ^ettogtninger efter ben ^eaige Strtft. «f ». Sr- t^eSfet^ 
Obetfat fra Xt)bfl. S^ra. 1862. 8. VIII. 238 6. (O. m. %. : »ibelfte SielebilUber 
fom (Spetl af ^errend mangfolbige tlarl^eb; ll; ifr. 7^. S^i^gefen nbft. 91nm. i 
<R. Äirfetib.) 

Stoillingbrvbrene. (£n gortcelling af Dr. ®. ^. d. ©^nbert. Ooecfat 
efter ben ttybfte DrtginaU 4be Opiag. (S^ca. 1868. 8. 47 e. r9(nm. i SRorgenblabet 
[af Softn ©tenerfen].) 

Dr. ^f^iiip Sacob @penerd gorllaring ober ben (^rtfteltge idait 
efter Dr.SRartinSnt^erdliHeftate^idmuJ. Ooecfat fraXt)bfI. bergen 1864. 8. VIII. 
348 @. (Hnm. i )i<ttt^. ^rfetib. IV. 28—31 af %f). (£. »ecn^oft; S). n. %oUtfbU, 
IR. fH. VII .301 fg. af Ä. gferagen; i »erl.Xib. 1865, 9lo. 36). 


Digitized by VjOOQIC 


Belsheim loe 

Chrysologia eatecheticatlltt(Bul\)pt(thiltntt,f))i^0tibta\al\q%i9tttl!U 
fitta^ttani^Sttte i ^rti^b a forflatet og betrogtet i Sammenligiting nteb QMhtt. 
if Vlag. (Efnt. @cYitoeY. (Efter Xtaugott eiegmunbd Ubgaoe oberf. fta 2:)H^. Bet- 
gen 1864.  8.  212 e. . (Hmn. i Sut^. SKtfetib. IV. 96 Qf 2:^. (£. »em^oft). 

Bibtag til Bibeleitg 4>tftone. 6<nftilt Vftr^l af ^gfo^ei^enneti'', 129at- 
gog, 1863. S^ra. 1864. 8. 94 @. ORe i ^Bog^bl. ; fe nbfr. om ffon» IBibrag ttt 
.gotfeoennen^). 

Om Bibel en, beni Of^bebating, Do^cettelfe og Ubbtebelfe. 2benUbgabe [af 
fotegoooibe @(rift] (meb 9 %va\nxt, me^ gamle ©Inftprober). (l^^ra. 1875. 8. 2 )B(. 
108 8. («iim. i SRorgenbl. 1876, 18 gult [af Dr. (&. g. «. ^orn] ; ^ i Sfabtelonbet 
f. 1. 14 3uli; ^ IQ. Xib. f. «. 9^0. 47; 6fiQ.;^ag. f. 91. 9^0. 20; i ^ogltele* 
gtofen [ttb^., optTt^ i Sftenpoften 28 6t)>t. f. 9.]; S&ftaren 1876; 4 9Rai; i@tara 
VMmq 1878, 28 3on. o. fl.) 

Xil gforfoat for nogie omtoiftebe ©tebet i bet S^oe Xef taraente. 
gatfte etDffe. (SKar!. 16, 9—20; 1 3o^. 6, 7, 8; ffllatt^. 6, 13; fiu!. 11, 2, 4; 
3o^. 5, 4; og 7, 52—8, 12; «|). «{. 8, 87 og 20, 28; 1 Sim. 3, 16). Vtth ett 
€{nft)>ribe i gfacflmile. S^ia. 1876. 8. 2 91. 79 6. (Ilnm. i gfcebtel. 1876, 
9h>. 51; t (£^i. talTard X^ol. Xib^flrift 1877, 6. 852 fg. af ®ogne|>rep 8(^i9tt; i 
fMftoren 1876, 4 Sutt; i @!ara Xibning 1878, 23 3an. o. fl.) 

150 SalmeY til ©folebtug og 4>tt^anbagt, ubbragne af ben norffe^r* 
tté ontoriferebe ©almeboger, me|l Sanbftabd. (Orbnebe og lebfagebe meb Dptt^inger 
om bered gorfattete m. m.)  (£^ra. 1876.  16.  192 @. 

Obetfigt oyet l^irtenil ©almefang, bend ^iftorie og ^rtefalmebvgente i 
be notbife Sanbe. Ubg. af ©elffabet for SroReo^U^dningen! gremme. gfvrfte Xillieg^ 
(efte til ,,8fonei>ennen'' for 1877.  ftra. 1877.  8.  VIII.  96 S. 

Codex aureus sive quåtuor evangelia ante Hierooymum latine translata c 
Codice membranaceo partim purpureo ac litteris aureis inter extremum quiotum et iniens 
•«epCiniam sseculum, ut videtur scripto, qui in regla bibliotheca Holmiensi asservatur 
nonc primum examinavit atque ad verbum transscripsit et edidit J. B. Cum V tabulis 
Chrae. 1878. st. 8. LVI. 384 S. (Prolegomena blev oversat paa Latin efter Udgi- 
vereDS Haandskrift af nedennsevnie Provst S. B. Buggc. Udgaven er anmeldt i Mrgbl. 
1878, No. 142 [af Dr. L. Daae]; Dagbl. s. A. No. 148; Ny ill. Tid. 30 Juli s. A. 
!af I>r. E. F. B. Horn]; Nyt norsk Tidsskrift III, S. 366 [af J. Lieblein]; Post- och 
Inr. Tidn. [overs. i Aftenbladet 1878, No. 113]; Wäktaren 23 Maj 1878; Illustreret 
TidefKle [Kjebcnhavn] No. 982; Kalkars Theol. Tidsskrift Aarg. 1878, S. 431—34 
af Prof. G. Stephens og i sammes Aarg. 1880, S. 438—51 [af Sogneprcst F. Schjott, hvortil 
Replik af Belsheim S. 701 fg.]; Lit. Centralblatt 1878, No. 29 [af Herm. Rönsch]; 
Safirers Theologische Literaturzeitung 1878, No. 15 [af Prof. v. Gebhardt]; Zeitschrift 
f. wiss. Thcologie XXII, H. i [af Prof. HilgenfeldJ; The Athemeum 1878, 8 Juli og 
19 Oktbr. [af G. Stephens]; The Academy 1878, 17 August [af Richard F. LittledalcJ 
Og 24 August [af F. I. A. Hört] ; The Guardian 1879, 9 April [af John Wordsworth] ; 
Pölybiblion (Paris, Septbr.) 1879, S. 200 [af J. Martinow]; The Western Christian Ad- 
Tocatc (Cincinnati, U. S. A.) 1878, 19 Oktbr. [af Minbierresident Cramer i Kbhvn.j; 
The inlemational Review (New York), Novbr. 1878 [af C. R. Gregory]; i Budstikken 
(Miiraeapolis, U. S. A.) i Febr. 1881 af Rev. E. L. Petersen). 

Die Apostelgeschichte und die Offenbarung Johannis in einer alten 
Lateintschen Uebersetzung aus dem  Gigas librorum  auf  der  königlicheR  Bibliothek  zu 

13 


Digitized by VjOOQIC 


196 Beltheim 

Stockholm. Zam enten Mal herausgegeben. Nebst einer Vergleichung der ttbrigen 
neutestatnentlichen Btlcb«r in derselben Handscbrift mit der Vnlgata und mit andem 
Haodscbriften. Chra. 1879. 8. XDC. 134 S. (Tildels asrskilt Aftryk af Theol. 
Tidsskrift. Udgiverens Fortale blev oversnt paa Tysk af Prof. Caspari. Udgayen er 
anm. i Morgenbl. 1880, No. 52 [af M. J. Fxrden]; WikUren 1879, 31 Juli; Dl. Tid. 
[Kbh. 1879] No. 1052; Lit. Centralblatt 1880, No. 15 af Herm. Rönsch ; Lit. Beilage 
zur AUg. Ev. Lu h. Kirchenzeitung 1879, No. 42 ; Lit. Rundichau (Freiburg i/Br.) 
1880, No. 2 [af Rohling i Prag]; Schlirers Theol. Literatnrzeit 1880, No. 8 [af von 
Gebhardt]; The Academy 1879, No. 391 [af John Wordiworth]; The Western Chri- 
stian Advocate (Cincinnati, U. S. A.) 10 Decbr. 1879 [^^ Revd. Cramer] ; i Göttingsdie 
Gelehrte Anzeigen 1880 I. S. 221 af Dr. Fr. Dötterdick). 

Biskop Gunnerus' Hyrdebrev. Efter Originalndgaven og Forfatterens ud- 
videde tyske Overssettelse paa ny udgivet. Chra. 1879. 8. 57 S. (Sserskilt Aftryk af 
Theol. Tidsskrift. Anmeldt i Afteoposten 1879,6 Decbr.; Morgenbladet 1880, No. 61 
[af M. J. Faarden]). 

Omsorg i Norden for Finnernes (Lappemes) Omvendelse til Kristen- 
dommen far Reformationen. (Ud. Titelbl.) Chra. 1879. S- i^^- (Aftryk af Theol. 
Tidsskrift.   Anm. af M. J. Fairden i Morgenbl. 1880, No. 61). 

Dm ttifti (Eftetf0l0eIfe. SfiteVffget af X^omod å|^iii|)id. ^ant) oocr- 
fat fra ben latinffe ®rnitbtqft. Vlth tf^oma» k Stmpi»' 9ortrftt og flttt tdiOeber. 
(T^ta. 1869. 8. 261 6. («lnm. i ^iemmet 1880, %o. 11—12 af 9R. 3. gftrben; 
SWorgenM. 1880, iRo. 61). 

S)en lut^etffe ftirled Stefoimatorer og nogie af beced SRebarbeibete. 
Sfrit ooetfat og bearbeibet fra Xt^ff. Vtth 9 ^octrftter. Stta. 1880. 8. V 814 6. 
(5btx finbed ogfaa en Ubgabe uben $OTtT(etente. Oogen er anm. i en Stamgbe norfte 
og banffe $rooini9bIabe i Vtam og fbptil 1880). 

Slartin Snt^etd Set^net. ^rit ooerfat efter (^uftab Vb. ^ofd Vic de 
MarHn Luther fra Srtanfl. %SUh Snt^erj ^ortrst. df^ta. 1880. 8. 4216. ()Bogen 
er anm. i flere norfCe og banffe 16Iabe). 

Seilebning i 9ibeUnd ^iftorie meb ubforligere £)ptt)éntnger om bet 
9hK ieftamented Soger. Vttb en lit^ograferet $Iabe og tre i Sqrten inbtrt^ Xm- 
fntt. lera. 1880. 8. XII. 848 ©. (Anm. i ^jemmet 1880, 9to. 11—12 af SR. S- 
SfirrKen: SRorgenbt. f. Z. 24 Oltbr.; 6tia ^ag. 1881, 5 Sannar; (90teborg^o|hn 
1881, 13 fJlatt»; 0{llanbfl Xibenbe 1881, 10 Oltbr. 0. f(.). 

Um ^rifti (Etterft)lgitng ab Xomai fraa ^empten i Umfhift fraa IBattn. 
Utgiet^et. ^ra. 1880. 8. 1 1B(. 220 8. + 2 91. (Ooerfsttelfen til Sanbdmaalet er 
egentlig nbfort af )B iS ®en. Vnmelbt i ^erbend <0ang 1881, 20 Si^^n- ; gfebra^eimen 
f. «. 24 San) 

Das Evangelium des Matthäus nach dem lateinischen Codex f f. * 
Corbeiensis auf der kaiserlichen Bibliothek zu St. Petersburg von Neuem in ver- 
besserter Gestalt herausgegeben. Nebst einem Abdruck des Briefes Jacobi nach Martta- 
nays Ausgabe von 1695. ^u™ Theil Separatabdruck aus *Theol. Tidsskrift [etc.]* 
N. R. Bd. VIII. Chra. 1881. 8. XIV. 69 S. (Förtalen er över», paa Tysk af 
Prof. Caspari). 

Om ^agtforbelingen i (Srunbtooen og mob abfolnt 8eto. ^a. 1881. 
8. 80 @. (0nm. i Slorgbl., 9ubftiRen, ©amfunbet, Oergen^poften, 9ergen< Xibenbe 
0. fl. IBtabe 1881). 


Digitized by VjOOQIC 


Belsbeim igj 

tt ^ntnblooen af 17be Vtai ellev af 4be Slotoembet? Stta. 1881. 8. 
24 6. 

Dr. Vt, Sttt^etd 9c(btalet; etter fortrolige Unber^olbning meb fhie Om* 
9an|BiKiiiier. (UbMlg effer Sbtrifaberj Driginal'Ubgat>e af 1566. 9t9 og rettet Ub^ 
9a>e).  (T^ra. 1881.  8.  886 6.  (Ibtoin^iiit). 

<0l}lbise Sanb^eber og ^agbog. (Efter bet (Eogelfk. (E^ra. 1881. 16. 
8 it)Kig. Xrf meb inbfhtbte rene 9labe.  (Slnontjmt). 

Seftrioetfe ober gfberned ftrig meb 9lomeriie af gflobiud Sofefui. 
%im bottfFe ^Tctft 9. 9ieterfen0 Oberf. af 1757. (^eitnemfeet, rettet og ubgibcn. 
forten 1881. 

Om ^aii« Xilfen ^auge.  Ihra. 1881.  8.  46 6. 

I Theologisk Tidsskrift, 2 den Rsekke, ///. 603 — 630: Den apottoliake 
Trocsbekjendclsc, gjengiven paa Vers af Luther og flere efter ham i den lutherske Kirke. 
— V, 59 — 91: Constantin Tisdiendorf. En Skizzc. — VI. 305—381 og 449—476: 
Apostlernes Gjerninger og Aabenbaringen i gammel latinsk Ovensettelse efter det store 
Haandskrift Gigas librorum i Stockholih (jfr. ovfr. om det med tysk Titel og Fortale 
ndgiTne Sseraftryk). — VII. 20—73 : Biskop Gunnerus'8 Hyrdcbrev paa ny udgivet. 
(Jfr. ovfr. om den sserKkilt aftrykte Udgave); S. 327 — 344: Omsorg i Norden for Fin- 
nernes (Lappemes) Omvendelse til Krbtendommen fsr Reformationen. (Ogsaa sserskilt 
aftrykt i nogle faa Exemplarer); S. 383 — 404: En gammel luthersk Kirketalme. (Ar- 
tiklen fremkaldte nogle Bemserkninger i Morgenbl. 1880, No. 183 med Svar fra Bels- 
beim i No. 232). — VIII. 146 — 212: Matthsei Evangelium i gammel latinsk forhie- 
rooymansk Oveisxttelse efter Codex Corbeiensis, tidligere i Paris, nu i St. Petersburg, 
i ny og forbedret Udgave (jfr. ovfr. ang. den saerskilte, forogede, med tysk Titel og 
Fortale forsynede Udgave). 

3 9^0 rf! ftirfetibenbe ftreb ^an i Kargangene 1859--68 f orftiettige Opfatfer, 
4)»oribIattbt merfed: 1862, 9lo. 16 og 17: Om gefu fibfie ^affemaaltib. (grorebrag 
i ben t^ol. gorening) 18 ©palter. — 186S, Silo. 10, 11 og 12 : fiut^er fom ?rabi- 
laHt.  («fier ^gfienberg* ^Coang. Älrd^. 3ett.*) 

3 Idiit^erff ^irf etibenbe (1 9t.) VL 1—8 og 17—24: 3)en ttrfetige Sare 
om <l^rtfK ^crfon. (Oberf. efter et Srorebrag af Dr. gf- ti- ^^Itppi). — 3 8 91., 
1B76 %o. 21 : 9lnmelbelfe af Dr. 91. J6aitg« «0m fkd^ Opftanbelfed ^ifiorifle 8irle' 
hW' 2)e«uben finbed i Ifte mtOU af bette 2:ibilftrift entelte ^rref))Ottbentarttner 
fta ^an^ 4)a<^nb- 

3 Sut^erff Ugeflrift 1877, I. 6. 121—24: Om Codex. aureus etter 
.(Mbbogen" i Stod^olm; 6. 191 fg.: Knmelbelfe af @taard „9lor1I Salme^ftorie'*; 
6. 433 fg. : «[nm. af „(£alt>in, ^and Sib, ^and <0jeming, ^amS 6!nfter af gf- dun- 
gener, ooerf. af Odcar Ztlanh*'. — 1879, I. @. 278--89 og 229—806: Oibrag til bor 
9ibero»erffttteIfed4>iftorie.— 1880, I. 9lo.l6— 20: gfra Slorged 9leformation«iiporie. 

3 SUiiftreret 9lt)4eb0blab 1862, 9to. 18 og 14: 9L. ®. »lubelbad^; 
^9. 29: ». Sr. tngelbret^; 92o. 38 og 39: 91. 9. @. a)runbtt)ig (ifr. 9^. 44 og 47 
of en Sftgmanb). — 1863, 9lo. 26; 30 og 32: grta en ffanbinabifl gferiereife. 

3 9onet>entten XII (1863), 6. 1—24: ^toorlebed ^tbelen er opbebaret. 
(OiJerf.i bet Stenat %\h»ftxxH Läsning Jör Folket XXII. 289fg.); @. 266— 92: ^toor- 
lebd 9ibelen er Meben oberfat ; @. 877—97: ^oorlebeiS SSibeten er bleben ubbrebt; 
6. 473—94, ifr. 6. 696 : ^toorlebe* ©ibelen er Meoen nbbrebt I 9lorge (jfr. oofr. 
S. 196). - XXV (1876), 6. 611 fg. : Sibt om 6ang, ^igtning og Salmer. 


Digitized by VjOOQIC 


198 Belsheixn— Bendeke 

9 tdmenlttJtting (gilgefftift til Snmuebennen 1880): ^mti 9älfeit ^aitge. 

9(£]^t.9lo4nfeitd 9tot\f ^^aonbleififon flere Krtitlet, ifftt i be f frffce ^eftet. 

3 S)en norffe Sfolfeffole J. (186S— 63), 6. 257—68: gfafte 6to(er og 
OmgangS-efoIet. (ttot tettet polemiff imob en tibligere Ot)fat< af C 3. SRimterttb, 
ber fbarte i II. @. 7—16, ^toortil ». igieii föorte S. 6S-71). — IV. 97—102: 
Om be bibet^ftorifte Skerebeget t fOmiiffoIeii. — 3)editben finbed enfelte Sange nt. m. 
af ^m i bette Xibdftrift. 

3 9laanebdtibenbe fot ben notffe ltmuef!oIe ftteo ^n fotKeHige 
Opfatfet og fSnmelbelfet i Vatgongene 1860—62. 

3 C^^tiftiania-^often lebetebe ^an f otftjettige Oibtog. i tlatene 1865—62, 
nabnlig ^ottefponbenteftettetninget fta SoIbetS og fta @oIft, 9oganmeIbeI{et m. m. 
9n WcHM af ^m ang. @an!t ^omad IHtle paa ^ilefielb et ttttft i 9to. 2446 og 
2449 (3uU 1855). 

3 9lotgenbIabet (at ^an flfteoet fotffieHigt (Ooganmelbelfet, Obetfcettelfet 
fta %^9 og ©oenff, Opfatfet om Sfolelstetmfbet i 1860^ m. 0.) i Katene 1859—63 
og 1876 fg. 

3 9(ftenpoften ^t ^an ligelebed fttebet fotftiedigt, nat»n(ig tlnmelbelfet af. 
t^eologift fiitetatut, i «atene 1878—81. 

FoTOTrigt findet Bidrag af ham i Hallings Faedrelandets Ven 1853—55 
(Breve fra Valders, Sangem. m.); i For Fattig og Rig 1853 — 55; i Almuevennen 
1860 — 63 (bl. andet en Artikelrsekke om Lserere i Theologi ved Norges Universitet); 
i Adressebladet (bl. a. et Par sterre Opsatser : Om Sydvaranger og nogle Ord om 
Salmebogssagen i 1871, No. 21-^23); i Christiania-Postens Fortsaettelser Dagbladet 
og Christiania Dagblad; i Ferdamannen; i Finmarksposten 1867—70; 
i Hede markens Amtstidende (flere Korrespondentartikler Vra Kristiania i Begyn- 
deisen af 1879); i Dagbladet, i Fedraheimen (bl. a. i Aarg. 1881 en Oversst- 
telse paa Landsmaal af Moliéres cTartnfTe*) osv. 

Bendeke, Johan Fredrik, Son af Sorenskriver i Strinden og 
Selbu Car/ Fredrik B. (f. 2 December 1809, f 11 Maj 1862) og 
Fransiska Elisabeth Caroline Antonia Tkome (f. 13 Oktober 18 13, 
t 12 Oktober 1881), er fodt i Kristiania 13 Marts 1840. Han blev i 
1860 udexamineret fra Krigsskolen og ansattes fra Juli s. A. som Sekond- 
löjtnant i throndhjemske Infanteribrigade, hvor han i August 1861 ud- 
naevntes til Premierlojtnant, i April 1872 til Kaptejn og Kvartermester, i 
April 1873 til Divisjonschef og i Decbr. 1877 til Kompagnichef. Han 
har tvende Gange besogt England for at studere dette Lands Sprog og 
Literatur og har siden Januar 1866 vaeret Laerer i Engelsk ved Thrond- 
hjems Realskole. Han blev Medlem af Videnskabsselskabet i Throndhjem 
i Januar 1876. 

* Else Mathilde Elisabeth Due (f. 7 Marts 1842), D. af Lens- 
mand i Aremark Jens Gunenis D. (f 1844) og Edle Valentine Bassee. 

Kort Oversigt över den  engelske Literatur.   Thjem. 1879.   8.   31 S. 

Engelske Samtaleevelser efter Samuel D. Waddy's cThe English echu». 
Ved J. F. B. og G. Stabell. Thjem. 1881. 8. 2 Bl. 141 S. (Anm. i Thj. Stifts- 
afis 1881, No  94 og i Dagsposten s. A. No. 105). 


Digitized by VjOOQIC 


Bendixen 


199 


Bendixen, Bendix Edvard Reutz, Sen af Skibsferer Nils B, 
(t 1850) og Mar en f. Johnsen, er fodt i Bergen 6 Septbr. 1838, blev 
Student med Laud fra sammes Latinskole 1857 og filologisk Kandidat 
med samme Karakter iDecbr. 1863. Den 6 Aug. 1864 blev han udnsevnt 
til Adjunkt ved den ny oprettede Iserde og Realskole i Kristianssund, 
hvis Kasserer han ogsaa var, indtil han efter Ans0gning erholdt Afsked 
fra sit Embede, da han 31 Maj i^l^ var bleven udnaevnt til Bestyrer af 
Tanks Skole i Bergen, Med oflFentligt Stipendium företog han antikvariske 
Undersogelser i Nordmore og Romsdal i de tre Sommere 1870 — 72, be- 
S0gte i sidstnsevnte Aar de vigtigste indenlandske arkseologiske Samlinger 
og det oldnordiske Museum i Kjobenhavn, studerte derefter paa en 
toaarig Rejse (1873 — 75), tildels med Stipendium, Samlinger og Kunst- 
vaerker i Danmark, Sverige, Tyskland, 0sterrige-Ungam, Italien og tildels 
i England, Belgien og Graekenland. Senere har han foretaget kortere 
indenlandske og en enkelt Rejse til Udiandet (Holland, Belgien, Paris). 
Under sit Ophold i Kristianssund var* han Formand i Arbcjderforeningen 
dersteds efter dens Omdannelse 1867 og Medlem af Kommunerepraesen- 
tantskabet 1871. I Bergen har han vaerct Medlem af Museets Direktion 
siden 1876, Medlem af og delvis Formand i Bestyreisen for Bergens na- 
tionale Scene fra dens Gjenoprettelse 1876, Medlem af Bestyreisen for 
Bergens Billedgalleri, som han har ordnet, fra dets Oprettelse 1878, For- 
mand i den bergenske Filialafdeling af Föreningen for norske Fortids- 
mindesmaerkers Beväring siden 1876, etc. I 1879 var han Valgmand. 
Han er Medlem af Videnskabernes Selskab i Throndhjem og cBevoll- 
mächtigter» for cMuseum fUr Völkerkunde» i Leipzig. 

Indbydelsesskrift til den ofTentlige Examen ved Tanks Skole 1877. 
Bergen. 8. 31 S. (Skoleefterretninger ved B.) — Samme for 1879. Bergen. 8. 
35 S. -|- 42 S. (Skoleefterretninger ved B.) — Samme for 1880. Bergen. 8. 83 S. 
{S. 35—83: Skolebibliothekets tilvaext siden 1866 og skoleefterretninger, begge ved B.) 

Katalog över Bergens Bys Billedgalleri. Bergen 1878. 8. 64 S. 
(Omtalt og anmeldt i en Raekke Artik^er: «Fra Billedgalleriet» i Bergens Tidende 1878, 
No. 136, 138, 142,  143 og 145). 

I Indbydelsesskrift fra Kristianssunds Skole 1868, S. 1—28 og 
1870, S. 13 — 71: Efterretninger om Nordmore og Kristianssund. I. II. (Anm. i 
Morgenbl. Juli 1870 og i Aftenbl. Juli 1870. Optrykt i Romsdalspostens Feljeton for 
1879 tilligemed: FortegneJse över civile Embedsmsend i Nordmore.  8. 6 S.) 

I Aarboger for nord. Oldkyndigbed 1872, 185 — 191: Runebjerget ved 
Veblungsnas Gfr. S. 192 fg. af S. Bugge). 

I Aarsberctningcr fra Föreningen til norske Fortidsmindes- 
mserkers Beväring, 18 6g, S. 170^79: Befetningom Undersegelsen af Stenvikshulen 
og Bremsnaeshnlen. — 18^6, S. 104—- 17: Indberetning om arkaeologiske Unders0gelser 
i 1876. — i8f7, S. 158—67: Antikvariske Itgltefelser; S. 173 — 241 : Fomlevninger 
i Nordm^e og Romsdal. I. — J8y8, S. é^i — 161 : Fomlevninger i Nordmsre og 
Romsdal.   II.   III.  —  iSjg^ S. 60-— 97:  Udgraminger og Unders0gelser i 1879. — 


Digitized by VjOOQIC 


200 Bendixcn — Bendz 

j880t S. 18-^3: lagttagelser paa en Stipendierejse i Sondnusre 1880; S. 64 — 87: 
AntikTarudce lagttagelser i Hardangcr, Vos q% Sogn. (Af disse to Afhandlinger findes 
der 35 sserskilt aftrykte Excmplarer med Fxllettitelen : Antikvariske lagttagelser i Sond- 
m0ref Hardanger, Vos cg Sogn.   Kra. 1881.   8.   70 S.) 

3 aSentdbaU tltntdtibenbe, tom (att rebioerebe fra 1 Oltbr. 1865 ti( 1 Sutt 
1886, finbH of ^m BI. a.: Varg. 186S, 9lo.58, 54 og 66: fiiHcfofcR og MfHan^ 
fttnb. — 9lac0. lS69{y) en Wslfe tttrtifler om^gefCoIeni^Orbmiig. — ICatg.i^ri: 
Svblorg angaaenbe Orbningen of ben ^0iere 6toIe i ftdfHandfnnb. 

3 (S^TiftiandfunbJ 9bre9feabid 1872, 9{o. 16: 9togle Sfomlebninger t 
9lotbm0i og aiomdbol. 

3 16etgend Stbenbe 1B76, 9lo. 237: d^ diunetnbftrtft i 16ergend Shifenm. 
— 1B7H, 9lo. 116: »etgend ^iOebgallen Onbberetning til gforntQnbfEabet) ; 9lo. 167, 
188, 190, 198, 194, 196, 200, 202, 206, 206, 213, 214, 219, 222, 226, 230, 282, 234, 
286 Og 289: gra ^ariferubpiQingen (tilf. 41 (Spalter); 9^o. 218: (Sn ftlofTeinbfrrtft 
fra VHbbélalberen. — 1879, %o. 86, 87, 40 og 42 : ^omfirten og bcn9 flUeftonration 
(ifr. 2:U{iMir fra gr. t», b. Sippe i 9^. 46 og (ij[enfoar fra «. i 9h>. 48). 

3 HftenbUbet 187 9, 9lo. 208: Om nogie af ^m foretagne arI(eoIogijte 
^rabninger (ma 3^^^- 

Bendixen, Christian August, Sen af Kjebmand og Städskåp- 
tejn Christian August Ä, blev fodt i Kristianssand 27 Juni 181 1 og 
Student med Haud fra sammes Latinskole 1830. Efter at have vaeret 
Handelsmand i nogen Tid, tog han juridisk Embedsexamen med Laud i 
December 1842, var saa fra 1843 Advokatfuldmaegtig, blev 1846 Kopist 
i Revisjonsdepartementet, 1849 autoriseret som Underretssagforer i Roms- 
dals Amt, 1858 konst, og 11 Juli 1860 udnaevnt til Politimester og Auk- 
tionsforvalter i Kristianssund, hvorfra han 10 Novbr. 1866 forflyttedes til 
Sorenskriver i övre Thelemarkens ostQeldske Sorenskriveri, i hvilken Stil- 
ling han döde 26 Oktbr. 1874. 

♦ i) 1838 Anne Elisabeth Heltberg (f 1839), D. af nedenfor 
nsevnte Sogneprest til Stange Elias H. og Clara Margrethe Oxholm. 

♦ 2) Josephine Albertine Clausen (f. 28 Oktober 1824), D. af 
Kjobmand Lorentz C. 

Jfr. A. Mundis Barndoms- og Ungdoms-Minder, S. 184—85, 188; G. Faye: 
Stange Menighed og dens Prester, S. 74. 

Han har skrevet adskillige Smaafortsellinger i Ny Hermoder (Fortssttelse af 
cBien») og i Nat og Dag. Ligesaa antages han at have vseret i nogen Tid Theater- 
aninelder i Rigstidenden.   Han skal ogsaa have skrevet et dramatisk Arbejde. 

BendZy Christian Ahle, Sen af Overbirkedommer i Laurviks 
Grevskab, Overauditor Nils Brinck B, (f 8 August 1825) og Inger 
Bugge (t 21 Marts 1854), blev fodt i Laurvik 29 August 1790, ud- 
nsevntes 27 April 1808 til Sekondlejtnant i Marinen, hvor han i Oktbr. 
1 84 1 udnsevntes til Kommanderkaptejn. Han ansattes ved det norske 
S0kadetkorps's Oprettelse i 181 7  som Naestkommanderende og Laerer i 


Digitized by VjOOQIC 


Bendz — Bennett 201 

Somandskab ved samme, blev 26 Novbr. 1832 Korpsets Chef, i h vilken 
StiHing han förblev til i Septbr. 1850, da han var bleven Chef for somilitaere 
Korps. I 1 8 14 var han Chef for Briggen cAlsen» i Skagerak og Nord- 
seen. I 1841 — 42 var han Marinekommandoens Referent i Stockholm, 
i 1853 og 1859 var han nogen Tid midlertidig Chef for Marinekomman- 
doen. Han erholdt efter Ansogning Afsked 3 Oktober 1859 og dede 
22 Juni 1867. Han var Medlem af Svenska Krigsvetenskaps-Akade- 
mien^ dekoreret med St. Helenamedaljen og R. S. O. (18 18), R. St. O. O. 
(1853), R. af den russ. St. St. O. 2 Kl. 

♦ 28 September 18 17 Frederike Magdalene Gjertsen (f. 21 Juni 
1799, t 19 Marts 1837), D. af Justitiarius i Kristianssand Nils Wisloflf G. 
og Karen Knutzen. 

Jfr. N. A. Larsen : Fra Krigens Tid, S. 262 ; Program i Anl. af Sekadetinstitu- 
tets Halvhondredeaarsfest af H. J. Mttller, fl. St., namlig S. 29,31, 68 fg.; StamUvle 
över  Familjen  KitUand,  S. 131 og 134. 

3 aRoga^in for 60to(efeii il. 166—76: Betcenfning i Vnlebntng af et til 
aRarinebr)Kirtementft inbfenbtgocflag om en f orattbret £)|>bvQgeIfedinaabe for benorjle 
60!obetter (jf^* '!>• I* 185 fg. og IL 176 fg.) 

Bennett, ThomaB, en i Aaret 18 14 fodt Engla&nder, der i 1848 
som Turist besegte Danmark og en Tid opholdt sig ved den danske 
Haer, hvorefter han samme Aar rejste op til Norge. Her bosatte han sig 
i Kristiania, hvor han i en Rsekke af Aar gav Undervisning i sit Moders- 
maal og ved Siden deraf drev forskjellige Kommissjons- og Agentur- 
Forretninger, hvilke han i de senere Aar har organiseret dels som en 
Boghandel for engelsk Literatur, dels som et paa engelske Turister be- 
regnet ^TourisUOfficeT^,   Han er gift med en norsk Dame. 

Jfr. Ertlews Forf.-Lex., Suppl. I. 113; J. P. Laurent: «Livct i FeUcn» (Kbhvn 
1849), S. 6, 46, 131 — 33. Hubert Smith: »Tent life with english Gipsies in Norway» 
(London 1873), S. 52 fg. og 538— 540- 

Bennett's Handbook for Norway for 1859. Chra, 1859. 8. — Denne 
Bog er senere udkommen i ny, forbedret og foreget Udgave hvert eller hvert andet Anr. 
Den seneste Udgave har felgende Titel: 

Bennetts Handbook for Travellers in Norway. Twenty first Edition. 
Chra. 1880. 8. 6 Bl. 146 S. [+ Appendix, indeholdende dels Rettelser og Tillseg, 
dels Avertissementer].   With a map of Norway. 

9ennrtt9 ftactifte Sfttebog i bet (Sngelfte 6prog. (S^ra. 1862. 8. 
211 €. (S)e grammatifalfCe og toibenfCabelige Oemcrrfniitger, fom et mebbett fprebt 
i 9ogen, ftl^Ibed fta 4be Urt af nttt)ceretibe ^rofr^for 3o^. 6tonn). 

A selection of phrases for tourist travelling in Norway. Chra. 1870. 8. 
24 S. — Second ed. ib. 1875. — Fourth ed. ib.  1880. 

B. var Forfatteren af de engelske Vers og Krigssange, som i Sommeren 1848 
fandtes indrykkede i Berlingske Tid ende. 


Digitized by VjOOQIC 


20^ Bcntscn 

Bentsen, Halvor Andreas, Son af Skibsforer, senere Lods- 
oldermand i Yix2igtxQ Arnold Bentsen (f över 91 Aar gl. 24 Marts 1881; 
Nekrolog i Veslmar s. A. No. 24) og Engel Elisabeth Holm (af bom- 
holmsk Oprindelse), er fodt i Kragero 23 Oktober 1825. Efter i sin 
tidligste Barndom at havé gaaet 3 Aar paa en Privatskole, «som intet 
duede», fulgte han to Somre med sin Fader tilsos, til England og 
Frankrige. Da sluttede Faderen Söen og B. med. Han blev der- 
paa opdraget paa Faderens Gaard i Sandokedal og fungerede i 4 — 5 
Aar som Sekretaer hos Faderen, der var Ordforer, Forligelseskommis- 
saer og Amtsrevisor. I 1843, Aaret efter sin Konfirmation, blev han 
ansat paa Kontoret hos Sorenskriveren i nedre Thelemarken, Jonas Wessel. 
Her var han til 1845, ^ ^^^^ i Januar Maaned gik tilfods til Kristiania 
for at tage Praeliminaerexamen ; efter 14 Dages Ophold i Kristiania vendte 
han ogsaa hjem med denne Examen. Sommcren 1846 tog han ätter 
ind til Hovedstaden for at studere Jus, og efter to Åars Ophold der 
tog han i Juli 1848 norsk juridisk Embedsexamen med bedste Karakter. 
I det fölgende Aar opholdt han sig igjen i Kristiania for at Isese til 
Artium, men maatte paa Grund af Sygelighed opgive Studeringeme og 
flyttede i 1850 til sin Faders Gaard i Sandokedal, hvor han indtil 1856 
syslede som Gaardbruger. I Januar 1856 löste han Bevilling som 
Underretssagforer og har siden 1858, fra 1860 af som Overretssagforer, 
vaeret bosat i Kragero, indtil han Sommeren 1879 flyttede ud i Skaado 
Landsogn, som han igjen fraflyttede Hösten 1880, da han med Familje 
bosatte sig i Solum ved Skien. I Kragero var han fra Hösten 1859 af, 
paa et Par Åars Afbrydelser naer, i hvilke han var Kommunerepraesentant, 
stadig Medlem af Byens Formandskab og fra 1860 af gjentagne Gange Ord- 
forer; ligesaa har han vaeret Valgmand i de fleste Aar siden 1859 ogellers vaeret 
överdraget en Maengde kommunale Tillidshverv. Ved Udflytningen fra 
Kragero i 1879 blev han indvalgt i Skaado Formandskab. Han reprae- 
senterede Kragero paa Storthingene 1865 — ^^» '^^^ — ^9» '^7'» 7* ^8 
7*3; i 1879 blev han valgt til iste Repraesentant for Bratsbergs Amt for. 
Valgperioden 1880 — 82 og blev i Thinget, efteråt hans Valg var godkjendt 
(mod 18 St.), valgt til Formand i Konstitutionskomiteen, til Praesident i 
Odelsthinget og Medlem af Valgkomiteen. I 1881 blev han af Storthin- 
get valgt til Bankadministrator i Skien. 

♦ 1857 Benedicte NicoUne Swang, D. af Skibskaptein S. 

Portrat med biogr. Notits i Budstikken 1881, No. 79; jfr. fremdeles, foruden 
de lokale Blade «Vestmar», hvori en autobiograBsk Redegjerelse af B.» og « Kragero 
Blad» i November 1873, C^* l^r. C. Homann blev Krageres Storthingsrepreetentant 
1874—76, hvilket Valg Storthinget dog underkjendte, hvorefter H. ätter valgtes ved nyt 
Valg i Februar 1874) Storth. Forh. 1874. V. Dok. No. a; VI. S. 1—8 og Storth. 
Tid. 8. A. S. 3—40 og S. 83; samt Storth. Forh. 1880, VI. S. 1—5 og Storth.-Tid. 
s. A. S. 3—22. 


Digitized by VjOOQIC 


Bentsen 203 

i^^rtffe ©maabtgte. dit Sr0i»efaiii(ing. Ih:ager« 1854. 8. IV. 1206. 
(Inmrlbt i SQ- ^tfyébm, f. 9L. 3to. 48; Vtotqtnht 9b. 345; (Oixa.pofttn 9to. 2285, 
meb (Biennuele i 9lo. 2246). 

9 ftitfeligt Sfolffblab 1868, 9lo. 4: ©vnbagdmorgeit (i)igt); iRo. 7—8. 
^ $ar Orb ang. $ajtot Q^riftianid O^a» ^Orbet og ehifteit'' i 9lo. 1; iRo. 82: 
9eb SnbbieQen cif Dle 8ig« 9mnbefl0tte (9)tgt); 9^0. 35 og 37: Sibt om ben norffe 
0runb(ood Sror^olb tt( SReligiondfri^eben. 

I de 3V« Aar, han med korte Afbrydelser opholdt sig i Kristiania, skrev han en 
Del Opsatscr og Smaadigte i Morgbl., saaledes 1849, No. 83, 96, 97, 137; i Chri- 
stianiftposten 1849, ^^- 493* 495* 5^4» i Rigstidenden og i Den Constitu- 
tionelle. Fra Hesten 1849 til April 1850 var han Medarbejder i «Krydseren», 
hvortil han levcredc Bidrag i Vers og Prosa. Siden 1859 har han skrevet adskillige, 
tildels Isengere, Artikler i Kristiania^Bladene, fomemmelig i Af ten bladet og navalig 
angaaende Norges Forhold til Skandinavbmen og Grundtvigianismen. fil. a. er det 
anonyme «Sendebrev fra en Jurist til Professor Caspari» [indeholdende et Försvar for den 
kirkelige Grundtvigianisme] i Afteublndct 1868, af B. — I Fsedrelandet (Kbhvn.) 
skrev han i 1868 en laengere Betragtning över Skandinavismen med sserlig Hensyn 
til Vestmagtemes Politik. — I Kragero-Bladet Vestmar har han skrevet en hel Del 
fra Bladets Grundlaeggelse i 1868. 

Bentsen, Lars Martinius, Sonaf Gaardbruger Bent Gundersen 
og Hustru Gunhild Osmundsdatter , er fodt paa Gaarden Birkeland i 
Tvets Prestegjaeld 21 Februar 1838 og blev 1860 udexamineret fra Holts 
Seminarium. I 1864 underkastede han sig Reserveofficiersexamen. Fra 
Februar 1861 til Juli 1863 var han ansat som Almuskolelaerer i Åker, 
derefter til Vaaren 1866 som Laerer ved Fredriksstads Middelskole og 
scnere til Hösten 1868 som Almuskolelaerer i Fjaere Sogn. Efter den 
Tid har han vaeret privat Folkehojskolelaerer i Stjordalen. Her har han 
bl. a. vaeret Medlem af Kommunestyrelsen siden 1873, Valgmand 1876 
og 1879 og Repraesentant fra nordre Throndhjems Amt paa Storthinget 
1877 — 1879 og 1880 — 1882 (i begge Valgperioder Medlem af Kirke- 
komiteen). 

* i Marts 1869 Kamma Thyra Severine Fleischer, D. af Kjob- 
mand i Fredriksstad Fredrik F. og Theodore Tonder. 

@t0tte|)ttnYtet oeb ben tnunbtlige Unberoi^ning i Geografi 
fotaimufToIen. Äro. 1868. 16. 16 @. (Änm. i „«). n. gfoneffotc-' S«.«. VI. 283 fg.) 
Ovrnefange for 6Iote og ^{em. (Batnlet og ubgioet af @. Ihtutfen, 
8. »i. öentfen og «. 3o^n«fon. C^ra. 1864. 32. 124 @. + 2 «l. »cg. — 2bct 
0<)log. ib. 1865. — 8bie— 5tc Ubgabf. Cautot!. — 6tc Ubgat)e. fiaurbif 1878. 32. 
128 <5. + 2 ^(-   (^e 5 f0rfte Ubgaoer er tr^h t tilfammen 50,000 %^\.) 

Ilffelabben. Uboo(gte(St)entt)tog6agnHIS(edmngfor90m. ttbgioet af 6. Hnut^ 
ffit,)B.aR.efntfenog«.3o4ti«fon. Ifle [enefle] »inb. ^.1,2. €^ra.l864. 16. 156 8. 
(ftem.' i «. II. JJottelToIe, «. «. VII. 188 fg. af «. aferagcn). — 2benUbg. ib. 1877. 16. 
318 6. (fo Ubgaoe fra trifltania 1866, fom anfered i 91. högfort. 1866—72 meb Ubc 
labelfe af XSXtM^^M »^tfCetabben^^et hin en af eogtrt^fferen foranflaltft ntjSitetubgaoe ). 


Digitized by VjOOQIC 


2Q4 


Bentaen — Bentsen 


9xhtU 00 tirfetiftoriffe 6almet 09 Sange for 6foIe og ^em t>eb 
(S. Ämttfen, fi. SR. »entfw og «. 3o*n«foii. C^ro. 1864. 82. 128 6. - abet 
fljennemfeebe og forogebe Dplag.  ftro. 1879.  32. 148 S. 

^ifer 09 6ange for Ungbommen. ^mlebe og ubgiMenomneft tttSntg 
t>eb Sone^eiiroUme of ff. it. goo^iKrd og S. SR. O. ^a. 1872. ^01 fmal 8. 2 91. 
880 6. — Inbcti ttbg. ib. 1874. - 2:rebic fortgebe Ubg. ib. 1880. 8. XVI 
392 e. 

3 ^en norffe gfolteffole S 8%. F. (1869), 9^o. 21: ^tmb »et^bning ^r 
ben norbiffe SR^toIogi i oore folfelige Sfoler; 9H>. 46: Dw fanb Opl^tfniiig. — VI, 
9lo. 28: Ogfaa en ^roteft mob Sotob ®oerbru4> [o: om be grunbtoigffe SroHe^tiftoIer 
fom eioler for Sit>et]. — VIII, 9b. 18: tpobning^S^^et. 

3 i)agblabet 1869, 9to. 282 fton Ibnuftoleliererenl og ben nattonale Unber* 
offlcierdStimng foreneiS H( ®aon for Snbioibet og 6amfunbet? (39nl. af botHerenbe 
$remter(0itnant $. 81. Ihagd Sforflog ,og gforebrog ^erom paa Skeremtfbet i ^mor 
f. «.) — iS^O, no. 91, 92: Sofob ©oerbrup — golfe^iHoUfogen. 

Foravrigt  har  han skrevet ikkc fot Artiklcr. dels med, del»  uden  sit  Navn, 
OpUndenes Avis (fra 1868 af), Dagbladet,  Bud til Menigmand, Kordcn- 
fjeldske Tidende, Nordre Thj. Amtstidende m. fl. 

Bentzen, Gottfred Eugen, San af Overtoldbetjent Fredrik 
Nicolai B, og Sophie Dorothea Lorentzen, er fodt 22 Juni 1852 paa 
Fredrikshald, fra hvis laerde Skole han blev Student med Laud 1869. 
I 1877 tog han medicinsk Embedsexamen med samme Karakter, efteråt 
han i 1875 havde vundet den Skjelderupske Guldmedalje for Besvarclsen 
af det medicinske Fakultets Prisopgave : c Leddefladernes og de synoviale 
Hinders histologiske Bygning». (Censurkomiteens Bedemmelse er trykt i 
Univ.s Matrikul for 1875, S. 34). Siden 23 April 1878 har han vaeret 
ansat som Sekretaer i Kristiania Sundhedskommissjon. For Tiden befinder 
han sig paa en, tildels med ofTendig Understottelse foretagen, videnskabelig 
Udenlandsrejse. 

♦ 26 April 1878 Kackel Valborg Skarsten (f 20 April 1850), 
D. af Lensmand Knut S. og Christiane Larsen. 

1 Nord. med. Arkiv VII. (igys), No. 25, I: Bidrag til Ledhulemes Udvik- 
lingshistorie.   Med en Tavle.   (Brudstykke af hans ovennaevnte Prisa f handling). 

Han har deltaget i Udarbejdelsen af 'Beretninger om Folkemxngden og Sund- 
hedstilstanden i Christiania» for 1878 og 1879. (Chra. 1879 — 81. 4). I Beretningen 
for 1880 (ib. 1881. 8), S. XXVIII— XXXDC er af ham: Historiske Oplysningcr om 
Prostitutions vsesenet i Christiania. 

Bentzen, Ivar Hirschholm, Son af Skibskaptejn Bent Pe- 
der sen B, og Helene Hirsckholm, blev fodt 16 Oktbr. 1812 i Strand- 
stedet Str0mmen i 0jestad Sogn ved Arendal. £fterat han en kort Tid 
havde forsogt sig ved et Haandvaerk, kom han i Januar 1829 paa et 
Handelskontor i Skien, men begyndte, af Ulyst til H^delen, i sit i9de 
Aar at studere og tog, privat diraitteret, Artium medHaudi 1834.  (Han 


Digitized by VjOOQIC 


B)cntzen — Berbom 205 

er immatrikuleret under Navnet Hirschholm). Efter i nogle Aar at have 
vaeret Huslaerer paa forskjellige Steder blev han i Juni 1839 theologisk 
Kandidat med Laud og aflagde i Febr. 1840 den praktiske Preve. Efter 
et Beseg i Paris samme Aar blev han ansat som Laerer ved en af Kri- 
stianssands Almuskoler; hvorhos han i to Aar var Laerer ved Borgérskolen 
sammesteds og ellers beskjaeftigede sig med Privatundervisning i nyere 
Sprog. 10 April 1851 udnfievntes han til Personelkapellan hos Sogneprest 
Martini i Homedal, blev 6 Decbr. 1854 udnaevnt til Sognejprest til Aaralid, 
18 Juli 1863 til Fjeld og 12 Febr. 1870 til Öjestad samt i 1878 Provst i 
Arendals Provsti. Efter Ansegning erholdt han Afsked med Pensjon 13 Marts 
1880 og bosatte sig derefter i Kristiania, hvor han döde 24januar 1881. 
♦ 4 Juli 1848 Caroline Nilsen (f, i Kristianssand 13 Juni 1829), 
D. af Hjulmager Niels N. og Johanne Christine Wilhelmi. 

¥oetif!e @maab(omftet. (E^r.fanb 1857. 8. 4 9(. 159 @. (9nm. i 
fCftenM. 1869, 9lo. 111 Xitt.) 

®tierneftub. dn 6amling of nt)ere 2)iete. (E^r.fanb 1860. 8. 5 01. 1716. 
(Inm. t äRorgenbl. 1860, iRo. 203; i ftr fanbd ®tift0at)id f. H.). 

9iiba0t0bo9 efter ubmetlebe gotfattete. tlnben ^fbeling: S)igte O0 
©ange, obecfatte. 9ltd0Tl861. 16. 21BI. 180 6. (9leb omtn^ft ^ttelblab er IBogen 
itbgibet i ShHftiama 1862, fe 9^. Oogfort. 1848-65, 6. 8). 

<0tt(eeiabe.  9logIe S)igte.  ienfHatUfanb 1870.  8.  2 01.129(5. 

^nne og ^let. d^ Jedminat^iftorie fra 0ieflab. 9renba( 1874. 8. 2 01. 
75  ©. 

I Ny illustreret Tidende 1880, No. 52: Margot,   (Et Digt). 

Under sit Ophold i Kristianssand var han Medarbejder i Kristianssands 
Stiftsavis, hvortil han leverede ikke faa, översatte og originale, anon3rme Bidrag. 
Fra Tiden for hans Ophold i Fjeld er flere Dig te af ham trykte i Bergens -Bladene, 
saaledes i Bergensposten 1866, No. 58: Pigernes Prydelse;'og i Bergens 'fi- 
olen de 1868, No. 58: Hagar, en poetisk FortaelHng. Forskjellige Lejlighedsdigte 
af ham er saerskilt trykte. Hans furste poetiske Forseg var skrevet i det franske 
Sprog. 

Berbom, Wilhelm Thjodolf, Son af davaerende Bureauchef i 
Justitsdepartementet, senere Sorenskriver Jens Mathias B. og Ingeborg 
Frederikke Broek, er fodt i Kristiania 19 Februar 1827, blev, privat 
dimitteret, Student med Haud 1847 og juridisk Kandidat med samme 
Karakter i Juni 1854. Han var derpaa i Va Aar Fuldmaegtig hos Fogden 
i Gudbrandsdalen og senere i Aar ansat i Indredepartementet, hvorefter 
han rejste til Giessen for at studere Forstvidenskaben, i hvilket Fag han 
undcrkastede sig Examen ved Universitetet dersteds med bedste Anbefa- 
ling. Efter sin Hjemkomst Vaaren 1860 blev han ved kongl. Resol. af 
25 Juli s. A. antagen til indtil videre i det offentUges Tjeneste at anstille 
Undersogelser om Skovvaesenets Tilstand og sendtes i dette Ojemed til 
Nordland.   Vaaren 1861  blev han ansat som Bestyrer af Forstvaesenet i 


Digitized by VjOOQIC 


2o6 Berbom — Berg 

Nordlands Amt, udnaevntes 6 Juni 1863 til Forstmester dersteds og for- 
flyttedes i Decbr. 1875 i samme Egenskab til Hedemarkens Forstmester- 
distrikt, der indbefatter hele Hedemarkens Amt. 

♦ 1858 Ingeborg Alberta Irgens (f. 6 Febr. 183 1), D. af Sogne- 
prest til Aal i Hallingdal Gabriel Stenersen I. og Anna Bergitte f. Irgens. 

3 aRebbeIe!|et fra 9lotff Sagcr- og griffer-gforening /. (1872), 
@. 2—28 : Sagtfot^olbf ne i Slorblanbj tlmt. (Srorf .9 Unberffrtft 9^. 9. er en ^Ir^ffejI for 
903. «.) — tv. (1874); @. 80—87 : 3agtf or^olbene i 9lotbIanb€ Amt i 1874 ; 6. 87— Ö2 : 
Om ®ilbre m. 0. — IX, (1880), @. 38—43: Om ISiIbtftanben i ^bemarfenl Kmt 
m. 0. ; 6. 190—98 . Sibt om Sagtfor^ofbcne i ^ebemattend 0mt i 4>i9en 1880. — 
X (1881), ®. 127—184: Om gugleiogt Og afugle^utibe (jfr. ©emarfninger af gforft- 
mefter ))ro. Ilatd ibid. 6. 134—37. Sb.i tlttifel bleo reptobuceret i 9{. SbrcetdM. 1881, 
9^0. 42, ^ooteftet ben fcemfaibte ^obbemcetfninger of flere gforf. i 9^0  49). 

3 3nbberetninget fra be oeb @tatend grorftosfen anfatie gfunf^ 
tionarer 1867—1873, II, 6. 140—271 er ».« 3nb6eretninger om ©foofor^olbene 
i 9lorbIanbd llmt trt)fte i Ubbrag. 

Som Medlem af en Komite, der skulde arbejde for et Vejanljeg fra Nordland 
gjennem Saltdalen til svensk Lapmarken, skrev han et Par Artikler i Morgenbladet 
1868, No. 29, 134. — Hans förste trykte Arbejde var et Par under Merket IV, T. B. 
i samme Blad 1849 trykte Digte i gudbrandsdalsk Dialekt. 

Berg, Christian Frederik, er fedt 16 April 181 5 i Laurvik, 
hvor Faderen Kjobmand Hans Peter Rested B, da var Proviantskriver. 
Han bestemtes först til Studeringer, men gik 1828 över i den ved Laur- 
viks Middelskole oprettede Handelsklasse, som han forlod 1831, var der- 
efter 1833 — 3^ ansat paa et Handelskontor i Memel, opholdt sig siden 
noglc Aar i sin Fodeby og blev 1848 ansat som Laerer ved Kristiania 
Handelsinstitut. I 1852 blev han ansat som Laerer i Handelsvidenskab 
og Engelsk ved Tromsö laerde og Realskole, ved hvilken han udnaevntes 
til Adjunkt 26 August 1854. I denne Stilling förblev han, til han 9 Maj 
1863 var udnaevnt til Overtoldbetjent i Skiens Tolddistrikt. Under sit 
Ophold paa Tromsö var han Medlem af Laane- og Diskonteringskommis- 
sjonen og af Statens midlertidige Laanekommissjon samt Suppleant til 
Bestyreisen af det dervaerende Bankkontor. 

♦ Kirsten Ludovike Hall (f. i Langesund 1826), D. af Skibsforer 
Bertel Hansen H. og Karen Poppe. 

$racti|!Hnt)iii^ning til (Sngelfl og £t)bft ^anbeldcorrefponbence, 
meb et STn^ang, inbe^olbenbe gotmularet til engelfCe t)g ttjbfte iSe^ler famt (£onodfe- 
mentcr. K^ra. 1842. 8. 130 @. — 2ben UbgoDe. ib. 1856. 8. 2 «l. 141 e. — 
Bbie Ubgaoe.  ib. 1873.  8.  141 6. 

93r(enbebiin og @alt, et iBcegemibbel mob (0igt, St^eumatidme, Hli^ma, 
2:(enng 0. a. Cnbec, opfunbet af SBiUiam )8ee. ($lf 3. ^. Soaance). Ot)erfat of 
dhtgelfl. (S^ra. 1842. 8. 40 8. (»nont^mt). — 2betOplag. S^eb et %\M%, inbe* 
^olbenbe fenere £)|)l9dmng(r [etc] ib. 1842.  8.  40 6.  (Knont^mt). 


Digitized by VjOOQIC 


Berg 207 

Sunbtolb-Xatif, lebfaget af D4)gat)e ooet famtltge 6libitofgiftet i ^elfinger 
etc, ot)et Xolblatnmetetf (S|^ebition0tib nt. t>., eftet forffjieatge ^malibelige ftilber. 
Saurbtg 1843.  8.  26 @. nt. XahtUtx. 

Sceren om )Be;(er, for ©efarenbe og ^anbeIMet)ec. Sattroigl844 8. d6@. 

£)|)gat)e ober notfie og anbre prioUegerebe 8(tbed Ubgifter i famtlige 
ftotbtitanniffe og irfie ^aone, famt ooet Sanbbt)bben paa be fot|Iienige @te' 
ber.  Saurbig 1844.  8.  190 ®. 

4; 5 og 6 ))(St.iS 9lentetabe(Iec, ubarbeibebe. df^va, 1844. 16. 216 6. — 2bet 
0<)tag. ib. 1853. 16. 216 ©. — 3bie Dpi. ib. 1869. 16. 2 »1. + 216 ®. — 
9^ Ubg., itbregnet i troner og £)re. (£^ra. 1874—75. 9Reb fftrffilt Xitel og pagi- 
nering for i^oer Stentefob.  8.  ^oert ^efte 72 8. 

(£ontor-9(d{iftenten, etter be bigtigfte 6tftber0 (Sourd^Sifler, bered 8e;el- 
Ufancer, og bered 9)h}nt', maaU og Scegt-iS^^emer (£^ra. 1846. 8. 74 6. — 2bet 
forogebe Oplag. ib. 1858. 8. 84 ®. — Bbie omarbeibebe Ubgabe. ib. 1861. 16. 
3 »I. 74 6. — 4be omarbeibebe Ubgaoe. ib. 1878. 16. IV. 84 @. [3)e tre flbfle 
Ubgaber er tnjft meb ^[ntifba]. 

Rettelser og Tillaeg til fjcrde Udgave af Contor-Assistenten, eller 
de vigtigste Staders Cours-Lister, deres Vcxel-Uianccr. og deres Mynt-, Maal- og Vaegt- 
Systemer.   Kra. 1875.   >6-   '3 S. 

^anbetd'Vlrit^metif. (£6ra. 1847. 8. 218 @. — 2ben omarbeibebe Ubg. 
ib. 1861.  8.  286 ®. — Bbie atbeled omarb. Ubg. ib. 1876.  8.  vii.  287 6. 

Sacit-^og til ^anbeU-9[rit^metiI. (S^ra. 1847. 8. 14 6. — 6amme 
Hl 2ben Ubgobe.  ib. 1862.  8.  66 €. — 6amme tit 3bie Ubg.  ib. 1876. 8. 28®. 

English made easy. $ractif! Ssrebog i bet engelffe 6))rog. dfter 
Dr. Sl^n'å ©runbfoetninger. 3)rammen 1848. 12. 118 6. — 2bet forbebrebe og 
forogebe Opiag.  (S^ra. 1852. 8. 140 ®. — dbie Opiag.  ib. 1856. 8. 3 «I. 131 6. 

— 4be Cplag. ib. 1862. 8. 181 6. — 5te 0^)1. ib. 1867. 8. 131 ®. — 6te D<)I. 
ib. 1876.  8.   131 6. 

(Sngelffe ^anbeUbrebe. (Et Uboalg af ^. ^Inberfond ^Mercantile Corre- 
spondence*.  3Reb norfie gforflaringer.  f)rammen 1818.  16.  3 SBl. 128 @. 

^aonbbog for 6fibdf0rere og ©ttjrmtenb.  grammen 1849. 8. 318®. 

— Bbie Opiag. df^ta. 1855. 8. 288 og 132 @. — 4be Opl ib. 1859. 8. 238 
og 132 6. — 5te Dpiaq. ib. 1866. 8. 2 »(. 336 ®. — 6te Oplag. ib. 1875. 8. 
344 @. 

^og^olberi for ^aanbocerfere og anbre 9l(eringdbriDenbe. Ubarbeibet til 
9rug for ©onbogd* og be ^oiere ^(mueftoler.  (Sl^ra. 1850.  8.  54 @. 

The Vicar of Wakefieldby [Oliver] Goldsmith. 3Reb ^nmocrfninger Og 
Orbbog. Leipzig og Chra. 1850. [Med omtrykt Titel: Chra. u. A.] 16. 2 Bl. 170 
og 95 S. [Texten (S. i — 160) er Tauchniu's Stereotypudgave ; Anmserkningerne 
(S. 161 — 70) og Oidbogen er trykt i Kra., den sidste med sserskilt Titel: Ordbog til 
Goldsmith's Vicar of Wakefield ved C. F. Berg.   Chra. 1850,   16.   95 S.] 

fiaren om »ejler og »ejelobligationer. C^ra. 1854. 8. 37 @. — 
9itj Ubgaoe. ib. 1862. 8. 40 @. - Slnben [egentlig trebie] Ubg. ib. 1878. — 
Srebie [eg. fierbe] Ubg.  ^ordgrunb 1880.  8.  51 ®. 

^aanbbog t ^anbeU* og l8ontorbiben{taben. 1—2 Sinb. (^ra. 
1854-~55.  8.  I.  ^anbeUbibenftaben.  388 @. — II.  ftontorbibenflaben.  386 @. 

— (2ben Ubg., fe efterfalgenbe).  3bie Ubgaoc.  ^ordgrunb 1878.  8.  705 ®. 


Digitized by VjOOQIC 


208 Berg 

^aanbbog t ^anbetdbibenffaben. Sben omatbeibebe Ubgabe. C^. 
1868.  8.  348 @. 

^aanbbog i ^ontotbibenflaben. 2ben omatbeibebe Ubgabe. (S^ca. 1864. 
8.  362 ®. 

9efragteren eller Vnt^itdning tt(, eftet tigtige ®runbf(ehttnger, at ubfinbe bet 
Stt>antvim, et 6Kb fan feve, og ben S^agt, bet bit funne fottiene. (ffter bet (EttgelfEe. 
%vtmi9 1856.   8.  4 «I. 60 6. 

6fibdubgiftet i ubenUnbffe ^abne.  Xrom«0 1856. 8. 2 01. 112 6. 

^cafttff Sfttebog i bet tt^bffe S^rog. (Efter Dr. gf. 9[^n. S^^fte 
Ättrfn«. %xomi0 1857. — 2bet nforanbrebe Dplag. (J^ra. 1860. 8. 76 6. — 
8bie 0<)lag. ib. 1865. 8. 78 6. — 4be Dplag. ib. 1869. 8. 78 6. — 5te 0^)1. 
ib. 1876.  8.  78 6. — «nbet ftnrfud.  d^xa. 1865.  8.  86 6. 

Dtbbog for SHebere, @(ibdf0rere og ©t^rmoenb. Xrom^f 1860. 8. 
2 91. 827 + 357 6. — Xtttoeg Ht famnte. ib. 1864. 8. 82 6. — 2bet omarb. 
Dplag. C^ra. 1870. 8. 697 @. — 3bie Ubg. ib. 1874. — 4be Ubg. ib. 1878. 
8.  702 ®. 

SRtjnt^ WtaaU, Boegt^ 8esetfur0f))ftemer m. m. i be f orffieUtge Sanbe. 
^ordgninb 1878.  8.  206 ®. 

9iebttttiondtabe( for Vtrixit, Wtaal og Qftgt i be euro|)(ttffe Sonbe. 
^orlgranb 1879. 

Berg, Frederik August Wessel, se F. A. Wessel-Berg. 

Berg, Gudbrand Andreas, Son af Vagtmester, senere Standart- 
junker, Ordforer og Forligelseskommissser Paui Gudårandsen B. (Soldat 
fra Lier og Matrand) og Helene Kirstine Barclay^ er fedt paa Gaarden 
Vojen i Naes paa Romerike 26 November 1822, tog Praeliminaerexamen 
i Januar 1840 og studerede indtil Hösten 1848 Medicin, uden dog at 
tage Embedsexamen. 1849 var han Koleralaege i Bergen. I December 
1852 tog han derefter norsk juridisk Examen, havde senere Ansaettelse 
paa forskjellige juridiske Kontorer (en Tid bl. a. hos davaerende Sagferer 
Joh. Sverdrup i Laurvik), fik 1856 Bevilling som Underretssagforer og har 
siden 1866 boet som saadan i nordre Land; han har i de sidste 2 Aar . 
vaeret Medlem af sondre Lands Heredsstyrelse og udfort andre kommu- 
nale Hverv. 

* 1866 Mar en Volkenhauer, D. af Stiger Abraham HansenV. og 
Marie Kristiansdatter. 

Jfr.  Kiaer: Norges Laegcr, S. 23. 

6tort]^inget t 1851 og $artierned ©titltng t Dort Sonb. d^ra. 
1853.  8.  35 ®.  («nonl)mt). 

Han deltog fra Jan. 1849 til Hösten 1851 i Redaktionen af Krydseren, hvori 
han skrev flere ledende Artikler, »Silhouetter af maerkelige Nordmaend» m. m. «Han 
var, i kvantitativ Henseende i alle Fald, en af de virksomste Medarbejdere i dette Blad>, 
ligesom han ogsaa itod som ansvarshavende hos Bogtrykkeren. I 1850 var han Redak- 
ter af Rigstidenden. I 1856 skrev han et og andet i Aftenbladct. I 1857 var 
han Storthingsreferent for Morgenbladct. Under et Ophold i Drammen fra Hesten 
1857 til Hösten  1864 redigerede han for det meste Drammens Blad. 


Digitized by VjOOQIC 


Berg 209 

Berg, Gunner, Son af Gaardmand Jonas Gunnerss^n og Sara 
Uilsctatter paa Fosdal i Stjordalen, blev fodt sammesteds' 2 November 
1764, Student med Haud fra Throndhjems Skole 1782 og theologisk 
Kandidat 1786. Han var derefter i nogle Aar Famulus hos Biskopeme 
Bång og Schonheyder i Throndhjem, blev 12 Oktober 1792 udnaevnt til 
Sogneprest til Lenvik, i8o4Provsti Senjens Provsti, 3 Maj 1805 Sogne- 
prest til Ibestad og löMarts 181 5 til Lodingen, men fik 3 August s. A. 
Tilladelse til at blive i sit tidligere Kald. 18 17 nedlagde han Provste- 
^mbedet. Han var valgt til Storthingsmand for Finmarkens Amt 1818, 
«nen rheldte Sygdomsforfald, der godkjendtes (j^- Storth.-Efterr. 1814 — 33, 
1. 456).   Han döde 19 August 1827. 

♦ i) 1794 Anna Colban (f. 1767,! 16 Maj 1808), Soster af ne<ien- 
naevnte Provst Erik C. 

* 2) 10 April 1809 Rebekka Elisabet Kildal (f 17 Marts 1815), 
D. af hans ForH^and i Ibestad Kald Sogneprest Michael Heggelund K. 
•og Enke efter Sogneprest til 0ksnes Peder Borch Lund. 

Jfr. Erlandsens Efterr. om Troms0 Gejstl. S. 143 — 44 ; Stamtavler ovcr Familjen 
Breder, S. 99;  ICbhvns. Iserdc Efterretn. 1808. No. 7, S. 108. 

Han efcerlod sig forskjellige Haandskrifter af historisk og topografisk Indhold, 
hvoriblandt Efterretninger om Gejstligheden nordenfjelds, hvorfra Erlandsen til sine 
presbyterologiske Arbejder, «har bentet mange fuldstsendiggjerendeogoplysende Bidrag», 
samt en Beskrivelse över Lenviks Prestegjseld. Han var en skJ0nsom Samler og hans 
^ode historiske Bogsamling, hvori mange Beger med af ham tilfejede Rettelser og Til- 
Jaeg, solgtes ved Auktion i Kristiania i Septbr.  1828. 

Berg, Jens Christian, Son af davaerende Stiftarn tskri ver i Thrond- 
hjem, senere Zahlkasserer og Justitsraad Nils Jensen B. (f 10 Februar 
^73^1 t ^ Marts 1798) og Marie Margrethe Flor (f. 7 Marts 1744, 
f 1817), blev fodt 23 Septbr. 1775 i Kjobenhavn under hans Foraeldres 
tilfaeldige Ophold der. Efteråt have nydt privat Undervisning först i sine 
Foraeldres Hus, senere i Huset hos den som Astronom bekjendte, paa 
sit Stcd i dette Verk omtalte Sogneprest Abr. Pihl, blev Berg 1789 sat 
ind i Kristiania Kathedralskole, hvis mest bekjendte Laerere dengang var 
H. Amberg og Rektoren Nils Treschow, og hvorfra han blev Student med 
Laud 1792. Efteråt have taget anden Examen i April 1794 tilbragte 
B. et Åars Tid hjemme hos sine Foraldre. 1795 rejste han tilbage til 
Kjobenhavn, hvor Prof. R. Nyerup fik ham overtalt til at modtage en 
Anssettelse som Amanuensis ved det store kgl. Bibliothek, hvorhos han 
ved Siden heraf fra 1797 af underviste i Geografi ved Kjobenhavns Ka- 
thedralskole. Ved Efterretningen om Faderens Dod i 1798 fratraadte 
han sine Stillinger baade ved Bibliotheket og i Skolen og begav sig hjem 
dl Kristiania, hvor han dels benyttede sin Tid til fortsatte historiske Stu- 

Norsk Forfatterlexikon 1814—1880. '4 

Trykt 11 Januar 1883. 


Digitized by VjOOQIC 


210 ' ^^^ 

dier, dels en kort Tid vikarierede for Amberg i Latinskolens  5 te Lektie^ 
dels  endelig  fungerede  som Sekretaer i den Kommissjon, der skulde af- 
handle det fomodne  ang.  det  da  forestaaende Salg af Kristiania Skoles 
Jordegods  og  Lagstolsgodset.   Hans  Hu havde altid  staaet til at blive 
Laerer i Histoqe ved Kristiania Latinskole, og han havde lige fra 1797 af 
haft Grund til at haabe Ansaettelse som saadan, naar Skolens Omorgani- 
sation var foregaaet.   I dette Haab  blev  han  imidlertid  skuffet og han 
besluttede sig  nu  til at studere Lovkyndighed.   Vaaren 1800 rejstc han 
med denne nye Plan til Kjöbenhavn, hvor han strax fik Ansaettelse som 
Volontor i Rentekammeret, modens han ved Siden  af sine Kontorforret- 
ninger studerede Jus og Historie og nu tillige begyndte sin literaere Virk- 
somhed.   Uvcntet  blev  han  af Grev F. A. Wedel-Jarlsberg, efter Anbe- 
faling  af  sin  Morbroder, Amtsforvalter F. C. Flor, tilbudt det i Begyn- 
deisen af 1803 ledigt vaerende Sorenbirkeskriver-Embede i sondre Jarlsberg. 
Skjont han havde onsket at kunne forberede sig  grundigere til den jun- 
diske Embedsexamen, fandt han ikke at burde afslaa det fordelagtige Til- 
bud og tog strax i April 1803 den juridiske Examen i Modersmaalet med 
bedste Karakter, hvorefter han i Maj Maaned s A. blev udnaevnt til Em- 
bedet, som han tiltraadte om Sommeren.   28 November  18 14 blev han 
udn«vnt  til  Justitiarius  i  Akershus  Stiftsoverret,  et  Embede  han  be- 
klaedte, indtil han efter et Benbrud paa den islagteGade 28 Decbr. 1843^ 
hvilket voldte ham långvarige Lidelser, fandt sig nodsaget til at S0ge Af- 
sked.   Denne  Ansogning  indvilgedes  6  Maj  1844  med  Bevidnelse  af 
H. M. Kongens naadigste Tilfredshed  med hans länge og nidkjrere Tje- 
neste og med Tilstaaelse af hans fulde Gage (1400 Spd.) i Pensjon, h vil- 
ken Pensjon ogsaa bevilgedes af Storthinget under 29 Martsi845.   Sam- 
tidig maatte  han ogsaa  tage Afsked som Bankadministrator i Kristiania^ 
hvilken  Stilling  han  havde  indehaft  siden  1835.   ^*  medte som aden 
Repraesentant fra Jarlsbergs Grevskab paa det overordentlige Storthing i 
1 8 14, hvor han var Medlem af Lagthinget og af den Storthings-Deputa- 
tion  paa  25 Medlemmer,  som den 10 Oktbr. s. A. paa Ladegaardsoen 
modtog Christian  Frederiks Thronfrasigelse.   B. var fremdeles paa dette 
Storthing Formand for den (foruden af ham, af konst. Amtmand, senere 
Statsraad Holst og Landsdom mer Nansen bestaaende) Komite,  som  den 
3 Novbr. blev nedsat  for at redigere Grundloven af 4 Novbr., hvis Re- 
daktion saavelsom Korrekturen af den originale Kvart-Udgave af samme 
saaledes er besorget af B. (jfr. iovrigt naermere  herom cStorth.-Efterretn. 
1814 — 33*, L S. 186 og de der givne Kildesteder samt Sonncns neden- 
for anforte Biografi, S. 6).   I de förste Aar efter den norske Hojesterets- 
Oprettelse var han oftere extraordinaert Medlem  af denne;  som  saadan 
deltog og var han forstvoterende i Rigsretten mod sin senere Svigerfader 
Statsraad Haxthausen, ligesoni han var Medlem af Overkrigskommissjonen 
i Anl. af Generallojtnanteme Haxthausen  og  Staffeldts  m. Fl.s  Forhold 


Digitized by VjOOQIC 


Berg 211 

iinder Felttoget i 1814, hvilken Kommissjons Dom blev koncipetet af B. 
Forevrigt Ijlev der i Aarenes Lob överdraget B. en Maengde vigtige ofFent- 
lige Hverv. Han -var i nogle Aar dels Suppleant til, dels virkeligt Med- 
lem af den paa Ejdsvold nedsatte fäste Lovkomite. I Januar 181 6 blev 
han sendt til Kjobenhavn som norsk Kommissaer ved Opgjoret med Dan- 
mark. Under sil Fravaer fra Hjemmet mistede han baade sin Hustru 
og sin Moder, hvorfor han S0gte sig og blev entlediget fra naevnte Hverv. 
Efter HJ€fmkomsten i Oktober 1817 indtraadte han, istedenfor sin 
Efterftflger i Kjobenhavn, den senere Statsraad P. C. Holst, som kontrol- 
lerende Direktor for den davaerende Laane- og Diskonto-Indretning i 
Kristiania, af hvis Direktion han senere blev Jäst Medlem. Han var lige- 
ledes en af Direktoreme for Statslaanet af 1818. Han var fremdeles 
Medlem af den ved kgl. Res. 22 Novbr. 1828 nedsatte Kommissjon til 
Udarbejdelse af Udkast til en ny Kriminallov, en almindelig Politilov og 
en Lov om Rettergangsmaaden i Justits- og Politisager, i hvilken Anled- 
ning han ligesom sine Kolleger i Kommissjonen var fritagen for sit Em- 
bedes Bestyrelsc, indtil han, paa Grund af sine Forretninger som Bank- 
administrator, traadte ud fra 1 August 1835. ^^^S ^g ^^^^ Kollega 
J. H. Vogt övertog, ved Fordelingen af Forretningeme blandt Kommis- 
sjonens Medlemmer, Udarbcjdelsen af Udkastet til Kriminalloven. Som 
Medlem af denne Kommissjon företog Berg tilligemed dens efter C. M. 
Falsens Dod tilbagevaerende to Medlemmer enRejse til Stockholm i 1831 
for at konferere med den svenske Lovkomite. Af andre Kommissjoner, 
hvoraf B. var Medlem og hvorom forovrigt henviscs til Sonnens Biografi, 
S. 7 — 8, kan merkes Undersogelseskommissjonen i Anledning af Torvslaget 
i Kristiania 17 Maj 1829. Han var Medlem af Kristiania Bys Kommune- 
repraesentantskab fra dets Oprettelse ifolge Formandskabsloven. B. var 
Medlem af Videnskabemes Selskab i Throndhjem (2 JuH 181 2) og af 
^Kgl. Samf. för utg. af handskrifter rör. Skand. historia» (18 16). Han 
blev R. N. O. 29 April 1816, under sit Beseg i Stockholm for at mod- 
tage Instruktioner som Kommissaer ved Opgjoret med Danmark, og K. S. 
O. O. ved dennes Stiftelse 21 August 1847. ^^" döde i Kristiania 
4 Juni 1852. 

* i) 15 Juni 1803 Hedevig Marie Elisabet Wessel (t 18 April 
1816), D. af Major Joachim W. (t 1791) paa Hedemarken og Susanna 
Maria Vagel (+ 1820). 

* 2) 25 Novbr. 181 7 Juliane Marie Haxthausen (t 1847), t), af 
Generallöjtnant F. G. v. H. (f 7 Juli 1825) og Catharina v. Oldenburg 
\r 1843).   ^^^ denne Hustru blev B. skilt  1825. 

Jfr. yms Christian Bcij;. Ef t biografisk Skitit. (Af Seuncn F. A. Wessel- Berg). 
Chra. 1843. 4' 24 S. (med et Uth. Portraet. Afiryk af Mserkelige Nordmsend I. II. 5). 
Hiografi med Portrset i 111. Nyhedsbl. 1852, No. 37; i Norsk Portraet Galleri, udg. af 
Chr. Tansberg,  lodc I.ev. ; B. Mt)es Efterretu. om Storthingsmaend, S. 23 — 25; Nyerup» 

14' 


Digitized by VjOOQIC 


212 B«rg 

og Krafu Lit.»Lex. 54; B. Moes Tidsskrift for Persoaalhistorie, i R. fl. St., itaer 
S. 217—220 og Familjen Weaseli Stamtavler, VI; Almennyttigt Dansk Konv.-Lex. II. 
(Kbh. 1850), S. 65 (i den korte Artikel ang. B. findes 6 faktiske Urigtighedcr) ; Nord. 
Konv.-Lex., 2 Udg., I. 443; Chr. Johnsens Norsk Haandlexikon, S. 142; Brockhaus'» 
Conv.-Lex. ; Jac. Aalk «Nutid og Fortid», I 64; Pavels's Autobiografi, S. 192—97, 
206, 219 fg. ; sammes •Biografi og Dagboger» fl. St. og «Dagbogs-Optegne<ser 181 5 — 
16., fl. St. (se Reg.); P. C. Holsts Optegnelser, S. 60, 81 fg., 84 fg., 87 fg. og 207; 
J. H. Vogts Optegnelser, fl. St., navnlig ang. hans Deltagelse i Ix>vkommissjonen 
(se Reg.); Fr. Schmidts Dagb^ger, fl. St.; A. Faye : »Norge i 1814». S. 174 og202; 
Essens Breve, udg. af Y. Nielsen, S. 102; samme Forf.s Grev v. Plåtens Statholder- 
skab, S. 199 fg. og Norges Historie efter 1814, I. 130: Storth. Forh. 1845, VII. 103; 
MorgenbUdet 1845. No. 89 og Rigstidende s. A. No. 88 (Referat af Storthingets 
Debatter angaaende hans Penajon). Nekrologer i Morgenbladet 1852, No. 159 og 162; 
i Chr.Posten s. A. No. 1340 og 1343. Biografiske Kilder af stort Vserd og Betydning 
er ogsaa de mange nu trykte Breve til og /ra Berg, hvorom Henvisninger gives nedei^- 
for. Hans efterladte store og kostbare Bibliothek^ Manuskript- og KartsamI inger, hvor- 
over Katalog (ved Sannen F. A. Wessel-Berg) er saerskilt udgivet. (Chra. 1852. 8. 
2 Bl. 265 S.), blev solgt ved Auktion i Kristiania Hösten 1852. Hans egen- 
h^ndig skrevne Samlinger, af hvilke de vcerdifulde Samlinger til norske Ssedegaardes 
Historie er de merkeligste, kjobtes ifolge kgl. Res. 17 Decbr. 1852 til Rigsarkivet, 
hans Samling af andres Manuskripter til Univ. Bibi. Dog findes paa Univ. -Bibi. en 
sammenhsengende Udsigt över Norges Historie fra Bergs Haand. 

Hans omfattende litersere Virksomhed er hovedsagelig spredt i Tidaikrifter og 
Blade og fremtraadte helst i Form af Tillag til og Bemserkninger ved andres Arbejdcr 
Af sflcrskilte Skrifter har han alene udgivet : 

9logIe Crb i SInlebninQ af SanDdboinmer !^anfend SRotion om Dbetft- 
^olftd SInfsttelfe.  (I^ta. 1815.  8.  8 @.  (SiacEgge^ ^am). 

9logIe Orb i Stnlebning af ®runbIot)etid I7be § om pro»tforiffe tCnocb- 
niiiger. (Rira. 1827. 8. 16 S. (Anonymt ubg. i Änl. of Älg«ret«fagcn f. «. ; 
l^erimob ubfom f. H. ^^ienbrioelfe"). 

Ubfaft tit almtnbelige 9e{temme(fet t en dtiminalloo for S^orge, 
forfattet 1829.  C^m. 1830.  gfol.  25 @. 

^iftotift Unbertetning om Sanbocernet tiUtgemeb nogie (if tertetmnget 
om 9lorged ftaaenbe ^otx i Vlminbeltg^eb. (£^ra. 1830. 8. 344 ®. (ttnmelbt af 
?. SK. «o«graff i ^SWililaitt Xibdffcift" I. 185—194). 

Derimod har han ydet Bidrag til de fleste af sin Samtids historiske, statistiske» 
j^uridiske og politiske Journaler og Tidender. En aldeles fuldstaendig og udtemmende , 
Fortegnelse över hans Forfatterskab i den periodiske Presse, navnlig över hans Bidrag 
til Morgenbladet og andre Blade, var det, trods al anvendt Flid, ikke muligt attilveje- 
bringe engang i 1843, ^^ Sannen i Faderens levende Live udgav hans Biografi. En- 
kelte tidligere ukjendte Artiklfer af B. har det senere lykkets at opspore, saaledes at 
efterfolgende J. Chr. Bergs Bibliografi er den fuldstzendigste, som for 0jeblikket kan 
tilvejebringes : 

3 3f. X^aatu«)Ä «rc^io III. 377-^41: Äiffeftatcnd oerb^ltge »cfJi^relfe, 
ooetfat af X^bft.  (Ogfaa foerfttlt aftrt)ft, ^b^on. 1798.  8). 


Digitized by VjOOQIC 


Berg 213 

3 Xo^o^ro^^iff SouriiiiU 27 ^. 6. 74—81: gforerinbring ti( 9efrrtoe(|e 
oi»er ^eflont og gt^Ionbl 9i>d^^'> i^- 132—46: XiOftg til ^å^tltnni dftenetnhig 
om &rattrto0 ^reDfPad. 29 ^. 145—79: Sorerinbting ti( ^ranbtd Beffr. ooet Wo« 
bniitd 91aafortoeD(ert.  ^. 80—82: Vnmonrfninget oeb fBiel§ tBefh:. ooer fltingerige. 

^f9f- X^aorupl a^aga^in for ^anmarfd og 9totqti 8effdt)e(fe rebigerebe 
^ecg paa &vmth af X^aantp^ grämer bet anbetldiitb, ^ooti finbed af ^am: 6. 1—41: 
Sorerinbting og Knmcerfitinget oeb 91. ^ofTd BeRnoelfe obetSuftebalen; 6.207—66: 
^gef aa til ett gatnmel Qefftioelfe ooet 6tabett ^aotmer; 6. 289—804: Sigefaa til 
nogie Optegnelfer om ^mmtt» f)omlirfe og attbce Otbfager i Sattgl ^teftegjetb af 
9^. Soerbrttp; @. 842—72: Soogiotiingeit ang. ^aanblHttiiSfolt |>aa Sanbet i 9lorge; 
®. 881—402: i:fenbe (E^ri^an iv.« gfororbninger om giffe tienben og fionbl-Sobben 
'Jtorbenfielbi. 

3 ^ermober (dt^ta. 1800), 9^0. 14, @. 17—49 ^at f^an mebbelt 9eregning 
ooer Jbmaolingen i t^ronb^eml @tift oeb be 9laringet 1689, 1625, 1628 og 1644, 
meb en IM Vnmortfninger Oerooer af (S^^atb @c^oning. 

3 tibÄffriftet «ftr«a af St^tegel: IV. (1802) 6. 173-184: Om ben norffe 
loie SanbftQlb; ib. 252—80: 92oget om be norfte ^uudmornb, ifsr bered gfot^olb til 
(^arbnuenbene. I' 

3 Suri^iff fLxéfin 9lo. 1 (1803), S. 1-20: ^en norfte foei)oIbd-«rtnngd« 
^ct m. m.; 6. 44—65: Jhitift 93etorn!ning om ^. 9aud'd ©amting af gamle 9lorffe 
Soi^eafS. K. (£oIb, ooerfat; ®. 94— 128: (^iftlber ben agnatifT-cognatifEe ftroefolge for 
Obel«lo«ning«retten?— 3 fflo.2 (1804), ®. 1— 19: gfor^or ang. Älmne-aforfomlinger 
i ^nl ^uged €mag; 6. 20—27: Om itirfegobfetd @fooe i 9{orge. - 3 9to. b, 
@. 160—75: ©etflmfning i «nl. af ©aHorium i et ©amfranbe-Stifte. 

3 3. (St. 9Run4d @aga, ^b. I. (1816), 6.38—152: 6amlinger til Ihcigend 
^porie i 9h>rge unber gfreberi! Ill; 6. 221—72 og 363—444: Sibrag til 9}orben§ 
f^i^orie 1814 [o: 1) OoerfrigMommi<f|onend Dom i Sägen mob Qkneraterne ^a|^' 
^nfen og 6taffelbt m. fl. ; Og 2) e'd IBotum i fl^igdretlfagen mob j^a^tl^aufen] (ffr. 
^n norffe Xilfluer I. 349—52).- »b. Ill (1820) 6. 307—526: (gfterretninger om 
Opiobet i bergen ang. (fitrafPatten 1765. 

Vf Ugeblabet 9ubf titten*) oar ^an oen egentlige dlebaftor fra 8bie$[argang 
9^0. 17 (Vuguft 1821) til 7be Sargang 9lo. 11 (gfebmar 1826) og ^ar beri neblagt 
en rig 6tat a? ^ftoriffe tlnmcerfninger, beld til oelbre gforfattered ber forft trt^fte topo^ 
grafifte, ^ifloriffe og antifoariffe 6(rifter (faafom af 9iuge, ^iHe, SRe^er, Xf^ut, 3on 
dric^fen, 9iofenoinge, 16ang, 0. fBeften), bel8 til Ooerfsttelfer (^egemifc^, Seijer), 
beld til ni^ere gforfattered (16Iom, ^nfteen, Baben, ^lemnann) Slebbelelfer Deduben 
er ktn af ^am: i 8bie 9[arg. 9^0. 39—66: (gfterretninger om bet of d^rifHan IV 
fliftebe O^t^mnafinm t (S^rifHania; i 4 be 91 arg., 9lo. 83—34: IBort nu regjerenbe 
ftonge^uud'd goibinbelfe meb bet (rlbgamle9lorf(e ^onge^uud, mebXillftg 6.378-76; 
ib. 9^0. 89—104: 9ibrag til 91belend ^iftorie i 9{orge. Sigefaa ^ar ^an ^er md^belt 
enpor^omgbe aut^entiffe 9ibrag til 9lorged ^iftorie efter 9leformationen, ^ooriManbt 
Ot>erflag ooer 8ligetd 3nbt(Egter og Ubgifter, )Bendbret)e, 6Iiober, Domme 0. f. 0. ifonc 
oebfommenbe abelige 6(ebegaarbe^ ^rgtncrfer m. o. 

^on iNir ^ooebUbgioer af 6amlinger til bet norffe grolld og 6progd 
ftiftorie (I— VI.  S^ra. 1833— 89. 4to) ubgione af et 6omfunb (^oid 6tiftere »erg, 

^)  Dette Tidsskrift h»rer i komplet Rckke til vor Literaturs paa samme Tid vaefdifuldeste og kost. 
bareste Sjeldenheder, da Oplaget ved crn Opsynsbetjents Uredelighed blev solgt som Makulatur. 


Digitized by VjOOQ IC 


214 ^**'8 

9t fte))fer, Otr. Sf. Sitnb^,3.S^aH og (B. 'SRmtf^t kiac), og fyix bettit focubett forfefeaige 
mtnbre XiUnq og ^eniftdningn m. o. (et>etet fflgenbe Wbcag: 9 inb /. 6. I— IS: 
grtberil Iir« ^t^Ibing i 9l07ge; 8. 191—268 og d61--461 . (iftecretninger om dcit 
^Dhinl tit ^iome; Vnmftcfitinger til be af Sunb^ mebbelte 9tei»e om 3cemte(anb 
((5. 34-86), »ifew (S. 825—68) og f)a!iuttleten (6. 478-662). — »inb //. 
(g. 150—56. St>tx\%t» Xractat meb (inglanb 1818; @. 355—60: %ogft om %qM' 
l^ttud @(pt; ®. 589—611: Vroperttion til 6oetige« 6tftnber ang. 9iigMten; famt 
^(nraarlninger tit be afi^unb^ mebbelte Breoe 1531-82 (8. 88—98,214—45,361—64) 
og til 6e^eftebd (3:o))irbog 1645 (8. 506-86). — «inb III. 8. 3-65: »tftt)fter 
til Oergoerf enteiS ^iflorie; 8. 196—214: Srebe om 8em(S og 8tT«m9 (S^obd; 
8. 219—260: 9ibrag til ftalmarfrigen; 8. 370—74: %o 9ceoe om 9lfec ®aarb i 
»ang: 8- 875—94: 8lifte efter ^ronb Xetfle: 8. 395—98: %o ^embogébomme i 
(»iam\aqtt; 8. 404—71: 9Rtftl)(fer til ben ftaaenbe ^td ^iftorie; 8. 477—582: 
Om Stu (S(en paa tidbal (inbe^olber ooefentlige »ibtog til 9{orge9 ^iftorie unbec 
l^almarunionen, og lejltg^ebdoid en ^ritif ooec ga^nd Uniond^i^orie) : beduben Vn* 
moecfninger til 8e^efleb« Coptebog (8. 66—177) og til ©ammcrt Unbettetning om 
ginmar!enÄ©anbel(8.261— 334). — ©inb IV. 8.3—99: Wt^ffet til benftaaenbe 
^cn» ^iftorte: 8. 162—84: ^etrebagdbom om lOorregaarb ; famt tlnmonrfninget til 
8e]^efteb« (£o<)iebog (8- 144^61, 439—513), tit dftcrretnlnger om gfamilien ©röner 
(8. 287-342), to 8fiober oebl. 2. ©olbergd gaber (8. 378—84) og til «aben« «f- 
ftanbting om «eiben af 3flag« »mg (8. 514—29). — »inb F. 8. 3—78: ^u 
bonft-norfEe 8tatdgielb 1813 , famt tCnmorrfninger til 9)i^ajor barred Seonet (5 166—79), 
Dfttxfyiué'» ^efiament (8. 186—91), 8e^eftebd (Sopiebog (8 196—324, 869—478), 
XiHoeg om WU! ©ott (8 337-51), Slfgifterne i 17be «ar§. (8. 485—520) og ang. 
ben norblanbfleéanbel (8.590-688).— ©inb VI. 8 8—68: öttjborp^S (gjtract af 
Srebrtt V^ »reoe: 8. 184—44: ^artoig Serumebifed (&0h9 i 92orge. 8. 171—86: 
dt tgl. fttrteffiobe 1728; 8.195-202: X^ronb^ieml ^Ibagetagelfe 1658 ; 8.210—58: 
Sendbreo af 1678 paa 9tofmbald Ooroni og 8. 526—645: ©reoe om £aucoig0 <9reo- 
fEab, famt tlnmsrfninger til Otnffend 8tilbring af ben banffe Stat 1811, 8  145—70. 

3 C^^riftiania SntelUgentd-Sebtec flreo t)an oftere fmaa anonyme Op >* 
fatfet, faafom i 1818 en ironiff )Bootole ooer ^igiotorer; i 1815—16 ang. ((. 9R. grät" 
fend »alg til 8tottbtngdmanb ; mob ben (iibdoolbffe Garanti; en ironiff Vnbefaling 
af bet p^l)fiofratiffe 8))ftem: om Ubftroetningen af 8tort4ingetd Sutorttet; om gfotfe* 
tallet i 8fanbinat)ien m. m. 

3 SRorgenblabet beltog ^an giennem nnaongione Opfatfer oftere i S)agen« 
8trib, faalebel i 9arg. 1826, 92o. 299: 9ldfe«for CoOettd Optagelfe i äRanbtallet 
ooer G^rifHania ftemmeberettigebe^nboaanere; 9^0.311: »enuertninger ang. 8temme- 
gioning af bem, fom efter »algforfamlingend »egt^nbelfe ^aoe fooret (Son^tntionen 
SrofCab; 9lo. 812: (E(ceptionMfIrift mob at ^r. (Eaptein ^ariboe for Xiben ubooer 
8temmeret i C^dfHania. (Vrtitlen fremtaibte en (oengere 9[oi#feibe, ^oori $ot)eb- 
inbtoggene er folgenbe: iRorgenblabet 9lo. 818 of gf. SRolfetbt; %o. 820 af »erg: 
^trouiHen 9^0. 7—10 af SRariboe, ^oorpaa ». foarte i SRorgenblabet 9to. 828 og 
aHariboe i 9lo. 832; jfr. 9^0. 385 af ^. SXotfetbt meb 8oar fra ». i 9^0. 342). — 
Varg. 1827, 9lo. 143 og 146 om 9leciproeitet meHem 9bttoner; 9lo. 182 om ©erg- 
oeirtdlooen; 9lo 250 og 260 om »orgerfEab i SiUe^ammer; 9^0. 272, 274 og 276: 
(Et nt)t ^cao paa 8tatdfa$fcn (»eoid for at Sauroifd (Sreoflab 1805 bleo iffe ben ba- 
ooerenbe ftongei^ prit)ate (Eienbom, men 8tatd (Sienbom); 92o. 359: Dm be ^elfingorfte 


Digitized by VjOOQIC 


Bsrg 215 

Xat)lc-*fitfle. — «arg. 1S28, 9lo. 196: Om W. ^^. »rflnnic^. — larg. ifi.9i, 
iito. h7 OQ 85, 1833 9{o. lOogH: 9Rob at (Embcbdnuenb ligncd i 9{orr{ng^at. (gfor- 
uben at ptoteflere i 9t)Uarti!(ec, protefterebe 9. ItQtgemeb flere anbre (Embeb^misnb 
imob KrifHonia Sign{ngdfommidfion0 tot)ftribtge ODtrtrben i 1831 ogfaa t^eb at anltrgge 
®Qg imob ftommidfioncn, ^i^ilfen 9. og ^n9 $artet t)onbt t)eb 9t)t^ingdbom 14 9^0* 
tieiiiber 1888; mm for at faa rettet paa fn UStllig^eb i Solden, inbgat» 9. bcrefter til 
t)beWt^tngft, gjennem Äf|)r(rfrntantfn @. ©ercn^frn, et gorjlag om nonrmere 53e|lem- 
mclfer org. ©Dffatten cg Sottigffatten f Äriftiania, ^oiffct fom i ©etrogtnfng tieb Ub* 
4irbeibetfeit af Z, 24 9ug. 1838 om V^ffattend Sig ning i 9iigetd i^fbftsbrr; ifr. et^. 
gor^. 1883, 9ruguft, 9?o H, S.29lfg.) ~ »arg. 1SH2, 9lo. 79: Om ?rof . 8unb^# 
iSogtn^rtfri (mob et Sti^rte i (£^ra. @fi(beri, fom fanbt bet upo^fenbe for en $rofedfor 
4it cje 9ogtrt)tfen) ; 9^0.122 om ^eIinqt7ent'@oger fra ginmarfen; 9^0. 317 og 318. 
Om »afoftoegten. — «org. 18BS, 910 70, 81, 87, 99 og 221 . grorfficHige 0<)fatfcr 
om 6fattet)fffenct : 9io. 168 og 172: Cm Jorflorber* gnblemmetfe t lönnberg; 9lo. 
212: Om 6anbDigend ^nbtemme(fe i bergen;  9^0. 315: Om Stramftab og polera. 

— «arg. 1834 9io. 64: Cm ^enponer; 9?o. 227:  Om 6ftjfbfflftning«forretmnger. 

— «arg. 1837 9lo. 20: Om ÄoiFne Sre ftegjottb. — »arg. 1839 9?o 326: Om 3» 
ri^ictiond^n^befingen i 6cnbre. Sergen^uud 9[mt. — Varg. 1843, 9lo. 117: Om 
^er^rcpenioBlb. — «org. 1845, Wo, 76: ?tng. Äefcrf^^tet «f 5 <Bt^ihx. 1800 m. fT.; 
-910. 82: Om ben nt^e (Ebfl gorflaring; 9^0. 150: Om (j^uttond ^tiHelfe af Ooer- 
formijnbere ^aa Sanbet; 9lo. 180: 9(ng. ^rooiforer oeb ^tttiOeriet; famt Koget ang. 
a)et 1844 ubfottn^Äort oöer fiier ^reft gjalb. — «arg. 1848, 9lo. 01 Jittceg: «pgle 
30rb eng. iQergraab $. $eterfen. 

(Som SJlebtem af ftriminattoo^ltommidfioncn b^()anblcbe ^an i 9RgM. 1881—32 
torffjeOige af be bergen ^orenbe Sporg^moal, ^oiffe Kf^anbUngec {enere bleb of^tnyfte 
i ftommidfionend i 1832 ubgione „@am(irg af be ftommtdfionen tilfliHebe 9emorrf' 
iiinger orb Ubfoftet af 1831 til Soo om gforbrpbelfer" ((E^ro. 1832) unber 9h). 18 a, 
21, 26, 28, 29 og 84. 

%\\ ^ftt((onftitutionene leoeiebe ^an (tgelebeé oftere ^ibrag, ^ooribtanbt 
i «org. 1836 9Jo. 57: Om ben nt)e Ubgooe af fiut^er* Äated^mu* ; — i«arg. 1837 
5^0. 261 : 9{ogte Orb om 9afa'®((rgten ; — i Varg. 184n, 92e. 260 9loget om ben 
t)roic!terebe Stigdretdaftion i Vnl. af »nortningrn af 4 8e|)tbr. 1843. 

3 (£^riftionia))often 1848 jRo. 33 en cnon^mOpfaU om, ^t^abOnbt S^b- 
1!erne ^at)e g:ort od. 

3 9Jorff 3:ibiJffrift for «ib. og Ctt. llL 73-122: Ot)erf(ttte!fe af 
^. 0. ^nipfcnd Vf^anbttng om {^ertugbommevne Sledoigd og ^olficnd ftatdretlige 
t^or^olbe, meb Sorertnbring og Vnmsrfninger. (Ogfaa foerffitt. C^^ra. 1849. 8. 52 8. 
Unm. i »erg- ©lobe 1849, 9lo. 149 og 150; t «^r,popen 1850, 9lo. 736. Dette Mat 
%Oin^ fibfte Uteroere Vrbeibe). 

Berg havde vaesentlig Del i fletre andre FoffaUtrcs Arbcjder. Han reviderede det 
Tsi* y c r u p- K ra ft s k e Litcrat ur-Lexikoa, se S. II— III, hvor N. kalder B. 
^Norges Langebek» ; ligesaa Krafts topogr. »tat. Beskrivelse över Norge, i 
hvilket Verk, foruden flere andre Tilljeg, de histoBiske Oplysninger om Gaardenes xldre 
Bebocre er af B. Ligesaa naevnes han i ForfatUme»Fortaler og takkes for sin Bi:>tand: 
i Vogts Underretning om Matricul-Skylden (jCIim. 1816), Bloms Förklaring över 
IIoved-Matriculerings-Commissionens Arbejdeir (Chia. 1826), Fayes Norges Historie 
(Arendal 1834),  Moes Tidsskrift for  Norsk Böa^nalhistorie,  Vogts  Beskrfvelse över 


Digitized by 


Google 


2l6 Berg 

Möss (Möss 1834). Af Aas's Udgave af Hjorts og Krags Efterretninger om Reraas var 
B. den egentlige Udgiver og han har til samme fejet forskjellige Anmserkninger. I S#n- 
nens Udgave af Rescripter etc. havde han ligelcdes betydeligDel, idet de historiske 
Anmaerkninger og Henvisninger i Regelen er fra hansHaand. Ligesaa skrev han, efter 
Anmodning af R. Nyerup, der eliers besergede Udgivelsen, Fortalen til iste Bind af 
Norske Vid. Selsk. Skrifter i I9de Aarh. (Kbhvn.  181 7.   4.) 

Ifelge Auktionskatalogen över hans efterladte Bibliothek S. 83, No. 3034 var B. 
den anonyme Udgiver af det anonymt översatte Skrift (af A. W. Schlegel): Om Trykke- 
frihed og Trykkefraekhed.   Chra. 1821.   8. 

Breve til og fra Berg er efter hans Dod bleven trykte i Udvalg af Breve 
til Prof. R. Nyerup, udg. af L. Daae (Chra. 1861), S. 46—69; i lUustreret Nyhed»^ 
blad 1860, No. 1 (fra H. Amberg til B.); og 1865, No. 3 (fra J. St. Munch og Chr. 
Krohg til B.), No. 4, 5 og 6 (fra R. Nyerup til B.), No. 15 og 16 (fra G. L. Baden 
og J. P. Debcs til B.); i (norsk) Historisk Tidsskrift I. 406—56: Nogle Breve fra 
E. C. Werlauff og J. Chr. Berg, meddelt af L. Daae (ogsaa sserskilt aftrykt i nogle 
Exemplarer) ; og sammesteds B. II. S. 345 — 67 : Nogle Breve til B. fra Peder Anker^ 
H. Wedel-Jarlsberg, L. Mariboe, J. St. Munch, Chr. Krohg og Rektor Borch. 

Berg, Jens Frederik, Son af Bogtrykker Nils B. (f i Bergen 
182*) og Charlotte Lovise Henriette Georgine Schilling (f. i Rends- 
borg 20 Maj 1786, f 27 August 1866, en Datter af Generalmajor i Ar- 
tilleriet Jakob Frederik S.), blev fodt i Kristiania 10 Aug. (d0bt2oAug.) 
1807 og Student med Haud fra sin Fodebys Latinskole 1827. I 1832 
tog han theologisk Embcdsexamen med samme Karakter og företog der- 
efter 1833 — 35 en Udenlandsrejse, paa h vilken han bl. a. studerede Omi- 
thologi. I 1836 blev han udnaevnt til pers. Kapellan i Kragero, 1843 
tirSogneprest til Stryn i NordQord og 2 Juni 1846 til ordineret Kateket 
og Forstelaerer ved Borgerskolen i Kragere.   Han döde 22 Septbr. 1847. 

* Randine yohanne Duus (f. i Febr. 1822), D. af Ole IrgensD. 
i Kragero. 

9let{e diennem ^Dbftlanb, Statien, ©c^toeij og Sftaittrige fra 
1833-1835, ^ »reöe til pt ©jem. (£^ra. 1836. 8. IV. 144 (S. (^ft fom aRanu- 
flrt^t af ^att^ SRobcr, ber ogfaa ^ar {Tret)et gfoctalen, men efter @0nneitd l^nfle iffr 
ubbett, ba ^an ilfe fanbt fine eret)e ffiffet fot fterre Dffentlig^eb). 

Berg, Johan Peter, Son af Sogneprest til ytre Holmedal Ole B. 
og Andrea Birgitte Preus (f. 1776, f » Jelster 24 August 1834), er fodt 
i Holmedal 9 April 1809, blev Student med Laud fra Bergens Kathedral- 
skole 1827 og theologisk Kandidat med Haud 1833. Han udnaevntes 
23 December 1835 til pers. Kapellan til Borgund, blev i Marts 1842 
Sogneprest til Fosnes, 20 Septbr. 1848 til Skjold, 1852 tillige Provst i 
Ryfylke Provsti, 29 April 1854 Sogneprest til Dybvaag og 31 Marts 
1866 Provst i ostre Nedenaes. Efter Ansogning erholdt han Afsked 
31 Maj. 1873. 


Digitized by VjOOQIC 


Berg 217 

* 1843 NicoUne Valborg Daae (f. i Borgund 18 Novbr. 1822), 
Sester af nedennsevnte Sorenskriver Ludvig D. 

Jfr. Stamtavle över Familjen Daae, S. 14; Stamtavler över Familjen Breder, 
S. 95 %. 

$roebifener.  (S^ra. 1877.  8.  288 @. 

3 ^rttbilener af no rf le (S^eiftUge (1866), J. 224—81: Vrtebtfen paalfie 
^oafCebog: II. l^-^l  ^rcebifen |)aa 7 Sfiib. e. %t 

Berg, Johannes Henrik, Son af Sogneprest til Tonset OU B, 
(afsat 1760) og Anne Etisabeth Rumph, blev fodt i Tonset 2 Maj 
1752. Ved Hjaelp af Biskop Nannestad blev han Student fra Kristiania 
Kathedralskole 1774 og theologisk Kandidat 1776. I1779 ^^^^ ^^^ "^■ 
naevnt til rcsid. Kapellan til Edsberg, 1786 ligesaa til Vang, blev 1790 
Sogneprest til Vaaler, hvor han var Provst fra 1796, blev 1797 Sogneprest 
til Kongsberg og udnaevntes 31 December 1802 til Sogneprest til Land; 
han var tillige {honor e) Provst i Totens Provsti. Han döde 20 Sep- 
tember 182 1. 

* Johanne Sophie Rested {t 1762, f 4 Maj 1844), D. af Hojesteréts- 
assessor R. i Kjebenhavn. 

Jfr. Udvalg af Breve til R. Nycrup, udg. af L. Daae, S. 23 og 25; «H. N. 
Hauge og hans Samtid» af A. Chr. Bång, flere Steder, navnlig S. 98 fg. og 
179— 183- 

(En ))nbetSscec« fibfte gfoteftiUiiia [etc]. ttfffebiS-^roebifen til 
Saalet SUnig^eb.  S^^im. 1798.  8. 

a^orgeu" 09 ^eitibl^ftnbagter, til Snig beb ftongdberg Sfbterf. 
(E^ra. 1801.  [«noni)mt; jfr Bibi Dan. I. 808]. 

SReUgiondfpfftgdniaale oeb en oDerorbentfig (Sonfinnatton i Sanbd $ot)fb- 
Krfe 20 9Rai 1808.  (S^ra. 1810.  8.  84 6. 

Et andet större Arbejde af B. med Titlen «Religions-Sp0rgsmaaU cies i Manu- 
skript af Pastor Dr. A. Chr. Bång. 

Berg, Marius 0rbek, Broder af femaevnte Gudbrand Andreas B., 
er fedt paa Gaarden Vojen i Naes paa Romerike 11 Decbr. 1829, tog i 
Septbr. 1847 Praeliminaerexamen og i Januar 1850 norsk juridisk Examen. 
Privat dimitteret, blev han derefter Student med Haudi 1851 og juridisk 
Kandidat med Laud i Decbr. 1854. I 1855 blev han ansat som Kopist 
i Finants- og Tolddepartementet, hvor han 1861 blev konst, og 1863 
virkelig Fuldmaegtig. 28 Decbr. 1868 udnsevntes han til Toldkasserer i 
Hammerfest. Her har han siden kort Tid efter sin Ankomst vaeret Med- 
lem af Kommunebestyrelsen, i de senere Aar som dens Ordforer. 

* 30 Marts 1869 Annette Karoline Rotnces (f. 17 August 1838), 
D. af Ole G. R. og Susanna Andrea Kjelstad, alle fra Nses paa 
Romerike. 


Digitized by VjOOQIC 


2l8 ^rg 

flotff öoöfomliiifl for %axtnt 1667—1858 [—59 09 60], mbc^olbcnbe 
be tlfitigfie gfororbnitiger, 9ie{frtptec S^gl. 9iefo(utionet m. b., be gi^Ibenbe attninte- 
(ige Stort^ingMobe, fantt et Ubbrag af (S^riflian \M norffe 2ot> af 1687, ubg. af 
«. 09 gald 9 1 ter. ^xa. 1859. 8. CXVIII. 798 @. — 2bet »inbS Ifte [encfle] 
$efte.  ia59 og 1860 inblii Stort^itigeid ODle^mng.  (£^ra. 1860.  8.  IV.  92 8. 

?ronb« @ago.  .^0. 1873.  P.  15 ®.  (Änon.) 

3 9lorff gfolfeblob 1866, 91d. 39: biografi of 0(e «alftab. 18rd, ^0. 34: 
»togrcfl af 6fotcbeft^rer $. ©eUberg. 

3 Sininarf0|)often 1874 og 1875 ^ar ^an (anontjmt) fireoet en I^ngere 
^crffe «rtiner: «^oimnerfeft for 50 «ar pben*, ^ooraf ©rub|!l)Wer i fin tib Meö 
opixtflt i be ficfte af SonbetS fiarre Slobe, Itgefom et Qrubft^fte beraf ogfaa finbed 
i Sf. «ff|mcnn« »^^orge", 6. 480—83. 

Foroviigt har han skrevet forskjellige Avisartikler, Korrcspondanccr, Lcjligheds- 
digte osv. To Smaasange af ham (»Kjaelkbakvise» og »Skilobcmse») er optagne i 
<Ijesebog for Folkesikolcn og Folkehjemmet • . 

Berg, Nils Fem mer, Son af Byfoged i Arendal, Kancelliraad 
Nils B. (t 1 81 8) og Dorothea Elisabet Wille Femtner (f 1797), blev 
fodt i Arendal 178*. Som Student fik han 1811 Bevilling som Trans- 
lator i Tysk, Fransk og Engelsk i Kjobenhavn. Senere opholdt han sig 
i Norge som Sproglaerer og var fra Oprettelsen af Skiens laerde Skole i 
November 1823 konst. Adjunkt ved samme til Januar 1825. Han rejste 
siden, fordi han gik Glip af Ansaettelse som Overlaerer og Bestyrer af 
Kongsbergs Middelskole, tilbage til Kjobenhavn, hvor han döde 1832. 
Mans Enke levede endnu dersteds 1867. 

Sban^oe, en romantifl ^ortceHing af 9Ba(ter8cott. Ooerf. fra bet (SngelfPe. 
%. 1—4. d^ra. 1827. 16. I. 156 (g. 11. 213 ©. 111. 280 S. IV. 290 8- 
(Ubgiorbe *b. 1—2 of ben pao ©inteer* Oforlog ubtorane norffe Ubgobe of Scottd 
Siomoner). 

Maerkvaerdige Spaadomrae af Spanieren José .\lvare2 de Toledo. O vers. 
fra det Engelske. Meddeclt som Prove af Indholdet af et udgivende historisk Tidsskrift. 
Chra. (1824).   8.   8 S. 

Det sailedes paataenkte Tidsskrift var formeiitlig »Biographiske, histori-ke og 
politibke Miscelkr» , hv(«rpaa han indbod til Subskription i 1824, men hvoraf intet udkom. 
Heller ikke udkom der noget af et andet Arbejde, hvorpaa han ligcledes indbod til 
Subskription i samme Aar og hvilket han betcgnede som »et Tidsskri Ft, der iblandt 
flere Menncskeheden vigtige Emner skal gjere Graskernc» Sag til eet af sine Hoved- 
formaal» . 

Berg, Nils Joachim Wessel,  se  N. J. Wessel-Berg. 

Berg, Nils Pederssen, blev fodt 11 Fébruar 1809 i Tönsberg, 
hvor Faderen var Teglmester; Moderen hed Johanne Halvorsdatter. 
Han blev, privat dimitteret, Student med Haud 1828, var i nogle Aar 
Laerer ved Realskolen  paa Möss og tog i Juni  1836 juridisk  Embeds- 


Digitized by VjOOQIC 


Berg 219 

examen med Laud. I 1 84 1 blev han Underretsprokurator i Smaalenenes 
Amt og i Januar 1 843 Overretsprokurator i Kristiania. • I Maj s. A. blev 
han af Justitsdepartementet antagen til at forberede en Reform af Faengsels- 
vaesenet i Norge og derom afgive Betaenkning og Indstilling; han företog 
i den Anledning s. A. en Rejse i Norge for at undersoge Rigets Arrest- 
lokaler. Han var tillige Medlem af Tilsynskommissjonen ved Bods- 
faengslets Opforelse.   Han döde i Kristiania 26 Septbr  1846. 

♦ 1845 B^rgine Nilsine Hjelm (f. 11 Septbr. 181 o, f 9 Novbr. 
1 860), D. af nedennaevnte Hojesteretsadvokat Jonas Anton H. 

Om HrreftDcefenet og Sanoetrau#porten famt 3<tttig0(rfenet i 
Smaoleneneå Vmtd Sonbbiftrifter. ^etsnfning ofl Snbftifling af ben til at ceDibere 
^mtetd ^rreftDoefen m. t), nrbfatte C^ommtiSfton. $aa bcnned Vrgne forfattet af bend 
iReblem 9{. 9erg. S^ofd 1842. 4. 154 @. m. 2Iit6ogr. $(. (Ubbrag beraf i ^or- 
genblabet 1842 9{o. 164 tiflo^ og 167). 

3 gforening meb (S. di. 9^0tnt(^en ubgaD ^an: „Ubt)a(g af ?remm*ebe gfot' 
fattered 6friftet om Sfangflec og gangepleie, famt itogle bermeb befTocgtebe 
©ienflonbe'' i norff Oöerfoettelfe, 2ben 9lttffe.  g§ra. 1844—1846.  8.  444 @. 

gfoc afoBngfet«- og Sattigooffen. Ubgioet. l'fle ^inb# Iftc ©efte. d^ra. 
1845. 8. 186 ©. (^eri er af ^am S. 1—152: Om gangfeldOfffeneW nuoarenbe 
Stanbpuntt; Hbltgere trntt i ^en (SonftttuHoneae f. 91.; jfr. S. ^. Tia^l ^emoerf' 
ninget t SKorgbt. 1845 9lo. 146 og 9ergd ®oar i 9^0. 152). 

3 (»tanfferen v. 158—58: Om J8acet«gt«.gf«ngfler og guititfifager. 

Han er desuden Forfatter af forskjellige nnonyme Opsatser i Morgenbl., Dtn 
Constitutionelle m. fl. Blade. 

Berg, Ole Andreas, Son af Handelsmand i Stavanger Rasmus 
Tharaldsen B. og dennes anden Hustru Gurine Larsen, blev fodt i 
Stavanger 8 Novbr. 18 19 og Student med Laud fra sammes Latinskole 
1836. I Juni 1840 blev han theologisk Kandidat med Udmerkelse. Efter 
Hjemkomsten fra en, paa Grund af svaekket Helbred, fra Vaaren 1841 til 
• Hösten 1842 foretagen Baderejse, paii hvilken han isasr opholdt sig i 
Berlin, Teplitz og Kjobenhavn, var han en Tid Laerer ved Nissens Skole. 
24 Decbr. 1844 blev han konst, og 2t^ Marts 1852 udnaevnt til virkelig 
Adjunkt ved Throndhjems Kathedralskole, hvor han 28 Maj 1852 blev 
Overlaerer. Tanken om at trsede över i prestelig Virksomhed var imid- 
lertid efterhaanden rodfaestet hos ham og 8 Juni 1855 udnöBvntes han til 
Sogneprest til Levanger. I dette Embede döde han 5 November 1861. 
Han var Medlem af den store Kirkekommissjon af 27 Jan. 1859, i hvis 
Forhandlinger han deltog fra disses Begyndelse i Marts 1859 til Juli s. A. 
og fra Oktbr.  1860 til Paaske  1861. 

* 185*2 Henriette Marie Jensen (f. i Mosviken 29 Novbr. 1833, 
T 23 Febr. 1862), D. af Proprietaer Anthon P. J., senere Ejer af Gaar- 
den Havsten ved Throndhjem, og Fredrikke Stören. 


Digitized by VjOOQIC 


220 Berg— Bcrge 

Portrmt m€ä Biografi [af D. Chr. Frich] foran bans «PraBdikciicr», S. XIII— XX; 
Nekrolog i Thj. Adr. 8 November 1861; jfr. Program fra Tbrondhjems Kathedralskole 
1856, S. 63, af Carl Miiller. Paa hans Grav har* Levanger Menighed rejst et Min- 
desmerke. 

(gfem) ^toBblfewec.  VBi\^x^. 1855.  8.  61 (S. 

St)enbe$tsbt!ener, ^olbte i fiebanger iHrIe S^^toardbag 1856 og Sfnbogen 
efter.  (Ubg. bcb nogle ^iHwere af Wenigl^eben).  (fieöongcr 1856).  8.  32 6. 

(Sr ^u en yirbeiber i ^errend Stingaarb? ^nebtfen i^^^i ©enbag ©ep* 
tuageflma.  Sebanger 1862.  8.  16 @. 

$r(sbifetier ober d^trangeltete^terne paa SHrfeaaretd Sitt* og ^ettig' 
båge. Ubg. efter gorfatterend ^0b beb %, (£^r. gfrtt^. (£^ca. 1863. 8. XX. 
2 »I. 486 6. 3R. 2forf.« ^ortr. — «nbet Optog. ib. 1871. 8. XX. 2 »1. 486 @. 
1R. gorf.« ¥ottr. 

3 X^eotogiff Xibdffrift, af ^billet ^an bar SRebubgioer en fort Xib, II. 
(1849), @. 46-74: Dm ^gteffab^@ttUtnt«fe og gfraffUte» »ielfe. 

Som Medlem af den store Kirkekomml<sjon har B. Andel i de af denne afgivne 
og trykte motiverede Forslag (hvorom henvises til Norsk Bogfortegnelse 1866 — 72, 
S. 63). Saerlig havde B. vaesentlig Del i Udarbej delsen af Kommissjonens Forslag lil 
Foran dringer i ^gteskabslovgivningen og Vielsesritualet ; hans Afhandliog «Om Formen 
for /Egteskabs Indgaaelse* er trykt i Kommissjons-Betsenkningens Bd. III, S. 270 — 332 ; 
hans Afhdlg.  »Om Skriftemaal og Absolution* ibid. V. S. 209 — 300. 

Berg, Peder Andersen, Gaardbruger paa Berg i Edsberg i 
Smaalenene. 

gfrimobige yttring er. Sr^alb. 1843. 8. 14 6. — d^n anben Ubgabe er 
fra Ära. f. «.  8.  8 @. 

SaRorgenblabet 1841, 9{o. 302 er unber ^efienbtgiorelfer tn^tt en Opfotd 
af ^om inbe^olbenbe Oplb^ntnger om ^and Optrsbeti fom SSalgmanb beb ^ftrifté' 
forfamttngen for ©maalenened 9(mt 17 ©eptbr. 1841 i\\t. 9^0. 273). 

Berg, Rasmus, Pseudonym for Ole Vig, se denne. 

Berge, Christian Rasmussen, Son af Gaardbruger Rasmus 
Tobias T^nnesen og Berthe Serine Kolbj^rnsdattery er fodt i Spinds 
Sogn 23 Juli 1823 og blev i April 1839 ansat som Laerer i sin Hjem- 
bygd. I Juli 1 85 1 blev han dimitteret fra Holts Skolelaerer-Seminarium 
og var 1855 — 65 ansat som Laerer ved en Privatskole i Kristianssand. 
I Oktbr. 1860 begyndte han ved Siden af sin Laerergjeming at drive en 
Boghandel i Kristianssand, hvilken Forretning han fremdeles fortsaetter. 

«(9(S.  Ubgibet og förlagt.  (S^.fanb 1857.  8. 

%t\\ f ortabte ©en etter 9laabend Siige ^olol gorben, ^bor ben ftorfte ®t)nber 
faar ben ftorfle 9^aabe, ben ubcrrbtgfte ©on faar bet ^bebfte J^Iorbebon", famt ben cetbfle 
60n0 tnur berober. (Sfter bet ©benffe [of C^ O. 9lofeniud]. ler.fanb 1857. 
8.  79 @. 

(Et ®ub ^elliget ^an-KIter, eHer fromme ihrtftned bagtige ^uå* og ^jerte* 
offer.  9(f (2^^r. Gcriber.  (Sfter bet Si^bfre.  (S^r.fanb 1860.  16.  16 @. 


Digitized by VjOOQIC 


Bergendahl — Bergfeldt 22 1 

9erler of SOlaq. df^x. 6cftoer0 ejcleffat. Cfter bet Zi^bffe. I. n. 
dtr.fanb 1861.  16.  110 O0 74 6 

f)et ec ^m. fom ^r reiribnet og nbgieet: Un Samling ^roebilenec ober 
®0nbagiS' og ^dfiondXe^er, ^olbne for bet ^ongelige ^rftab af SRag. $eber 
^erdleb. (S^.fanb 1864. 8. VII. 240 og 462 @. («nm. i Wmueftoletibenbe 
1863; jfr. Q^. gf. (icf^op «6anb^eben iiStn^u^" (@taoanger 1876), gfottalen ®. V, 
famt 9{otfr Sogfortegnelfe 1848-65, ®. 102—108). 

Bergendahl, Knud Holtermann, blev fedt 1796 i Borgund 
paa Sondmere, hvor hans Fader ^ens £, (f. 16 Februar 1755) ^ ^^^ 
resid. Kapellan; Moderen hed Charlotte Amalie Lem. Efter Faderens 
Dod (30 Juni 1803) flyttede Moderen til Kristianssand. Trods §in unge 
Ålder gik Sennen snart tilsas. Paa en af sine förste Rejser traf han i 
Leith sammen med en isländsk Kjebmand Petraeus, som tog ham med 
til Reykjavik, hvor han förblev i flere Aar. Under dette Ophold indtraf 
i 1809 <Kong» Jörgen Jorgensens kortvarige Usurpation af Island; c Kon- 
gen» blev opmerksom paa Gutten, og denne maatte nu gjore Tjeneste 
hos ham dels som hans Skriver eller Haandsekretser, dels med hvad ellers 
kunde forefalde. Efteråt vaere bleven voxen, vendte B. tilbage til Kristi- 
anssand, hvor han 181 9 oprettede en Skole, i h vilken der bl. a. ogsaa 
undervistes i Latin og Graesk. I 1831 foranledigede private Forhold B. 
til at opgive Skolen, og han tog nu fat paa Handelen, etablerede först 
en Kommissjonsforretning for större udenlandske Huse — han skal have 
vaeret den förste, som fik en saadan i Gäng vestenfjelds — senere en 
Butikhandel og drev siden fomemmelig Traelastforretninger, hvormed han • 
fortsatte til ud i 70 Aarene. Han var i sin Tid överdraget adskillige 
kommunale Tillidshverv i Kristianssand.   Han döde 11 Januar 1880. 

Jfr. Nekrolog i «Kr.iand8 St,* l88o, No. 7; Indbydelscskrift fre Bergens Kathc- 
dralskole 1868. S. 29. 

dfempelbog i be ftte 8pecie§.  (t^rfanb 1826.  8.  1 9(tf? 
(I^Sein|)el-9og t be fire S^eciedubi benceonte Zal.  ([^ra. 1880. 
8. ' 28 6. 

Bergfeldt, Ole, Son af Kjobmand Christian Frederik B, og 
Helene Stier, blev fodt i Mandal 31 Marts 181 5, tog i Septbr. 1838 
Prseliminaerexamen og i Marts 1845 norsk medicinsk Examen med anden 
Karakter. Efter Examen havde han stadigt Ophold i Kristiania, var 
1847 — 49 ansat som Kandidat ved Rigshospi talets forskjellige Afdelinger 
og var i 1853 under Koleraepidemien Overlaege ved Oslo Lazareth. Haft 
döde som Fattiglaege i Åker 21 Novbr. 1858. 

Jfr. Kiaer:   Norges Lseger, S. 24. 

I N. Mag. f. Lsegevidensk. 2 R. VIII. 580—585: Beretning om Oslo La- 
zaret under Choleraepidemicn i Christiania 1853. 


Digitized by VjOOQIC 


222 Bergh 

Bergh, Anton Mathias, Sen af nedennaevnte Overtoldbetjent 
Mat/tias Munk B, og Anioneiie Elisabeth Schnitler, er fodt paa Rod- 
tangen i Hurum 7 Ma^ts 1828. Efter at vaere udexamineret fra Krigs- 
skolen blev han med Anciennetet af 13 Decbr. 1849 udnaevnt til sumu- 
raerjer Sekondlejtnant i anden akershusske Infanteribrigade, hvor han 
28 Marts 1855 udnaevntes til Premierlojtnant og 9 Marts 1867 til Kaptejn. 
I Aaret 1855 tog han Examen ved den militaere Hojskole og var fra den 
Tid til 1857 Assistent i Vejvaesenets Tjeneste, blev sidstnaevnte Aar Assi- 
stent ved Jembaneundersogelserne, 1858 Arbejdsbestyrer ved Vejvaesenet, 
hvorefter han fra samme Aar indtil 1862 var ansat som Sektionschef ved 
Jembaneanlaeggene, en kortereTid ved den ostre Del af Hamar-El verum - 
banen, senere ved Kongsvingerbanen, hvor han 1859 — 62 förestod Bygningen 
af den Del af Banen, som gaar gjennem Naes og Blakjer. 1863 — 70 var han 
Amtsingenior i Buskerud og boede da i Drammcn, af hvis Formandskab han 
var Medlem fra 1867, ^^ ^^^ o"^ Hösten 1870 flyttede til Kristiania. Her 
var han bleven teknisk Regningsrevisor ved JernbaneanlseggenesHovedkontor, 
hvis tekniske Revisor han blev 1874. I 1871 blev han udnaevnt til 
Kompagnichef ved norske Jaegerkorps og 1876 til Chef for 3die Kom- 
paigni af Kristiania Bataljon. Ved Siden af sin militaere Embedsvirksom- 
hed har han, efteråt vaere ophort med sine Ingeniorbejder, navnlig vaeret 
l)eskjaeftiget som Tegnelaerer og Landskabsmaler. Han har vaeret Laerer 
i Frihaandstegning og deskriptiv Geometri ved den tekniske Skole i Kri- 
stiania siden dens Oprettelse i 1873; Hgesaa har han vaeret Laerer i Per- 
spektiv ved den kgl. Tegneskole og i Frihaands- og Monsterlegning ved 
den kvindelige Industriskole i Kristiania; han er fremdeles Laerer i Fri 
haandstegning ved Krigsskolen. Sin Virksomhed som Landskabsmaler 
begyndte han omkring 1850 under Eckersbergs Vejledning og fortsatte 
under Gudes Vejledning sin kunstneriske Uddannelse under et Ophold i 
Diisseldorf Vinteren 1850 — 51. Under Hojskolestudieme og mens han 
var sysselsatt med Vej- og Jembaneanlaeggene maatte han laegge Pensel og 
Palet bort; men siden 1867 har han igjen taget dem fat, har oftere gjort 
Studierejser til Vestlandet og Hojfjeldene og har siden 1870 hyppig ud- 
stillet Fjord- og Hojfjeldsbilleder i Landets Kunstforeninger. Han blev 
187 1 R. S. O. 

* Maren Oline Krag, D. af nedennaeVnte Provst H. P. S. K. og 
Hermana Rogneby. 

Jfr. Nordisk Jerabane-Kalendcr 1877 (Afd. Il), S. 49; Nonicgian Special Cata- 
logue for the int. Exhib. at Philadclphia, S. 65. * 

Tegningen af de meest forekommende Veiredskaber med vedfoici 
Opgivelse af de dertil bnigelige Materialier og disses KoAtende, udgivne. Chra. 1858. 
(6 lith. Blade fol. med paatrykt Text.   Anm. i Polylekn. Tidbskr.  1858, S. 288). 

SorlBern.  $eb ^. £. i)rainnini 1869.  4.  12 161. IBtaeber meb Xeft. 


Digitized by VjOOQIC 


Bcrgh 223 

Laerebog i Perspektiv. Med et Aahao^ om skraa og axoaometrlske Pro- 
jektioner og om Farver. Chra. 1872. it. 8. II S. -|- 2 Bl. + 72 S. Me<l 
8 Hth. Fl. 

Kort Oversigt över Olicmalcriet og deti almindelige Teknik. Med i 
Tiielbilledc.   Kra.  1874. * 8.   35 S. 

<Butten meb 15 Wxi» @t0t)lerne. (Soent^r-^eogtofi af (S^ben 91flelab. 
&ra. 1874.  % 8.  23 6. (meb 6 Xrsintt). 

Om Unberbidning t ben elementsre Sfri^aanbiStegnitig tifligemeb be 
geometnffe og fleteometrifte gformer. 9l(erme{l for 9lImnef(o(e((rrere og Sffrertnber. 
9Reb 70 Xrsfntt i Ze(ten. åca. 1875. 8. v. 40 6. — Xiiletq til fammr 
ib. 1877.  8.   8 ®. 

yiangeometrifl ftonftruftton meb 110 3:r(rfntt t Xesten. I^co. 1875. 
8.  45 @. 

Vaegtavler til Anton Berghs clemcutiErd Frihaandstegning. iste Saet. 8 Tavlcr 
geometiiske Former.   Kra. (1877).   I'ol- 

<Beometrtfle Sormec og t^Iangeometrifl ftonftrultion. 9^eb 70 2:r(efnit 
i lejten.  Itxa. 1880.  8.  17 S. 

6 statisti.ske Karter över Norge og Sverige udvisende: Befolkning. 
Kora- og Potetesavl, Kreaturhold, Fiskeri, Skovdrift og Traelastudfersel, Skib^fart. 
Udgivne og forlagte af Det private Opmaalingskontor.   Kra. (1880).   Fol. 

Srti^aanbitegning fom ©folefag, htni X>eti)btiing for Klmenbannelfen 
og Snbvftricn.  Stta. 1881.  8.  18 6. 

9 SUuftreret ^tti^thniah 1857, 9lo. 19: ^anbfjotrre, anoenbt til ot 
tratid|>ortere Socb beb ncgie af oore IBeiantog. 

Ilon har til et Par af vore Dagblade leverct nogle Artikler om Frihaand^- 
tegniug. 

Bergh, Christopher Anker, blev fedt 28 Oktober 1764 paa 
Gaarden Borgen i Sorum, hvor Faderen Regimentskvartermester og Audi- 
t0r Jakob Wislew B. (f 5 April 1801) den Gäng boede. Moderen 
hed Karen Tancke Anker. I April 1776 kom han ind paa den mili- 
taere Skole i Kristiania; 1780 blev han ansat som Kornet ved det iste 
sondenfjeldske Dragonregiment, blev 15 Oktbr. 1783 Sekondlojtnant h la 
suiie og 26 Septbr. 1788 virkelig Sekondlejtnant ved samme Regiment, 
med hvilket han derefter deltog i Felttoget i Sverige s. A. Imidlertid 
havde han alleredei783 ved Kjobenhavns Universitet taget dansk-juridisk 
Embedsexamen og senere Auditorexamen, hvorefter han i nogle Aar havde 
vaeret Faderen adjungeret i hans Embede, til hvilket han udnaevntes som 
Faderens Efterfolger 1790. 2 Febr. 1798 blev han ansat som Regiments- 
kvartermester og Auditor ved Artilleridetachementet i Kristiania og 5 April 
1800 tillige som Bogholder og Kontrollör ved Krigshospitalskassen samt 
Regnskabsforer og Kasserer ved Landkadetkorpset. I 1 804^ blev han 
beordret til Haeren i Holsten, blev under sit Ophold der udnaevnt til Over- 
auditor og var den hele Tid ansat ved Kronprinsens Ho vedkvarter, hvor 
han tildels fungerede paa Generalauditorens Vegne. 1807 fulgte han med 
Hovedkvarterct tilbage til Kjobenhavn, hvor han förblev til 1808, da han 


Digitized by VjOOQIC 


224 ^^^^^^^ 

udnaevntes til Generalauditor ved den norske Armé. Efter sin Hjemkomsi 
til Kristiania blev han tillige Deputeret i det norske Kommissariats- 
kollegium  og kort  derefter  ogsaa  Bestyrer  af det  norske  Armédepot; 

1813 blev  han  tillige  Medlem  af  den  da  oprettede  Overkriminalret, 

1 8 14 Generalauditor ogsaa for Soetaten samt konstitueret Arméintendant. 

1 81 5 blev han extraordinaer Assessor i Hojesteret. Han deltog i Modet 
paa Ejdsvold 16 Februar 1814 og valgtes af Rigsforsamlingen til 
Medlem af den i Henhold til GrLs § 94 nedsatte Lovkomite, i hvis 
Arbejder han deltog lige til sin Ded (jfr.- om hans Vitksomhed i Lov- 
komiteen cStorth. Efterretn. 1814—33» I. 641 — 645). Ved Valg af Re- 
prassentanter fra Kristiania til Rigsforsamlingen havde B. lige mange Stem- 
mer som, G. Sverdrup og Omsen, men B. traadte frivillig tilbage for de 
to andre. Han medte som 4de Repnes^ntant for Kristiania paa Storthin- 
get 181 5 — 16, hvor han bl. a. var Medlem af Fuldmagtskomiteen, Valg- 
komiteen, Justitskomiteen og af 7 de Komite, der havde at afgive Ind- 
stilling bl. a. om Rigsakten; han var derhos ogsaa Praesident i Lagthinget. 
Han blev R. N. O. 1816 og i£resmedlem af Svenska Krigsvetenskaps- 
Akademien 1820. Han döde efter flere Åars Lidelser 17 Maj 1825. 
Han karakteriseres i den nedenfor naevnte Mindetale saaledes: c Han var 
kyndig og förfaren i meget; raadsnild som faa, klog, sindig, retvis og 
billigttsenkende ; han var brugbar hartad til alt, og han benyttedes til 
meget, til mere, end hvad der almindeligen falder i det enkelte Menne 
skes Lod». 

• i) 17 Marts 1792 HeUne Catharine Bergh (f 14 Decbr. 1792), 
D. af Proprietaer Nils B. paa Nes, Hadeland. 

* 2) 5 Septbr. 1794 Marie Schejili (f. 7 Növbr. 1768, f ^9 Decbr. 
1826), D. af Sorenskriver i övre Romerike Leonhard S. (f. i St. Gallen 
i Schweitz 1717,128 April 1800) og hans tredje Hustru Anne Marie Hjort. 

v 

Jfr. Christopker Anker Bergh (Chra. 1825). 4. 8 S. [Mindetale af Sviger- 
sennen G. F. Lundh^ optrykt i Morgenbl. 1825, No. 149] ; B. Mocs Efterr. om Stor- 
thiDgsmaend, S. 26 — 28; Peters't haandtkrevne Samlinger paa Krigsskolen; Pavels's 
•Biografi og Dagbeger*. S. 147, 154, 159, 177, 181 > 227, 239, 248 fg. og372; iiamme 
Forf.s cDagbogs-Optegnelser 1815 — 16», mange St. (se Reg.); N. Tidemands Opteg- 
nelser, S. 29; Statsraad HolsU Optegnelser, S. 45. 47; M. Birkeland: Bidrag til Nor- 
ges nyerc Historie (Chra. 1858), S. 3; Yngvar Nielsen: Bidrag til Norges Historie i 
1814, I. 12, 17, 89 fg. ; Fru Dunken »Gamle Dage», S. 61, 186—88 og i Sammen- 
haeng hermed S. 408—10, 201, 346; Fr. Schraidts Dagbeger fl. St., saaledes S. 188, 
191, 196, 297; H. J. HuitfeldU Christiania Theaterhistorie, fl. St. (se Reg); A. Faye: 
Norge i 18 14, fl. St. (se Reg.) 

3 Suribifl !Repertorium I. 9lo. 1: Unberbanigft SoreftiOina af USRartd 
1814 til $rttib#Tegenten ang. ©pibdrobfttaffend 9(i|Iaffel{e. (ttnrn. of «[. @. 0r|ieb i 
9h)t jur. «rc^iö XXVI. 191-95). 

3 ©amiinger til bet 9{orffe grotfd og @progd ^iftorte v. 166— 
175 :  Dm Doerqöartecnnefter og Wajor 9Wcl« ©torfflrtl^ i)orre. 


Digitized by VjOOQIC 


Bergh 22 5 

B. er Forfatter eller Meddeler af den Beretning om Ejdsvoldsmodet i6 FebnuKr 
1814, som findes trykt i Bloms »Norges Sutsforandring i 1814» S, 96—98. — Efteråt 
Chr. M. Falsen i 1814 paa Anmodning af Christian Frederik havde laant denne det af 
barn og J. G. Adler udarbejdede Udkast til en Konstitution for Kongeriget Norge, over- 
<irog Christian Frederik til Professor G. Sverdmp og Bergh at udarbejde, paa Grundlag 
-af dette og hans egne Bemserkninger, et oflficielt Grundlovsudkast, der kunde meddeles 
-den Komite, som paa Ejdsvold skulde forberede Grundloven. tEfter hvad der nu kan 
oplyses, bliver det meget rimeligt, at det, der er trykt som Adlers og Falsens Arbejde, 
netop er det Forslag, som Sverdrup og Bergh fik Anmodning fra Regenten om at ud- 
arbejde*. (Yngvar Nielsens « Bidrag til Norges Historie i 1814», I. 89 fg.; jfr. Aften- 
bladet 1881, No. 302  [af L. M. B. Aubert]). 

Efter Autydninger (lere Steder i PÄvels's Dagbager antoges B. af. Samtiden at 
^«re Forfatter af forikiellige Artikler i Intel Hgentssedlerne 1815 og i Rigstidendcn 1816. 

Det i M. Nissens «Norsk Bog-Fortegnelse 1814 — 1847», »*5- 21 anferte anonyme 
Skrift: .rEt Blik ind i Skabelsens og Tidens Chaos» (Chra. 1831. 8. 42 S.) tillsegges 
i Katalogen över Bergens offentlige Bibliotheks Bogsamling (Bergen 1875, S. 35, No. 68) 
Anker Bergh, i Henhold til en paa Bibliothekets Exemplar deraf skeet Blyantstilfejelse 
med P. Botten-Hansens Haandskrift. Denne Anfwrsel er fejlagtig. Bogen, som des- 
uden er udkommen 6 Aar efter Berghs Dod, er ikke skreven af denne, medens paa den 
Anden Side den virkelige Forfatters Navn ikke er kjendt for 0jeblikket. 

Bergh, Christian Vilhelm, Broder af forannaevnte Kapteja 
Anton Mathias B., blev fodt paa Skjelfos i Haabol 9 Septbr. 18 14, 
blev Officier 1833 og efter endt Examen ved den militaere Hojskole 
25 Oktbr. 1837 ansat i Artilleribrigaden, hvorfra han 1839 gik över i 
Ingeniorbrigaden ; i denne blev han 28 Oktbr. 1833 udnaevnt til Kaptejn 
og 12 April 1862 til Major. Ved kgl. Res. af 13 Januar 1852 blev han 
ansat som Indredepartementets Assistent i Vejvaesenets Anliggender og 
udtraadte surnumeraer af sin Brigade. 1864 blev hans Stilling i Departe- 
mentet raere selvstaendig, idet han konstitueredes som Vej direktor. I 1840 
rejste han paa offentlig Bekostning i Sverige for at studere lageniervaesenet 
og 1856 företog han en Rejse til Tyskland for at gjore sig bekjendt med 
de nyere Fremskridt i Vej- og Jembanevaesenet. For B.'s Tid havde 
Norge intet andet Vejnet end det, som i Slutningen af i8de og Begyn- 
deisen af iQde Aarhundrede var istandbragt fornemmelig ved Peder An- 
kers ihaerdige Bestraebelser. B. bröd en ny Bane paa dette Felt ved at 
begynde en almindelig Omlaegning af hele Landets Veje. Blandt hans 
Arbejder i denne Retning maa som noget af det störste naevnes Omlägg- 
ningen af den store Vej fra Lillehammer gjennem Gudbrandsdalen til 
Stören ved Throndhjem med den derfra udgaaende Sidelinje til Roms- 
dalen. Til Minde om ham har Landets Vejingeniorer rejst en Stensojle 
ved den gudbrandsdalske Hovedvej omtrent 5 Kilometer fra Lillehammer. 
Ved den skandinaviske Udstilling i Kjobenhavn 1872 blev der tildelt 
ham Solvmedalje  «for en saerdeles fuldstaendig og laererig Fremstilling af 

Norsk Forfattcrlcxikon 1814—1880. '5 

Tryki 4 Februar 1882. 


.Digitized by VjOOQIC 


i226 Bergh 

Porholdene ved det norske Vejvaesen», og ved Verdensudstillingen i Wien 
1873 <Fortjenstmedalje> for Karter og Beger över Norges Kommunikations- 
vsesen.   Han var Medlem af den kgl. Kommissjon ang. Behandlingen af 
ildsCau-lige Gjenstande (1869).   Han dede i Kristiania 14 Juli 1873.   ^^^ 
var R. St. O. O. (1862) og R. S. O. (1863). 

• 1845 Caroline Marie Graah (f. i Visby, Jylland, 11 November 
1 814), D. af Sogneprest Knud David G. (t 1824) og Johanne Giinter. 

Nekrolog i Morgenbl. 1873, No. 193 ; i Aftbl. s. A. No. 161 ; jfr. Polytcknisk 
Tidsskrift 1878, S. 29—31; Nord. Familjebok, utg. af N. Under, II. 283. 

9et(entniii8 om bett ^enfiotimftifigfte flletniag fot enSernbane 
ftt (E^rifttaniQ til 9(xoi!a eUer darlftab. C^ra. 1866. 11 6. fo(. (0<k 
tn^ft t aRorgbl. f. 9(. 92o. 168).  . 

Forslag om Vcicnes Vedligeholdclse ved fäste Veivogtere i Forening^ 
med Pligtarbeidet, afgivct UDder 4 Febr. 1857 til Dept. f. d. Indre [etc] Chra. (1857) 
8.   14 S.   (Fulgte som Tillaegsheftc til Polyteknisk Tidsskrift 1857, No. 6). 

Sfotflag til enSocomottojertibane fra ^ooebiernbanen omS^ongJ' 
binget til ^rcenbfen. ttfgioet til 2)cpt. f. b. Snbre 81 Vtaxii 1867. 19 6. foL 
i ftonttattDt m. 1 litl^. Ihirt og 1 ©tigningiStabel. 

I «lngeni0rkommistjonens Betspnkning af aéjoni 1863, ang. Opret- 
telsen af en polyteknisk Lsereanstalt* (Chm. 1863. 8. 56 S.) er et taerskilt 
Votnm af B. trykt S. 31—56. 

1 Polyteknisk Tids skrift /. (1854), S. 72—79: Om Principeme for vor 
nyere Vejbygning [en Fremstllling til Storthingets Vejkomite i Anledning af en Ind- 
stilling fra sanunej. — VI, (1859), No. 11 : Om en Ordning af Vejvsesenets Bestyrelse. 
— X, (1863;, S. 112 — 122: Sserskilt Betsenkning i Anledning af den af Ingenierkom- 
mistjonen med 4 tilkaldte Medlemmer udarbejdede Plan for Oprettelsen af en polyteknisk 
. Skole. — XIX, (1872), S. 197—200: Om indf^rclsen af et nyt mål- og vegtsystem^ 
(Optrykt i Morgenbl.  1872, No. 309 B). 

3 IftenbUbet 1858, 9^0. 4 00 5: dircuUm af 119}ooeinberl867, tnbe^ol- 
benbe gfote^llittfi otig. Sejtngetiifrenie^ fremtibige tlftoniiing. — 1859, 92o. 290: 
Xo Sfote^inger ang. be foranbrebeStigninglforbolbeDeblhmglotitgec-tBanen. (Sfr- 
6iNit l^et^a fra d. 9i^I i 9{o. 291 ; begge 9(ttfh)Rer finbed ogfaa inbfart i Siiorgbl. 
1869, 9lo. 261 og 262, ifr. 92o. 846). — 1867, 9h). 89: 2i( ^nplKbl^^itehiotteme 
og anbte tSebtommenbe; 9^0. 269: Om Seiatbeibet giennem fllomåbalen. 

3 aRorgenblabet 1860, 9^0.294: Omlabningen af ben nt|e tSei fra6<eter^ 
ftranb til 0fper t5ro t ^ogfnnb. 

Bergh, Cornelius, blev i 1832 ansat som Fyrfbrvalter paa Oxo^ 
h vilken Stilling han beklaedte til sin Dod i en meget hej Ålder i No- 
vember 1870. 

♦ HeUne Bergh, 

Jfr. Storth. Forh.  1862—63, IX. 262. 

Han var i över en Menneskealder Morgenbladets (i nogle Aar ogsaa Aften- 
bladets og Christiania- Postens) bekjendte Oxo- Korrespondent. 


Digitized by VjOOQIC 


Bcrgb 227 

Bergh, Frederik Wilhelm, Son af Overtoldbetjent i Drammen 
Gerhard Gunnerus B. (f. 28 Septbr. 1789, f. 12 Jan. 1853) og Anne 
Christine Thome (f 29 Oktober 1828), er fedt i Fredriksstod 3 Juli 
1820, blev, privat dimitteret, Student med Haud 1837 og juridisk Kan- 
didat med samme Karakter i December 1843. Han var derefter i nogle 
Aar cdsvoren Fuldmegtig hos Byfogden i Drammen, blev i 1856 autori- 
seret som Underretssagforer og har siden 1857 boet som Overretssagforer 
i Drammen, af hvis Formandskab og Reprsesentantskab han i mange Aar 
har vaeret Medlem. 

* i) Nikoline Hönsen (^f. 1836, f 1877). 

♦ 2) Karen Andrea Aamot {{. 1859). 

Om CUebrubbene i Grammen 09 ^»ab ber fro bet Offentlldei 6tbe er 
giort og foreflaoet til Sotebi^gelfe af btlfe for gfreinttben.  ^rammeii 1847.  8. 

Han var Redakter af Drammens Tidende 1844 — 1851, hvori nsesten alle 
originale Opsatser og Digte i nsevnte TidHnim er af barn. Blandt hans Arbejder deri 
merkes: 184^^ Augiist : Saga fra Olaf den Helliges Dage; Oktober: Tilbageblik paa 
Storthinget. — 1846^ Januar: Om Behandlingen af de norske diplomatiske Säger ; Mans: 
Bemserkninger til den nye Toldlov; December og Januar 1847: Oversigt över Norges 
Statsconto. — 1^47^ April og Maj: En Sommervandring ; Juni: Sturzenbecher og den 
norske Lyrik. — ^848^ Jauuar . ^r de nuvserende Gnendser for Stemmeretten paa Lan- 
det fomuftmessige :-  •   /<f#9, August: Om Ruslands Krig med Ungarn. 

1 1851 stiftede han Drammens Blad, hvtlket han redigerede til 
Juni 1856. I dette Blad findes af ham bl. a.: i8jj^ Januar: Drammens nuva^rende 
Skattesystem; Frichefen ( t ildeU efter det Tyske). — /«$*j^,Jan.: Jarlsberg- eller Konncrud- 
Verket. — i8sj^ Novbr. : Notitser om Svelvig. — i8j6^ Januar: Felgeme af yderligere 
Neds^ettelse af Tolden paa Bomuldsgarn og Bomuldslsrrred. 

Blandt hans i disse Blade trykte Digte gaar tPiskerpigen», 'Dansen paa H#ga- 
koUen* og <(Svarttjem* gjeimem llere Numere. I det hele taget er en hel Digte af 
ham — deriblandt og^aa en Flerhed af svenske Digte, översatte af ham — trykt i 
Aarenes I^b, for det meste i de an fsrte Blade. Ligeledes er en hel Del Lejlighedi»- 
digte af ham .sarrskilt Irykie 00 Fest- eller Lej lighedstaler refereret i samtidige 
Blade, f. Ex. en TiUc for Henr. Wergeiands Minde 17 Maj 1881 i begge Drammens 
Blade og derfra bmdstykkevis gjt^ngivet i en Flerhed af l>andets Blade. 

Bergh, Gerhard Gunnerus, foregaaendes Broder, blev 'fodt i 
Fårsund i November 1826 og, efteråt have gaaet i Drammens Latinskole 
1838 — 43, privat dimitteret, Student med Haud 1844. 1 Decbr. 1849 
tog han theologisk Embedsexamen med Laud. I 1850 blev han konst. 
Laerer ved Bragemaes Borgerskole og samme Aar Laerer ved en Privat- 
skole i Drammen, blev 1854 Andenlaerer ved Ringerikes Realskole, an- 
sattes s. A. som Timelaerer ved Stavanger laerde og Realskole, udnaevntes 
1856 til Andenlaerer ved Holts Skolelaererseminarium, 13 December 1862 
til Sogneprest til Norddalen, 4 Febr.  187 1  til Strandens og 3 Maj 1879 

i5* 


Digitized by VjOOQIC 


228 ^"^6^^ 

til Verdalens Sognckald. Her döde han, strax efter Tiltr»detaen, 17 Ja- 
nuar 1880. 

♦ Davida Blakstad (f. 30 Oktbr. 1831). 

Sangbog foc be norfle 9(lmnffoIer. ^eri inbe^olbed, forubm et gfo^' 
orb om^ogend rettet^int^ttelfe, 22(1^4oraIer, 1 SJ^orgenpfalme, 1 ^ftenpfalme, 5 gamle 
^fatniemelobier. SJ^enigl^ebend @Dar i ^tfen trejtemmigt, famt 21 ©ange meb Xe^ter, 
beU een% betö to^ og betö tteftemmige. @amtebe og ubgione. (£^r fanb [o: C^ca.l 
1858. 8. 44 @. (Snm. i IRgM. 1859, 9^0. 267; jfr. 9){ob6em<er(ninger i 9lo. 287 
og 825). — 2 Ubgaoe. (S^ra. 1860. 8. 66@. — 2ben UbgaDeiS 2bet foregebe 
0^)1 ag [meb nogct fotanbret Xitel fe ».©ogfort. 1866—72, ®. 17]. d^t.fonb 1866. 
8. II. 646.— 3bie Ubgaoe.  2bet fotagebe D)>Iag.  ib. 1868.  8.  il  71 ®. 

@angBog 'p^^ Siffte og 9lober. 3bte forogebe Ubgat>e [af foregaaenbe]. 
(E^T.fanb 1860.  8.  71 @.  (91nm. i «ftenM. 1861, 9^o. 146). 

2)en Hlle @angbog for be norffe 9llmuffo(er. 4 Ubg. (E^rfanb 
[o: d^ra.] 1860.  8.  30 @. 

^an »ar i gorening meb 9. gferagen Ubgi»rr af 2) en norffe ^olleflole. 
tib«ffrtft for fiarere, gorccibre og anbre Opbrogere. 9lij »ccffe. 1—7 Äarg. 
Ktenbal 1868—64. 8. (^erg^ fratraabte Ubgioelfen fra 6te Harg. 9io. 18. Der 
ubtom 24 9htmere 3: «rf aarlig). 3 bette Xibdffrift er bt. a. — tbet ber \tt^ bort 
fra be af Ubgtoeme i gcefledflab ffreone Vrtilier og fra minbre Ooganmelbelfer 0. I. 

— folgenbe ^rtifler af t5. . /. ®. 13—26 og 36—48: ©ammen^olb i fiarerftanben ; 
6. 26—32: ^oab jeg inlbe tale om; 6. 113—122, 131—136 og 161-164: 3 »nleb- 
nhtg of l^oab ftbfte 6tort^ing befluttebe til gforbebring af ^(muffotelffrered Senninger. 

— 11. @. 145—156 og 160—168: ©rufom^eb i Sfolen. — TIL 6. 17—29: Sccreren 
fom (S;em^I og ^orbiaebe for fme (Sfeoer; <B. 84—86: Dm gob C)>brage(fe: 
6. 97—105 ikffebogcn; @. 312— 15, 328—33 og 344—52; ^»ab er bet, f om beoccger 
et ^orn til at 0(rre I^bigt? — IV. @. 330—36: Sarerinber i ^Imuffoler. — 
F. ®. 49—52, 81—85 og 103—107: (gt »Itf ^tk iJanb«ffolem^. — Yl. 81—87: 
Suftige ©foleftner og pa«fenbe griftunbet; 6. 202—204: %\\ ^goIteffoIenS" Äefere 
(oeb ^and Ubtr^belfe af 9lebaftionen). 

3 IRorgenbtabet 1S6S, 9lo. 147, 149 og 150: ^ar fi. 5W. öinbeman «et 
mob 3o^- ^' ^e^rend? 9lo. 200 og 202: ^Uf^nbig^eben maa bog )>ao ingen I^aobe 
bitoe raobenbe eOer ofgiorenbe" ; og „@r ifte ben lut^erffe @almefang ogfaa norffe 
foltelig JKrfefong? — 1860, 9lo. 146, 148, 150: Om ben lut^erffe ©almefang famt 
om 16e^rend'd og Stnbemani? gfor^olb tit famme. (3fr. foroorigt 0|)lt)dningeme ang. 
«,8almefangiSftrtben" unber ^rtiften 3o6- D- ^e^rend (B. 189 fg. oofr.) 

3 3nuftreret 9«t)^eb«btob 1862, 9io. 48:  »iografi af 3o^. %. »e^ren«. 

Bergh, Haagen Ludvig, Son af Kjebmand J?(7Äö««4f.j Ä (f. 1782, 
t som Maegler 1845) ^% Marie Riis, blev fodt i Kristiania 24 Februar 
1809 og privat dimitteret Student med Laud 1827. I Juni 1830 tog han 
theologisk Embedsexamen med Haud. 1831 blev han personel Kapellan 
i 0jestad hos den nedennaevnte Konsistorialraad Andreas Bonnevie, ud- 
naevntes 3 Juli 1835 til res. Kapellan til Hof i Solor, i hvilket Embede 
han förblev  til  Kaldets Deling, da han  12 Juli  1848 fik Aasnaes Sogne- 


Digitized by VjOOQIC 


Bcrgh 229 

kald; 11 April 1857 udnaevntes han til Sogneprest i Skeberg. Han var 
Repraesentant fra Hedemarkens Amt paa Storthingene 1845, 1848, 1851, 
1854, 1857 og det overordentlige Thing i 1858; og fra Sraaalenenes 
Amt 1859 — 60 ogi862 — 63. Under Opholdet paa sidstneevnte Storthing 
döde han pludselig om Aftenen ioMartsi863, netop som han var kom- 
men hjem fra et Mode i Lagthinget. B. var paa Storthinget Medlem af 
Lagthinget og siden 1851 dettes Praesident, Formand i Gage- ogPensjons- 
komiteen siden 1851, Medlem af Valgkomiteen osv. Han blev 12 Juli 
1858 R. St. O. O.  «for statsborgerlig Fortjeneste». 

s  * i) 10 Maj  1832  Christine Frederikke D^derlein (f i Kristiania 

6 September 1809, f 10 Juni 1850), D. af Overlaerer i Kristiania 
Christian D. 

* 2) 12  Oktober 1852 Anne Marie Lovise Astrup,  (f i Aamlid 

7 August 1822), *D. af Foged Nils A. og Ingeborg Ross Möller. 

Portrtet m. hiogr. Notits i 111. Nyhcd<bl. 1854, No. 49; jfr. B. Moe: Efterretn. 
om Stitrthingsmoeml, S. 28; Mgbl. 1841, No. 2330g 258; Nekrologer i 111. Nynedibl. 
1863, No. ii; Afihl. s. A. No 60; Mgbl. s. A. No. 73 ; StanUavle över Fam. Lossius 
og Brandt, S. 48 (hvor hans Navn og Stilling er fcjiagtig anfört); Familjen Bonnevic 
af D. Thrap, S. 29 fg.; ute ordentlige Storthing (Chra. 184S), S. 54 fg. ; Skildringer 
af I3dc ord. Storthing (Chra.  185 1), S. 36. 

3 ^orgenblobet I84t. 92o. 128 Xiaog og 804. 3:o £)))fQtfer ang. tluftioné' 
forDaltningen i ©otar. 

3«ftenbIobet 1859, 9lo. 900: Ct Ircef af ^aftor ©tecnfcn, gorftanbet for 
SWct^oWflmenig^eben i Sarp«borg. 

Bergh, Hall värd Ellestad, aeldste Son af Gaardbrugér og Han- 
delsmand Arne Eliestad B. og Live Hauge, i vestre Slidre, er fodt i 
Hallingdal 1 Decbr. 1850, men fulgte i en ung Ålder sine Foraeldre til 
Valders, kom 1866 ind paa Lands Laererskole, hvor han efler et Par 
Maaneders Forlob flyttedes op i överste Klasse, saa at han kunde dimit- 
teres derfra allerede naeste Soramer. Han holdt saa om Vinteren Skole 
i sin Hjembygd og udvandrede den folgendc Vaar til Nordamerika. Efter 
et kort Ophold valgtes han ber til Kirkesanger og Laerer i en af de 
norske Menigheder i Wisconsin. Ved Siden af, at han selv holdt Skole, 
besogte han ogsaa flittig den engelske Common school. Ved Nytaarstid 
1871 meldte han sig efter Opfordring af Synodens Formand, Pastor Preuss, 
ind paa det norske Luther College i Decorah, .som han besogte i naesten 
6 Aar, indtil han i Juni 1876 dimitteredes som Student til det tyske 
theoretisk-theologiske Seminarium i St. Louis. Paa Grund af daarlig Helse, 
fremkaidt dels ved Vejrlaget derover, dels ved Overanstrengelse — i Fe- 
rierne maatte han virke som Laerer og i Skoletiden havde han tidt vaeret 
baade Huslserer og Bladexpediter — vendte han imidlertid efter Lsegemes 
Raad tilbage til Norge og er nu ansat som Kirkesanger i Gol. 


Digitized by VjOOQ IC 


230   • Bcrgh 

6egner f roa 9i)gbom. iv*). (D. m. %. Sogitr fraa Bafbtil 09 ^Uinq^ 
lat), Shra. 1879. 8. 16S 6. (Vmn. i %>a^9p^ttn 1879, 92Ctt(r.; Scvbeni O^attg 
f. «. 18 92oDbr.; Sfebra^eimeti f. 9(. 5 Sutt; S)ecota^-$o9en, Sotva, S8 Sitiii 1880). 

9l^t SoIIe-doetitl^r og Sägn fra BalbeciS. goctaUe. ftra. 1879. 8. 
3 m. 78 @. (tCnm. i SRorgbl. 1879, 9^0. 868 og 1880, 28 i)fcbr. : KftenM. 1880, 
29 «[|inl; «ftetM). 1879, 15 Decbr.; 9«brel. S4 2)ecbc. 1879; 9tor 09 fUtcn iibWpvl 
1880; 2)ecora]^-9o^, 3o., 18 gfebt. 1880, focitben i en (el2)el norffe$totoiit«bUibe). 

92l)e 8foIIe«Ctoenti)t 00 Sägn fra Salbte^ 09 ^alUngbal. gfottatte. 
i:rebie 6aiiaiii9. d^ta. 1882 (o: ^)ecbr. 1881). 8. 1 »( 113 6. (Knm. i ^i. 
eHfttatiB 1881, 9^0.290 af O.9.$01)fm; i 0^1anbfr Xibenbe f. «. 92o. 266; i »er» 
geni^t^oflen 1882, 9^0. 19, 0. fl.) 

3 Iftenpoften 1880, 92o. 206 A: Ole fduU i ^nterila. 

3 9^orf( SfamiliebUb 1881, 14 a^aj*.  SergeIanbd»@a0n. 

3 8(ebrelanbet i^^O (^iOagéblabet „9or »t) og etigb", 8. 106 fg.): 9aa 
%^ptn af Siti^ont, Sotun^dmen. — i^^i, 27 3nli: ^bbtrfoebet IhHbin i IBalbetf. 

3 9(ftenblabf t 1879, 9^0. 160: (En St\ptMx Hl Sang. 

3 9{orfI @lo(etibenbe 1879, 9lo. 37 og 1880,^9lo. 6: Om Sfttermfbet 
i 8ang. 

I Fedraheimen fSyS, 29 Juni: En Anekdote om Wergcland. — /<?79, 2 Juli : 
«Ho Gro Silde», Eventyr fra Valders; 13 Juli: Han Torstein S^reli, 5>eign fra 
HalUngdal. 

Forevrigt har han, dels uden Kavn, dels under forskjellige Merker, skrevet en- 
kelte Digte, llere Fortsellinger og Skildringer samt ikke faa politiske Artikler og Brev- 
sendinger i forskjellige Blade. 

Bergh, Johan Ernst, Sen af Pau/ Ernst Garman B, (f. i Novbr. 
1788, t 1868 ) og Caroline Johanne Cappelen (f. 19 December 1800, 
t 1875)» ^1^^ ^"Eidt paa Gaarden Sande i Bon-e 15 Oktbr. 1839 og var 
efter Konfirmationen Handelsbetjent i Kristiania, indtil han i 1861 kjobte 
Solistrandens Brug ved Horten (Landhandleri, Bryggeri, Bageri m. m.), 
h vilket han drev til sin Ded 1864. 

♦ 1862 EUonore Johanne MagdaUne Poppe (f. 6 Oktbr. 1857), 
D. af Kjobmand i Kristiania Fredrik Wilhelm P. (t 1843) og Eleonore 
Bemhardine Cappelen, der ferste Gäng havde vaeret gift med Dr. Benja- 
min Heiberg. 

Familien Berghs Slsegt register tamlede i Aarene 1859 — 1861. (Kra. 1875). 
4. 7 upag. ^Bl. [Kontratrykt som Manuskript for Familjens Medlemmer, udg. ved 
Grosserer Th. Ellingsen]. 

Slsegtregister fur en Gren af Familien Dorph samt for den san- 
kaldte Drammensgren af Familien Cappelen samlede i Aarene 1859 — 1861. 
(Kra.  1875).   4-   '4 S-   [Samme Bemierkning som ved foregd.] 

Bergh, Johannes, Son af ovennaevnte Sogneprest Haagen Lud- 
tng B. i dennes ferste ^Egteskab, er fodt i Aasnses (Solor) 18 Februar 
1^37  ^%  ^^  Undervisning  i  Hjemmet,  indtil han 1852 blev Student 


*)  Trykfejl för III. 


Digitized by VjOOQIC 


Bergh 23 1 

med Haud. I Juni 1856 tog han juridisk Embedsexamen med Laud. 
Efter i nogle Aar at have vaeret juridisk Manudukter og Advokatfuldmaegtig, 
blev han, efter bestaaet Preve, i August 1862 autoriseret som Hejesterets- 
advokat. Siden 1869 har han vaeret juridisk Konsulent for Statsjem- 
banemes Bestyrelse. Han var Medlem af den ved kgl. Res. 7 Novbr. 
1874 nedsatte Kommissjon til at udarbejde en Plan for Landets frem- 
tidige Jembaneanlaeg. Da den norske Sagforerforening stiftedes i 1861, 
indvalgtes han i Redaktionen af det af Föreningen grundlagte Ugeblad 
for Lavkyndighed, ligesom han i flere Aar var Medlem af Föreningens 
Direktion. I 1872 tog han Del i Grundlaeggelsen af de nordiske Jurist- 
moder, af hvis Bestyrelse han hidtil har vaeret Medlem. Han var Medlem 
af Kristiania Arbejdersamfunds Bestyrelse fra Juni 1870 til Maj 1873. Siden 
1878 har han vaeret Medlem af Kristiania Kommunerepra^sentantskab. Han er 
Medlem af Kristiania Videnskabsselskab siden 1879. Bergh er forbleven 
i sin Virksomhed som Advokat, skjont det er bekjendt, ät der ikke har 
manglet ham Lejlighed og Opfordring til at gaa över i hojere Stillinger. 
I 1880 — efter Statsminister Stängs Afgang — modtog han saaledes 
Kaldelse til at indtraede i Statsraadet, hvilket han dog afslog, som det 
antages af Ulyst til det offentlige Liv, hvori han ikke har taget Del. 

* 24 Juli 1861 Anna Johanne Borchgrevink (f. 4 Oktbr, 1838), 
D. af Provst og Sogneprest til Nes (Hedemarken) Henrik Christian B. og 
Mette Margrethe Doderlein. 

Jfr. L. Kragballe: Stamtavle över Sfjegten I^mvigh (Kbhvn. 1875), ^' 34»* 
Morgenbl.  1862, No.  153. 

Dm ben faolaibte ^jemmeldpltgt i ftontrattéfor^olb, en |»t0benbe 
-Oetragtning af i^or gjftlbenbe ^eori. C^ra. 1867. 8. 164 @. (6eporatoftrD(, 
iffe i t3o0t»M.. af Ugebl. f. Sobf^nbig^eb VI, fe nbfr. «nmelbt i StiQ. a^ag. 1867, 
5^0. 24; Morgenbl. f. K) 

3nblebenbe Sfotebrag i ^©ogen 3aab(el— Slibberbolb'' i ^ffefleret. 
€^ra. 1876. 8. 47 ®. (Sepatataftri)!, iffe i 9og^nbefen, of ^n< Debuftion fom 
SlibberboM Sbbofat fot ^»jefteret: fe nbft.) 

Om myn dighedsreglerne og afsendring deri. Forhandlingsemne pä det 
fjerde nordiske jurUtmede.   Chra.  1881.   8.   86 S. 

% Ugeblab for Sobft^nbig^eb, af ^oid dleoaftion ^an bar a^^eblem fra 
-Olabetl (^mnbUeggelfe i 1861 tnbtit bet i 1871 fammenfmtltebe^ meb «9lorif 9let«* 
ttbenbe'', ^ar ^an, foruben en 9){<engbe minbre Sibtag og äRebbetelfet, Knmiettntnger 
til ^omme oft). — nabniig ^bab ber i IBlabet finbeé unbet Sl^rfet t — leberet f^I' 
^enbe ^«rre9rtif(er: /. 131—38: Om Sfion^fortetningetd gfonim (jfr. 6.186 fg. af 
3. 9 Knbrefen); <B. 297—803: Om gfattigbofeneté 9ttt mob ben Sforforg^ famt 
Dberfor bennel Shrebitorer og ttrtrtnget (ifr. 6. 867 af fr- g). — /i. 1—6: Om 
^boroibt og ^borlebeé en Xnengenbed ffttt ti( gfattignnberftyttelfe i 9^telfe#tllfalbe 
tan gjtred bidfom. (9tog(e ^axpt Ubfalb af 9. mob bot 9tt|ttti«fllet^leie i en 
Vnmelbetfe af en Dom i f. »b. 6. 87» fg. ftemtaibte t f. »b. 6. 886 fg. et XH- 
iwxx af -m [9: »feéfot C ». Oielm]).  -  ///.  406-408:  Om be ftatalbte 


Digitized by VjOOQIC 


232 Pcrgh 

Xmnmerfebler 09 fawtned digefUaen web Se^fer. — 77. 947—953, 966—909, 975— 
969, 991—810, dl»-895, 897—889: €m bett faafoibte ^mmtUplxqt i IbntralM- 
fox^olb, en pxB^tnht S3ettflgttiing af bor gjielbenbe Xt^toti; 6. 389—83: 9log(e Se- 
tncetfnitiger otn bot dgj^nro^MciotioiiÄloögiotitng. — X 1—5, 489—493, 506—508: Otti 
UbfffitelfriSbsfetiet i oor cibUe 9letteTgong. — 9f retéitge gforebrag af O. finbe^ 
t beite leiab tnebbelt i 9(arg. lii 886—89: Ont ^t^ovbtbt (oDformelig ©Ijon og Xo^f 
fan afTrcefteiS i anbengfotm enb gjennrm btrelte$aaanfe; i 9(arg.vii. 153—163: Cm 
Sinbuei^ og Si^^ferbttuter, nabnltg om bere^ (Sr^oeroelfe t>th ^(et)b. 

3 9iorff «et«tibettbe 1872, ®. 457-463 og 473-485: Dm SRultg^eben 
af ®tffer^eb«fKflelfe, ^tn« ©ien^anb et en obligatoriff Slettig^eb. — 1880, @. 177— 
181: Om en til ^fHania i8t)ret« Settetfe figtenbe Sobf oronbcing ; 8. 193—98: Om 
*roce«fetne« gorfortelfe (jfr. ffteb* <5. 497 af töjesfor d «. ®ommerf*ilb). 

I ForhaDdlinger paa det 4de nord, Juristmade (i Kbhvn. 1881), 
Bilag III: Om Myndighcdsrcglerne og Afendiing deri, 76 S ; jfr. de indlcdciide Bc- 
maerkninger föran i samme Bind. 

I Skriftet «Bagen Jaabaek — Riddervold i Heiesteret* (Kra. 1876) findes- 
S. I — 47 Bcrghs Deduktion og S. 104 — 127 hans Replik. — Hans Foredrag i Sägen 
Ändes ogsaa, optagen med Hurtigskrift, gjengiven i Morgenbladet 1876, No. 19 A fg. 
og i Uddrag i Aftenbladet og Aftenposten for samme Tid (o: 20 Januar). B. s Forsvar 
for Riddervold blev udforlig oromeldt i Aftenbladet 1876 af G[arborg] og i »Det I9de 
Aarhundrcdc» IV. (1876), S. 232—36 af G. Brändes. 

Som Medlem af den kgl. Jernbanekommissjon af 1874 har han Andel i denjies- 
Iiidstilling, som for^vrigt i det vjcsentlige er konciperet af Kommissionens Formand 
Jöh. J. Schwartz. 

Ifolge Angivelse paa Titelbladet har B. «for Norges Vedkonimende gjennemseet» 
•Den danske og norske Proces» ved H. Ipsen  i  NordiskjRgiseucyclopaedi  IV. 

I Kriftiania Dagblade findes enkelte anonyme Artikler af ham, ligesom mange 
Fest- og Lej lig hedstal er af ham er trykt der i Labet af det sid>tc Snes Aar. 

Bergh, Mathias Munk, Sen 2SK]idbm2inå Haagen Christian B, 
og Olea Mathea Kok, blev fodt paa Möss 21 Juni 1781, var först Sck 
mand og 1809 — 10 Maanedslejtnant i Soetaten, senere Gaardbruger i 
Haabel, hvor han ejede Gaarden Skjelfos. 1823 blev han Overtolcjbetjent 
i Holmestrand og 8 Januar 1830 Hgesaa i Kristiania, hvor han döde 
9 Juli 1832. 

• 28 November 1813 Elisabet Schnitler (f. 24 September 1792),. 
D. af Provst og Sogneprest til Rygge Paul Frederik Vilhelm S. og Maren 
Christine Dorph. 

Qbtog af ®Dertge< ^iftorie fra be (clbfte i:iber inbtil Sfotenhtgen tneb- 
9lot8f, famt ^amlinger til bidfe 9Hgeté ^tftorie inbtU 1822. I. [enefie]: St^enge* 
^ocie fra be sibfie Xiber inbtil (S^uftoo ben Xrebie^ ^eb i Vätet 1722. d^tOe 
1826.  8.  XVI.  384 6. 

Slocento, Ubfnlig ^fiorie om gnqbifitionen t @)>anien, ooerfatr 
tt|ra. 1832. 8. {%n ublom Uot 2 9(rt, ibet Ubgit^eifen ftanfebe meb Oberfitttevenå- 
S)0b; jft. ®(^in)ed ,;9{^fte efilbeti" f. 9(. iRo. 10 og 52 Xtnocg). 


Digitized by VjOOQIC 


Bergh 233 

9 9tationaiblaUt VII, Vlil og xi fhret) ^on flmanpnt)0:eO|^atfer,tiIbel» 
nnbcT 9Rer!et 68.4h., ^toriblonM i VIII. 188—44, 174—76 og 206--8: fkmatf' 
nittger ong ^e notfte dmhMmetnhé Utnav (i Inlebnttig af en Op\Qii i f. 161. VIL 
2»— 86). 

Han efierlod i Haandskrift en vidtlaftig Samling af hisioriske Uddrag i lexikalsk 
Form af allehaande trykte Skrifter. 

Bergh, Ole Andersen, en Bondeson fra Gaarden Berg i Skib- 
tvedt, som en Tid boede i Oslo og senere blev Gaardbruger i Ejdsvold. 
To Gange gift. 

dn $r(rbi(en af Dr. $. 3:o(Ieffen, oDerfat.  d^ra. 1856.  8.  48 6. 

Sut^erd ^i^rbebreo om ^at>tn9 falffe ^rsftcr og Crbeti rette 
Sieittre.  Oberfat.  (^ra. 1856.  8.  IV.  72 ®. 

Bergh, Paul Ernst, Son af praktiserende Laege Car/ yahan 
Irgens-Bergh og Julie Augusta Halling^ er fedt i Hof (Jarlsberg) 2 Juli 
1847, ^^^^ Student med Laud fra Drammens Skole 1866 og tog 1869 
med samme Karakter iste Afdeling af Reallaererexamen, men maatte al 
Helbredshensyn afbryde sine videre Embedsstudier. I 1881 har han op- 
rettet et Realgymnasium i Kristiania. 

* i) 1873 Mar en Sofie Faye (f 8 Marts 1874), D. af nedennaevnte 
Provst Andreas F. 

* 2) 1876 Charlotte Saxegaard (f. 2 Novbr. 1849), ^' ^ I^^o- 
prietjer Andreas S. i Höland. 

100 ©froner af Ouafimobo. $ha. 1867. 16. ((Sn engelft Ooerfattelfe 
beraf er tttylt i 9^e)ocaft(e 1868 eOer 69). 

Tunge toner.   Nogle smådigte.   Af Qu.   Kra.  1880.   16.   16 S. 

Han har leveret enkelte mindre Bidrag til Blade i KrisUania og Drammen. 

I Aarene 1866 — 70 er en hel Del Gadeviscr af ham trykt i Kristiania under 
ovennaevnte pseudonyme Forfatternavn ; ligesaa er flere Lejl^ighedsdigte af ham trykt 
i Kristiania og i Drammen. 

Utrykt, men «)ffenllig opfert er Lejlighedsfarcen «Zula-Zug« for Selskabet «De 
Unges Samfund» i Drammen samt Studenterkomedien »No. 17». Et Lejlighedsstykke 
af ham med Titlen »Kristian -Sta tu en», der var indovet og bestemt til Opferelse 
paaMellergadensTheater i Anledning af Afsloringen af Kristian IVs Statue 28 Septbr. 
1880, blev negtet Opforelse, da Politlet frygtcde Optojer paa Grund af Stykkets Udfald 
mod et enkelt politisk Parti. 

Bergh, Peter Wilhelm, fedt paa Kongsberg omkring 181 1 eller 
1812, var Sekretaer paa Markus Thranes Arbejderagitations-Kontor og var 
saavel tidligere som senere beskjaeftiget som Typograf paa forskjellige 
Steder i Norge og Danmark. For et Par Aar siden levede han endnu 
som Saetter i et af Kjobenhavns Bogtrykkerier. 

Krbeibetforeningerned ©angbog. Ubgibcii. ((^a. 1860. 8. VIII. 
88 ©.. m. [16] ^r«(nit. 


Digitized by VjOOQIC 


234 Bergh— Bcrgsiger 

3 Irbeibetblabet inbtil 1861 forftieQiQe i foregaaenbe 909 ^pittftt Sange 
fantt abIKQige minbre Ol^fatfet i f^ofa. 

3 C^riftiania^^often (1860) 9to, 736: @iMr paa eti 0|ifatå i SRotgM. 

I flcrc af Norges Smaabyer har han til forskjellige Tider redigeret et af de lo- 
kolc Bladc, ligesom ikkc faa Gade- og Lejlighedsviser af ham findes trykt (f. Kx. i 
I^aurvik i 50-Aarene). 

Bergsager, Aanen Otsen, blev fedt i8 December 1808 paa 
Gaarden Egeland i Haegebostad paa Lister, hvor hans Foraeldre Ole og 
Aasf Egeland da boede. Han laerte sig selv at laese, og da han var 
14 Aar begyndte han ogsaa paa Regning og Skrivning. Efteråt have 
gjort god Fremgang i disse Fag, gik han i nogle Uger paa en Skole i 
Kristianssand, hvorfra han bragte hjem med sig L.aerebeger i Jordbeskri- 
velse, Verdenshistorie og Sprog, i hvilke han nu ovede sig. I sit 22de 
Aar blev han Omgangsskolelaerer i sin Fodebygd og en Tid derefter ogsaa 
Kirkesanger. Kort efter hans Ansaettelse som saadan blev F. O. Melbye 
Sogneprest til Haegebostad ; denne Mand tog sig af Bergsagers videre Ud- 
dannelse og gav ham bl. a. Undervisning i* Latin og Graesk. Prestens 
Hensigt at faa B. saavidt uddannet, at han kunde blive Laerer ved en 
laerd Skole i Mathematik, for hvilket Fag han havde saerlige Anlaeg, blev 
imidlertid ikke opnaaet, da B. modtog en Laererpost ved Farsunds Almu- 
skole og giftede sig. Han fortsatte nu sine mathematiske Studier og 
fandt bl. a. paa egen Haand Formler, forskjellige fra de af Mathemati- 
keren La Orange fundne, for Oplesningen af Ligninger af 3die og 4de 
Grad, hvilke han indsendte til Prof. B. Holmboe, der sendte dem tilbage 
med sin Godkjendelse af deres Rigtighed, gav ham andre, vanskelige 
Opgaver til Lösning og senere opmuntrede B. til at bosaette sig i Kri- 
stiania for at fortsaette Studiet af den hojere Mathematik. Familjeforhold 
og ekonomiske Hensyn stillede sig imidlertid hindrende ivejen herfor. 
I 1840 flyttede B. fra Farsund til Lyngdal, hvor han blev Kirkesanger 
og Fastskolelaerer ; denne Stilling beholdt han til 1856, da han tog Af- 
sked med en liden Pensjon. I Lyngdal kjobte han Gaarden Bergsager, 
hvorefter han nu ogsaa tog Navn ; i Haegebostad havde han nemlig brugt 
Navnet Aanen Egeland, i Farsund Navnet Aanen Oisen. I Lyngdal kom 
han ind i Kommunebestyrelsen og valgtes i 1843 furste Gäng til Ordforer, 
hvortil han senere gjen valgtes uden Afbrydelse lige tilUdgangenaf 1877. 
Han var derhos Amtsrcvisor i en Rsekke af Aar og tillige överdraget 
forskjellige andre kommunale Hverv. Fra 1848 til Udlebet af Valg- 
perioden 1871 — 1873 modte han endvidere som Repraesentant fra Lister 
og Mandals Amt paa samtlige ordentlige og overordentlige Storthmg, med 
Undtagelse af Storthinget 1865 — 66, til hvilket han ikke blev gjenvalgt 
(han manglede 3 Stemmer). Paa Thinget var han fra 185 1 af Medlem 
af Lagthinget, af Militaerkomiteen (1848) og af Bankkomiteen siden 1851. 
Han döde 29 Januar 1879. 


Digitized by VjOOQIC 


Bergsager — Bergstrem 235 

Biografi af S. Jaab«k i «Verdens Gäng» 1S79, No. 26, 29 og 32 ; jfr Storth. 
Forh. 1859 — 60, VI. Dok. No. i, S. 6; tL. og Mand. Amt«t.» Decbr. 1877 og Febr. 
1879; Faedrel. 1879, No. 15; <Aarepraediken til Vestlandspartiet» i 111. Nyhedsbl. 1862. 
No. 51 fg.; Skildringer af I3dc ord. Storthing (Chra. 1851). S. 41 fg. ; Dagbladet 
1870, No. 202. 

3 HftenBIabet 1%6B, 9^o. 195: Om Idanfosfenet. — imo, 9lo. 82 og 87: 
Om SaanetKrfenet. 

3 SRorgenblabet 1880, 9lo. S8: Om SinblftKietHefenet i 8ifter og S^anbaU 
flmt. (6Dar fertil af O. Sanbberg i 9{o. 41 meb ^.l (ä^jenfoor t 9lo. 55 Zilteg) ; 
9^0. 72: Om 2oIbo|»fl)net i gfebbe ^aXfVi ({fr. (IE^ro.)>often f %. 9lo. 47). 

3 3aabariS gfolfetibenbe 5te Karg. (1860), 9{o. 1, ^, 9, 10 og 11: Om 
SVftdngdt^ene og Vengetnefenet ; 9^0. 46: 9^oget om 9lorgfd iBanf. — 6te Varg. 
(1870), 9^0. 21: t^ottlen;  9to. 44 og 45: 9h) 9aitt. 

3 6tort^ingé-gfor^attbniig€r lBf>l,si\\,mx. ^ o, ®. 472--76 : Sotum 
ang. Soronbring i liot^ibningen om 9lorgeé 9an(: Sitr. Ii., ®. 148—45: i)ilfeiite* 
renbf Sohtm i Sogen om Stentef oben ; iiitr. .B 6, @. 554—56: i)töfeitterenbe 8otum 
i Itnlfbiting af iBoimi om J^ommnneafgifterne i ftriftiania; IX. @. 88—39: DUfeit* 
tmttbe iBotitm angaaenbe bet i 1848 affluttebe @tatl(oan. - 185r/vn. %pl 9lo.2: 
Sfotflag ti( £00 angaaenbe XtOsg til Sobgioningen om 9{orged 9ant: ^o(. 9^0- 32: 
ftorflog til IBoo ang. ^anbel meb inbenrigfte 8ocer; og bo. ang. gri^anbel meb^affe 
og SuKer; IX. 324—828: i)idfenterenbe IBotum i 9n(. af Soobeflutningen ang. gor- 
anbringer i Sobgioningen om 9lorge««anI. — 1859-60, vi. ^of. 9Jo. 18: gorflag 
til )Bob om ben frie 9lentefobd 3nbffr(en(ning m 9. (i gfo^^ning mrb Simon $.^ie); 
$>ot 9lo. 20: gorflag Ht Soto om nog(eJ$oranbringeri8obgioningenom@|Hirebanfer. 
— 1862—63, VIII. i)of. 9^0. 73: gorflag ang. ^oranbring i ^anbeldlooen af 1842 
(i gforening meb 91. 9(arf[ot). 

OfTentliggjarelsen af Norges Banks Maanedsrrfjnsknlxr s ykle» Berg&agers For>lag 
paa Storthinget, der enstemmig vedtog del. 

Bergström, Alexander Jonas, Sen af Kobberslagermester i 
Kjebenhavn Lars Jörgen 5. (f. i Tonsberg) og Marie Terkildsen (f. i 
Kbhvn.), blev fodt i Kjebenhavn 9 Juni 1789, tog 181 2 Borgerskab som 
Kobberslagermester i sin Fodeby og 1824 Hgesaa i Kristiania, hvor han 
fik Hjaelp af «Selskabet for Norges Vel» til Anlaeg af et fuldstaendigt 
Kobbersmedverksted. Han var Medlem af en 27 Septbr. 1839 nedsat 
Kommissjon til Udarbejdelse af Forslag angaaende Ordningen af Mester- 
og Svendeprover efter den nye Haandverkslov af s. A. 9 Oktbr. 1851 
blev han valgt til Forligelseskommissaer i Kristiania. Han dede 29 Sep- 
tember 1 86 1. 

• i) 181 2 Elisabeth Gunther (f s. A.) 

♦ 2) 1814 Louise Lohrbauer (t 28 Maj 1853). 

Fransk -Eng cUk-Tydsk- Norsk Parleur, indeholdende en Samling af Ictte 
og i det daglige Liv förekom mende Samtaler, ved A. J. Bergstram, P. T. Hanson og 
C. R. Unger. Chra. 1839. 8. — 2den Udgave ved A. Autenrieth (se denne S. 143 
föran),   ib.  1843.   3<^><^ ^pl*   i^*  1864. 


Digitized by VjOOQIC 


236 Bergwitz — Bcrner 

Bergwitz, Paul Paulsen, blev fedt omkring 1780 i Kristiania^ 
hvor han 18 10 tog Borgerskab som Kjobmand og i senere Aar levede 
udcn borgerlig Nsering. 

• Karen  Thorstendatter (f i Kristiania 13 Juni 1858). 
Unberbantgft ^[nbragenbe ti( ^^orged 8be orbentlige ©tort^ing. 

meb ett fort IBtograp^i oter be mob gforfattften fiebfunbne loDfhribt^e ^anblinger. 
(l^^ra. 1836.  8.  26 (5. og 22 6- 9i(ag. 

Berner, Axel Olaf, Son af Sogneprest Steen Eilert B, og Wivike 
Wilhelmine Collin, er fodt paa Gildeskaal Prestegaard 4 Marts 1842 og 
udexamineredes fra Aas hojere Landbrugsskole med Karakteren Meget 
godt i September 1865. Siden iste Novbr. '1867 har han vaeret ansat 
som Mejerimester i det kgl Selskab for Norges Vels Tjeneste, efteråt han 
tidligere i naevnte Aar med Stipendium af Selskabet havde besegt Dan- 
mark for at ssette sig ind i Mejeriforholdene der. 

♦ Anne Gudbrandsdatter Hundskjold (f. 30 Septbr. 1850), D. af 
Gaardbruger i Ringsaker Gudbrand I versen H. og Helene |ensdatter^ 

3 Äaréberetntng fra ©clff. f.Ji. «el for 1867, ©ilog 12, S. 75—84: 
Snbberetnitig om ^atid Stipenbierejfe i ^anntar!. ~ $ané oärlige Snbberetningrr om 
»trffom^eben fom SWejcrimcfler cc trt|!t i ©cl|!abft8 "aor«beretnlngcr 1868—1881. 

3 5:tb8f!rift for fionbmanb 1881, ©. 325—330: Snbbcretning til eelft. 
f  92. 8. omband ^cfvg oeb SanbbrugdubftiQingen i ^alme 1881. 

Berner, Hagbard Emanuel, Son af Sogneprest Ole Chri- 
stian B, (f. 18 Decbr. 1807, f 11 Oktober 1865) og Laura Nicoline 
Collin, er fodt i Sunddalen (Nordmore) 12 September 1839, blev, privat 
dimitteret, Student med Haud 1858 og juridisk Kandidat med Laud i 
Juni 1863. Han var derefter en Tid Advokatfuldmaegtig og senere Ko- 
pist i Justitsdepartementet, blev 1867 konstitueret som Byfoged i Kristi- 
anssund og övertog fra Begyndeisen af 1869 Redaktionen af Dagbladet. 
som han ledede til Udgangen af 1879, da han var bleven valgt til 5te 
Repraesentant paa Storthinget for Akershus Amt. Han valgtes af Stor- 
thinget i 1871 til Statsrevisor og er senere stadig bleven gjen valgt. I 1881 
valgtes han til Suppleant i Direktionen for Hypothekbanken. Paa Stor- 
thinget har han vaeret Medlem af Budgetkomiteen. Han vandt i 1865 
Kronprinsens Guldmedalje for Besvarelsen af den udsatte Prisopgave om 
Grundlovens Kilder. ' Han var en af Stifterne af sDet norske Samlag», 
hvis Formand han var uafbrudt i de 10 förste Aar, hvorefter han gik 
över i Samlagets «Domsnevnd». Han har siden 1869 vaeret Medlem af 
og i mange Aar Formand for Bestyreisen i « Kristiania Skytterlag», hvis 
Medalje han ved sin Fratraedelse 1879 tildeltes c for fortjenstfuld Virken«. 
I 1 88 1 medvirkede han ved Oprettelsen af de saakaldte « Folkevaebnings- 
Samlag», saerlig af Folkevaebnings-Samlaget for Akerhus Amt, til hvis 
Formand han valgtes i November 1881. 


Digitized by VjOOQIC 


Bcrner 237 

♦ 1 87 1 Selma Hovind (f. 1846), D. af Overtoldbetjent i Kristians- 
sund Ole Larsen H. 

Parirat m. Biogr. i Vcrdens Gäng 1880, No. 110. Bidrag til hans Karakteristik 
og Bedommelse 6ndes i polemiske Artiklcr i den samtidige Pressc, navnlig under Valg- 
kampen i Akershus Sommeren 1879; j^''- fornemmclig Kristianiabladenes Referater af For- 
h.indlinger paa Valgmeder i Aas 17 Maj, i Strömmen 2 Juli og paa Lillestrommen 
9 August samt af ValgmseDdenes Prevevalgsdiskussjoner i Mode 22 Septbr. ; biografiske 
Kildesteder er ogsaa Luth. Ugeskrift ii Oktbr. 1879 "^^^ Svar fra Berner i Dagbladet 
20 Oktbr.; Ugebladet cNutiden» (Kbhvn.) 1880, S. 339 og Brochuren »Jaabaek, Stor- 
thinget, Pressen og den norske Regjering» af H. H. (Chra. 1872), S.  104 fg. 

Det ©tonöffe ©Dftem. (S^ra. 1871). 32. 64®. (©arfrilt Wtrtjf of 
^gBIabet 1870, 9^0. 252—282. Den ferfte ^rttlel ^eri er bog ifte af 9- Sfr. Dag- 
blabet 1870, 9lo. 304 og 1871, 9lo. 6). 

Fol kesouvernenitets-principet s gjennem forel se i vor grundlov. 
Kra.  1878.   8.   50 S.   (Aftryk af Nyt norsk Tidsskrift.   IV.   255—304). 

Kvin<l ens Myndighed og f o rmueretslige Stilling i i^gteskabet. 
Kta. 1880.   8.   40 S.   (Aftryk af *Dagbladet..) 

Han var en af de 'rMjcnd, som ikke har opgivet Troen paa vört Lands Ret og 
Evne til at bestaa som selvstsendigt Rige», der 10 Marts 1867 begyndte at udgive 
«Vort Land» (Dalens 6te Aargang). I dette Blad skrev han flere Artiklcr, bl. a. 
i No.  15 fg, : Om Personlighedsprincipets Anvendelse ved Valg- af Repraesentanter. 

Han var ansvarlig Udgiver og Redakter af Dagbladet, fra 13 Januar 
1869 (i Aarg. No. 10) til 20 Februar s. A. sammen med Anthon Bång, fra 22 Febr. 
(No. 44) 1869 til 31 Decbr. 1879 alene. «Som Redaktör har han i cDagbladet» be- 
handlet snart sagt alle de store Sporgsmaal, som i dette bevxgede Tidsrum af vor po- 
litiske Historie har vaeret paa Bane». I 1874 skrev han nogle Artikler i Bladet om 
RevisjonsvÄsenet, hvilke gav nsermeste Anledning til den under 6 Juni s. A. fattede 
Storthingsbeslutning, hvorved Statsrevisjonen anmodedes om at afgive Betaenkning om 
den hensigtsmaessigste Ordning af vört Revisjonsvsescn ; ligesom han har den vaesentligste 
Andel i den derefter til Storthinget afgivne Betaenkning (Storth. Forh. 1875, V. Dok.- 
No. 8. Tospaltet 4. 115 S.), som foranledigede Omordningen og Udvidelsen af 
Statsrevisjoncns Kontor. Af andre Artikler af B. i * Dagbladet» kan merkes den i Aarg. 
1871, No. 288 og 301 samt 1872, No. 7 trykte Artikelraekke : cBrudstykker af 
A. O. Vinjes Saga» (jfr.  1872, No. 35). 

3 C^riftianta-^often 1862: %\\ bet (n^ftiftebc) norffe £)Ibffrift8.@cIifab 
[om en nt) Ubgat)e af ,,$eimdTnngIa''.  $and facfte tr^fte ^llrtifet]. 

3 gerbamannen (ubg. af ^cnr. Äco^n) 1865—67 fheo ^an en ^et Del 
ÄttiHet (om Storthinget m. b), bel« unber 9lat)n, bet8 ubcn Slaon. 

3 D0 1 en IV (1866), 9lo. 32, 33 og 34: Utferbl tit Slmetifa. 

3 Xo gforebrag om SWaatfagen (S^ra. 1866), ©. 3—16: 3nblebcnbe 
^orebrag beb ®tubenterfamfunbetd Didludfjon ben 27 Oltbr. 1866. 

3 Serbens ® ang 1882, 5R0. 10 fg.: ,,DobbeIt-iJaafcn". gorebtag i gotfe^ 
mabet "^clq. i3Iafier 5 3anuar 1882. 

Han skrev i Aarene 1866 — 69 i flere Blade, i 1868 navnlig i «Drammens Blad«. 
1 Turistföreningens Arbog 1868, S.  19 — 30: Indberetning [ang. enTur 
til og i Bygdintrakten]. 


Digitized by VjOOQIC 


238 BcniCT 

3 6tott^ingd''Sfi>^4<^nbIin9er finbe» tt\fit filgenbe So^fl/ ^ fMut 
rt0 fra ^m: i^8, v. <Do(. 9^0. 19: Sorflafl Hl Soo ont be tommiinale tlnligdenber 
i ftriftiania. — 1879, v. Dof. 9lo. 18: gfojflaö tU 8ob om glaget og ^owené 
gfane: Dol. 9lo- 45: gorflag angaaettbe Omotgoiiifatioii af «(CenttaIfoteningen for 
Ubbtebelfe af Segemlooelfet og IBaabenbntg" famt om fotoget Vebilfltiing tU fammt. 
(S)ette Socflag bleo bcfionnpet af (lenttalforeitiitgeii og gao berigicnncm @tobft Hl 
Otnrettelfen af „^o\Utahnia%9*Samla^tnt" , om ^oille mange Oplt^ntitget ftttbe» i 
poXmXflt VltHtlet i »Dagbl", «,)6erben» (Rang'' og ^V^otgenbl." i Oltobev, 9tot>tnibtx 
og i>fcbr. 1881; jfr. ogfaa ^SHorff 3bt(et#blab*). — 1880, V. Dof-SHo. 21: gotflag 
Hl WliUttt» QLnfcettelfe og Vlflonning i be cUnle (imbebl* og 9efHaingl»erf famt 
Vefparelfet pao a^Iitfftbnbgettet. — 1881, Do!. 9^0. 34: Sorflag Hl £ob angaaenbe 
Surt^en.  (2)eii lotte SRoHbering af gfotflaget er fhebet af ».) 

Det ovenfor naevnte Forslag af B. til Xx>v om Flaget og Hserent Fåne frexn- 
kaldte i Fres&en og den offentlige og private MeningindYexling den heftige Plagstrld 
om Vaaren 1879. Fra Handels- og S«mandsforeninger i de fleste Kystbyer fremkom 
der i Adresser til Storthinget Protester og misbilligende Udtale^ser imod Förslaget, me- 
dens Aitikler for og mod samme saa Lyset i omtrent hvert enette norsk (og mange 
svenske, danske og udenlandske) Blad i Maanedeme Febniar til Juni 1879. For at be- 
lyse Sägen indb^d B. Björnson og E. Särs lil et M»de, som afholdtes i Kristiania Ar- 
bejdersamfiinds Sal den I3de Marts s. A. Det stonnende Modes Forhandlinger findes 
i et stenografisk Fsellesreferat gjengivet i samtlige Kristianiabladc for I4de Marts og 
folgende Dage. Det i «Dagbladet*> optagne Referat af Björnsons, E. Sars's og E. Vul- 
lums Foredrag (med enkelte Forkortelser og Noter under Texten) tilligemed et Aftryk 
af Lovforslaget og detsMotiver; af en Artikel i Dagbl. "/z 79 af B. Björnson; Uddrag 
af «D Artikel i Morgbl. "/« 44 og Aftryk af en Artikel i Dagbl. "/s 79r — blev paa 
Bekostning af nogle ^torthingsmsend udgivet som saerskilt Brochure under Titlen «Flag- 
sägen». (Kra. i379- i^* ^^ ^* ™' farvctrykt Omslag). Foruden Polemiken i Sam- 
tidens Presse fremkaldte Forslaget de ovfr. S. 136 — 37 naevnte Brochurer af Professor 
L. M. B. Aubert: i) Om det norske Handelsllag; 2) Det norske Handelsllag; ligesom 
ogsaa de sex Digte af B. Björnson i «Digte og Sange*, 2den Udg., S. 192 — 98 skyl- 
des denne Lejlighed og uprindelig stod trykt i »Dagbl.» og «Verdens Gäng». I För- 
bindelse med Flagmodet i Arbejdersamfundet stod de Gadeoptojer, som fandt Sted i 
Kristiania om Afteneme I4de — i6de Marts 1879 dels udenfor BemersBolig, dels uden- 
for Hotel Royal, bvor en Del Storthingsmend holdt et Lag for Björnson den I4de. 
Om disse Optojer findes en Msengde Meddelelser i de samtidige Blade. En Efterdon- 
ning af Flagmodet var ogsaa Forhandlingeme i Arbejdersamfundets General forsaml inger 
den 30 Marts (Referat i V. G. 1879, Xo. 39) og 27 April (Referat i samtlige Hovedstads- 
blade 280g 29 April), hvor der blev fremsat, men med 159 mod 121 St. forkastet (ca. 100 
tilstedevserende var ikke stemmeberettigede) et Forslag til Mistillidsvuiura mod Samfun- 
dets Formand, kgl. Fuldmxgtig Thv. Boeck, paa Grund af hans Optrdeden paa Flag- 
modet ; ved det efter I^vene den i f Maj nacstefter foretagne Fomyelsesvalg^ til Besty- 
reisen blev Boeck imidlertid kastet. 1 Sammepbaeng med Flagstriden st^nl endelig ét i 
April 1879 af Bemer mod Morgenbladets Redaktör Chr. Friele anlagt Injuriesogsmaal , 
som dog endnu ikke har fundet sin Afslutning. 

Det Bemerske Flagforslags Skjsebne i Realiteten blev afgjort i Odelsthinget 9 Juni' 
1879, da Konstitutionskomiteens Mindretals IndstUling om, at Sägen ikke skulde bifal- 
des, blev enstemmig vedtaget, efteråt först Flertallets IndstilUng om Sägens Udsstttelse 


Digitized by VjOOQIC 


Benier — Bernhof t 


239 


til et folgende Aar var blcven forkastet med 41 mod 41 Stemmcr, idel Piaetidentens 
(Steens) Stemme gjx/rde Udslaget. Odelstbingets Debatter findes refeieret i Storth.-Tid. 
1879, Oth. Tid. S. 856—868; jfr. Reg. S. VII. 

Berner, Seren Hjalmar Normann, Sen af Sogneprest iVi^^^^/ 
Castus B, og Sofie Johanne Normarm, er fodt i Hadsel i Decbr. 1850, 
blev Student med Laud fra Gjertsens Skole 1868 og medicinsk Kandidat 
med Laud 1875. ^^^^ Examen var han et Par Aar privat praktiserende 
Laege paa vestre Toten og derefter et Par Aar Assistentlaege ved Kristiania 
Sindssygeasyl. Han har siden 9 Juni 1880 vaeret ansat som Bylaege i 
Kristiania. 

♦ 15 Juli 1880 Susanne Charlotte Peter sen, D. af Peter Nilsson 
og Kristina Nilsson. 

Statistiske Meddeielser fra Kristiania Sindssygeasyl 1850 — 1879. 
Kra.  1880.   8.   50 S.   (Sserskilt Aftryk af N. Mag. f. Lsegevid.  3 R.  XI.) 

Förgiftning med Duboisin. (Sthlm. 1880). 8. 6 S. (Aftryk af Nord. 
med. 'Arkiv.   XII.   (1880), No. 20). 

I For handlin ger i det med. Se I sk a b 1880 og 1881 findes forskjellige 
Referater og kasuistiske Meddeielser af ham. 

I Norsk Idrxtsblad 1881, No. 50: Rejaaret 1881. 

Bernhoft, Hans Lassenius, blev fedt paa Finne Prestegaard i 
Ryfylke 5 Februar 1793. Hans Fader Georg Christian B, (f. i Dran- 
gedal 31 Oktober 1749, t i Ekersimd 5 August 1833 som pensjoneret 
Sogneprest til Soggendal i Daleme) hed egentlig Rye, men antog alle- 
rede som Student sin Moders Slaegtsnavn Bernhoft og var siden 1788 
gift med Christence Munch fra Holmestrand (f. 26 Febr. 1757, t ^ F^br. 
1809). Sonnen H. I.. B. blev Student fra Kristianssands Skole 18 10 og 
opholdt sig i de naermest felgende Aar dels i Kjebenhavn, dels paa Lan- 
det i Danmark. 181 5 vendte han hjem til Norge, blev 1816 Translator 
og 1817 Laerer for den senere Statholder S. Lovenskiolds Sonner. I 181 9 
ledsagede han Levenskiold paa en Rejse i Danmark og Tyskland; efter 
Hjemkomsten blev han ansat i Fipantsdepartementet, opholdt sig i 1821 
nogen Tid i Stockholm som P. C. Holsts Sekretaer og Tolk under hans 
Forhandlinger med en Del engelske Kjobmaends Reprsesentant F. G. De- 
nowan i Anledning af Bodesagen (jfr. herom Holsts Optegnelser S. 1 2 1 fg.) 
I 1822 blev B. Fuldmaegtig og 1828 Bureauchef i Statssekretariatet; han 
var ogsaa ilere Gange i la&ngere Tid konst. Statssekretaer. 1830 blev 
han Sekretaer i Selskabet for Norges Vel, 1832 Ordenskancellist ved de 
svenske Ordener, men gik af ved St. Olafs Ordenens Stiftelse 1847, ^% 
1834 tillige Kontroller ved Stempletpapir-Forvaltningen. Han dede i 
Kristiania 19 Maj  1851. 

♦ 182 1 Hermine Andrea Bentzen (f. 2 Septbr. 1799, t ^ Kbhvn. 
18 Januar 1874), D. af Justitsraad og Borgermester i Skien Bent Mo- 
gens B. (t 1 81 2). 


Digitized by VjOOQIC 


240 


Bcrnhoft 


Jfr. Erslews Forf.-Lex., Suppl. I. 132; P. C. Holsls Optcgnelser, anf. Steder; 
Pavels'i DaglK)g«-Optcgnelser 181 5— 16, S. 323 og 540; Yngvar Nielsen : Grev v. Plå- 
tens Statholdcrskab, S. 166—67; H. Wergelands Sami. Skrifter I. 432—34; Af Jonas 
CoUint Papircr (Kbh. 187 1), S. 34. I «Stat8borgeren» findes Here polemiske Artikler 
mod B   Ang. hans Fader kan henvises til Luth. Kirketid.  1879. 

9ft)4e, ©maabtgte. S^t.fanb 1815. 8. 143®. (9(nin. i ^anft iiSit. ^ib. 
1816, 6. 454 fg. af 3. aRafler; i 9iattonalbl.  i.  190 fg.) 

Mim il i.   En Fortjelling af H. Clauren.   Overs   Chra.  1818.   8.   96 S. 

^entif bon Dfterbingen, en Älomon af Novalis. Oöerf. Äb^. 1830. 12. 
XII.  229 6. 

^et bagltge £ib eller fire og tt^be timer i ^ooebfiaben. (Sn ^uu^Iig ®cene 
i fire ^anblinger meb fire iHuin. (Earricaturet.  9(f guft Sitftefen.  ftb^Dn. 1820. 

Om Xtjbfflanb af SRabame etaél-^olftein.  Ooerf-  .tb^. 1820.  8. 

Om ©ouberainitet og 6tatlforfatntnger. 9(f gr. 9lnciUon. Ooerf. 
a;^ra. 1820.  8.  78 6. 

Den unge Verthers Lidelser af Goethe.   Overs.  Chra. 1820.  8.  196 S. 

Liesli, en Schwejzerhistorie af H. Clauren.   Over^.   Chra.  1822.   8.   86 S. 

Den tongelige banffe @tue))Iabd. Ubg. af et Selflab. $t^t>. 1820. 
(Ubfom arletnd paa Seetend ^oxlaq og er ifalge (Scdiero alene forfattet af Sern^oft). 

I9ef{ribelfe ooer @tatend (Sienbomme 1825—1826.  (E^ra. foI. 92 @. 

gfamilierne Salfet^ og Seit^. (£n S^flud af 9lobrtter af $. @teffenS. 
Ooerf.  »b. 1-3.  (£^ra. 1827-28.  8.   I,  301 ©.  II.  335 ®.  lU.  254 @. 

9{orft 6tat«-(S:aIenber for 1842. ^eb tUf0iet al);)^abettfl 9iegtfier ober 
<S(ejftIigbeben.  (£^ra. 1842.  8.  212 8.  (%nont)mt). 

Uboalg of 5)igte fra albre og nijere %i\>. C^ra. 1847. 8. IX. 146 ©. 
(9(nm. i migdtibenbe 1847, 9^o. 263). 

I Aarene 1812 — 15 leverede han flere poetiske Bidrag til Moibechs Athene 
(II. 374; IV. 161 og 360; V. 382 og 384) og til Kjobenhavns Skilderie. 
I Schwachs Nor for 1816 findes to Digte af ham (se herom Pavels, 1. c.) Under Op- 
holdet i Kjebenhavn 1819 — 20 og senere leverede han Bidrag til Rahbeks Hes pe rus 
(II. 239 — 253: Aarel og Livet, et Digt); Liunges Dana (1820: Ti .Sonnetter af Pe- 
trarca, översatte); Herlha; Elmquists Lsesefrugter (Decbr. 1823) m. il. Tids- 
skrifter. — I 1816 redigerede han anonymt det i Kristianssand af J. Johansen trykte og 
udgivne »period iske Blad af blandet Indhold» Mimer (iste o: eneste Hefte No. i — 60. 
8. 240 S. 26 Marts — 13 November), hvori han tildels skrev under Mserket jR. R. — 
I Ugebladet Hermoder findes i de förste Aargange adskillige Smaadigte af ham. — 
I Aarene 1820—^21 leverede han flere Artikler til N a t ionalbladet. — 1 1821 var 
han Medarbejder i Morgeubladet, i hvis Sondagsnummere, som da var bestemte til 
y^thetik, B. leverede flere Digte og en (ufuldendt) Roman i Brevform. — I Oktbr. 
1827 grundlagde han sammen med H. A. Bjerregaard det assthetisk- kritiske Organ 
Christian ias Aftenblad, i hvis Redaktion han deltog til Udgaugen af Aaret. men 
hvori han forovrigt under Merket R. skrev Theateranmeldelser lige til Bladet stansede 
ved Udgangen af Septbr. 1828; blandt andre Bidrag af ham til dette Blad kan merkes 
cRoman paa en Reise» og Digte. Hans Recensjoner fremkaldte bl. a. falgende Mod- 
skrift: «Critiker i Christianias Aftenblad, prevede ved Anticritiker» af E. C. Möller. 
Chra. 1828. 8. 39 S. Sin dramaturgisk- og gesthetisk-kritiske Virksomhed over- 
flyttede  han  efter Aftenbladets  ( )ph0r  til  ^Morgenbladet», hvor han vedblev at skrive 


Digitized by VjOOQIC 


Bernhoft 24 1 

tinder Merket R, — I Aarene 1825 — 1838 var han Medudgiver af Dcd norske Rigs- 
t iden de, hyori han skrev den officielle og udenlandske Artikel. I 1834 var han med 
H« F08C Redakter af Bladet Budstikkens sidste Del. «Han tog i det hele levende 
Del i den oflfentlige Meningsstrid og leverede Bidrag til calle ikke oppositionelle 
Blade>.> 

Et af ham oversat fransk Lystspil «R0vercapitainen eller Jeg tager aldrig feil» 
af Saintine ro. fl. blev opfert paa det kgl. Theater i Kjobenhavn ferste Gäng 5 Febr. 
1825 og paa Theatret i Kristiania. — Et sesthetiik Tidsskrift : «Ephemerider af Run- 
stens, Literaturens og Phantasiens Rige», hvorpaa* han indbed til Subskription i 18 18, 
ndkom ikke. 

Bernhoft, Herman Severin, foregaaendes Sen og eftemaevntes 
Broder, er fedt i Kristiania 11 Januar 1824, blev 1842 Student med 
Laud fira Kristiania Kathedralskoie og i December 1846 juridisk Kandidat 
med samme Karakter. Han blev derefter 1847 ansat som Kopist i Indre- 
departementet, hvor han 1855 udnaevntes til kgl. Fuldmaegtig og 14 Juli 
1859 til Bureauchef i det da oprettede Kontor for Handels- og Konsulat- 
säger. Sommeren 1860 företog han enRejse til Norditalien ogFrankrige. 
Fra Hösten 1863 til Vaaren 1865 opholdt han sig i Paris for som norsk 
Kommissser at deltage i Forhandlingeme om og Afslutningen af Handels- 
og Sefartstraktaten mellem de forenede Riger og Frankrige. Han blev 
1869 udnsevnt til norsk-svensk Konsul i Barcelona og 1876 til norsk-svensk 
Generalkonsul i Havre. Han har vaeret Medlem af den kgl. Kommissjon 
ang. Udarbejdelse af Lov om Kontrol med Dampskibe og af Udkast 
til Plakat ang. naermere Forskrifter i den Anledning (1866 — 67); af Kom- 
missjonen til Udarbejdelse af den norske Udgave af den nye intematio- 
nale Signalbog (1869) og af den imionelleKonsulatkommissjon(i875 — 76). 
Han var fra 1860 Kancellist ved St O. O., af hvilken han blev Ridder 
3 Juni 1870; efter Afslutningen af den franske Handelstraktat blev han 
Kommand0r af iEreslegionen; han er tillige K. ^ W. O. (1877). En 
Förening i Havre La sociéte des sauveteurs har sendt ham Diplom og 
Medalje som Selskabets  Vice president cPhonneur, 

♦ 1868 Rita Heegaard (f. 1847),* D. af Fabrikejer i Kjobenhavn 
Anker Heegaard og Louise Feilberg. 

Om (i^onfttIatt)(efenet. (gfotebtag i Samanbéforeningen i (S^rifHania ben 
5 Sfebmar 1858. %t6^ fot SoreniitflenS Vlebleiiimn). (S^ra. 1868). 8. 16 @. 
(XttonDtnt, ttben fisrffilt SitelMab). 

Om krigsferende Magters private Skibsfart under Sokrig. (Kbhvn. 
1862). 8. 26 S. (Uden särskilt Titelblad, aftrykt af det danske »Tidsskrift for S0- 
yaescn», se ndfr.) 

I Tidsskrift for Sevaesen, udg. af J. C. Tuxen (Kbhvn.) /^^J?, S. 165—89: 
Bemserkninger ved den paa Pariserkongressen i 1856 vedtagne Saretsdeklaration. — 
j8s8^ S. 150 — 73: Oversigt över de af det norske Storthing i Aaret 1857 vedtagne 
Love  og  Bevilgninger  vedrerende  Sevsesenet.  —   iSsg^  S.  133 — 43:   En  engelsk 

Norsk Forfatterlexikon 1814— 1880. 1 6 

Trykt 7 Fcbruar 1882. 


Digitized by VjOOQIC 


242. Bernhoft 

PriBcretsdom. — 1S62, S. 53—78 : Om krigtfsrende Magten private Skibsfitft under 
Sokrig. 

I Morgenbladet skrev han i Aarene 1863 — 65 enkelte Artikler angaaende de 
i »idstnaevnte Aar med Frankrige afriuttede Handels- og So fartstraktater. 

Som Medlem af de ovennsevnte Kommiajoner har han Andel i de af disse afgivne 
Betsenkninger og Fonlag. 

Bernhoft, Theodor Christian, foregaaendes Broder, er fedt i 
Kristiania 28 Maj 1833, ^^^^ Student med Laud fira sammes Kathedral- 
skole 1850 og theologisk Kandidat med Haud i Decbr. 1855. Efter en 
kort Tids Konstitution blev han fra i Oktbr. 1856 ansat som Laerer ved 
Kristiania Borger- og Realskole, udnaevntes 7 Februar 1863 til ordinerat 
Kateket og Skoleinspektco: i Rkersund, hvorfra han 2 Novbr. 1867 for- 
flyttedes til det nyoprettede Kateketembede i Porsgrund, hvis Borgerskole 
under hans Bestyrelse omdannedes og udvidedes. Vedkgl.Res. 14 Oktbr. 
1876 blev han konst, som Prest ved Akersbus Fsestnings Stra£Euistalt. 
I Ekersund var han 1866—68 Medlem af Stedets Formandskab og en 
Tid sammes Ordferer; i Porsgrund vax han ligeledes i flere Aar Medlem 
af Kommunebestyrelsen samt Bycns Storthingssuppleant i Valgperioden 
1874 — 76. Fra 1868 til 1877 var han Marinedepartementets Kontrollör 
ved Porsgrunds^ offendige Navigationsskole. Siden 1878 har han vaeret 
Sekretaer i det norske Bibelselskab og siden Juli 1880 i Centralkomiteen 
for den norske Israelsmissjon, hvilken han fik dannet i 1861 og hvis 
förste Sekretaer han ogsaa var, indtil han 1863 forlod Kristiania. 

♦ 20 Decbr. 1861 Petra Martitu Augusta Deinboll (f. 27 April 
1841), D. af nedennaevnte Sogneprest til Stremso August Thorvald D. og 
Sofie Elisabeth KuUerup. 

Jfr. Chra-posten 1860, No. 5065; Morgenbl. Juli 1863 og April 1868, fl. St., 
4sser hans Erklsering i Aarg. 1868, No. iio (i Anl. af et Angreb paa ham i No. 102 
for hans Virksomhed i Ekersund), sammenholdt med Ekersondsposten 25 Marts s. A.; 
fremdeles, angaaende haos Storthingsralg, Artikler i Morgenbl. 1870, No. 317, Aftenbl. 
s. A. No. 158, Fsedrel. No. 32, Pongr. Blad No. 90 fg. og Bratsbergs Amtstidende 
No. 43 m. fl.; jfr. frerodeles Indbydelsetskrift fra Porsgrunds Middelskole 1881, S. 21 fg., 
27—29; Evang.-luth. Kirketid. 1880, No. 51 af Dr. A. C. Bång ; Miss.-Tidn fÖr Israel» 
Decbr. 1880 og 1881 ; Israel og Kirken af Dr. Kalkar, S. 303 ; Hedningemissjonen 
i Nutiden af Dr. Christlieb yed O. Gjerlow, S. 153; «S»demanden» (Kbhvn.) 1881» 
No. 49 af P. Krag; Luth. Ugcskr. 1882, No. 3. 

fttiftiania» tl^eatetfot^olbf, 1799— 1887. (C^ra. 1855. 16. 40 @. 
(Soerffilt aftt^It, anonymt, af (i^r.|»o{len.  tlnin. i gtl. 9M)l^eb«bI. 1855, 9lo. 7.) 

^Saber o« l^olbe faft beb ben gobe iBetienbelfe^. dt IBibnedbl^b mob 
ben tometf^fat^otffe ftirfe, efter bet X^Vft frit bearbeibet. (£^a« 1856. 8. 15 @. 
(9lnm. i „%\i\. 9(bt.'' 1857, 9^0. 6; jfr. be 6trib«inblceg, Vrix^uren fremfaibte t 
9(ftM. 1856, 9^0. 284, 295 [af ben tatl^olffe $re^ )i3ic^t(é], 803 [af ».]; 1857, 9h). 2; 
[af S] og So. 7 [af ».] fantt dbang. UgefCrift (M!^.) II. 56). 


Digitized by VjOOQIC 


Bemhoft 


243 


Xtl be enangelifttf ^xiz\ttt og Slenigl^ebet fm (El^r. Scvioet. Ulg. 
af ,,9^1 MdetibaaMl'' Slebaftiim.  dfpca. 1857.  8.  16 6. 

SfDTl^aiibniiget beb bet fitfelige Wt$ht i SHammen ben lite— 18be 
SitU 1860.  Ubgitme.  d^ta. 1860.  8.  2 »I. 116 e. 

VtabileneT pua alle Sitt- og Seftbage af 2. ^arm^. Ubgtoet paa 
9l9X^ af %ti, (E. iB. og 9^. 4>aI)iOTfen. 1—9 iBb. (I^ni. 1869. 8 I. («ititer- 
^toaaret). 683 6. n. (Sommer^Ioaaret). 499 6. — 9bet Cplag (ftra. 1869) 
er itbgtoet af 91. 4>aI))0Yfett alene. 

$aa Sfemtiaardbagen ben 17be 9Rai 1864. fn ^hoMen. (Ubg. efter 
Otyforbring).  (Rerfmtb 1866.  8.  94 6. 

ttlmogt mibt i ttfmagt. gfem gfaf^ og en ^aaftepnebtfen af Wltop 
9- ^er^Ieb. 9l9 Ubgaoe, befvrget af ». (Rerfnnb 1866. 8. xni. 988 6. 
(6. I— XIII ubgjfred af ^rMebd SetnetdM beb iB.  tlnni. iSutl^. JHrfetib. vii. 408). 

9ilg Sefu»! du »og fot ftonfimtanber. (K^a. 1870. 8. xvi. 199 6. 
(Vnmelbt i Stit^. itirfetib. 1871, 9lo. 8 af 3ul. 9mnn; 9Rorgenb(abet af {.«[. <^o|>; 
i eiilI.'aRag. 1870, 9lo. 16; fl. SoIMI. 1870, 9lo. 17; gfor {fattig og 8Hg 1870; 
S<ebrdanbet, aXaanebéfTrtft f. b. i. 9RUfion, m. fl.) — 9bet C|»Iag. JKra. 1878. 
8. 900 e. (Unnt. i 92. @toIetib. 1878, 9^0. 40; (banff) 30. Xib. 1878, 7 Decbr.; 
9tu. banfr ^rletib. 1874, 9^0. 8; »ftftaren 1878, 92o. 6 m. fl.) — Sbie Opiag. 
Ifra. 1879. 8. 908 @. — ISogen er ooerfat paa 6oenft meb folgenbe Xitel : 
95(1 SM^l fo bof för fonfirmanber. Ofoerf. af F. K, faUnar 1879. 8. 900 6. 
(ttnm. bl. o. i Upfala X^eol. tibflr. 1878, $. 5). — 2)en er ttgelebed ooerfat |>aa 
Sapl^iff af (i^^r. 9[nbreafen. 

9logIe dfterretninger om $or«grnnb« Sorgerffole. ^otågmnb 
1870.  8.  16 6. 

Hert 9rentfH0ing af gforffiellen meHem ben eoangeUft«Int§erf!e og 
ben reformerte Sare oeb Dr. ^. (9. 9)^afiu^ Ubginet (meb gfotf.d Seonetilfb 
oeb 8. 6. I— IX). (E^ra. 1874. 8. 167 6. («lnm. i aRorgbl. 1874, 9lo. 991 A 
af $rof. %. ». »ngge; Sut^. ^rtettb. XL 94 fg.; do. Int^. ftirfetib. (SRabifon) 
1875, 9to. 15 m. fl.) 

SRet^obiimend iBilbfarelfer. €amtale meHem to Sntl^eranere af Dr.tt. 
@i^ler. Ubgioet. d^ra. 1875. 8. 50®. (Sfr. SRet^obiftpreft 9R. ^nfeniB ttrttHer 
i .Qerben^ (Vang" f. 9(., ^oiHe ogfaa er fierfftit nbgione meb XitUn: ^^oab er 
©anb^eb?''  8.  48 ®.) 

doangelie-yoftiUe. ^rceblfener ooer be eoangetifte $eriIo|»er af d. g. 93. 
SB a It^er, $r(eft i 9h)rb'«merita. Ubg. meb gforf.» ^otttctt og Seonetilib (®. I-IX) 
bergen 1878. ^ftmltet 4to. 418 6. (Ubgaoen er foroorigt, ligefom ben for Itote^ 
rifa beftemte af famme »og, meb Ubgioelfedfteb: ^olben, SRinn., tmft i ^^ierif^e 
^ofbttd^bmcferei i 9[(tenburg). 

Sleifebilteber af C grunde. (Ooerf. fra ^Dff). 1—8 @am(. bergen 
1877—78. 8. I. 162 6. H. 188 S. m. 172 @. — 2bet D^Jlag. iWd. 1878. 
(«nm i fittt^. UgeBrift m. @. 865-67; ^jemmet J880, 9lo. 8, m. fl. ©t.) 

®porgdmaaUtegn af O. Sunde. (Ooerf. fraXiift). 9ergen 1879. 8. 96 @. 

ttnbagt^bog for damte. Ubgioet meb gfororb. @torftitet Ubgaoe. ftra. 
1879. ft. 8. 116 6. rtlnmelbt af %. d. »[ang] i £ttt^. UgefTr. 1878, II. 431 fg., 
m. fl. ©t.) — 2bet Opiag.  ibid. 1880. 

Der er en ^nb!  dt gforfoardlfrift mob Santroen.  dfter 9. 8ri<>-  bergen 

i6» 


Digitized by VjOOQ IC 


244 Bcmhoft 

1879.  8.  204 6.  (9[iiiiielbt i Sut^. Ugefrrift 1880, I. 80--d2; eMttff Snt^.ft^rfo- 
tibntng 1879;  ^Un. banff iHrtetib. f. K. af (£. $. 9tot^; ^^ogen» 9h)l|eber (SKl^.) 

1879, 9^0. 860 af dtif »fgl^; Slationattib. (ftbl^.) 1881, »o. 1617 XiS.; ifr. tlften* 
^oflen 1879, 9lo. 299 A og 1880, 9lo. 28). 

SibeUrbeibet i Secben, en otieitteretibe Obetfigt ifftr efter ettgelfleftilber. 
j^fa. 1879.  8.  11 6.  (Vftd)! af ^et nocfBe Sibeffelftobd «[at0becetttitt0 for 1879) 

— 2bet O^tag.  ibid. 1880.  8.   18 @. 

D. Suncfed ^ulanbagtftbog. ^glige iBetragtninger til JKrfeaaret» for- 
ffidltge Xiber. ^Reb gforf.» ^ortnet og SebnetMob (beb». 6.1— m.) eergeiil880 
8. 640 @. (Sfr. 9<ebrelanbet [ftb^] 1879, 9h). 288 og 1880 9^o. 150 af $. » 
[3: $aultite SBorm] famt banff ^agbl. i ^cbr. 1879). 

Qlpoftelen $auttt« tiOanb^ og tUbonbd af C Sunde.  ^ Ubg.  IBergen 

1880. 8.  386 6. 

Sialtlamp og @i(elefreb af D. Sunde. 9[tttoriferet Ubgaoe. bergen 1881. 
8. XII. 268 (5. («nm. i 5)gbl.[ftb]§.] 1881, 9lo.289B of F.B.; i «er«). 1882, 9lo. 19). 

Kirkelig Kalender for Norge. Redigeret af Th. C. B. 1—4 Aarg. 
Kra. 1875—78. 8. I. 215 S. II. 284 S. III. 204 S. IV. 212 S. Hcri er af ham : 
I Aarg. S. I — 14: Kirkelig Kalender med ny Navneraekke; S. 64 — 77: Biskop Peter 
Hersleb; S. 174—187: Dede i 1873—74; S. 207 — 15: Efterskrift. — 2 Aarg 
S. I — 14: Kirkelig Kalender med ny Navneraekke; S. 260—68: Dede i 1874 — 75; 
S. 283 fg. ; Efterskrift. — 3 Aarg., S. i — 14: Kirkelig Kalender med ny Nayneraekke ; 
S. 185—95: Döde 1875—76; S. 196 fg. : Efterskrift. — 4 Aarg. S. I— 15: Kirkelig 
Kalender med ny Navneraekke;  S. 190—97: D0de 1876—77;  S. 211 fg. : Efterskrift. 

— Derhos har 6. i alle Aargange redigeret de kirkelige og litersere Efterretninger. 

3 Sibnedbi^rb fra ben norfte ftirie, ubg. af (S. gf. (S<f^off [IfteSaml.] 
(ftra. 1880), @. 535—545: $rcebi!en paa WbtUoq SUfomtaHoudfe^ 81 Oltober. 
(Ogfaa tpih i 3)et norfte »ibetfelffab« ÄarSberetning for 1880, 6. 25—38). — 
3 fammed 2ben @antling (Stta. 1881), @. 232—236: ^roebtlen |>aa Sangfrebag. 

3 £ut^erff ftirtetibenbe 1863—75 l^ar l^an unber 9tomt eller banltgt 
^erfe Th. a B. leberet en ^Mt ftorref4)onban€er og Vlnmelbelfer af religiofe @!rtfter 
0. lign. 3 bette iBIab» iBb. xn. (1869), @. 209—16; og fammed nl^dlsffe m, n. 
216—19; VI. 10—14; vm. 248—55; IX. 183—86 flnbe« ber^oS af ». en Ooerfigt 
ooer be norbifte ^t^enterfor^olb meb titten «2tbt ^i^enterftatiftil''. 

3 Sut^erff Ugeffrift 1877, I. 174 fg.: »ifto») SWartenfen» ©tifling til 
«bfoIution3fagen. — 1881, I. 341—47 og 394—98: Siterotur-Ooerflgt for 1881. 

9ieformation«taIe af ^. ». ^ranbt. (Hffxa. 1858. 8. 50 @.) er 
beforget ubgtoet og forftjnetmeb en (ffterfPrift af iB. (fe foroortgt ^. tB. lOranbt nbf.) 

Han har beterget udgivet en stor Del ssrskilte Aftryk af andres Artikler i de 
Blade, han har redigeret, f. Ex. af »Norsk Kirketidende» : Om Kirketugt af N. C. Hald 
(1856); Om det almindelige Prsestedemme af W. A. Wexels (1858); Foredrag ved 
Reformationsfesten 1859 (af R. T. Nissen) og 1861 (af C. P. Caspari); Om den kirke- 
lige Anskuelse af A. G. Rudelbach (1861) ; Jodemissjonsprsediken af J. Stenerscn (1863) ; 
og af »Kirkelig Kalender»  1875 '• ^  G. Rudelbach (af J. R. Stockholm). 

Fremdeles har han, isser som literser Konsulent for Forlaeggere, gjennemseet en 
Rsekke sterre og mindre, religiöse og psedagogiske Skrifter inden deres Udgi velse og 
forsynet ikke faa af disse med Fortaler. Han har gjennemseet den «autoriserede* og den 
•reviderede» Udgave af Luthers lille Katechismus (Kra. 1856) samt beserget en Udgave 
af Hcrslebs mindre Bibel historie (Kra. 1856). 


Digitized by VjOOQIC 


ET~ 


Bemhoft 245 

Eftermt have leveret enkelte smaa Bidrag til Ugebladet «F o r Alle» (Kra. 
*849— 50) o« sammes Fortsaettclie »Magaiin for Morskabslaesning» (Kra. 
1850—51), redigerede han sidstnsevnte Tidsskrift fra Marts til Oktober 1851. Han 
leverede heri, foruden noglc mindre Stykker, en Overssettelte af Onkel Adams «Kapel- 
pr«sten» samt under Titlen «Et Privattheater» en lokaliseret Bearbejdelse af en Novelle 
af Castelli. 

Fra Maj 1852 til Septbr. 1853 var han Kristiania -Korrespondent for 
Drammens Blad og leverede som saadan en Msengde Artikler — indtil et Par om 
Ugen — dels Dagsnyt, dels Theater- og Bog«Anmeldelser samt literatur- og kunsthisto- 
ri«ke Artikler, f. Ex. i Aarg. 1852, No. 97—118: Literaturbilleder ved A. G.; i Aarg. 
1853, No. 51 — 56: Theaterskolen og dens Elever. Han forte ogsaa i dette Blad eu 
Fejde om aesthetiske Principer med den samtidige Kristiania-Korrespondent for »Dram- 
mens Tidende» A. O. Vinje (jfr. Krydseren 1853, 215 m. fl. St.) Da B. forlod «Dr. 
Bl.» for at gaa över i Christiania-Posten, overtoges hans StilUng i ferstnavnte Blad af 
B^rge Hjelm, som snart igjen efterfulgtes af B. Björnson. 

Fra 1853 til 1855 var han Medarbejder i Christiania-Posten, hvori han 
i Aarene 1853—54 lod indfore, i Regelen under Maerkct C, 7?., en Rsekke Artikler isaer 
om Samtidens Literatur og Theater; blandt disse Artikler var den ovenfor anforte, i en 
Del Sseraftryk udgivne, historiske Oversigt ovcr Kristianias Theaterforholde 1799— 1837. 
De fleste af Christiania-Postens literare Anmeldelser og Kritiker, navnlig över det norske 
Theater, i BladeU Aargang Vaaren 1853 til Hösten 1854, er af B. Fra Hösten 1854 
blev han Bladets theologiske Medarbejder og leverede fra dette Tidspunkt af kun kirke- 
lige Artikler, Anmeldelser nf religiöse Skrifter o. 1. En Anmeldelse i Aarg. 1855, 
No. 2288 af K. Grauls «L«ressetninger» ved K. M. Breien gav Signalet til en lång- 
varig, ofte oprippet Fejde om denne Bog med den katholske Prest J. C. Lichtlé ; se 
Chr.posten (1855) No. 2301 med Svar fra C. P. Caspari i No. 2306; smlign. ogsaa 
N. Kirketid. fl. St., navnlig Lichtlés Artikler i Aarg. 1863, Sp. 193—200 og 321—28 
med Bemserkninger af Red. ~ Blandt B.s Bidrag til Chr.posten maa endvidere maerkes 
en Oversigt över «Dr. Sören Kierkegaards Optrseden 1854 — 55», hvilken flndes i Aarg. 
1855, No. 2317 — 2396, med Modartikler i s. Bl. No. 2358 og 2395 [af Pastor C. F. 
Reimers i Bergen]; jfr. ogsaa S. Kierkegaards egne Artikler i det danske «Faedrelandet» 
1855, No. 120 m. fl. St. 

I 1855 gnmdlagde han sammen med den nuvaerende Prest B. J. Muus (se ham 
ndfr.) den förste egentlige Norske Kirke tidende, hvis No. 1 udkom 6 Jan. 1856. 
(Udkom med i Ark tospaltet 4to hver Uge. i — 8de Aarg.s iste Halvaar. Kra. 1856—63). 
Fra 1856 til Juli 1859 redigerede B. dette Tidsskrift i Förening med Muus ; fra Jul* 
1859 til Juli 1863 redigerede han det alene. Foruden hvad der i disse 7Vs Aargange 
er betegnet med B s Navn eller Forbogstaver, har han leveret naesten samtlige Redak- 
tionsartikler samt alle de kirkelige og liiersere Efterretninger, forsaavidt de ikke er be- 
tegnet med andet Merke. 

Fra Juli 1880 har han övertaget Redaktionen af Missionsblad for Israel, 
udgivet af den norske Centralkomite for Jodemissjonen (udkommer med i Regelen ca. 
18 Ark tospaltet 4to aarl.) Alle Artikler i deUe Blad er, forsaavidt de ikke er beteg- 
nede som komne fra en anden Kant, forfattede eller i hvert Fald bearbejdede af B. 

Under hans Medvirkning grundlagdes 1861 Ma au eds tid ende for den norske 
Almueskole, der redigeredes af S. M. Krognaess «under Medvirkning af B. med 
flere Theologer og L«rere»,  og  hvis  Navn  fra  2den  Aargang af blev blöt «Almue- 


Digitized by VjOOQIC 


246 Bernhoft 

ikoletidende*. I detteBlad, tom snart, red B.s Fraflyttelse fra Krittiania, fikDr.E. F. 
B. Horn og J. Stenenen til navngiTne Redaktörer red Siden af Krognaets, skrev B. i de 
fsrste Aargange nogle litersere Anmeldelaer. I 2den Aatg. optryktes hans nedenntevnte 
Pvogram- Artikel : «Om Religionsundenrianingen i Skolen». 

1 Norsk Missjons-Tidende har han, som Sdcretser Ted Bfistjonsmsder, 
lereret, foruden Referater fra flere Kredsm»der, et udtemmende Referat fra Misajont- 
selskabets I3de Gcneralforsamkng (da Selskabet skiltes fra Biskop Schrender) ; se Norsk 
M.-Tid. 1873, No. 9 og 1874, No. a— 6. 

I Indbydelsesskrift fra Kris^tiania Borger- og-Realskole 1862, 
S. I — 12:  Om Religionsundervisningen i Skolen. 

I Missions-Blatt d. Rhein.-Westph. Vereint f. Israel. XXXVII. 
(i88i)No. II er trykt et Foredrag af B. om nordiske Missjonjforhold, holdt da han paa 
den norske Israelmissjons Vegne i Oktober 1881 deltog i Generalkonferentsen for larael- 
missjonen i Barmen. 

I Nordisk Tidsskrift for Fsengseltvcsen, III. (Kbh. 1880), S.93— 95, 

268 — 79 og 327 — 29 findes trykt de af 6. til Behandling paa  det 4de nordiske Fseng- 

selsmode i Kbhvn. 1880, — i hvilket han efter Anmodning deltog — opstillede Theses 

' og holdte Foredrag om «Skolens Gjermng inden Fsengslet* (jfr. ibid. S  239 fg. ; samt 

«BUtter fur Geftngnissknnde* XIV, S. 278 fg.) 

Han deltog i 1858 i Dannelsen af «Komiteen til Undantettelse af betrsengte 
lutherske Menigheder i Udlandet» og var Medlem af Komiteen, til han flyttede fra Kri- 
stiania i 1863. Han har forfattet de to ferste Aarsberetnia^er om Komiteens Virksom- 
hed (Chra. 1859 og 1862. 8. 34 og 24 S.) — Beretningeme fra «Foreningen til For- 
sorg og Beskyttelse for de fra Kristiania Strafiurbejdsanstalter lotladte Forbrydere* for 
1877 (Chra. 1878. 8. 15 S.) og for 1878 (Chra. 1879. S* 3^ S.) er samlet af B. 
— Som Sekretser i Selskabet har han redigeret «Det nonke Bibelaelakabs Aanberetnin- 
ger for 1877—78. (8. 43 S.), for 1878—79 (8. 99 S.), for 1879—80 (8. 135 S.) 
og for 1880—81 (8.   135 S.) 

3 ttftenbUbet flttM enfelte ttftifUr af ^m, f. d;. i Varg. 1857, JRo. MO 
(om fliicfctatenie fca bet ftottbiiiaiHffe INtfeiiWbe, ift. jRo. 918—19 of 9v. fBeidfeii 
•g BUttg. 1860, 9to. 6 af 9. »ob «. SKau). 

3 Vtoxqtnhlahtt f^ax J^an, nabnlio i be feneretUtr og ^Iftatioidimt frebet 
iifelte fprebte, mittbte «U:tiner. — 3 3anuar 1869 ftnbei i bette 8lab en Kttitel af 
9. i Vnlebitisg af nogle [af (». gfafting] i ,,6tnbier ober 6tnbenterlibet«, 6. 98-110 
ftemfatte 9eni(erfningec om i,ben t^Iogiffe gforening 4>aa Unioer|itetet'', |bii flXeb* 
iHfter og fleraarige gformonb 9. bar; tfr. ogfoa f^nma ftocb. Unio XiblfEitft 1860 I. 
og 1861 I, famt 9^. ftfarfettb. 1861, fto. 16. — 3 9lgbl. 1870, 9to. 898 og 884 fEteb 
"B. unbet Oberfriften' i^esfina Imte et tongere 9or)Io i 6almebog^agen; i f. W- 
1871 eOet 1879 finbel en lomgece ttttifel af l^m om be fi|cif!e Mfhie. 

3 ftriftetig Sagmanb^tibenbe 4be ttarg. ($otdgnmb 1876), 6.189-91: 
mfPebiorb be b »Hifion^mobet i $oii§rnnb 1876. 

3 ttlmuebennen 1864, 9h). 89:  Om ben ni^ fiorfebog. 
3 SttbTelanbet f^irebte VttiNec, ifo» om (tdelige Xing. 
3 Sttbvelanbet og Cmigvantcn (ffa (Etolfe, Oiic.) leberebe I|anl869— 68 
Jbnefponbentartiner omtcent en (itang maanebUg. 

Forevrigt findes enkelte mindre Aitikler af ham i Af ten posten 1879—80; i 
Slavnngeren; i Ekersundsposten; i (Sidens) Correspondenten og i Pors- 
grunds Blad,  i de tre sidstnsevnte Blade isser vedk. lokale Skoleforhold o. lign. 


Digitized by^VjOOQlC 


Bernhoft — de Betche 


247 


Han er den anonyme Forfatter af fslgende ntrykte dramatiske Arbejder: 
«En Aften hos en Hekerf amilje* , lokal Vaudeville i i Akt (Sangene trykt i 2 Oplåg, 
Chra. 1853. 8' '5 S.)J «Efterspil ved Theatersaisonens Opher» — begge opfsrt paa 
Kristiania norske Theater 1853; «En Jembanestation», Vaudeville; « Charlotte Cordays 
sidste Time», tragisk Monolog — begge opfort paa samme Theater 1854; samt «IbQn 
Datter*, lokaliaeret VaudeTille efter det finnske, opfsrt paa Kristiania Theater 1854. 
AnmeldeUer af ditse dramatiske Arbejder findes i Dåtidens HoTtdstadsprasse, f. Ex. : 
III. Nybedsbl. 1853, No. 12; Morgenbl. s. A. No. 72; Chra.posten s. A. No. 1628; 
samt i «Dr. Blad» s. A. No. 58 o. fl. 

Berteisen, F. W., Gaardbruger paa Bjelsund nordre pr. Möss. 
2tp9tihtn eOet ^ate-ftamnen'» Viol og $Uie.  Vto\^ 1877.  8.  16 6. 

Berven, Johan Chrletlan Vilhelm, S011 af Skipper yohannes 
M^rck B. (t 1853) og Johanne Anne Cathrine Bruun (f 1860), er 
fedt iste September 1815 i Laundk, gjennemgik fra 1824 til 1829 sin 
Fodebys Middelskole og gik efter Konfirmationen tilses. Han var senere 
fra 1830 i en Raekke Aar Skibsferer, men bosatte sig omkring 1850 i 
England^ hvor han i de sidste 25 Aar har boet som Skibsmaegler og Kul- 
handler i West-Hartlepool. 

* 1850 Margreihe ElUngsen (f. 1825X D. af Lodsoldermand E. 
i Braekkest0 Havn ved Lillesand. 

C^ana^Sobfei. Seilebtdng t^ ®ei(abfen |»aa (Eanalen meOeni dnglanb og 
Stonfdge af 3. 6. 4>obbd.  CMvfot.  (S^ra. 1860.  8.  99 6. 

Stovbla-Sobfen. SeiUbiting t»eb Seilobfen |»(ia SHoitfaen. ffter be lU^ 
og (wolibeligffe ftttber famlct og beatbeibet af 3. O. 9{orie. 1—8 %t\. (Elftta. 
1860.  8.  849 6. ~ Ifif S)€l.  9bet Cplag.  ib. 1860.  8.  71 6. 

de Besohe (ikke deBesch), Johan Gerhard, Son af Kjebmand, 
senere Overtoldbetjent yoachim Christopher de B. og Elisabeth Bir- 
gitte Bergh (f 1853), en Soster af den danske Minister ved Kongen af 
Sachsens Hof Irgens Bergh, blev fodt paa Kongsbcrg 31 Maj 182 1 og, 
privat dimitteret, Student med Haud 1839. I 1843 ^^g han medicinsk 
Embedsexamen (i April med Haud, i Oktober med Laud). I 1844 blev 
han ansat som Kandidat ved Rigshospitalets Hovedafdeling, senere var 
han omtrent et Aar FattigUege i Oslo og i halvandet Aar Amanuensis 
hos Professor Conradi. 2 Juni 1846 blev han udnaevnt til national Eska- 
dronschiru^ og fulgte som saadan de norske Tropper til Skaane Som- 
meren 1848. I 1849 deltog han som Frivillig i Felttoget i Slesvig, med 
Ansaettelse som Ambulancelsege ved 2den In&nteribrigade. Fra August 
1849 ^ J^^ '^50 ^^^ ^^^^ ansat som Eskadronschirurg ved de norske 
Tropper, som laa i Slesvig. 30 April 1850 blev han udnsevnt til Korps- 
laege ved Oplandske rid. Jaegerkorps. I 1851 gjorde han et Beseg ved 
det 0sterrigske Armekorps. i Holsten, Sommeren 1852 deltog han i Lejr- 


Digitized by VjOOQIC 


248 de Besche 

samlingen i Skaane og i September 1856 ledsagade han Vicekongen, da- 
VÄiende Kronsprins Carl til Kjobenhavn som forrettende Livlaege, ved 
hvilken Lejlighed han fik Danebrogsmaendenes Haederstegn, idet han alle- 
rede 1849 ^^ bleven R. D. O. Den 18 Juni 1857 blev han udnaevnt 
til kgl. Livmedikus og 1862 til iste Livmedikus hos H. M. Kongen» fra 
hvilken Stilling han efter Ansogning entledigedes 30 Marts 1869. Fra 
1863 af stod han sumumerser i Armeens Laegekorps» idet han i mevnte 
Åar ved Arv efter sin Svigermoder blev Ejer af Morgenbladet, hvis 
Administration vaesentligst optog hans Tid i Resten af hans Liv. Han 
var Medicinalrevisor for begge Militaeretater 1853 — 67 og var 1854 — 55 
Medlem af en i Stockholm nedsat norsk-svensk Kommissjon til Ordning 
af det militaere Lsegevsesen. Han döde i Kristiania Nat til 20 Febr. 1875. 
Han var Medlem af det medicinske Selskab i Kristiania indtil 24 Oktbr. 
.1866, da han meldte sig ud af samme, et Skridt, hvortil han har givet 
Förklaringen i Morgbl. 1866, No. 296. Han var R. W. O. (December 
1856), K. W. O., R. N. O. (Juni 1858) og R. St. O. O. (1860). 

* 14 Marts 1845 Catharine Marie Hviid (f. i Kristiania 8 No- 
vember 1824, f 19 Juli 1879), ^' ^^ Bogtrykker Rasmus H. og Else 
Marie Ring» 

Portrat med biografisk Skitse i Ny ill. Tid. 1875, ^^' ^^ i Nekrolog i Morgbl. 
1875, No. 51 A; jfr. Kiaer: Norges Laeger, S. 26—27. 

Om det militairc Medicinalvsesen. Chra. 1852. 8. 77 S. (Anm. i 
Chr.posten 1852, No. 1228 «af en Officier» og i s. Bl. No. 1245 «af en L«ge»). 

dn libeit iBeilebning for ^ngre og tilgaaeni^e SRilitcerlceger. 
(E^ta. 1864.  8.  24 6.  (9nm. i HftenM. 1864, 9lo. 96; ifr. 9^0. 97). 

Tabellarisk Oversigt över Lsgemes Indberetninger til Gcncralchimrgen om 
Tjenstdygtighedsforholdene ved Sessionerne i 1872. Chra. 1873. 
8.   16 S. 

I Norsk Magazin f. Lsegevidensk., 2den Rsekke ///. 241 — 262: Den 
norske Feltbrigades Medicinalvsesen imder Opholdet i Skaane (af Th. Schjott og 
de Besche). — V, i — 19: Noget om Bedommelsen af Rekruttens Tjenstdygtigfaed 
(anm. i Chrpost. 185 1, No. 854); ib. 449 — 54 og 501 — 17: Et Beseg i det osterrig- 
ske Armecorps i Holsteen 1851 (af Schjott og de B.); ib. 328 — 335 : Medicinalvsesenet 
i den belgiske A rmee; ib. 394 — 401: Lidt om det militaere Medicinalyaesen i Frankrige. 

— VI, 85 — 94: Indberetning til Generalchirurgicatet ang. de sanitaire Forholde under 
Vaabenevelseme ved Oplandske rid. Jiegercorps 1851 ; 601 — 31 : Indberetning til samme 
om det sanmie ved Leirsamlingen i Skaane. —  VIII, i — 26: Lidt om Setsionsvsesenet. 

— IX, 666—69: Om Gibsbandager; ib. 786—98: De Saaredes Behandling paa Slag- 
marken (efter Dr. Stromeyer). — X, 169—185: Lidt fra Beleiringsarmeen föran Seba- 
stopol. — XII, 225—36: Militserlsegeveesenet i Rusland. 

3 S^ilitairt Sibdftrift XLY^ 288-262: Sibt fta Ubcommanbethtgen til 
6Ie4t)ig; 496—502: Om ©etomotb i Krmeen, og om gfot^olbet meOem ^rce^te 09 
6aarebe i ben banffe %xmt. (S)e obenfot anforte ^trtiHec i ^91. %k, f. Scegeo." : 
Dm 9lelcuttend Sjenflb^gtial^eb og %t fanitaite gfor^olb ocb D|>(. rib. 3<eget!ot|)d 


Digitized by VjOOQIC 


de Besche — Bessesen 249 

1851 ere ogfau tx^iU t^n i XV. 130-188 og 189—167). - XVI. 441—74: dtCeffg 
wb Sciriomlingen i ©foane 1862. — XVIL 1—13: Snbberetnmg til ®eneral(^irut- 
gtcatet om be fanitaire gforl^olbe uttber dj^ercitien beb OpI. fibenbe 3(egercor{>iS 1862 
(finbe«.Oöfoo i „3l. SRag. f. fiogebib.*' vn. 401—14); 6. 133—49: Om <SeÄ{ton0- 
bcefenet; @. 814—826: 9(nmelbelje af Dr. $. O. Siliemald)» Sfrift om Suftbe^Itng i 
ftafcmer. Sibt om Organifationen of ^rand4)ortmibln for be@aanbeog om9(rmeen» 
6^gebogtetperfonaIe. 

I samme Tidsskrift 3die Rsekke, /. 35—44: Lidt fra Sessionen vedOplandske 
ridende Jsegerkorps i 1855; S. 519 — 532: Indberetning til Generalchirurgicatet fra Gar- 
dermoens Lazareth under Leirsamlingeni 1855. — ///. 133—143: Anmeldelsc af Lilje- 
walchs Skrift: « Historiska intyg om behofvet af Läkarr&rd för Svenska Armeen ; 204 — 
216: Lidt om de sanitsere Forholde paa Krim; 554—557: Om Dtfdeligheden blandt 
Militserlaegeme i Felten; 635 — 39: Dedelighcden i den engelske Armee. — /F. 164 — 
175: Anmeldelse af L. Baudens Skrift »La guerre de Crimée, les campements, les abris, 
les ambulances etc. etc. Paris 1858». — V. 454—465: Om Troppers Marsch i staerk 
Hede; 596—603: Bidrag til en militaer-medicinsk Statistik. — V/L 308—319: Nogle 
Bemserkninger ang. Sessionsvsesenet ; 324 fg: Sanitetsforholdene i den nordamerikanske 
Unions-Armee. —  V///. 300 fg. : Notitser. — IX. 69 — 73: Notitser. 

I Den militaere Tilskuer, udg. af Kr. H. Brandt ogj. C. Richter (1855—56) 
S. 113: Om Opforelsen af et Sygehus paa Gardermoen; S. 603, 647 og 711: Nogle 
Smaaterier fra Krim; S. 774: Laegeforhold i Marinen. 

3 Slotgenblabet 1849, fHo. 313: (En €)p\aié ang. en 6ag meb ben battfie 
ftommidfcrr i <SIe«t)ig (^borHI @Dat fra b. ®(^mibten i SHo. 364). — 1866, 9h>. 296: 
%>tt mcbicinfte 6elffab og $Tofei$for Soc^mann. 

Han antoges af Samtiden at have en vaesentlig Del i den Rsekke Artikler, som 
med Mellemrum offentliggjordes i Morgenbladet i Tiaaret 1860 — 70 med Överskriften 
•Generalstaben og dens Maend», af ^. 

Som Manuskript forBredre i Frimurerlogen, i hvilken de B. indtog en hej Stil- 
Ung, har han ladet trykke tre Foredrag i Kjabenhavu 1860. 

Bessesen, Bernt Tobias, Son af Skipper Besse B, og Maten 
Foss, er fodt i Kristianssand 6 Oktbr. 1802 og blev Student med Haud 
fra sammes Skole 18 19. Han var derefter et Par Aar Huslaerer paa 
Fossum for Statholder Levenskiolds Senner og tog i Septbr. 1824 theo- 
logisk Embedsexamen med Laud. I 1825 blev han konst. Bestyrer af 
Kongsbergs Middelskole, udnaevntes 12 Juni 1826 til Sogneprest til Rennes0, 
fik 24 Oktbr. 1836 Bestalling som Provst i Stavangers Provsti, forflytte- 
des II Septbr. 1839 til Birid Sognekald, 8 Marts 1848 til Nes paa Ro- 
merike, blev 1854 Provst i övre Romerike og 6 August 1855 Sogneprest 
til Kvindhered samt 26 September 1863 Provst i nordre Sondhordland. 
Efter Ans0gning erholdt han Afsked 1876 fra i April 1877. Han var 
Storthingsrepraesentant for Stavanger Amt 1836 og 1836 — 37. Han ud- 
nsevntes 17 Juni 1876 tilR. St. O. O. «for fortjenstlig gejstlig Virksomhed». 

* 1826 Andrea Frederikke Borup (t 25 Marts 1866), D. af 
Bagermester Andreas B. i Kj0benhavn. 

Jfr. B. Mocf Efterretn. om Storthingsmiend S. 28; Storth.-Forh. 1877, VI. S. 133. 


Digitized by VjOOQIC 


2 CO Bessesen — Bidenkap 

Sate, l^olben Deb ^arbmonb^tone SHjIi Ottbatter ftotbbaed VegcaDelfe bes 
lite !^e€bt. 1888.  Statmnger 1889.  8.  4 6. 

Sbenbe 9r(ebi!ener, Iftoibte i gfenflab fthfe fot Sfenflab 0§ 9to« Sogiteå 
IV^enig^ebet.  (S^a. 1855.  8.  18 ®. 

Bidenkap, Johan Lauritz, Sen af Undertoldbetjent, tidligere 
Skibsforer Johan Jacob Ä (f i6 Oktbr. 1864) og Ä^^//^ Wilhelfnme 
Schhue, er fodt i Drammen 6 Novbr. 1828, blev Student med Laud fi» 
Kristiania Kathedralskole 1847 og medicinsk Kandidat med samme Ka- 
raktef i Septbr. 1S53. Lige efter £xamen blev han ansat som Kolera- 
laege i Kristiania og fungerede som saadån til Epidemiens Opher, hvor- 
efter han en Tid var Amanuensis hos davserende Landfysikus Sandberg i 
Skien og Assistent ved Bratsbergs Amtssygehus. I Aarene 1854 — 55 
gjorde han Tjeneste om Somrene som Skibslaege i Marinen og om Vin- 
trene som Kandidat paa Rigshospitalet. Da Gaustad Sindssygeasyl blev 
aabnet i Oktbr. 1855, blev B. ansat som UnderUege ved samme, hvilken 
StiUing han fratraadte omkring Midten af 1857» da det medicinske Sel- 
skab i Kristiania havde överdraget ham med Stipendium i to Aar at be- 
rejse Vestlandets Kystdistrikter for at undersege de der raadende hygieniske 
Forhold med saerligt Hensyn til Spedalskhedens Aarsager. Störste Delen 
af disse to Aar tilbragte han i Kystegnene i Bergens Stift. Efter sin 
Hjemkomst i Juli 1859 tog han fast Ophold i Kristiania, hvor han ferst 
et halvt Åars Tid var ansat som Byiaege, derefter fra Begyndeisen af 
1860 konst, som Kompagnikirurg. Fra Maj 1860 til Juli 1863 var han 
derhos ansat som Reservelaege ved Rigshospitalets Hudsygeafdeling. Den 
21 August 1862 udnaevntes han til Kompagnikirurg ved Armeens Hoved- 
station og 20 April 1867 til national K^orpsbege i Throndhjemske Bri- 
gade, men udtraadte 1868 sumumeraer af Armeens Laegeetat, da han i 
April 1867 var bleven konstitueret som Stadsfysikus i Kristiania, til hvil- 
ket Embede han derefter blev udnaevnt 8 Maj 1869. I 1863 blev han 
tilkjendt H. M. Kongens Guldmedalje for den nedenfor nsevnte Besvarelse 
af Prisopgaven om det syfilitiske Virus, rejste derefter, tildels med oflent- 
ligt Stipendium, fra Hösten 1864 til Hösten 1865 i Frankrige, Tyskland, 
England og Irland for at fortsatte sine videnskabelige Studier og er- 
holdt, efter Hjemkomsten, fra B^3mdelsen af 1866 det akademiske Kol- 
legiums Tilladelse til offentlig at foredrage Lseren om Hudsygdomme. 
Han oprettede desuden en Poliklinik for Hudsjrgdomme og foredrog L«ren 
om disse med en kortvarig Afbrydelse, indtil han i September 1876 blev 
udnsevnt til Overlsege ved Rigshospitalets Hudsygeafdeling; siden den 
Tid er disse hans Foredrag saavelsom hans kliniske Undervisning bleven 
fortsat i Medför af hans Ans»ttelse. I 1874 rejste han med ofientligt 
Stipendium i Danmark, England, Frankrige, Italien og Tyskland for åt 
studere Hygiene og 1875 — 7^ ^^ ^^ Medlem af den kgl. Kommissjon 


Digitized by VjOOQIC 


Bidenkap 2(1 

for Norges Deltagelse i den intemationale hygieniske Udstilling i Brilssel. 
Han var Formand i Kristiania Arbejdersamfund fra 4de December 1871 
til 2den Maj 1875» da han traadte ud af Bestyreisen. Han er korre- 
sponderende Medlem af «K. K. Geselkchaft der Aerzte» i Wien (Oktbr. 
1866) og Medlem af <Verein practischer Aerzte» i Prag (1865). 

♦ 9 Maj 1866 Elisabeth Jensine Berg (f. i Bergen 15 Februar 
1837), tidligere Skuespillerinde ved de norske Theatre i Bergen og Kristi- 
ania og ved Kristiania Theater, D. af Hospitalsforstander Gabriel B. og 
Andrea Bjenne. 

Jfr. Kiser: Norges Lseger, S. 27—29. 

Om Spedalskhed sota endemisk Sygdom i Norge. (Aftryk af «N. Mag. 
f. Laegerid.» 2 R. XIV.) Chrå. 1860. 8. 208 S. m. 7 Folio-Ark StamUvler og 
et Kart.   (Aftrykt i Uddrag i Mfbl. 1860, No. 283, 288, 293 og 299). 

Om det syphilitiske Virus. Til Betrarelse af Priiaopgaven : «Eie de Syg- 
doBsformer, som ri hidtil have indbéfattet under Bensemelsen Syphilis, frembragte ved 
eet Virus eller ved flere forskjellige?» (Belonnet med H. M. Kongens Guldmedaille) . 
(Aftryk af N. Mag. f. Uegevid, 2 R. XVU og XVIII).   Chra. 1863.   8.   126 S. 

Apergn des différentes méthodes de traitement employées å Thåpttal 
de rUniversité de Christiania c ont re la syphilis constitutionelle.   Chra.  1863. 

4.  xvni.  53 S. 

Tabeller över Folkemflcngden i Christiania den 31 Decbr. 1867 
samt över de i Aaret 1867 indtmfhe Dedsfald. Udgivne efter Foranstaltning af Chri- 
stiania Snndhedskommissioit. Chra. 1868. obl. 4. VI -|- 9 S. ~ Do. Do. den 
31 December 1868 samt över de i Aaret 186S radtrufhe Dsdsfald. ib. 1869. 4. 
Vm S. -|- 10 Bl. — Do. Do. den 31 December 1869 samt över de i Aaret 1869 
indtmfhe Dödsfald tilligemed en Orersigt över Dedsaarsageme i Tiaaret 1860 — 69. 
ib. 1870.  4.  vm S. + II Bl. 

Beretning om Folkemsengden og Sundhedstilstanden i Christi- 
ania i Aarene 1870 og 1871. Chra. 1872. 4. lo Bl. Tab. — Do. Do. i 
Aaret 1872. ib. 1873. 4. 10 Bl. Tab. — Do. Do. i Aaret 1873. ib. 1874. 4. 
Vn S. + 15 Bl. Tab. — Do. Do. i Aaret 1874. ib. 1875. 4- VIU S. + 15 Bl. 
Tab. — Do. Do. i Aaret 1875. ib. 1877. 4. 6 Bl. Tab. — Do. Do. i Aaret 
1876 [og 75]. ib. 1877. 4. vn S. + 16 Bl. Tab. — Do. Do. i Aaret 1877. 
ib. 1878. 4. vn S. + 18 Bl. Tab. — Do. Do i Aaret 1878. ib 1879. 4. X S. 
+ 18 Bl. Tab. — Do. Do. i Aaret 1879. >*>• 1881. 4. Vm S. + 28 Bl. Tab. 
— Do. Do. i Aaret 1880.   ib« 1881.  8.   LVI S. + 9 Halvark Tabeller. 

I Norsk Magazin for Lsegevidenskaben, hvoraf han var Medredakt^r i 
Aarene 1867 — 1872, har han, foruden forakjellige Uddrag af fremmede Skrifter, offent- 
liggjort fslgende Afhandlinger: i 2 den Rekke, XIL 398—417 og 465—482: Ind- 
beretning til den af det /nedicinske Selskab i Anledning af Spedalskheden nedsatte Co- 
mitee. — XIV, 535—581, 713—79, 809—52 og 889—938: Om Spedalskhed som 
endemisk Sygdom i Norge (ogsaa sserskilt aftrykt, se ovfr.) — XV. 1032 — 48: Inocu- 
lationer af syphilitisk Materie. — XVI, 115 — 121: Fortsatte Inoculationer med sjrphili- 
tisk Blaterie; 329 — 34: Om Dr. Lees Inoculationsfors^g : 958—68: Om Overftfrelse af 
Syphilis ved Vaccination. —  XVII. 73—92 :   Anmeldelse af 3die Hefte af Boecks og 


Digitized by VjOOQIC 


2C2 Bidenkap — Biedermann 

Danielssens 'SamliDg af lagttagelser om Hudeos Sygdotome»; 1049—86, 1129 — 1167 
og XVIII I — 50: Ere de Sygdomsformer. som yi hidtil have indbefattet under Beniev- 
nelsen Syphilis, frembragte ved eet Virus eller ved flere forskjellige ? (Ogsaa sserskilt 
aftrykt, se ovfr.) — XXI. 51—54: Om Smittestoffenes Natur ; 79—82: Nogle Bemaerk- 
ninger ved Distriktslaege H0eghs Opsats: Om Skabsygen paa Landet etc. — XXII ^ 
687 — 92: Om Alopecia areata (anm. i Nord. m. Arkiv I. No. 12, S. 24). — I 3die 
Raekke /. 273 — 80: Bemaerkninger om Vaccinationen. 

I Nord. med. Arkiv /. No. 23, S. 29 findes en kort Meddelelte om en af 
ham i det medicinske Selskab fremstillet Syphilitisk med pustulase og papul^se Chanker- 
former» frembragte ved looculation fra den primaere Affektion; ib. S. 35 findes Uddrag 
af hans Bemaerkninger i det medicinske Selskab om Barselfeber. 

I Wiener med. Wochenschrift 1865, No. 31-34: Ueber den Contagien- 
streit in der Syphilis. (Det samme Spergsmaal har han behandlet i Artikler i Gautte 
des hopitaux 1864, No. 134, i British medical Journal 1865 og \Medical Times 1864). 

I Forhan dl in ger i det medicinske Selskab' findes forskjellige Foredrag 
og kasuistiske Meddelelier af ham offentliggjort. 

I Visebog for det norske Studentersamfund (1856) er af ham No. 49 
[•Jamaikas Kvinder», optagen i Visebogen af 1871 som No. 185]. 

3 9(ftenblabet 1859, 9lo. 182: ^vx iStlbefijIet ()fr. 9lo. 154 af gfoHuiii). 

3 Slorgenblabet fttet) ^on leilig^eb^id i Xiaaret 1860—70 enf eUe Urtiller, 
for bet mefte onon^mt, om ^tjgienifCe 6|)9rgdmaql og 9ieformer. I31anbt bidfe %wA 
9[tttfIerfQntnerfed: i 9[arg. 1859, 9lo. 861: ^xsl be fomtsre gfor^olb |)Qa bet norbre 
@ilbefi{le (jfr. 9lo. 255 af 13. i $(nlebntng af en Urtilel af 9)1. %xt^t i ^91. 9Rag. f. 
Sffgeoib.'' og ^:^ ©Dar i 9lo. 321).— 9(arg. 1869, 9^0. 824, 825, 329: Om gror^ 
anftoltninger mob e^nbemifte, fmitfomme ©tjgbomme. -* flarg. 1881, 9lo. 320 A 
og 322 A: So (Spibemier (ifr. 9lo. 324 A, 325 A, 327 A og 329 A af en ^KoKega'' 
(3: Pr. 13. %. Sebeler); 9lo. 335: 2)0belig^eb0for4olbene og be epibemifte ©tjgbomme 
t (E^rifHania. ((St )(f{nit af ^nd obenfor meonte „9eretning'' for 1880; aRobbemsrf^ 
ninger fertil af en ^ÄoEega" i 9lo. 339 A, 843 A, 345 A og 354 A). 

Bie, Marcus Jacob Monrad, Sen af davaerende Kand. theol. og 
Skolebestyrer i Grimstad, nu Sogneprest til ostre Toten Emil Bie og 
Hilleborg Johanne Helmer y er fedt i Grimstad i August 1850, blev 
Student med Laud fra Drammens Skole 1869 og theologisk Kandidat 
med Haud i Decbr. 1873. Han blev 1875 konst, som Kateket i Risor, 
1877 ansat som Laerer ved Kristiania Borger- og Realskole og 1879 som 
Laerer ved Nickelsens Pigeskole i Kristiania; 29 Maj iSiSo udnaevntes 
han til Kaldskapellan til estre Toten. 

♦ 6 Juli 1876 Vilhelmine Hedvig Solberg (f. 11 Juni 1857), D. af 
Eskadronskirurg Ole Endresen S. og Vilhelmine Elisabeth Miiller. 

Geistlig Stat og Kalender for Kongerigct Norge. Kra. 1879. 4. 
I Bl.  177 S. 

Biedermann, Libertus, Pseudonym for Hans Hanson, 
se denne. 


Digitized by VjOOQIC 


von Bielke — Bille 253 

von Biélke, Julie, Datter af Hofmarskalk, Kammerherre, Amt- 
mand i Tonder Amt Henrik Christopher Frederik B. (f 1789) og 
Helene Margarete v. Storm (f 1808), blev fedt omkring 1780, var 
hovedsagelig bosat i Slesvig og Kjobenhavn, men opholdt sig oftere i 
Norge, hvor htm ejede Kuxcr i Reros Kobberverk m. m. Hun döde 
tigift i Slesvig 19 Marts 1845. 

%\\ mine Senner og 9efienbtere i ^l^ronb^jem, famt be agtlKerbige 
9{onitcenb, font f0le for Unbertrtyfte og 9let.  tl^ronbl^iem 1828.  4.  36 @. 

Hbtog af bet til 6te norffe f otf omlebe Stottlling- 1880 inbgione Sforanbrtngi^ 
Sfoiflag af nogie §'er i 8i0raa0 £00 af 1818, font ftrtbenbe mob (Stenbom^- 
retten og 9{otffe ®runbloo.  Ab^on. 1880.  4.  dl @. 

3 Slig^tibenbe 1818, 9lo. 108 SliH. og 104 XiH.: 9{oget angaaenbe 9l«cod 
Pobbevtexld W^mtnifbratton. 

Bille, Jes Faester, Son af Komm^derkaptejn S&ren Adolf B. 
(f. 4 Juni 1775, t som Chef for semilitaere Korps i September 181 9) og 
hans anden Hustru Johanne Severine Kragk (f 10 Marts 1837), erfodt 
i Fredriksvaem 27 November 181 8, blev 17 Oktober 1839 udnaevnt til 
Sekondlejtnant i Marinen, 1854 til Premierlojtnant og 5 Maj 1859 til 
Kaptejnl0jtnant. Den 30 Septbr. 1871 udnaevntes han til Postmester i 
Fredrikshald. Han har i en läng Rsekke af Aar vaeret Somandslaerer og, 
lige til 1 88 1, Navigationsexaminator, tigesom han fremdeles er Formand 
• i Tilsynskommissjonen for Dampskibe. 

♦ i) 1846 Nilsine BoletU Harris (f. 3 April 1824, f 10 Mi 
1862), D. af Skibsferer Nils Boesen H. i Laurvik og Anne Henrika 
Schwingel. 

* 2) 19 December 1867 Mariane Louise Walter, D. af Distrikts- 
laege Ole N. S. W. og Marie Louise Harris, en Soster af hans förste 
Hustru. 

Ilortfattet Doerfigt ooer be munbtUge gfotllaringet i 9laoiga- 
ttonen, ber fotbreS oeb ben alminbelige ©tl^rmanbiSeianien. Xtt/H fom 9lanufErt4>t. 
efien 1858.'  8.  28 ®. 

100 Fixstjerners Rectascention og Declination. Chra. 1S68. (Et 
Kyartblad, trykt paa begge Sider.   Nye Udgaver findes fra Aarene 1873 og 1878). 

Tabeller över Solens Declination, Rectascention og Tidseqvation for 
Aarene 1866, 1867, 1868 og 1869 med RetteUsr for i Time og i Gange 4 Aar, samt 
Tabeller orerMaanens Culminationiklokkesletter i Greenwich for Aarene 1867, 1868 og 
1869, Summa af Kettelser for Solens Underrands maalte Hmde, og Tabel över Solens 
halve Diameter. Chra. 1866. st. 8. 27 S. (Af disse Tabeller, som er indrettet efter 
et nyt, mere letvindt Schema end det tidligere benyttede, udgiver B, hvert Aar siden 
1866 nye Udgaver i Hefter paa 8 S. 8vo hvert og saaledes at Tabellerne altid er ud- 
regnct 3 Aar frem i Tiden; Udgaven for 1884 ^^^ saaledes i Maj 1881. For hvert 4de 
Aar udgives de derhos i en samlet Udgave med Omslagstitel som ovenfor anffl^rt). 

Fragtcalculer.   Kra.  1870.   8. 

I de oifentlige Blade «har han fart mangen Polemik, men aldrig under Navn». 


Digitized by VjOOQIC 


254 BUlc— -Btng 

Bille, Miohaei Johannes Petroniue, blev fodt 8 Novbr. 1769 
i Stege paa Meen, hvor Faderen Sekaptejn Mathias de B. (f i Irland 
1782) da var Indrulleringschef. Han blev Officier i den dansk-norske 
Manne 1789 og deltog i Slaget paa Kjebenhavns Rhed 2 April 1801, 
hvor det förste Skud, som afiyredes mod Englaendeme, faldt fra det af 
ham kommanderede underste Batteri paa Floiskibet <Pr0vesten». Fra 
1807 til 181 1 var han somKaptejn i Marinen stationeret i Kristianssand 
som Chef for den dervaerende Afdeling af Roflotillen; i 1812 og 1813 
kommanderede han et fransk Orlogsskib paa Schelden, blev 181 5 Lods- 
inspektor i Helsingör og var 1820 — 38 preussisk Navigationsdirektor i 
Danzig. Som afskediget Kontreadmiral opholdt han sig en Del af Aarene 
1838 og 1839 i Kristiania og Kristianssand og besogte 1844 paany Kri- 
stiania som Deltager i det skandinaviske Naturforskermode. Han döde i 
i Kjobenhavn 27 Marts 1845. 

♦  2 Marts  1798  Maria Magdalena Friedlieb  (f i Danzig 30 
.Marts 1829). 

Jfr. Erslews Forf.-Lex. I 125 — 27 og Suppl. I. 144 — ^45 samt de der anforte 
Kildesteder, hvortil videre kan f0Jcs N. A.Larsen: «Fra Krigeni Tid», fl. St. (se Reg.), 
i hvilket Skrift flcrc Rapporter af B. er trykt i Uddrag. 

I Norge har han udgivet eller offentliggjort falgende Arbejder: 

9eiiiar(ninger ooer Krigen meb 2)anmarf, ubbtagne (og ot)etfatte) af 
SfIotoetiS ToMcaX Beview.  (S:^ra. 1807.  8. 

Om 6Iibi'3ottrnaIer. Onerfat af bet Slt)bfle tieb Stebacteuren af Hc^io 
for 6itHrfenet; famt 9emon!itiiiger ot>ert[ittori3imntaI- ogXegn-Sir^in. (I|ta. 1889. 
8.  15 @. 

Svar paa Spargsmåle om Navigation, til Orerveielse for agtbare usé- 
farende Bedsmmere, hentede fra en Navigatörs halvhundredårige Erfaring i flere Ländes 
Tjencste.   Chra. 1839.   8.   38 S. 

dn gamntel 60fareri ttboarfel 001 ©fib^ioumalen^ moerdxerbige Ubart* 
ning.  (f,i^xa.  1 Octat^Mab.  (3f0(ge dt^Uto 1. c.) 

9tomiere 16el))^ing af t)or t^rang til orbentltge ©fib^ionrnaler. 
Q^ra. u. H. [1889].  8.  8 ®. 

I Forhandl. ved de skand. Natnrforskeres 4dc M^de 1844 (i Kra.), 
S. 109 — 112: Safartens Krav paa Videnskabsmsends og Autoriteters Omhu ; S. 140^43: 
Om en nem Maade at corrigere 2den Differents (jfr. Langes Norxk Tidsskrift L 362). 

3 a^orgenblabet 1885, iRo. 58:  Om 6fib^onmaI eaet Sogbsgec. 

Angaaende hans Journal-Schema, af hvilket der er udkommet 3 tyske Oplag i 
Danzig og Berlin og 3 danake Oplag i Kristiania, Kjabenhavn og Berlin, se Oplysnin- 
geme hos Erslew L 126. 

BIng, Lars Hess, Sen z£ Nicolaus B, og Mette Dorothea Hess, 
blev fodt i Throndhjem 1761 (dobt loSeptbr.) Han blev 1790 Overrets- 
prokurator i Throndhjems Stift, 1795 Birkefoged og Skriver paa Laesso i 
Kattegat, 30 Septbr. 1806 Sorenskriver i estre Robygdelaget, i Maj 1810 


Digitized by VjOOQIC 


Bing— Birch 255 

ligesaa  i Ryfylke og 28 De^br. 18 13  i Sendhordland,  i  hvilket  sidste 
Embede han döde paa Gaarden Onarhejm 22 April 1819. 

♦ Margareta 'Catharina Helena Profft (f. 15 Marts 1767, f 22 
^j 1343X ^* ^ Boghandler i Kjobenhavn Christian Gottlieb P. og 
Chr. Rothe. 

Oef!rtt»eIfe ot^er ftongeriget IRorge, 0ente SiSIanb og gNnrvente famt 
•tfnlonb [m. ».] fte^t)H. 1796. 8. XVL 892 @. (9lec. [af @. ft. Sentoft] i 
8. (Eftenr. 1797, 9h>. 6, 10,13,18, 18, 26, 80 og 52; i Soumal for SU. i be banffe 
etater II, ^. 1, e. 86—88; jfr. ^. ®. «isn« ZiQsg og 9lettelfer til famme. Kb^on. 
1818. 4. (EnSHsRe ^aanbftreone, fritifie IBemaerhtinger af 3. C^r. Sdetg finbe< ogfaa 
t bet tibligere ^, nu Unio.-8ibI. titl^orenbe (Esem|)Iar af IBingd IBert;. 

$]^t)fiff og oeconomifl Qeflrioelfe ooer SeSfoe.  M^on. 1802.  8. 

3 Xo|)ografif(-ftatiftifte ©amlinger af @elfl. f. 91. 8el. I. 9b. 2, 
@. 197—248:  tlopografiffe ^^fterretnin^er ang. 0fh:e 9iaabt)gbelauget0 ©orenfhnoeri^ 

Birch, Carl Johan, Son af nedennasvnte Generalmajor P. H. B., 
blev fodt i Throndhjem 19 April 1825 og Student med Laud fra Ovcr- 
laerer Mollers Institut 1842. Efler anden Examen studerede. han Lov- 
kyndighed, men dede allerede 7 Juli 1850. 

Mmdesaog af P. Andresen i Cbr.posten 1850 No. 678 og af C. P. Kiis i i . Bl. No. 691 . 

3 efilling^aRagaain IBU, 9lo. 86, 88, 49, 60 og 51: ^en franffe Slebo- 
Itttiott (nfttlbenbt). — 18^7, S«o. 1, 2, 4, 6, 8—10, 18^ 15, 17—21, 28 og 24 : 
(Si^ri^ian ttuguft. (9^eb 6 Xrtrfnit. Ubarbeibet unber Xilf^n af Sfabeten, ber ^ar 
lenetet iHrfentlige faftifCe JD|)II)0ninger- til gfremfliQingen). 

3 (|]^riftiania-9often bar ^an S^barbeiber og leoerebe til bette 'e\xiS^ flere 
anonl)nte |)Olitii(-|)oIemifle IBibrag, bl. a. i 9(arg. 1848—49, 9lo. 172, 197, 208, 217^ 
219, 220 og 225 : Ont ^rotofoHomiteend 3nbfHaing. 

Birch (skriver sig Birk), Gottfred Jörgen Stenersen, före- 
gaaendes Broder, er fodt i Stockholm 18 November 1820, blev Student 
med Haud Ira Mollers Institut 1839 ^S juridisk Kandidat med samme 
Rarakter i Januar 1848. Han var i en Rsekke af Aar dels Kopist i 
Revisjonsdepartementet, dels i 9 Aar Fuldmasgtig i Generalkrigskommis- 
sariatet og samtidig i 8 Aar Sekretaer ved den sondenfjeldske Kavalleri- 
deputation, blev 1860 ansat som Toldkasserer i Vadso og udnaevntes 
22 December 1866 til Overtoldbetjent i Risor, fira hvilket Embede han 
efter Hustruens Ansogning paa Grund af Sindssygdom erholdt Avsked 
med Pensjon 4 Decbr. 1869. 

♦ Maria Elisabet Simonsen (f 29 Aar gl. den 27 Marts 1857), 
D. af afdode Foged i Namdalen Daniel Barth S. 

Jfr. Storth. Forh. 1871, VI. S. 36—37. 

Ont ben ffanbinaoiffe gforentng og bet ^aatienlte ©tnbentertog fra Up- 
fala til Aieben^aon om Saaren 1844. 9h)gle0rb af % %. K. Ktterbom. Ooerfat 
eftet anbet giennemfeebe og forogebe Oplog.  SiQe^ammer 1845.  8.  28 @. 

Han leverede adskillige anonyme Bidrag til Den Constitutionelle 1846 (?). 


Digitized by VjOOQIC 


2 $6 


Birch 


Birch, Jens Johannes Abildgaard, foregaaendes Faetter og Sen 
af Oberstl0jtnant, senere S0- og Landkrigskommissaer Hans Jörgen B. 
og Anne Marie Bull Hjorth, blev f&dt 17 Septbr. 181 7, privat dimit 
teret Student med Haud 1833 og juridisk Kandidat med Laud i Januar 
1840. Som Student var han i to Aar Kopist, blev efter Examen i 1840 
Fuldmaegtig hos Advokat Dunker, udnsevntes iDecbr. 1846 til Prokurator 
ved Över- og Underretteme i Kristiania Stift, 1855 ^ Hojesteretsadvokat 
og 28 Maj 1872 til Borgermester i Kristianssand, i hvilket Embede han 
döde 23 April 1874. 

♦ 30 Oktbr. 1848 Anette Elisabeth Gjerdrum (f. 17 Novbr. 1824), 
D. af Foged Ole Eliesen G. og Söster af nedennaevnte Assurancedirektor 
Jörgen H. G. 

I cjustitssagen mod Nicolai Jen^sen i Hajesteret» af B. Dunker er 
B.'8 Deduktion som Aktör trykt i Uddrag S. 5 — 42. 

Birch, Lars Otto Theodor, foregaaendes Broder, er f0dt i Kri- 
stiania I Marts 1829 og uddannedes i Skibsbygningskunst ved Marinens 
Konstruktionsskole paa Horten. Han besogte i 1857 med ofifentligt Sti- 
pendium Udlandet for at uddanne sig videre, i sit Fag, og nedsatte 
sig 1860 som privat Skibsbygmester og Ejer af Greaker Vaerft ved 
Sarpsborg. 

♦ 20 Juni 1 86 1 Edel Dorothea Boyesen^ D. af Maegler N. P. B. 
og A. M. Halvorsen. 

I3eflrit)elfe af d^unning^amd feltorebenbe SRerftfetI, ^t^orOebSlebnin- 
^eit foregaar uben at fenbe äRanbftabet titoeird, til I3efparelfe of SRenneflelit), %x^, 
^rbeibe og (^enbom.  Dtoerfat.  9(renbal 1857.  4.  16 @. og 4 IBl. fifbiibn. 

Birch, Paul Hansen, blev fedt paa Krsemmerbakken i Faabergs 
Prestegjaeld 20 Juli 1788. Faderen, Johan Gottfried Reichenwald, en 
Tysker af Födsel, var den Gäng Landhandler der, men flyttede senere 
som saadan til Lesje, hvor han döde 1806. Moderen Marie Elisabeth 
Birch var en Kjobmandsdatter fra 0enLaess0 og kommen op til Norge 
for at styre Huset for sin Broder GeneraUtrigskommissaer Hans Jörgen 
Birch, som da boede paa Biri Glasverk, men senere paa Gaarden 0kem. 
Denne Morbroder tog i 1799 saavel ham som hans yngre Broder til sig i 
Sonners Sted paa Vilkaar, at de optog Familjenavnet Birch (jfr. Stamtavler 
över Familjen Breder, S. 82). Han lod dem undervise ved en gammel Tante, 
der imidlertid var en saa dygtig Skolemor, at de allerede Aaret efter blev op- 
tagen paa Krigsskolen. I 1805 blev P. H. Birch Faendrik ved sondenfjeldske 
Infanteriregiment og Repetent ved det norske Landkadetkorps, 1806 blev 
han Sekondlojtnant og Laerer ved Regimentets Underofficiersskole paa 
Fredrikshald, hvis Chef Prins Christian August da var. Under ham gjorde 
han Felttoget med ved Rigsgraendsen 1808 og havde som Premierlojtnant 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


Digitized by VjOOQIC 


Birch 257 

Kommandoen över Regimentets Skarpskyttere i Forpostlinjcn ; han del- 
tog i Fsegtningeme ved Praestebakke, Mossekasen og Baerby m. fl.; 
for cfortrinlig Konduite og Brugbarhed, sand Kjaekhed og en rosvaerdig 
Udholdenhed og Aktivitet i de ham anbetroede Expeditioners Udforelse> 
blev han 1809 Ridder af Danebrog (se den Hejstkommanderendes Rap- 
port i € Tiden» 1809, No. 15 Tillaeg). Efteråt han i 1809 var bleven 
Adjorat i Generalstaben og Adjutant hos den kommanderende General, 
Prins Christian August, trak han sig, paa Grund af sin i Felten svsek- 
kede Helbred, s. A. tilbage fra den aktive Krigstjeneste og modtog en 
liam tilbudt Post som 4de Officier og Laerer ved Landkadetkorpset, hvor 
han 1 81 o blev 3dje Officier. I Aarene 181 2 — 14 stod han sumumeraer 
i sit Regiment, mens han deltog som Dessinator i Opmaalingen. Ved 
Rigsforsamlingen paa Ejdsvold var han tilstede som Vagt-Kommandor, blev 
s. A. udnaevnt til Kaptejn og Divisjonsadjutant og gjorde som saadan 
Tjeneste i det nye Felttog mod Sverige, i hvilket han bl. a. var med 
i Faegtnmgen ved Langenes, ikke långt fra Onstad Sund. 181 5 blev han 
Major og fulgte Karl Johan paa hans förste Rejse til Throndhjem; 
1 817 blev han Oberstlojtnant og var fra samme Aar til 1824 ansat i 
Stockholm som tjenstgjorende Overadjutant for den norske Armé; som 
saadan ledsagede han 181 8 Karl Johan til Kröningen iThrondhjem, blev 
1820 udnaevnt til Oberst og 1821 til Generaladjutant. I Decbr. 1823 
blev han udnaevnt til Chef for throndhjemske Infanteribrigade og Kom- 
mandant i Throndhjem med samme underliggende Faestninger i Nord- 
land og Finmarken; 1824 udnaevntes han til Generalmajor, forte 1825 
Kommandoen över den paa Stjerdalshalsen samlede 0velseslejr af norske 
og svenske Tropper, og blev da ferste Adjutant hos Kongen. 18 Juni 
1 83 1 blev han udnaevnt til Generalkrigskommissaer for Land- og Soetaten, 
hvilket Embede han bestyrede, til han efter Ansogning erholdt Afsked 
1859. Fra Sommeren 1861 boede han hos sin Svigerson Stiftamtmand 
Motzfeldt i Throndhjem, i hvis Hus han döde 25 April 1863. — Han var 
Medlem af Videnskabemes Selskab i Throndhjem (1824), iEresmedlem 
af Svenska Krigsvetenskaps-Akademien og korresponderende Medlem 
af Svenska Landtbruks-Akademien. Han blev 1816 R. S. O., 1826 
K. S. O. Han udfoldede saavel i Throndhjem som i Kristiania en om- 
fangsrig og aldrig traettet fil^nthropisk Virksomhed; i de sidste 30 Aar 
af hans Liv blev der i Kristiania neppe fremmet noget Velgjorenheds- 
anliggende, uden at General Birch var medvirkende eller endog det 
hovedsagelige Drivhjul deri. I Throndhjem föreslog han 1826 Dannelsen 
af Selskabet <De nodhdendes Venner», som i 1837 stiftede det förste 
Asyl i Norge; i Kristiania skylder — foruden mange flere — «Under- 
stottelsesselskabet for Husarme» og Redningsanstalten «Toftes Gave» hans 
Forslag og Arbejde sin Tilblivelse. Han var ligeledes Formand i Sel- 
skabet for Tilvejebringelse af Ejdsvoldsgalleriet. 

Nonk For&tterlexikon 1814—1880. 1? 

Trykt 25 Novbr. x88a. 


Digitized by VjOOQIC 


258 Birch — Birch-Reichenwald 

♦ 8 Febr. 1813 Anna Catharina Hoffmann Stenersen (f. 1791, 
t 24 April 1840), D. af Byfoged paa St. Thomas Bent Christian S. (f i 
Kbhvn. 29 Febr. 1828) og Margrete Birgitta Aaroe. 

Portrat med Biografi (af P. Botten Hanscn) i Hl. NyhedsbL iS6o, No. 1—2; 
ligesaa i Skill. Mag. 1864, No. 10; Nekrologer i Aftenbl. 1863, No. 95; i Morgenbl. 
s. A., No. 114; i Krigsvet.-Akad. Handl. 1864, S. 48—51 af O. Nordensvan ; Minde* 
digt i A. Mnnchs Mindedigte S. 73. Jfr. Låstbom: Norges Ståthållare etc, S. 53; 
Krafts Norges Beskrivelse V. 338; A. Faye: Landkrigen i Norge 1808, S. 43 fg. ; 
A. O. Vinjes Skrifter i Utval, H. i, S. 102, 105, 177; Budstikken 1808—9; Under- 
officersbladet, 4 Aarg. No. ii, Sp. 263 og 5 Aarg. No. i, Sp. 14 fg. af D.Scbnitler; 
Breve fra H. Wergeland, S. 149 og Wergelands Sami. Skrifter II. 184. 

Ubfaft Hl et eiagtregiftet ooer ben ©tenerfenfte SfamiUe fra 
QtuIbbratMbaUn.  ((t^raO 1828.  8.  20 6. 

t6emarlninger om, $Dab ber formeentlig ber iagttaged Deb Ubfvrelfen af be 
ifvlge $onS a^oieflftt S^ongcnd naabtgfle 9lefo(ution befalebe alminbeltge Se^ 
fioner beb Sanbetaten, fom IBeilebning til at beiHrfe ben muligfle (fn^eb i %ox» 
tetninfleme.  ((K^ra. 1881).  8.  86 6.  [Uben farfttlt %\\t\, Xt^ffefleb og «Qr]. 

$rit)at Sirculoire [ongaaenbe t6ibrag til et fltla^ ot^er (Ettro|>a]. 
d^ra. 1881.  8.  8 6. og et @tentr))f. 

3 C^l^riftiania-^often (1858), 9^0. 1651: 9h)gle ^iftorifte O|)D)0nindet om 
Vrinb^ (Si^rifHon ^lugu^ (i Ibilebtting af en %x^t\ af Qbxtu d. ^. Undarftoftrb, inb- 
togen fra „6t)enf(a Xibningenr i f. IBI. 9lo. 1650 fg.; ifr. 9^0. 1667 og 1668, fibfl* 
ncemite 6teb af S. Sr. ^aa). 

Han meddelte mange og veesentlige faktiske Oplysninger til Sennens Fremstil- 
ling af Christian Augusts Liv. — I Dagbladeue omhandlede han oftere anonymt for- 
skjellige almennyttige Foranstaltninger, isser vedkommende Kommunikationsvsesenet, My- 
rers Udtapning — han var under sit ferste Ophold i Throndhjem i flere Aar Formand 
for en af Videnskabsselskabet dersteds nedsat Komite, der skulde gJ0re Forslag til Ust- 
myrens Udtapning og mulige Opdyrkelse — Velgjarenhedsselskaber osv. 

I 1829 företog B. efter Kongens Befaling en Inspcklionsrejse til Vardohus Fsest- 
ning og den rusjiske Grsense og medbragte demord det paa Ejdsvold i 18 14 benyttede 
Feltbogtrykkcri, som han af Armedepartementet havde kjobt for egen Regning. Paa 
Rejsen fulgte Sogneprest Holst til Vadse med, som skulde aflsse Stockfleth. Disse tre 
blev cnige om at benytte Opholdet paa Värdshus til ved det flygtigt fremtagne Bog- 
trykkeri at prente nogle Smansager af bibelsk Indhold i det lappiske Sprog, hvilke 
Forfatteren, Stockileth, saa sendte som Pre ver ned til den ber^m te Sprogforsker Rasmus 
Rask i Kjobenhavn, hvis Dom var afgj ärende for Stockfleths senere paabegyndte Mis 
sjonsvirkscmhed i hine Egne. Paa sin Tilbagerejse skjsnkede Birch Bogtrykkeriet til 
Tromsö, hvor veddets Hjselp Tromsös förste Avis (Finmarkens og Nordlandenes Amts- 
tidende« blev befordret ud i Verden en kort Tid fra i Juli 1832 af. Senere er det 
lille Feltbogtrykkeri kommet i Bergens Museums Eje. 

BIrch-Reichenwald, Christian^ foregaaendes asldste Sen, er fodt 
paa Blakjer Skanse 4 (ikke 14 eller 16) Januar 1814 og optog Navnet 
Reichenwald efter sin Farfader, Han blev Student med Udmerkelse fra 
ThrondhjemsKathedralskole 1830 og lod sig Vaartenninen 1831 indskrive 


Digitized by VjOOQIC 


Birch-Reichenwald 


259 


som Student ved Upsala Universitet, hvor han opholdt sig i nogen Tid 
og h0rte Geijers m. fi.s Forelsesninger. I Decbr..i834 tog han juridisk 
Embedsexamen med Laud ved Kristiania Universitet og blev i Januar 1835 
ansat som Kopist i Justitsdepartementet, hvor han i Novbr. 1837 blev kon- 
stitueret som Bureauchef. Den 20 Februar 1839 blev han udnaevnt til 
Bureauchef i Kirkedepartementet, i h vilket han 28 Maj 1841 blev £xpe- 
ditionssekretser. Den 27 Januar 1847 blev han Amtmand i Smaalenenes 
Amt og 15 Marts 1855 i Akershus Amt; som saadan var han fra Febr. 
til Oktbr. 1857 konst. Stiftamtmand i Kristiania. Den 16 Decbr. 1858 
kaldtes han til Statsraad ; efter Ansogning erholdt han igjen Afsked 1 2 De- 
cember 1 86 1, hvorefter han levede i Kristiania uden offentlig Ansaettelse, 
indtil han 20 Novbr. 1869 udnaevntes til Sorenskriver i Åker. — I andet 
Kvartal 1832 blev B. valgt til iste eller administrerende Direktor i Stu- 
dentersamfundet ; han stod saaledes som Formand paa Samfundets Ka- 
theder under de Debatter, som endte med, at han og med ham hele 
Bestyreisen, efterfulgt af över 50 Medlemmer, i Slutningen af Maj 1832 meldte 
sig ud af Samfundet for den 8de Juni s. A. at grundlaegge «Det norske 
Studenterforbund» og dettes literaere Organ tVidar». (Se herom bl. a. 
P. A. Jensens autobiografiske Meddelelser i 111. Nyhedsbl. 1863, No. 52 
og de dertil knyttede Bemarknmger af L. Kr. Daa i s. Bl. 1864 No. 2). 
I 1843 valgtes B. til Medlem af Kristianias Formandskab, hvis Ordforer 
han blev 1846; senere indvalgtes han ätter i Formandskabet i December 
186 1 og var derpaa Hoyedstadens Ordforer fra i Januar 1862 til Hösten 
1866, da han flyttede ud i Åker. Han var Storthingsreprsesentant for 
M08S og Drobak 1848 (Formand i Justitskomiteen No. i) og 1854 (For- 
mand i Vejkomiteen) og for Kristiania, Henefos og Kongsvinger paa 
Storthingene 1862 — 63 (Formand i Kirkekomiteen No. i), 1864 og 
1865 — 66 (Formand i Gage- ogPensjonskomiteen); paa sidste Thing valg- 
tes han til Prsesident i Lagthinget Han var fra Maj til December 1855 
ferste Direktor for Jembanen, og indtil sin Udnaevnelse til Statsraad For- 
mand i Bestyreisen for Anla&gget af Statens nye Jembaner. Han blev 
Medlem af Videnskabemes Selskab i Throndhjem 1843. Han blev R. St. 
O- O. 21 August 1855, K. St. O. O. 16 Ok